ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Гупхэр я лъэкIыныгъэкIэ  щызэпэIэщIэм деж

2023-09-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм зи чэзу зэIущIэхэр щекIуэкIащ, ауэ щIэщыгъуэу зыгуэр къэхъуауэ гу лъыттакъым — ипэ ит командитхум и лъабжьэ увыпIэм щытхэр тыншу, и нэхъыбапIэм бжыгъэшхуэкIэ зэрыхагъащIэщ. Псори я зэфIэкIкIэ нэхъ зэхуэдэу, зэщхьэщыкIыныгъэшхуэ ямыIэу, нэхъ зэрыхэгъэзыхьу джэгуамэ, зэхьэзэхуэр дэщIакIуэхэм я дежкIэ нэхъри гъэщIэгъуэн хъуну къыщIэкIынт, абыхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъунри хэлът.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ахъмэт Мусэбий и фэеплъ зэхьэзэхуэм зеубгъу

2023-09-23

 • Адыгэхэм я махуэр гъэлъэпIэным хуэунэтIа зэхыхьэ куэд щокIуэкI мы махуэхэм ди республикэм. Абыхэм хыхьэу, Кэнжэ къуажэм дэт «Пять колец» спорт академием щыIащ къыщалъхуа махуэр лъэпкъым и гуфIэгъуэм техуэ, а жы-лэм щыщ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Лениным и орденыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща Ахъмэт Мусэбий и   фэеплъ зэхьэзэхуэ. ФутболымкIэ зэпеуэм хэтащ 2014 гъэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр, командиплI хъууэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Тэрч» уэру къиуащ

2023-09-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм зи чэзу зэIущIэхэр щекIуэкIащ. Псом япэу мыбыхэм къыхэгъэщыпхъэр иужь зэIущIитIым «Тэрчыр» «уэру къызэриуарщ». ЯпэщIыкIэ Старэ Шэрэдж и «Дохъушыкъуейм» 7:0-у, абы иужь Шэджэм и «Шэрджэс» гупым 10:0-у текIуащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, джэгугъуитIым топ 17 хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм щыдигъэкIри, езым ейм къригъэкIуэлIакъым къыпэщIэтахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ещанэ увыпIэри яхуэфащэкъым

2023-09-05

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион» (Мэхъэчкъалэ) — 0:3 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 3-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Холин (Мейкъуапэ), Головченкэ (Дон Iус Ростов), Типикин (Краснодар).
 • «Спартак-Налшык»: Къумыкъу, Березов, Молэмусэ, Гъуэгузокъуэ, Далиев, Хьэшыр, Топурие, Масленников (Блий, 81), Торосян (Мэкъуауэ, 81), Селяев (ХьэцIыкIу, 70), Котов (ЛIуп, 70).
 • «Легион»: Магомедов, Исмаилов А.М., Мохбалиев, Газилов, Исаев, Панаев (Токаев, 84), Курбанов, Гамзатов, Абулашов (Битаров, 51), Исмаилов А. Г. (Ипаев, 59), Абдуллаев (Пухаев, 84).
 • Топхэр дагъэкIащ: Исаевым, 21 (0:1). Панаевым, 65 (0:2). Панаевым, 76 (0:3).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Панаевымрэ ЛIупымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩымыIа зэIущIэхэм я бжыгъэм хохъуэ

2023-08-31

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм зи чэзу зэIущIэхэр щекIуэкIащ. Иужь зэманым нэхъ узыгъэпIейтейуэ мы-бы хэплъагъуэр, зэрымыджэгуам къыхэкIыу, зэхьэзэхуэм и хабзэм тету, 3:0 бжыгъэкIэ хагъэщIауэ къалъытэхэм хуэм-хуэмурэ я бжыгъэм зэрыхэхъуэрщ. Апхуэдэу иужь джэгугъуэ махуищым зэIущIищ екIуэкIакъым. Щыгъуазэ фыхуэтщIынщ абыхэм: «Имран» (Бахъсэн) — «Акъбащ» (Акъбащ) — 0:3, «Тэрч» (Тэрч) — «Имран» — 3:0, «Искра» (Алътуд) — «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — 3:0.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэ къекIуэкIыгъуэм зыри зэхэкIакъым

2023-08-29

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ лигэм и «Б» дивизионым и ЕтIуанэ гупым япэ къекIуэкIыгъуэр щиухащ. АрщхьэкIэ пхужыIэнукъым «Спартак-Налшыкым» и дежкIэ зыгуэрхэр гурыIуэгъуэ хъуауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

МэкъумэшыщIэхэм яужькIэ щIалэгъуалэм къыхагъащIэ

2023-08-26

 • «Динамо» (Ставрополь) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0, пенальтикIэ — 5:3. Ставрополь. «Динамо» стадион. ШыщхьэуIум и 23-м. ЦIыху 600 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Псынэдахэм зреч

2023-08-24

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм зи чэзу зэIущIэхэр щекIуэкIащ. Псом ящхьэу мыбы къыхэгъэщыпхъэр иджыри зыми химыгъэщIауэ япэ увыпIэм щыт Псынэдахэ и «Родник»-мрэ абы кIэлъыкIуэу, етIуанэу щыт Алътуд и «Искра»-мрэ зэрызэIущIарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъыщIамыгъуаIами  нэхъыфIт

2023-08-22

 • «Астрахань» (Астрахань) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Астрахань. Колосовым и цIэр зезыхьэ стадион. ШыщхьэуIум и 7-м. ЦIыху 540-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дагъыстэнхэм  нэхъ яхозагъэ

2023-08-15

 • «Динамо-2» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) – 1:2 (0:1). Мэхъэчкъалэ. Исинбаевэм и цIэр зезыхьэ «Труд» стадион. ШыщхьэуIум и 7-м. ЦIыху 300 еплъащ.
 • Судьяхэр: Къуэшыкъуэ (Белореченск), Типикин, Нередькэ (тIури Краснодар щыщщ).
 • «Динамо-2»: Зайнудинов, Сындыку, Джабраилов Ах., Ибрагимов М. (Юсупов, 68), Занивов, Гаджиев (Салимов, 63), Джабраилов Аб., Яхьяев (Шихалиев, 72), Исаев Ш. (Джамуев, 63), Ибрагимов К., Абдурагимов (Насибов, 63).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хэти и гур зэщоуэ, хэти  пашэныгъэм хущIокъу

2023-08-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и етIуанэ къекIуэкIыгъуэм щIидзащ. Абы командэхэр ирихьэлIащ гукъыдэж зэхуэмыдэ яIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэшыкъуэр и унэцIэджэгъум щоджэгу

2023-08-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 29-м. ЦIыху 205-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Лациев (Шахты), Гаджигусейнов (Мэхъэчкъалэ), Кокаев (Владикавказ).
 • «Спартак-Налшык»: Къумыкъу, Молэмусэ, Гъуэгузокъуэ, Березов, Далиев, Хьэшыр, Топурие, Жангоразов, Масленников, Селяев (ХьэцIыкIу, 58), ЛIуп (Котов, 77).
 • «Мэшыкъуэ-КМВ»: Саганович, Темишев (Мусаев, 67), Саидов, Мачилов, Магомедов, Темуков (Лелюкаев, 74), ЛIыхъугу, Пекъу (Гусенгаджиев, 65), Мэшыкъуэ, Бутенкэ (Лаврененкэ, 78), Суанов (Iэшэ, 65).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ДжэгугъуипщIым топ 63-рэ гъуэм дагъэкI!

2023-07-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм зи чэзу зэIущIэхэр щекIуэкIащ. Псом япэу къыхэгъэщыпхъэр иужь джэгугъуипщIым топ 63-рэ гъуэм зэрыдагъэкIарщ. КъэщIэжыгъуейщ апхуэдэ къыщыхъуауэ щытар. Абы и лъэныкъуэкIэ япэ ит командитIырщ къыхэжаныкIыр — Псынэдахэ и «Родник»-мрэ Алътуд и «Искра»-мрэщ. Мыхэр текIуэ къудей мыхъуу, я хьэрхуэрэгъухэр бжыгъэшхуэкIэ ягъэгузавэ. Апхуэдэу джэгуащ «Малкэ» командэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыхуи 100 кърихьэлIакъым

2023-07-25

 • «Легион» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (0:1). Каспийск. «Анжи арена» стадион. Бадзэуэгъуэм и 23-м. ЦIыху 90 еплъащ.
 •  Судьяхэр: Смолин (Вологдэ), Селезнёв (Москва), Попов (Астрахань).
 • «Легион»: Магомедов А., Ипаев (Исмаилов А.Г., 87), Исмаилов А. М., Мохбалиев, Газилов, Исаев, Панаев (Пухаев, 87), Гамзатов, Курбанов, Битаров, Абдуллаев (Абдокъуэ, 70).
 • «Спартак-Налшык»: Къумыкъу, Гъуэгузокъуэ, Березов, Молэмусэ, Белоусов (Наршаов, 25), Хьэшыр, Топурие, Масленников, Селяев (Мэкъуауэ А., 65), Жангоразов (Блий, 82), ЛIуп.
 • Топхэр дагъэкIащ: Топурие, 20 (0:1). Исмаилов А.М., 53 (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Гамзатовым, Топурие, Наршаовым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КIэух зэIущIэм къытригъэзэжами ярейт

2023-07-18

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Алания-2» (Владикавказ) — 1:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 16-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр: Сараев (Санкт-Петербург), Хатуев, Талаев (тIури Грознэм щыщщ).
 • «Спартак-Налшык»: Къумыкъу, Березов, Молэмусэ, КIэдыкIуей (Гъуэгузокъуэ, 84), Белоусов, Хьэшыр, Топурие, Масленников, ХьэцIыкIу (Селяев, 50), Жангоразов, ЛIуп.
 • «Алания-2»: Туаев, Черджиев, Бязров (Тотиев, 67), Датиев (Тавасиев, 81), Джаваев, Шаршенбеков (Кодзасов, 83), Багаев В. (Четоев, 81), Дудаев, Дряев, Касаев З. (Гогниев С., 67), Хокришвили.
 • Топыр дигъэкIащ: Хьэшырым, 69 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Белоусовымрэ Молэмусэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол