ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хэха'

Урысейр  къэрал  щхьэхуиту щытащ  икIи  щытынущ

2019-02-21

 • Дыгъуасэ УФ-м и Президент Путин Владимир утыку кърихьащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-02-21

 • Мазаем и 21, махуэку
 •  Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэщ. ЮНЕСКО-м 1999 гъэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэлъапIэ.
 • ЦIыхухэр зыплъыхьакIуэ зышэм и дунейпсо махуэщ
 • 1784 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэм и унафэкIэ Кърым щыIэ кхъухь тедзапIэмрэ быдапIэмрэ Севастополь фIащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказ Ищхъэрэмрэ Франджымрэ я курортхэр зэрыгъэблэгъэнущ

2019-02-21

 • Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэр щекIуэкIым а Iуэхум хиубыдэу Сочэ къалэм Iэ щыщIадзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэр, «Ла Плань» щIыналъэм зегъэужьынымкIэ корпорацэр, «АДС» компанием зэман кIыхь кIэ зэрызэдэлэ-жьэнум теухуа урысей-франджы меморандумым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи бзэм хуэлажьэр лъэпкъ уахътыншэщ

2019-02-21

 • Мазаем  и 21-р  Анэдэлъхубзэм  и  дунейпсо  махуэщ
 • Дэтхэнэ  цIыхуми  и хъугъуэфIыгъуэ  нэхъыщхьэ
 • Дунейм и къэхъугъэ нэхъыщ- хьэ дыдэщ бзэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэра-хьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозыгъащIэу щыIэр абыхэм я бзэращ. Анэдэлъхубзэр бзэ къудейкъым — ар лъэпкъым и гущIэм узэрынэсыфщ, и гупсысэхэм уазэрылъэIэсыф Iэмал гъуэзэджэщ, зей лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Аргудан къуажэм дащIыхьа сабий садыр мыгувэу къызэIуахынущ

2019-02-19

 • Сабийуэ 160-рэ зэкIуэлIэну а IуэхущIапIэр зыхуей хуагъэзащ, иджыпсту пщIантIэмрэ абы къе-дза щIыналъэхэмрэ зэIузэпэщ ящI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-02-19

 • Мазаем и 19, гъубж
 •   Джейхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 •  1855 гъэм синоптикхэм я япэ картэр дунейм къытехьащ. Ар ищIат Париж дэт обсерваторием и унафэщI, Нептун планетэр зэрыщыIэр къэзыхута астроном Леверье Урбен.
 •  1878 гъэм макъ зытх Iэмэпсымэ къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патент иратащ США-м щыщ физик Эдисон Томас.
 •  1921 гъэм Профсоюз зэгухьэныгъэхэм я союзпсо совет нэхъыщхьэм къыдигъэкI «Труд» газетым и япэ номерыр дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гуапэу ди гум къинащ

2019-02-19

 • Джэлэс Таужид ящыщщ адыгэ газетым нэхъыбэрэ щылэжьахэм, ар егъэфIэкIуэным, узэщIыным зи акъыл, зи къару хуэзыгъэлэжьахэм. А IэнатIэм ар пэрытащ илъэс плIыщIым щIигъукIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къыптехуэр щIэи, зэрыхъу ирехъу»

2019-02-19

 • УэрэджыIакIуэ Щауэ Тимур нэхъ гъунэгъуу фыдогъэцIыху
 • ДжэгуакIуэр щэнхабзэм и жьантIэдэсу къалъытэ. Абы IэщIэлъ Iэмэпсымэм зэманым зыдихъуэжу щытми, и къалэныр нэпцIым зытригъэуа «пэжыфэр» къытрилъэфынращи, ар къызэхъулIэрщ ипэжыпIэкIэ а IэщIагъэм къыхуигъэщIар. Нобэ нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцIыхуну ди мурад Щауэ Тимури усакIуэу зыкъимылъытэжу жеIэ, Урысейм къызэрыщацIыхур зытегъэпсам техуэ и уэрэд шэрыуэхэмкIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыфIхэр ягъэпажэ

2019-02-19

 • Граждан авиацэр сытым дежи щытащ икIи щытщ Урысей Федерацэм и транспорт системэм и пкъыгъуэ нэхъыщхьэу. НобэкIэ ар унэтIыныгъэ, кхъухьлъатэ зэмылIэужьыгъуэ куэд зиIэ, къалэнышхуэ зыбгъэдэлъ IэнатIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-мрэ Италиемрэ зэщIыгъуу ягъэзэщIэну инвестицэ проектхэм топсэлъыхь

2019-02-18

 • Сочэ къалэм щекIуэкIа Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Италие Республикэм ЩIыхь зиIэ и консулу Ипщэ федеральнэ округымрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округымрэ щыIэ Лодиджиани Пьерпаоло.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Сочэ-2019»: КIуэкIуэ К. В. хэтащ «ХьэщIагъэм  и экономикэ: нобэрэпщэдейрэ» сессием

2019-02-16

 • Урысейм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ Урысей инвестицэ зэхуэсышхуэм хиубыдэу ирагъэкIуэкIащ «ХьэщIагъэм и экономикэ: нобэрэ пщэдейрэ» сессиер. Абы хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, къэралым и щIыналъэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дызэрыт илъэсым республикэм хьэзыр щащIынущ социальнэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэу 30-м щIигъу

2019-02-16

 • Иджыпсту сабии 140-м ятещIыхьауэ Белэ Речкэ къуажэм щаухуэ садымрэ Аргудан къуажэм сабийуэ 160-рэ щIэхуэну щащI садымрэ нагъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ  псалъэм» Iэ тевдзэ

2019-02-16

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу, «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-02-16

 • Мазаем и 16, щэбэт
 • Литвам щагъэлъапIэ Урысеймрэ Германиемрэ я унафэм къыщIэкIыу я къэралыгъуэр щызэфIагъэувэжа (1918 гъ.) махуэр
 • 1571 гъэм Грозный Иван Iэ тридзащ «Плъырхэм, гъунапкъэхъумэ IэнатIэхэм я IуэхукIэ» унафэм. Аращ Урысейм и дзэм теухуа япэ хабзэу къалъытэр.
 • 1722 гъэм Пётр Езанэм къыдигъэкIащ «Пащтыхьыгъуэр зылъысынум теухуауэ» унафэр. Пащтыхьыр текIа нэужь абы и пIэ и къуэ нэхъыжьыр иувэу зэрыщыта хабзэр икъутэжащ а унафэм. Иджы къэрал унафэр зыIэщIэлъынур зыгъэувынур пащтыхьырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуэ

2019-02-16

 • Адыгэ  жылэжьхэм дэлъа  хабзэхэр
 • Псом япэрауэ, жыIапхъэщ адыгэ къуажэхэр псы ежэхым е псынэхэм етIысылIэу зэрыщытар. Абы и лъэныкъуэкIэ адыгэ къуажэ тIысыкIэр адрей лъэпкъхэм къащхьэщыкIыркъым. Псыр здэжэмкIэ уи гупэр гъэзауэ уувмэ, Iэмал абы иIэу щытмэ, и ижьырабгъу лъэныкъуэр къыхахырт, ар губгъуэрыс жылэу щытмэ. ЖьэгъущIэс-хэм е къуршым исхэм а хабзэр апхуэдизу ягъэзащIэртэкъым, сыту жыпIэмэ, псым и сэмэгурабгъу лъэныкъуэр нэхъ гуилъэсыкIыу, ижьырабгъур нэхъ ныджэу къанэу здэщытыр тафэр арат, къуршыпсыр къиукIэ, и Iуфэр щIилъэсыкIыу хугуэгъэуртэкъым. ИтIанэми, губгъуэрысти, жьэгъущIэсти, хьэмэрэ къуршым исти жамыIэу, адыгэ-хэм нэхъ къащтэу щытащ псым и ижьырабгъу лъэныкъуэр, Iэ ижькIэ, Iэ гупэкIэ пэгуныр къибгъахъуэ хъууэ, жаIэурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха