ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щапхъэ'

ЕхъулIэныгъэхэр я куэдщ

2018-11-29

 • Хабзэ хъуауэ, Сэбаншыхэ я нэхъыжьхэм гъэ къэс зэхашэ я лъэпкъым къыхэкIа щIалэгъуалэ жыджэрхэм я зэхуэс. Еджэным, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэгъэгъуэ­тыным ехъулIэныгъэ лъагэхэр илъэсым къриубыдэу щызы­Iэ­рызыгъэхьа школакIуэхэр, студентхэр, аспирантхэр ирагъэблагъэ я зэхуэсым, пщIэ хуащI, яIэт, ягъа­фIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

 Сымаджэм фIэщхъуныгъэ  езытыжыф  ПщыхьэщIэ  Мухьэмэд

2018-11-27

 • Халат хужьым къалэн къыщищIхэр дагъуэншэу  зыгъэзащIэхэм ящыщщ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэм дэтщIыналъэ зэхуаку сымаджэщым псантхуэ узыфэхэр зиIэхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэж и къудамэм и унафэщI, псантхуэ узыфэхэр зыпкърытхэм еIэзэ ПщыхьэщIэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Дунейм и набдзэ  къудейкъым

2018-11-08

 • Лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ абы цIыхухэм хуащI пщIэмрэ лъытэныгъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

«ЩIэныгъэ школым  и  къызэгъэпэщакIуэ»  Шурдым   Гъэзэлий

2018-11-08

 • ЩIДАА-м и академик, Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, РАЕН-м и член-корреспондент, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неограническэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзэлий Къасбот и къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Анэдэлъхубзэм  хуэсакъ адыгэ унагъуэ

2018-10-13

 • Иужьрей зэманым куэдрэ урихьэлIэ хъуащ зи анэдэлъхубзэкIэ мыпсалъэ, ар къызыгурымыIуэххэ цIыхухэм. Ауэ ди гуапэ мэхъу зи лъахэ имысыж, анэдэлъхубзэр щамыдж къалэм щыпсэу унагъуэхэм я бынхэм адыгэбзэр щагъэбзэрабзэм деж. Иджыпсту зи гугъу фхуэтщIыну УнэлIокъуэхэ Альбердрэ ФатIимэтрэ я унагъуэр зэраухуэрэ илъэс тIощIым нэблэгъащ, илъэс 17 хъуауэ Москва дэсщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Сызэрыадыгэм срогушхуэ

2018-09-29

 • ЩIэблэм щIэныгъэ куу етыным къыдэкIуэу, гъэсэныгъэ екIу хэлъхьэнми гулъытэ хэха щигъуэт IуэхущIапIэхэм ящыщщ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтыр. Мыбы къыщрахьэжьэ Iуэхухэм я нэхъыбэм и жэрдэмщIакIуэщ икIи къызэгъэпэщакIуэщ институтым гуманитар, социально-экономикэ щIэныгъэхэмкIэ и кафедрэм илъэс куэд щIауэ и унафэщI, культурологие щIэныгъэхэм я кандидат, доцент ЩауэцIыкIу Людмилэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Къардэнхэ Къубатийрэ Къэбардрэ я лIыгъэ

2018-09-01

 • Уэгум ихьамэ, бгъащхъуэм хуагъадэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь, кхъухьлъатэзехуэ Къардэн Къубатий Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм батэр игъэшу бийм зэрезэуам теухуа хъыбар куэдым ящIэ. Генерал-майорым къикIуа гъуэгуанэр лIыгъэрэ хахуагъэкIэ гъэнщIащ, абы и хахуагъэр щIэблэм я щапхъэщ. Кхъухьлъатэм итIысхьэрэ щIым зытриIэтыкIамэ, Къубатий бийр игъэпыхьэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

БгъэдыхьэкIэ  щхьэхуэ

2018-06-19

 • Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Анзорей къуажэм къыщыхъуа КIуащ Залым цIыху гуапэщ, медицинэ лэжьакIуэ Iэзэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Лъабжьэ быдэ

2018-03-08

 • «Нейрохирургием нэгъуэщIым и гъащIэм ухуэсакъыу уегъасэ. КъыбгуроIуэ асыхьэтым ар уэ куэдкIэ уэлъытауэ зэрыщытыр. Щыуагъэ зэрыпIэщIэмыкIынум зыкIи шэч къытумыхьэу операцэм укIуэн хуейщ», — жеIэ Москва къалэ Узыншагъэр хъумэнымкIэ и департаментым и штатым хэмыт сабий нейрохирург нэхъыщхьэ, ПIалъэ къызыхэкI мыхъуну сабий хирургиемрэ травматологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым нейрохирургиемкIэ и къудамэм и унафэщI, Сабий нейрохирургхэм я Евразие зэгухьэныгъэм и президент, «Нейрохирургия и неврология детского возраста» журналым и редколлегием хэт, «ПщIэмрэ щIыхьымрэ папщIэ» дунейпсо Дыщэ Арт орденыр зрата Семэн Жаннэ БетIал и пхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Зы унагъуэфIым хуэдэу

2018-02-20

 • Зи IуэхущIафэм дэрэжэгъуэ къыхуэзыхь, унафэщIым щытхъу щыхужаIэ, зи улахуэмкIэ арэзы цIыху гуп щылажьэ IэнатIэ нобэ урихьэлIэну фIэщхъугъуейми, иджыблагъэ дыщыIащ апхуэдэ IуэхущIапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Афэрым, Тамерлан!

2018-02-13

 • Налшык къалэм и прогимназие №18-м и егъэджакIуэ БжьыхьэлI Светланэ 4-нэ классым щIэсхэм яригъэтхащ «Сэ щхьэ сынэхъыфI?» упщIэр щыгъэува сочиненэ. Апхуэдэ упщIэ зыхуигъэувыжыныр еплIанэ классым щеджэ цIыкIухэм я дежкIэ тIэкIу мыпасэIуэу пIэрэ? Хьэмэрэ я гупсысэр нэхъ ишэщIыну, цIыкIухэм я щхьэм илъыр къыдгурыIуэнымкIэ сэбэп хъуну пIэрэ?  ТIэрло Тамерлан и IэдакъэщIэкIыр гупсысэкIэ нэхъ гъэнщIа лэжьыгъэу къыщалъытащ школым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Щхьэлыкъуэдэсхэм я зыгъэпсэхупIэ

2018-01-27

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым жыджэру хэт Лий Ланэ и зэфIэкI щеплъыжащ жылагъуэ лэжьакIуэхэм я дунейпсо зэхыхьэм. Проектыр къызэригъэпэщащ Москва щылажьэ Белл Генрих и цIэр зезыхьэ фондым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ЩIэныгъэрылажьэ гумызагъэ

2017-12-06

 • Ди къэралым щIэныгъэр ипэкIэ щызыгъэкIуатэхэм, абы хэлъхьэныгъэ купщIафIэхэр хуэзыщIхэм ящыщ адыгэ бзылъхугъэщ мы тхыгъэр зытеухуар. Ар щIэныгъэм и дунейм гъуэгу бгъуфIэ щыхэзыша, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ иIэ кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Бозий Наимэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

И IэщIагъэр и щIэщыгъуэу

2017-12-01

 • Адыгэбзэмрэ литературэмрэ курыт школым тэмэму щезыгъэдж IэщIагъэлIхэр и мащIэкъым Аруан щIыналъэм. Абыхэм яхэтщ лъэпкъпсо проектхэм япкъ иткIэ екIуэкI зэпеуэхэм жыджэру зыкъыщызыгъэлъагъуэхэр, щIыпIэм, республикэм къыщыхалъхьэ IуэхугъуэфIхэм я жэрдэмщIакIуэхэр. Апхуэдэ егъэджакIуэ пажэхэм яхэплъытэ хъунущ Къэхъун къуажэм дэт курыт школ №1-м ди анэдэлъхубзэр илъэс куэд лъандэрэ сабийхэм езыгъэдж, щIэблэм я гъэсакIуэ, унэтIакIуэ Гъащтэ (Ефэнды) Анетэ СулътIан и пхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

ХьэщIэщхэм я фIагъыр яубзыхуу щIадзэ

2017-11-15

 • ХьэщIэщхэм я классификацэмкIэ Lodging.ru каталогым къызэритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр туристхэр езыгъэблагъэ IуэхущIапIэхэм я фIагъыр убзыхунымкIэ нэхъ пашэ щIыналъищым ящыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ