ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэс Налшык щекIуэкIащ

2019-04-18

 • Ди газетым зэрытетащи, иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэIущIэ. Зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, бизнесымкIэ институтым и ректор, философие щIэныгъэхэм я доктор Хъурей Феликс, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэсым

2019-04-16

 • Иджыблагъэ Налшык щызэIущIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр. Зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, бизнесымкIэ институтым и ректор, философие щIэныгъэхэм я доктор Хъурей Феликс, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, ДАХ-м и Нэхъыжьхэм я советым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд: Лъэпкъ  зыужьыныгъэмрэ  зыузэщIыныгъэмрэ  яхуэгъэза  Iуэху щхьэпэхэм  долэжь

2019-04-13

 • Нобэ Налшык щокIуэкI Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зэхуэсышхуэ. Абы къыщаIэтынущ лъэпкъым и дежкIэ мыхьэнэзиIэ Iуэхугъуэхэр. Апхуэдэу щыхэплъэнущ ДАХ-м хыхьэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм иужьрей илъэс зыбжанэм зэфIиха лэжьыгъэхэмрэ къыпэщылъ къалэнхэмрэ. ГъэзэщIакIуэ гупым я пащхьэ абы теухуауэ къыщыпсэлъэнущ КъАХ-м и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Сыт къыхилъхьэр Жириновскэм?

2019-03-28

 • Дэтхэнэ политикми езым и шыфэлIыфэ иIэжщ адрейхэм къахригъэщхьэхукIыу. Абы и лъэныкъуэкIэ къытекIуэн щыIэкъым Жириновский Владимир. Ар газетхэмкIэ поджэж сыт хуэдэ Iуэхуми. ЛДПР-м (Урысейм и Либерал-демократие парт) и унафэщIыр сыт щыгъуи щIэгъэщхъуауэ мэпсалъэ. Зэман кIыхькIэ ар ягу ирихьу щытащ цIыхухэм: «Флъэгъуа, яхурикъуа?!» «Флъэгъуа жызыIэфа?!» — ягъэщIагъуэрт абы едаIуэхэм дэтхэнэ и къэпсэлъэныгъэри. Мыбдежым мыхьэнэшхуэ щиIэтэкъым а жиIэхэм я мыхьэнэм: цIыхухэр властхэм яхуэарызытэкъыми абыхэм егупсысыхэртэкъым. Хэбгъэзыхьмэ, игъащIэкIэ мыхъун къызэрыхилъхьэри. Ауэрэ политикэ гъащIэр нэхъ лIыпIэ иува иужь, къагурыIуэу хуежьащ къэралым и гъащIэм псори зэпэшэчауэ щыщытын зэрыхуейр. Иджы Жириновскэм къыхилъхьэхэр яфIэдыхьэшхэнт. Апхуэдэурэ къекIуэкIащ. Иджы зэгуигъэп хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Анэдэлъхубзэм и махуэм

2019-03-02

 • ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм хабзэ дахэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ махуэшхуэхэм теухуа зэхыхьэ гуапэхэр. Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу абы иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ «Наши истоки. Читаем фольклор» I дунейпсо зэIущIэ щхьэпэр. Ар и жэрдэмщ тхылъхэм дахьэх сабийхэм ядэIэпыкъунымкIэ Ульяновск щыIэ фондым, Президент грантхэмкIэ фондыр и щIэгъэкъуэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

 ЛIыгъэ зэхэгъэкIыпIэ

2019-02-26

 • МэшбащIэ Исхьэкъ и «Ажал гъуэгу» тхыдэ романым теухуауэ
 • ЦIыху щхьэхуэми ещхьу, дэтхэнэ лъэпкъми балигъыпIэ иIэжщ. Зыри пщIэншэу къыздытемыхьэ дунейм абы адрейхэм къахэщу щиубыд увыпIэр нэхъ IупщIу, нэхъ гугъэзагъэу щилъагъуж, жэуаплыныгъэ къытехуэр гум нэсу нэхъ щызыхищIэ ныбжь. Адыгэм и блэкIам уриплъэмэ, лъэпкъыр зэрызыгъэубыд щхьэ къэIэтыгъуэ нэхъ хэIэтыкIауэ ди япэ итахэм ди нэгум къыщIанащ иджыпсту тIэщIэлъ МэшбащIэ Исхьэкъ и рома-ныщIэр зытеухуа Къэнжал зауэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Налшык къалэ хасэр зэхуос

2019-01-31

 • ЩIышылэм и 29-м Печатым и унэм щекIуэкIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Налшык къудамэмрэ КъАХ-м и хасащхьэмрэ я зэIущIэ.Ар теухуауэ щытащ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэмрэ абы и къуэдзэмрэ хэхыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэр къапщытэж

2019-01-19

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Джылахъстэней къудамэм и отчёт-хэхыныгъэ конференц иджыблагъэ щекIуэкIащ Тэрч къалэ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Семэн Пщыкъан, щIыналъэм и жылагъуэ палатэм и пашэ Iухъу Анатолэ, щIыпIэм и Iимам Къэжэр Фураждин, Джылахъстэней АХ-м къыхыхьэ къуажэ хасэхэм я тхьэмадэхэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Щоджэн Iэминат, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ

2018-12-25

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр мэрем кIуам екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дахагъэм укъыхуреджэ

2018-12-08

 • Адыгэ щэнхабзэм и махуэр дахэу, хьэщIэ куэд кърихьэлIэу щагъэлъэпIащ Адыгэ Республикэм. Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм хыхьэ хэгъэгухэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ я министерствэхэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр хэтащ абы. ЗэIущIэм кърихьэлIащ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Баринов Игорь, ди республикэм щыщу ирагъэблэгъащ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэгъэпсауэ

2018-10-30

 • Ди къэралым и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ тридзащ «Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ фонд къызэгъэпэщыным теухуауэ» Указым. Дэфтэрым и фIэщыгъэм къызэриIуатэщи, абы и мурад нэхъыщхьэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу икIи тхыдэ-щэнхабзэ щIэину диIэ анэбзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ зыхуэныкъуэ Iэмалхэр къызэгъэпэщынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нэхъапэм игъэдыхьэшхырт, иджы зэгуегъэп

2018-10-11

 • Дэ десэжащ ЛДПР-м и Iэтащхьэ Жириновский Владимир зыми емыщхь жэрдэмхэр къызэрыхилъхьэм. Абы къыхэкIыу куэд щIащ ажэгъафэм и къалэнхэр зэригъэзащIэрэ. АрщхьэкIэ а фIэщыгъэм зэрыхуэфащэм хуэдэу нэхъапэм дигъэдыхьэшхыу щытамэ, иджы дызэгуегъэп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым и Резолюцэ

2018-09-29

 • 2018 гъэм фокIадэм и 19-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессыр. Абы кърихьэлIащ Урысей Федерацэм (Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм) я адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, апхуэдэуи хамэ къэралхэм щылажьэ шэрджэс зэгухьэныгъэхэм: Тыркум, Сирием, Иорданием, США-м, Израилымрэ Европэ Союзымрэ къикIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Конституцэм   щыгъэбыда  хуитыныгъэ

2018-08-21

 • Мы зэманым жылагъуэм гулъытэ ин зыщыхуащI Iуэхугъуэхэм ящыщщ лъэпкъыбзэхэр курыт шко-лым щегъэджыным, анэдэлъхубзэхэр хъумэным епхахэр. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм теухуауэ КъБР-м и прокуратурэм дэфтэр щхьэхуэ игъэхьащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэбзэр зыхэт гугъуехьхэр зэпкърах

2018-08-18

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и нэIэ щIэту шыщхьэуIум и 17-м Налшык къалэ щекIуэкIащ адыгэбзэр хъумэным, зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм щытепсэлъыхьа дунейпсо щIэныгъэ зэхуэс. Абы хэтащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес, КъБР-м граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, АР-м и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ЛIымыщэкъуэ Рэмэзан, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм лъэпкъ щIэныгъэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Табыщ Мурат, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Тыркум, Иорданием къикIа щIэныгъэлIхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, ди республикэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэхэр, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху