ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'УнафэщIым и псалъэ'

ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ

2017-10-12

  • Нобэ, жэпуэгъуэм и 12-м, илъэс 60 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэ­рызэIуахрэ. Ар къызэрагъэпэ­щауэ щытащ 1932 гъэ лъандэрэ ди щIыналъэм щылажьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал педагогикэ институтыр и лъабжьэу.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэт ар. Пединститут къызэIуахын и пэкIэ ди лъэпкъ IэщIагъэлIхэр щагъэхьэзыру щы­тар Орджоникидзе дэта Горскэ ­пединститутырт. Егъэджэныгъэм­рэ щIэныгъэмрэ зэрызиужьым елъытауэ, ди щIыпIэм еджапIэ ­нэхъыщхьэ иIэныр Iэмалыншэ Iуэху хъуат. ЩытыкIэр къалъытэри, РСФСР-м и Правительствэм 1932 гъэм и мэлыжьыхьым унафэ ­къищтауэ щытащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым пединститут щхьэхуэ къызэрыщызэIухыпхъэм теухуауэ. КъБКъПИ-м япэ студентхэм пап­щIэ и бжэр къызэIуихащ 1932 гъэм фокIадэм и 15-м. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УнафэщIым и псалъэ, Хэха