ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Музейм щахъумэнущ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр

2022-06-25

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм ЗауэлI щIыхьымкIэ и пэшым а IуэхущIапIэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Накуэ Феликс щратащ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр щахъумэну. Ар ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык къыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иужьрей щэбэтым  ягъэлъапIэ

2022-06-25

 • IэмэпсымэщIэхэр къэзыгупсысхэмрэ (рационализаторхэмрэ) инженерхэмрэ я махуэр гъэлъэпIэныр, адрей илъэсхэми хуэдэу, мы гъэми мэкъуауэгъуэм и иужьрей щэбэтыращ зытехуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыт щыгъуи сыпоплъэ

2022-06-25

 • «Адыгэ псалъэ» газетым нэхъапэIуэкIэ къытрадзэу щытащ щIэджыкIакIуэхэм я тхыгъэ кIэщIхэр, газетым Iэ щIыщIадзым, абы и фIагъ-щыщIэныгъэхэм, нэхъыбэу тетыну зыщIэхъуэпсхэм теухуауэ. СфIэгъэщIэгъуэнт адыгэбзэкIэ къыдэкI газетыр, аркъудейри зи фIыгъэ нэхъыщхьэр, нэхъри егъэфIэкIуэн хуейуэ къэзылъытэхэр зэрымымащIэр. АрщхьэкIэ илъэс куэд щIауэ ар зэрыщIэзджыкIым сэри хуитыныгъэ къызиту къысщохъу си еплъыкIэр къэсIуэтэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куэд зыщIэ куэд хузэфIокI

2022-06-25

 •  Ди республикэм щеджэн и мураду и хэку къэзыгъэзэжауэ щыта Чурей Дыжьын куэдым яцIыху и щIэныгъэкIэ, и лэжьыгъэкIэ, и цIыху хэтыкIэкIэ. И насып Абхъазым щыIэу къыщIэкIри, абы унагъуэ щыхъуауэ щопсэу Дыжьын. Мы махуэхэм ар Налшык къэкIуэжати, «Адыгэ псалъэ» газетым щиIэ и ныбжьэгъухэр илъагъуну редакцэм къызэрыщIыхьар къэдгъэсэбэпри, деуэршэрылIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкупсэ уэрэдхэм я пшыхь

2022-06-23

 • Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 81-рэ зэрыхъум ирихьэлIэу Бахъсэн районым щекIуэкIащ хэкупсэ уэрэдхэр щагъэзащIэ концертышхуэ. Абы еплъащ щIыналъэм щыпсэу цIыху минрэ щитхум щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зауэм щылIыхъужьт, лэжьыгъэм щыпашэт

2022-06-23

 • Къызбрун ЕтIуанэ къуажэм дэт курыт школым сыщеджэрт 1957 гъэм, еянэ классым сыщIэст. Абы щыгъуэ «Красная Кабарда» колхозым и фермэхэм дашэурэ шэджагъуэ хъухукIэ лэжьакIуэхэм защIэдгъакъуэрт. Мэлыжьыхь мазэу дашат ЗэкIурей Хьэзиз зи унафэщI фермэм. Хъыджэбзхэр жэмышхэм, дэ мащэм силос къизышхэм дадэIэпыкъурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мухьэжид  и  дэхэмрэ и  адыгэбзэмрэ

2022-06-23

 • ИлъэситI ипэкIэ ТВ-р Къэхъун дагъэкIуат,  усакIуэ, джэгуакIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан теухуа пшыхьыр  тетхыну. Ар иухауэ камерэр хъуржыным итлъхьэжу дыщыту зы дадэ утыку къихьэри, уэрэдыжь къыхидзащ. Зэрытлъхьэжа камерэр псынщIэу зэрытхыжри, тхьэмадэм тедубыдащ. Абы и уэрэд жыIэкIэри гурыхьт, уэрэд жиIэри жыIэкIэм хуэфащэт — зэи зэхэсхатэкъым Уэзы Мурат и уэрэдыр апхуэдэу ягъэзащIэу. Дадэр  гуапэу гум къинэжати, си ныбжьэгъу Тхьэкъуахъуэ Артур си гъусэу и деж тедгъэзэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДыщэкIым  и «Къуажэр»  

2022-06-23

 • Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэ щIалэ ДыщэкI Тамир архитектор ныбжьыщIэхэм папщIэ ирагъэкIуэкI «Къалэр зыгъэщIэращIэ» етхуанэ урысейпсо зэпеуэм ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Республикэм и ГЭС-хэм къахохъуэ

2022-06-21

 • Санкт-Петербург щекIуэкI XXV Дунейпсо экономикэ форумым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ «РусГидро» ПАО-мрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ щызэращIылIащ. Абы теухуа тхылъымпIэм Iэ щIадзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ IуэхущIапIэм и унафэщI Хмарин Викторрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэгурыIуэр мэунэри…

2022-06-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Команда 5642» республикэ щIалэгъуалэ зэхыхьэ. Ар хуэунэтIауэ щытащ щIэблэр щIэпхъаджагъэ ямыщIэным хуэущииным, лъэпкъ зэхуэмыдэ къыхэкIахэмрэ зи дин зэтемыхуэхэмрэ зэгурыгъэIуэным, щIалэгъуалэм я жэрдэмыр ядэIыгъыным теухуар. ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ КъБР-м и министерствэм къызэригъэпэща зэIущIэр «КъБР-м терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щыпэщIэтын» къэрал программэм щыщу къызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Рае и гукъэкIыжхэр

2022-06-21

 • Къуажэхэм дэлъ фIыгъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ абы дэс нэхъыжьыфIхэр. Ахэр зыщIэс унэм къыщыхъу щIэблэр нэхъ гушхуауэ къотэдж. Нэхъыжьхэращ унагъуэм, лъэпкъым и унафэ зыIэщIэлъри, хэкIыпIэм я нэхъыфIымрэ пэжымрэ къэзыгъуэтыфри. И насыпщ ар и зэманым къызыгурыIуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыхуейкъым псэупIэу сэ хамэ жэнэт

2022-06-21

 • Къэгъэзэж Валерэ 1939 гъэм Жэмтхьэлэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт школыр къиуха нэужь, ар щеджащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. 1964 гъэм къыщыщIэдзауэ илъэс 50-м щIигъукIэ Жэмтхьэлэ курыт еджапIэм урысыбзэмрэ литературэмрэ щригъэджащ. УсакIуэу зыкъимылъытэжми, и гупсысэ гуэрхэр зэзэмызэ усэбзэм иригъэзэгъэн фIэфIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Унагъуэм и щапхъэ дахэ

2022-06-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд и цIэр зэхэзымыхарэ абы и «Щихухэр иджыри мэкI» тхылъым емыджарэ къытхэту къыщIэкIынкъым. Сэ абы сыдэпсэлъэну, интервью къеIысхыну зэгуэр си насып къихьати, си гукъэкIыжхэмкIэ сывдэгуэшэну си гуапэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди щIыналъэр  ирагъэцIыху

2022-06-21

 • «НТВ» федеральнэ каналымкIэ куэдым фIыуэ ялъэгъуауэ къагъэлъагъуэ «Поедем, поедим» теленэтыныр зыгъэхьэзырхэр иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сакъын зэрыхуейр зыщывмыгъэгъупщэ

2022-06-21

 • Мы гъэр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэс 511-рэ щатхащ. Абыхэм ящыщу 113-р псэупIэхэм къыщыхъуащ, удз гъуар ягъэсу 200-рэ къахутащ. МафIэсхэм къыщрагъэлащ цIыху 14, ахэр къыщыхъуа щIыпIэхэм ирагъэIэпхъукIащ 613-рэ, фэбжь зэхуэмыдэхэр ягъуэтащ цIыху 21-м. Ди жагъуэ зэрыхъущи, цIыхуи 10 хэкIуэдащ. Сом мелуан 740-м щIигъу и уасэ мылъку храмыгъэсхьэн яхузэфIэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха