ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

СурэтыщI  ныбжьыщIэхэм    я унэтIакIуэ

2020-02-04

 • КъБР-м ГъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Сабий художественнэ школым и унафэщI Зэхъуэхъу Валерэ Лиуан и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Щамым мамырыгъэкIэ хуэхъуапсэхэр

2019-12-19

 • «ТIажь Альбинэ и Фонд» IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ 2008 гъэ лъандэрэ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэ щIэту илъэс къэс екIуэкI «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэр» фестиваль-зэпеуэр илъэсипщI ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Нартхэм я фIыгъуэр»

2019-12-05

 • «Нартхэм я фIыгъуэр» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фестиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ  мамлюк сулътIанхэм ятеухуа фильмыщIэ

2019-11-21

 • ЩэкIуэгъуэм и 17-м «Геностудие» кинокомпанием игъэхьэзыра дунейпсо хьэрып сериалыщIэ утыку къыщрахьащ. Зэреджэр: «МафIэ пащтыхьыгъуэхэр» (инджылызыбзэкIэ — «The Kingdom of Fire», хьэрыпыбзэкIэ — «Мамалику Ннар»).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Адыгэ кинор Урысейм щагъэлъагъуэ

2019-11-19

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м щIидзауэ УФ-м и кинотеатрхэм щокIуэкI театрымрэ киномрэ я режиссёр цIэрыIуэ, АР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Комаровскэм и щIыхькIэ

2019-11-14

 • Урысей гвардием Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ къудамэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и ансамблым концерт щитащ Къэбэрдей-Балъкъэрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Дэтхэнэми удихьэхырт

2019-11-12

 • Налшык къалэм щэкIуэгъуэм и 3-4-хэм мы гъэм ебланэу щызэхэтащ «Гъуазджэхэм я жэщ-2019» щэнхабзэ-егъэджэныгъэ урысейпсо Iуэхур. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу «Гъуазджэм зэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэту къызэрагъэпэща а зыхыхьэ дахэм мы гъэм Урысейм и щIыналъэ 85-рэ хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гукъыдэж къозыт теплъэгъуэхэр

2019-10-24

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ. Налшыкдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ мы махуэхэм зрагъэлъагъуфынущ Къанокъуэ Руслан и IэдакъэщIэкI сурэтхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кинофестивалым кърикIуахэр

2019-10-24

 • Налшык къалэм щызэхуащIыжащ Кавказ Ищхъэрэм киномрэ телевиденэмкIэ и «Кунаки» XIII фестиваль зэIухар. Зэхыхьэр щиухым къэпщытакIуэ гупым хэтхэм абы кърикIуахэр зэхалъхьэжащ икIи зэхьэзэхуэм и унэтIыныгъэхэм щытекIуахэмрэ Гран-Прир зыхуагъэфэщахэмрэ я цIэхэр къагъэнэIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Налшык  дунейпсо  кинофестивалым   и  къалащхьэ  мэхъу

2019-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 14 — 18-хэм Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахащ Дунейпсо киномкIэ «FEST-хиты» тхьэмахуэр. Фестивалыр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, республикэм и кинематографистхэм я зэгухьэныгъэр щIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Урысейпсо  театр  марафоным   и  дамыгъэр  зэIэпах

2019-10-10

 • Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Дерсхэри  фильмхэри зэщIыгъуу

2019-10-04

 • Киномрэ телевиденэмрэ папщIэ Кавказ Ищхъэрэм щрагъэкIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» Iуэхум и XII фестиваль зэIухам хиубыдэу, Налшык къалэм мастер-классхэр щекIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Зыми емыщхь Шыкъ Михаил

2019-09-26

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ Шыкъ Михаил
 • къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу
 • КъБР-м и радиомрэ телевиденэмрэ я хорым, иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым уэрэдымрэ къафэмкIэ и къэрал ансамблым щылэжьащ ар, адыгэ щIалэр категорие нэхъыщхьэ зыхуагъэфэща солистщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Пащты Герман и ехъулIэныгъэщIэ

2019-08-14

 • УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск КсилографиемкIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман и тхылъыщIэм иджыблагъэ лъэтеувэ щыхуащIащ Налшык дэт «Акрополь» хэщIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъэсэныгъэм и фIыгъэкIэ

2019-07-16

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджапIэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм щекIуэкIащ «Жемчужина России Эльбрус-2019» зыфIаща зэIущIэр. Абы хыхьэу къызэIуахащ американ сурэтыщI Лихацкая Еленэ и «Ксило-лето» гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ