ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зауэ гъуэгуанэхэр'

115-нэ шуудзэм хэтахэр ящыгъупщэркъым

2017-08-02

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа гу пыш хуэ мы махуэхэм щыIащ Ростов областым и Мартыновкэ Ин къутырым. Абы щекIуэкIащ 115-нэ шуудзэр 1942 гъэм и бадзэуэгъуэ — шыщхьэуIу мазэхэм фашист зэрыпхъуакIуэхэм а щIыпIэм зэрыщыпэщIэтрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ Iуэху гъуэхэр.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зауэ гъуэгуанэхэр

Махуэ 50-кIэ екIуэкIащ

2013-08-31

  • Курск щекIуэкIа зауэр мы гъэм илъэс 70 зэрырикъур Налшык щагъэлъэпIащ. Курскрэ Орловскрэ деж щызэуахэр зэхуэсри, ягу къагъэкIыжащ фронтым щагъэкIуа махуэхэр, я хэкум папщIэ зи псэр зыта лIыхъужьхэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зауэ гъуэгуанэхэр