ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Бахъсэн  щIыналъэм  щыщ  Пыхъхэ  я  унагъуэр  ящыщщ «Анэм и щIыхь» медалыр зыхуагъэфэщахэм

2020-12-01

 • Бахъсэн щIыналъэм Анэм и махуэм и пэ къихуэу щызэхэтащ республикэм и къэрал дамыгъэр — «Анэм и щIыхь» медалыр — зыхуагъэфэщахэм етыжыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэр — ар гъащIэщ

2020-12-01

 • Бзылъхугъэу щыIэм я нэхъ лъапIэм — Анэм — и махуэр ди къэралым зэрыщагъэуврэ илъэс 20-м щIигъуащ. Абы теухуа унафэ щхьэхуэ УФ-м и Президентым къищтауэ щытащ 1998 гъэм икIи илъэс къэс щэкIуэгъуэм и иужьрей тхьэмахуэ махуэм догъэлъапIэ. Мы гъэм ар техуащ щэкIуэгъуэм и 29-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Фызыхуэсакъыж

2020-12-01

 • Дуней псор зэлъэзыщIыса узыфэщ СПИД-р. Абы илIыкIхэмрэ ар зыпкърытхэмрэ я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр къыщыпщIэкIэ, СПИД-м дунейм цIыху мин бжыгъэхэр мыхъуу, къэрал псохэр тригъэкъэбзыкIынкIэ шынагъуэ зэрыщыIэр къыбгуроIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-01

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПщIэ  иIэу

2020-12-01

 • ЩIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдалъхьэм къыдэкIуэу, егъэджакIуэ IэщIагъэм ирилажьэхэм я нэхъыбапIэм яхузэфIокI сабийр къыпэщылъ бэлигъ гъащIэми тэмэму хуэзыгъэхьэзырыф, гъуэгу пэж тезыгъэувэф. Апхуэдэ егъэджакIуэхэращ пщIэи нэмыси зыхуэфащэр. А IэщIагъэ мытыншым къыпхуигъэув къалэнхэр къызыхуэтыншэу зыгъэзащIэ цIыху щыпкъэщ Аушыджэр къуажэм Къардэн зэкъуэшхуэм я цIэр зэрихьэу дэт курыт школым илъэс 40-м щIигъуауэ щылажьэ Гъут Хуэмей Хьэжымухьэмэд и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сангу Эльчин: Сэ сыадыгэщ!

2020-12-01

 • ЗэвгъэцIыху Тырку къэралыгъуэм щыцIэрыIуэ актрисэ, адыгэ пщащэ нэс Сангу Эльчин. Хъыджэбз тхьэIухудым иджыблагъэ ита интервьюм зэрыадыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къызыхэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уигъэгушхуэу щытопсэлъыхь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-01

 • «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ» журналым, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм я лэжьакIуэхэр ЗэрамыщIэхэ Джульеттэ, Жанеттэ, ФатIимэ яхуогузавэ абыхэм я анэ ЗэрамыщIэ (КIэрэф) Александрэ Хьэцуц и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-12-01

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ псалъэ» газетым я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, СССР-м боксымкIэ спортым и мастер, «Къэббалъкъэнерго» акционер зэгухьэныгъэм и юридическэ къудамэм и унафэщI Алий Сулеймэн МэштIалий (Михаил) и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-11-28

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ажек — Ажы-къуэ — Ажэ-къуэ

2020-11-28

 • Сочэ зи фIэщыгъэ псым ижьрабгъу лъэныкъуэмкIэ къыхэлъадэ и къуэпсхэм ящыщ зыщ. Зи пкъыр IыхьитIу зэхэт псалъэм и къэхъукIэм теухуауэ еплъыкIэ зыбжанэ щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр

2020-11-28

 • Иджыблагъэ адыгэ лъэпкъым хэщIыныгъэ игъуэтащ — и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, адыгэлI щыпкъэ, нэхъыжьыфI Ахъсор Хьэлым Хьэмыщэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым бжьыпэр иIыгъщ

2020-11-26

 • ДОМ.РФ аналитикэ центрым и IэщIагъэлIхэм зэрагъэпщащ зэрыхудачых ипотекэкIэ унэ къэзыщэхухэм ятеухуауэ банкхэм къата бжыгъэхэр, апхуэдэуи яухуэ унэхэм ятеухуауэ наш.дом.рф базэм илъхэр икIи нэрылъагъу хъуахэм япкъ иткIэ къагъэнэIуащ псэупIэ къэщэхуным хуэунэтIа а программэр гъэзэщIэнымкIэ Урысейм щыпашэ щIыналъитхур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Акъбащ Ипщэм и кIэм щынагъэблэгъащ ЩэнхабзэмкIэ унэр зэгъэпэщыжыныр

2020-11-26

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Акъбащ Ипщэ жылэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр сыткIи зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэр и кIэм нагъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-11-26

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЖыгыщIэхэм я жылэхэр

2020-11-26

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр мэз питомник» къэрал бюджет IуэхущIапIэм мы зэманым щолэжь мэзым псынщIэу зыкъезыгъэужьыж жыгыщIэхэм я жылэхэр гъэхьэзырыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха