ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэхыныгъэ'

Пхъэидзэр  къапоплъэ

2021-08-17

 • «Зы мандат зиIэ Къэбэрдей-Балъкъэр хэхыпIэ округ №14-м» и депутату къагъэлъагъуэхэмрэ политикэ партхэмрэ ящIэн папщIэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Мэкъуауэгъуэм и 25-м къыщыщIэдзауэ Iэ яIэт хъунущ

2020-06-10

 • КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщIым и къуэдзэ Джаппуев Мусэ республикэм ис журналистхэм дыгъуасэ яхутепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа урысейпсо IэIэтыр шынагъуэншэу къызэрызэрагъэпэщыну Iэмалхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным пыщIа лэжьыгъэхэр ирагъажьэ

2019-06-20

 • 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м официальнэу зыхуагъэхьэзыру щIадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэм я хэхыныгъэм. Законодательствэм ипкъ иткIэ Iэ Iэтыныр абы хухаха 2019 гъэм фокIадэм и 8-м екIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

2019-06-20

 • Политикэ партхэм я щIыналъэ къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыIэхэр икIи «Политикэ партхэм я IуэхукIэ» 2001 гъэм бадзэуэгъуэм и 11-м къащта Федеральнэ закон №95-ФЗ-м ипкъ иткIэ нобэм ирихьэлIэу хэхыныгъэм хэтыну хуитыныгъэ зиIэхэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Путин догъэлъапIэ

2018-03-20

 • Урысей Федерацэм и президент хэхыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм нэхъыбэу Iэ зыхуаIэта (процент 93,38-кIэ) Путин Владимир зэрытекIуам и щIыхькIэ «Путин ди Президентщ» гуфIэгъуэ зэхыхьэр дыгъуасэ Налшык къалэм щрагъэкIуэкIащ. ЦIыхушхуэ щызэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег КурортологиемкIэ Пятигорск дэт къэрал щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым Iэ щиIэтащ

2018-03-20

 •  Бюллетеныр щридзэм абы къызэхуэсахэм ягу къигъэ-кIыжащ Кърымыр Урысейм щыщ зэрыхъужрэ илъэсиплI зэрырикъуар икIи а гуфIэгъуэри къыхыхьэжауэ, гукъыдэж иIэу Iэ иIэтыну къызэрыкIуар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

2018-03-20

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щиIэтащ Налшык къалэм дэт гимназие №14-м
 •  къыщызэрагъэпэща хэхыпIэ участкэ №107-м
 • ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр зыщIэупщIахэм жэуап щритым абы къыхигъэщхьэхукIащ: «Шэч хэмылъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр нобэрей хэхыныгъэхэм жыджэру хэтынущ икIи абыхэм ящIыгъуу сэ Iэ соIэт ди къэкIуэнум, къэралыр лъэщ щIы-ным, ди хэку иным, ди Къэбэрдей-Балъкъэр дахащэм папщIэ».
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Хэхыныгъэ — 2018

2018-03-20

 • Пщэдейрей  махуэм хуэгъэпса  гугъапIэхэр
 • Ди къэралышхуэм и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми гъатхэпэм и 18-м щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэхэр. КъБР-м мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэр къызыхуэтыншэу, хэхыныгъэхэм я хабзэхэр къыщызэпамыуду щызэфIахащ  КъБР-м къыщызэрагъэпэща хэхыпIэ 354-м. Апхуэдэу зэпэщу, тэмэму зэтеублауэ хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ ди республикэм и къалащхьэ Налшыки.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Хэхыныгъэ — 2018

2018-03-20

 • ЦIыху  кIуапIэ  ирехъу!
 • А махуэм дэ дыщыIащ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Хьэтуей къуажэм. ХэхакIуэ участкэ №77-р къыщызэIуаха курыт еджапIэм дыщIохьэ. Дэ зыхудогъазэ хэхакIуэ комиссэм и унафэщI Лъакъуэдыгъу Станислав.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Джэш Вячеслав: Къэбэрдей-Балъкъэрыр щапхъэ хъуну дыщогугъ

2018-01-30

 • Урысей Федерацэм и Президент хэхыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыхуэхьэзырым къытхутопсэлъыхь республикэм и хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм илъэс 30-м щIигъукIэ щылэжьа, 2010 гъэ лъандэрэ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

УФ-м и президент хэхыныгъэхэм ирихьэлIэу

2018-01-16

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм хъыбар фегъащIэ Урысей Федерацэм и Президентыр 2018 гъэм хэхыным и пэ къихуэу ирагъэкIуэкI агитацэм ипкъ иткIэ, кандидатым папщIэ Iэ фIэтыну фыкъыхуезыджэ тхыгъэхэр зы тхьэмахуэ зэхуакум сантиметр зэбгъузэнатIэ 900 яубыду къызэрытридзэфынумкIэ, дэтхэнэ сантиметр зэбгъузэнатIэми сом 200 хуэзэу.

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Дызыхэдэнухэр мащIэкъым

2016-08-11

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат хэхыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу хэтыну цIыхуи 8-м я дэфтэрхэр иджыблагъэ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм щратыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Джаппуев Муссэ

2016-01-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм унафэ къэзыщтэу хэтхэм 2016 гъэм щIышылэм и 14-м ирагъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм IэIэткIэ комиссэм и секретару щыхахащ Джаппуев Муссэ Хьисэ и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ