ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Лъэпкъ Iуэху'

Ди хъугъуэфIыгъуэхэр утыку къэзыщI

2023-09-20

 • Ди лъэпкъ уардэм игъэлъапIэ махуэшхуэхэм, тхыбзэм, ныпым, фащэм, нэгъуэщIхэми ятеухуахэм, иджыри зы къахэхъуауэ щытащ 2014 гъэм. Фэ зэрыфщIэжщи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ къыхалъхьа Iуэхур Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и УнафэщIхэм даIыгъри, иджыри зы гуфIэгъуэ махуэ къэунэхуащ, фокIадэм и 20-м ягъэлъапIэу. Къапщтэмэ, дэтхэнэ лъэпкъми езым и махуэшхуэ иIэжщ, лIэщIыгъуэкIэрэ къыдэгъуэгурыкIуэу. Сыт хуэдизу дунейм зимыхъуэжми, лъэпкъым хэхъуэми, хэщIми, а махуэшхуэр яIэт цIыхум и пщIэр къыщыгурыIуэжрэ къызыхэкIам и пащхьэм щихь жэуапыр иджыри зэ щызыхищIэжу. Ар лъэпкъым и тхыдэр, щэнхабзэр, хабзэр къызэрыщ гъуджэу жыпIэ хъунущ. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, уи лъэпкъым къыдекIуэкI хъугъуэфIыгъуэ псоми иджыри зэ гу лъыботэж, ар нэгъуэщIхэм зэребгъэлъагъун Iэмалхэр къызыкъубох, къыдэкIуэтей щIэблэр хыбогъаплъэ. А махуэм къызэрагъэпэщ дауэдапщэхэр цIыхухэм я дежкIэ сэбэпщ къызыхэкIам и блэкIам ириплъэнымкIэ, нобэ къыздэса зыужьыныгъэр зыхищIэнымкIэ, пщэдей къыпэщылъ гъащIэр нэхъыфI зэрищIыным егупсысынымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Адыгэм и дунейр — Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм

2023-09-20

 • Адыгэхэр щыпсэу къэралхэм ящыщщ Хьэрып Эмират Зэгуэтхэр. Псори зэхэту ди лъэпкъэгъу унагъуэ минрэ ныкъуэрэ, цIыху миниплI хуэдиз, щопсэу а къэралым.
 • Ахэр Сирием, Иорданием, Тыркум иIэпхъукIахэщ, Эмиратхэм щеджэн, щылэжьэн папщIэ. Языныкъуэхэр илъэс 25-рэ, адрейхэр илъэси 10 хъуауэ щопсэу. Илъэс зытIущ ипэкIэ къэIэпхъуахэри яхэтщ. Адыгэхэр нэхъыбэу зыдэсыр Дубай, Шарджэ, Абу-Даби къалэхэрщ. Ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэхэм Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм «Сэтэней» зэгухьэныгъэр щызэхашащ, зэфIэмыкIуэдын папщIэ. Абыхэм ирагъэблагъэри, адыгэхэр а къэралым зэрыщыпсэум зыщигъэгъуэзащ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист ТIэш Светланэ. Абы триха фильмым къыщаIуэтахэр къэбэрдеибзэкIэ тыдодзэ нобэрей къыдэкIыгъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Жыгхэр хасэ

2023-09-20

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XIV зэIущIэшхуэм и пэ къихуэу, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм фокIадэм и 18-м къыщызэIуахащ «Зэныбжьэгъугъэм и лъэс лъагъуэр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Бланэ щалъху йокIуэлIэж

2023-09-19

 • Уи лIакъуэм къикIуа гъуэгуанэм, укъызыхэкIа лъэпкъым и къежьапIэм, уи унагъуэр къызытехъукIам хэпщIыкIыныр, нэхъыщхьэжыр аращи, ар къэпхутэныр уасэ зимыIэ гуащIэщ, ар ипэкIэ узэрыплъэм, къыпкIэлъыкIуэну щIэблэм узэрегупсы-сым и нэщэнэщ. Иужьрей зэманхэм нэрылъагъу мэхъу а Iуэхугъуэхэм жылагъуэм гулъытэ инхэр зэрахуищIыр: цIыхухэм къахутэ лъыкIэ «зэхэлъэда» лъэпкъхэр, къыздикIа щIыналъэхэр, къызытехъукIахэр, я лъэпкъхэм яIэ ныбжьыр. АтIэ, икIэм-икIэжым, цIыху къэс и акъылыр абы хуэкIуэну ДыкъэзыгъэщIам егъэпс: Iэмал имыIэу пцIыхун хуейкъэ уи къежьапIэр?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЩIэблэм хуэлажьэ зэгухьэныгъэ

2023-08-08

 • ЩIэныгъэм къыдэуша, зэманым къытхилъхьа интернет бэджыхъым и фIыгъэкIэ зэрыгъуэтыжауэ жыпIэ хъунущ дуней псом щытепхъа адыгэ лъэпкъыр. Абы я лэжьыгъэшхуэ хэлъщ интернет напэкIуэцIхэм къыщызэрагъэпэщ утыку зэхуэмыдэхэм. Абыхэм ящыщ зыщ адыгэу цIыху мин 90-м нэблагъэ зэхуэзышэса, Урысейм и къалэшхуэхэм, хамэ къэралхэм щыIэ ди лъэпкъэгъу цIэрыIуэхэм, щIалэгъуалэм и зыужьыныгъэм, щIэблэм адыгэбзэр яIурылърэ хабзэм тету гъэсэным теухуа теплъэгъуэ щхьэпэхэр ди пащхьэ къизылъхьэ, илъэси 8 хъуауэ зи лэжьыгъэр зэпымыу «Черкесский ренессанс» напэкIуэцIыр. ИрагъэкIуэкI лэжьыгъэм тедгъэпсэлъыхьыну зыхуэдгъэзащ Iуэху щхьэпэм и къызэгъэпэщакIуэ Жылэгъащтэ Хьэчим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Зэпэщу ирихьэлIэжынущ

2023-07-13

 • ШколакIуэхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэху­гъуэ­ лъэхъэнэм, сыт щыгъуи хуэдэу, еджапIэхэм щокIуэкI ухуэныгъэ-зэгъэпэщы­жы­ны­гъэ лэжьыгъэхэр. Псом хуэдэжкъым­ иджырей лъэхъэнэр, IэнатIэм къэ­рал гулъытэ хэха щигъуэтыр, абы и зыу­жьыныгъэмрэ ефIэкIуэ­ныгъэмрэ уры­­сейпсо программэ щхьэхуэхэр, лъэпкъ проект инхэр щыхуэунэтIар. Жылагъуэм мыхьэ­нэш­хуэ щызиIэ а къэрал дэфтэрхэр я тегъэщIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и школхэми щызэфIах зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Шапсыгъым щохасэ

2023-05-12

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр Краснодар щIыналъэм хыхьэ ТIуапсэ къалэм щекIуэкIащ иджыблагъэ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м, АР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ — Аланием, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Абхъазым, Сирием, Тыркум щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. ЗэIущIэр махуитIкIэ зэхэтащ, Iуэхугъуэ куэдым тепсэлъыхьащ, унафэ хъарзынэхэри къащтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Ашэмэзым» и гъэсэнхэр

2023-04-27

 • ЦIыхубэр зэкъуигъэувэрэ лъэпкъ зэхэщIыкIыр къиIэту дэтхэнэ зы лъэпкъми дамыгъэ нэхъыщхьэу иIэщ ныпыр. Адыгэ ныпым и махуэр Дунейпсо Адыгэ Хасэм зэрыхигъэунэхукIрэ блэкIа илъэс 13-м ди республикэм и дэнэ щIыпIи щагъэлъапIэ ар. Мы гъэми къалэхэми районхэми щекIуэкIащ апхуэдэ зэIущIэхэмрэ дерс зэIухахэмрэ. Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м епхауэ лажьэ «Ашэмэз» сабий садым и гъэсакIуэхэу НэщIэпыджэ Ларисэрэ Джатокъуэ Маринэрэ къызэрагъэпэща зэIущIэм жыджэру хэтащ ныбжьыщIэ цIыкIухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Анэдэлъхубзэр – иджырей лъэхъэнэм:  щытыкIэмрэ хэкIыпIэхэмрэ

2023-04-01

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академиемрэ Адыгейм КIэрашэ Тембот и цIэр зезыхьэ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и къэрал институтымрэ зэгъусэу иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ V дунейпсо щIэныгъэ-методологие конференц. «Глобализацэм и лъэхъэнэм анэдэлъхубзэр хъумэн, зегъэужьын: иджырей Iэмалхэмрэ бгъэдыхьэкIэхэмрэ» зи фIэщыгъэцIэ зэхуэсым «Яндекс.Телемост.» интернет Iэмалыр къагъэсэбэпу хэтащ щIэныгъэлI цIэрыIуэхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ курыт школхэмрэ щезыгъаджэхэр, щIэныгъэрылажьэхэр, студентхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, журналистхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Краснодар адыгэхэр щызэхохьэ

2023-03-16

 • Иджыблагъэ Краснодар къалэм щызэхэтащ Екатеринодар япэ адыгэ зэхуэс зэрыщащIрэ илъэси 115-рэ зэрырикъум теухуа Адыгэ щIалэгъуалэ пшыхь. Абы кърихьэлIащ щIалэрэ пщащэу 160-рэ. ЗэIущIэм жэрдэмщIакIуэ хуэхъуар   Краснодар крайм щылажьэ Адыгэ Хасэрщ. Iуэху дахэм кърихьэлIащ Краснодар администрацэм и лIыкIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм щеджэхэмрэ щылажьэхэмрэ, Адыгейм, Армавир къалэ къикIа хьэщIэхэр. Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэкIэ захуигъэзащ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ МэшылI Руслан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дунейпсо  адыгэ  диктант

2023-03-02

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу республикэхэмрэ къэралхэмрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ Дунейпсо адыгэ диктант. Мы гъэм ар етхуанэу екIуэкIынущ. Адыгэ тхыбзэм и махуэм, гъатхэпэм и 14-м, ирырагъэхьэлIэ Iуэху дахэхэм ящыщ, лъэпкъым и цIыху пажэхэр, бзэмрэ хабзэмрэ зи гурыщIэм щызыгъафIэ хэкупсэхэр къызэщIэзыубыдэ а Iуэрытхыр къыхилъхьауэ щытащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм анэдэлъхубзэмкIэ и къудамэм. Диктантым и мурад нэхъыщхьэщ адыгэбзэм и пщIэр къэIэтыныр, лъэпкъым анэдэлъхубзэмкIэ бгъэдэлъ щIэныгъэр адэкIи егъэфIэкIуэныр, щэнхабзэр хъумэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гугъэхэр, мурадхэр, зэфIэкIхэр

2022-08-23

 • Акъылымрэ щIэныгъэмрэ мылъкуу щыIэм япэ ирагъэувэу адыгэхэр ижь-ижьыж лъандэрэ къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэ лъэпкъ нэщэнэр къыхощ абы и псалъэжьхэм, жыIэгъуэхэм, хъыбархэм. Хэхауэ щIэныгъэм тещIыхьа зэгухьэныгъэ щамыIэми, ипэкIи адыгэхэм Iэмал куэд къагъэсэбэпырт, лъэпкъ зэхэщIыкIым нэхъри зрагъэужьын папщIэ. Иджы адыгэхэр дроин икIи дрогушхуэ лъэпкъ щIэныгъэм и купсэр, и фIыпIэр «щызэхуэхьэса» апхуэдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ — ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академие — дызэриIэм. ШыщхьэуIум и 23-м илъэс 30 ирокъу ар къызэрызэрагъэпэщрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Лъэпкъыу зытхъумэжынумэ…

2022-07-21

 • Тыркум щекIуэкIащ Ещанэ Дунейпсо адыгэ щIэнIуатэ (конференцэ). «Адыгэ лъэпкъым и къэкIуэнур фIы хъун щхьэкIэ, дызэгъусэу дылэжьэн хуейщ» псалъащхьэм щIэту Истамбыл хиубыдэ Ускюдар куейм махуищкIэ щызэхэта Iуэхум къызэхуишэсащ къэрал куэдым: Тыркум, Германием, Канадэм, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Урысейм, Нидерландхэм, Израилым, Иорданием, ОАЭ-м, Инджылызым къикIа адыгэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

БлэкIа жыжьэм и  джэрпэджэжым игъэнэщхъейуэ

2022-05-24

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ зэрырикъум теухуа Щыгъуэ-щIэж дауэдапщэхэр махуитIкIэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Илъэсищэ зауэм лъэпкъым къыхуихьа мыгъуагъэ псори ягу къагъэкIыжу, дяпэкIи апхуэдэ нэщIэбжьэ я щхьэ къримыкIуэным иригъэгупсысу, блэкIам и дерсыр зэпригъэшачэу щыгъуэ хуэIухуэщIэхэм хэт цIыхухэр Псэ жыгым деж къыщызэхуэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2022-05-21

 • Фи пащхьэ итлъхьэ уситIыр зи IэдакъэщIэкIыр Мыз Радик Борис и къуэрщ. Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ агрономщ. Радик ящыщкъым лъэпкъ Iуэхум, республикэм, къэралым щекIуэкIхэм хуэдэгу-хуэнэфхэм. Ирогушхуэ адыгэм и блэкIам, дяпэ ита лIыхъужьхэм, иропIейтей ди нобэм, ди щIэблэм я пщэдейм. Радик усакIуэу зыкъилъытэжыркъым, ауэ и гум, и псэм щыщIэр тхылъымпIэм иритхэмэ нэхъ фIэкъабылщ. Нобэ фи пащхьэ идолъхьэ абыхэм ящыщ зы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху