ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Тхылъ  Нэхъыщхьэ

2018-12-11

 • Урысей Федерацэм и хабзэ нэхъыщхьэр — Конституцэр — къызэращтэрэ мы гъэм илъэс 25-рэ ирокъу. 1993 гъэм а махуэм цIыхубэ IэIэткIэ къащтауэ щытащ Урысей Федерацэм и Конституцэр. Аращ Урысейм и хабзэ нэхъыщхьэри, законхэм лъабжьэ яхуэхъури.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2018-12-11

 • Бгыхэм я дунейпсо махуэщ
 • Танго къэфэкIэм и дунейпсо махуэщ
 • 1802 гъэм император Александр Езанэм унафэ къыдигъэкIащ зэпымыууэ лэжьэну мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэ Санкт-Петербург къыщызэгъэпэщыным теухуауэ. Абы лэжьэн щIидзащ 1803 гъэм и гъатхэм.
 • 1815 гъэм Петербург дэт Берже заводым япэ урыс кхъухьыр щащIащ.
 • 1946 гъэм ООН-м Сабийхэм защIэгъэкъуэнымкIэ фонд къызэригъэпэщащ.
 • 1956 гъэм Мэлбахъуэ Тимборэ КПСС-м и обкомым и япэ секретару хахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо зэхыхьэшхуэм хэтащ   цIыху 1000-м нэблагъэ

2018-12-11

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 5 — 6-хэм Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм, пресс-IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, блогерхэм, къэпщытакIуэ гупхэм я VI дунейпсо зэхыхьэшхуэр. КИФЩI-м и хэгъэгухэм къыдэкIуэу, абы мы гъэм япэу хэтащ Урысейм и нэгъуэщI щIыналъэхэм, хамэ къэралхэм я лIыкIуэхэр. ЦIыху 1000-м нэблагъэ зэхуэзышэса зи чэзу зэхыхьэр траухуащ Грознэ къалэр къызэрыунэхурэ илъэс 200 зэрырикъум. Ар къызэригъэпэщащ Жылагъуэм я жэрдэмхэмкIэ «Кавказ Ищхъэрэ» щIыналъэ зэхуаку центрымрэ КИФЩI-м и ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэмрэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратыр, Шэшэн Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэмрэ и Правительствэмрэ я дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хуэныкъуэщ  къуршхэри  гулъытэ

2018-12-11

 • Бгыхэм я дунейпсо махуэр, дыгъэгъазэм и 11-р, ООН-м 2003 гъэм иригъэкIуэкIа и 57-нэ Ассамблее Нэхъыщхьэм къыщащтащ. Ауэ абыкIэ жэрдэмыр къыщыхалъхьауэ щытар 1992 гъэм зи гугъу тщIы зэгухьэныгъэм зэхиша конференцырщ, Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымрэ зегъэужьынымрэ теухуауэ щытарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гугъущ къэкIуэну дахэм и лъабжьэр бгъэтIылъыну

2018-12-11

 • ЩIы хъурейм и щIыпIэ псоми цIыху мелуанхэр щызытхьэкъуа топджэгум и дунейпсо махуэщ дыгъэгъазэм и 10-р. Ар къэрал куэдым Iэтауэ щагъэлъапIэ. Къапщтэмэ, Бразилием. Зыми хузэфIэмыкIауэ абы и командэ къыхэхар тхуэнейрэ дунейпсо чемпион хъуам и закъуэкъым, атIэ ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъагъуэу и футболистхэр здэщымыIэ щIыпIэ къэгъуэтыгъуейщ. Уеблэмэ, Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и гъуащхьэтет Гильермерэ гъуащхьэхъумэ Фернандесрэ къыщалъхуари къыщыхъуари Бразилиеращ. А къэралым и экономикэр, цIыхухэм я псэукIэр езыгъэфIакIуэ унэтIыгъэшхуэщ топджэгур. Дэ абыхэм далъэщIыхьэным куэд дыдэ иIэщ, ауэ дызэрыгушхуэнри мащIэкъым. Абы и лъэныкъуэкIэ ди гугъэ псори зэпхар Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иджыпсту щыджэгу «Спартак-Налшыкращ». Ар зыхэт зэхьэзэхуэр пIалъэ кIыхькIэ зэрызэпагъэуар къэдгъэсэбэпынщи, кърикIуахэм дыхэплъэжынщ икIи абы ехьэлIауэ ди Iуэху еплъыкIэм фыщыдгъэгъуэзэнщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хабзэм  хагъэгъуазэ

2018-12-11

 • Сабий творчествэмкIэ «Эрудит» центрым щызэхуэзащ полицэм и лэжьакIуэхэмрэ IуэхущIапIэм и гъэсэнхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я VI зэIущIэм

2018-12-08

 • Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я VI зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Журналистхэм я зэхыхьэшхуэ

2018-12-08

 • Дыгъэгъазэм и 5 — 6-хэм Грознэ къалэм щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъэгухэм, Урысейм, гъунэгъу республикэхэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я журналистхэм я VI зэхыхьэшхуэр. МахуитIым къриубыдэу зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр икIи купщIафIэхэр къызэрагъэпэщащ, унэтIыныгъэм и щэхухэмрэ щIэхэмрэ ухагъэгъуазэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэсу къэкIухьыным къыхураджэ

2018-12-08

 • «Къалэмбий» лекторий зэIухам иригъэкIуэкIа етIуанэ дерсым едэIуахэм «хайкинг» (лъэс туризм) зыгъэпсэхукIэм ехьэлIауэ гъэщIэгъуэн куэд щызэхахащ. КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым и пэшым зи нэгу зезыгъэужьыну зыфIэфIхэр щрагъэблэгъат «Iуащхьэмахуэ» турист волонтёр гупым и унафэщI КIущ Стасрэ «Амерби» проектым и пресс-секретарь Узденов Iэмырбийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2018-12-08

 • Дыгъэгъазэм и 8, щэбэт
 • СурэтыщIым и дунейпсо махуэщ. Ар гъэлъэпIэныр 2007 гъэм къыхилъхьауэ щытащ «Дунейм щыпсэу лъэпкъхэм я гъуазджэ» дунейпсо зэгухьэныгъэм.
 • Урысей казначействэр къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1992 гъэм УФ-м и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ «Федеральнэ казначействэм теухуауэ» законым.
 • Узбекистан Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ — я Конституцэм и махуэщ
 • Болгарием щагъэлъапIэ студентым и махуэр
 • 1832 гъэм къызэрагъэпэщащ Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб нэхъыщхьэм и Дзэ академиер.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысей аэропортхэм цIыхушхуэхэм я цIэхэр фIащ

2018-12-06

 • Къэралым ис цIыхубэм Интернет IэмалкIэ драгъэкIуэкIа IэIэтым ипкъ иткIэ, аэропорт плIыщIым щIигъум Урысейм и тхыдэм фIыкIэ къыхэна цIыхушхуэхэм я цIэхэр хуагъэфэщащ. ЩэкIуэгъуэм екIуэкIа IэIэтыр зэриухар вэсэмахуэ хэIущIыIу ящIащ. Абы ипкъ иткIэ, Мэзкуу дэт «Шереметьево» аэропортым усакIуэ Пушкин Александр и цIэр зэрихьэнущ дяпэкIэ, «Домодедово»-м — щIэныгъэлI Ломоносов Михаил и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2018-12-06

 • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэрыщIэмытыжым теухуауэ.
 • Испанием и конституцэм и махуэщ
 • 1240 гъэм, къаувыхьауэ зэман кIыхькIэ щыта нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев къалэм дыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэр» — адыгэ унагъуэ псоми!

2018-12-06

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр

2018-12-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и литературэм хэщIыныгъэ хьэлъэ игъуэтащ.
 • И ныбжьыр илъэс 76-нэм иту дунейм ехыжащ Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэзыгъэхьэ комиссэм щыщ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, жылагъуэ лэжьакIуэ емызэш, гуапагъышхуэ зыбгъэдэлъ цIыху Тхьэзэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2018-12-04

 •  УФ-м щагъэлъапIэ информатикэм и махуэр
 •  1674 гъэм Мичиган (США) гуэлым и Iуфэм деж щытIысащ жылэ цIыкIу, иужькIэ Чикаго къалэ хъуар.
 •  1707 гъэм Урысейм щыяпэу Москва къыщызэIуахащ узыншагъэм щыкIэлъыплъ къэрал IуэхущIапIэ (иджыпсту ар Бурденкэ Н. Н. и цIэр зезыхьэ дзэ клиникэ сымаджэщ нэхъыщхьэрщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха