ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Iэпщацэм и лъэбакъуэщIэ

2019-06-20

 • Санкт-Петербург щекIуэкIащ ФИФА-м и вице-президенту щыта Гранаткин Валентин и цIэкIэ къызэрагъэпэща XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ ныбжьыщIэ командэ къыхэхам дэщIыгъуу абы зыкъыщигъэлъэгъуащ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэ щIалэщIэ Iэпщацэ Марат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Инарыкъуейм» Сочэ зыкъыщегъэлъагъуэ

2019-06-18

 • Сочэ къалэм дэт «Фыщт» стадионым щызэхэтащ Инарыкъуей щыщ футбол командэмрэ хэгъэрейхэмрэ я зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Уличный красава-2018» гупыр 1:3-уэ къыхигъэщIащ Урысей Федерацэм и япэ дивизионым мы гъэм щытекIуэу къэралым и гуп нэхъыщхьэм хыхьа «Сочи» командэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩыIэщ топипщI зыхудагъэкIхэри

2019-06-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр Урысейм и махуэр щагъэлъапIа мэкъуауэгъуэм и 12-м екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъхэр абы бжыгъэшхуэкIэ щытекIуащ икIи я тепщэныгъэр щагъэбыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бибрэс  хьэзырщ  къигъэзэжыну

2019-06-07

 • Алыджым и Пирей къалэм и «Олимпиакос» командэм нэгъабэ лъандэрэ щыджэгу Натхъуэ Бибрэс иджыблагъэ зыпхигъэIукIащ Мэзкуу и ЦСКА-м къигъэзэжыну зэрыхьэзырыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Куэдым ущызыгъэгугъ кIэух

2019-06-04

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 3:0 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 31-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Холин, Охрименкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ), Городовой (Ставрополь).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Псори зэхэкIа хуэдэщ, ауэ…

2019-05-28

 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1. Псыхуабэ. «Центральный» стадион. Накъыгъэм и 24-м. ЦIыху 430-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Колтунов, Тиракьянц (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Шрамко (Белореченск).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Куэд  щIауэ  дызыщIэхъуэпсщ

2019-05-23

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 18-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

НэщI мазэм зэпагъэу

2019-05-16

 • НэщI езыхьэкI куэд командэхэм зэрахэтым къыхэ-кIыу, илъэс етIуанэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатыр Рэмэдан мазэм зэпагъэу. Абы и пэ къихуэ джэгугъуэм и ужькIэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ Къэхъун и «Керт»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Тыншщ адыгэхэм уадэджэгуну

2019-05-14

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2. Мейкъуапэ. Адыгейм и республикэ стадион. Накъыгъэм и 11-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ДэIэпыкъуныгъэр  къахуэгъэсэбэпакъым

2019-05-07

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 4-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зым нэхърэ адрейр нэхъ дахэжу

2019-04-30

 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:3 (0:0). Прогресс. «Биолог» стадион. Мэлыжьыхьым и 27-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Накъыгъэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2019-04-25

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ТIощIрэ еханэ джэгугъуэ
 • Накъыгъэм и 4 (щэбэт)
 • «Волгарь» (Астрахань) — «Дружба» (Мейкъуапэ)
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Чайка» (Песчанокопское)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)
 •  «Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 • «Ангушт» (Нэзрэн) — СКА (Дон Iус Ростов)
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Урожай» (Краснодар)    «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зы тхьэмахуэм – джэгугъуитI

2019-04-23

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Новороссийск. «Центральный» стадион. Мэлыжьыхьым и 17-м. ЦIыху 1000 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэр пасэIуэу  я  фIэщхъуат

2019-04-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 12-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ХьэщIэ  егъэблэгъэгъуэм  къыкIэрыхуахэр

2019-04-11

 • Ди республикэм футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и етIуанэ джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ. Абы хьэщIэхэм я насып нэхъ къыщикIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол