ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПэкIухэр'

Илъэс 80 дэкIами…

2021-06-24

 • Мы махуэхэм ди къэралым и щIыналъэ псоми ягу къыщагъэкIыж 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и япэ махуэр. Абы теухуа фэеплъ пэкIухэр щызэхэтащ ди республикэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Афганистаным  щызэуахэр   ягу  къагъэкIыж

2021-02-18

 • Совет зауэлIхэр къызэрырашыжрэ илъэс 32-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Афганистаным щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым и деж пэкIу щекIуэкIащ. Дунейр зэрыщIыIэм щхьэкIэ къэмынэу абы цIыху куэд къекIуэлIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Хэкур зыхъумахэм — щIыхь

2020-07-11

 • УФ-м и Президентым и унафэкIэ 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы къриубыдэ лэжьыгъэхэм хэту, Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и лэжьакIуэхэм гулъытэ хуащI Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм хуагъэува фэеплъхэм. Апхуэдэ пэкIу дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

КIыщокъуэ  Алим  ягу  къагъэкIыж

2019-07-23

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ зэрырикъум и щIыхькIэ пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет Налшык къалэ администрацэм и гупэм къит фэеплъым деж щызэхуэсат жылагъуэ, политикэ Iуэху зезыхьэхэр, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэр, лъэпкъ интеллигенцэр, усакIуэм и благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Гузэвэгъуэшхуэм и лIэщIыгъуэ

2019-05-23

 • ЦIыхум и Iэпкълъэпкъ пщыкIутIыр зэрызэрыубыдым хуэдэу, зэгуэр адыгэ лъэпкъым и лIакъуэ 12-ри зэнэзэпсэу псэуащ. Урыс пащтыхьыгъуэм кърищIэкIа зауэм ахэр илъэси 101-кIэ (1763 — 1864) пэщIэтащ, тхыдэджхэм къызэралъытэмкIи, апхуэдиз хьэзаб зышэчыфа нэгъуэщI лъэпкъ щыIэкъым. Зауэм лъэпкъыр зэбгридзри, дунейм трикъухьыжащ. Абыи емылъытауэ, нобэ, илъэси 155-рэ дэкIыжа нэужьи, адыгэм и щIэблэр дунейм дытетщ. «ШэрджэскIэ» зэджэу щыIа къэралыгъуэшхуэр ди нэгу къыщIыдогъэхьэ, ди лъэпкъ уардэм и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЩIэблэм  я  щапхъэ

2018-11-03

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 101-рэ зэрырикъум теухуауэ зэхыхьэ екIуэкIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр, Хэха

Терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм екIуэкIа республикэпсо пэкIум къыщащта резолюцэр

2018-09-06

 • Дэ, Терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм екIуэкIа республикэпсо пэкIум хэтахэр, дыщIызэхуэсар щIэпхъаджагъэ ямылэжьыным щIэбэн къарухэм я телъхьэу дызэрыщытыр, дунейм къыщыхъу гузэвэгъуэхэм дызэригъэгузавэр жытIэну аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Шар хужь 334-рэ я фэеплъу

2018-09-04

 • ФокIадэм и 3-р Урысейм щагъэуващ Терроризмэм пэщIэтынымкIэ щызэкъуэувэ махуэу. Фэеплъ махуэр епхащ 2004 гъэм и фокIадэм Осетие Ищхъэрэ — Аланием хыхьэ Беслъэн къалэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыщыхъуауэ щыта гузэвэгъуэм. Абы хэкIуэдат цIыху 334-рэ, 186-р — сабийт. Ахэр ягу къагъэкIыжу Налшык къалэм дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж пэкIу щрагъэкIуэкIащ, апхуэдэ щIэпхъаджагъэм земыгъэубгъуныр и лъабжьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

«Дыхуейкъым зауэ! Зауэм дригъэзэшащ»

2018-05-23

 • Адыгэ Хэкур и гурыфIыгъуэу лъэпкъышхуэр зэгуэр псэуат, ауэ абы и натIэ кърикIуам ар зэбгригъэщэщащи, накъыгъэм и 21-р и Щыгъуэ-щIэж махуэщ. Илъэси 154-рэ и пэкIэ иуха Кавказ зауэм зи щхьэ хэзылъхьахэмрэ зи лъахэр зыбгынэн хуей хъуахэмрэ ягу къыщагъэкIыж фэеплъ махуэм Налшык къалэм дэт «Псэ жыгым» деж пэкIу щекIуэкIащ. Къызэхуэса цIыхушхуэм яхэтт Тыркум, Иорданием, Израилым, Сирием, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм къикIа ди лъэпкъэгъу 45-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Гузэвэгъуэм псори зэкъуегъэувэ

2018-03-30

 • Кемеровэ къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэ­кIуэдахэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр мэщыгъуэ. Урысейм и Президентым къыдигъэкIа УказымкIэ 2018 гъэм гъатхэпэм и 28-р щыгъуэ махуэу ягъэуващ.
 • Кемеровэ и сату центрым къыщыхъуа гузэвэгъуэм цIыхуипщI бжыгъэхэр зэ­рыхэкIуэдам папщIэ Къэбэрдей-Балъ­къэрыр мэщыгъуэ. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа УказымкIэ 2018 гъэм гъатхэпэм и 28-р   щыгъуэ махуэу ягъэуващ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Апхуэдэ гуауэ афIэкIа зэи къремыхъу

2018-03-30

 • Кемеровэ къалэм дэт «Зимняя вишня» сату-зыгъэпсэхупIэ центрым къы­щыхъуа гузэвэгъуэм зэкъуигъэуващ ди къэ­ралым и цIыхубэр, зы­щыпсэу щIыналъэми зы­щы­щ лъэпкъми емы­лъытауэ. «Кемеровэ, уэ дып­щIыгъущ» пэкIухэр щекIуэкIащ  Урысей Федерацэм и къалэ, къуажэ куэдым. Гъатхэпэм и 28-м, къэрал псор щыщыгъуэ махуэм, апхуэдэ  зэхуэс­хэр щызэ­хэтащ ди республикэм и щIыпIэхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Лъэпкъым и гуауэр ящыгъупщэркъым

2018-03-13

 • Илъэс 74-кIэ узэIэбэкIыжмэ, 1944 гъэм гъатхэ-пэм и 8-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым залымыгъэкIэ ирашри, Азие Курытымрэ Къэзахъстанымрэ ягъэIэпхъуащ балъкъэр мин 38-рэ. Я хэкум зэрырагъэIэпхъукIам и зэран зэкIа балъкъэрхэм я фэеплъым деж гъатхэпэм и 8-м пэкIу щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэ

2018-02-22

 • Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ мазаем и 15-м илъэс 29-рэ ирикъуащ. А махуэм Бахъсэн къалэ, зауэлI-интернационалистхэм я фэеплъым деж, щекIуэкIащ Я къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм теухуа пэкIу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Зи гъащIэр мамырыгъэм щIэзыта

2017-10-14

 • Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м жэпуэгъуэм и 12-м къыщызэIуахащ КъБР-м щыIэ МВД-м экстремизмэм пэщIэтынымкIэ и центрым и оперативнэ лэжьакIуэ полицэм и лейтенант Бэрэздж Артур и фэеплъ пхъэбгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

«Питер, дэ дыпщIыгъущ!»

2017-04-11

 • Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж мэлыжьыхьым и 8-м пэкIу щекIуэкIащ, Санкт-Петербург къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм яхуэщыгъуэу. Абы къекIуэлIахэм яIыгът «Терроризм щремыIэ!» псалъэхэр зытет тхылъымпIэшхуэхэр. «Питер, дэ дыпщIыгъущ!» зыфIаща фэеплъ пэкIур  къызэрагъэпэщат Налшык къалэ округым и          щIыпIэ  администрацэм и жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр