ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Музейхэм я жэщ

2023-05-25

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, Музейхэм я жэщыр щагъэлъапIэ, накъыгъэм и 20-м ирихьэлIэу зэхыхьэ щIэщыгъуэхэр къызэрагъэпэщ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Урысейм ис лъэпкъхэм я хъугъуэфIыгъуэхэмрэ хабзэхэмрэ хъумэным хухэха «Культура.РФ.» порталымрэ зэщIыгъуу. Мы гъэм а Iуэхур тхыдэм нэхъ тегъэщIауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЗэуапIэм Iумыта лIыхъужьхэр

2023-05-18

 • Мариинскэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ Чайковский Александр и «Рубеж» оперэр. Езы композиторыр  оперэ-поэмэкIэ йоджэ. Ар абы иджы япэу щагъэувауэ аращ, и режиссёрыр  ГИТИС-р къэзыуха адыгэ щIалэ Къалэ Муратщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Вагъуэ  цIыкIум»  и  зи  чэзу  ехъулIэныгъэ

2023-04-18

 • Сабийм уигурэ уи псэрэ яхузэIухауэ уахэтмэ, абы къыпэкIуэну гухэхъуэгъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ, ехъулIэныгъэр щIыгъужу, зэрыкуэдыр наIуэ мэхъу лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта, Нартан къуажэр зэрыгушхуэ «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым ущыкIэлъыплъкIэ. Ар къызэзыгъэпэщари сабийхэр зыгъасэри илъэс 20-кIэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым къыщыфа Къурашэ Эдуардщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

СурэтыщI гъуазджэм  дихьэх артистхэр

2023-04-08

 • КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщри иджыблагъэ «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым щекIуэкIащ «Арт» спектаклымрэ гъэлъэгъуэныгъэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЩIэныгъэлIхэр къыхуоблагъэ

2023-03-02

 • КъБР-м и цIыхубэ художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик, Урысейм и Абстракционистхэм, «Урысейм и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэ» творческэ жылагъуэ союзхэм хэт Къанокъуэ Руслан и сурэт гъэлъэгъуэныгъэу мазаем и 7-м Лъэпкъ къэрал музейм къыщызэIуахам щыIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и унафэщIхэмрэ абы хэтхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЩIэщыгъуагъ къахелъагъукIыф

2023-03-02

 • Жэбалы Заирэ сурэтыщI ныбжьыщIэщ. Псэм зыдащI хуэдэщ и лэжьыгъэхэм. ЩIэуэпсым, псэущхьэхэм, къуалэбзухэм, къэкIыгъэхэм щIэщыгъуагъ къахелъагъукIыф. Сурэтым псэ хелъхьэри, ущеплъкIэ мыгурыIуэгъуэу къару щабэ гуэр хыболъагъуэ. Апхуэдэщ Заирэ и сурэт дунейр! ТхылъымпIэм деж апхуэдэ зэфIэкI къэзыгъэлъагъуэ бзылъхугъэм и гупсысэхэри бзыгъэщ, акъыл хэлъщ. Езым и дуней тетыкIэр дахагъкIэ псыхьащ. ТфIэгъэщIэгъуэну дедэIуащ Заирэ и гупсысэхэм…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Сурэттеххэм  иджы  Налшык  щаIуощIэ

2023-02-16

 • Республикэр илъэсищэ зэрырикъум и щIыхькIэ ди къалащхьэм къыщызэрагъэпэща паркым, Налшык зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтыр и дэIэпыкъуэгъуу, мы махуэхэм щекIуэкIащ Кавказым иджырей гъуазджэхэмкIэ и II дунейпсо выставкэм зи лэжьыгъэхэр щызыгъэлъэгъуахэр зыхэта зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

И гъэсэнхэр узэрыгушхуэнщ

2023-02-09

 • Кинорежиссёр цIэрыIуэ, ФИПРЕССИ дунейпсо зэгухьэныгъэм, Тарковский Александр, Урысейм и Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Европей киноакадемием къызэрилъытамкIэ, режиссёр нэхъыфIи 100-м ящыщ, «Золотой лев» саугъэтыр, япон орденыр зыхуагъэфэща Сокуров Александр ди республикэм щыщ и гъэсэн режиссёрхэм ехъулIэныгъэфIхэр яIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъуазджэм и утыку

2023-01-12

 • 2023 гъэм щIышылэм и 4 — 7-хэм Налшык щекIуэкIащ гъуазджэхэмкIэ «Таланты Евразии» VII дунейпсо олимпиадэр. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо, Урысей Арт комитетхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Сабуни Мажд Альдин: «Адыгэм и уэрэдыжьхэр  ирепсэу!»

2022-12-06

 • Kavkaz Musik проектым хыхьэу, уэрэджыIакIуэ Сабуни Мажд Альдин япэу утыку кърихьащ лъэпкъ тхыдэ дахэ къызыдекIуэкI, XIX лIэщIыгъуэм, зэрыхуагъэфащэмкIэ, 1810 гъэм ятха «Бабыгу Жанхъуэт» адыгэ уэрэдыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Налшык щагъэлъагъуэ

2022-11-29

 • Налшык дэт сату щIыпIэ, зыгъэпсэхупIэ «Дея» центрым и кинотеатрым щагъэлъэгъуащ АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и «Графиня Аиссе» романым къытращIыкIа фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Театр цIэрыIуэм  и пщыхьэщхьитI

2022-11-03

 • Иджыблагъэ Налшык щыхьэщIащ «Современник» театр цIэрыIуэм и артистхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм. Зэуэ къыхэгъэщыпхъэщ ди щIыналъэм щыпсэу куэд абы зэрыщыгуфIыкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Сурэттехымрэ кхъуэщыныщIымрэ

2022-10-25

 • Абхъазым и къалащхьэ Сыхъум и Сурэт гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэм и пэшым щекIуэкIащ «Интеграция» зыфIаща выставкэр. УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм, «Свой стиль» сурэттех клубым хэт, «Адыгэ псалъэ» газетым и сурэттех Къарей Элинэрэ УФ-м и Дизайнерхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ятIэ гъэжьам елэжь, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Миланэрэ я лэжьыгъэ хьэлэмэтхэр абы утыку къыщрахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къалащхьэм щагъэлъэгъуа ди хъугъуэфIыгъуэхэр

2022-10-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуауэ Москва щекIуэкIа Iуэху дахэхэм ящыщщ Урысейм и иджырей тхыдэмкIэ музейм къыщызэрагъэпэща «Къэбэрдей-Балъкъэр. ЛIэщIыгъуэхэм япхыкI гъуэгуанэ» гъэлъэгъуэныгъэ екIур. Ар фокIадэм и 21-м къызэIуахащ, мазэкIэ екIуэкIауэ пщэдей зэхуащIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Дахагъэр зи IэрыкI

2022-10-18

 • Граффити-сурэтыщI (райтер) IэщIагъэр илъэс мин бжыгъэ куэд и пэкIэ къежьащ — цIыхум бгъуэнщIагъхэм, къырхэм, мывэ кхъэлэгъунэхэм и гупсысэр сурэту е тхыпхъэу трищIыхьу зэрыщIидзэ лъандэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ