ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Фи гъащIэр гъэнщIауэ зэрекIуэкIынур си фIэщ мэхъу

2019-08-15

 • КIуэкIуэ Казбек «Мэшыкъуэ-2019» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэм хэтхэм яхуозэ
 • КIуэкIуэ Казбек Пятигорск къалэм щахуэзащ «Мэшыкъуэ-2019» XX Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэм хэтхэм икIи Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща лъэпкъ щэнхабзэ фестивалыр къыщызэIуахым къэпсэлъащ. ГуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, округым хиубыдэ щIыналъэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэ паркыр ягу ирохь

2019-08-15

 • Бахъсэн къалэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щыщыIам абы и паркыщIэм еплъахэщ «Урысейм ухуэныгъэмкIэ и министерствэм проектхэмкIэ и дирекцэ» федеральнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сурманидзе Кемалрэ КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гъэсашэ Жамболэтрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-08-15

 • ШыщхьэуIум и 15, махуэку
 •  Урысейм и Археологым и махуэщ
 •  Кхъухьлъатэ зэпкърызылъхьэм и махуэщ
 •  Тыва Республикэм и махуэщ
 •  Индием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэтуей жылэм и щапхъэ

2019-08-15

 • Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей жылэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къурмэн хьид махуэр. Абы иращIэкIа тхьэлъэIур къызэрагъэпэщащ къуажэ жэмыхьэтымрэ администрацэм и унафэщIымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сытым дежи щIэщыгъуэщ тхылъ еджэ цIыхур

2019-08-15

 • Къэбэрдей лъэсырызекIуэ уэрамым шыщхьэуIум и 11-м щекIуэкIащ «HomoLectis. Тхылъ еджэ цIыху» зи фIэщыгъэ фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ Тхылъ саугъэт щIыным и махуэм ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-08-15

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, КъБР-м и Журналистхэм я союзым, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», «Голос Чегема», «Бахъсэн», «Баксанский вестник», «Вести Прохладного», «Лескенская газета», «Майские новости», «Маяк 07», «Налшык», «Прохладненские известия», «Терек», «Черекские вести», «Эльбруские новости» газетхэм, «Литературная «Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр» журналхэм я редакцэхэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, «Къэбэрдей-­Балъкъэр» телекомпанием, «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием, «Налшык» жылагъуэ радиотелекомпанием, «Къэбэрдей-Балъкъэр» хъыбарегъащIэ агентствэм я лэжьакIуэхэр «Къэбэрдей-Балъкъэр телекомпанием» и радиом макъымкIэ и режиссёр Ащнокъуэ — Къуэдзокъуэ Тамарэ Шэмсэдин и пхъум хуогузавэ абы и къуэ Къуэдзокъуэ Аслъэн Хьэсэн и къуэр дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-08-15

 • КъБР-м «Промышленностым щылажьэхэмрэ хьэ­рычэ­тыщIэхэмрэ я зэгухьэныгъэ» и щIыналъэ IуэхущIапIэм и правленэм хэтхэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэр, «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ» журналым я лэжьакIуэхэр ­КъБР-м «Промышленностым щылажьэхэмрэ хьэры­чэ­тыщIэхэмрэ я зэгухьэныгъэм» и унафэщIым и япэ ­къуэдзэ ГуэбэщIыкI Жантемыр Мухьэмэд и къуэм хуогузавэ абы и щхьэгъусэ Риммэ Мухьэмэд и пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-08-15

Тайвань хытIыгум дунеяплъэ кIуэ цIыхухэм я нэхэм япэу къыфIэнэр абы и къалащхьэм къати 101-рэ хъууэ дэт Тайбэй унэ абрагъуэрщ. Метр 510-рэ зи лъагагъ абы тыкуэн, ресторан, нэгузегъэужьыпIэ куэд дыдэ хэтщ. Езым ищхьэ дыдэ къатым унэсыным зы дакъикъи текIуэдэнукъым псынщIэ дыдэу зекIуэ лифтхэм я фIыгъэкIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэуэтхэр

2019-08-15

 • Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр.
 • ПэщIэдзэр №№ 94, 96-хэм итщ).
 • Дыгъэ зыIэтыгъуэу пшэплъыр къыщызэкIэщIитхъым къуэкIыпIэмкIэ шы лъэ макъышхуэ къыщыIуащ. Къыпщыхъурт тенджызым щIыхъей къыщыхъуауэ, псы Iуфэр дэгызу. Адэмей и сэмэгурабгъумкIэ щеплъэкIым, къыгурыIуащ КIэбгъулъ щепсыха нэжьгъущIыдзэр къызэрысар. Дыгъэм плъыжьу ириIа уафэ джабэмкIэ къеха жьыхъарзу* къызэрыхьырт нэрыбгей зэщIэузэдахэр. Дэрдэней зауэлIхэр я пIэм ижыхьауэ, захуэгъэхъеижыртэкъым, я Iэ къэблэгъа тхьэIухудхэм къызэрыхуаIэтынур я щхьэ яхуимыгъэзагъэу. Алыджыкъуэхэм зыкъащIэжу, шабзэхэмрэ джатэхэмкIэ пхъуэхукIэ, гъущI шхуэпэбг зыжьэхэлъ шы лъэдий псыгъуэ лъэпкъыфIхэр къахэлъадэри, дэрдэнеидзэм и япэ IущIэр шыбгъэгукIэ ирахащ нэрыбгейхэм. КIэбгъулъ мэзым къызэрыщIэха нэжьгъущIыдзэм къыхалъхьа хьэлэчым къелар мащIэщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2019-08-14

 • Абхъазыр зыхъумэу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1992 гъэмКуржы-Абхъаз зауэм щIидзащ.
 • Пакистан Ислъам Республикэм и щхьэхуиты-ныгъэм и махуэщ. 1947 гъэм Пакистаныр къэрал щхьэхуит хъуащ.
 • 1908 гъэм Фолкстон (Инджылыз) дунейм щыяпэу щрагъэкIуэкIащ цIыхубзхэм я нэхъ дахэр къыхэхыным теухуа конкурс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тэрч районым хъарбызыр щыбэгъуащ

2019-08-14

 • Тэрч районым хыхьэ Урожайнэ, Дей, Плановскэ, Интернациональнэ къуажэхэм щыхащIа хъарбызыр щIадзауэ Iуахыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэуэтхэр

2019-08-14

 • Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №94-м итщ).
 • Иужьрей зэманым Алэдамэ гу лъитат Удынэ и теплъэ дахэр щIэх-щIэхыурэ и нэгу къызэрыщIидзэм. Абы фIэкIа Iуэху имыIэу, хуейуэ егупсысу хужыIэнукъым. Ауэ, къыгурыIуэркъым нэрыбгей щхьэцыплъым и нэгум щIэт нэщхъейр зищIысыр, и нащхъуэ дахитIыр щIэплъыпIэм щытеплъызэкIэ, зыпхыщэт гупсысэхэр, къыхуэубыдыркъым «ябгэ» теплъэм и щIагъ щIэлъ купщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХэкIуэдахэм я сабийхэм гулъытэ хуащI

2019-08-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и полицейхэр яхуэзащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я сабийхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Путин Владимир и илъэс 20 гъуэгуанэр

2019-08-10

 • «Зэманыр макIуэ, шэ икIауэ», — щыжиIащ и усэхэм ящыщ зым КIыщокъуэ Алим. Илъэс тIощIыр, тхыдэм тепщIыхьмэ, ар зэман кIэщI дыдэщ, ауэ псори зэлъытар и мыхьэнэрщ. Урысей къэралыщIэм и дежкIэ а лъэхъэнэр хуабжьу купщIафIэу щытащ, зи фIыщIэри 1999 гъэм шыщхьэуIум и 9-м къэралым и Правительствэм и УнафэщIым и къалэнхэр игъэзэщIэну ягъэува Путин Владимир Владимир и къуэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Темыркъан Юрий КъБКъУ-м щохьэщIэ

2019-08-10

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэу хэт зэIущIапIэ пэшышхуэм вузым и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ шыщхьэуIум и 9-м щрагъэблэгъащ дызэрыгушхуэ ди хэкуэгъу, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтымрэ Глинкэм и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург къалэм и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, дуней псом къыщацIыху, оркестр цIэрыIуэ зыбжанэм я тхьэмадэ Темыркъан Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха