ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Япэ  макъамэ фестивалыр  зэхуащIыж

2022-08-30

 • Налшык и Театр щхъуантIэм шыщхьэуIум и 27-м щызэхуащIыжащ Kavkaz Music Fest япэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ. Проектыр гъэзэщIэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ Налшык къалэ администрацэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Тхыдэр зыхъумэ, къалэр зыгъэбжьыфIэ фэеплъхэр

2022-08-20

 • 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм хэта лIыхъужьхэм я фэеплъыр Псыхуабэ лъэныкъуэкIэ Налшык укъыщыдэлъадэкIэ щытщ, Мэлбахъуэмрэ Идарымрэ я уэрамхэм я зэхэкIыпIэм деж щыIэ утыкум хуэзэу. А фэеплъыр япэу 1970 гъэм къызэIуахауэ щытащ. ИтIанэ, 2005 гъэм, шууей хъыжьэм и теплъэр скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил и проектымкIэ ягъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

НыбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2022-07-16

 • Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым къыщапщытэжащ сурэт щIынымкIэ сабийхэм папщIэ къызэрагъэпэща «В слове «МЫ» — сто тысяч «Я» ещанэ республикэ фестиваль-зэпеуэм кърикIуахэр. Ар къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Арджэнхэр Москва щагъэлъагъуэ

2022-07-16

 • Москва щыIэм XXI лIэщIыгъуэм и галереем бадзэуэгъуэм и 7-м къыщызэIуаха «Другой текстиль: другой текст/другой стиль» выставкэм хагъэхьащ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт ди хэкуэгъу IэпщIэлъапщIэ, пасэрей лъэпкъ IэщIагъэм и хъумакIуэ, ар-джэнхэр къэзыгъэщIэрэщIэж Мэзло Руслан и лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Насып шум къыздихьа гупсысэхэр

2022-07-05

 • «Адыгэ Республикэм и махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым» Iуэхум хэту Налшык, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, щагъэлъэгъуащ «Шу Махуэ» спектаклыр. Тхыдэ Iуэхугъуэр зи лъабжьэ пьесэр зытхар Адыгейм и тхакIуэ, усакIуэ, драматург, «Адыгэ макъ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Дербэ Тимурщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссер цIэрыIуэ, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзорщ спектаклыр зыгъэувар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Вагъуэ цIыкIум» и илъэсипщI гъуэгуанэ  

2022-07-02

 • Музыкэ театрым щагъэлъэпIащ Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ цIыкIу» и сабий ансамблыр (художественнэ унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдуардщ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсипщI зэрырикъур. Къафэр зи псэм хэлъ ныбжьыщIэхэр щагъафIэ концертыр гукъинэжу къызэрагъэпэщащ. Ар иригъэкIуэкIащ режиссёр Гумэ Маринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къаныкъуэ Заринэ и ехъулIэныгъэщIэ

2022-06-21

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ IутIыж Борис и фэеплъу иджы етIуанэу ирагъэкIуэкI литературэ зэпеуэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъуазджэр  зи  гупсэхугъуэ

2022-06-01

 • Пэублэу IэщIагъэ-щIэныгъэм и мыхьэнэм теухуауэ хъыбар гъэкIэщIа…
 • Пщы щауэ гуэрым и къэшэгъуэти, жи, нэхъ Iущ дыдэм, нэхъ дахэ дыдэм лъыхъуащ.
 • — Сыт уи IэщIагъэ? — къеупщIащ абы пщащэр.
 • — Пщыр IэщIагъэ хуэныкъуэ?! Сэ мылъкуу сиIэм си быным я быныжыр ирикъунущ, — дыхьэшхащ щIалэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кинокавказ — 2022 гъэ

2022-05-24

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Кинокавказ-2022 гъэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр. Ар ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтымрэ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ министерствэмрэ къызэрагъэпэщащ. Абы-хэм защIигъэкъуащ «Arena     one» продюсер IуэхущIапIэ иным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Вагъуэ цIыкIухэм» я ехъулIэныгъэхэр

2022-05-20

 • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдуардщ), VI лъэпкъ къафэ конгрессым хыхьэу, Сочэ къалэм мэлыжьыхьым и 30 — накъыгъэм и 3-хэм щекIуэкIа «Урысейм и балетмейстер нэхъыфI» VII грант къафэ зэпеуэмрэ Владикавказ къалэм накъыгъэм и 13 — 15-хэм щызэхэта зэхьэзэхуэмрэ саугъэт нэхъыщхьэр — Гран-при-р — къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къарей Элинэ и гъэлъэгъуэныгъэ

2022-03-04

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм мы махуэхэм щагъэлъагъуэ «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ, сурэттех Iэзэ Къарей Элинэ и IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Залымхъан и IэдакъэщIэкIхэр ягъэлъагъуэ

2022-02-22

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъагъуэ зи гъащIэ псор сурэт щIыным тезыухуа Индрис Залымхъан къыщIэна лэжьыгъэ купщIафIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къафэр бзэ хуэныкъуэкъым

2022-02-15

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Унэжокъуэ Тимуррэ абы и щхьэгъусэ, КБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Заремэрэ зи художественнэ унафэщI, республикэпсо, урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм я лауреат, цIыхубэ къафэхэмкIэ «Шагъдий» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэси 10 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кавказ  щэнхабзэм  итхьэкъуа  япон  щIалэ

2022-01-29

 • Ижь-ижьыж лъандэрэ хамэ къэрал куэдым щыщ къэхутакIуэхэр хуабжьу дехьэх Кавказым ис лъэпкъхэм я тхыдэм, псэукIэм, къекIуэкIыкIам. Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ апхуэдэ зы, зи ныбжьыр илъэс 19 фIэкIа мыхъу Японием щыщ Нозаки Тайга.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

КъэфакIуэ гуп нэхъыфIу къалъыта

2022-01-22

 • УнэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыщыхэжаныкIа цIыху щхьэхуэхэмрэ гупхэмрэ ехьэлIауэ 2021 гъэм и кIэм Инстаграм напэкIуэцIым щрагъэкIуэкIа IэIэтым кърикIуам тету, «Илъэсым и къэфакIуэ нэхъыфI» щIыхьыцIэр хуэфащэу къалъытащ лъэпкъ къафэхэмкIэ «Шэрджэс» ансамблым. ЩIыналъэпсо, урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм зыкъыщызыгъэлъагъуэ «Шэрджэс» гупым къыхуагъэфэщащ кавказ лъэпкъхэм я цIыхубэ къафэхэмкIэ 2018 гъэм Къэзан щызэхаша Урысей зэхьэзэхуэм и саугъэт нэхъыщхьэр. Апхуэдэу гупыр пашэ щыхъуащ Москва, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щекIуэкIа зэпеуэхэм. Мы гъэм илъэситху ирикъу ансамблым и къэфакIуэхэр я зэфIэкIымрэ ехъулIэныгъэхэмрэ дяпэкIи зэрыхагъэхъуэнум, ди къафэхэм я дахагъэр нэгъуэщI щIыпIэхэм, лъэпкъхэм я деж зэрынахьэсынум иужь итщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ