ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щапхъэ'

Псоми  зэдай  адыгэбзэ

2020-10-22

 • Компьютерхэмрэ жып телефонхэм- рэ къежьэу, интернетым дуней псор зэрызэпищIэрэ, лъэпкъым и къэкIуэнур къызыфIэIуэху жэрдэмщIакIуэхэр егупсыс зэпытщ а Iэмалыр ди анэдэлъхубзэм дежкIэ щхьэпагъ нэхъыбэ хэлъу къэгъэсэбэпа зэрыхъуну щIыкIэм. А мурадым хуэунэтIа гупыж гъэщIэгъуэнхэр къызыкъуихыну хунэсащ «Псоми зэдай адыгэбзэ» («Черкесский язык  для всех») проектымкIэ дызэрыт илъэсым утыку къихьа бахъсэн пщащэ Хьэщэ Альбинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Театрхэмрэ театреплъхэмрэ

2020-10-22

 • ГъащIэм и лъэныкъуэ псоми хуэдэу, пандемием республикэм и театрхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэми зэхъуэкIыныгъэхэр хилъхьащ – утыкур зыгъэбжьыфIэ артистхэмрэ театреплъхэмрэ мазэ бжыгъэкIэ зэпэIэщIэу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Къардэн Ахьмэд быфадэ хабзэр къегъэщIэрэщIэж

2020-09-03

 • Дзэлыкъуэкъуажэ щыпсэу, тхэквондо спорт лIэужьыгъуэм сабийхэр хуэзыгъасэ Къардэн Ахьмэд пасэрей атэлыкъ (быфадэ) хабзэр къегъэщIэрэщIэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэблэр  дыщэидэм, жьакIуагъэм  хуагъасэ

2020-08-25

 • Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ) и «Равные возможности — детям» проектым хыхьэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и волонтёрхэм ныбжьыщIэхэмрэ гупыж зиIэ балигъхэмрэ хуагъасэ дыщэидэ, дыщэкI, IэпэIэсагъэм ехьэлIа пасэрей IэщIагъэ дахэхэм. ЩIэблэр а унэтIыныгъэхэм хэгъэгъуэзэным теухуа мастер-класс гъэщIэгъуэнхэр махуищкIэ ирагъэкIуэкIащ. Абы жыджэру хэтащ зи ныбжькIэ зэщхьэщыха пщащэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

КъытщIэхъуэ щIэблэр щIыдопIыкI

2020-08-20

 • Урысей Федерацэм и МЧС-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30, ТекIуэныгъэ Иныр къызэрытхьрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым альпинист Iуэхугъуэ щхьэпэ щекIуэ- кIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Вэрокъуэ Софият урыс таурыхъхэр адыгэбзэкIэ «къегъэпсалъэ»

2020-08-11

 • Зым и дежкIи щэхукъым Урысейм щыпсэу нэгъуэщI лъэпкъхэми хуэдэу, адыгэ сабийхэри иджыпсту урысыбзэкIэ зэрыпсалъэр, урыс таурыхъхэм нэхъыбэу зэрыдахьэхыр. Къалэдэс сабийхэм къадэкIуэу, къуажэдэсхэри анэдэлъхубзэм хуэхамэу, урысыбзэр уэрсэру ягъэшэрыуэу къыщIыдэкIуэтей щхьэусыгъуэхэм мультфильмхэри хохьэ. ГъащIэм зэрыщыхабзэщи, бгъэдыхьэкIэ къыхуэбгъуэтмэ, дэтхэнэ зы Iуэху зэIумыбзми хэкIыпIэ зэриIэмрэ ерыщу упэщIэувэмэ, узыпэрыт IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэфI зэрыхэплъхьэфынумрэ къилъытэри, телевиденэм и журналист Вэрокъуэ Софият иджырей урыс, хамэ къэрал таурыхъхэр адыгэбзэм къригъэзэгъэну иужь ихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Адыгагъэр  я Iэпэгъуу  щIэныгъэ  лъагъуэр  хэзышхэр

2020-07-18

 • Адыгэу ущытыным къикIыр зауэлI хахуэм и псэ пIутынырщ. Щхьэхуитыныгъэм зэрыхуэпабгъэмрэ къарууэ яхэлъамрэщ а лъэпкъым гъуэгугъэлъагъуэ хуэхъуари и тхыдэр зыгъэнэхуари. Зэман куэд дэкIащ ди лъэпкъым зэрихьа лIыгъэмрэ бэлыхьу зыхэтамрэ лъандэрэ, ауэ а хахуагъэмрэ лIыгъэмрэ ноби тфIэкIуэдакъым. Абы и зы Iыхьэ цIыкIущ Москва къалэ и «Сокол» районым щылажьэ «Радий» щIэныгъэ-производственнэ IуэхущIапIэ» АО-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Алътудым и дамэ, лъэпкъым и щIыхь

2020-07-09

 • Мы тхыгъэр зытеухуар Альтуд къуажэм щыщхэу Мэремыкъуэ Ахьмэдрэ абы и щхьэгъусэ Шэрифэрэ я бынунагъуэшхуэм сабий нэхъыщIэ дыдэу — ебланэу — 1915 гъэм фокIадэм и 24-м къыщалъхуа Анэщ. Абы дэлъхуитхурэ зы шыпхъурэ иIэт. Дэлъху нэхъыжьхэу СулътIан, Анатолэ, Нурхьэлий, Мухьэмэд, Амхьияд, и шыпхъу Мэржан яхэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЦIыхухэм  къахуэбгъанэрщ   мыкIуэдыжынур

2020-06-30

 • Мэкъуауэгъуэм и 23-м илъэс 70 гъащIэ гъуэгуанэр игъэлъэ-пIащ Урысеймрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ щIыхь зиIэ я ухуакIуэ Аргун Олег Абубэчыр и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЛIыфI  хъунур  сабий  цIыкIу  щIыкIэ  къыбощIэ

2020-02-26

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм нэхъ гъунэгъуу фэзгъэцIыхуну сыхуейт, а къалэным зэрыпэрыувэрэ куэд мыщIами, и къулыкъур ехъулIэу езыхьэкI адыгэ щIалэ Щомахуэ Аскэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Хабзэжьхэр яхъумэ

2019-12-05

 • ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм 3 — 5-нэ классхэм щIэс еджакIуэ цIыкIухэм папщIэ къызэригъэпэщ «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» зэпеуэр мы махуэхэм екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

КъБР-м  и  цIыхубэ  участковэ  Аслъэныкъуэ  Аслъэн

2019-10-24

 • Полицэм и майор Аслъэныкъуэ Аслъэн КъБР-м и цIэкIэ хэтынущ «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэухым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Дызэрыгушхуэ  ди  къуажэгъу пщащэ

2019-10-19

 • Хьэвжокъуэ Людмилэ псалъэм пщIэ хуэзыщI, гупсысэ дахэхэр зиIэ усакIуэ, тхакIуэ набдзэгубдзаплъэщ. Ар къыщалъхуари щапIари Чернэ Речкэ жылагъуэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Бзэр  дэзыгъащIэр Тхьэм  иузэщI

2019-10-17

 • Анэдэлъхубзэр яIурылъу, ар фIыуэ ялъагъуу сабийр къэгъэтэджыныр къалэнышхуэщ. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а лъэпкъ Iуэхум уелэжьу лъэпкъыбзэр ебгъэджынри, ипэжыпIэкIэ, щIыхь зыпылъ IэщIагъэщ. Лосэн (Шэмпар) Хьэужан Сэфарбий и пхъум и гъащIэр зыхуэгъэпсар анэдэлъхубзэм и лъапIэныгъэхэм ныбжьыщIэхэр щIэпIыкIынырщ, абыхэм цIыху нэс, акъылыфIэ къищIыкIынырщ. Илъэс 30-м щIигъуауэ ар щолажьэ Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №6-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Чемпионхэм пщIэшхуэ хуащI

2019-10-10

 • Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн, КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Быф Аскэр, къалэ спорт школхэм я унафэщIхэм, спортым дихьэххэм кърагъэблэгъэжащ АСА лигэм и чемпион ди лъэпкъэгъу Багъ Алий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ