ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Ди лъэпкъ уардэм и къежьапIэр

2021-09-14

 • ЩIыгум и ныбжьым ебгъапщэмэ, псэ зыIут дунейм еплъытмэ, цIыхум къикIуа гъуэгур кIэщI дыдэщ, тхыдэм и щапхъэхэмкIэ ар мащIэщ. Апхуэдэу щытми, цIыху лъэпкъыр куэду зэщхьэщокI я суфэткIэ, я бзэкIэ, я дуней тетыкIэкIэ, щIыпIэу зыщыпсэухэмкIэ. Нобэрей щIэныгъэм цIыхухэр я сурэткIэ, я нэпкъпэпкъкIэ егуэшыр негроид, монголоид, европоид расэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэш  псори зы  анэ къилъхуркъым

2021-09-14

 • Мы сурэтым щыфлъагъу гупым Къуэжьыкъуей Ищхъэрэ (Шэрэдж Ищхъэрэ) дэт курыт еджапIэр къэдухащ 1971 гъэм. Абы лъандэрэ илъэс 50 мэхъури, зы илъэси къэмынэу гъэмахуэкIэ мазэм ди жылэжьым дыщызэхуозэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, къыддеджа щIалэхэм ящыщ зыбжанэ нобэ къытхэтыжкъым. Ауэ ахэр зэи зыщыдгъэгъупщэркъым — дызэхуэса нэужь, IэфIу дигу къыдогъэкIыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Краснодаррэ  Налшыкрэ  щеджэну  къокIуэ

2021-09-14

 • ФокIадэм и 12-м я адэжь щIыналъэм къеблэгъэжащ ныбжьыщIэ гупышхуэ. КъэкIуэжахэм гуапэу япежьащ, я еджэн Iуэхур хэкум щызэтеублэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу ин яхуэхъуа, Краснодар щыIэ Адыгэ хасэм и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр. Абы къызэрыджиIамкIэ, ныбжьыщIэхэр Сирием къикlащ, Краснодар щеджэнущ. Куэд мыщIэуи апхуэдэ зы гуп Налшык къэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПасэIуэу къыщIэкIынущ

2021-09-11

 • Пщыхьэ, Шахэ, Щхьэгуащэ, Кхъужьыпс я псыхъуащхьэхэр зэпызыгъэщхьэхукI къурш гуэрэным щхьэщылъэгыкI бгыхэм я нэхъ уардэщ Фыщт Iуащхьэжьу метр 2888-рэ зи лъагагъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ФокIадэ  пщIыхьхэр

2021-09-11

 • ЩIым къэкIыгъэу щыбагъуэм и процент пщIейр бжьэ лъэужьыфIэхэм я сэбэпщ. Уегупсысмэ, «пщIейр»… ар куэдыщэ мэхъу: «псорищ»! Гъэгъаищхьэу мелуанитIым щIигъур зы бжьаIуэ зэрыбыным зэбгрех, егъэбатэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И  IэдакъэщIэкIхэм гупсысэ  яхэлъщ

2021-09-11

 • Хьэнцэ Албэч Аруан (Мысостей) къуажэм къыщыхъуащ, щопсэу. Дизайным хуеджащ, сурэт щIыным дехьэх, футболыр и псэм хэлъщ. Зызрипщытым щIэщыгъуагъ хелъхьэ. Албэч адыгэу дунейм къызэрытехьам ирогушхуэ — абы и нэщэнэхэр и лэжьыгъэхэм щыдолъагъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НыбжьыщIэ миным нэблагъэм зыщаужь

2021-09-09

 • Къэралым и Iэтащхьэ Путин Владимир и жэрдэмкIэ 2015 гъэм Сочэ къыщызэIуаха «Сириус» егъэджэныгъэ центрым зеужь, ехъулIэныгъэфIхэр зрегъэгъуэт. «Талантымрэ ехъулIэныгъэмрэ» фондым игъэлажьэ а IуэхущIапIэм щекIуэкIхэр хуэунэтIащ сабийхэм ябгъэдэлъ зэфIэкIхэм адэкIи зегъэужьыным, щIэныгъэфI зрагъэгъуэтынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛъагапIэ инхэм ухуэзышэ Iэмал

2021-09-09

 • Мы гъэм илъэс 55-рэ ирокъу ЩIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэр гъэлъэпIэн зэрыщIадзэрэ. ЩIыпIэ куэдым щаIэт а махуэшхуэр Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН-м) и унафэкIэ ягъэувауэ щытащ 1966 гъэм и фокIадэм и 8-м. Абы щыгъуэ Тегеран къыщызэIуахат егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ министрхэм я дунейпсо зэхуэсышхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэбзэм и сурэтщ адыгэ анэр

2021-09-07

 • Къалэм Іэпхъуэжа ди къуажэгъу унагъуэм, адэжь лъапсэри хэдгъэкІуэдэжынкъым, жаІэри, зэманым екІуу унэ щаухуат. Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм къэкІуэжурэ хадэм илэжьыхьхэрт, унэр зэрахьэрт. Апхуэдэу щыщыткІэ, зэрыІэбэн Іэмэпсымэ, зэрахьэну хьэпшыпхэр къашэри унэм къыщІалъхьащ, хадэм зэрелэжьынухэр кърагъэуващ. КІэщІу жыпІэмэ, адыгэ унагъуэм псэуныгъэм теухуауэ зыхуеину псомкІи лъапсэр къызэрагъэпэщат. Куэдрэ щыгуфІыкІыну къахуихуакъым, зэхадыгъуэу щІадзэри. Зэм унащхьэр къаунэщІащ: ухуэныгъэм къыдэхуа пхъэхэр, абджхэр, къэнжалхэр щІахащ. КъыкІэлъыкІуэри, зи щхьэгъубжэ дэпщыфа пэшхэр яхъунщІащ. Къытрагъазэри, жыгым хущхъуэ зэрытраутхэу шэрхъкІэ кърашэкІ Іэмэпсымэр яхьащ. Апхуэдэурэ щхьэпэ хъун ямыгъуэтыжыху унагъуэм ІэбжьанэфІейхэр кІэрыкІакъым. Унэр иджыри зэфІэтщи, мыр ямыщэмэ, лъэлъэжынущ, жаІэри, зымейхэм и унафэр ящІ. Зы зэман ящэжынуи къыщІэкІынщ, зэрыпсэун Іэмал лъапсэм къыщрамынакІэ, щІэрыщІэу къаугъуеижми иращІэнур гурыІуэгъуэ щыхъуакІэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Творчествэм и утыку

2021-09-07

 • «Платформа» фIэщыгъэм щIэту илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI фестиваль гъэщIэгъуэныр иджыблагъэ Налшык щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къулъкъужын Ипщэм къыщагъуэтахэр

2021-09-07

 • Урысейм и къэрал Эрмитажым археологиемкIэ къызэригъэпэща экспедицэм 2016 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къыщыщIэдзауэ Къулъкъужын Ипщэм щыIэ пасэрей кхъащхьэжьхэм щIытI лэжьыгъэхэр щрегъэкIуэкI. Пандемием и зэранкIэ зэпагъэуа лэжьыгъэхэр иджыблагъэ яублэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Терроризмэм ебэныным щызэкъуэувэным и махуэмкIэ цIыхухэм зэрызахуигъазэ

2021-09-04

 • Урысей махуэгъэпсымкIэ фокIадэм и 3-р Терроризмэм ебэныным щызэкъуэувэным теухуа махуэщ. Ар къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ 2004 гъэм фокIадэ мазэм и япэ махуэхэм Беслъэн къалэм къыщыхъуа гукъутэ Iуэхугъуэхэм. Абы щыгъуэм терактым цIыху 300-м щIигъу хэкIуэдауэ щытащ, я нэхъыбэр сабийуэ. А къэхъукъащIэ шынагъуэм къигъэлъэгъуащ абы и къызэгъэпэщакIуэхэмрэ и гъэзэщIакIуэхэмрэ я нэмыукIытэншагъэм, гущIэгъуншагъэм, бзаджагъэм, гъэпцIагъэм гъунэ зэримыIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Усен Олег Мусэ и къуэр

2021-09-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэмрэ журналистикэмрэ хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 69-м иту дунейм ехыжащ театрымрэ киномрэ я артист, журналист, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Усен Олег Мусэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щэнхабзэ дауэдапщэхэм къалэр дэщIэращIэт

2021-09-04

 • КъБР-м и Къэралыгъуэм, Конституцэм, ЩIэныгъэм, Налшык къалэм я махуэхэр ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2021-09-01

КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэщ

КъБР-м и Конституцэм и махуэщ

ЩIэныгъэм и махуэщ

Налшык къалэм и махуэщ

Зыхыхьэхэр: Хэха