ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

ЩIДАА-р мэлажьэ

2020-11-19

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием иджыблагъэ «стIол хъурей» иригъэкIуэкIащ, онлайн жыпхъэм тету.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием

2020-10-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ мэрем кIуам екIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ ЩIДАА-м Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм, Абхъаз Республикэм щиIэ центрхэмрэ къудамэхэмрэ я лэжьыгъэр къызэгъэпэща зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ Хасэм и гъуэгуанэ кIыхьыр

2020-08-20

 • Адыгэ гупсысэкIэм «хасэ» псалъэр нэхъыбэу зрипхыр нарт лъэхъэнэрщ. А зэман жыжьэм щегъэжьауэ, лъэпкъым нэхъ лIы Iущу исхэр щызэхуашэсу, цIыхубэм яхуэщхьэпэну унафэ лъагэхэр къыщащтэ зэхуэсхэм я гугъу щащIым деж, а псалъэр къагъэсэбэп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Жьынэпсри» аргуэру къытхохьэ

2020-08-04

 • Адыгэ зэрыс хэгъэгухэм къыщыдэкI лъэпкъ газетхэм я 125-нэ къыдэкIыгъуэ зэхэтыр шыщхьэуIум и 1-м дунейм къытехьащ. Ар теухуащ зи адэжь хэку къэзыгъэзэжа ди къуэшхэмрэ щыпхъухэмрэ, абыхэм нобэ яIэ псэукIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и  видеоконференцхэр хабзэ мэхъу  

2020-07-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гъэзэщIакIуэ гупым хэт-хэм я зи чэзу зэхуэсыр иджыблагъэ видеоконференц щIыкIэм тету ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЗэфIагъэкIахэм хоплъэж

2020-06-18

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм хамэ къэралхэмрэ Урысейм и хэгъэгухэмрэ щиIэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ зыхэт онлайн видеоконференц дыгъуасэ екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ТщIэн  хуейр  мащIэркъым

2020-05-27

 • Ди газетым зэрытетащи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирагъэхьэлIэри, накъыгъэм и 20-м видеоконференц щIыкIэм тету ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-р куэдым егъэпIейтей

2020-05-21

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирагъэхьэлIэри, дыгъуасэ видеоконференц щIыкIэм тету къызэрагъэпэщащ. Онлайн жыпхъэм иту видеоконференцыр иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъым и дахагъэр къыщежьэр

2020-05-19

 • ШЭРДЖЭСХЭМ я лъахэр телъыджэщ, пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэр щыкIуэдыкIейщ, япсхэр къабзабзэщ, мэзыр я гъунэжщ. Хьэуар абы щыкъабзэ дыдэщ, зэгъщ. Шэрджэсхэр зэрылъэпкъ дахэр зи фIыщIэр арауэ солъытэ. Лъахэ дэгъуэ дыдэ зэрисымрэ гъэсэныгъэ тэмэм зэрахэлъымрэ лъабжьэ хуэхъуащ адыгэ лъэпкъым и дахагъэм.
 • Ферран,франджы дохутыр. 1702 гъэ

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэрал  программэм ипкъ  иткIэ

2020-03-31

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Псыхъурей къуажэм 2020 гъэм щаухуэнущ унэтIыныгъэ куэд къызэщIэзыубыдэ спорт комплекс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Шынагъуэншэ, фIагъ лъаги зиIэ

2020-03-28

 • Налшык къалэм щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къуныжь МуIэед и гъусэу къалащхьэм Кировым и цIэр зезыхьэ и уэрамым зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIыр къипщытащ. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ къалащхьэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ Iуэрытхым зэхуешэс

2020-03-07

 • Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу иджы илъэс етIуанэ хъуауэ Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэрегъэпэщ адыгэ Iуэрытхыр (диктантыр).

 • Дыгъуасэ ар щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэмрэ. Iуэрытхым хэтащ зи лъэпкъыбзэм хуэфащэ пщIэ хуэзыщIхэр, зи зэфIэкI зыгъэунэхужыну гукъыдэж зиIэхэр, IэщIагъэ, къулыкъу зэмылIэужьыгъуэхэм пэрытхэр. Псалъэм къыдэ­кIуэу жыпIэмэ, КъБКъУ-м диктант щызытхахэм яхэтт профессорхэр, егъэджакIуэхэр, журналистхэр, актёрхэр, режиссёрхэр, студентхэр, еджакIуэхэр, адэ-анэхэр.
 • Абы кърихьэлIахэм къызэрыхагъэщащи, апхуэдэу зэуIуу Iуэрытх тхыным лъэпкъым иджыри зэ зыхригъэщIэнущ ди бзэм и лъапIагъыр, ар хъумэным, зегъэужьыным хуэтщI гулъытэр, анэдэлъхубзэм иIэ мыхьэнэр.
 • Лъэпкъым и бзэр и псэщ жаIэ. Зи анэдэлъ­хубзэм и фIагъыр зыгъэлъэгъуэф, зи Iэза­-гъыр утыку къизыхьэф куэд къызэрызэхуэсар гуапэт. Апхуэдэуи адыгэ Iуэрытхыр гъатхэпэм и 6-м щекIуэкIащ Мейкъуапэ, Черкесск, Ставрополь, Мэздэгу, Москва, хамэ къэрал зыбжанэм.
 • НэщIэпыджэ Замирэ.
 • Сурэтыр  Къарей Элинэ  трихащ.

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Щхьэж и зэфIэкI   иреплъыж

2020-02-26

 • Нобэ ди псэлъэгъущ Краснодар щIыналъэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Джылахъстэнейр  мэхасэ

2020-02-11

 • ЩIышылэм и 28-м Тэрч щIыналъэм щекIуэкIащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм 2019 гъэм зэфIи-гъэкIахэмрэ илъэсыщIэм къыпэщылъхэмрэ ятеухуа зэIущIэ щхьэпэ. Абы ирагъэблагъэри хэтащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Семэн Пщыкъан, щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и унафэщI КIэрэф Мурадин, нэхъыжьыфIхэр, дин лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Сыт нэхъ дахэ адыгэ фащэм нэхърэ? Ар зыщыгъ адыгэ пщащэращ!

2020-02-04

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр хуабжьу гухэхъуэу екIуэкIащ. Зэпеуэр къыддаIыгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Налшык къалэ ЩэнхабзэмкIэ и IуэхущIапIэм, «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, Урысейм щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием (Черкесск къалэ), нэгъуэщIхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху