ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дин Iуэху'

2020-09-29

 • Уаз
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ
 • мулид мазэр къоблагъэ
 •  Мухьэмэд бегъымбар лъапIэр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) къыщалъхуа махуэр мы гъэм октябрым (жэпуэгъуэм) и 29-м тохуэ. Ар муслъымэн псоми ди зэхуэдэ махуэшхуэщ.
 • Муслъымэн къэралхэм нэхъыбэрэ Алыхьым зэрыхуэпщылIыным, ЛIыкIуэ лъапIэм сэлэуат къызэрыхуахьыным  хущIокъу мулид мазэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-08-27

 • Фирхьэун бзаджащIэмрэ и дзэ джаурхэмрэ я кIуэдыжыкIа хъуар
 • Фирхьэун бзаджащIэмрэ абы и дзэ джаурхэмрэ я кIуэдыжыкIа хъуар нэхъ гъэкIэщIауэ фи пащхьэ нитлъхьэнщ.
 • Япэми зэрыжытIащи, Мусэ бегъымбарыр иукIыну хуэмейуэ зы махуи дунейм тетакъым Фирхьэуныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-07-28

 • Уаз
 • Гъэр и кIэм ноблагъэ
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ мухьэрэм мазэр илъэсым и япэ мазэщ (илъэсыщIэр къохьэ). Ар Алыхьым нэхъ лъапIэ дыдэу къигъэщIа мазиплIым ящыщ зыщ. Абы теухуауэ КъурIэн лъапIэм къыщыкIуащ Iэятхэр, хьэдисхэри щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-06-27

 • Джихьадыр зищIысыр
 • Ди газетым и щIэджыкIакIуэхэр зэрылъэIуам ипкъ иткIэ, нэхъ ипэIуэкIэ дызытепсэлъыхьауэ щыта, «Джихьадым» теухуа тхыгъэм иджыри зэ къытыдогъэзэж.
 • Нобэ ар нэхъ гъэкIэщIауэ фи пащхьэ идолъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-04-28

 • Уаз
 • НэщIыр къабыл хъун папщIэ
 • НэщIыр къабыл хъун папщIэ абы къытхуигъэув къалэнхэр фигу къэдгъэкIыжынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-02-01

 • Уаз
 • Сэджытым ехьэлIа къалэнхэр
 • Ди газетым и щIэджыкIакIуэхэр зэрылъэIуам ипкъ иткIэ, сэджытым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ. Ар къалэн зыщыхъур, зэрыгъэзэщIапхъэ мардэхэр КъурIэн лъапIэм щызэпкърыхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-12-26

 • Дерс щхьэпэ
 • Уэ пхузогъэтIылъ, си адэ
 • «Псыпэр зрижэм псыкIэр ирожэ» жиIащ адыгэ псалъэжьым. Ар купщIэшхуэ зиIэщ, мы ди хъыбарри абы и щыхьэтщ.
 • Щхьэгъуси быни зыгъуэта щIалэ псэурт, жьы дыдэ хъуа и адэм и гъусэу. Зэгуэрым щIалэм и щхьэгъусэм жиIащ зыхузэфIэмыкIыж и тхьэмадэр зэриужэгъуар, абы гугъу зэрыдехьыр, къызэрехьэлъэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъам щэнхабзэм топсэлъыхь

2019-12-07

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-11-30

 • Уаз
 • ЗыкъызыфIэщIыжахэр жыхьэнмэ гъуэгум  ирокIуэ
 • Япэми зэрыжытIащи, гуэныхьышхуэхэр блыщI мэхъури, абыхэм ящыщ зыщ пагэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2019-10-01

 • Уаз
 • Iейм я нэхъ Iейщ бзэгу зехьэныр
 • Япэми зэрыжытIащи, гуэныхьышхуэхэр 70 мэхъури, абыхэм ящыщщ бзэгу зехьэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-08-29

 • Уаз
 • IэшрыI махуэр
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ мухьэррэм мазэм и 10-нэ махуэр IэшрыI махуэщ. Мы гъэм ар тохуэ фокIадэм и 10-м. А махуэм телъыджэ куэд къэхъуащ, ислъам диным и тхыдэми къыхэнащ а Iуэхугъуэхэр. Фигу къэдгъэкIыжынти абыхэм ящыщ зыбжанэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-07-30

 • Уаз
 • Къурмэным  ехьэлIа Iуэхугъуэхэр
 • Къурмэныр къызэрыблагъэм ипкъ иткIэ, абы ехьэлIа Iуэхугъуэхэр фигу къэдгъэкIыжынщ, КъурIэн лъапIэмрэ хьэдисхэмрэ къыщыкIуауэ икIи дэтхэнэ зы муслъымэнми игъэзэщIапхъэ Iуэхугъуэхэм иджыри зэ я гугъу тщIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-06-29

 • Уаз
 • Хьэж щIыным ехьэлIа  Iуэхугъуэхэр
 • Хьэж щащI мазэр къызэрыблагъэм ипкъ иткIэ, ар къызыхуэтыншэу гъэзэщIа хъун папщIэ, а къалэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр фигу къэдгъэкIыжынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-05-25

 • Уаз
 • Хьид махуэ лъапIэр
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэу дгъэлъапIэ хьид махуэшхуэм и къежьапIэ хъуар 624 гъэращ. А илъэсым ЛIыкIуэ лъапIэр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) Мединэм щыIэу, япэ дыдэу Рэмэдан мазэм нэщI иIыгъри, хьид махуэри игъэлъэпIауэ щытащ. Хьид махуэр зэрагъэлъапIэ щIыкIэр Бегъымбарым и щапхъэм къегъэлъагъуэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2019-04-25

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху