ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Адыгэ фащэм и мыхьэнэр

2018-10-11

 • Лъэпкъ щIэинхэр зыхъумэхэм, ахэр щIэблэм деж нэхьэсыным елэжьхэм ящыщщ Налшык къалэм сабий творчествэмкIэ и «Нарат» IуэхущIапIэр. Иджыблагъэ абы Адыгэ фащэм и махуэм траухуа Iуэху дахэ щрагъэкIуэкIащ. Фащэм и мызакъуэу, зэхуэсым гулъытэ ин щыхуащIащ лъэпкъ хабзэхэми щэнхабзэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ФIыгъуэ мылъытэ

2018-10-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, лъэпкъ пшыналъэр хъумэнымрэ ар егъэфIэкIуэнымрэ зи гуащIэ хэзылъхьэ пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур иужь илъэсхэм къигъэлъэгъуащ зэфIэкI куэд зэрыбгъэдэлъыр, гу къабзэкIэ зыпэрыт щэнхабзэ IэнатIэм и псэ емыблэжу зэрызригъэужьыр, щIалэгъуалэр зэпымыууэ зэрытригъэгушхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кавказым щытраха фильмыр Канадэм щагъэлъагъуэ

2018-09-06

 • ШыщхьэуIум и 23-м щегъэжьауэ фокIадэм и 3 пщIондэ Канадэм щекIуэкIащ 42-нэ Монреаль дунейпсо кинофестивалыр. Урысейм и лIыкIуэу абы зи лэжьыгъэ щызыгъэлъэгъуахэм ящыщщ театрымрэ киномрэ я режиссёр, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пащт-Хъан Алим и зэфIэкIхэр

2018-08-21

 • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и дыщэ, дыжьын медалхэр зыхуагъэфэща Пащт-Хъан Алим и творчествэр фIыуэ зылъагъухэм иджыблагъэ щаIущIащ Налшык дэт «Акрополь» IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ  IуэрыIуатэр дуней  псом  щызэлъащIыс

2018-08-16

 • 2008 гъэм ирагъэжьа, псынщIэу зызыубгъуа «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» щIыналъэ зэхуаку сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм хыхьэу, «Артек» сабий-зыгъэпсэхупIэм иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЦIыхухэм   я  гукъыдэжыр  къаIэт

2018-08-04

 • Иджыблагъэ Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щекIуэкIащ Адыгэ-абхъаз пшыналъэхэмрэ къафэхэмкIэ «Бзабзэ» гупым и концертышхуэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар зэхэзышар, гупым и художественнэ унафэщIыр ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми фIыуэ къыщацIыху шыкIэпшынауэ, композитор, IуэрыIуатэдж, адыгэ макъамэ Iэмэпсымэхэр зыщI Иуаз Зуберщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъыдэ Валерэ: Сурэт нэхъыфIыр иджыри сымыщIауэ къысщохъу

2018-07-03

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Тэрч къалэ щIыхь зиIэ и цIыху Гъыдэ Валерэ и IэдакъэщIэкIхэр сфIэтелъыджэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Тхьэр зыхуэупса

2018-06-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къафэ гъуазджэр нобэ зыгъэбжьыфIэ куэд щыгъуазэкъым балетмейстр-режиссёр, КъБР-м и Музыкэ театрым и балетмейстр нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа, зи ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъуа Гъубжокъуэ Болэт къикIуа гъуэгуанэ купщIафIэм. Абы ГИТИС-м къыщыдеджа икIи илъэс куэдкIэ и лэжьэгъуу, и ныбжьэгъуу щыта КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мэршэнкъул Iэдэм и Iэдакъэ къыщIэкIа и гукъэкIыж гуапэхэр щитхыжа тхыгъэ редакцэм къытIэрыхьащ. Аращ мы тхыгъэм лъабжьэ хуэхъуари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Лъэпкъхэр зэкъуэзыгъэувэ

2018-05-26

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм и япэ, етIуанэ пэшхэм утыку къыщрахьащ «Кавказ. Пленэр. Друзья» проектым хыхьэу къызэрагъэпэ-  ща выставкэр. КъищынэмыщIауэ, фондым щахъумэ лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Шедевры из запасников» гъэлъэгъуэныгъэр ещанэ пэшым щокIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къуажищми пшыхь дахэхэр щекIуэкIащ

2018-03-27

 • Лъэпкъ щэнхабзэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа IуэрыIуатэдж, щIэныгъэлI цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэсищэ зэрырикъуар ди республикэм и щIыналъэ куэдым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къэбэрдей театрым и набдзэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

2018-03-08

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, лъэпкъыр дызэрыгушхуэ, УФ-мрэ КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ и гъащIэ псор театрым къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ, зэфIэкI инхэр иIэу нобэр къыздэсым и IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пщэдджыжь дыгъэм и уэредадэ

2018-02-27

 • МузыкэмкIэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ «Гимн восходящему солнцу» фIэщыгъэм щIэт балет гъэщIэгъуэныр. Ар зыгъэувар КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ПащIэ Рамедщ. Къафэм и бзэкIэ таурыхъ къэIуэтэныр мытыншми, ар Iэзэу къайхъулIащ МузыкэмкIэ театрым и артистхэм, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым хэтхэм, артист IэщIагъэм хуеджэ ныбжьыщIэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ХьэхъупащIэ ФатIимэ Гуащэнэ и ролыр къохъулIэ

2018-01-23

 • Сочэ къалэм щекIуэкIащ етIуанэ дунейпсо кинофестивалымрэ «SIFFA» киносаугъэтымрэ. Ар къызэригъэпэщащ икIи и президент хъуащ продюсер, сценарист, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, ЩIДАА-м и академик, литературэмрэ кинематографиемкIэ дунейпсо саугъэтхэр зыхуагъэфэща Бэлагъы Любэ. Абы къыхилъхьа Iуэхур даIыгъащ УФ-м и Президентым дунейпсо щэнхабзэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ и лIыкIуэ Швыдкой Михаил, сенатор Къанокъуэ Арсен, УФ-м хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министертвэм, УФ-м и посольствэу Великобританием щыIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Бзэрабзэм» хэхэс адыгэхэр егъэгушхуэ

2018-01-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур и «Бзэрабзэ» гупым, республикэм и артистхэр ящIыгъуу, иджыблагъэ Тыркум концерт зыбжанэ щатащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Темыркъан Юрий и щIыхькIэ

2017-12-30

 • Налшык  дэт Музыкэ къэрал театрым 2017 гъэм и жэпуэгъуэ — дыгъэгъазэ мазэхэм щекIуэкIащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм къыхалъхьа, Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалыр, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэмрэ Глинкэм и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и Къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий и цIэкIэ къызэрагъэпэщар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ