ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуазджэ'

Пащты Герман и ехъулIэныгъэщIэ

2019-08-14

 • УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск КсилографиемкIэ щыIэ школым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман и тхылъыщIэм иджыблагъэ лъэтеувэ щыхуащIащ Налшык дэт «Акрополь» хэщIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Гъэсэныгъэм и фIыгъэкIэ

2019-07-16

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджапIэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм щекIуэкIащ «Жемчужина России Эльбрус-2019» зыфIаща зэIущIэр. Абы хыхьэу къызэIуахащ американ сурэтыщI Лихацкая Еленэ и «Ксило-лето» гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къанокъуэ Руслан: «ГъащIэм  ухуешэ  уи гум илъым»

2019-06-07

 • Къанокъуэ Башир и къуэ Руслан 1946 гъэм къыщалъхуащ КъБАССР-м и Аруан щIыналъэм хиубыдэ Шытхьэлэ къуажэм. 2014 гъэ лъандэрэ хэтщ «Урысейм и художникхэм я зэгухьэныгъэм», 2017 гъэм хагъэхьащ Урысейм и Абстракционистхэм я зэгухьэныгъэм, иджыблагъэ, 2019 гъэм гъатхэпэм и 26-м, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик цIэ лъапIэр къыфIащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щагъэлъагъуэ

2019-05-25

 • ИлъэсипщI гъуэгуанэ къэзыкIуа «Нартхэм я фIыгъуэхэр» дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалым нэхъри зеубгъу. Мы махуэхэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щокIуэкI гъуазджэмкIэ Х фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку къыщрахьэ ягъэIэпхъуэ гъэлъэгъуэныгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Новочеркасск  къикIа  артистхэр

2019-05-07

 • Хабзэ хъуауэ, Урысейм и къэрал драмэ театрхэм я артистхэр зэкIэлъокIуэ, я зэфIэкIхэмрэ гъуазджэм хэлъ щэхухэмкIэ зэдэгуашэу зэрогъэныбжьэгъу. Щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм я зэранкIэ зэман гуэркIэ а Iуэху гуапэр зэпагъэуами, Театрым и илъэсым хыхьэу яублэжащ. Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и хьэщIащ Дон Iус Ростов къалэм и Комиссаржевская В.Ф. и цIэр зезыхьэ драмэмрэ гушыIэмкIэ къэзакъ театрыр. Новочеркасск къикIа артистхэм Музыкэ театрым мэ-            лыжьыхьым и 25-м удихьэхыу щагъэлъэгъуащ Островский Александр и «Бешеные деньги» пьесэм къытращIыкIа IыхьитIу зэхэт гушыIэ спектаклыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ПщыукI Латмир и усэхэр

2019-04-16

 • *   *   *
 • Уфафэу  тенджыз,
 • ЗэщIэпщIыпщIэу  уафэ, —
 • И нэхум  уи  нэр  щIисыкIыу.
 • Джэрэзу  къытщыхъуми,
 • Джэрэзурэ  къафэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Зы утыку зэдихьэ  IэпщIэлъапщIэхэр

2019-04-16

 • «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.  «Roommates» арт-проектым хыхьэу выставкэм щагъэлъагъуэ сурэтыщIхэу, IэпщIэлъапщIэхэу Тхьэгъэлэдж Къантемыр, ХьэцIыкIу Миланэ, Къармэ Камилэ, Жанукуевэ Эллинэ сымэ я Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Кавказым и пшынауэ нэхъыфIхэр

2019-04-02

 • Налшык къалэр Кавказым и макъамэ къалащхьэ хъуащ. Абы къыщызэрагъэпэщащ а щIыналъэм и пшынауэ нэхъыфIхэм хухаха «Золотая десятка» музыкэ саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэщахэм щратыж япэ дунейпсо щэнхабзэ зэхыхьэ гуапэр. Iуэху дахэр ирагъэкIуэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, пшынауэ цIэрыIуэ Къашыргъэ КIурацэ илъэси 120-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Дамыгъэ лъапIэхэр лъагъэсащ Кавказ Ищхърэм и щIыпIэ псоми я лIыкIуэ пшынауэ Iэзэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

 И насыпыр и хъуэпсапIэм токIуэ

2019-03-12

 • Жыгыр зыгъашхэр и лъабжьэрамэ, абы и гулъхэр псэ зэрыхэтым, узыншэу зэрызиужьым и щыхьэтщ. Ар цIыху зэхэтыкIэми IэнатIэ зыужьыныгъэми я лъабжьэщ. Нобэ зи гугъу фхуэсщIыну хъыджэбзыр ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и гулъщ. Артист IэщIагъэр къыхэзыхым я нэхъыбэм хуэдэу Багъ Иннэ зэрысабийрэ а IэщIагъэм щIэхъуэпсу къэхъуа- къым. Зэрыхъуаращ. Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №26-р къиуха иужькIэ, уэрэд жыIакIуэ хъуну щIэхъуэпс пщащэр ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым щIэтIысхьэну кIуати, и уэрэд жыIэкIэр ягу ирихьащ, ауэ тхьэкIумэфIагъым елэжьын хуейт. Зэманыр пщIэншэу ямыгъэкIуэн папщIэ Иннэ и адэ-анэм КъБКъУ-м и Финансхэмрэ и кредитхэмрэ къудамэм щIагъэтIысхьэну къыхуагъэлъэгъуат. Ауэ… НатIэм итым уфIэкIынукъым. Абы ирихьэлIэу я благъэ цIыхубз къэпсалъэри Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэм щIагъэтIысхьэну адыгэ гуп къызэрыхахым и хъыбар къыжриIащ. Нобэ ди псэлъэгъущ Багъ Иннэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ФIыуэ тлъагъухэм папщIэ

2019-03-06

 • Музыкэ театрым гъатхэпэм и 1-м «Для милых дам!» концерт гукъинэжыр щитащ УФ-м щIыхь зиIэ и артист, республикэм исхэр зэрыгушхуэ Ташло Алий. Пшыхьыр иригъэкIуэкIащ Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Амазонкэхэр»

2019-02-26

 • «Синдикэ» хьэщIэщым иджыблагъэ щагъэлъэгъуащ «Амазонкэхэр» фIэщыгъэм щIэту режиссёр Сэралъп Самарэ («1КъБР» телеканалым и лэжьакIуэщ) триха фильмыр. Абы лъабжьэ хуэхъуар Ахъмэт МуIэед и IэдакъэщIэкI тхылъхэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Басковым адыгэбзэкIэ уэрэд жеIэ

2019-01-26

 • Урысейм и цIыхубэ артист Басков Николай иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщыIам адыгэбзэкIэ уэрэд игъэзэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Налмэсыр» къофэ

2018-12-04

 • Адыгэ Республикэм лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Налмэс» къэрал академическэ ансамблым мы махуэхэм Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм концертхэр щет. Дагъыстэн Республикэм и «Лезгинка» ансамблым и гъусэу Мэхъэчкъалэ зэныбжьэгъугъэ концерт щатащ, етIуанэ пщыхьэщхьэм езы «Налмэсым» зыкъигъэлъэгъуащ. Осетие Ищхъэрэ-Аланием исхэм дыгъэгъазэм и 1-м Iэмал яIащ къэфакIуэ ансамбль цIэрыIуэм еплъыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

2018-11-24

 • Насыпым  и  дамыгъэ
 • Къафэ гъуазджэр, щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэр, лъэпкъ фащэм и дахагъэр цIыхубэм я пащхьэм щызыгъэлъагъуэ, КъБР-мрэ УФ-мрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къыщалъытэ «Нал цIыкIу» ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 ирокъу. Абы ирихьэлIэу зыхуэдгъэзащ гупым и художественнэ унафэщI Куэшей Алик.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Хэгъэгухэм я Композиторхэм  я  зэхыхьэ

2018-11-20

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Музыка соседей — музыка друзей» фIэщыгъэм щIэта фестиваль гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ