ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Зыхуей  хуэзэу  екIуэкIащ

2020-07-03

 • Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтыр ди къэралым зыхуей хуэзэу щекIуэкIащ. Бадзэуэгъуэм и 1-м, бэрэжьейм, иухащ IэIэтыр. Ар махуиблкIэ екIуэкIащ. Иджырей IэIэтыр адрейхэм емыщхьу кIыхьу зэрекIуэкIам къыщымынэу, зэIухауи щытащ — абы кIэлъыплъащ цIыху мелуан ныкъуэм щIигъу. Къапщтэмэ, IэIэтыр хабзэм тету къызэгъэпэща хъуащ, ныкъусаныгъэ егъэлеяи къыхэкIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэ зыIэтахэм я процент 85-р арэзыуэ къыщIокI

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщапщытэжащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуауэ мэкъуауэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 1 пщIондэ екIуэкIа IэIэтым кърикIуахэр. Ар журналистхэм яжриIащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2020-07-03

 •  ГИБДД-м (ГАИ-м) и лэжьакIуэхэм я махуэщ. ЦIыхубэ комиссархэм я советым ищIа унафэм ипкъ иткIэ 1936 гъэм къызэрагъэпэщащ ГАИ-р.
 •  Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Алтай Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 •  Хакасия Республикэм и махуэщ
 •  Беларусь Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мдзымтэ (Мзымтэ)

2020-07-03

 • ЩIыпIэцIэхэр
 • Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, Сочэ и Iэгъуэблагъэм щыIэ щIыпIэ телъыджэу иужькIэ «Красная поляна» зыфIащыжам нэхъапэхэм Къуэбыдэ (Кбаадэ) цIэмкIэ еджэу щытащ. Ар зэгъэщIылIа Мдзымтэ къуршыпс уэрым и къежьапIэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм дыгъапIэмкIэ гъэза и джабэ нэкIухэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МашинэщIэхэр  ират

2020-07-03

 • Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм техникэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI, артиллерие дзэ зэщIэузэдахэмкIэ и IэнатIэм и тхьэмадэ, подполковник Рыков Михаил «Патриот» машинэщIэхэр зыхуагъэфэщахэм абыхэм я IункIыбзэIуххэр яритыжащ. Ирилэжьэн папщIэ машинэ псынщIэу 8 иратащ «Iуащхьэмахуэ» СОБР-м, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и СОБР-м, ОМОН-м я къудамэхэм я шофёрхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-07-03

 • МЭШБАЩIЭ  Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48, 50 — 51, 54 — 57, 62, 65 — 68,
 • 70 — 72, 74, 77-хэм итщ).
 • Пащтыхь Пётр I хэкIэсауэ къыгурыIуэжат зауэлI хеитIыр, и нэм лъы къытрихуэу, зэрыIэщIэукIар, арщхьэкIэ IэфракIэм едзэкъэжыф щыIэ? А къыIэщIэщIам Мазепэр къызэрыщIидзар хыхьэжауэ урыс пащтыхьыр иджы щхьэлажьэт. И фIэщ хуэщIыртэкъым гетманыр къызэрепцIыжар: «…Щыуагъэхэр, аргуэрыжьу щыуагъэхэр. Дэтхэнэра пэжыр? Хэт пцIы зезы- хьэр? Апхуэдиз зэманым пэжкIэ сызыщыгугъар дауэрэ нэпцIт?» — гупсы-сэ жэуапыншэхэм хэзэрыхьа пащтыхьыр нэщхъейт. Губжь егъэлеям еныкъуэкъу Пётр и нэшкIул сэмэгум хуэш техьэгъуэ ирижэху, шухьэ къэптал удзыфэм и Iунэ дыщафэхэр дритIэтей-ирипхыхыжурэ, пэшышхуэр хуримыкъуу, и щхьэр зэрихьэрт. Пащтыхьыр лIы щхьэц хъурыфэ Iувт. Дамащхьэхэм теуэж а щхьэц утIэрэзар щхьэгъэкъыу иридзэкIыурэ, и жьэпкъыпэ плIимэр ерыщу щIикъузэжу лIыр папщэрт. Мо накъэпакъэ Iупэ Iувышхуэр бауэкIэщIу щыхэпсчауэкIэ и нагъуэ хъуреишхуитIыр натIабгъуэ лъагэм, къазыхъу нэгэгъуу, къыщIэтIысхьэрти шынагъуэу къыщихупэрт. Езыр шырыкъу лъащхьэ лъагэрэ, лIы лъакъуэ кIыхьыжьу, и гуауэми дамэдууфэ щIэмыхъукIыу иныжь къутахуэт Пётрыр, егъэлеяуэ лIышхуэт…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь и унагъуэм, благъэхэм, Iыхьлыхэм яхуогузавэ

2020-06-30

 • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэгузэващ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Къалмыкъым я цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гуртуев Сэлихь и унагъуэм, благъэхэм, Iыхьлыхэм:
 • «Дунейм ехыжащ художественнэ литературэм, лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэм, зэкъуэтыныгъэм, зэгурыIуэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху. СулътIанбэч и къуэ Сэлихь и унагъуэм, абы и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ сахуощыгъуэ. И ахърэтыр нэху Тхьэм ищI!» — итщ республикэм и Iэтащхьэм Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым кърилъхьа тхыгъэм.
 • Къаудыгъу Заур.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди республикэм зыри къылъэщIыхьэркъым

2020-06-30

 • «Урысей мэкъумэш банк» акционер зэгухьэныгъэм экспертизэмкIэ и центрым къипщытащ мыIэрысейхэр ди къэралым зэ-рыщагъэкIыр, абы къыпах пхъэщ-хьэмыщхьэхэр зэрыщащэр. Жыг хадэщIэхэр куэду зэрагъэтIысыр къэплъытэмэ, 2024 гъэм ирихьэлIэу Урысейм къыщрахьэлIэжыфынущ мыIэрысэу тонн зы мелуанрэ мин 200-рэ. Абы и нэхъыбэр иужьрей илъэситхум хащIа жыгыщIэхэм къыпачынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гуртуев Сэлихь СулътIанбэч и къуэр

2020-06-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь СулътIанбэч и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-06-30

 • МЭШБАЩIЭ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48,
 • 50 — 51, 54 — 57, 62, 65 — 68,
 • 70 — 72, 74-хэм итщ).
 • АрщхьэкIэ жыг баринэри къегуэпакъым хъаным. Къаплъэн-Джэрий и псэр аргуэру илъэдэжащ Кърымым. И нэгум къыщIэуващ хъангуащэ Алсу. Хъангуащэр и щхьэгъусэм щIыгъуу зекIуэ къэкIуэну лъаIуэурэ къигъэнат. Бахъшысэрей нэщIыжьым дэт хъан уардэунэм Къаплъэн-Джэрий щIэмысмэ, Алсу хуабжьу къытехьэлъэрт. «Къыздэсшауэ щытатэмэ, сыту дахэ куэд илъагъунт хъангуащэм! Ди щIыпIэми хуэ-дэу щIэращIэщ мы лъахэр. Пэжщ, мыбыкIэ щыIэ къуршыбгхэр нэгъуэщIщ, щхъуантIагъэм хокIуадэ къыр дзакIэхэр. Мо мэз Iувхэм щыкуэдщ пхъэщхьэмыщхьалъэ жыгхэри. Къуршыщхьэхэм я уэс пыIэхэм Iуплъэнтэкъэ Алсу? Мылылъэхэм къащIэж къуршыпсыр Iухуэнтэкъэ си дахэм? Жэщхэр-щэ… Къэдабэ вындыкIэм вагъуэ налкъутхэр щызэподжэгу! Къызэрыздэзмышам и гуIэфIтещIэжу Алсу хуэсхьынщ ХьэтIохъущокъуэ гуащэм и щIыIу-бгырыпхыр. Алсу и бгы псыгъуэ лантIэм си IэкIэ есшэкIынщ а къэбэрдей пщы уэлий гуащэм и бгырыпх лъапIэр! Абы и закъуэкъым: Къэбэрдейм сызэрихьэу а къэкIуэсэжаитIыр къэзубыдыжынщи, тIури зэщIыгъуу хъангуащэм тыгъэ хуэсщIынщ! Зыхуей дыдэ лейр ярихыну хуиту…»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дохутыр IэщIагъэр псэкIэ къыхэзыха

2020-06-30

 • Шормэн Алесэ Тэрч къалэм къыщыхъуащ, Сеченов И.М. и цIэр зезыхьэ Москва къэрал медицинэ университетыр мы гъэм къеух. Дохутыр IэщIагъэр къыхэзыха хъыджэбзыр накъыгъэм и 15-м къыщыщIэдзауэ мазэкIэ щылэжьащ коронавирусым пэщIэтыным тегъэщIауэ зауэм и ветеранхэм папщIэ Москва къыщызэрагъэпэща сымаджэщым. Алесэ дыщигъэгъуэзащ и IэщIагъэр къызэрыхихами и мурадхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛэжьапIэншэхэм  зэрызыщIагъакъуэр

2020-06-27

 • КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм цIыхухэм яхуеIуатэ Урысей Федерацэм и Правительствэм 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 10-м къыдигъэкIа «УФ-м и Правительствэм лэжьапIэншэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ и акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» унафэм ипкъ иткIэ цIыхухэм зэрадэIэпыкъуну Iэмалхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2020-06-27

 • Мэкъуауэгъуэм и 27, щэбэт
 •  Бдзэжьей ещэным и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Осетие Ипщэм и щIалэгъуалэм я махуэщ
 •  Таджикистаным и лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Узбекистаным щагъэлъапIэ печатымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2020-06-26

 •  Наркоманиемрэ наркотикхэр щэнымрэ ебэныным и дунейпсо махуэщ
 •  Залымыгъэ зыкIэлъызэрахьахэм къащхьэщыжыным и дунейпсо махуэщ
 •  Азербайджаным IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я махуэщ
 •  Беларусь Республикэм, Туркменистаным я прокуратурэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым къет

2020-06-26

 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 25-м ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 82.246-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 4.726-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 0-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1374-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 57-рэ
 • Хъужахэр — 2945-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 49-рэ
 • Я унэхэм щIэсу зыкIэлъыплъхэр — 1610-рэ
 • Амбулаторнэу ягъэхъужхэр — 1562-рэ

Зыхыхьэхэр: Хэха