ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Iэтащхьэ'

Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрызиужьым топсэлъыхь

2023-07-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ, КъБР-м и Правительствэм

Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэмкIэ зочэнджэщ

2023-07-13

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм зэIущIэ щригъэ­кIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

УхуэныгъэщIэхэр йокIуэкI

2023-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр ящыщщ гъащIэм и лъэныкъуэ куэдкIэ зыу­жьы­ныгъэ нэрылъагъухэр здэ­щыIэ щIы­налъэхэм. Псом хуэ­мы­дэж зэхъуэ­­кIы­ны­гъэфIхэр щы­­щыIэщ егъэ­джэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм: Iуэху­щIа­пIэщIэхэр яу­хуэ, ахэр иджырей мардэм тет хьэп­шы­пхэмрэ Iэ­мэп­сымэхэмкIэ къызэрагъэ­пэщ. Псори зы­хуэунэтIар щIэблэм ягъуэт щIэ­ныгъэм и фIагъыр нэхъри къэIэ­ты­нырщ, IэнатIэм зе­гъэу­жьы­нырщ. Абы и щы­хьэтщ республикэм и къа­лащ­хьэ Налшык школыщIэу плIы мы зэманым зэрыщау­хуэр. ЕджапIэщIэхэм екIуэ­лIэ­ну Iэмал яIэнущ ныб­жьы­щIэ 3800-м. А ухуэныгъэхэр зэ­ре­кIуэкIым мы махуэ- хэм щы­­гъуазэ зыхуищIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Сымаджэщым и къудамэщIэ

2023-07-11

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зыщигъэгъуэзащ Налшык щаухуэ социальнэ IуэхущIапIэ инхэм я Iуэху зэрекIуэкIым.

 • ЩIыналъэм и Iэтащхьэр щыIащ республикэ клиникэ сымаджэщым икIи зригъэлъэгъуащ сымаджэхэм псынщIэу дэIэпыкъуэгъу щахуэхъу къудамэщIэр щаухуэну щIыпIэр. Къыхаха щIыналъэр лэжьыгъэхэр зэрыщIадзэнум хуагъэхьэзыр, мы тхьэмахуэм ухуэныгъэхэм щIадзэнущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Хэхыныгъэхэр, щIыуэпсым и щытыкIэр…

2023-07-06

 • КIуэкIуэ Казбек видеоконференц IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэкIуэкIа Советым и зэIущIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ, КъБР-м и Правительствэм

И нэIэ тригъэтынущ

2023-07-06

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий цIыхухэм щахуэза зэIущIэм.
 • Къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ Урысейм и Президентым цIыхухэм зэрызыхуагъэза лъэIухэр гъэзэщIа зэрыхъунум. Псалъэм папщIэ, КъБР-м щыщ, Май къалэм щыпсэу Мендэхъу Хьэжмурат мэлъаIуэ Май къалэ — Заречнэ — Ново-Ивановскэ гъуэгум хуэзэу, Шэрэдж псыежэхым телъ лъэ­мыжыр зэрагъэпэщыжыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ, КъБР-м и Правительствэм

Зэрызэдэлэжьэнум къыпащэ

2023-07-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбекрэ Сбербанкым и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и унафэщI Песенников Анатолийрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэ­хуэзащ. Ахэр тепсэлъы­хьащ я зэдэлэжьэныгъэм и унэ­тIы­ныгъэ нэхъыщхьэхэм. Зи гугъу ящIахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым инвестицэ зэфIэкI хъарзы­нэхэр зэриIэр, лизинг проектхэр, бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыу­жьыныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Пхъэщхьэмыщхьэ зыгъэкIхэм я зэхуэсышхуэм

2023-06-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Каз­бек хэтщ пхъэщхьэ­мыщх­ьэ­хэр гъэкIыным, хъумэным, щэ­ным теухуа Iэмалхэм хуэгъэпса «PRO Яблоко-2023» етхуанэ дунейпсо еплъыныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Фондым и бжэхэр къызэIуах

2023-06-01

 • Дзэ Iуэху хэхам хэтхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ ядэIэпыкъунымкIэ Къэрал фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и къызэгъэпэщыныр и кIэм нэблэгъащ. «Хэкум и хъумакIуэхэр» къэрал фондыр УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ хэгъэгу псоми къыщызэIуах, Урысейм щыяпэ урысейпсо инновацэ проектщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

ЩIыналъэм и мэкъумэш  IэнатIэр къепщытэ

2023-05-30

 • Аруан районым и мэкъумэш промышленностым и лэжьэкIэр зригъэлъэгъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Жылагъуэм и сэбэп ирегъэкI

2023-05-27

 • Республикэм и УнафэщIыр хуэзащ «Хэкум и зауэлIхэм я унагъуэхэм я комитет» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI, дзэ Iуэху хэхам къахуигъэув къалэнхэр зыгъэзащIэу хэкIуэда подполковник Орехов Дмитрий и щхьэгъусэ Ореховэ Каринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Хэхъуэнущ зыгъэпсэхупIэ лъэхъэнэм

2023-05-26

 • «Кавказ.РФ»-м и генеральнэ унафэщI Юмшанов Андрей лэжьыгъэ IуэхукIэ Налшык къэкIуащ икIи КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ. Ахэр тепсэлъыхьащ «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм нэхъри зиужьын папщIэ, мылъку къыхрагъэлъхьа зэрыхъунум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

«Къэббалъкъгипс»-р къызэIуахыж

2023-05-25

 • «Эко-Золопродукт» IуэхущIапIэм и унафэщI нэхъыщхьэ Исмайылов Фархад КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. А компанием и мылъку хилъхьэнущ «Къэббалъкъгипс» заводым и лэжьыгъэр зэтеублэжыным. Абы теухуа зэпсэлъэныгъэхэр нэгъабэ лъандэрэ ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

ПоликлиникэщIэм и  ухуэныгъэр зэрекIуэкIыр

2023-05-25

 • Налшык щаухуэ къалэ поликлиникэ №1-м лэжьыгъэр зэрыщекIуэкIым зыщигъэгъуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Дэтхэнэми зыхещIэ Хэкум зэрыщыщыр

2023-05-21

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Псыхуабэ щригъэкIуэкIа Лъэпкъ зэхущытыкIыныгъэхэмкIэ Советым и зэIущIэм икIи абы кърикIуахэм щытепсэлъыхьыжащ социальнэ сетхэм щиIэ и официальнэ каналым:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ