ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Гъуазджэм и утыку

2023-01-12

 • 2023 гъэм щIышылэм и 4 — 7-хэм Налшык щекIуэкIащ гъуазджэхэмкIэ «Таланты Евразии» VII дунейпсо олимпиадэр. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо, Урысей Арт комитетхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Сабуни Мажд Альдин: «Адыгэм и уэрэдыжьхэр  ирепсэу!»

2022-12-06

 • Kavkaz Musik проектым хыхьэу, уэрэджыIакIуэ Сабуни Мажд Альдин япэу утыку кърихьащ лъэпкъ тхыдэ дахэ къызыдекIуэкI, XIX лIэщIыгъуэм, зэрыхуагъэфащэмкIэ, 1810 гъэм ятха «Бабыгу Жанхъуэт» адыгэ уэрэдыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Налшык щагъэлъагъуэ

2022-11-29

 • Налшык дэт сату щIыпIэ, зыгъэпсэхупIэ «Дея» центрым и кинотеатрым щагъэлъэгъуащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и «Графиня Аиссе» романым къытращIыкIа фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Театр цIэрыIуэм  и пщыхьэщхьитI

2022-11-03

 • Иджыблагъэ Налшык щыхьэщIащ «Современник» театр цIэрыIуэм и артистхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм. Зэуэ къыхэгъэщыпхъэщ ди щIыналъэм щыпсэу куэд абы зэрыщыгуфIыкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Сурэттехымрэ кхъуэщыныщIымрэ

2022-10-25

 • Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум и Сурэт гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэм и пэшым щекIуэкIащ «Интеграция» зыфIаща выставкэр. УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм, «Свой стиль» сурэттех клубым хэт, «Адыгэ псалъэ» газетым и сурэттех Къарей Элинэрэ УФ-м и Дизайнерхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ятIэ гъэжьам елэжь, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Миланэрэ я лэжьыгъэ хьэлэмэтхэр абы утыку къыщрахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къалащхьэм щагъэлъэгъуа ди хъугъуэфIыгъуэхэр

2022-10-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуауэ Москва щекIуэкIа Iуэху дахэхэм ящыщщ Урысейм и иджырей тхыдэмкIэ музейм къыщызэрагъэпэща «Къэбэрдей-Балъкъэр. ЛIэщIыгъуэхэм япхыкI гъуэгуанэ» гъэлъэгъуэныгъэ екIур. Ар фокIадэм и 21-м къызэIуахащ, мазэкIэ екIуэкIауэ пщэдей зэхуащIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Дахагъэр зи IэрыкI

2022-10-18

 • Граффити-сурэтыщI (райтер) IэщIагъэр илъэс мин бжыгъэ куэд и пэкIэ къежьащ — цIыхум бгъуэнщIагъхэм, къырхэм, мывэ кхъэлэгъунэхэм и гупсысэр сурэту е тхыпхъэу трищIыхьу зэрыщIидзэ лъандэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Япэ  макъамэ фестивалыр  зэхуащIыж

2022-08-30

 • Налшык и Театр щхъуантIэм шыщхьэуIум и 27-м щызэхуащIыжащ Kavkaz Music Fest япэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ. Проектыр гъэзэщIэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ Налшык къалэ администрацэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Тхыдэр зыхъумэ, къалэр зыгъэбжьыфIэ фэеплъхэр

2022-08-20

 • 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм хэта лIыхъужьхэм я фэеплъыр Псыхуабэ лъэныкъуэкIэ Налшык укъыщыдэлъадэкIэ щытщ, Мэлбахъуэмрэ Идарымрэ я уэрамхэм я зэхэкIыпIэм деж щыIэ утыкум хуэзэу. А фэеплъыр япэу 1970 гъэм къызэIуахауэ щытащ. ИтIанэ, 2005 гъэм, шууей хъыжьэм и теплъэр скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил и проектымкIэ ягъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

НыбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2022-07-16

 • Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым къыщапщытэжащ сурэт щIынымкIэ сабийхэм папщIэ къызэрагъэпэща «В слове «МЫ» — сто тысяч «Я» ещанэ республикэ фестиваль-зэпеуэм кърикIуахэр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Арджэнхэр Москва щагъэлъагъуэ

2022-07-16

 • Москва щыIэм XXI лIэщIыгъуэм и галереем бадзэуэгъуэм и 7-м къыщызэIуаха «Другой текстиль: другой текст/другой стиль» выставкэм хагъэхьащ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт ди хэкуэгъу IэпщIэлъапщIэ, пасэрей лъэпкъ IэщIагъэм и хъумакIуэ, ар-джэнхэр къэзыгъэщIэрэщIэж Мэзло Руслан и лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Насып шум къыздихьа гупсысэхэр

2022-07-05

 • «Адыгэ Республикэм и махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым» Iуэхум хэту Налшык, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, щагъэлъэгъуащ «Шу Махуэ» спектаклыр. Тхыдэ Iуэхугъуэр зи лъабжьэ пьесэр зытхар Адыгейм и тхакIуэ, усакIуэ, драматург, «Адыгэ макъ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Дербэ Тимурщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссер цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзорщ спектаклыр зыгъэувар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Вагъуэ цIыкIум» и илъэсипщI гъуэгуанэ  

2022-07-02

 • Музыкэ театрым щагъэлъэпIащ Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ цIыкIу» и сабий ансамблыр (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдуардщ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсипщI зэрырикъур. Къафэр зи псэм хэлъ ныбжьыщIэхэр щагъафIэ концертыр гукъинэжу къызэрагъэпэщащ. Ар иригъэкIуэкIащ режиссёр Гумэ Маринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къаныкъуэ Заринэ и ехъулIэныгъэщIэ

2022-06-21

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ IутIыж Борис и фэеплъу иджы етIуанэу ирагъэкIуэкI литературэ зэпеуэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъуазджэр  зи  гупсэхугъуэ

2022-06-01

 • Пэублэу IэщIагъэ-щIэныгъэм и мыхьэнэм теухуауэ хъыбар гъэкIэщIа…
 • Пщы щауэ гуэрым и къэшэгъуэти, жи, нэхъ Iущ дыдэм, нэхъ дахэ дыдэм лъыхъуащ.
 • — Сыт уи IэщIагъэ? — къеупщIащ абы пщащэр.
 • — Пщыр IэщIагъэ хуэныкъуэ?! Сэ мылъкуу сиIэм си быным я быныжыр ирикъунущ, — дыхьэшхащ щIалэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ