ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПэкIухэр'

ТекIуэныгъэм и ныпыр   уардэу яIэт

2023-04-01

 • Совет цIыхубэм Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщихьрэ илъэс 78-рэ щрикъум ирихьэлIэу къыхалъхьа «Ди Хэкушхуэ» зи фIэщыгъэ дунейпсо хэкупсэ Iуэхугъуэр щIыпIэ куэдым щрагъэкIуэкIащ. Налшык къалэ дэт ЩIыхьым и Мыужьыхыж мафIэм дежи жэрдэмым ипкъ иткIэ иджыблагъэ пэкIу щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Залымыгъэм ихьахэр ягу къагъэкIыж

2023-03-10

 • Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа залымыгъэм и лей зытехьахэм я фэеплъ мемориалым деж гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ лъэпкъыр я лъахэм зэрырашрэ илъэс 79-рэ зэрыхъум теухуа щыгъуэ пэкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Щхьэлыкъуэпсыр блэж къудейкъым

2023-01-31

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим ягу къыщагъэкIыж пэкIу вэсэмахуэ щекIуэкIащ усакIуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым тет, Налшык къалэ администрацэм и гупэм къит фэеплъым деж. Абы кърихьэлIат жылагъуэ, политикэ Iуэхузехьэхэр, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэр, лъэпкъ интеллигенцэм щыщхэр, усакIуэм и творчествэм дихьэххэр, ар зыцIыхуу щытахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЛIыгъэ уахътыншэ

2023-01-12

 • Налшык, «МафIэ мыужьых» фэеплъым деж щекIуэкIащ ди щIыналъэр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къызэрыIэщIагъэкIыжрэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа пэкIу. Къэбэрдей-Балъкъэрыр бийм Iэрамыгъэхьэным жыджэру цIыхухэм зыхуагъэхьэзырын щIадзащ 1942 гъэм и шыщхьэуIум щегъэжьауэ. 1943 гъэм щIышылэм и 11-м ди зауэлIхэм хуит къащIыжащ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм яубыда республикэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Гуапэу зэхущытыну къыхураджэ

2022-09-06

 • ФокIадэм и 3-м, Терроризмэм пэщIэтыным и махуэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщ зыт Налшык къалэ илъэс къэс къыщызэрагъэпэщ пэкIур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

УсакIуэшхуэр ящыгъупщэркъым

2022-02-01

 • Гъэ къэси хуэдэу, щIышылэм и 29-м, дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, Налшык къалэ ягу къыщагъэкIыжащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим. ПэкIур щекIуэкIащ усакIуэшхуэм и фэеплъыр здэщыт къалэ администрацэм и IуэхущIапIэм деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Илъэс 80 дэкIами…

2021-06-24

 • Мы махуэхэм ди къэралым и щIыналъэ псоми ягу къыщагъэкIыж 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и япэ махуэр. Абы теухуа фэеплъ пэкIухэр щызэхэтащ ди республикэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Афганистаным  щызэуахэр   ягу  къагъэкIыж

2021-02-18

 • Совет зауэлIхэр къызэрырашыжрэ илъэс 32-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Афганистаным щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъым и деж пэкIу щекIуэкIащ. Дунейр зэрыщIыIэм щхьэкIэ къэмынэу абы цIыху куэд къекIуэлIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Хэкур зыхъумахэм — щIыхь

2020-07-11

 • УФ-м и Президентым и унафэкIэ 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы къриубыдэ лэжьыгъэхэм хэту, Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и лэжьакIуэхэм гулъытэ хуащI Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм хуагъэува фэеплъхэм. Апхуэдэ пэкIу дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

КIыщокъуэ  Алим  ягу  къагъэкIыж

2019-07-23

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ зэрырикъум и щIыхькIэ пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет Налшык къалэ администрацэм и гупэм къит фэеплъым деж щызэхуэсат жылагъуэ, политикэ Iуэху зезыхьэхэр, гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я лэжьакIуэхэр, лъэпкъ интеллигенцэр, усакIуэм и благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Гузэвэгъуэшхуэм и лIэщIыгъуэ

2019-05-23

 • ЦIыхум и Iэпкълъэпкъ пщыкIутIыр зэрызэрыубыдым хуэдэу, зэгуэр адыгэ лъэпкъым и лIакъуэ 12-ри зэнэзэпсэу псэуащ. Урыс пащтыхьыгъуэм кърищIэкIа зауэм ахэр илъэси 101-кIэ (1763 — 1864) пэщIэтащ, тхыдэджхэм къызэралъытэмкIи, апхуэдиз хьэзаб зышэчыфа нэгъуэщI лъэпкъ щыIэкъым. Зауэм лъэпкъыр зэбгридзри, дунейм трикъухьыжащ. Абыи емылъытауэ, нобэ, илъэси 155-рэ дэкIыжа нэужьи, адыгэм и щIэблэр дунейм дытетщ. «ШэрджэскIэ» зэджэу щыIа къэралыгъуэшхуэр ди нэгу къыщIыдогъэхьэ, ди лъэпкъ уардэм и фэеплъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЩIэблэм  я  щапхъэ

2018-11-03

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 101-рэ зэрырикъум теухуауэ зэхыхьэ екIуэкIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр, Хэха

Терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм екIуэкIа республикэпсо пэкIум къыщащта резолюцэр

2018-09-06

 • Дэ, Терроризмэм пэщIэтынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм екIуэкIа республикэпсо пэкIум хэтахэр, дыщIызэхуэсар щIэпхъаджагъэ ямылэжьыным щIэбэн къарухэм я телъхьэу дызэрыщытыр, дунейм къыщыхъу гузэвэгъуэхэм дызэригъэгузавэр жытIэну аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Шар хужь 334-рэ я фэеплъу

2018-09-04

 • ФокIадэм и 3-р Урысейм щагъэуващ Терроризмэм пэщIэтынымкIэ щызэкъуэувэ махуэу. Фэеплъ махуэр епхащ 2004 гъэм и фокIадэм Осетие Ищхъэрэ — Аланием хыхьэ Беслъэн къалэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыщыхъуауэ щыта гузэвэгъуэм. Абы хэкIуэдат цIыху 334-рэ, 186-р — сабийт. Ахэр ягу къагъэкIыжу Налшык къалэм дэт Киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж пэкIу щрагъэкIуэкIащ, апхуэдэ щIэпхъаджагъэм земыгъэубгъуныр и лъабжьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

«Дыхуейкъым зауэ! Зауэм дригъэзэшащ»

2018-05-23

 • Адыгэ Хэкур и гурыфIыгъуэу лъэпкъышхуэр зэгуэр псэуат, ауэ абы и натIэ кърикIуам ар зэбгригъэщэщащи, накъыгъэм и 21-р и Щыгъуэ-щIэж махуэщ. Илъэси 154-рэ и пэкIэ иуха Кавказ зауэм зи щхьэ хэзылъхьахэмрэ зи лъахэр зыбгынэн хуей хъуахэмрэ ягу къыщагъэкIыж фэеплъ махуэм Налшык къалэм дэт «Псэ жыгым» деж пэкIу щекIуэкIащ. Къызэхуэса цIыхушхуэм яхэтт Тыркум, Иорданием, Израилым, Сирием, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм къикIа ди лъэпкъэгъу 45-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр