ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-04-18

 • Мэлыжьыхьым и 18, махуэку
 • Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я дунейпсо махуэщ
 • Радиор фIыуэ зылъагъухэм, ар зэпкърылъхьэным дихьэххэм я дунейпсо махуэщ. 1925 гъэм Радиор фIыуэ зылъагъухэм я дунейпсо зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ дыгъуасэрэ

2019-04-16

 • Мэлыжьыхьым и 16, гъубж
 • Макъым и дунейпсо махуэщ
 • Циркым и дунейпсо махуэщ
 • Армением и полицэм и лэжьакIуэм и махуэщ. 2001 гъэм а къэралым къыщащтащ «Полицэм и IуэхукIэ» законыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ДыгъафIэ къалэм» икIахэр токIуэ

2019-04-16

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къыдаIыгъыу КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм иригъэкIуэкIа «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ адыгэбзэкIэ дызохъуажэ» зэпеуэр иджыблагъэ зэхуащIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-04-13

 • Мэлыжьыхьым и 13, щэбэт
 • Рок-н-роллым и дунейпсо махуэщ
 • Гъуазджэм, щэнхабзэм я лэжьакIуэхэм защIэзыгъакъуэм, псапащIэм и махуэр Урысейм щагъэлъапIэ
 • Дунейм и къэрал куэдым нобэ я анэдэлъхубзэхэмкIэ диктант щатх. 2004 гъэ лъандэрэ къекIуэкI а хабзэр хуэгъэпсащ лъэпкъыбзэхэм зегъэужьыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КАФФЕД-м и гуащэ Шекерджи (Мамхэгъ) Илдыз

2019-04-11

 • Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я федерацэм и зимычэзу зэхыхьэшхуэр мэлыжьыхьым и 7-м екIуэкIащ. Илъэс зыбжанэкIэ КАФФЕД-м и тхьэмадэу щыта Хьэгъундокъуэ Яшар политикэм епха къэрал лэжьыгъэ зэрыпэрыхьам къыхэкIыу, жылагъуэ Iуэхур къигъэнэн хуей хъуати, абы и пIэкIэ унафэщIу хахащ бзылъхугъэ гуащIафIэ Шекерджи (Мамхэгъ) Илдыз.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-04-11

 • Мэлыжьыхьым и 11, махуэку
 • Фашист гъэрыпIэм исахэр хуит къызэращIыжам и дунейпсо махуэщ. 1945 гъэм гъатхэпэм и 11-м къызэрыIэтауэ щытащ нэмыцэ лагерь нэхъ ин дыдэхэм ящыщ Бухенвальд (Германием и Веймар къалэм пэмыжыжьэу щащIауэ щытащ) исхэр.
 • Паркинсон узыфэм ебэныным и дунейпсо махуэщ. А узыфэр къэзыхута дохутыр Паркинсон Джеймс къыщалъхуа махуэм (1755 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м) техуэу ягъэуващ 1997 гъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал  15-м  къикIахэр

2019-04-11

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а еджапIэ нэхъыщхьэм иджыблагъэ щызэIущIахэм яхэтащ Москва къэрал зэхущытыкIэхэмкIэ и институтым (МГИМО), Ингуш къэрал университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым, Налшык дэт гимназие №4-м щеджэхэр, зэхыхьэр къызэзыгъэпэща бысымхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сэ  зыкъэслъыхъуэжу

2019-04-11

 • НАТХЪУЭ  Къадыр, тхакIуэ (США, Нью-Йорк)
 • ГукъэкIыжхэр
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №40-м итщ).
 • США-м  сыкIуэну
 • мурад  зэрысщIар
 • Иджыри къэс сыздэщыIа хэгъэгухэм елъытауэ, псом нэхърэ нэхъ щхьэхуит, езым нэхърэ нэхъ телъыджэ узыгъэлъыхъуэн Хьэшимит къэралыгъуэ цIыкIур псынщIэу дэхуэхырт. Палестинэм къиIэпхъукIахэр улахуэ мащIэкIэ лэжьэну зэрыарэзым къыхэкIыу, щIыналъэм исхэм хьэрхуэрэгъу къахуэхъурти, ущылэжьэныр кIуэ пэтми нэхъ гугъут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-04-11

 • «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Литературная Кабардино-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм я редакцэхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием, «Налшык» жылагъуэ-радиотелекомпанием, «КъБР-инфо» хъыбарегъащIэ агентствэм, «Тетраграф» ООО-м я лэжьакIуэхэр «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ тхылъхэр гъэхьэзырынымрэ къыдэгъэкIынымкIэ и къудамэм и унафэщI Джэрыджэ Арсен Хьэнахъуэ и къуэм хуогузавэ абы и къуэш Джэрыджэ Мухьэмэд Хьэнахъуэ и къуэр зэрылIам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-04-09

 • Мэлыжьыхьым и 9, гъубж
 • Куржым и лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм Куржым и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ я къэралыгъуэр зэфIэгъэувэжыным теухуауэ.
 • Косовэ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1667 гъэм дунейм щыяпэу гъуазджэм и произведенэхэм я дунейпсо выставкэ Париж къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Археологиемрэ  туризмэмрэ

2019-04-09

 • Ди гуапэ зэрыхъунщи, зи нэгу зезыгъэужьыну ежьэхэм куэд яхэтщ здэкIуэ щIыналъэхэм ижькIэрэ щыпсэуа лъэпкъхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къадекIуэкIа щэнхабзэм, архитектурэм, тхыдэм щыгъуазэ зыхуэзыщIын зыфIэфIхэри. Апхуэдэ «гъуэтыгъуэ» ахэр изыгъахуэ IэмалыфIхэм ящыщщ «Археологие туризм» зыфIаща унэтIыныгъэщIэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сэ  зыкъэслъыхъуэжу

2019-04-09

 • НАТХЪУЭ  Къадыр, тхакIуэ (США, Нью-Йорк)
 • ГукъэкIыжхэр
 • ГъащIэр зэрыкIыхьыр, псэр зэрыIэфIыр, напэр зэрылъапIэр, дунейм узэрезэгъын Iэмал псоми я нэхъыфIыр цIыхугъэрауэ зэрыщытыр уи фIэщ зыщI Натхъуэ Къадыр и гукъэкIыжхэр зэрыхуа тхылъыр напэкIуэцI щиплIым ноблагъэ. ПщIэуэ къыпфIэщI куэдым нэгъуэщIынэкIэ урегъэплъыж зи гъащIэ гъуэгуанэ мытыншыр и хьэтыр тлъагъун хуэдизкIэ Iэзэу, и пэж къызэрымыкIуэр къытхуэщтэн хуэдизкIэ гунэсу ди пащхьэ къизыхьа тхьэмадэм. МащIэу тхылъым къыхэча хъуами, IэдакъэщIэкIыр зейр нэгум нэхъ къыщIэзыгъэувэу къытфIэщI сатырхэр газетеджэм и пащхьэ къыдолъхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Иджырей къалэ кIуэцIым и теплъэ» проект хэхар гъэзэщIэным хыхьэу зыхуей хуагъэзэнущ Налшык къалэм и пщIантIэхэр

2019-04-06

 • Жылагъуэ конкурс комиссэм къищтащ Налшык къалэ округым хыхьэ пщIантIэхэу «Иджырей къалэ кIуэцIым и теплъэ» проект хэхар гъэзэщIэным хыхьэу 2019 гъэм зыхуей хуагъэзэну яубзыхуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дзэ къулыкъум зэрыхуэхьэзырыр къапщытэ

2019-04-06

 • Бахъсэн къалэ округым щыщIадзащ зи ныбжь нэса щIалэхэр дзэ къулыкъум гъэкIуэным пыщIа Iуэхухэм. Я узыншагъэкIэ, нэгъуэщI мардэхэмкIэ щIалэхэр дзэ къулыкъум зэрыхуэхьэзырыр къэпщытэн лэжьыгъэр бадзэуэгъуэм и 15 пщIондэ ирагъэкIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIым  и  хъугъуэфIыгъуэхэм я  лъыхъуакIуэхэр

2019-04-06

 • Дыкъэзыухъуреихь дунейм и хъугъуэфIыгъуэхэр къэбгъэсэбэп зэрыхъунум ЩIы хъурейм ижь-ижьыжкIэрэ щыпсэуа цIыхухэми гу лъатат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха