ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2018-07-17

Иорданием и щыхьэр Амман щокIуэкI Адыгэбзэр диаспорэм щыхъумэным- кIэ япэ дунейпсо зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтщ тхакIуэ Къандур Мухьэдин, профессор Бэчыжь Лейлэ, США-м щыщ прозаик Натхъуэ Къадыррэ абы и щхьэгъусэ Суадрэ. 2008 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-06-19

Шэрджэс мамлюкхэм ирагъэщIа быдапIэм тетщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэмрэ Хьэлэб къалэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ. Сирие. 2001 гъэ, мэлыжьыхьым и 18.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-06-08

Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Тимофеев Игорь, абы ипхъу Наташэ, ХьэфIыцIэ Мухьэмэд сымэ Гуэл щхъуантIэм зыщагъэпсэху. Сурэтыр Петиков Игорь трихащ. 1987 гъэ, шыщхьэуIум и 2

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-04-26

Адыгэдзэр зауэм Iуохьэ. Сурэтыр 1843 гъэм ящIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-04-24

Колхозхэтхэм я III Союзпсо съездым и лIыкIуэхэм яхэтщ Бырс Анзор (япэ сатырым сэмэгумкIэ), Мэлбахъуэ Тимборэ (ещанэр),Къущхьэ КIыщыкъуэ, Мусукаевэ Шамса, Тэрчокъуэ Къамбулэт сымэ, н. Москва, Кремль. 1969 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-04-17

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Журналистхэм я союзым и тхьэмадэ, тхакIуэ цIэрыIуэ Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр. Египет, Абу-Симбел и деж. 1995 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-03-22

Тифлис и унащхьэхэм ящыщ зым адыгэ къафэ щагъэзащIэ. Сурэтыр Гагарин Григорий ищIащ. 1857 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-02-13

Нысэ къадыгъу. Сурэтыр Зичи Михай ищIащ. 1853 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-01-25

Сытым дежи лэжьыгъэ и куэдщ скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Дыщалъхуа хэку

2018-01-16

Дунейр зыгъэдахэ Iуащхьэмахуэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Теплъэгъуэхэр

2017-11-22

Мы щIыпIэм Бахъсэныпсыр къыщожьэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-11-09

ФРГ-м и къалэшхуэхэм ящыщ Мюнхен кIуэхэм зыплъыхьын къыщыщIадзэр абы и РатушэщIэм и дежщ. А унэм занщIэу узэIэпешэ и уардагъымкIэ. Мы щIыпIэм щыплъагъунущ телъыджэ куэд. Псом япэу удахьэх IуэрыIуатэм, дин хъыбархэм яхэт лIыхъужьхэм тращIыкIа скульптурэхэм. Унащхьэм метр 85-рэ зи кIыхьагъ лифтхэмкIэ удэкIуеймэ, Баварием и щыхьэрым и щIыпIэ псори уолъагъу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-10-26

Бахъсэн ГЭС-р зыщIхэр ягъэлъапIэ. ГуфIэгъуэ махуэм кърихьэлIащ СССР-м и Гидроэнергоухуэныгъэм и унафэщI Винтер А. В. Зеикъуэ къуажэ, 1933 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2017-10-24

Сыту дахащэ щIалэгъуэр! Сурэтыр Уэлджыр Артур трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Щихъхэм хабжэ адмирал Ушаков Фёдор

2017-10-18

Урыс адмирал, тенджыз ФIыцIэ флотым и унафэщIу щыта Ушаков Фёдор (1745 - 1817 гъгъ.) ящыщщ зи зэфIэкIкIэ, зи хахуагъэкIэ цIэрыIуэ хъуа хыдзэлIхэм. Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, тенджызым щригъэкIуэкIа зауэшхуэ 43-м щыщу зыми къыщыхагъэщIакъым ар. Адыгэпщ Ридадэ къытепщIыкIыжа адмиралым и унафэм щIэта зы кхъухьи бийхэм щIрагъэлъэфэфакъым, зы матроси гъэру яубыдыфакъым. «Ар здэщыIэм текIуэныгъэр щыIэщ!» - арат Урысейм и унафэщIхэм Ушаковым хужаIэр. Къэралым и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэр нэхъри иIэту, Урыс Православнэ члисэм ар щихъхэм яхибжащ. Абыи къыщымынэу, Москва къедза Бутовэ жылэм Ушаков щихъым и щIыхькIэ члисэ щаухуэ. Урысейм и Патриарх Кирилл иджыблагъэ а щIыпIэм щыIащ икIи ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр зригъэлъэгъуащ. Ушаков Фёдор дунейм зэрехыжрэ илъэс 200 щрикъуа махуэм - жэпуэгъуэм и 15-м - абдеж цIыхухэр къыщызэхуэсри, адмиралыр ягу къагъэкIыжащ, абы тхьэ хуелъэIуащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр