ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щапхъэ'

Дуней псом щыцIэрыIуэ ректор

2023-04-11

 • Дуней псом къыщацIыху математик, Абхъаз къэрал университетым и ректор, профессор, физико-математикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, ЩIэныгъэхэм- кIэ Абхъаз академием, ЩIДАА-м я академик, АР-м ЩIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гварамие Алеко иджыблагъэ хахыжащ АКъУ-м и ректору. А къулыкъум Гварамие 1989 гъэ лъандэрэ пэрытщ. Бгъэдэлъ щIэныгъэмрэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэмкIэ зи цIэм дунейпсо мыхьэнэ игъуэта къулыкъущIэм, щIэныгъэлIым ноби и жыджэрагъым хэмыщIауэ зэрехьэ ректор IэнатIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэблэм я ущиякIуэ

2023-03-16

 • ЕгъэджакIуэныр ар лэжьыгъэ къудейкъым — ар къыбдалъхуауэ уи лъым хэту щытын хуей IэщIагъэщ. А IэнатIэ мытыншым гурэ псэкIэ бгъэдэтыф ди егъэджакIуэхэм, щIэблэм я ущиякIуэ пажэхэм ящыщщ Балъкъэр Маритэ Хьэсэнбий и пхъур. ФIыуэ илъагъу IэщIагъэм ирилэжьэн зэрыщIидзэрэ зэи къэхъуакъым ар къызэрыхихам щыхущIегъуэжа, и къалэнхэр щIыхьрэ пщIэрэ иIэу щызэфIимыха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Зэрахъумэным  я нэIэ тетщ

2023-03-14

 • Ди къуэш щIыналъэм, Адыгэ Республикэм, мыхьэнэшхуэ щрат хэгъэгум къэралыбзэ етIуанэу щылажьэ адыгэбзэм. УнафэщIхэм я деж щегъэжьауэ, адыгэбзэмрэ литературэмрэ ирилажьэ псори зытетыр зыщ — анэдэлъхубзэм зегъэужьыным къикIыр укъызыхэкIа лъэпкъыр хъумэнырщ, абы бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр зэманым дэмыгъэкIуэдэнырщ, лъэпкъ хабзэмрэ щхьэхуэныгъэхэмрэ къыдэкIуэтей щIэблэм я Iэпэгъуу къэгъэхъунырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Сэрмакъдэсхэр къыхуэарэзыщ

2023-02-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэ нэхъ инхэм ящыщщ Сэрмакъыр. Дзэлыкъуэ районым хыхьэ а жылэ Iумахуэм щопсэу цIыху мин 8,5-м нэс. Сэрмакъ дэтщ курыт школхэр, гъэсапIэхэр, щолажьэ щэнхабзэ, спорт IэнатIэхэр, промышленностым епха IуэхущIапIэхэр, нэгъуэщIхэри. Абыхэм щызэфIах къуажэдэсхэм яфI, я ехъулIэныгъэ къызэрыкI Iуэхугъуэ щхьэпэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Софият адыгэбзэр Амман щрегъэдж

2023-01-28

 • «Россия-1» урысейпсо телерадиокомпанием и щIыналъэ къудамэм и журналист Вэрокъуэ Софият Амман, пащтыхьыкъуэ Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ Адыгэ школым, ирагъэблэгъауэ адыгэбзэр щрегъэдж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Беслъэнрэ Аслъэнрэ

2022-11-10

 • Зи гугъу фхуэтщIыну зэкъуэшитIыр къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковникщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Гупым и пашэ

2022-10-18

 • ГъащIэр зэрызэхэлъ унэтIыныгъэхэм ящыщу къэрал гулъытэшхуэ иужьрей зэманым зыгъуэтхэм хабжэ егъэджэныгъэ-гъээсныгъэ IэнатIэр. Ар егъэфIэкIуэным, щызекIуэ Iуэху зехьэкIэхэр жыпхъэщIэхэмрэ мардэщIэхэмрэ игъэувэным хуэунэтIащ къэрал программэ хэхахэр, лъэпкъ проект цIэрыIуэхэр. Шэч хэмылъу, абыхэм я фIыгъэ куэд хэлъщ IэнатIэм нэрылъагъуу зэрызиужьым. АтIэми нэхъыщхьэжщ а псори зэпэщ хъуным елIалIэ IэщIагъэлI гумызагъэхэм я мыхьэнэри, сыту жыпIэмэ цIыху зэфIэкIымрэ акъылымрэ я къарур инщ, къыпхуэмылъытэным хуэдизу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

КъэкIуэнур зей щIэблэм я унэтIакIуэ

2022-06-01

 • Гъэсэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэзэхэр белджылы къэщIыныр, абыхэм я пщIэр къэIэтыныр, ябгъэдэлъ Iуэху зехьэкIэ пэрытым жылагъуэр щыгъуазэ хуэщIыныр зи къалэн нэхъыщхьэхэм хыхьэ Iуэхугъуэщ «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI» къэралпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщы-хауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэхьэзэхуэ хьэлэмэтым и щIыналъэпсо зэхыхьэр иджыблагъэ щызэхашащ ди республикэм и къалащхьэ Налшык.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ИлъэсищэкIэ  япэ уплъэмэ…

2022-03-04

 • И IэщIагъэр гурэ псэкIэ фIыуэ илъагъуу илъэс 40-м нэблэгъауэ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм пэрытщ Бахъ-сэн къалэ дэт курыт школ №1-м и егъэджакIуэ пашэ Шорэ (Быф) Лизэ Хьэбас и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Дыкъэзыухъуреихь дунейм лей едвмыгъэх

2022-02-25

 • Налшык дунейм и щIыпIэ нэхъ телъыджэ дыдэхэм ящыщу къалъытэ. Арами, къалэдэсхэмрэ хьэщIэхэмрэ дыкъэзыухъуреихь дахагъэм лей щрах щыIэщ: тетIысхьэпIэхэр якъутэ, жыг къудамэхэр къыгуащIыкI, псыхъуэхэр пхъэнкIий идзыпIэ ящI… ЦIыхур къызыхэкIари, зыхэпсэукIри, зыгъэпсэури щIыуэпсырщ, ауэ дэ абы пщIэ зэрыхуэдмыщIым и щыхьэтщ а псори.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Зи зэфIэкIыр лъагэ

2022-01-22

 • ЗыхэпсэукI зэманым, гъащIэм жыджэру хэтхэр, дзыхь къыхуащI IэнатIэр егъэфIэкIуэным, зегъэужьыным гурэ псэкIэ хущIэкъухэр, ди гуапэ зэрыхъущи, куэду яхэтщ иджырей щIалэгъуалэм. Апхуэдэ цIыхухэм ящыщщ Аргудан къуажэм дэт курыт школ №3-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, абы и унафэщIу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэу зыкъэзыгъэлъэгъуа, зэхэщIыкI куу зиIэ хэкупсэ нэс Мэшыкъуэ Радимэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Набдзэгубдзаплъэ

2021-12-04

 • Куэшмэн-Битокъу Рузанэ КъБР-м и Казначействэм и федеральнэ IуэхущIапIэм хъыбархэр хъумэнымкIэ и экспертщ. ЩIэныгъэ щызригъэгъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и инженерно-техническэ факультетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым экономикэмрэ управленэмкIэ, финансхэмкIэ и къудамэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Адыгэ унагъуэ дахэ

2021-11-20

 • Москва щекIуэкIащ «Илъэсым и унагъуэ-2021» урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуахэр щагъэлъапIэ зэIущIэ. Ди гуапэ зэрыхъунщи, абыхэм яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къашыргъэхэ я унагъуэ дахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Адыгэбзэм  и  пщIэр къэIэтыжыным  треухуэ

2021-09-11

 • Къыхиха IэщIагъэм гу къабзэрэ псэ хьэлэлкIэ бгъэдэт цIыхум и щапхъэщ Налшык къалэм и сабий сад №63-м и гъэсакIуэ икIи адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ, IуэхущIапIэм цIыхубэ егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и профсоюз комитетым и унафэщI Бэлэтокъуэ Ритэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЕхъулIэныгъэщIэхэр  зи  плъапIэ

2021-08-24

 • Республикэм щыщ щIалэгъуалэ куэд къэралым и къалэшхуэхэм зэфIэкI  лъагэхэр къыщагъэлъагъуэу щолажьэ. Абыхэм я хъыбарыфIхэр къыщалъхуа щIыналъэм щIэх-щIэхыурэ къосыж икIи хамэ щIыпIэ зи зэфIэкIыр къыщалъытэ уи лъахэгъум и цIэр фIыкIэ    жаIэу щызэхэпхкIэ, шэч хэмылъу,  гушхуэныгъэ къыпхелъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ