ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

УпщIэхэм я жэуапу

2023-05-25

 • ХъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ яIущIащ КъБР-м и дзэ комиссар Пахомов Дмитрийрэ контракт щIыкIэм тету армэм дашхэм я дэфтэрхэм щыхэплъэ IуэхущIапIэм и унафэщI Дмитриев Виталийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди лъэпкъ литературэхэм я хэхъуэ

2023-05-25

 •  Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, тхакIуэ, драматург Къаныкъуэ Заринэрэ («Гум и псысэхэр») КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, тхакIуэ Мусукаевэ Сакинатрэ («Когда летаешь, нельзя бояться») я Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъхэм ятеухуа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ ныпыр Эверест щеIэт

2023-05-25

 • Иджыблагъэ адыгэ бзылъхугъэ Пекъу Алинэ дуней псом и бгы нэхъ лъагэ дыдэм дэкIащ. Ар Эверест и щыгум ихьащ къызыхэкIа лъэпкъым и щIыхькIэ, и зэфIэкIыр триухуащ адыгэм ди Щыгъуэ-щIэж махуэм. Ныпыр зыхуиIэтари мамырыгъэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Борей — ищхъэрэ щIыналъэ

2023-05-25

 • Пасэрейхэр ищхъэрэм БорейкIэ еджэу щытащ. Абы щыхьэт техъуэ псалъэ къыхэнащ адыгэбзэми — «борэныжь», ищхъэрэжь. Археологием къитIэщIащ лъэхъэнэ жыжьэм ищхъэрэмкIэ щIыналъэ абрагъуэ зэрыщыIар, цIыхухэр псори абыкIэ къызэрикIар. Сыт абы цIыхур къиIэпхъукIын хуей щIэхъуар, езы Борейр дэнэ кIуа, сытым текIуэда? А упщIэхэм я жэуапыр иджырей щIэныгъэм фIэщ щIыгъуафIэу къет, къэхутэныгъэхэм къагъэлъэгъуари телъыджэщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъэкIуэнум зыщыгугъхэр

2023-05-23

 • Совет зэманым сабийхэм я гуфIэгъуэ махуэшхуэ нэхъыщхьэхэм ящыщу щытащ Пионерхэм я махуэр. Iэмал имыIэу парад екIуэкIырт, пионер зэгухьэныгъэм ныбжьыщIэхэр хагъэхьэрт, нэхъыжьхэм абыхэм пщэдэлъ плъыжьыр худалъхьэрт. Апхуэдэ сабий зэгухьэныгъэр дэтхэнэ школми иIэт. Абы хэт ныбжьыщIэхэр дэIэпыкъурт жылэм дэс нэхъыжьхэм, еджапIэм щыщIэн хуей IуэхухэмкIи жыджэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди щхьэр яхудогъэщхъ

2023-05-23

 • Дунейм и щIэрэщIэгъуэу накъыгъэ мазэм нэхъ зэман дахэ дэнэ къипхынт?! АрщхьэкIэ илъэси 159-рэ и пэкIэ ди адыгэ лъэпкъым пшэ фIыцIэт къыщхьэщыхьар. Накъыгъэм и 21-р Адыгэм и щыгъуэ-щIэж махуэщ. А махуэрат Къуэбыдэ деж пащтыхьыдзэм парад щригъэкIуэкIар Кавказ зауэр я текIуэныгъэкIэ зэриухам теухуауэ. Шэрджэсым и къэралыгъуэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ фIэкIуэдат, илъэсищэ гузэвэгъуэм и цIыхущхьи и къаруи IэщIихауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказыр зыхуэдэр наIуэ щащI

2023-05-23

 • УФ-м и Къэрал Думэм СНГ-м я IуэхухэмкIэ и комитетым и къэпщытакIуэ-чэнджэщакIуэ советым хэт Къаскъул Аслъэн «Урысейм и Кавказыр зэвгъэцIыху» Iуэхур иригъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэм и уэрэдхэр цIыкIухэм жаIэ

2023-05-23

 • Налшык, НыбжьыщIэхэм я театрым, зауэ уэрэдхэм я фестиваль щекIуэкIащ иджыблагъэ. «ТекIуэныгъэм и зэман» Iуэхур теухуат цIыкIухэр тхыдэм щыгъуазэу, хэкупсэу къэгъэхъунымрэ гъэсэнымрэ, сабий зэчиифIэхэр къэхутэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2023-05-21

 • Си лъахэгъу лъапIэхэ!
 • Илъэс къэс накъыгъэм и 21-м дэ ди щыгъуэ махуэщ: Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэщ.
 • Ди щхьэр яхудогъэщхъ гущIэгъуншэ, лъыгъажэшхуэ зауэм зи гъащIэр къызэпиуда псоми я фэеплъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дэтхэнэ адыгэри къыхузоджэ

2023-05-21

 • Лъэпкъ къэс и махуэгъэпсым зы махуэ хэтщ, ар игу къыщыкIкIэ, гупсысэ куухэм хишэу, и щхьэрэ и жылэрэ къыхуихьахэр зэригъэгъэзахуэу, тхыдэм хихьэжа къэхъугъэм кърикIуахэм дерс къыхригъэхыу. Накъыгъэм и 21-р адыгэхэм я дежкIэ апхуэдэ зы махуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БлэкIар тщымыгъупщэу, къэкIуэнум дегупсысу

2023-05-21

 • Илъэси 159-рэ хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэ, пащтыхьыдзэм Къуэбыдэ деж иужьрей топыр щигъэуауэ щытащ, адыгэщIыр къызэризэуам, илъэсищэм нэблагъэкIэ екIуэкIа лъыгъажэр зэрыувыIам и щыхьэту. А зауэр тхыдэм къыхэнами, абы кърикIуа Iуэхугъуэхэр щIэблэм гъэсэпэтхыдэ яхуэхъупхъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И хъыбарыр кIыхьщ икIи гуузщ

2023-05-21

 • IуэрыIуатэдж цIэрыIуэ КъардэнгъущI Зырамыку 1979 гъэм къыдигъэкIа «Адыгэ уэрэдыжьхэр» тхылъым ущрохьэлIэ «Лабэдэсхэм я гъыбзэ» хъыбарым и зы къэIуэтэкIэм. КъардэнгъущIым абы лъабжьэ хуищIа тхыгъэхэми нэгъуэщIхэми Интернетым дыщылъыхъуащ. ДызрихьэлIам я нэхъыбэр лъабжьэ куу зиIэу къэтлъытащ. А псоми я гугъу дымыщIми, КъардэнгъущIым ейм ехьэлIам, зымащIэкIэ ар абы къыщхьэщыкIми, зэрыхъукIэ кIэщIу дытепсэлъыхьынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэм и гъащIэр Хэкужьым епхащ

2023-05-21

 • Сыт хуэдэ лъэпкъри къикIуа тхыдэ гъуэгуанэм щриплъэжкIэ, и гумрэ и псэмрэ нэхъ дыхьа, е нэхъ игу къеуа, зэман ипэкIэ иIа псэукIэм зезыгъэхъуэжа напэкIуэцIхэр къыхелъагъукIыж. Апхуэдэщ адыгэ лъэпкъымкIэ илъэс къэс хэдгъэунэхукI накъыгъэм и 21-р, ди гупсысэхэм къыхэна лъэхъэнэ къииныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2023-05-21

 • ХэкIыпIэхэр агъэфедэхэзэ IэпыIэгъу афэхъух
 • ЖъоныгъуакIэм и 21-р шъыгъо-шIэжь мафэу щыт. Илъэси 159-кIэ узэкIэIэбэжьымэ, Кавказ заом ыпкъ къикIыкIэ тилъэпкъэгъу нэбгырэ мин пчъагъэхэм яхэгъэгу абгынагъ. Ащ фэдиз уахътэм IэкIыб хъугъэ адыгэхэм къагъэзэжьыныр лъэпкъ гупшысэу зыдаIыгъыгъ. 1998-рэ илъэсым ар къадэхъугъ ыкIи жъугъэу къэкIожьынхэу рагъэжьагъ. Ахэр Адыгэ Республикэм зихэку къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ и Гупчэ апэ еуалIэх. Ащ ипащэу ГъукIэлI Асхьад тилъэпкъэгъухэм алъэныкъокIэ зэшIуахырэм фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2023-05-21

 • Псыжьыщхьэ къыщыхута шапсыгъ къуэпс
 • ЛIыщIыгъуэкIэ екIуэкIа зауэм и джэрпэджэжхэр зылъэмыIэса лъэпкъи, лIакъуи, Тхьэм ирещIи, Кавказ щIыналъэм къинакъым. А лъапсэрых зауэм и лъэужь фэеплъ къыщIэнахэм ящыщу адыгэ лIакъуэ куэдым къащIэна унагъуэцIэхэм Псыжь и сэмэгурабгъум адыгэхэм щызэрагъэпэщыжа къуажэхэм нэхъ ущрехьэлIэ. А унагъуэцIэхэр зезыхьэу щыта лIакъуэхэр Кавказ зауэм ипэкIэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэр иджы зэрыс хэгъэгум пэжыжьэу псэуащ. АтIэ, а къуажэхэм дэсщ Вапсынэ, Iэгуей, Мамхэгъ, Хьэтыкъуей, КIэмрыгу, Убых, Натхъуэ адыгэ лIакъуэцIэхэм къатехъукIа унэцIэхэр зезыхьэ адыгэхэмрэ абазэхэмрэ. Апхуэдэу Шапсыгъ уэркъышхуэ Абатэхэ я унэцIэр жылэ фIэщыгъэцIэу зезыхьэ Абатэ-Хьэблэ (Эрсакон) къуажэр Инжыджышхуэ псым и сэмэгурабгъу лъэныкъуэм и бжьэпэм къыщыхутащ. АтIэ сытым къихьа ахэр шапсыгъ лIакъуэм пэжыжьэ, илъэс щэ бжыгъэкIэ нэгъуэщI адыгэ лIакъуэхэр щыпсэуа щIы кIапэм?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха