ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Басковым адыгэбзэкIэ уэрэд жеIэ

2019-01-26

 • Урысейм и цIыхубэ артист Басков Николай иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщыIам адыгэбзэкIэ уэрэд игъэзэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Налмэсыр» къофэ

2018-12-04

 • Адыгэ Республикэм лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблым мы махуэхэм Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм концертхэр щет. Дагъыстэн Республикэм и «Лезгинка» ансамблым и гъусэу Мэхъэчкъалэ зэныбжьэгъугъэ концерт щатащ, етIуанэ пщыхьэщхьэм езы «Налмэсым» зыкъигъэлъэгъуащ. Осетие Ищхъэрэ-Аланием исхэм дыгъэгъазэм и 1-м Iэмал яIащ къэфакIуэ ансамбль цIэрыIуэм еплъыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

2018-11-24

 • Насыпым  и  дамыгъэ
 • Къафэ гъуазджэр, щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэр, лъэпкъ фащэм и дахагъэр цIыхубэм я пащхьэм щызыгъэлъагъуэ, КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 ирокъу. Абы ирихьэлIэу зыхуэдгъэзащ гупым и художественнэ унафэщI Куэшей Алик.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Хэгъэгухэм я Композиторхэм  я  зэхыхьэ

2018-11-20

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Музыка соседей — музыка друзей» фIэщыгъэм щIэта фестиваль гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъэсэныгъэм и гъуазэ

2018-11-20

 • Налшык и щIалэгъуалэ театрыр Шэшэн Республикэм щыхьэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ фащэм и мыхьэнэр

2018-10-11

 • Лъэпкъ щIэинхэр зыхъумэхэм, ахэр щIэблэм деж нэхьэсыным елэжьхэм ящыщщ Налшык къалэм сабий творчествэмкIэ и «Нарат» IуэхущIапIэр. Иджыблагъэ абы Адыгэ фащэм и махуэм траухуа Iуэху дахэ щрагъэкIуэкIащ. Фащэм и мызакъуэу, зэхуэсым гулъытэ ин щыхуащIащ лъэпкъ хабзэхэми щэнхабзэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ФIыгъуэ мылъытэ

2018-10-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, лъэпкъ пшыналъэр хъумэнымрэ ар егъэфIэкIуэнымрэ зи гуащIэ хэзылъхьэ пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур иужь илъэсхэм къигъэлъэгъуащ зэфIэкI куэд зэрыбгъэдэлъыр, гу къабзэкIэ зыпэрыт щэнхабзэ IэнатIэм и псэ емыблэжу зэрызригъэужьыр, щIалэгъуалэр зэпымыууэ зэрытригъэгушхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кавказым щытраха фильмыр Канадэм щагъэлъагъуэ

2018-09-06

 • ШыщхьэуIум и 23-м щегъэжьауэ фокIадэм и 3 пщIондэ Канадэм щекIуэкIащ 42-нэ Монреаль дунейпсо кинофестивалыр. Урысейм и лIыкIуэу абы зи лэжьыгъэ щызыгъэлъэгъуахэм ящыщщ театрымрэ киномрэ я режиссёр, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пащт-Хъан Алим и зэфIэкIхэр

2018-08-21

 • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и дыщэ, дыжьын медалхэр зыхуагъэфэща Пащт-Хъан Алим и творчествэр фIыуэ зылъагъухэм иджыблагъэ щаIущIащ Налшык дэт «Акрополь» IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ  IуэрыIуатэр дуней  псом  щызэлъащIыс

2018-08-16

 • 2008 гъэм ирагъэжьа, псынщIэу зызыубгъуа «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» щIыналъэ зэхуаку сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм хыхьэу, «Артек» сабий-зыгъэпсэхупIэм иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЦIыхухэм   я  гукъыдэжыр  къаIэт

2018-08-04

 • Иджыблагъэ Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щекIуэкIащ Адыгэ-абхъаз пшыналъэхэмрэ къафэхэмкIэ «Бзабзэ» гупым и концертышхуэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар зэхэзышар, гупым и художественнэ унафэщIыр ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми фIыуэ къыщацIыху шыкIэпшынауэ, композитор, IуэрыIуатэдж, адыгэ макъамэ Iэмэпсымэхэр зыщI Иуаз Зуберщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъыдэ Валерэ: Сурэт нэхъыфIыр иджыри сымыщIауэ къысщохъу

2018-07-03

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Тэрч къалэ щIыхь зиIэ и цIыху Гъыдэ Валерэ и IэдакъэщIэкIхэр сфIэтелъыджэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Тхьэр зыхуэупса

2018-06-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къафэ гъуазджэр нобэ зыгъэбжьыфIэ куэд щыгъуазэкъым балетмейстр-режиссёр, КъБР-м и Музыкэ театрым и балетмейстр нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа, зи ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъуа Гъубжокъуэ Болэт къикIуа гъуэгуанэ купщIафIэм. Абы ГИТИС-м къыщыдеджа икIи илъэс куэдкIэ и лэжьэгъуу, и ныбжьэгъуу щыта КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мэршэнкъул Iэдэм и Iэдакъэ къыщIэкIа и гукъэкIыж гуапэхэр щитхыжа тхыгъэ редакцэм къытIэрыхьащ. Аращ мы тхыгъэм лъабжьэ хуэхъуари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Лъэпкъхэр зэкъуэзыгъэувэ

2018-05-26

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм и япэ, етIуанэ пэшхэм утыку къыщрахьащ «Кавказ. Пленэр. Друзья» проектым хыхьэу къызэрагъэпэ-  ща выставкэр. КъищынэмыщIауэ, фондым щахъумэ лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Шедевры из запасников» гъэлъэгъуэныгъэр ещанэ пэшым щокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къуажищми пшыхь дахэхэр щекIуэкIащ

2018-03-27

 • Лъэпкъ щэнхабзэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа IуэрыIуатэдж, щIэныгъэлI цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэсищэ зэрырикъуар ди республикэм и щIыналъэ куэдым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ