ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2020-03-07

АдыгэлIрэ адыгэшрэ.
Сурэтыр Щомахуэ Владимир трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-02-26

ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьа сэлэт. Сурэтыр 1944 гъэм трахащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-02-06

Курск деж щрагъэкIуэта фашистхэм лагъымхэр куэду зыщIэлъ губгъуэхэр къызэранэкIырт. 1943 гъэ. Сурэтыр тезыхар дзэ корреспондент Тёмин Викторщ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-02-04

Къэбэрдей-Балъкъэрым и партизан гуп (1942 — 1943 гъгъ.). Нальчик, 1965 гъэ, накъыгъэм и 9.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-01-23

КъБАССР-м и егъэджакIуэхэм я зэIущIэшхуэм ЩоджэнцIыкIу Алий хэтщ. (Щысхэм ижьымкIэ ещанэщ, япэр Кулиев Къайсынщ). Налшык, 1940 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-01-16

Къэбэрдей, Балъкъэр къэрал драмэ театрхэм щылэжьахэу Хэку зауэшхуэм хэтахэр: Аттаев Магомед, Къумахуэ Хужьэ, Мыд Хьэжмусэ (щысхэр); КъардэнгъущI Зырамыку, Щхьэгъэпсо Мухьэмэд, Кучуков Магомед, ТIыхъужь Алий, Болэ Мурат. Налшык, 1975 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-01-14

ЩоджэнцIыкIухэрэ ЗекIуэрейхэрэ куэд щIауэ зэблагъэщ. ЩоджэнцIыкIу Алий
(сэмэгумкIэ япэу щысщ) Дыгулыбгъуей ЗекIуэрейхэ щохьэщIэ. 1937 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIЫПIЭ ТЕЛЪЫДЖЭ

2019-12-19

  •  
  •  Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Калифорние штатым щыпсэухэр ирогушхуэ Йосемити лъэпкъ паркым и дахагъым. Ар нэхъри телъыджэ ещI Вернал псыкъелъэм.
  • Илъэс мин зыбжанэ ипэкIэ мылылъэм зэгуигъэкIа къуршхэм псыкъелъэ телъыджэхэр къигъэхъуащ. Вернал и мызакъуэу, цIыху куэд зыIэпешэ Невадэ псыкъелъэми. А тIур бгыхэм къех лъэмыжу къыпщохъу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-12-12

Нартхэм я гъукIэ цIэрыIуэ Лъэпщ. Сурэтыр СэвкIуий Хьэмид ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-11-26

ЩоджэнцIыкIу Алийрэ и шыпхъухэмрэ. 1931 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-11-21

Сурэтым итщ Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м къыбгъэдэкIыу ВКП (б)-м и XVIII съездым хэта лIыкIуэхэр (сэмэгумкIэ къыщегъэжьауэ): Къэбэрдей-Балъкъэрым и областной парт организацэм и япэ секретарь Кудрявцев Александр (1906 – 1970 гъгъ.); Шэрэдж райкомым и япэ секретарь Батчаев Исмэхьил (1913 — 1980), обкомым и секретарь Бырсекъуэ ХьэзрэIил (1909 — 1990), КъБАССР-м и Совнаркомым и унафэщI ЖьакIэмыхъу Тузер (1903 — 1977) сымэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-10-24

Урысей Федерацэмрэ Франджымрэ я Президентхэу Путин Владимиррэ Ширак Жакрэ еплъащ Санкт-Петербург и филармонием и симфоние оркестрым и концерт. Темыркъан Юрий зи унафэщI гупым игъэзэщIащ къэрал унафэщIхэр зытхьэкъуа макъамэ телъыджэхэр — Чайковский Пётр и «Щелкунчик» балетым, Равель Морис и «Дафнис и Хлоя» балетым щыщ пычыгъуэхэр. Концерт нэужьым Президентхэм Темыркъаным фIыщIэ хуащIащ, зихуэдэ щымыIэ Iэзагъ езыми зи унафэщI оркестрми къызэрагъэлъэгъуар къыхагъэщу. 2001 гъэ, бадзэуэгъуэм и 1-м

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-10-17

«Фыкъеблагъэ Адыгэ хэкум!» — жаIэ «Налмэс» академическэ къэфакIуэ гупым хэтхэм.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-17

Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и щIыхькIэ Налшык щыIэ утыкум итщ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ и фэеплъ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-07

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэмрэ и хьэщIэхэмрэ. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ щысхэщ Мэлбахъуэ Тимборэ, Маршал Жуков Георгий, Ахъуэхъу Аслъэнбий; щытхэщ Хабаровскэ крайм и унафэщI Шитиков Алексей, Лъостэн Чэлимэт сымэ. 1955 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр