ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Унафэ'

2020-12-01

 • Мысрокъуэ Замир Хьэсэн и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым и къуэдзэ къулыкъум гъэувыным теухуауэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым
 • и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм и «з» пунктым, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 8-нэ статьям япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2020-11-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ
 • правительствэм и зэхэлъыкIэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм теухуа Положенэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Президентым 2008 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м къыдигъэкIа Указ №85-УП-мкIэ къищтам, и 3.2 пунктым ипкъ иткIэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2018-04-05

 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм
 • 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ
 • ищIа докладым и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и Унафэ
 •  
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Зумакулов Б. М. 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ ищIа докладым хэплъауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ ищIа докладыр къэлъытэн.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Парламентым и УнафэщI
 • Егоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм гъатхэпэм и 20-м
 • №848-П-П

Зыхыхьэхэр: Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

2017-09-16

 • Адыл-Су аузым 2017 гъэм фокIадэм и 1-м къыщежьа ятIэпсым къиша къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьыр гъэзэкIуэжыным хуэунэтIа къэлъыхъуэныгъэ-къегъэлакIуэ Iуэхухэмрэ икIэщIыпIэкIэ егъэкIуэкIын хуей зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэмрэ зэрызэфIэкIам, «ЦIыхухэмрэ щIыналъэхэмрэ щIыуэпсым и къэхъукъащIэхэм, техникэр къызэрагъэсэбэпым къадэкIуа къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым, Урысей Федерацэм и Правительствэм «КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ зэгуэтым теухуауэ» 2003 гъэм дыгъэгъазэм и 30-м къищта Унафэ №794-м, «ЩIыуэпсым и къэхъукъащIэхэр, техникэр къызэрагъэсэбэпым пыщIа къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм я классификацэм и IуэхукIэ» 2007 гъэм накъыгъэм и 21-м къыдигъэкIа Унафэ №304-м япкъ иткIэ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2017-07-11

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэр къэщтэн, мы унафэм и гуэдзэным зэритым хуэдэу.
 • 2. Къару ямыIэжу къэлъытэн:
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м къыдигъэкIа унафэ №138-РГ-м;
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2015 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м къыдигъэкIа унафэ №57-РГ-м.
 •  
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м
 • №66-РГ

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2016-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым
 •  и УнафэщIым и къуэдзэр хэхыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым и
 • Унафэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Регламентым и 11-нэ статьям ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэу АфэщIагъуэ Михаил Хьэлым и къуэр хэхын.
 • 2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м
 • №592-П-П

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2015-12-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIыр хэхыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Регламентым и 22-нэ статьям и Iыхьэ 2-м ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIу хэхын ТекIушэ Артур Александр и къуэр.
 • 2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •      и Парламентым и УнафэщI
 • Егоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2015 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м
 • №371-П-П

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2013-12-26

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэтым —
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и лIыкIуэм и полномочиехэр зэратым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Парламентым и Унафэ
 •    «Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэ­сым ФедерацэмкIэ и Советыр къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэм и IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 3-нэ статьям, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатым и статусым и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 4-нэ статьям и япэ Iыхьэм и «а» пунктым япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2013-12-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еплIанэ хэхыгъуэм и депутат
 • Къанокъуэ Арсен Башир и къуэр тхыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм и Унафэ
 • 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м                                                                                      Налшык къалэ      №66/2-5
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еплIанэ хэхыгъуэм и депутатым и мандату хуит къэхъуар «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм кандидатхэм я спискэу къыхилъхьам хэту депутатхэм я кандидату ятха Къанокъуэ Арсен Башир и къуэм етыным и IуэхукIэ» 2013 гъэм дыгъэ­гъа­зэм и 17-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ ко­миссэм къыдигъэкIа унафэ №66/1-5-м ипкъ иткIэ икIи «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэр зэрыхахым и IуэхукIэ» 2008 гъэм шыщхьэуIум и 5-м къащта Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №56-РЗ-м и 68-нэ статьям и Iыхьэ 3-м тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм унафэ ещI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еп­лIанэ хэхыгъуэм и депутат Къанокъуэ Арсен Башир и ­къуэр тхын.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и еплIанэ хэхыгъуэм и депутату ятхам зэрыхахамкIэ удостоверенэр етын.
 • 3. Мы унафэр цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм къытрегъэдзэн икIи Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм Интернетым щиIэ сайтым илъхьэн.
 •  
 •                 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                 ХэхакIуэ комиссэм и УнафэщI       Джэш Вячеслав
 •                 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                 ХэхакIуэ комиссэм и Секретарь
 •                                                                      Атмурзаевэ Иринэ

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2013-07-17

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лъэпкъхэм я бзэхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым и
 • Унафэ
 •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лъэпкъхэм я бзэхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законыр къэщтэн.
 • 2. Мы Законыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм хуегъэхьэн, Iэ тридзэн икIи хэIущIыIу ищIын папщIэ.
 • 3. Мы Унафэм къару егъуэт Iэ щытрадза махуэм ще­гъэ­жьауэ.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •             Парламентым и УнафэщI        Чеченов Ануар
 • Налшык къалэ
 • 2013 гъэм мэкъуауэгъуэм и 20-м
 • №1598-П-П
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2013-06-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2013 гъэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм
 • ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ
 • 2013 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 11-м                №60-РГ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIыу мус­лъымэн щIыналъэ лъа­пIэхэу Мэккэрэ Мадинэрэ хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъун мурадкIэ:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм 2013 гъэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет къэщтэн икIи абы хэгъэ­хьэн мы унафэм и гуэдзэным итхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2013-05-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Правительствэм и
 • УНАФЭ
 • 2013 гъэм мэлыжьыхьым и 16                      №214-рп
 • Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщыхуэгъэхьэзырын икIи щегъэкIуэкIын мурадкIэ:
 • 1. Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ икIи ар егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэр къэщтэн, мы Унафэм и гуэ­дзэным зэритым хуэдэу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2013-01-11

 • «КъБР-м щIы реформэ къыщызэгъэпэщыным, ар гъэхьэзырыным икIи егъэкIуэкIыным граждан обществэр зэрыхэтыну щIыкIэмрэ хабзэхэмрэ я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и Iэтащхьэм деж щыIэ Жылагъуэ советым и
 • Унафэ
 • Финанс-экономикэ кризис хьэлъэри, жылагъуэ, экономикэ шынагъуэнша­гъэм пыщIа Iуэхугъуэхэр КъБР-м иджыри нэгъэсауэ зэрыщызэфIэмыхьари хэтыжу, сыт хуэдэ гугъуехьхэмрэ лъэ­пощ­хьэпохэмрэ щыIами, иужьрей ­илъэс зэ­кIэлъыкIуэхэм зэрыщыту экономикэми, валовэ щIыналъэ продуктми (ВРП) республикэм зэпIэзэрыту щыхэхъуащ, ноби абы тетщ. Мыбдеж къыхэгъэщыпхъэщ мэкъумэш IэнатIэм нэрылъагъуу зэ­рызиужьыр. Ар и фIыгъэщ бэджэнд зэ­хущытыкIэхэр я лъабжьэу, щIым и зехьэкIэм хабзэ зэрыхалъхьам, мэкъумэш щIэкIэр езыгъэфIакIуэ сыт хуэдэ Iэмалми зэрытрагъэгушхуэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Унафэ