ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр'

2020-07-07

Налшык и гулхэр

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-06-10

Урысей Федерацэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI, Урысейм и муфтийхэм я советым и тхьэмадэ Гайнутдин Равиль Налшык къыщрегъэблагъэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. 1999 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-06-04

Къардэн лъэпкъым къыбгъэдэкIыу сурэтыщI цIэрыIуэ, Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтхэм я лауреат Шемякин Михаил адыгэш екIу тыгъэ хуащIащ.1992 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъуазджэм и лэжьакIуэхэр

2020-06-04

Композитор цIэрыIуэ Жырыкъ Заур и уэрэд дахэхэр куэдым фIыуэ ялъагъу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Гъуазджэм и лэжьакIуэхэр

2020-05-19

  • Жэзым, гъуаплъэм, домбеякъым, нэгъуэщI гъущIхэкI лIэужьыгъуэхэм хьэкъущыкъу пIащIэхэр къыхэщIыкIыныр ди лъэпкъым пасэ зэман лъандэрэ къыдекIуэкI IэщIагъэхэм ящыщщ. Апхуэдэу щытми, ди зэманым абы хуэшэрыуэ куэд бгъуэтынукъым.
  • ГъущIхэкIыр имыгъэплъу, уадэкIэ еуэурэ ар хихуурэ хьэкъущыкъу телъыджэхэр, хьэпшып цIыкIуфэкIухэр къыхэщIыкIыным, абыхэм тхыпхъэщIыпхъэ дахащэхэр хэщIыхьыным хуэIэзэ дыдэщ УФ-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ ПIаз Александр Залымхъан и къуэр.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-05-19

Адыгэхэр я адэжь хэкум ираху. Сурэтыр 1864 гъэм ящIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-05-14

КIыщокъуэ Алим и тхылъыщIэр и анэ Куэз тыгъэ хуещI. Щхьэлыкъуэ къуажэ, 1964 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-04-28

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ Щомахуэ Амырхъан украин тхакIуэ цIэрыIуэ Марко Вовчок и фэеплъ сыным деж къыщопсалъэ. 1967 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-04-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-03-07

АдыгэлIрэ адыгэшрэ.
Сурэтыр Щомахуэ Владимир трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-02-26

ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьа сэлэт. Сурэтыр 1944 гъэм трахащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-02-06

Курск деж щрагъэкIуэта фашистхэм лагъымхэр куэду зыщIэлъ губгъуэхэр къызэранэкIырт. 1943 гъэ. Сурэтыр тезыхар дзэ корреспондент Тёмин Викторщ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-02-04

Къэбэрдей-Балъкъэрым и партизан гуп (1942 — 1943 гъгъ.). Нальчик, 1965 гъэ, накъыгъэм и 9.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-01-23

КъБАССР-м и егъэджакIуэхэм я зэIущIэшхуэм ЩоджэнцIыкIу Алий хэтщ. (Щысхэм ижьымкIэ ещанэщ, япэр Кулиев Къайсынщ). Налшык, 1940 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2020-01-16

Къэбэрдей, Балъкъэр къэрал драмэ театрхэм щылэжьахэу Хэку зауэшхуэм хэтахэр: Аттаев Магомед, Къумахуэ Хужьэ, Мыд Хьэжмусэ (щысхэр); КъардэнгъущI Зырамыку, Щхьэгъэпсо Мухьэмэд, Кучуков Магомед, ТIыхъужь Алий, Болэ Мурат. Налшык, 1975 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр