ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дин Iуэху'

Ислъамым и нур

2022-08-30

 • Адыгэ  муслъымэн  тхыдэ
 • Къуэши Iэсхьэд  ефэнды цIэрыIуэт
 • Мударей (Тырку, Узун-Яйла) дэса еджагъэшхуэхэм язщ Мысырым дин щIэныгъэ щызригъэгъуэтауэ илъэс тIощIрэ тхукIэ къуажэм къалэн щызыгъэзэщIа Къуэши Iэсхьэд ефэндыр (1883 — 1944). Абы теухуа хъыбарыр и пхъурылъху Дыджэш Уэзкъан жедгъэIэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2022-07-26

 • Диныр ущиещ
 • «Iэд-дину нэсихьэ(т)» — аращ Бегъымбар лъапIэу Алыхьым и щэлатымрэ сэламымрэ зэхам хьэдисым щыжиIэр. «Диныр нэсихьэту аращ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2022-06-28

 • ТхьэрыIуэ зытелъ жэщипщI
 • Илъэс псом пIалэ-пIалъэкIэ, зэман-зэманкIэрэ къыдэхъулIэ махуэ лъапIэхэм я зым Алыхьым и фIыщIэкIэ дынэсауэ аращ. Илъэсыр апхуэдэу жэщ, махуэ, сыхьэт лъапIэкIэ гъэнщIауэ щыщыткIэ, дэ къытхуэнэжыр а лъапIэныгъэм хуэфэщэн псэ, акъыл, хьэл-щэн кIэлъызетхьэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2022-05-31

 • Диным и лъабжьэр  Болэтейм щызыгъэтIылъа
 • КъБКъУ-м и егъэджакIуэ Мамхэгъ Астемыр иджыблагъэ «Газета Юга»-м къытрыригъэдза тхыгъэр («Толстый мулла», №16, мэлыжьыхьым и 28-м) топсэлъыхь Тэрч щIыналъэм хыхьэ Болэтей къуажэм дэса, Кавказ псом щыцIэрыIуэу щыта муслъымэн еджагъэшхуэ Тхьэгъэзит Ильяс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2022-04-26

 • Муслъымэн диныр зыгъэлъэщыр
 • Мазэм я нэхъ лъапIэм, КъурIэныр къыщехам, гуэныхьхэр куэду щагъэгъум, псапэхэр щыбагъуэм, духьэхэр нэхъ къабыл щыхъум нобэ дыхэтщ. Ахэр къызыгурыIуэу, зыхэт фIыгъуэри зыхэзыщIэу къэзыгъэсэбэпым и насыпщ, ауэ нобэ щхьэхынагъэр зытезыгъакIуэу, зэманыр зыгъэкIуэдыр насыпыншэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2022-03-30

 • Рэмэданым и щэхумрэ ар нэгъэса зыщIымрэ
 • Муслъымэн дунейм щыцIэрыIуэ щIэныгъэлIышхуэхэм языхэз Гъэзалий Iэбу Хьэмид Мухьэмэд «Дин щIэныгъэхэм псэ къахэгъэхьэжыныр» и тхылъыр лIэщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ я Iэпэгъущ ислъамым и пэжыр сIэщIэмыкIащэрэт жызыIэхэм. Абы щыщ Iыхьэу нэщIым теухуа пычыгъуэхэр нобэ дигу къыдогъэкIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2022-02-25

 • Муслъымэн лэжьакIуэщ пщащэм епсэлъэн хуеяр
 • УФ-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Мухетдинов Дамир зэгуигъэпащ къэралым и гуп къыхэхауэ Олимпиадэм щыIэм и чыристан духьэшыр Валиевэ Камилэ зэрыIущIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Дин щIэныгъэм и хэщIыныгъэ

2022-02-03

 • Адыгэ дин щIэныгъэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. ЩIышылэм и 30-м дунейм ехыжащ Сирием къыщыхъуа икIи щыпсэуа дин узэщIакIуэ, егъэджакIуэ Джэудэт Сэхьид.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2022-01-27

 • Дин  лэжьакIуэ  цIэрыIуэ ПщыхьэщIэ  Шэфихь
 • ЩIэджыкIакIуэхэм нэхъ гъунэгъуу къедгъэцIыхуну тфIэигъуэщ ди щIыналъэм диным гъуэгу щигъуэтыжыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, КъБР-м и Муслъымэн IуэхущIапIэм и япэ унафэщIу лэжьа ПщыхьэщIэ Шэфихь-хьэжы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Дунейми ахърэтми щинасыпщ  сакъыныгъэкIэ зекIуэфым

2021-12-28

 • Iэлхьэмдулиллахь. Нэхьмэдухьу уэ нэстэгьинухьу. Уэ нэстэгъфирухьу уэ нэтубу илэйхь. Уэ нэгьузу биллахьи мин шурури Iэнфусина уэ мин сэйиIати Iэгьмалина. Мэййэхьди Ллахьу фэ ла мудиллэ лэхь, уэмэйудлил фэла хьадийэ лэхь. Нэшхьэду Iэлла илахьэ иллэллахьэ ла шэрикэ лэхь. Уэ нэшхьэду Iэннэ Мухьэммэдэн гьэбьдухьу уэ рэсулухь. Аллахьуммэ щэлли уэ сэллим уэ барик гьэла Мухьэммэдин уэ Iэщхьабихьи Iэджмэгьиин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Къанщауэ Гъур и мэжджыт-кхъэлэгъунэр

2021-12-28

 • Къанщауэ Гъур и мэжджытыр, 1503 — 1505 гъэхэм яухуар, адрейхэм къахэзыгъэщыр кхъэлэгъунэ зэрыхэтырщ. Армырауэ пIэрэ Алыхьталэм и пащхьэ ихьэжыным зигу хуэкъабзэ сулътIаным шэхьид лIэкIэр и насып щIэхъуар? Куэдым зэращIэщи, Къанщауэ Гъур щыхэкIуэдауэ щытащ Мардж-Дэбикъ деж мамлюкхэмрэ тыркудзэмрэ щызэпэщIэува зауэзэрылIым, и хьэдащхьэм екIуэлIапIэ хуэхъуари щэхуу къэнащ. Иджыблагъэ ягъэува «МафIэ пащтыхьыгъуэхэр» фильмым а тхыдэ Iыхьэр къыщагъэлъагъуэкIэ, сулътIан Iэл-Гъэури и хьэдэр бийхэм джэгупIэ хуамыщIын папщIэ, и щхьэр паупщIу щэхуу щIалъхьауэ къыхощ. Езыр щIэмылъми, и ухуэныгъэм «СулътIан Iэл-Гъэурий и кхъэлэгъунэ» цIэр къыхуэнащ. Ар зыхуэзэ къуэкIыпIэ лъэныкъуэм иджыри хеубыдэ хъэнэкъэ, сэбилкIэ зэджэ псы зекIуапIэ, диным хуеджэн щIэзыдзэ сабийхэм папщIэ мыдрисэ. КъухьэпIэ лъэныкъуэр яубыд мэж-джытымрэ еджакIуэ нэхъ балигъхэм папщIэ мыдрисэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Хэкур фIыуэ плъагъуныр  диным щыщщ

2021-11-23

 • Мы гъэм илъэс щэщI ирикъуащ хьэрыпыбзэмрэ ислъам динымкIэ егъэджакIуэ Бэлагъ Шэукъий Щамым къиIэпхъукIыжу Хэкум къызэрыкIуэжрэ. Апхуэдиз дыдэ мэхъу «Iимам Абу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университет» цIэ хэIэтыкIар зыгъуэта, 1991 гъэм Налшык къыщызэIуахауэ щыта япэ мыдрисэр. Дуней хъурейм щызырыз егъэджакIуэ гъуэтыгъуейуэ зэрыщытым къыдэкIуэу, бысым гумащIэуи къытхущIэкIа Iустаз Шэукъий нобэ дрихьэщIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2021-11-23

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-10-26

 • Бзэ щабэмрэ бзэ бзаджэмрэ
 • ФIыщIэ худощI Тхьэ ЛъапIэу УпсакIуэм! Зи гущIэгъур ину, зи жумартыгъэм гъунапкъэ имыIэм! Зи IущагъымкIэ псори зэблэзыгъэкIыу, зи захуагъэмкIэ псори зэзыгъэзахуэм!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2021-09-28

 • Гулъытэ щIыкIэмрэ ар зыхуэщIыпхъэмрэ
 • Жэпуэгъуэм и 6-7-хэм хуозэ мы гъэм Бегъымбар лъапIэу щэлатымрэ сэламымрэ зэхар дунейм къыщытехьа, хьэрыпыбзэкIэ «рэбийул Iэууэл» цIэр зезыхьэ мазэр къыщихьэр. Мулид махуэ хъужу а мазэм и 12-нэр зыхуэзэнур жэпуэгъуэм и 18-19-хэрщ. Зэман лъапIэр зэретхьэкIыну щIыкIэм и нэхъыфIыр къэтщIэн плъапIэкIэ ди упщIэр хуэдгъэзащ зыми къегъэцIыхужын хуэмей дин щIэныгъэлI, Iустаз Гуэщокъуэ Абдул-Бакъий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху