ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

«Адыгэ псалъэмрэ»  «Жьынэпсымрэ» зэгуроIуэ

2019-12-05

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и деж щыхьэщIащ Тыркум щыпсэу адыгэхэм къыдагъэкI «Жьынэпс» газетым и лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Рахъуэ Йлдыз  и  къулыкъум пэрохьэ

2019-11-26

 • Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я федерацэм и зи чэзу конгрессыр щэкIуэгъуэм и 23 — 24-хэм Анкара щекIуэкIащ. Адыгэ гъащIэм хэту, адыгэ Iуэхум иригузавэу зы цIыхуи къэнакъым абы къемыкIуэлIа. МахуитIкIэ екIуэкIа зэхыхьэшхуэм куэд къыщыпсэлъащ, адыгэ нэхъыбэ дыдэ зэрыс къэралым КАФФЕД-м щиIэ мыхьэнэм, абы и къалэн нэхъыщхьэхэм, дяпэкIэ гу зылъитапхъэхэм тепсэлъыхьащ къызэхуэсахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Мэздэгу адыгэхэм я деж

2019-10-01

 • КъБР-м Граждан, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ Мэздэгу Адыгэ Хасэмрэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр» щIыналъэ фестивалыр иджыблагъэ Ставрополь крайм и Курской щIыналъэм хыхьэ Русское-2 къуажэм щызэхашащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хасащхьэм и унафэхэр

2019-09-24

 • ФокIадэм и 19-м Налшык щызэхэтащ ДАХ-м и Хасащхьэм и зэхуэс. Лъэпкъ Iуэхур егъэфIэкIуэным, зэманым къигъэув лъэпощхьэпохэм пэщIэтыным хуэгъэпса Iуэхугъуэхэм тепсэлъхьыну, хэкIыпIэхэр къалъыхъуэну абы щызэхуэсат дунейм пщIэ лъагэ щызиIэ ди нэхъыжьыфIхэр, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и лIыкIуэхэр, министрхэр, Хасащхьэ, ГъэзэщIакIуэ гупхэм хэтхэр. Хабзэ зэрыхъуауэ, ДАХ-м и зэIущIэм кърагъэблэгъат хьэщIэ лъапIэ-хэр. Абыхэм ящыщт: ДАХ-м и Тхьэмадэхэм я Советым и унафэщI, адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ, УФ-м и Президентым и департаментым къэрал кIуэцI политикэмкIэ и чэнджэщэгъу нэхъыщхьэ Мартынов Вадим, Горчаковым и цIэр зезыхьэ фондым и лIыкIуэ Карслиевэ Викторие сымэ, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэм  я  махуэм  зыхуагъэхьэзыр

2019-09-14

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр зэрагъэлъэпIэнумрэ абы ехьэлIа Iуэхухэр зэрыдахынумрэ зи пщэ къыдэхуэ республикэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и зэIущIэ фокIадэм и 12-м Правительствэм и Унэм щызэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЗекIуэ гъуэгу тенэркъым

2019-08-17

 • Израиль къэралыгъуэм щыIэ Кфар-Камэ жылэм къыщызэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщрагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп. КъБР-м щыщу гупым хэтащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» и еджакIуэхэу Вэрокъуэ Алинэ, Щэныбэ Даянэ, Бэлагъы Сэтэней, Мурзэкъан Ислъам, Бадзэ Къэплъэн сымэ, Астемырей къуажэм щыщ ТхьэитлI Залинэ, Дыгулыбгъуей щыщу Iэюб Рузанэ сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэбзэм  игъэщIэращIэ  фэеплъ  медалхэр  (бгъэхэIухэр)

2019-08-14

 • Дызэрыт зэманым анэдэлъхубзэм хуаIэ лъагъуныгъэр къагъэлъагъуэу цIыху Iэп-щIэлъапщIэхэм адыгэбзэр щэкIым, пхъэм, гъущIым къыхэщIыкIа хьэпшыпхэм тратхэу къаублащ. Абыхэм я зы щапхъэщ Хьэшыр Чылар Iуащхьэмахуэ зэрыдэкIрэ илъэси 190-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къыдигъэкIа фэеплъ бгъэхэIухэр (медалхэр).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Унафэ пыухыкIахэр къащтэ

2019-08-10

 • Сочэ къалэм дэт «Рэдиссон» хьэщIэщым шыщхьэуIум и 7 — 8-хэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и президиумым хэтхэм я зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ ЩIДАА-м блэкIа илъэсым къриубыдэу зэфIигъэкIа Iуэхугъуэхэмрэ къэкIуэну зэманым къыпэщылъ къалэнхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адэжь  хэку  и  бын зеиншэ  хъуркъым

2019-08-03

 • Зи хэку къэзыгъэзэжахэм я махуэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм Налшык и «Трек» щIыпIэм шыщхьэуIум и 1-м щигъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ щIалэгъуалэм   я зэхыхьэ

2019-08-01

 • Мы махуэхэм Налшык щокIуэкI Урысей Федерацэм ис адыгэ щIалэгъуалэм я зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хасэм и лэжьыгъэр къепщытэж

2019-06-01

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и X зэхуэсышхуэр дыгъуасэ кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. КъАХ-м къалэмрэ щIыналъэхэмрэ щиIэ къудамэхэм я лIыкIуэу 200-м нэблагъэ хэтащ зэхуэсышхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Щыгъуэ  махуэр  зэрекIуэкIынур

2019-05-18

 • Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъумкIэ КъызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэм я иужьрей зэIущIэр махуэку кIуам екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Щыгъуэ махуэм зыхуагъэхьэзыр

2019-05-14

 • Накъыгъэм и 13-м КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд иригъэкIуэкIащ Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъумкIэ КъызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ФызэтеувыIэ псори!

2019-05-14

 • Къэбэрдей Лъэпкъ Хасэм и пащхьэм
 • ХьэтIохъущокъуэ Исмел Псыгъуэ 1805, 1806 гъэхэм щыжиIар
 • ХьэтIохъущокъуэ Исмел адыгэ лъэпкъ цIэрыIуэм къыхэкIащ, 1787 — 1791 гъэхэм екIуэкIа урыс-тырку зауэм хэтащ, иужькIэ епщыкIуиянэ лIэщIыгъуэм и кIэухым щыщIэдзауэ, дунейм ехыжыху, Къэбэрдейм къыщыхъуа Iуэху псоми хэтащ, и цIэр адыгэхэм ящыгъупщакъым нобэр къыздэсым, М. Ю. Лермонтовым и поэмэ цIэрыIуэм («Измаил-бей») и лIыхъужь нэхъыщхьэщ.
 • 1805 гъэм Гумыщхьэ щызэхэта адыгэ лъэпкъ хасэм зэрыщыжиIамкIэ, ХьэтIохъущокъуэ Исмел илъэс тIощI и пэкIэ щIалэ дыдэу икIауэ щытащ Къэбэрдейм, и адэм и унафэм ипкъ иткIэ, «щIэныгъэ зригъэгъуэтын папщIэ» (ХьэтIохъущокъуэ Исмел къыщалъхуар IупщIкъым. Лермонтовым зэритхымкIэ, Къэбэрдейм щикIам щыгъуэ Исмел илъэс пщыкIуплIым итт, абы тепщIыхьмэ, ар къыщалъхуар 1771 гъэрщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Германием  щыпсэу адыгэхэм  я  зэхыхьэ

2019-05-07

 • Германием щыпсэу адыгэхэр илъэскIэ зыпэплъэ Iуэхур Iэтауэ щекIуэкIащ Берлин пэблагъэ Рулсдорф-Мариенвердер зыгъэпсэхупIэ цIыкIум. Мэлыжьы- хьым и 19-м щыщIэдзауэ 22 хъуху абы щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и 11-нэ дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэм хэтащ нэмыцэ къэралым и къалэхэм къищынэмыщIауэ, Австрие, Швейцарие, Бельгие, Финляндие, Франджы, Голландие, Швецие, Урысей, нэгъуэщIхэми къикIа ди лъэпкъэгъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху