ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

ДАХ-м и XIII Конгрессым зыхуагъэхьэзыр

2020-12-24

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 18-м ДАХ-м и Хасащхьэм и зэIущIэ ИнтернеткIэ ирагъэкIуэкIащ.
 • Абы хэтащ ДАХ-м и тхьэмадэм и чэнджэщэгъу Къуэдзокъуэ Анатолэрэ КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзоррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-р ипэкIэ  маплъэ

2020-12-19

 • Дыгъэгъазэм и 18-м ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэхыхьэ ИнтернеткIэ (Zoom IэмалкIэ) ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гъуэгухэр зэрагъэзэхуэж

2020-12-10

 • «Шынагъуэншэ икIи фIагъ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 2020 гъэм щаубзыхуа лэжьыгъэхэр зэфIагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДэнэкIи  щIэупщIэ  щаIэщ

2020-12-03

 • «Къэрал зэхуаку кооперацэмрэ экспортымрэ» зи фIэщыгъэ лъэпкъ проектым и гуэдзэн «Мэкъумэш-промышленнэ комплексым и продукцэр нэгъуэщI къэралхэм егъэшэн» и Iыхьэр гъэзэщIэным хухаха зэманым щыщу илъэс етIуанэр и кIэм нэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIДАА-р мэлажьэ

2020-11-19

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием иджыблагъэ «стIол хъурей» иригъэкIуэкIащ, онлайн жыпхъэм тету.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием

2020-10-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ мэрем кIуам екIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ ЩIДАА-м Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм, Абхъаз Республикэм щиIэ центрхэмрэ къудамэхэмрэ я лэжьыгъэр къызэгъэпэща зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ Хасэм и гъуэгуанэ кIыхьыр

2020-08-20

 • Адыгэ гупсысэкIэм «хасэ» псалъэр нэхъыбэу зрипхыр нарт лъэхъэнэрщ. А зэман жыжьэм щегъэжьауэ, лъэпкъым нэхъ лIы Iущу исхэр щызэхуашэсу, цIыхубэм яхуэщхьэпэну унафэ лъагэхэр къыщащтэ зэхуэсхэм я гугъу щащIым деж, а псалъэр къагъэсэбэп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Жьынэпсри» аргуэру къытхохьэ

2020-08-04

 • Адыгэ зэрыс хэгъэгухэм къыщыдэкI лъэпкъ газетхэм я 125-нэ къыдэкIыгъуэ зэхэтыр шыщхьэуIум и 1-м дунейм къытехьащ. Ар теухуащ зи адэжь хэку къэзыгъэзэжа ди къуэшхэмрэ щыпхъухэмрэ, абыхэм нобэ яIэ псэукIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и  видеоконференцхэр хабзэ мэхъу  

2020-07-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гъэзэщIакIуэ гупым хэт-хэм я зи чэзу зэхуэсыр иджыблагъэ видеоконференц щIыкIэм тету ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЗэфIагъэкIахэм хоплъэж

2020-06-18

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм хамэ къэралхэмрэ Урысейм и хэгъэгухэмрэ щиIэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ зыхэт онлайн видеоконференц дыгъуасэ екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ТщIэн  хуейр  мащIэркъым

2020-05-27

 • Ди газетым зэрытетащи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирагъэхьэлIэри, накъыгъэм и 20-м видеоконференц щIыкIэм тету ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-р куэдым егъэпIейтей

2020-05-21

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирагъэхьэлIэри, дыгъуасэ видеоконференц щIыкIэм тету къызэрагъэпэщащ. Онлайн жыпхъэм иту видеоконференцыр иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъым и дахагъэр къыщежьэр

2020-05-19

 • ШЭРДЖЭСХЭМ я лъахэр телъыджэщ, пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэр щыкIуэдыкIейщ, япсхэр къабзабзэщ, мэзыр я гъунэжщ. Хьэуар абы щыкъабзэ дыдэщ, зэгъщ. Шэрджэсхэр зэрылъэпкъ дахэр зи фIыщIэр арауэ солъытэ. Лъахэ дэгъуэ дыдэ зэрисымрэ гъэсэныгъэ тэмэм зэрахэлъымрэ лъабжьэ хуэхъуащ адыгэ лъэпкъым и дахагъэм.
 • Ферран,франджы дохутыр. 1702 гъэ

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэрал  программэм ипкъ  иткIэ

2020-03-31

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Псыхъурей къуажэм 2020 гъэм щаухуэнущ унэтIыныгъэ куэд къызэщIэзыубыдэ спорт комплекс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Шынагъуэншэ, фIагъ лъаги зиIэ

2020-03-28

 • Налшык къалэм щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къуныжь МуIэед и гъусэу къалащхьэм Кировым и цIэр зезыхьэ и уэрамым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIыр къипщытащ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ къалащхьэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху