ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Мэздэгу  адыгэхэм   я  махуэшхуэ

2018-06-19

 • Ди газетым зэрытетащи, «Мэздэгу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ» лъэпкъ-щэнхабзэ обществэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ ирикъуащ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэ щыIащ Мэздэгу къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ Уардэунэм. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ — Аланиемрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща пшыхьыр гуимыхуж хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху, Хэха

Анэдэлъхубзэмрэ егъэджэныгъэ программэмрэ

2018-06-08

 • Мазэ зыбжанэ лъандэрэ къэра-лым щокIуэкI анэдэлъхубзэр фIэфIыныгъэр и лъабжьэу курыт школхэм щегъэджыным епха псалъэмакъхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Анэдэлъхубзэм хуабжьу дегъэпIейтей

2018-06-05

 • Урысей Федерацэм и Президент
 • ПУТИН В. В.,
 • Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI
 • МЕДВЕДЕВ Д. А.,
 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI
 • МАТВИЕНКЭ В. И.,
 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и УнафэщI
 • ВОЛОДИН В. В. яхуэгъэзауэ
 • Къэрал Думэм и депутат гупым 2018 гъэм и мэлыжьыхьым и 10-м къыхалъхьащ «Егъэджэныгъэм и IуэхукIэ» Федеральнэ хабзэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» законопроектыр. Абы къыщыгъэлъэгъуащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Мэздэгу Адыгэ Хасэм и лIэщIыгъуэ плIанэ

2018-05-31

 • «Мэздэгу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ» лъэпкъ-щэнхабзэ обществэр къызэрызэрагъэпэщрэ мы махуэхэм илъэс 25-рэ зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ Мэздэгу къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ Уардэунэм. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ — Аланиемрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща пшыхьыр гуимыхужу зэхашат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIалэгъуалэм ди хабзэжьхэр къаIэтыж

2018-05-26

 • Москва щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Агырбэ Юрий хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, иджыблагъэ къалащхьэм щекIуэкIащ абы щыпсэу адыгэхэм къызэрагъэпэща ЩIалэгъуалэ Хасэм и зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Тхыдэр, лъэпкъым ифI зыхэлъхэр зыщывмыгъэгъупщэ

2018-05-23

 • Щыгъуэ-щIыжмахуэ
 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм — накъыгъэм и 21-м — и пщэдджыжьыпэм цIыхухэр жьыуэ щызэхуэсащ Налшык къалэ и гъущI гъуэгу станцым и гупэм къит  утыкум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2018-05-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Накъыгъэм и 21-м илъэси 154-рэ ирокъу къэралыгъуэ лъэщхэм я геополитикэ сэбэп зыхэлъхэр щызэпэщIэува, адыгэ лъэпкъым и тхыдэм и напэкIуэцI нэхъ гузэвэгъуэ дыдэхэм ящыщхэр къызыдэкIуа икIи нэщхъеягъуэшхуэ иужькIи къэзыша Кавказ зауэр зэриухрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэбакъуэ пхэнж дывмыгъэч

2018-05-19

 • Урыс-Кавказ зауэр илъэсищэм щIигъукIэ (1763 — 1864) екIуэкIащ. Лъапсэрыхыр къытхуихьащ абы. ЛъэпкъгъэкIуэд зауэм и мафIэ лыгъэм хисхьащ адыгэ минищэхэр. Къелам я нэхъыбапIэм хэкур ирагъэбгынэри, дунейм текъухьа хъуащ. Адыгэхэм игъащIэкIэ ящыгъупщэнукъым Урыс-Кавказ зауэм къахуихьа насыпыншагъэмрэ гукъутэгъуэмрэ. АбыкIэ ахэр зыгъэкъуэншэфын щыIэкъым, ар гъэткIугъуафIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2018-05-19

 •  Адыгэ тхыдэ щIэныгъэмрэ Урыс-Кавказ зауэр джын Iуэхумрэ
 • Хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм «адыгэ Iуэхур» къэралыгъуэ утыку ихьауэ, Урыс-Кавказ зауэм политикэ, тхыдэ, хабзэ, цIыхугъэ я лъэныкъуэкIэ хуэфащэ цIэр игъуэтыжын хуейуэ къагъэув куэд щIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2018-05-19

 • Уафэри, къуршхэри, къуалэбзухэри щIэгуIэр зыщ
 • Къарэмырзэ Алий и къуажэм теухуауэ
 • Зи гугъу тщIыну Къарэмырзэ Алий и къуажэшхуэр (Къарэмырзейр) Лабэпсым Iусу Ахъмэтыбг и лъабжьэ щIэсащ. Мы къуажэм и кIуэдыкIам теухуауэ тхыдэм куэд къыхэнащ, адрей адыгэ къуажэ щэ бжыгъэм еплъытмэ. Абы щыгъуэми, ар зи IэдакъэщIэкIыр къуажэм теуа дзэпщхэращи, ятхар зэрыпэжыр уи фIэщ мыхъункIэ Iэмал иIэкъым. Дзэпщхэм зекIуэ кIуэуэ я къалэн ягъэзащIэу къэкIуэжа нэужь ятхыж хабзэт зыIэрагъэхьахэр, гъэру къаубыдахэр, хэкIуэдахэм я бжыгъэр зыхуэдизыр. Мис апхуэдэ тхыгъэ мы къуажэм теухуауэ щыIэщи, егъэлеиныгъэ хэмылъу къэхъуауэ щытар нобэкIэ дощIэ. Ди Iэ нэмысауэ зы тхылъ иджыри дунейм тетщи, ар зыIэрыдгъэхьэным ди гугъэр нобэми хэтхыжыркъым: абы итщ гъэр ящIу псэууэ къэна къуажэдэсхэм я унагъуэцIэхэр. АтIэ, ар хьэлэмэтыщэкъэ — езы дзэпщ Вельяминовым итхыжа тхылъыр къытIэрыхьэмэ, къуажэм дэсахэм я унэцIэхэр къэтщIэфынут!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Эстониеми Адыгэ Хасэ  щолажьэ

2018-05-08

 • Эстонием щекIуэкIащ «Ритмы Кавказа» V дунейпсо юбилей фестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ «Терек» НКО-м и Iэтащхьэ икIи абы щылажьэ къэфакIуэ ансамблым и унафэщI Тхьэгъэзит Илонэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Шагъдий вагъуэбэ»

2018-05-04

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм и щIыхькIэ дыгъуасэ  Адыгейм зекIуэ щежьащ шууеи 100-м щIигъу. «Шагъдий вагъуэбэ» зыфIаща Iуэху дахэм хэгъэрейхэм къищынэмыщIауэ, хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Краснодар крайм икIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2018-04-28

 • ЩIэблэр зэкъуегъэувэ
 • Адыгэ ныпым и махуэр накъыгъэм и 25-м Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Абы хэта щIалэгъуалэр пщыхьэщхьэм Абхъазым и утым гуапэу къыщрагъэблэгъэжащ. Абдеж щызэхуэсат нэхъыжьхэр, адыгэ фащэ екIу зыщыгъ щIалэгъуалэр, махуэшхуэр зейхэм дагъэлъэпIэну зыкърезыгъэхьэлIа республикэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. Iуэхур къызэрагъэпэщащ икIи абы хэтащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ (тхьэмадэр ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ) Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэзыгъэуIу советымрэ (унафэщIыр Къалмыкъ Жылэбийщ). Абыхэм ядэIэпыкъуащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэ ныпыр ягъэлъапIэ

2018-04-26

 • Илъэс зыбжанэ хъуауэ мэлыжьыхьым и 25-м  ди республикэм щрагъэкIуэкI Адыгэ ныпым и махуэр гъэлъэпIэным ехьэлIа дауэдапщэхэр. Арат зытеухуар Налшык къалэ Абхъазым и щIыхькIэ щыIэ утым дыгъуасэ къыщызэрагъэпэщахэри. Махуэшхуэм и саулыкъукIэ автомобиль зекIуэ егъэжьэнри щыщт гуфIэгъуэм иращIэкI Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Iуащхьэ Дыкъуакъуэжь и щыгум

2018-04-24

 • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм мэлыжьыхьым и 22-м щызэхаша гуфIэгъуэ Iуэхугъуэр адыгэхэм я нып яIэж зэрыхъурэ илъэси 182-рэ щрикъу махуэм ирырагъэхьэлIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху