ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2019-05-21

Адыгэ зауэлIхэр. ХVIII лIэщIыгъуэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-05-09

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Зеикъуэдэсхэм я лIыгъэ

2019-04-02

Мы сурэтым щыволъагъу Зеикъуэ щыщ шууей щIалэ гуп. Абыхэм Кавказыр адыгэшкIэ къызэхажыхьащ. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ щытхэщ:Быхъурэ Хьэжумар, Къалмыкъ Хьэтал, Сыжажэ Мущтэфар, Ует Мацэ,щысхэщ:Къардэн Iэюб, Абазэ Ибрэхьим, Сэбаншы Жантемыр, Шурдым Хьэпагуэ.1935 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Щапхъэ зытраххэр

2019-04-02

  • Ставрополь щыщ сурэттех Смольников Андрей и гъэтIылъыгъэхэм иджыри зы сурэт телъыджэ къахэхъуащ. 2019 гъэм и накъыгъэ мазэм зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ Iэбубэчыр и пхъум Андрей триха сурэтыр Италием, Сербием щекIуэкIа сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэм утыку къыщрихьащ.
  • Дуней псом къыщацIыху литературэдж, критик, шэрджэс, абазэ, нэгъуей, къэрэшей литературэхэм ягъуэта зыужьыныгъэр щызэпкърих тхылъ куэд зи Iэдакъэ къыщIэкIа, зи гъащIэ гъуэгуанэр купщIафIэу къэзыкIуа Бэчыжьым и сурэтыр къыщыхагъэщащ гъэлъэгъуэныгъэм икIи абы щхьэкIэ Смольников Андрей саугъэт къратащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-02-07

Адыгэхэм, балъкъэрхэм я музыкэ щэнхабзэм зегъэужьыным куэд хилъхьащ композитор Шейблер Трувор (1900 — 1960 гъгъ.) Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэс 26-кIэ щылэжьащ.
Сурэтыр Колесников Иван трихащ. 1958 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-02-07

Ливаным и щыхьэр Бейрут дунейм и нэхъ пасэрей дыдэ къалэхэм ящыщщ. Абы илъэс мини 5 нэхърэ мынэхъ мащIэ и ныбжьщ. 2015 гъэм ар «Дунейм и нэхъ телъыджэ дыдэу» къалъыта къалэхэм хабжащ. Мыбы лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщхэу пщIыхэр щопсэу, абыхэм адыгэхэри яхэту.  Бейрут бэлыхь куэд хэта къалэщ: граждан зауэр игъэващ, арщхьэкIэ лъэ быдэкIэ къызэфIэувэжыфащ. Нобэ Бейрут дунейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэ дыдэхэм икIа зыплъыхьакIуэхэр щопэкIу, езыр зэманым дэщIэращIэ зэпытщ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-02-05

Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ Iэзэ Ташло Алий и унагъуэр и гъусэу. 2000 гъэ. Сурэтыр Толгуров Камал трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэхэр

2019-01-31

ЗэфIэкI ин иIэу къегъэлъагъуэ Къармэхьэблэ щыщ Абыдэ Мусэ Тажудин и къуэм. Ар академие зыбжанэм хэтщ, медицинэ щIэныгъэхэм я докторщ, профессорщ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-01-24

Адыгэ театрым щыджэгухэмрэ абы и унафэщIхэмрэ. Бжьэдыгъукъалэ (Краснодар), 1907 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-01-22

«Къэбэрдейм щыщ шууей» художественнэ фильмыр зытеухуа, Къуэшыркъуей щыщ журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ Хьэмгъуокъу Барэсбийрэ усакIуэ цIэрыIуэ Къэжэр Пётррэ зэныбжьэгъу пэжт. Ди щэнхабзэр егъэфIэкIуэнми хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-01-17

Мы цIыкIухэр адыгэ фащэм нэхъри егъэдахэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-01-15

Адыгэ къафэм дихьэх пщащэ цIыкIухэр

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-01-15

Адыгэ тхакIуэхэм Налшык паркым зыщагъэпсэху.ИжьымкIэ къыщыщIэдзауэ: Къэжэр Пётр, Мысачэ Пётр, Шортэн Аскэрбий, Къагъырмэс Борис, КIэщт Мухьэз, Елгъэр Кашиф. 1972 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-01-10

Португалием и дамыгъэ пэлъытэ хъуахэм я нэхъ цIэрыIуэщ Паласио да Пенэ Уардэунэр. Ар Iуащхьэм къытету Синтрэ къалэм къыхоплъэ. Португалием и пащтыхь Фердинанд и унафэкIэ ар яухуащ 1842 — 1854 гъэхэм. Паласио да Пенэ Португалием нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэу иIэ щIыпIэу, ухуэныгъэу 7-м язщ, ар ЮНЕСКО-м къилъытащ дунейпсо хъугъуэфIыгъуэм щыщу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Темыркъан Юрий и лъэс

2018-12-06

Темыркъан Юрий США-м щыщ Калифорние штатым щохьэщIэ. Анахайм къалэм щыпсэу адыгэхэр я лъэпкъэгъу цIэрыIуэм гуапэу къыIущIащ. Темыркъаным къыбгъэдэсщ Калифорнием щылажьэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Шогуэ Самир. 1990 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр