ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дин Iуэху'

Ислъамым и нур

2020-04-28

 • Уаз
 • НэщIыр къабыл хъун папщIэ
 • НэщIыр къабыл хъун папщIэ абы къытхуигъэув къалэнхэр фигу къэдгъэкIыжынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2020-02-01

 • Уаз
 • Сэджытым ехьэлIа къалэнхэр
 • Ди газетым и щIэджыкIакIуэхэр зэрылъэIуам ипкъ иткIэ, сэджытым ехьэлIа Iуэхугъуэхэр иджыри зэ фигу къэдгъэкIыжынщ. Ар къалэн зыщыхъур, зэрыгъэзэщIапхъэ мардэхэр КъурIэн лъапIэм щызэпкърыхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-12-26

 • Дерс щхьэпэ
 • Уэ пхузогъэтIылъ, си адэ
 • «Псыпэр зрижэм псыкIэр ирожэ» жиIащ адыгэ псалъэжьым. Ар купщIэшхуэ зиIэщ, мы ди хъыбарри абы и щыхьэтщ.
 • Щхьэгъуси быни зыгъуэта щIалэ псэурт, жьы дыдэ хъуа и адэм и гъусэу. Зэгуэрым щIалэм и щхьэгъусэм жиIащ зыхузэфIэмыкIыж и тхьэмадэр зэриужэгъуар, абы гугъу зэрыдехьыр, къызэрехьэлъэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъам щэнхабзэм топсэлъыхь

2019-12-07

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Иджырей Урысейм ислъам щэнхабзэр зэрыщызекIуэр: и щытыкIэмрэ зиужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэмрэ» къэралзэхуаку щIэныгъэ-практикэ конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-11-30

 • Уаз
 • ЗыкъызыфIэщIыжахэр жыхьэнмэ гъуэгум  ирокIуэ
 • Япэми зэрыжытIащи, гуэныхьышхуэхэр блыщI мэхъури, абыхэм ящыщ зыщ пагэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2019-10-01

 • Уаз
 • Iейм я нэхъ Iейщ бзэгу зехьэныр
 • Япэми зэрыжытIащи, гуэныхьышхуэхэр 70 мэхъури, абыхэм ящыщщ бзэгу зехьэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-08-29

 • Уаз
 • IэшрыI махуэр
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ мухьэррэм мазэм и 10-нэ махуэр IэшрыI махуэщ. Мы гъэм ар тохуэ фокIадэм и 10-м. А махуэм телъыджэ куэд къэхъуащ, ислъам диным и тхыдэми къыхэнащ а Iуэхугъуэхэр. Фигу къэдгъэкIыжынти абыхэм ящыщ зыбжанэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-07-30

 • Уаз
 • Къурмэным  ехьэлIа Iуэхугъуэхэр
 • Къурмэныр къызэрыблагъэм ипкъ иткIэ, абы ехьэлIа Iуэхугъуэхэр фигу къэдгъэкIыжынщ, КъурIэн лъапIэмрэ хьэдисхэмрэ къыщыкIуауэ икIи дэтхэнэ зы муслъымэнми игъэзэщIапхъэ Iуэхугъуэхэм иджыри зэ я гугъу тщIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-06-29

 • Уаз
 • Хьэж щIыным ехьэлIа  Iуэхугъуэхэр
 • Хьэж щащI мазэр къызэрыблагъэм ипкъ иткIэ, ар къызыхуэтыншэу гъэзэщIа хъун папщIэ, а къалэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр фигу къэдгъэкIыжынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-05-25

 • Уаз
 • Хьид махуэ лъапIэр
 • Муслъымэн псоми ди зэхуэдэу дгъэлъапIэ хьид махуэшхуэм и къежьапIэ хъуар 624 гъэращ. А илъэсым ЛIыкIуэ лъапIэр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) Мединэм щыIэу, япэ дыдэу Рэмэдан мазэм нэщI иIыгъри, хьид махуэри игъэлъэпIауэ щытащ. Хьид махуэр зэрагъэлъапIэ щIыкIэр Бегъымбарым и щапхъэм къегъэлъагъуэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

2019-04-25

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

МАЗЭ  ЛЪАПIЭР

2019-04-25

 • Дэтхэнэ зы муслъымэнри къытхуэмыгъэсу дызыпэплъэ нэщI мазэ лъапIэр къэблэгъащ. ЗэкIэ зэрыхуагъэфащэмкIэ, ар накъыгъэм и тхум е и хым къохьэ — мазэр къэунэхуа нэужьщ нэщI дыщихьэ махуэр наIуэ къыщыхъунур. Абы ипкъ иткIэ, Iуэхум и пэжыпIэм теухуа хъыбар фэдгъэщIэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-03-26

 • Уаз
 • Нэхъ телъыджэ дыдэу къэхъуар
 • Дызэрыт илъэсым мэлыжьыхьым и 3-м тохуэ муслъымэн псоми ди зэхуэдэ жэщ лъапIэу Мухьэмэд бегъымбарыр (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуар) Меккэм ирашу Иерусалим щашар, уафэм щыдрашеяр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-02-28

 • Уаз
 • Суннэтыр гъэзэщIэныр псапэщ
 • Мухьэмэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) илэжьауэ щыта псоми суннэткIэ доджэ.
 • Япэми зэрыжытIащи, фарзыр дымыгъэзащIэмэ, къытхуэгъунукъым, ауэ суннэтыр дымыгъэзащIэми, къытхуэгъунущ. Апхуэдэу щытми, ар зыгъэзащIэмрэ зымыгъэзащIэмрэ Алыхьым и пащхьэм зэи зэхуэдэ щыхъунукъым. Абы и щыхьэтщ мы хьэдисыр: «Мухьэ-мэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) жиIащ: «Сэ фIыуэ сыкъэфлъагъумэ, Алыхьым фIыуэ фыкъилъагъужынщ». Фарзымрэ суннэтымрэ зыгъэзащIэ цIыхур зэи щыуэнукъым. Суннэтыр дымыгъэзащIэми, къытхуэгъуну щхьэкIэ, суннэтым мыхьэнэшхуэ иIэщ. Iущыгъэ гуэр къызыхыумыхыну, иджыпстурей гъащIэми къыщымысэбэпыну зы суннэти щыIэкъым. Псалъэм и хьэтыркIэ, Бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) и Iэлъын къудейр къызощтэри, абы и хъыбар кIэщI цIыкIум дыкъыхуреджэ Алыхьым и арэзыщIыныгъэм дытелэжьэн зэрыхуей-ми, дыщыпсэу къэралым къытхуигъэув хабзэхэр зэрыдгъэзэщIапхъэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ислъамым и нур

2019-01-29

 • Уаз
 • ЗЕИНШЭХЭМ ДАХУЭВГЪЭСАКЪ
 • Мухьэмэд бегъымбарым (Тхьэм и нэфIыр зыщыхуам) жиIащ: Сабий зеиншэр щыгъкIэ, абы и гъы макъым уафэ къатиблыр егъэзджыздж. Алыхьым жеIэ: «МелыIычхэ, хэт а сабий зеиншэр зыгъэгъар?! (Ауэ щыхъукIи, Тхьэм ещIэ ар хэтми). МелыIычхэм жаIэнущ: «ТщIэркъым, ди Тхьэ лъапIэ». ИтIанэ Алыхьым жиIэнущ: «АтIэ, щыхьэт фытехъуэ, Сэр папщIэ зеиншэр зыгъэгуфIэхэр, Къемэт махуэм Сэ зэрызгъэгуфIэжынум».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху