ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Налшык къалэ хасэр зэхуос

2019-01-31

 • ЩIышылэм и 29-м Печатым и унэм щекIуэкIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Налшык къудамэмрэ КъАХ-м и хасащхьэмрэ я зэIущIэ.Ар теухуауэ щытащ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэмрэ абы и къуэдзэмрэ хэхыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и лэжьыгъэр къапщытэж

2019-01-19

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Джылахъстэней къудамэм и отчёт-хэхыныгъэ конференц иджыблагъэ щекIуэкIащ Тэрч къалэ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Семэн Пщыкъан, щIыналъэм и жылагъуэ палатэм и пашэ Iухъу Анатолэ, щIыпIэм и Iимам Къэжэр Фураждин, Джылахъстэней АХ-м къыхыхьэ къуажэ хасэхэм я тхьэмадэхэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Щоджэн Iэминат, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ

2018-12-25

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр мэрем кIуам екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дахагъэм укъыхуреджэ

2018-12-08

 • Адыгэ щэнхабзэм и махуэр дахэу, хьэщIэ куэд кърихьэлIэу щагъэлъэпIащ Адыгэ Республикэм. Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм хыхьэ хэгъэгухэм лъэпкъ IуэхухэмкIэ я министерствэхэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр хэтащ абы. ЗэIущIэм кърихьэлIащ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Баринов Игорь, ди республикэм щыщу ирагъэблэгъащ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэгъэпсауэ

2018-10-30

 • Ди къэралым и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ тридзащ «Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ фонд къызэгъэпэщыным теухуауэ» Указым. Дэфтэрым и фIэщыгъэм къызэриIуатэщи, абы и мурад нэхъыщхьэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу икIи тхыдэ-щэнхабзэ щIэину диIэ анэбзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ зыхуэныкъуэ Iэмалхэр къызэгъэпэщынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нэхъапэм игъэдыхьэшхырт, иджы зэгуегъэп

2018-10-11

 • Дэ десэжащ ЛДПР-м и Iэтащхьэ Жириновский Владимир зыми емыщхь жэрдэмхэр къызэрыхилъхьэм. Абы къыхэкIыу куэд щIащ ажэгъафэм и къалэнхэр зэригъэзащIэрэ. АрщхьэкIэ а фIэщыгъэм зэрыхуэфащэм хуэдэу нэхъапэм дигъэдыхьэшхыу щытамэ, иджы дызэгуегъэп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым и Резолюцэ

2018-09-29

 • 2018 гъэм фокIадэм и 19-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессыр. Абы кърихьэлIащ Урысей Федерацэм (Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм) я адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, апхуэдэуи хамэ къэралхэм щылажьэ шэрджэс зэгухьэныгъэхэм: Тыркум, Сирием, Иорданием, США-м, Израилымрэ Европэ Союзымрэ къикIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Конституцэм   щыгъэбыда  хуитыныгъэ

2018-08-21

 • Мы зэманым жылагъуэм гулъытэ ин зыщыхуащI Iуэхугъуэхэм ящыщщ лъэпкъыбзэхэр курыт шко-лым щегъэджыным, анэдэлъхубзэхэр хъумэным епхахэр. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм теухуауэ КъБР-м и прокуратурэм дэфтэр щхьэхуэ игъэхьащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэбзэр зыхэт гугъуехьхэр зэпкърах

2018-08-18

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и нэIэ щIэту шыщхьэуIум и 17-м Налшык къалэ щекIуэкIащ адыгэбзэр хъумэным, зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм щытепсэлъыхьа дунейпсо щIэныгъэ зэхуэс. Абы хэтащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес, КъБР-м граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, АР-м и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ЛIымыщэкъуэ Рэмэзан, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм лъэпкъ щIэныгъэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Табыщ Мурат, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Тыркум, Иорданием къикIа щIэныгъэлIхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, ди республикэм адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэхэр, ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэм  и  хъугъуэфIыгъуэр  Тыркум  щагъэлъагъуэ

2018-08-11

 • Тыркум ис адыгэхэм я лъэпкъ зэхэщIыкIымрэ адыгагъэмрэ зэрахъумэжым и зы Iэмалщ щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм гъэ къэс щэнхабзэ фестивалхэр къызэрыщызэрагъэпэщыр, бзэм, хабзэм, къуэшым хуэзэша зэлъэпкъэгъухэр зэхыхьэурэ пшыналъэр зэбэкI пшыхьхэм зэрыхэтыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэхэр  зыIууэ  гугъуехьхэр   мащIэкъым

2018-08-04

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэмрэ журналистхэмрэ я зи чэзу зэIущIэр Черкесск къалэм щекIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ адыгэ газетищым я редактор нэхъыщхьэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дербэ Тимур, Абидокъуэ Лусанэ. Апхуэдэуи къеблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БакIуу Хъанджэрий, Къэрэшей-Шэрджэсым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и щIэныгъэрылажьэ нэхъыжь, Тыркум щыIэ Эрджиес университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и кафедрэм и профес- сор Иуан Зэуал, Къэрэшей-Шэрджэс къэрал телевиденэм адыгэбзэмкIэ и къудамэм и унафэщI ЩакIуэ Мусэлий сымэ, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъыр   зэпызыщIэж   махуэ

2018-08-02

 • Хэкум къэзыгъэзэжахэм я махуэр екIуу щагъэлъэпIащ Налшык къалэ. Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм и жэрдэмкIэ, КъБР-м къэзыгъэзэжахэр «Трек» шхапIэм щызэхуашэсри, дахэу зэбгъэдэсащ, лъэпкъым и гугъуехьхэм, хэхэсхэм я щыIэкIэ-псэукIэм, зи адэжь щIыналъэм къэкIуэжахэр хэкужь гъащIэм зэрыхэзэгъэжым, хамэщI исхэм я гурыгъу-гурыщIэхэм, нэгъуэщIхэми тепсэлъыхьащ. ЗэIущIэм хэтащ КъАХ-м и район, къалэ хасэхэм я тхьэмадэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зи  хэку  къэIэпхъуэжахэм  я  щIэблэм  ягъуэт  гулъытэ

2018-07-28

 • Хамэ къэрал къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэр я хэкужь изэгъэжынымкIэ лэжьыгъэ купщIафIэ куэд ирегъэкIуэкI Дунейпсо Адыгэ Хасэм. Граждан жылагъуэм зиужьыным хуэунэтIауэ УФ-м и Президентым къыхилъхьауэ щыта жэрдэ-мым ипкъ иткIэ ДАХ-м къихьа грантыр IуэхуфI куэдым я къежьапIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Уэхъутэ Александр: «Адэжь лъахэр къапоплъэ»

2018-07-24

 • Къэрэшей-Шэрджэсыр хагъэхьащ ди хэкуэгъухэр нэгъуэщI къэралхэм къигъэIэпхъукIынымкIэ федеральнэ программэм. Сыт абы къикIыр? А упщIэм «Аргументы и факты» газетымкIэ жэуап иритащ КъШР-м щыпсэу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI Уэхъутэ Александр:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Мэздэгу  адыгэхэм   я  махуэшхуэ

2018-06-19

 • Ди газетым зэрытетащи, «Мэздэгу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ» лъэпкъ-щэнхабзэ обществэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ ирикъуащ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэ щыIащ Мэздэгу къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ Уардэунэм. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ — Аланиемрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща пшыхьыр гуимыхуж хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху, Хэха