ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Краснодар адыгэхэр щызэхохьэ

2023-03-16

 • Иджыблагъэ Краснодар къалэм щызэхэтащ Екатеринодар япэ адыгэ зэхуэс зэрыщащIрэ илъэси 115-рэ зэрырикъум теухуа Адыгэ щIалэгъуалэ пшыхь. Абы кърихьэлIащ щIалэрэ пщащэу 160-рэ. ЗэIущIэм жэрдэмщIакIуэ хуэхъуар   Краснодар крайм щылажьэ Адыгэ Хасэрщ. Iуэху дахэм кърихьэлIащ Краснодар администрацэм и лIыкIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм щеджэхэмрэ щылажьэхэмрэ, Адыгейм, Армавир къалэ къикIа хьэщIэхэр. Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ МэшылI Руслан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо  адыгэ  диктант

2023-03-02

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу республикэхэмрэ къэралхэмрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ Дунейпсо адыгэ диктант. Мы гъэм ар етхуанэу екIуэкIынущ. Адыгэ тхыбзэм и махуэм, гъатхэпэм и 14-м, ирырагъэхьэлIэ Iуэху дахэхэм ящыщ, лъэпкъым и цIыху пажэхэр, бзэмрэ хабзэмрэ зи гурыщIэм щызыгъафIэ хэкупсэхэр къызэщIэзыубыдэ а Iуэрытхыр къыхилъхьауэ щытащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм анэдэлъхубзэмкIэ и къудамэм. Диктантым и мурад нэхъыщхьэщ адыгэбзэм и пщIэр къэIэтыныр, лъэпкъым анэдэлъхубзэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэр адэкIи егъэфIэкIуэныр, щэнхабзэр хъумэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гугъэхэр, мурадхэр, зэфIэкIхэр

2022-08-23

 • Акъылымрэ щIэныгъэмрэ мылъкуу щыIэм япэ ирагъэувэу адыгэхэр ижь-ижьыж лъандэрэ къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэ лъэпкъ нэщэнэр къыхощ абы и псалъэжьхэм, жыIэгъуэхэм, хъыбархэм. Хэхауэ щIэныгъэм тещIыхьа зэгухьэныгъэ щамыIэми, ипэкIи адыгэхэм Iэмал куэд къагъэсэбэпырт, лъэпкъ зэхэщIыкIым нэхъри зрагъэужьын папщIэ. Иджы адыгэхэр дроин икIи дрогушхуэ лъэпкъ щIэныгъэм и купсэр, и фIыпIэр «щызэхуэхьэса» апхуэдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ — ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академие — дызэриIэм. ШыщхьэуIум и 23-м илъэс 30 ирокъу ар къызэрызэрагъэпэщрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъыу зытхъумэжынумэ…

2022-07-21

 • Тыркум щекIуэкIащ Ещанэ Дунейпсо адыгэ щIэнIуатэ (конференцэ). «Адыгэ лъэпкъым и къэкIуэнур фIы хъун щхьэкIэ, дызэгъусэу дылэжьэн хуейщ» псалъащхьэм щIэту Истамбыл хиубыдэ Ускюдар куейм махуищкIэ щызэхэта Iуэхум къызэхуишэсащ къэрал куэдым: Тыркум, Германием, Канадэм, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Урысейм, Нидерландхэм, Израилым, Иорданием, ОАЭ-м, Инджылызым къикIа адыгэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

БлэкIа жыжьэм и  джэрпэджэжым игъэнэщхъейуэ

2022-05-24

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа Щыгъуэ-щIэж дауэдапщэхэр махуитIкIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Илъэсищэ зауэм лъэпкъым къыхуихьа мыгъуагъэ псори ягу къагъэкIыжу, дяпэкIи апхуэдэ нэщIэбжьэ я щхьэ къримыкIуэным иригъэгупсысу, блэкIам и дерсыр зэпригъэшачэу щыгъуэ хуэIухуэщIэхэм хэт цIыхухэр Псэ жыгым деж къыщызэхуэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2022-05-21

 • Фи пащхьэ итлъхьэ уситIыр зи IэдакъэщIэкIыр Мыз Радик Борис и къуэрщ. Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ агрономщ. Радик ящыщкъым лъэпкъ Iуэхум, республикэм, къэралым щекIуэкIхэм хуэдэгу-хуэнэфхэм. Ирогушхуэ адыгэм и блэкIам, дяпэ ита лIыхъужьхэм, иропIейтей ди нобэм, ди щIэблэм я пщэдейм. Радик усакIуэу зыкъилъытэжыркъым, ауэ и гум, и псэм щыщIэр тхылъымпIэм иритхэмэ нэхъ фIэкъабылщ. Нобэ фи пащхьэ идолъхьэ абыхэм ящыщ зы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэр зэрекIуэкIынур

2022-05-20

 • Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа зэIущIэхэр егъэкIуэкIыныр зи пщэ дэлъ КъызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэр иджыблагъэ зэхуэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу «Адыгэ Iуэрытхыр» зэхаублэ

2022-03-11

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэр, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр, Адыгэ къэрал университетыр зэщIыгъуу Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу, гъатхэпэм и 12-м, «Адыгэ Iуэрытх» зыфIащэ дунейпсо Iуэхугъуэр зэрырагъэкIуэкIынур иджыри зэ фигу къыдогъэкIыж. Апхуэдэу гу лъытапхъэщ Iуэрытхыр щатхыну щIыпIэм зэхъуэкIыныгъэ зэригъуэтами.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ГъэзэщIакIуэ гупым я япэ зэхуэс

2021-12-21

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIII Зэхуэсышхуэм щIэуэ хахыжа тхьэмадэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ я япэ зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Осетие Ищхъэрэ — Аланием щылажьэ хасэ къудамэхэм, Тыркум, Сирием, Ливаным, Иорданием, Европэм хыхьэ къэралхэм я хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Коронавирус узыфэм и ягъэкIэ зи гъунапкъэхэр зэхуащIа Израиль къэралыгъуэм щыIэ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэр зэхуэсым кърихьэлIэфакъым, ауэ абыхэм щхьэкIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзэну Iэмал ягъуэтащ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Унагъуэр быдэмэ,  жылагъуэр лъэщщ

2021-12-04

 • Шэч къызытумыхьэжыну псалъэ пэжщ, сыту жыпIэмэ жылагъуэмрэ унагъуэмрэ зэпэщхьэхуэу, зырызу, зыр зым къуэмыту, щхьэхуэу зэдыщыIэнкIэ Iэмал зимыIэщ. Адыгэбзэ, Адыгэ Хабзэ, зэхущытыкIэ дахэ, зэгурыIуэныгъэ — а псор щызекIуэри, цIыхур цIыху щыхъури адыгэ унагъуэрщ. «Унэм зыщыгъаси, хасэм хыхьэ», — лъэпкъ Iущыгъэм зэрыжиIэщи, унагъуэм къыщыпщта щэнырщ, цIыхугъэрщ, адыгагъэрщ цIыхум и гъащIэ псом кIуэцIришри. Унагъуэ узыншэм и лъабжьэщ нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэмрэ я зэхуаку дэлъ пщIэр хъумэныр, зым и щхьэ адрейр ирилъытыныр. Апхуэдэуи, унагъуэр лъэпкъым и бжыгъэм хэгъэхъуэным, зиузэщIыным и къежьапIэщ. А щIыкIэм тету унагъуэр лъэпкъым и зэфIэкIми, и гушхуэныгъэми, и дуней тетыкIэми, и хабзэми ублапIэ хуохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Мэздэгу  адыгэхэм зэкъуэшхэр  зэхуашэс

2021-10-26

 • Жэпуэгъуэм и 22-м Мэздэгу къалэ щекIуэкIащ щIыналъэ зыбжанэм я лIыкIуэхэр зыхэта «Мэздэгу адыгэхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къадэгъуэгурыкIуэ хабзэхэр» зыфIаща зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хъумэн,  зегъэужьын,  егъэфIэкIуэн

2021-10-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и XIII зэхуэсыр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы къыщаIэта Iуэхугъуэр ди щIыналъэми абы щыпсэу лъэпкъхэм я къэкIуэным и IуэхукIи мыхьэнэшхуэ зиIэу къэлъытапхъэщ. «Къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ жылагъуэмрэ лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр хъумэным хуэунэтIауэ зэдэлэжьэныр цIыхубэм и зэкъуэтыныгъэм и шэсыпIэщ» — аращ зэIущIэм къыщаIэта псалъэмакъыр зэщIэкIауэ щытар. Лъэпкъ Iуэхухэм къэрал гулъытэ хэха игъуэт, программэ щхьэхуэхэр хузэхалъхьэ зэрыхъуар къэплъытэмэ, гурыIуэгъуэщ зэIущIэм кърихьэлIахэм хэгъэгу политикэм къигъэув мардэхэр, щапхъэхэр, пщалъэхэр щIыналъэм щыщыIэ щытыкIэ пыухыкIахэм зэрырагъапщэр, абы зэрыралъытыр, ипэ игъэщыпхъэхэмрэ Iэмалыншэу къыхэгъэщын хуей Iуэхугъуэхэмрэ зэрызэпэшачэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зэныбжьэгъугъэр нэхъри ягъэбыдэ

2021-09-30

 • Налшык дэт «Акрополь» уардэунэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Куначество-2021» Iуэху дахэр. КъБР-м Граждан жылагъуэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм а проектыр зэрыригъажьэрэ илъэс зыбжанэ хъуащи, кIуэ пэтми зиубгъу, къыхыхьэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъу зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIДАА-м  и академикым  и  фIыщIэ

2021-09-11

 • МГОУ-м Стратегиемрэ аналитикэмкIэ и центрым и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Ершов Виталий иджыблагъэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием хагъэхьащ. Ар и гуапэ зэрыхъуам къыхэкIыу, Ершовым фIыщIэ тхыгъэ хуигъэхьащ ЩIДАА-м и Президент, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору щыIэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Къанокъуэ Арсен:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

2021-09-11

 • Иджыблагъэ Яловэ къалэм щекIуэкIа Кавказ лъэпкъхэм я къафэмрэ макъамэмрэ я дунейпсо фестивалым Тыркум щыпсэу адыгэхэм я гур хагъахъуэрэ я дэрэжэгъуэр къаIэту хэтащ «Шагъдий» къэфакIуэ ансамблыр. Ди къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм я щыпэкIуэкъым адыгэ нэхъыбэ дыдэ зэрыс Тырку щIыналъэм, атIэ илъэс куэд щIауэ жэуаплыныгъэ ин зыпылъ хабзэ дахэ яIэщ — ахэр гъэ къэси хамэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкI фестивалхэм ирагъэблагъэ, я хэкужь щызекIуэ хабзэмрэ лъэпкъым къыдекIуэкI щэнхабзэмрэ ягъэлъэгъуэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху