ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2021-12-02

Къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсищэ ирикъу ди республикэр зэрыгушхуэ и цIыху щэджащэхэм ящыщщ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алимрэ КъБР-м и цIыхубэ уса-кIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Лениным и цIэр зезыхьэу щыта саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсынрэ. Ахэр зэныбжьэгъуфIу, зэрыгъэпэжу къызэдекIуэкIащ, щызэхуэзэкIэ я мурадхэмкIэ, я гурыгъу-гурыщIэхэмкIэ зэдэгуашэу. Апхуэдэ зэIущIэхэм ящыщ зыщ мы сурэтым щыфлъагъур.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР — 100

2021-08-17

Къалмыкъ БетIал зи пашэ большевик партым и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым хэтхэр.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2021-08-03

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэмрэ и хьэщIэхэмрэ. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ щысхэщ Мэлбахъуэ Тимборэ, Маршал Жуков Георгий, Ахъуэхъу Аслъэнбий; щытхэщ Хабаровскэ крайм и унафэщI Шитиков Алексей, Лъостэн Чэлимэт сымэ. 1955 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Дыщалъхуа щIанылъэм

2021-06-22

Налшык щхъуантIагъэм и къалэщ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-06-08

КъБР-м и композитор цIэрыIуэхэу (сэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ) ХьэIупэ ДжэбрэIил, Темыркъан Борис, Молэ Владимир, ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр, Къардэн Хьэсэн, Къэзан Аслъэнджэрий сымэ Москва макIуэ. 1993 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-06-05

ТхакIуэхэм я деж къеблэгъащ профсоюз, парт лэжьакIуэхэр.1976 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэл1эу

2021-06-02

ТхакIуэхэр я IэдакъэщIэкIхэм топсэлъыхь. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ: Елгъэр Кашиф, КIэщт Мухьэз, Шэвлокъуэ Пётр, Кулиев Къайсын, Мысачэ Пётр, Тхьэгъэзит Зубер. 1974 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-05-26

«Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблырщ. Солистыр КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Атэлыкъ Аслъэнджэрийщ  (ижьымкIэ къыщытырщ).1939 гъэ

 

 

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2021-05-19

Генерал-лейтенант Къандур Иззэт Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщегъэпсэху. 1978 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р илъэси 100 ирокъу

2021-04-13

КъБАССР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку.

РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Къашыргъэ КIурацэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-03-16

Курортхэм, санаторэхэмрэ профсоюзхэм я зыгъэпсэхупIэ унэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я Урысейпсо зэIущIэм хэтхэр. ИжьымкIэ ещанэр — КIыщокъуэ Хьэтаущ. Москва, мазае, 1961 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-02-18

Налшык щохьэщIэ урыс къэзакъ тхакIуэ цIэрыIуэ Закруткин Виталий. Абы йодаIуэ бысымхэр — КIыщокъуэ Алимрэ Гуртуев Бертрэ. 1963 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъуазджэм и цIыхухэр

2021-02-09

УэрэджыIакIуэ Хьэкъул Оксанэ и макъ телъыджэм куэд дехьэх.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Жыжьэ — гъунэгъу

2021-02-06

Америкэм къикIа Къардэн Мухьэмэдрэ КъБР-м щыщ уэрэджыIакIуэ Тхьэгъэлэдж Светланэрэ къызэдофэ. 2000 гъэ, Налшык

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-02-04

Кулиев Къайсынрэ Вэрокъуэ Владимиррэ. 1982 гъэ Сурэтыр Толгуров Камал трихащ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр