ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

«Илъэсиблым  мэблаблэри,  илъэсибгъум  зеубгъу»

2020-09-15

 • Ди газетым зэрытетащи, фокIадэм и 1-м къыщегъэжьауэ и 10 пщIондэ ди республикэм щекIуэкIащ «Шэрджэс дерби» зыфIаща шы зэпеуэр. Ар иухащ адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIакIуэ кIапэ

2020-09-15

 • Iуэтэж
 • ХьэпащIейрэ Локъуажэрэ я зэхуаку МэчэнеикъуэкIэ еджэу зы къуэшхуэ дэтщ. Ар ЛIыгъурхьэблэ къуажэм къыщожьэ. ИтIанэ, тIэкIу хуэегъэзыхыгъуэу зиубгъуурэ, къухьэпIэмкIэ зеукъуэдий. Псышхуэм и гъунэгъу щыхъукIэ, фIыуэ зэв мэхъури, абдежым щеух. Къуэм и лъэныкъуэ псомкIи нэхъ ищхьэIуэкIэ къыщыщIив псынэ цIыкIухэр блэм ещхьу зызыIуантIэ псыIэрышэ цIыкIуу зэхолъэдэж, къуэ зэхуакум дэтурэ йожэхри, а зи гугъу тщIа псышхуэм хохуэж. ПсыIэрышэм и IуфитIыр екIуэкIыу мэкъупIэщ, нэхъ ищхьэжхэри Iэщ   хъупIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щэнхабзэ махуэшхуэхэр

2020-09-15

Дахагъэм и къарур Налшык щегъэлъагъуэ
«Удз гъэгъахэм я фестиваль» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа зэхыхьэ дахэм Кавказ Ищхъэрэм ис удзгъэкI нэхъыфIхэр, дизайнерхэр, IэщIагъэлIхэр, епэрхэр фIыуэ зылъагъухэр зэхуишэсат.
ЖыпIэнуракъэ, ар щекIуэкIа ЗэгурыIуэныгъэм и утыкур а махуэхэм зэщIэгъэгъат. Епэрым къыхэщIы- кIа хъыринэ, бостей, тетIысхьэпIэ, щхьэцхэлъхьэ, нэгъуэщI телъыджэ Iэджэми ущрихьэлIэрт абы. Дахагъэм и къарур абы кърихьэлIахэм я нэгум къищ нэщхъыфIагъым иджыри зэ хьэкъ пщищIыжырт.
ГуфIэгъуэ щытыкIэр нэхъри щIигъэхуабжьэрт Адыгейм и Къэрал симфоническэ оркестрым (сурэтым) игъэзащIэ макъамэ щабэм.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къардэн  Мурат  и  цIэр  фIащ

2020-09-12

 • Шэджэм къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школ. А спорт лIэужьыгъуэмкIэ Олимп чемпион, Дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр абы фIащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIэртIофыр,  нартыхур, къэбыстэр  кърахьэлIэж

2020-09-12

 • Шэрэдж щIыналъэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, районым и кIэм щынэблэгъащ кIэртIофыр къэтIыжыныр. Ар щызэщIакъуэжащ гектар 233-м е зыхаса псоми я процент 75-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гугъэ мыушэ щыIэкъым

2020-09-10

 • И лэ игъуэр къеIэтыж, жаIэ адыгэхэм, Iуэхум псэ хэзылъхьэжхэм папщIэ. Лъэпкъым и щIэжым зыкъыщиIэтыж лъэхъэнэм ирихьэлIэу къэхъея Куржы-Абхъаз зауэм хэта щIалэхэм лIыгъэм, къуэшыгъэм, напэм я уасэр зыхуэдизыр зэрыпсэемыблэжымкIэ къагъэлъэгъуат, а псор цIыхугъэм и пкъощIэсэу зэрыщытри цIыхум я фIэщ ящIыжат. Зи лIыгъэ щIагъэ зыущэхуа куэдым, фIы зыщIэу псым хэзыдзэжа ди лъэпкъэгъухэм я къэгъуэтыным, я цIэр фIыкIэ иджыри зэ къиIуэным, лъытэным хуэгъэзат Куржы-Абхъаз зауэм хэта щIалэхэм я зэгухьэныгъэм иужьрей лъэхъэнэм иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэр. Зауэм абхъазхэм текIуэныгъэр къызэрыщахьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу къыдагъэкIа медалыр зейхэм зэрыратыжым Куржы-Абхъаз зауэм и ветеран, пащтыхь Лиуан ЕтIуанэм и цIэр зезыхьэ дамыгъэр зыхуагъэфэща, зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Щэрдан Тимур Зеикъуэ къуажэм дыщепсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэбзэр умыщIэмэ, нэгъуейм еупщI

2020-09-10

 • Мэздэгу къэбэрдейхэм я псалъалъэ
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и щIэджыкIакIуэхэр фызэрыщыгъуазэщи, кIэщI-кIэщIурэ псэлъэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэхыжа хъуа псалъэхэм я псалъалъэ къытыдодзэ, абыкIэ адыгэбзэм хэлъ щIэщыгъуэхэр къэдгъэлъэгъуэн, и пщIэр къэтIэтын щхьэкIэ. Нобэ фи пащхьэ идолъхьэ мэздэгу адыгэхэм я псэлъэкIэм щыщ псалъэ Iэрамэ. Шэч хэлъкъым, ахэр нэхъыби мэхъу, нэхъ гъэщIэгъуэныжхэри щыIэщ. Мызыгъуэгум къыте-ддзэр нэгъабэ мэздэгу адыгэхэм я деж IуэрыIуатэщыпэ дыщыщыIам зэхуэтхьэса IуэрыIуатэхэм къыхэтхыжа псалъэхэращ. Дызэрыпсалъэ адыгэбзэр къигъэбеину дыщогугъ теддзэ псалъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2020-09-10

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм,         КъБР-м и Журналистхэмрэ ТхакIуэхэмрэ я союзхэм, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм я редакцэхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием, программэхэр къэзыт «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием, Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм я коллективхэм гущIыхьэ ящыхъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и художественнэ унафэщI, Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Абхъазым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Фырэ Руслан Борис и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

 Фырэ  Руслан  Борис  и  къуэр

2020-09-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс блыщIым иту дунейм ехыжащ актёр, режиссёр, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, «ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театр» щэнхабзэм и къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и художественнэ унафэщI Фырэ Руслан Борис и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НыбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2020-09-08

 • Гъэ еджэгъуэщIэр щыщIидзэжым ирихьэлIэу, Тэрч районым щекIуэкIащ «ЕджакIуэ кIуэным хуэгъэхьэзырынымкIэ дэIэпыкъу» урысейпсо псапащIэ Iуэхур. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм и ОМВД-м Тэрч районым щиIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Кърымыкъуэ Заур и нэIэм щIэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я  бжыгъэм  хэпщIыкIыу  хохъуэ

2020-09-08

 • Ди газетым зэрытетащи, дэ иджыблагъэ дыщыIащ икIи зыщытплъыхьащ республикэм и гъэмахуэ хъупIэхэм хабжэ Къуэштэн щIыпIэм щылажьэ шэщIэху завод цIыкIур зэрыт фэхумрэ        абы ищхьэжкIэ щыIэ лъагапIэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Афыпс — Афы – Афыпсыпэ

2020-09-08

 • Афыпс — Адыгэ Республикэм щежэх псыщ, Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм хиубыдэ Афы бгым (метр 738-рэ и лъагагъщ) къыщожьэ, километр 96-рэ и кIыхьагъщ, Шапсыгъ псы хъумапIэм бгъэдэт Афыпсыпэ къуажэм бложри, сэмэгу лъэныкъуэмкIэ Псыжь щыхолъэдэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхакIуэ  ныбжьыщIэхэм  я  школ  къызэIуах

2020-09-08

 • Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм ис тхэн щIэзыдзагъащIэхэм папщIэ къызэIуахащ «Пиши не в стол» литературэ школыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Шэрджэс дерби» зэпеуэр йокIуэкI

2020-09-05

 • ФокIадэм и 1-м щегъэжьауэ и 10 пщIондэ КъБР-м «Шэрджэс дерби» зыфIаща шы зэхьэзэхуэ щокIуэкI. Дунейпсо мыхьэнэ зиIэ а зэпеуэм адыгэш фIэкIа хэткъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дерс зэIухахэр  ирагъэкIуэкI

2020-09-05

 • «Урысейм и пашэхэр» къэралпсо зэпеуэм и япэ зэхуэсыгъуэм щытекIуахэм, апхуэдэу абы и кIэух Iыхьэм хэтахэм Iуащхьэмахуэ лъапэ и курыт еджапIэхэм щрагъэкIуэ-кIащ дерс зэIухахэр. Ахэр теухуауэ щытащ фэеплъымрэ щIыхьымрэ, пашэныгъэр къэпхьын папщIэ узэрыщытын хуейхэм, пхэлъыпхъэ хьэл-щэнхэм. Проектхэм я къызэгъэпэщакIуэу щытар «Iуащхьэмахуэ» клубырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха