ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м щыIэ МВД-м къет'

Сабийхэр шынагъуэншагъэм хуаущий

2023-07-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и сабий санаторэхэм зыщызыгъэпсэху сабийхэм драгъэкIуэкIащ гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэ­хэм, ахэр гъэзэщIэным хуэзыущий зэIущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Гулъытэ къыхуащIу

2023-07-13

 • КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я ветеранхэм я щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Пыхъ МуIэед Ветеранхэм я урысей советым и дипломыр къратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Гъэмахуэ шынагъуэншэ

2023-07-11

 • Автоинспекторхэм, жы­ла­гъуэ лэжьакIуэхэмрэ «Шы­нагъуэншагъэм и ла­бораторэм» и IэщIагъэлI­хэмрэ Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым и сабийхэм папщIэ ирагъэкIуэкIащ «Гъэмахуэ шынагъуэншэ» Iуэху щхьэпэ.

 • Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и щIыналъэхэм щыщ сабии 100-м щIигъум зы­щагъэп­сэху Налшык къалэ дэт прогимназие №41-м щра­гъэ­кIуэ­кIащ транспорт зэжьэ­хэуэхэм защыхъумэ­ным хуэ­зыущий Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Студентхэм яхуэзащ

2023-07-06

 • Урысей МВД-м и управленэу Налшык къалэм щыIэм полицэм и къудамэ №1-м балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспектор, полицэм и лейтенант нэхъыжь ТэIэщ Джэримэс яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ колледжым «Хабзэхъумэ лэжьыгъэ» IэщIагъэм щыхуеджэ студентхэм.
 • ЗэIущIэр теухуат къытщIэхъуэ щIэблэр гъащIэ узыншэ икIи шынагъуэншэ ирахьэкIыным хуэущииным, террориз­мэмрэ экстремизмэмрэ япэщIэтыным, щIалэгъуалэр хэкупсэу гъэсэным.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Хэкупсэхэр ягъасэ

2022-06-01

 • КъБР-м щыIэ МВД-м «Полицейский дядя Стёпа» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ щагъэлъэпIащ. Зэпеуэм мы гъэм республикэм и щIыналъэхэм щыщ сабий 30 хэтащ, илъэси 6-м къыщыщIэдзауэ 14 ныбжьым къриубыдэхэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

«Ди хъуэпсапIэхэр къызэпывмыуд!»

2020-10-24

 • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэт Iуэху иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ Аруан щIыналъэм и ГИБДД-м и лэжьакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр ящыгъупщэркъым

2019-11-12

 • Налшык къалэ Хабзэхъумэхэм я щIыхь аллеем деж щекIуэкIащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ пэкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Илъэс 300 зэрырикъур ягъэлъапIэ

2019-09-17

 • Урысей МВД-м Iэпхъуэшап-хъуэ IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 ирикъуащ мы гъэм фокIа-дэм и 11-м. Абы теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и управленэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

ЯщIэн папщIэ

2019-03-06

 • Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ районымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэм Ашэбей къуажэм дэт сату щIыпIэхэр къызэхакIухьащ, хабзэм ебакъуэу хьэпшып лIэужьыгъуэ гуэрхэр ящэмэ, тыкуэнтетым ихьыну жэуапыр ягу къагъэкIыжу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Афияным зыщахъумэным къыхураджэ

2019-01-12

 • «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ я шынагъуэншагъэмрэ теухуауэ» урысейпсо акцэм и етIуанэ Iыхьэм хиубыдэ Iуэху Дзэлыкъуэ районым щекIуэкIащ», — къет КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Iулъхьэм  зэрыпэщIэт Iэмалхэр

2018-12-18

 • КъБР-м щыIэ МВД-м иджы япэу щекIуэкIащ Iулъхьэ тын-къеIыхыным пэщIэтыным, апхуэдэхэр къэмыгъэхъуным теухуа «Прямая линия» зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Къэбардэ Азрэт псоми ятокIуэ

2017-05-30

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и эксперт-криминалист центрым щекIуэкIащ эксперт-криминалист IэнатIэхэм я лэжьакIуэ нэхъыфIыр къыщыхаха щIыналъэ зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

НэхъыфIхэм ящыщщ

2016-12-03

 • Республикэ МВД-м Наркотикхэр хабзэншагъэкIэ зэрызэрагъэкIуэкIым ебэнынымкIэ и управленэм (УНК) и лэжьакIуэхэр Урысей МВД-м и бэнакIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!»

2016-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 14-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм щыщIидзэнущ «Ажалыр щащэр къыджеIэ!» наркотикхэм япэщIэтынымкIэ урысейпсо акцэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Сурэт зэпеуэ

2016-11-01

 • КъБР-м щыIэ МВД-м ирегъэкIуэкI сабийхэм папщIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Си адэ-анэр полицэм щолажьэ» зэпеуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет