ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дунейм щыхъыбархэр'

Дунейм щыхъыбархэр

2023-07-13

 • Хэкупсэу щытын папщIэ
 • УФ-м и Президентым и лIы­кIуэу КъухьэпIэ Жыжьэм щы­Iэ, вице-премьер Трутнев Юрий къелъытэ егъэджэныгъэм къыдэкIуэу хэкупсэ гъэ­сэныгъэми мыхьэнэшхуэ етыпхъэу. Апхуэдэу абы ­КъухьэпIэ Жыжьэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызрагъэ­гъуэ­т и еджапIэхэм гъэсэныгъэ Iуэху­хэмкIэ я проректорхэм яжриIащ, хэкупсэ ­гуп­жьейхэр къы­зэ­рамы­гъэ­пэщмэ, я IэнатIэм зэрыIуигъэкIынур.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

Дунейм щыхъыбархэр

2023-07-04

 • Хэхъуэр къэралым къонэж
 • КъухьэпIэ къэралхэм Уры­сейм къыхуаIа мурадыр — и экономикэм и ­лъабжьэр къэгъэтIэс­хъэ­ныр — къайхъулIакъым. Уры­сей Федерацэм зи хьэ­ры­чэтщIэныр къы­щы­зы­гъэувыIа компаниехэм я пIэхэм псынщIэ дыдэу иуващ ди къэралым и IуэхущIапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

Дунейм щыхъыбархэр

2023-06-27

 • Улахуэм хэхъуэнущ
 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голиковэ Татьянэ ТАСС-м и журналистым щепсалъэм жиIащ Урысейм и цIыхухэм я улахуэм 2024 гъэм зэрыхэхъуэнур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

Дунейм щыхъыбархэр

2023-06-22

 • Къалэр зэфIагъэувэж
 • Донецк областым хыхьэ Мариуполь къалэр дызы­хуэкIуэ илъэсищым къриу­быдэу, къанэ щымыIэу, зэ­фIагъэувэжыну я мурадщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

Дунейм щыхъыбархэр

2023-06-20

 • Щхьэусыгъуэ щыIэкъым
 • УФ-м и Президент Путин Владимир Санкт-Петербург ще­кIуэкIа XXVI дунейпсо экономи­-кэ зэхыхьэм къыщыщыпсалъэм жиIащ Урысейм ядернэ Iэщэр къыщIигъэсэбэпын щхьэусы­гъуэ зэримыIэр. Къэрал Уна­фэ­щIым ягу къигъэкIыжащ уры­сей къэралыгъуэм и щхьэхуитыныгъэр фIэкIуэдынымкIэ, и щIыналъэр зэкъуаудынымкIэ шынагъуэ къыкъуэкIмэ, абы хуэкIуэнкIэ хъуну зэрыщытыр икIи къыхигъэщащ иджыпсту­-кIэ апхуэдэ щытыкIэ зэры­щы­мыIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-07-04

 • Мы  мазэми бэлэрыгъ хъунукъым
 • Мэкъуауэгъуэ кIуар иужьрей илъэс 14-м я апхуэдэ мазэхэм я нэхъ щIыIэу зэрыщытар жаIащ метеорологхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-05-23

 • Роухани Хьэсэн щытокIуэ
 •  Ираным щэбэт кIуам щекIуэкIа президент хэхыныгъэхэм щытекIуащ а къэралым и унафэр иджыпсту зыIэщIэлъ Роухани Хьэсэн.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-05-19

 • Европэм визэншэу кIуэну хуит ящI
 • Европарламентым и зэхуэсым дыгъуасэ Iэ щытрадзащ Украинэм щыпсэухэр  ЕС-м и къэралхэм визэншэу ихьэну хуит зыщI тхылъхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-05-18

 • Къамыгъэсэбэпыну пIэрэ  Iэщэ?
 •  Донецкэ, Луганскэ цIыхубэ республикэхэр Украинэм хагъэхьэжыну афIэ-кIа емыныкъуэкъуну, абы щыгъуэми Iэщэ къамыгъэсэбэпыну зэрамурадыр жиIащ Украинэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Полторак Степан.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-05-17

 • Жэуап  пыухыкIа игъуэтакъым
 • УФ-м и Президент Путин Владимир нэгъуэщI къэрал журналистхэм нэхъ щIэх-щIэхыурэ къратхэм ящыщщ и кандидатурэр къыкIэлъыкIуэ президент хэхыныгъэхэм къыщигъэлъэгъуэным е къыщимыгъэлъэгъуэным теухуа упщIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр, Хэха

2017-04-25

 • Накъыгъэм и 7-рщ щызэхэкIынур
 • Мэлыжьыхьым и 23-м Франджым щызэхэтащ президент хэхыныгъэхэр. А къулыкъум увыну зыкъэзыгъэлъэгъуахэм ящыщу цIыхуитIщ хэхыныгъэхэм я етIуанэ Iыхьэм хэтынур. Дыгъуасэ наIуэ къэхъуащ ахэр хэт сымэми.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-02-16

 • Доллар мин 44-рэ и  уасэ  сурэтхэр
 •  
 • США-м и NASA компанием хьэршым щытриха сурэт гъэщIэгъуэнхэр Нью-Йорк аукционым доллар мин 44-кIэ щащащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-02-15

 • Германиемрэ Тыркумэнымрэ президентхэр щыхах
 •  
 • ФРГ-м и президенту хахащ нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ министру щыта Штайнмайер Франк-Вальтер.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-02-09

 • ЦIыхухэр къыдихьэхын мурад  имыIами
 • Туркменабад щащI медицинэ центрым и ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр зригъэщIэну абы иджыблагъэ щыIащ а къэралым и президент Бердымухамедов Гурбангула.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

2017-02-01

 • Мылъкушхуэ трагъэкIуэдэн хуей мэхъу
 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голодец Ольгэ жиIащ            хамэ къэралхэм къикIа-уэ ди деж щылажьэхэм мылъкушхуэ ятекIуадэу. Урысейм апхуэдэу мелуанибл хуэдиз щолажьэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр