ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Къэрал  программэм ипкъ  иткIэ

2020-03-31

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Псыхъурей къуажэм 2020 гъэм щаухуэнущ унэтIыныгъэ куэд къызэщIэзыубыдэ спорт комплекс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Шынагъуэншэ, фIагъ лъаги зиIэ

2020-03-28

 • Налшык къалэм щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къуныжь МуIэед и гъусэу къалащхьэм Кировым и цIэр зезыхьэ и уэрамым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIыр къипщытащ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ къалащхьэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ Iуэрытхым зэхуешэс

2020-03-07

 • Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу иджы илъэс етIуанэ хъуауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэрегъэпэщ адыгэ Iуэрытхыр (диктантыр).

 • Дыгъуасэ ар щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэмрэ. Iуэрытхым хэтащ зи лъэпкъыбзэм хуэфащэ пщIэ хуэзыщIхэр, зи зэфIэкI зыгъэунэхужыну гукъыдэж зиIэхэр, IэщIагъэ, къулыкъу зэмылIэужьыгъуэхэм пэрытхэр. Псалъэм къыдэ­кIуэу жыпIэмэ, КъБКъУ-м диктант щызытхахэм яхэтт профессорхэр, егъэджакIуэхэр, журналистхэр, актёрхэр, режиссёрхэр, студентхэр, еджакIуэхэр, адэ-анэхэр.
 • Абы кърихьэлIахэм къызэрыхагъэщащи, апхуэдэу зэуIуу Iуэрытх тхыным лъэпкъым иджыри зэ зыхригъэщIэнущ ди бзэм и лъапIагъыр, ар хъумэным, зегъэужьыным хуэтщI гулъытэр, анэдэлъхубзэм иIэ мыхьэнэр.
 • Лъэпкъым и бзэр и псэщ жаIэ. Зи анэдэлъ­хубзэм и фIагъыр зыгъэлъэгъуэф, зи Iэза­-гъыр утыку къизыхьэф куэд къызэрызэхуэсар гуапэт. Апхуэдэуи адыгэ Iуэрытхыр гъатхэпэм и 6-м щекIуэкIащ Мейкъуапэ, Черкесск, Ставрополь, Мэздэгу, Москва, хамэ къэрал зыбжанэм.
 • НэщIэпыджэ Замирэ.
 • Сурэтыр  Къарей Элинэ  трихащ.

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Щхьэж и зэфIэкI   иреплъыж

2020-02-26

 • Нобэ ди псэлъэгъущ Краснодар щIыналъэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Джылахъстэнейр  мэхасэ

2020-02-11

 • ЩIышылэм и 28-м Тэрч щIыналъэм щекIуэкIащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм 2019 гъэм зэфIи-гъэкIахэмрэ илъэсыщIэм къыпэщылъхэмрэ ятеухуа зэIущIэ щхьэпэ. Абы ирагъэблагъэри хэтащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Семэн Пщыкъан, щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и унафэщI КIэрэф Мурадин, нэхъыжьыфIхэр, дин лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Сыт нэхъ дахэ адыгэ фащэм нэхърэ? Ар зыщыгъ адыгэ пщащэращ!

2020-02-04

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр хуабжьу гухэхъуэу екIуэкIащ. Зэпеуэр къыддаIыгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Налшык къалэ ЩэнхабзэмкIэ и IуэхущIапIэм, «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, Урысейм щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием (Черкесск къалэ), нэгъуэщIхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къущхьэ Iэсият Израилым макIуэ

2020-01-28

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр сыт щыгъуи хуэдэу дахэу, екlуу, гукъинэжу щэбэт кIуам екlуэкlащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЛIымыщэкъуэ  Рэмэзан  хахыж

2020-01-28

 • ЩIышылэм и 25-м Мейкъуапэ щызэхэтащ «Адыгэ Хасэ — Шэрджэс Парламент» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и отчёт-хэхыныгъэ зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зэпсэлъэныгъэ щхьэпэ

2019-12-28

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд дыгъэгъазэм и 24-м Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нэхъыбэжщ  къапэщылъыр

2019-12-17

 • Дыгъэгъазэм и 14-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тыркум, Иорданием, Израилым, Сирием, Ливаным, Абхъазым, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

 Адыгэхабзэр и лъабжьэу

2019-12-14

 • Егъэджэныгъэм къыщагъэсэбэп иджырей Iэмалхэр утыку къыщрахьэ республикэ семинархэр мы махуэхэм курыт еджапIэхэм щокIуэкI. Апхуэдэу Къэрэгъэш къуажэм дэт 2-нэ курыт школым къыщызэрагъэпэщащ адыгэхэм я псэкупсэ лъапIэныгъэхэр, щэнхабзэ-тхыдэ хъугъуэфIыгъуэхэр, адыгэ хабзэр гъэсэныгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ къызэрыщагъэсэбэпым, ахэр зи лъабжьэ цIыху хэтыкIэмрэ шыIэныгъэмрэ ныбжьыщIэхэм зэрыбгъэдалъхьэм теухуа дерс зэIухахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Адыгэ псалъэмрэ»  «Жьынэпсымрэ» зэгуроIуэ

2019-12-05

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и деж щыхьэщIащ Тыркум щыпсэу адыгэхэм къыдагъэкI «Жьынэпс» газетым и лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Рахъуэ Йлдыз  и  къулыкъум пэрохьэ

2019-11-26

 • Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я федерацэм и зи чэзу конгрессыр щэкIуэгъуэм и 23 — 24-хэм Анкара щекIуэкIащ. Адыгэ гъащIэм хэту, адыгэ Iуэхум иригузавэу зы цIыхуи къэнакъым абы къемыкIуэлIа. МахуитIкIэ екIуэкIа зэхыхьэшхуэм куэд къыщыпсэлъащ, адыгэ нэхъыбэ дыдэ зэрыс къэралым КАФФЕД-м щиIэ мыхьэнэм, абы и къалэн нэхъыщхьэхэм, дяпэкIэ гу зылъитапхъэхэм тепсэлъыхьащ къызэхуэсахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Мэздэгу адыгэхэм я деж

2019-10-01

 • КъБР-м Граждан, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Мэздэгу Адыгэ Хасэмрэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр» щIыналъэ фестивалыр иджыблагъэ Ставрополь крайм и Курской щIыналъэм хыхьэ Русское-2 къуажэм щызэхашащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хасащхьэм и унафэхэр

2019-09-24

 • ФокIадэм и 19-м Налшык щызэхэтащ ДАХ-м и Хасащхьэм и зэхуэс. Лъэпкъ Iуэхур егъэфIэкIуэным, зэманым къигъэув лъэпощхьэпохэм пэщIэтыным хуэгъэпса Iуэхугъуэхэм тепсэлъхьыну, хэкIыпIэхэр къалъыхъуэну абы щызэхуэсат дунейм пщIэ лъагэ щызиIэ ди нэхъыжьыфIхэр, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и лIыкIуэхэр, министрхэр, Хасащхьэ, ГъэзэщIакIуэ гупхэм хэтхэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, ДАХ-м и зэIущIэм кърагъэблэгъат хьэщIэ лъапIэ-хэр. Абыхэм ящыщт: ДАХ-м и Тхьэмадэхэм я Советым и унафэщI, адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ, УФ-м и Президентым и департаментым къэрал кIуэцI политикэмкIэ и чэнджэщэгъу нэхъыщхьэ Мартынов Вадим, Горчаковым и цIэр зезыхьэ фондым и лIыкIуэ Карслиевэ Викторие сымэ, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху