ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Политикэ партхэр'

Къуажэр къощIэрэщIэж

2017-12-19

 • «Урысей зэкъуэтым» и парт проек-тым хиубыдэу Лэскэн муниципальнэ районым щыщ Ерокъуэ къуажэм дащIыхьа щэнхабзэ унэр къызэрызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дыгъэгъазэм и 15-м екIуэкIащ. Къуажэдэсхэр зыщыгуфIыкIа а Iуэхум кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ, «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэм и секретарь АфэщIагъуэ Михаил, КъБР-м щэнхабзэмкIэ министр Къумахуэ Мухьэдин, партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и исполкомым и унафэщI Парафилов Дмитрий, Лэскэн муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Инжыджокъуэ Сэфарбий, районым хыхьэ къуажэхэм я Iэтащхьэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Политикэ партхэр

«Урысей зэкъуэтыр» илэжьам ироплъэж

2017-01-21

 • ЩIышылэм и 21 — 22-хэм Москва щекIуэкIынущ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и XVI къэпщытэныгъэ-хэхыныгъэ зэхуэсыр. Абы хэтынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. Абы щыхэплъэжынущ илъэситху зэкIэлъыкIуэм партым зэфIихам, адэкIэ ялэжьыну я мурадхэми тепсэлъыхьынущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Политикэ партхэр

«Урысей зэкъуэтым» и съездыр иухащ

2013-10-08

 •    Жэпуэгъуэм и 5-м Москва щызэхуащIы­жащ «Урысей зэкъуэт» партым и ХIV съездыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу абы цIыху 13 щыIащ, партым и Совет Нэхъыщхьэм хэт Къанокъуэ Арсен я пашэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Политикэ партхэр

Сабиигъуэ зимыIахэр

2013-04-16

 • Фашист гъэрыпIэхэм гъэру щаIыгъахэр къыщаутIып­щы­жа дунейпсо махуэр Къэбэрдей-Балъкъэрми ща­гъэ­лъэ­пIащ. «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къу­дамэм илъэс етIуанэ хъуауэ нэмыцэ зэрыпхъуа­кIуэхэм я Iуэхэм иса ди хэ­-куэ­гъухэр щрагъэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Политикэ партхэр

ЩытыкIэм зыщагъэгъуазэ

2013-04-12

 • «Урысей зэкъуэт» политикэ партым сабий зеиншэхэм теухуауэ иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым сенатору щыIэ Бечелов Ильяс иджыблагъэ Кременчуг-Константиновкэ дэт сабий унэм кIуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Политикэ партхэр

Къэралыр къарууфIэ зыщIыр

2013-02-05

 • «Урысей зэкъуэтым и щIэблэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэны­гъэм и щIыналъэ къудамэм и пашэхэр иджыблагъэ Налшык щыхьэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Политикэ партхэр