ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2019-09-17

Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и щIыхькIэ Налшык щыIэ утыкум итщ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ и фэеплъ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-07

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэмрэ и хьэщIэхэмрэ. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ щысхэщ Мэлбахъуэ Тимборэ, Маршал Жуков Георгий, Ахъуэхъу Аслъэнбий; щытхэщ Хабаровскэ крайм и унафэщI Шитиков Алексей, Лъостэн Чэлимэт сымэ. 1955 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей къуажэхэр

2019-08-06

Аушыджэр (Дыгъужьыкъуей) къуажэ дахэм и дэлъэдапIэр мыбдежщ. Абы зэреджэр ВыщхьэфIэчщ. Сурэтыр ГъукIакъуэ Инал трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Инал  Нэху  деж  къыщожьэ

2019-08-06

  • Хъыбархэм къызэрыхэщыжымкIэ, шэрджэс мамлюкхэм къатепщIыкIащ Инал Нэху. Ар XV лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм адыгэ къэралыгъуэ къызэзыгъэпэща, ди лъэпкъым и пщы къудамэхэм я къежьапIэу щыта унафэщI щыпкъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэзанокъуэ Жэбагъы жиIащ

2019-07-30

«Тыркур адыгэкъым, адыгэпсэмрэ тыркупсэмрэ зэщхькъым, тырку хабзэр адыгэм хабзэ хуэхъунукъым! Хамэм фыхуемыплъэкIыу, фи хабзэ феплъыж!» Сурэтыр Жылэ Анатолэ ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъуазджэм и цIыхухэр

2019-07-23

Дуней псом щыцIэрыIуэщ тенор телъыджэ Тут Заур.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-07-16

УсакIуэ КIуащ БетIалрэ абы и щхьэгъусэ Хьэпэ Тамарэрэ Налшык паркым зыщагъэпсэху. Абыхэм ягъусэщ тхакIуэ, щIэныгъэлI Шортэн Аскэрбий. 1956 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу

2019-07-16

Налшык щохьэщIэ тхакIуэ цIэрыIуэ Закруткин Виталий. Абы дэщIыгъущ КIыщокъуэ Алимрэ Гуртуев Бертрэ. 1962 гъэ

 

 

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъэмахуэ хъупIэхэм

2019-06-27

Адыгэш къабзэу уэрэд дахэхэр зыхуаусахэр Къущхьэхъум нэсащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-05-21

Адыгэ зауэлIхэр. ХVIII лIэщIыгъуэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-05-09

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Зеикъуэдэсхэм я лIыгъэ

2019-04-02

Мы сурэтым щыволъагъу Зеикъуэ щыщ шууей щIалэ гуп. Абыхэм Кавказыр адыгэшкIэ къызэхажыхьащ. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ щытхэщ:Быхъурэ Хьэжумар, Къалмыкъ Хьэтал, Сыжажэ Мущтэфар, Ует Мацэ,щысхэщ:Къардэн Iэюб, Абазэ Ибрэхьим, Сэбаншы Жантемыр, Шурдым Хьэпагуэ.1935 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Щапхъэ зытраххэр

2019-04-02

  • Ставрополь щыщ сурэттех Смольников Андрей и гъэтIылъыгъэхэм иджыри зы сурэт телъыджэ къахэхъуащ. 2019 гъэм и накъыгъэ мазэм зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ Iэбубэчыр и пхъум Андрей триха сурэтыр Италием, Сербием щекIуэкIа сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэм утыку къыщрихьащ.
  • Дуней псом къыщацIыху литературэдж, критик, шэрджэс, абазэ, нэгъуей, къэрэшей литературэхэм ягъуэта зыужьыныгъэр щызэпкърих тхылъ куэд зи Iэдакъэ къыщIэкIа, зи гъащIэ гъуэгуанэр купщIафIэу къэзыкIуа Бэчыжьым и сурэтыр къыщыхагъэщащ гъэлъэгъуэныгъэм икIи абы щхьэкIэ Смольников Андрей саугъэт къратащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр