ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-12-01

 • Мысрокъуэ Замир Хьэсэн и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым и къуэдзэ къулыкъум гъэувыным теухуауэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым
 • и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «з» пунктым, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 8-нэ статьям япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

 1. Мысрокъуэ Замир Хьэсэн и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым и къуэдзэ къулыкъум гъэувын.
 2. Мы Унафэм къару егъуэт ар къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Парламентым и УнафэщI
 •  ЕГОРОВЭ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 30-м
 • №219-П-П
 •  
 • Уэщхъун Тимур Хъусен и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и судыщIэ къулыкъум гъэувыным теухуауэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым
 • и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «з» пунктым, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 8-нэ статьям япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 1. Уэщхъун Тимур Хъусен и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и судыщIэ къулыкъум гъэувын.
 2. Мы Унафэм къару егъуэт ар къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Парламентым и УнафэщI
 •  ЕГОРОВЭ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 30-м
 • №231-П-П