ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

Темыркъан Юрий и лъэс

2018-12-06

Темыркъан Юрий США-м щыщ Калифорние штатым щохьэщIэ. Анахайм къалэм щыпсэу адыгэхэр я лъэпкъэгъу цIэрыIуэм гуапэу къыIущIащ. Темыркъаным къыбгъэдэсщ Калифорнием щылажьэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Шогуэ Самир. 1990 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

«Бурдж-Халифа» псыутх телъыджэр

2018-11-22

  • Ар Дубай (Хьэрып Эмират Зэгуэтхэр) ику дыдэм щыIэщ, метри 152-кIэ докIуей икIи дунейм и апхуэдэ ухуэныгъэхэм я дахагъкIи лъагагъкIи щыетIуанэщ. Езыр гуэл IэрыщIым тетщ, щхъуэкIэплъыкIэ зэмылIэужьыгъуэ куэд дыдэ зыдз уэздыгъэхэмкIэ ягъэнэху. Iэмэпсымэ хьэлэмэтым классикэ, хьэрып макъамэ узыIэпызышэхэр къоIукI.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-11-08

Темыркъан Юрийрэ балеринэ цIэрыIуэ Плисецкая Майерэ. 1988 гъэ

 

Юрий и къуэр и гъусэу.1987гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-10-25

Темыркъан Юрий и адэ Хьэту.

Юрий и анэ Блинэ и гъусэу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-10-23

Матвиенкэ Валентинэрэ Темыркъан Юрийрэ. 2013 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-10-18

Адыгэ хьэщIэщым. Сурэтыр Лонгворт Джон ищIащ. 1838 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-10-16

Дирижёр Темыркъан Юрийрэ сурэтыщI  Шемякин (Къардэн) Михаилрэ. 1997 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-10-09

«Телевидение и радиовещание» журналым и жинтыр. 1982 гъэ, накъыгъэ мазэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2018-09-06

Фырэ Руслан, Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ сурэт гъэлъэгъуэныгъэм щыIэщ. 2014 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ХытIыгу телъыджэ

2018-09-06

Санторини хытIыгур Алыджым (Грецием) и фэеплъ дахащэхэм ящыщщ. Ар пасэрей цивилизацэм и гущэуи къалъытэ. Езыр хохьэ хъыбарыжь куэд къызыдекIуэкI Эгей тенджызым и Киклад хытIыгу гупым. Ахэр я Iэужьщ илъэс мин бжыгъэ я пэкIэ къиубгъурыкIауэ щыта вулканым. Сыт хуэдэу щымытами, Санторини лIэщIыгъуэ ныкъуэм щIигъуауэ къэралым и курорт нэхъ зыкъизых дыдэхэм ящыщщ икIи цIыху куэд щопэкIу.

 

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIэныгъэм и лэжьакIуэхэр

2018-09-01

Шурдым Гъэзэлий

Апажэ Мухьэмэд

ХъуэкIуэн Хьэзрэталий

Къумахуэ Мухьэдин

Къамбий Мухьэб

Хур Мадинэ

Токъу Сарэ

Бекъан Масирэт

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р зэрыгушхуэхэр

2018-09-01

Байсултанов Алим

Головко Арсений

Къанкъуэщ Ахьмэдхъан

Ерыжокъуэ ТIутIэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-08-30

Темыркъан Юрийрэ Къандур Мухьэдинрэ. 1999 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-р зэрыгушхуэхэр

2018-08-28

Шемкин (Къардэн) Михаил

Пащты Герман

Бгъэжьнокъуэ Заурбэч

БжэIумых Хьид

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и илъэс

2018-08-28

Кинорежиссёр цIэрыIуэ Сокуров Александррэ Темыркъан Юрийрэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр