ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щапхъэ'

Чемпионхэм пщIэшхуэ хуащI

2019-10-10

 • Бахъсэн къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн, КъБР-м финансхэмкIэ и министрым и къуэдзэ Быф Аскэр, къалэ спорт школхэм я унафэщIхэм, спортым дихьэххэм кърагъэблэгъэжащ АСА лигэм и чемпион ди лъэпкъэгъу Багъ Алий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Iулыдж  лъагэ  зиIэ  хэкулI    Къанокъуэ  Арсен

2019-09-07

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ   и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, ФедерацэмкIэ Советым Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, 2005 — 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуэлэжьа, иджыри хуэлажьэ политик цIэрыIуэу ди хэкум, лъэпкъым я тхыдэм хэуващ жыпIэмэ, ущыуэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Зи  IэщIагъэр  псэкIэ  къыхэзыха

2019-07-27

 • КъытщIэхъуэ щIэблэм щIэныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэ мытыншым хьэлэлу пэрытхэм ящыщщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 3-нэ курыт школым урысыбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, абы и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Багъ Светланэ Анатолэ и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Дахэм и щIагъ дыщэ щIэлъщ

2019-06-18

 • «Дахэ и щIагъ дыщэ щIэлъщ», — жеIэ псалъэжьым. Абы щIэлъ гупсысэр хужыпIэну хуэфащэщ УФ-м Егъэджэныгъэм кIэлъыплъынымкIэ и IэнатIэм и федеральнэ эксперт, педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием хэт, КъБКъУ-м и физико-математикэ факультетым и доцент, КъБКъУ-м къэрал лицензэмрэ аккредитацэмкIэ и къудамэм и унафэщI Табыщ Тимур. Хьэл-щэн дахэ зыхэлъ, цIыху зэпIэзэрытым бгъэдэлъщ а дыщэ лъапIэм пэпщI хъун щIэныгъи губзыгъагъи. ЩIалэ гумызагъэр зыпэрыхьэ сыт хуэдэ Iуэхури екIуу, нэгъэсауэ зэфIегъэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Жэрдэм къыхэзылъхьар

2019-06-12

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым гуфIэгъуэ зэIущIэ иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ Урысей хьэрычэтыщIэ IэнатIэм и тхыдэмкIэ екIуэкIа къэралпсо олимпиадэм щытекIуахэр гъэпэжэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Зигури зи псэри къафэм ета

2019-03-16

 • Лъэпкъ гъуазджэм зегъэужьыным, щIэблэр абы дегъэхьэхыным зи гуащIэ емыблэжу хуэлажьэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдик. А унэтIыныгъэм абы хуищI хэлъхьэныгъэм и щыхьэтщ ар зи художественнэ унафэщI, Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ ­къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым и зэфIэкIыр, къэралым и щэнхабзэ утыку­шхуэхэм щызыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Жыджэрагъ зыхэлъ щIалэгъуалэ

2019-03-14

 • Ди республикэм, дэнэкIи хуэдэу, хуабжьу зыщиужьащ волонтёр зэщIэхъееныгъэм. Жыджэрагъ зыхэлъ щIалэгъуалэр хэтщ жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ дэтхэнэ Iуэхуми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэныгъэ псоми я лъабжьэр зи гъуазэ

2019-02-19

 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор КъуэщIысокъуэ Роберт и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 60 ирикъуащ. «Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ етын и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща КъуэщIысокъуэм илъэс 37-м щIигъуауэ гудзакъэ иIэу и къалэнхэр егъэзащIэ. Кандидат лэжьыгъэмрэ доктор диссертацэмрэ илъэсищ фIэкIа ямызэхуакуу пхигъэкIат КъуэщIысокъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Хэкупсэ нэс Мэртыкъуэ Эдуард

2019-01-29

 • Мэртыкъуэ Эдуард Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр зэрыгушхуэ студентхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Адыгэ хъыджэбзымрэ балъкъэр щIалэмрэ Голливудым спектакль щагъэув

2019-01-19

 • Куэдым яцIыху актёрхэу Кулиев Алимрэ Жэман Iэминэрэ иджыблагъэ спектакль гъэщIэгъуэн ягъэуващ. Stephanie Feury Studio Theatre камернэ пэш иным абыхэм утыку къыщрахьащ «ЛIэныгъэм зэпэIэ-щIэ дищIыху» фIэщыгъэм щIэт теплъэгъуэ. Абы и режиссёрри продюсерри Алимщ, спектаклыр ди зэманым хуэкIуэу зыгъэхьэзырар Iэминэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЕхъулIэныгъэхэр я куэдщ

2018-11-29

 • Хабзэ хъуауэ, Сэбаншыхэ я нэхъыжьхэм гъэ къэс зэхашэ я лъэпкъым къыхэкIа щIалэгъуалэ жыджэрхэм я зэхуэс. Еджэным, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэгъэгъуэ­тыным ехъулIэныгъэ лъагэхэр илъэсым къриубыдэу щызы­Iэ­рызыгъэхьа школакIуэхэр, студентхэр, аспирантхэр ирагъэблагъэ я зэхуэсым, пщIэ хуащI, яIэт, ягъа­фIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

 Сымаджэм фIэщхъуныгъэ  езытыжыф  ПщыхьэщIэ  Мухьэмэд

2018-11-27

 • Халат хужьым къалэн къыщищIхэр дагъуэншэу  зыгъэзащIэхэм ящыщщ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэм дэтщIыналъэ зэхуаку сымаджэщым псантхуэ узыфэхэр зиIэхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэж и къудамэм и унафэщI, псантхуэ узыфэхэр зыпкърытхэм еIэзэ ПщыхьэщIэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Дунейм и набдзэ  къудейкъым

2018-11-08

 • Лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ абы цIыхухэм хуащI пщIэмрэ лъытэныгъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

«ЩIэныгъэ школым  и  къызэгъэпэщакIуэ»  Шурдым   Гъэзэлий

2018-11-08

 • ЩIДАА-м и академик, Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, РАЕН-м и член-корреспондент, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неограническэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзэлий Къасбот и къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Анэдэлъхубзэм  хуэсакъ адыгэ унагъуэ

2018-10-13

 • Иужьрей зэманым куэдрэ урихьэлIэ хъуащ зи анэдэлъхубзэкIэ мыпсалъэ, ар къызыгурымыIуэххэ цIыхухэм. Ауэ ди гуапэ мэхъу зи лъахэ имысыж, анэдэлъхубзэр щамыдж къалэм щыпсэу унагъуэхэм я бынхэм адыгэбзэр щагъэбзэрабзэм деж. Иджыпсту зи гугъу фхуэтщIыну УнэлIокъуэхэ Альбердрэ ФатIимэтрэ я унагъуэр зэраухуэрэ илъэс тIощIым нэблэгъащ, илъэс 17 хъуауэ Москва дэсщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ