ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2020-09-15

Адыгэ Хасэм хэтхэр Кавказ бгы лъапэм деж щызэIуощIэ.Сурэтыр «Атлас»журналым къитхыжащ. 2003 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-09-03

Истамбыл и мэжджыт къащхъуэм деж щытыр «Къэббалъкъ» телекомым и унафэщI, техникэ щIэныгъэхэм я доктор Шыхъуэстан Амдул-Хьэмидщ. 2010 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-08-20

1945 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м екIуэкIа ТекIуэныгъэм и парадым хэтахэу Къардэн Хьэбасрэ Яхэгуауэ Михаилрэ. Сурэтыр Толгуров Камал трихащ. 1985 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-08-11

Композитор цIэрыIуэ Къардэн Хьэсэнрэ Зеикъуэ щыщ уэрэдус Щомахуэ Хьэсэнбийрэ. 1967 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым

2020-08-04

Балъкъэр Ипщэ къуажэр щIыпIэ дахэм щопсэу.Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-07-07

Налшык и гулхэр

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-06-10

Урысей Федерацэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI, Урысейм и муфтийхэм я советым и тхьэмадэ Гайнутдин Равиль Налшык къыщрегъэблагъэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. 1999 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-06-04

Къардэн лъэпкъым къыбгъэдэкIыу сурэтыщI цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтхэм я лауреат Шемякин Михаил адыгэш екIу тыгъэ хуащIащ.1992 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъуазджэм и лэжьакIуэхэр

2020-06-04

Композитор цIэрыIуэ Жырыкъ Заур и уэрэд дахэхэр куэдым фIыуэ ялъагъу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъуазджэм и лэжьакIуэхэр

2020-05-19

  • Жэзым, гъуаплъэм, домбеякъым, нэгъуэщI гъущIхэкI лIэужьыгъуэхэм хьэкъущыкъу пIащIэхэр къыхэщIыкIыныр ди лъэпкъым пасэ зэман лъандэрэ къыдекIуэкI IэщIагъэхэм ящыщщ. Апхуэдэу щытми, ди зэманым абы хуэшэрыуэ куэд бгъуэтынукъым.
  • ГъущIхэкIыр имыгъэплъу, уадэкIэ еуэурэ ар хихуурэ хьэкъущыкъу телъыджэхэр, хьэпшып цIыкIуфэкIухэр къыхэщIыкIыным, абыхэм тхыпхъэщIыпхъэ дахащэхэр хэщIыхьыным хуэIэзэ дыдэщ УФ-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ ПIаз Александр Залымхъан и къуэр.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-05-19

Адыгэхэр я адэжь хэкум ираху. Сурэтыр 1864 гъэм ящIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-05-14

КIыщокъуэ Алим и тхылъыщIэр и анэ Куэз тыгъэ хуещI. Щхьэлыкъуэ къуажэ, 1964 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-04-28

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ Щомахуэ Амырхъан украин тхакIуэ цIэрыIуэ Марко Вовчок и фэеплъ сыным деж къыщопсалъэ. 1967 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-04-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-03-07

АдыгэлIрэ адыгэшрэ.
Сурэтыр Щомахуэ Владимир трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр