ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м щыIэ МВД-м къет'

Хэкупсэхэр ягъасэ

2022-06-01

 • КъБР-м щыIэ МВД-м «Полицейский дядя Стёпа» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ щагъэлъэпIащ. Зэпеуэм мы гъэм республикэм и щIыналъэхэм щыщ сабий 30 хэтащ, илъэси 6-м къыщыщIэдзауэ 14 ныбжьым къриубыдэхэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

«Ди хъуэпсапIэхэр къызэпывмыуд!»

2020-10-24

 • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэт Iуэху иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ Аруан щIыналъэм и ГИБДД-м и лэжьакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр ящыгъупщэркъым

2019-11-12

 • Налшык къалэ Хабзэхъумэхэм я щIыхь аллеем деж щекIуэкIащ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ пэкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Илъэс 300 зэрырикъур ягъэлъапIэ

2019-09-17

 • Урысей МВД-м Iэпхъуэшап-хъуэ IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 ирикъуащ мы гъэм фокIа-дэм и 11-м. Абы теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и управленэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

ЯщIэн папщIэ

2019-03-06

 • Урысей МВД-м Дзэлыкъуэ районымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэм Ашэбей къуажэм дэт сату щIыпIэхэр къызэхакIухьащ, хабзэм ебакъуэу хьэпшып лIэужьыгъуэ гуэрхэр ящэмэ, тыкуэнтетым ихьыну жэуапыр ягу къагъэкIыжу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Афияным зыщахъумэным къыхураджэ

2019-01-12

 • «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ я шынагъуэншагъэмрэ теухуауэ» урысейпсо акцэм и етIуанэ Iыхьэм хиубыдэ Iуэху Дзэлыкъуэ районым щекIуэкIащ», — къет КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Iулъхьэм  зэрыпэщIэт Iэмалхэр

2018-12-18

 • КъБР-м щыIэ МВД-м иджы япэу щекIуэкIащ Iулъхьэ тын-къеIыхыным пэщIэтыным, апхуэдэхэр къэмыгъэхъуным теухуа «Прямая линия» зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Къэбардэ Азрэт псоми ятокIуэ

2017-05-30

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и эксперт-криминалист центрым щекIуэкIащ эксперт-криминалист IэнатIэхэм я лэжьакIуэ нэхъыфIыр къыщыхаха щIыналъэ зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

НэхъыфIхэм ящыщщ

2016-12-03

 • Республикэ МВД-м Наркотикхэр хабзэншагъэкIэ зэрызэрагъэкIуэкIым ебэнынымкIэ и управленэм (УНК) и лэжьакIуэхэр Урысей МВД-м и бэнакIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!»

2016-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 14-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм щыщIидзэнущ «Ажалыр щащэр къыджеIэ!» наркотикхэм япэщIэтынымкIэ урысейпсо акцэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Сурэт зэпеуэ

2016-11-01

 • КъБР-м щыIэ МВД-м ирегъэкIуэкI сабийхэм папщIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Си адэ-анэр полицэм щолажьэ» зэпеуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Ромашкин Игорь полицэм и генерал-лейтенант цIэр къыфIащащ

2016-06-15

 •  
 • Урысей Федерацэм и Президент Путин В. В. 2016 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м къыдигъэкIа Указ № 276-мкIэ полицэм и генерал-лейтенант цIэр къыфIащащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Ромашкин Игорь Константин и къуэм.
 • КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Хабзэр зыхъумэхэр ягъэлъапIэ

2015-11-12

 • КъБР-м щыIэ  МВД-м и унафэщIыр  щэкIуэгъуэм и 10-м мы IэнатIэм пэрытхэм, абыхэм я унагъуэхэм, ветеранхэм ехъуэхъуащ УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

2015-11-10

 • Жэщ-махуэ  ямыIэу  икIи  дэнэ  щIыпIи  лъэIэсу
 • Хабзэхъумэхэр, абыхэм ягъэзащIэ лэжьыгъэм и мыхьэнэр дигу къыщыкIыжыр зэхэгъэкIыпIэ Iуэхухэм дыщыхэхуэхэм я дежщ. ИтIани догупсыс апхуэдэ зэхэгъэкIыпIэхэм куэдрэ дазэрыхэмыхуэри абыхэм зэрафIыщIэм. КъыдгуроIуэ ахэр ди пIейтеиншэ гъащIэр къызэзыгъэпэщ къарууэ зэрыщытыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

«Езым къыгурымыIуэ мурадхэм папщIэ цIыхум Iэщэ къищтэу нэгъуэщIхэр щIиукIыр сыт?»

2015-11-07

 • КъБР-м  щыIэ  МВД-м  и  Iэтащхьэм  и  япэ  къуэдзэ  Тату  Къазбэч  драгъэкIуэкIа  интервью
 •  ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэным телажьэ Хьэтэжьыкъуэ Валерий дызэрыт илъэсым и гъэмахуэм къытхуиIуэтэжауэ щытащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и япэ къуэдзэ Тату Къазбэч тэмэму зэрыдэлажьэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет