ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2020-01-16

Къэбэрдей, Балъкъэр къэрал драмэ театрхэм щылэжьахэу Хэку зауэшхуэм хэтахэр: Аттаев Магомед, Къумахуэ Хужьэ, Мыд Хьэжмусэ (щысхэр); КъардэнгъущI Зырамыку, Щхьэгъэпсо Мухьэмэд, Кучуков Магомед, ТIыхъужь Алий, Болэ Мурат. Налшык, 1975 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIЫПIЭ ТЕЛЪЫДЖЭ

2019-12-19

  •  
  •  Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Калифорние штатым щыпсэухэр ирогушхуэ Йосемити лъэпкъ паркым и дахагъым. Ар нэхъри телъыджэ ещI Вернал псыкъелъэм.
  • Илъэс мин зыбжанэ ипэкIэ мылылъэм зэгуигъэкIа къуршхэм псыкъелъэ телъыджэхэр къигъэхъуащ. Вернал и мызакъуэу, цIыху куэд зыIэпешэ Невадэ псыкъелъэми. А тIур бгыхэм къех лъэмыжу къыпщохъу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-12-12

Нартхэм я гъукIэ цIэрыIуэ Лъэпщ. Сурэтыр СэвкIуий Хьэмид ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-11-26

ЩоджэнцIыкIу Алийрэ и шыпхъухэмрэ. 1931 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-11-21

Сурэтым итщ Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м къыбгъэдэкIыу ВКП (б)-м и XVIII съездым хэта лIыкIуэхэр (сэмэгумкIэ къыщегъэжьауэ): Къэбэрдей-Балъкъэрым и областной парт организацэм и япэ секретарь Кудрявцев Александр (1906 – 1970 гъгъ.); Шэрэдж райкомым и япэ секретарь Батчаев Исмэхьил (1913 — 1980), обкомым и секретарь Бырсекъуэ ХьэзрэIил (1909 — 1990), КъБАССР-м и Совнаркомым и унафэщI ЖьакIэмыхъу Тузер (1903 — 1977) сымэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-10-24

Урысей Федерацэмрэ Франджымрэ я Президентхэу Путин Владимиррэ Ширак Жакрэ еплъащ Санкт-Петербург и филармонием и симфоние оркестрым и концерт. Темыркъан Юрий зи унафэщI гупым игъэзэщIащ къэрал унафэщIхэр зытхьэкъуа макъамэ телъыджэхэр — Чайковский Пётр и «Щелкунчик» балетым, Равель Морис и «Дафнис и Хлоя» балетым щыщ пычыгъуэхэр. Концерт нэужьым Президентхэм Темыркъаным фIыщIэ хуащIащ, зихуэдэ щымыIэ Iэзагъ езыми зи унафэщI оркестрми къызэрагъэлъэгъуар къыхагъэщу. 2001 гъэ, бадзэуэгъуэм и 1-м

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-10-17

«Фыкъеблагъэ Адыгэ хэкум!» — жаIэ «Налмэс» академическэ къэфакIуэ гупым хэтхэм.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-17

Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и щIыхькIэ Налшык щыIэ утыкум итщ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ и фэеплъ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-07

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэмрэ и хьэщIэхэмрэ. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ щысхэщ Мэлбахъуэ Тимборэ, Маршал Жуков Георгий, Ахъуэхъу Аслъэнбий; щытхэщ Хабаровскэ крайм и унафэщI Шитиков Алексей, Лъостэн Чэлимэт сымэ. 1955 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей къуажэхэр

2019-08-06

Аушыджэр (Дыгъужьыкъуей) къуажэ дахэм и дэлъэдапIэр мыбдежщ. Абы зэреджэр ВыщхьэфIэчщ. Сурэтыр ГъукIакъуэ Инал трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Инал  Нэху  деж  къыщожьэ

2019-08-06

  • Хъыбархэм къызэрыхэщыжымкIэ, шэрджэс мамлюкхэм къатепщIыкIащ Инал Нэху. Ар XV лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм адыгэ къэралыгъуэ къызэзыгъэпэща, ди лъэпкъым и пщы къудамэхэм я къежьапIэу щыта унафэщI щыпкъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэзанокъуэ Жэбагъы жиIащ

2019-07-30

«Тыркур адыгэкъым, адыгэпсэмрэ тыркупсэмрэ зэщхькъым, тырку хабзэр адыгэм хабзэ хуэхъунукъым! Хамэм фыхуемыплъэкIыу, фи хабзэ феплъыж!» Сурэтыр Жылэ Анатолэ ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъуазджэм и цIыхухэр

2019-07-23

Дуней псом щыцIэрыIуэщ тенор телъыджэ Тут Заур.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр