ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

Бахъсэн  щIыналъэм  щыщ  Пыхъхэ  я  унагъуэр  ящыщщ «Анэм и щIыхь» медалыр зыхуагъэфэщахэм

2020-12-01

 • Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр — «Анэм и щIыхь» медалыр — зыхуагъэфэщахэм етыжыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-01

 • Мысрокъуэ Замир Хьэсэн и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым и къуэдзэ къулыкъум гъэувыным теухуауэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым
 • и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «з» пунктым, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 8-нэ статьям япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

Анэр — ар гъащIэщ

2020-12-01

 • Бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм — Анэм — и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ илъэс 20-м щIигъуащ. Абы теухуа унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ 1998 гъэм икIи илъэс къэс щэкIуэгъуэм и иужьрей тхьэмахуэ махуэм догъэлъапIэ. Мы гъэм ар техуащ щэкIуэгъуэм и 29-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Фызыхуэсакъыж

2020-12-01

 • Дуней псор зэлъэзыщIыса узыфэщ СПИД-р. Абы илIыкIхэмрэ ар зыпкърытхэмрэ я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр къыщыпщIэкIэ, СПИД-м дунейм цIыху мин бжыгъэхэр мыхъуу, къэрал псохэр тригъэкъэбзыкIынкIэ шынагъуэ зэрыщыIэр къыбгуроIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-01

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПщIэ  иIэу

2020-12-01

 • ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъхьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яхузэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр. А IэщIагъэ мытыншым къыпхуигъэув къалэнхэр къызыхуэтыншэу зыгъэзащIэ цIыху щыпкъэщ Аушыджэр къуажэм Къардэн зэкъуэшхуэм я цIэр зэрихьэу дэт курыт школым илъэс 40-м щIигъуауэ щылажьэ Гъут Хуэмей Хьэжымухьэмэд и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зейхэм  лъапIэныгъэу  къамылъытэмэ…

2020-12-01

 • Лъэпкъым и щыIэныгъэр ар зэрызыхуэсакъыжым, зэрызэплъыжым зэрелъытам шэч хэлъкъым. КъехъулIэ фIыр зэрилъагъум, зэриIэтым хуэдэу, къыжьэхэуэ мыхъумыщIэхэри Iуэху ищIу, абыхэм хэкIыпIэ яхуэхъунур къилъыхъуэу, зэребэкъуэн Iэмалхэр зэригъэзахуэу щымытмэ, щхьэдигъэIухрэ Iэпэдэгъэлэл ищIмэ, узыфэ бзаджэу къыхуинэнкIэ зыхуэIуа щыIэкъым. Лъэпкъыр щызыгъэIэри, зыми емыщхь зыщIри и анэдэлъхубзэрщ, къыдэгъуэгурыкIуэ хабзэ-зэхэтыкIэрщ. Ахэр я пхъашапIэкIэ къэтIасхъэу щыхуежьа меданырщ цIыху лъэпкъыр щызэгупсысыжыпхъэр, зыIууа IэнатIэр зэрымыщIагъуэм щыхигъэплъапхъэр. ЩытыкIэ гугъум еIэзэн папщIэщ лъэпкъхэм фондхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр щIызэхашэр. Адыгэхэр нэхъ лейкъым. Куэд щIакъым къызэрыунэхурэ «Адыгэ дуней» фIэщыгъэр зиIэ лъэпкъ фондыр. Апхуэдэу щыт пэтми, иригъэкIуэкIыфа лэжьыгъэ мащIэм щIэупщIэ игъуэтащ, цIыхухэр дихьэхащ. Ар къэтлъытэри, Фондым и унафэщI ХьэцIыкIу Рае «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ, ар зи пашэ зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэм теухуа упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

«Ипщэ  утыку — 100»

2020-12-01

 • Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ, Драмэ театрхэм я дунейпсо фестиваль Налшык къыщызэIуахынущ дыгъэгъазэм и 3 — 7-хэм. Абы и утыку щагъэлъэгъуэнущ Абхъаз, Дагъыстэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь крайм, Осетие Ипщэм я театр гупхэм ягъэува спектаклхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2020-12-01

2022 гъэм и пэщIэдзэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэсищэ ирокъу. КъБР-м и пщIэр зыIэту щытахэм яхэтащ мы сурэтым щыфлъагъу Черкесов Сарбийрэ ЛIыбекъуэ Хьэбасрэ. Ахэр лъэпкъ газетхэм я унафэщIу куэдрэ зэдэлэжьащ. 1974 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей  ущиякIуэ  Къэзанокъуэ  Жэбагъы

2020-12-01

 • Лъэужьхэр
 • IуэрыIуатэм, тхыдэм я акъужь гуа-пэр зыщIихуа щIыпIэ гъэщIэгъуэн куэд иIэщ ХьэтIохъущыкъуеищIым. Хьэрэкхъуэрэ щIыбкIэ укъекIуэкIа нэужь, хуэзэпэхъурей защIэу мывэ джафэ-шхуэхэр щызэбгрыдза хуеишхуэм уохьэ. ЗэраIуэтэжымкIэ, мы щIыпIэр нарт щIалэхэм я кIэн джэгупIэу щытащ. КIэныр ядзрэ яIэщIэхуамэ, ар зытехуа щIылъэр игъэщэIурт, жаIэж, лIыжьхэм. Нарт щауэхэм я хьэкъувэкъум едаIуэу Сэтэней-гуащэр къызыпыпщэфIыкIыу щыта хьэкури Дыгъэмыхъуэ и зы лъагапIэм ноби тету щыплъагъунущ. Гундэ Елэн и мэзыжьыр здитам деж къыщолъагэ Лъэпщ и кIыщкIэ зэджэ Iуащхьэри. Абы къыщIихуу щыта Iугъуэрауэ яIуэтэж Бэдыдж нэс екIуэкI къурш тхыцIэр зыгъэуфIыцIар. КIыщым пэжыжьэкъым Сэтэнеикъуэ цIыкIумрэ Сэтэнеикъуэшхуэмрэ. Нартхэ я гуащэм и хэщIапIэр мыбдежт. Урдыкъуэ дыхьэпIэ дыдэм щытщ Мырамысэ Iуащхьэр. Лъэпщ и кIыщым къыщIэIукI уадауэ макъым игъащтэу игъэлъэпэрэпа Сэтэней-гуащэ тепщэчыр IэщIэхури, мырамысэ къищэтар Iуащхьэу абдеж щызэтриупцIауэ щытауэ жаIэж. Ар гущIыхьэ зыщыхъуа гуащэр бгат мырамысэр мывэсэхуу жыну. Зи хъуэхъуфи зи гыбзафи къызыдэхъу бзылъхугъэм и псалъэр асыхьэтым Тхьэм къыхуищIат…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Сангу Эльчин: Сэ сыадыгэщ!

2020-12-01

 • ЗэвгъэцIыху Тырку къэралыгъуэм щыцIэрыIуэ актрисэ, адыгэ пщащэ нэс Сангу Эльчин. Хъыджэбз тхьэIухудым иджыблагъэ ита интервьюм зэрыадыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къызыхэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уигъэгушхуэу щытопсэлъыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхылъым и пщIэр къэIэтыжыным траухуэ

2020-12-01

 • «Читайфест» япэ урысейпсо унагъуэ онлайн-фестивалыр иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ Урысейм и Къэрал сабий библиотекэм, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Печатымрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и федеральнэ IуэхущIапIэмрэ и дэIэпыкъуэгъуу. КъищынэмыщIауэ, абы зыщIагъэкъуащ Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэхэм, «Растим читателя» IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Псыр  псэхэлъхьэжщ

2020-12-01

 • Республикэм щыIэ гугъуехь нэхъыщхьэхэм ящыщщ цIыхухэр псыкIэ тэмэму къызэгъэпэща зэрымыхъур. Абы хэкIыпIэхэр къыхуагъуэтыну унафэ пыухыкIахэр щIэх-щIэхыурэ ящIми, Iуэхур хуэмущ зэрыкIуатэр. Апхуэдэу иджыблагъэ «Псы къабзэ» федеральнэ проектыр гъэзэщIэным ипкъ иткIэ, Лэскэн районым хыхьэ Анзорей жылэм псы къыщIэшыпIэщIэ ухуэным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр щрагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ухуэныгъэ

Сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр

2020-12-01

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Свой стиль» выставкэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

КъБР-м  и сурэтыщI  гъуазджэр

2020-12-01

 • Дунейм къытехьащ «Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии» тхылъым и етIуанэ томыр. Ар зи IэдакъэщIэкIыр «Ассоциация искусствоведов» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI, искусствовед цIэрыIуэ Аппаевэ Жаухъарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ