ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Гур зыгъэхуабэ, гъуэгур зыгъэнэху

2022-01-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 щрикъум ущытепсэлъыхькIэ, япэ зи цIэ къиIуэн хуейхэм ящыщщ лъэпкъ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, ар ипэкlэ зыгъэкlуэтэфа, усыгъэм езым и гъуэгу щызыубзыхуфа ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр. Ди щIыналъэм и тхыдэм лъэужь дахэ, нэху къыхуэзыгъэна а цIыху щэджащэм и гъащIэмрэ литературэ лэжьыгъэмрэ ятеухуа псори жаIа, ятха хуэдэщ, итIани, адыгэ уафэм вагъуэ мыужьыхыжу къыщыблэ а нурым иджыри зы налъэ лыд къыхэхъуащ. Ар зи фIыгъэри и адэм и адэшхуэм лъагъуныгъэ нэху хуиIэу дунейм тет бзылъхугъэ щыпкъэ цIыкIурщ — ХьэкIуащэ Инарэ Аслъэн и пхъурщ. Инарэ къигъуэтащ Алий и сурэт, ипэкIэ зэи зыщIыпIи щамылъэгъуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIым я лейуэ Шырыхъукъуэ Дыгъужь

2022-01-22

 • Зэгуэрым, Къашпсынэ щIыпIэм деж, нобэ Крымскэ жыхуаIэ станицэм и щIыбкIэ, щекIуэкIа зауэ гуащIэм хахуэу зыщызыгъэлъэгъуа Шырыхъукъуэ Дыгъужь и зыгъэзэкIэр зи нэгу щIэкIахэм хьэлэмэтлажьэ къащыхъуат. Бытырбыху къикIауэ зы дзэпщ лъэрызехьэ гуэр абдеж щыIэти, кIэлъигъэкIуащ, Къашпсынащхьэ деж дыщызэпсэлъэну къыдэкI, жиIэри. Дыгъужь мыхъун къыхигъэкIакъым, къыхуаIуэхуа пIалъэм ирихьэлIэу Псынащхьэм къекIуэлIащ. Урыс дзэпщым лIыхъужьыр къилъытащ, къигъэфIащ, пщIэ зэрыхуищIыр къыхэщыуи купщIафIэу къепсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык, Тэрч, Аргудан… АдэкIэ-щэ?

2022-01-20

 • Иджыблагъэ фыщыдгъэгъуэзащ «Адыгэ псалъэ» газетым 2022 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм щIэджыкIакIуэхэм Iэ зэрытрадза щIыкIэм. ИкъукIэ гуапэ тщыхъуащ абыхэм процент пщыкIутху къазэрыхэхъуар. АдэкIи Iуэхур ефIэкIуэну дыщогугъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Журналистхэр  ягъэлъапIэ

2022-01-18

 • Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и лэжьакIуэхэр Печатым и махуэмкIэ ехъуэхъуащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ацкъан Руслан и усэщIэхэр

2022-01-15

 • *   *   *
 • И унэр си адэшхуэм зытета
 • щIы кIапэм сэ пIейтейуэ сытоувэ.
 • Джанэбгъэм ещхьу удзыр итIэтащ,
 • мыбдеж щежэхри псыхьэлыгъуэр
 • гуфIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2022-01-15

 • Гуэщокъуэ Ондер
 • Насыпыншагъэ тlуащIэм и гъыбзэ
 • Нобэ япэу зи тхыгъэ утыку къитхьэ Гуэщокъуэ Ондер теухуауэ зэкIэ тщIэр ар Къайсэр зэрыщыщымрэ адыгэбзэкIэ зэрытхэмрэщ. Гугъэмрэ гужьеигъуэмрэ игъащIэми зэрызэIэпэгъур уигу иримыгъэхуу, IуэтэжакIуэм и хъыбарым щызэхеухуанэ гъащIэм фIыкIэ фIэкIа щымыгугъ щIалэщIэм и хьэрэмыгъэншагъымрэ зи щхьэ зыгъеиж бзылъхугъэм и гъыбзэмрэ. «Мы хъыбарыр тырку адыгэ IуэрыIуатэм щыщщ, и гъыбзэри Узуняйла щыжаIэу щытащ, — къытхуитхащ Ондер ар къыздикIамрэ езым тхэн зэрыщIидзамрэ я гугъу къытхуищIыну дыщелъэIум. – Сэ литературэ хабзэм техуэу стхыжауэ аращ. Си щIалэгъуэм Хасэм щылажьэ театр гупхэм ягъэувын папщIэ адыгэбзэкIи тыркубзэкIи теплъэгъуэ кIэщIхэр зэхэслъхьэу щытащ, итIанэ мыпхуэдэ хъыбархэр стхыуэ къэзублащ, ауэ тыркубзэм нэхъ сыхуэшэрыуэщ. Къайсэр къалэм сыщопсэу, си ныбжьыр илъэс 55-рэ мэхъу».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МафIэбг «ябгэу» Iуащхьэмахуэ

2022-01-15

 • Тхьэхэм я зэхуэсыпIэу алыдж IуэрыIуатэм хэт Олимп Iуащхьэр а цIэр зэрихьэу а щIыналъэм ит бгырауэ хуагъэфащэ. Ауэ нэгъуэщI еплъыкIи щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПщIэ зыхуэтщI щIэджы кIакIуэ лъапIэхэ!

2022-01-13

 • Нобэ Урысей печатым и махуэщ. Ар щагъэлъапIэ щIыпIэ куэдым ди къэралым япэ дыдэу илъэс 319-рэ ипэкIэ газет къы щы дэкIыу зэрыщыщIидзам и хьэтыркIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрэшей-Шэрджэсыр илъэсищэ ирокъу

2022-01-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъШР-м и Iэтащ хьэ Темрезов Рашид ехъуэхъуащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Узыншагъэращ нэхъапэр

2022-01-13

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэ ныбжьыщIэ хэм ковид узыр зыщIэкIахэм ядэIэпыкъу, зэрыуэзэрыбг хъуа психоузыншагъэр зэтес щIыжы ным хуэунэтIа лабораторэ къызэ Iуахынущ. Ап хуэдэ хъыбар иджы б лагъэ къитащ КъБКъУ-м и сайтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхугъэмрэ щIэныгъэмрэ зэIэпэгъуу

2022-01-13

 • Дыгъэгъазэм и 24-м къызэралъ хурэ илъэси 101-рэ ирикъуащ адыгэ тхыдэ щIэныгъэм и жьантэдэсу, нобэ лъэпкъыр щIэгушхуэ тхы дэджхэм я егъэджакIуэу щыта Нало Евгение Жамырзэ и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мазэм «къикIахэр» ди хьэщIэщ

2022-01-13

 • Тэтэрстэным къикIыу Налшык къеблэгъа «Лег кие крылья» уэрамыщхьэ театрым Абхъазым и утым пщIэншэу спектакль гъэщIэгъуэнхэр щегъэ лъагъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДифI догъэлъапIэ

2022-01-13

 • «Адыгэ псалъэм» и лэжьакIуэхэм, абы и ныбжьэгъуфIхэм илъэситI дэкIмэ дгъэлъэпIэнущ япэ номерыр дунейм къызэрытехьэрэ илъэсищэ зэры рикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м  и юбилейм и щIыхькIэ

2022-01-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ, 2022 гъэм ахъшэ жьгъей къыдагъэкIащ. Сомищ хъу ахъшэ жьгъейр дыжьыным (925-рэ пробэ) къыхэщIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пощт музей къызэIуах

2022-01-11

 • Илъэс блэкIар «зэхуэзыщIыжа» хъыбар щIэщыгъуэхэм язщ Налшык почтамтым и унэм КъБР-м и пощтым и тхыдэ музей къызэрыщызэIуа-хар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха