ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

ЗекIуэ гъуэгу тенэркъым

2019-08-17

 • Израиль къэралыгъуэм щыIэ Кфар-Камэ жылэм къыщызэрагъэпэща шэрджэс ныбжьыщIэ лагерым я нэгу зыщрагъэужьри, иджыблагъэ хэкум къагъэзэжащ сабий гуп. КъБР-м щыщу гупым хэтащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» и еджакIуэхэу Вэрокъуэ Алинэ, Щэныбэ Даянэ, Бэлагъы Сэтэней, Мурзэкъан Ислъам, Бадзэ Къэплъэн сымэ, Астемырей къуажэм щыщ ТхьэитлI Залинэ, Дыгулыбгъуей щыщу Iэюб Рузанэ сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэбзэм  игъэщIэращIэ  фэеплъ  медалхэр  (бгъэхэIухэр)

2019-08-14

 • Дызэрыт зэманым анэдэлъхубзэм хуаIэ лъагъуныгъэр къагъэлъагъуэу цIыху Iэп-щIэлъапщIэхэм адыгэбзэр щэкIым, пхъэм, гъущIым къыхэщIыкIа хьэпшыпхэм тратхэу къаублащ. Абыхэм я зы щапхъэщ Хьэшыр Чылар Iуащхьэмахуэ зэрыдэкIрэ илъэси 190-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къыдигъэкIа фэеплъ бгъэхэIухэр (медалхэр).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Унафэ пыухыкIахэр къащтэ

2019-08-10

 • Сочэ къалэм дэт «Рэдиссон» хьэщIэщым шыщхьэуIум и 7 — 8-хэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и президиумым хэтхэм я зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ ЩIДАА-м блэкIа илъэсым къриубыдэу зэфIигъэкIа Iуэхугъуэхэмрэ къэкIуэну зэманым къыпэщылъ къалэнхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адэжь  хэку  и  бын зеиншэ  хъуркъым

2019-08-03

 • Зи хэку къэзыгъэзэжахэм я махуэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм Налшык и «Трек» щIыпIэм шыщхьэуIум и 1-м щигъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ щIалэгъуалэм   я зэхыхьэ

2019-08-01

 • Мы махуэхэм Налшык щокIуэкI Урысей Федерацэм ис адыгэ щIалэгъуалэм я зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Хасэм и лэжьыгъэр къепщытэж

2019-06-01

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и X зэхуэсышхуэр дыгъуасэ кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. КъАХ-м къалэмрэ щIыналъэхэмрэ щиIэ къудамэхэм я лIыкIуэу 200-м нэблагъэ хэтащ зэхуэсышхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Щыгъуэ  махуэр  зэрекIуэкIынур

2019-05-18

 • Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъумкIэ КъызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэм я иужьрей зэIущIэр махуэку кIуам екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Щыгъуэ махуэм зыхуагъэхьэзыр

2019-05-14

 • Накъыгъэм и 13-м КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд иригъэкIуэкIащ Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъумкIэ КъызэгъэпэщакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ФызэтеувыIэ псори!

2019-05-14

 • Къэбэрдей Лъэпкъ Хасэм и пащхьэм
 • ХьэтIохъущокъуэ Исмел Псыгъуэ 1805, 1806 гъэхэм щыжиIар
 • ХьэтIохъущокъуэ Исмел адыгэ лъэпкъ цIэрыIуэм къыхэкIащ, 1787 — 1791 гъэхэм екIуэкIа урыс-тырку зауэм хэтащ, иужькIэ епщыкIуиянэ лIэщIыгъуэм и кIэухым щыщIэдзауэ, дунейм ехыжыху, Къэбэрдейм къыщыхъуа Iуэху псоми хэтащ, и цIэр адыгэхэм ящыгъупщакъым нобэр къыздэсым, М. Ю. Лермонтовым и поэмэ цIэрыIуэм («Измаил-бей») и лIыхъужь нэхъыщхьэщ.
 • 1805 гъэм Гумыщхьэ щызэхэта адыгэ лъэпкъ хасэм зэрыщыжиIамкIэ, ХьэтIохъущокъуэ Исмел илъэс тIощI и пэкIэ щIалэ дыдэу икIауэ щытащ Къэбэрдейм, и адэм и унафэм ипкъ иткIэ, «щIэныгъэ зригъэгъуэтын папщIэ» (ХьэтIохъущокъуэ Исмел къыщалъхуар IупщIкъым. Лермонтовым зэритхымкIэ, Къэбэрдейм щикIам щыгъуэ Исмел илъэс пщыкIуплIым итт, абы тепщIыхьмэ, ар къыщалъхуар 1771 гъэрщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Германием  щыпсэу адыгэхэм  я  зэхыхьэ

2019-05-07

 • Германием щыпсэу адыгэхэр илъэскIэ зыпэплъэ Iуэхур Iэтауэ щекIуэкIащ Берлин пэблагъэ Рулсдорф-Мариенвердер зыгъэпсэхупIэ цIыкIум. Мэлыжьы- хьым и 19-м щыщIэдзауэ 22 хъуху абы щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и 11-нэ дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэм хэтащ нэмыцэ къэралым и къалэхэм къищынэмыщIауэ, Австрие, Швейцарие, Бельгие, Финляндие, Франджы, Голландие, Швецие, Урысей, нэгъуэщIхэми къикIа ди лъэпкъэгъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэс Налшык щекIуэкIащ

2019-04-18

 • Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ. Зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, бизнесымкIэ институтым и ректор, философие щIэныгъэхэм я доктор Хъурей Феликс, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэсым

2019-04-16

 • Иджыблагъэ Налшык щызэIущIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр. Зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, бизнесымкIэ институтым и ректор, философие щIэныгъэхэм я доктор Хъурей Феликс, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, ДАХ-м и Нэхъыжьхэм я советым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд: Лъэпкъ  зыужьыныгъэмрэ  зыузэщIыныгъэмрэ  яхуэгъэза  Iуэху щхьэпэхэм  долэжь

2019-04-13

 • Нобэ Налшык щокIуэкI Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэхуэсышхуэ. Абы къыщаIэтынущ лъэпкъым и дежкIэ мыхьэнэзиIэ Iуэхугъуэхэр. Апхуэдэу щыхэплъэнущ ДАХ-м хыхьэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм иужьрей илъэс зыбжанэм зэфIиха лэжьыгъэхэмрэ къыпэщылъ къалэнхэмрэ. ГъэзэщIакIуэ гупым я пащхьэ абы теухуауэ къыщыпсэлъэнущ КъАХ-м и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Сыт къыхилъхьэр Жириновскэм?

2019-03-28

 • Дэтхэнэ политикми езым и шыфэлIыфэ иIэжщ адрейхэм къахригъэщхьэхукIыу. Абы и лъэныкъуэкIэ къытекIуэн щыIэкъым Жириновский Владимир. Ар газетхэмкIэ поджэж сыт хуэдэ Iуэхуми. ЛДПР-м (Урысейм и Либерал-демократие парт) и унафэщIыр сыт щыгъуи щIэгъэщхъуауэ мэпсалъэ. Зэман кIыхькIэ ар ягу ирихьу щытащ цIыхухэм: «Флъэгъуа, яхурикъуа?!» «Флъэгъуа жызыIэфа?!» — ягъэщIагъуэрт абы едаIуэхэм дэтхэнэ и къэпсэлъэныгъэри. Мыбдежым мыхьэнэшхуэ щиIэтэкъым а жиIэхэм я мыхьэнэм: цIыхухэр властхэм яхуэарызытэкъыми абыхэм егупсысыхэртэкъым. Хэбгъэзыхьмэ, игъащIэкIэ мыхъун къызэрыхилъхьэри. Ауэрэ политикэ гъащIэр нэхъ лIыпIэ иува иужь, къагурыIуэу хуежьащ къэралым и гъащIэм псори зэпэшэчауэ щыщытын зэрыхуейр. Иджы Жириновскэм къыхилъхьэхэр яфIэдыхьэшхэнт. Апхуэдэурэ къекIуэкIащ. Иджы зэгуигъэп хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Анэдэлъхубзэм и махуэм

2019-03-02

 • ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм хабзэ дахэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ махуэшхуэхэм теухуа зэхыхьэ гуапэхэр. Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу абы иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ «Наши истоки. Читаем фольклор» I дунейпсо зэIущIэ щхьэпэр. Ар и жэрдэмщ тхылъхэм дахьэх сабийхэм ядэIэпыкъунымкIэ Ульяновск щыIэ фондым, Президент грантхэмкIэ фондыр и щIэгъэкъуэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху