ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2018-10-18

Адыгэ хьэщIэщым. Сурэтыр Лонгворт Джон ищIащ. 1838 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-10-16

Дирижёр Темыркъан Юрийрэ сурэтыщI  Шемякин (Къардэн) Михаилрэ. 1997 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-10-09

«Телевидение и радиовещание» журналым и жинтыр. 1982 гъэ, накъыгъэ мазэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-09-06

Фырэ Руслан, Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ сурэт гъэлъэгъуэныгъэм щыIэщ. 2014 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ХытIыгу телъыджэ

2018-09-06

Санторини хытIыгур Алыджым (Грецием) и фэеплъ дахащэхэм ящыщщ. Ар пасэрей цивилизацэм и гущэуи къалъытэ. Езыр хохьэ хъыбарыжь куэд къызыдекIуэкI Эгей тенджызым и Киклад хытIыгу гупым. Ахэр я Iэужьщ илъэс мин бжыгъэ я пэкIэ къиубгъурыкIауэ щыта вулканым. Сыт хуэдэу щымытами, Санторини лIэщIыгъуэ ныкъуэм щIигъуауэ къэралым и курорт нэхъ зыкъизых дыдэхэм ящыщщ икIи цIыху куэд щопэкIу.

 

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIэныгъэм и лэжьакIуэхэр

2018-09-01

Шурдым Гъэзэлий

Апажэ Мухьэмэд

ХъуэкIуэн Хьэзрэталий

Къумахуэ Мухьэдин

Къамбий Мухьэб

Хур Мадинэ

Токъу Сарэ

Бекъан Масирэт

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р зэрыгушхуэхэр

2018-09-01

Байсултанов Алим

Головко Арсений

Къанкъуэщ Ахьмэдхъан

Ерыжокъуэ ТIутIэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-08-30

Темыркъан Юрийрэ Къандур Мухьэдинрэ. 1999 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р зэрыгушхуэхэр

2018-08-28

Шемкин (Къардэн) Михаил

Пащты Герман

Бгъэжьнокъуэ Заурбэч

БжэIумых Хьид

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-08-28

Кинорежиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александррэ Темыркъан Юрийрэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-08-23

Темыркъан Юрий и анэм игъусэу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р зэрыгушхуэхэр

2018-08-21

КIыщокъуэ Алим

Кулиев Къайсын

Тут Заур

Къумахуэ Мурадин

Зумакуловэ Танзиля

Балъкъэр Фоусэт

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-07-17

Иорданием и щыхьэр Амман щокIуэкI Адыгэбзэр диаспорэм щыхъумэным- кIэ япэ дунейпсо зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтщ тхакIуэ Къандур Мухьэдин, профессор Бэчыжь Лейлэ, США-м щыщ прозаик Натхъуэ Къадыррэ абы и щхьэгъусэ Суадрэ. 2008 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-06-19

Шэрджэс мамлюкхэм ирагъэщIа быдапIэм тетщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэмрэ Хьэлэб къалэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ. Сирие. 2001 гъэ, мэлыжьыхьым и 18.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-06-08

Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Тимофеев Игорь, абы ипхъу Наташэ, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд сымэ Гуэл щхъуантIэм зыщагъэпсэху. Сурэтыр Петиков Игорь трихащ. 1987 гъэ, шыщхьэуIум и 2

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр