ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхылъым и пщIэр къэIэтыжыным траухуэ

2020-12-01

  • «Читайфест» япэ урысейпсо унагъуэ онлайн-фестивалыр иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ Урысейм и Къэрал сабий библиотекэм, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Печатымрэ цIыхубэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и федеральнэ IуэхущIапIэмрэ и дэIэпыкъуэгъуу. КъищынэмыщIауэ, абы зыщIагъэкъуащ Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэхэм, «Растим читателя» IэнатIэм.

  • Фестивалым и программэр унэтIыныгъэ зыбжанэкIэ зэщхьэщыхауэ щытащ. Апхуэдэхэщ «Унагъуэ», «НыбжьыщIэхэм папщIэ», «ЩIэныгъэ», «IэщIагъэлIхэмрэ адэ-анэхэмрэ папщIэ». Абы хыхьэу зэхыхьи 150-м нэблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Фестивалым и сайтым «зыщызыплъыхьахэм» нэхъ гъэщIэгъуэн ящыхъуащ «Унагъуэ» программэр. Абы я зэфIэкI щеплъыжащ тхакIуэхэу Усачев Андрей, Дядинэ Галинэ, Бородицкая Маринэ, Кружков Григорий, Басов Евгений, мультипликатор Норштейн Юрий, сурэтыщI Петелинэ Иринэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Псом хуэмыдэу щIэупщIэ нэхъыбэ зиIар усакIуэ Есеновский Михаил «Вконтакте» сайтым щыдрагъэкIуэкIа зэIущIэрщ.
  • Хухаха программэхэм хыхьэу ныбжьыщIэхэр тхакIуэхэм IуагъэщIащ. Апхуэдэщ Рой Олег, Вербовская Аннэ, Веркин Эдуард, Розофф Мег сымэ зэпэIэщIэу зрагъэблэгъар. КъищынэмыщIауэ, абы хыхьэу ирагъэкIуэкIащ комиксхэм ятеухуа зэпсэлъэныгъэхэр, фэнтези жанрым щыщ тхылъхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэр, мастер-класс зэмылIэужьыгъуэхэр.
  • ЩIэныгъэ программэм къызэщIрагъэубыдащ IуэхущIапIэр зыдэлажьэхэм къагъэхьа видео-лекцэ щхьэпэхэр. IэщIагъэлIхэмрэ адэ-анэхэмрэ хухаха Iыхьэм гулъытэ щыхуащIащ унагъуэхэр тхылъ еджэным лъэпощхьэпо хуэхъухэм, апхуэдэуи сабий психологхэм я лекцэхэр къызэрагъэпэщащ, тхакIуэ, литературэ критикхэу Улицкая Людмилэ, Алдонинэ Риммэ, Юзефович Галинэ сымэ, нэгъуэщIхэм IуагъэщIащ.
  • Зи гугъу тщIа программэхэм къадэкIуэу, фестивалым хыхьэу утыку кърахьащ цIыхухэр тхылъым дегъэхьэхыным хуэунэтIа проект нэхъыфIхэр. Апхуэдэщ Урысейм и щIыналъэ 19-м я библиотекэхэм щрагъэкIуэкIахэр. Гуапэщ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ Сабий библиотекэр абыхэм зэращыщыр.
  • Унагъуэхэр еджэным драгъэхьэхыным, ахэр тхылъ хъумапIэхэм нэхъыбэрэ ирашэлIэным и IуэхукIэ библиотекэхэм я лэжьакIуэхэм гъэщIэгъуэн куэд къыхалъхьэ. Абы и щапхъэщ щIэблэм тхылъыр фIыуэ ирагъэлъагъун папщIэ адэ-анэхэм я гъусэу ирагъэкIуэкI «День читающей семьи «С книгой по жизни!» проектыр. Ар хуэунэтIащ нэхъапэхэм хуэдэу унагъуэхэр тхылъым драгъэхьэхыжыным, и пщIэр къаIэтыжыным, сабийхэр тхылъ еджэу къагъэхъуным. Зи гугъу тщIы проектым жыджэру хэтащ тхылъыр фIыуэ зылъагъу, Тхьэзэплъыжхэ я унагъуэр.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.