ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Мы махуэхэм

2018-06-21

 • Мэкъуауэгъуэм и 21, махуэку
 • Гидрографием и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и кинолог IуэхущIапIэхэм я махуэщ
 • Франджым щагъэлъапIэ макъамэм и махуэр
 • Гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэраухам и щIыхькIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ, сабантуй зыфIаща махуэшхуэр Тэтэрстаным щагъэлъапIэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ  псалъэр» унагъуэ  псоми  ирырелъ!

2018-06-21

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зауэр ягу къагъэкIыжынущ

2018-06-21

 • ЗауэлI ЩIыхьым и къалэ Налшык дэт «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым и деж мэкъуауэгъуэм и 22-м пщэдджыжьыр сыхьэти 4-м и деж щызэхуэсынущ зауэм и ветеранхэр, тылым щылэжьахэр, республикэм и къэрал властым и органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр, еджакIуэхэр, волонтёрхэр.
 • Абыхэм Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 77-рэ зэрырикъум теухуа Iуэхухэр ирагъэкIуэкIынущ, фэеплъым и деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъынущ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ, Хэха

ГъэщIэгъуэн  куэд  къапоплъэ

2018-06-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и эколого-биологическэ центрым щекIуэкIащ щIыуэпсыр хъумэным теухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бдзэжьей къуэлэн дахэхэр

2018-06-21

 • Шэджэм щIыналъэм ла-жьэу щаутIыпщащ бдзэжьей щагъэхъуну IэнатIэм и япэ чэзур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыкIураш

2018-06-21

 • Жэм пыджэреймрэ Мадинэрэ
 • СыщыцIыкIум дэ зы жэм пыджэрей диIащ ДжэмыдэкIэ еджэу. Нобэ хуэдэу сощIэж, ар апхуэдизкIэ пыджэрейти, псоми зыпыIуадзу щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» унагъуэ псоми ирырелъ

2018-06-19

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-06-19

 • Мэкъуауэгъуэм и 19, гъубж
 • США-м щагъэлъапIэ пщылIхэр хуит щыхъужа махуэр. 1862 гъэм США-м и президент Линкольн Авраам Iэ тридзащ я къэралым пщылIыгъэр щымыгъэIэжыным теухуа законым.
 • Журт автономнэ областым щагъэлъапIэ я гербымрэ ныпымрэ я махуэр
 • Алжирым и революцэм и махуэщ
 • Кувейтым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэздэгу  адыгэхэм   я  махуэшхуэ

2018-06-19

 • Ди газетым зэрытетащи, «Мэздэгу адыгэхэм я зэгухьэныгъэ» лъэпкъ-щэнхабзэ обществэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ ирикъуащ. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэ щыIащ Мэздэгу къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ Уардэунэм. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ — Аланиемрэ зэгъусэу къызэрагъэпэща пшыхьыр гуимыхуж хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху, Хэха

Хьэтхэр

2018-06-19

 • Фырэ-Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№68, 69, 72, 73, 74-хэм итщ)
 • * * *
 • Хьэтусилэ ехащ щIыунэм. Щхьэхуэ-щхьэхуэу зэпрыхулыкIа пэш лъахъшэ цIыкIухэр зэрыщIыIэм къищынэмыщIа, апхуэдизкIэ кIыфIт, псыIагъэмрэ жыглыцымрэ я мэр щIэзти, мыбы илъэс бжыгъэ- кIэ цIыху зэрыщыпсэуфыр умыгъэщIэгъуэн плъэкIыртэкъым. ЩIыунэм и хъумакIуэхэм ящыщ зым япэ зригъэщарэ мафIэ пыгъэнар Iэтауэ иIы-гъыу кIуэцIрыкIырт. ГъущIыбжэ хьэлъэ гуэрым деж къыщыувы-Iэщ, IункIыбзэ къэбыр къы-фIихри, бжэр IуигъэузэщIыкIащ абы. Хьэтусилэ хъумакIуэм IэщIэлъ мафIэр къыIэщIихри, бжэ Iухам щIыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр

2018-06-19

 • Зеикъуэ къуажэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым, Бахъсэн щIыналъэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэм гущIыхьэ ящыхъуащ егъэджакIуэ емызэшыж, зи IэщIагъэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыу, гъэсэныгъэм и щапхъэу къалъытэу щыта цIыху гуапэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн Жыраслъэн и къуэр дунейм зэрехыжар. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-нэм иту ар дунейм ехыжащ мэкъуауэгъуэм и 14-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Театр  ЩхъуантIэм   фрагъэблагъэ

2018-06-19

 • Налшык и Театр ЩхъуантIэм и гъэмахуэ лэжьэгъуэр гъэщIэгъуэн ищIыну и мурадщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» унагъуэ  псоми  ирырелъ

2018-06-15

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къэбэрдей-Балъкъэрыр» тенджызым тохьэ

2018-06-15

 • Урысейм и дзэ-тенджыз флотым хиубыдэ гупхэм яхэту Балтикэм техьащ ди республикэм и цIэр зезыхьэ кхъухь мыиныр. Абы зыхуигъэсэнущ бийм и псыщIагъырыкIуэ кхъухьхэр къэгъуэтынымрэ ахэр къутэнымрэ.
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» кхъухьыр псыщIагъырыкIуэ кхъухьхэм ебэн Ка-27 вертолётхэм япыщIауэ щытынущ, апхуэдэу ар артиллериемкIэ нэщанэ еуэнущ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-06-15

 • Мэкъуауэгъуэм и 15, мэрем
 • Жьыбгъэм и дунейпсо махуэщ
 • 1561 гъэм Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ (Марие) Москва нэсащ. Абы щIыгъуащ и дэлъху Думэныкъуэ, и шыпхъу Алътыншаш, абы и щхьэгъусэ Бекбулат, а тIум я къуэ Саин-Булат сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха