ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дин Iуэху'

Ислъамым и нур

2019-01-29

 • Уаз
 • ЗЕИНШЭХЭМ ДАХУЭВГЪЭСАКЪ
 • Мухьэмэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) жиIащ: Сабий зеиншэр щыгъкIэ, абы и гъы макъым уафэ къатиблыр егъэзджыздж. Алыхьым жеIэ: «МелыIычхэ, хэт а сабий зеиншэр зыгъэгъар?! (Ауэ щыхъукIи, Тхьэм ещIэ ар хэтми). МелыIычхэм жаIэнущ: «ТщIэркъым, ди Тхьэ лъапIэ». ИтIанэ Алыхьым жиIэнущ: «АтIэ, щыхьэт фытехъуэ, Сэр папщIэ зеиншэр зыгъэгуфIэхэр, Къемэт махуэм Сэ зэрызгъэгуфIэжынум».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-12-25

 • КъурIэн лъапIэм щыщ Iэятхэм я мыхьэнэр
 • КъурIэн лъапIэм Iэят къыщыкIуащ: «Фэ ффIэмыфI куэд фэркIэ хъеру (фIыуэ) Сэ къэзгъэщIащ, ауэ фэ абы фыщыгъуазэкъым. Фэ ффIэфI куэд фэркIэ шэру (Iейуэ) Сэ къэзгъэщIащ, ауэ фэ абы фыщыгъуазэкъым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-11-29

 • Гъэсэныгъэ мыхьэнэ зиIэ хъыбархэр
 • Шэ стэкан закъуэм къыпэкIуар
 • Iейуэ мэжэлIа сабий тыкъыр цIыкIур зы унагъуэ гуэрым я бжэм тетIыркъат, шхын тIэкIу щхьэкIэ елъэIуну, арщхьэкIэ, бжэр къыIузыха фызым щыукIытэжри, псы стэкан закъуэ иригъэфэну елъэIуфауэ аращ. Бзылъхугъэ псэ къабзэм гу лъитат сабийр зэрымэжэщIалIэм. Шэ стэкан къыщIихыу сабийр щригъафэм, щIалэ цIыкIур щIэупщIащ:
 • — Ахъшэ дапщэ уэстыжын хуейр? — жиIэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-10-30

 • Диным и гъуазэ  шапсыгъ Кэусэрий Мухьэмэд Захьид
 • Жэпуэгъуэм и 14-м илъэси 140-рэ ирикъуащ Урыс-Кавказ зауэм и Iэужьу хэкур зыбгына шапсыгъхэм къахэкIа дин щIэныгъэлI цIэрыIуэ Кэусэрий Мухьэмэд Захьид. Дэ дызэрыщыгъуазэр мащIэми,ар дуней псом къыщацIыхум къыщымынэу, ислъамдиныр хъумэнымкIэ, абы щымыщ къыхэмыгъэхьэнымкIэ лIыгъэкъызэрымыкIуэ зезыхьа дин щIэныгъэлIышхуэщ. Фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэр Iимам Кэусэрий Кавказыр и хэкужьу зэрыщытым гушхуэныгъэ лей къезыт, абы и тхылъхэм къыщIэтэджыкIа дагъыстэн щIэныгъэлI Ашхьарий Абу Мусэ и лэжьыгъэм щыщ пычыгъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-09-29

 • УпщIитIым  я  зы  жэуап
 • Муслъымэн щIалэм и Iиманыр ирикъуртэкъым. Алыхь зэрыщыIэр и псэкIэ зыхищIэми, языныкъуэхэм деж мащIэу шэч къытрихьэрт. КъищынэмыщIауэ, абы къыгурыIуэртэкъым мафIэм къыхащIыкIа шейтIаныр жыхьэнмэ мафIэм зэрыхадзэнур. Апхуэдэ щытыкIэм ар хуабжьу гугъу иригъэхьырт. Апхуэдэу щыхъум, щIалэм мурад ищIащ дин щIэныгъэлIым и деж кIуэуэ псэр зымыгъэтынш щыты-кIэр хуиIуэтэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-08-28

 • Уаз
 • Гъэр и кIэм ноблагъэ
 • Сэджытым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ гъэр и кIэм зэрынэблэгъам ипкъ иткIэ, фигу къыдогъэкIыж зи мылъкум сэджыт хэзымытыкIахэм а къалэныр зэрагъэзэщIапхъэр. Сэджытыр Алыхьым къалэн къытщищIа Iуэхугъуитхум ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2018-08-18

Ахьмэдие мэжджытыр. Истамбыл къалэ

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Къурмэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр

2018-08-18

 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ махуэшхуэ лъапIэу Къурмэн хьидым ехьэлIауэ КъурIэн лъапIэмрэ хьэдисымрэ къыщыкIуауэ, дэтхэнэ зы муслъымэнми игъэзэщIапхъэ Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ.
 • Къурмэныр Алыхьым и арэзыщIыныгъэр къызэралэжь, Тхьэм пэгъунэгъу ухуэзыщI Iуэхугъуэщ. Ауэ ар букIкIэ зэфIэкIыркъым, атIэ абы ехьэлIа къалэнхэр псори къызыхуэтыншэу гъэзэщIапхъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Бадзэуэгъуэм и нэмэз щIыгъуэхэр

2018-06-30

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-05-29

 • НэщIым  и  иужьрей махуэхэр
 • Къэдэр  жэщыр
 • Къэдэр жэщым нэхърэ нэхъ лъапIэ зы жэщи щыIэкъым. Алыхьым и псалъэу КъурIэным къыщыкIуащ: «Къэдэр жэщыр жэщ мин нэхърэ нэхъ лъапIэщ» Iэятыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-04-26

 • Дэ къытхуатх
 • Амурбий  хуэдэхэр нэхъыбатэмэ…
 • Куба (нэхъапэм Хьэсэнбийхьэблэ) къуажэм къикIыу иджыблагъэ тхыгъэ гуапэ къытIэрыхьащ. Ар теухуащ Шыкуэ Амурбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2018-02-22

 • Кая Ялчын и «Шэрджэсхэр»
 •  Тырку тхакIуэ Кая Ялчын и тхылъ телъыджэу «Шэрджэсхэр» зи фIэщыгъэр 2015 гъэм Истамбыл дунейм къызэрыщытехьам и хъыбар «Адыгэ псалъэ» газетым нэхъапэIуэ тетащ. Иджы а тхылъ купщIафIэм нэхъ гъунэгъуу щыгъуазэ фыхуэтщIыну дыхуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2017-12-01

 • Уаз
 • Пагагъэм  гуэныхьышхуэ   пылъщ
 • ЦIыхум и хьэл-щэным теухуауэ Алыхьым хьэ- рэм тщищIа щытыкIипщIым ящыщ зыщ пагагъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2017-10-31

 • Фадэр  хьэрэмщ
 • Алыхьым и пщылIхэр фIыуэ дыкъызэрилъагъум, жэнэт Iыхьлы дищIыну зэрыхуейм и щыхьэтщ фадэр зэригъэхьэрэмар. Хьэдисым къыщыкIуащ: «ЦIыхум         и акъылыр зыгъэутхъуэ псори хьэрэмщ. Шагъыр ефэм, ар щигъэту, тобэ къимыхьыжу дунейм ехыжамэ, абы жэнэтыпс Iухуэнукъым». Фадэм зэи фIы къызэримышэр, абы и лъэужьыр зэрыгузэвэгъуэм  КъурIэн лъапIэми хьэдисми ущрохьэлIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2017-09-30

 • IэшрыIым и псапэр
 • Мухьэрэм мазэм и епщIанэ махуэр нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщщ. Ар IэшрыIщ. Мы гъэм ар фокIадэм (сентябрым) и 30-м тохуэ. Абы и пэ ит махуэмрэ къыкIэлъыкIуэмрэ нэщI пIыгъыныр суннэтщ (псапэ лей пылъщ). Хьэдисым къызэрыщыкIуамкIэ, IэшрыIым и пэ къихуэ махуэм нэщI исхэм а илъэсым къахьа гуэныхьыр къахуогъу, хугу хьэдзэ хуэдиз фIэ-кIа мыхъуми, сэдэкъэ а махуэм зытхэм я псапэр Хьудуд джабэшхуэм хуэдизу ебж Алыхьым. А махуэм сэдэкъэ тыныр, сабийхэр гъэгуфIэныр, Iыхьлыхэм, гъунэгъу-хэм гулъытэ яхуэщIыныр, КъурIэн нэхъыбэрэ еджэныр суннэтщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху