ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Зэрахабзэу, 0:2-кIэ   къыщIадзэ

2020-10-29

 • «Кубань» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:2 (2:0). Краснодар. «Кубань» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыху 400 еплъащ.
 • Судьяхэр Шафеев (Волгоград), Валеев (Дон Iус Ростов), Циклаури (Мэзкуу).
 • «Кубань»: Баринов, Черов (Сидоров, 72), Ерохин, Акопян, Овсиенкэ, Абдокъуэ (Чабанов, 66), Шабичев (Шульгин, 46), Каюмов (Горбатюк, 90+2), Гъурф, Грузнов, Мамты (Соловьёв, 81).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Тебэрды, Ольмезов, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Дэхъу (Джатэрывэ, 54), Бахъсэнокъуэ (Апажэ, 90), Пащты, Хьэшыр (Дзэмыхь, 81), Iэпщацэ (Уэрэзей, 66), ХъутIэ (Багъэтыр, 51).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ

2020-10-20

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) – 3:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 18-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Резуан зыхэт гупыр ехъуэж

2020-10-13

 • Ди лъахэгъу, Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан 2020 — 2021 гъэхэм Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм я зэхьэзэхуэр иухыхукIэ «Химки» командэм бэджэнду къищтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ставрополь  мы  гъэм  яхуэугъурлыкъым

2020-10-13

 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 4:1 (1: 1). Ставрополь. «Динамо» стадион. Жэпуэгъуэм и 11-м. Еплъынухэр стадионым ирагъэхьакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Iуэхур и кIэм нэсыпауэ

2020-10-06

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) – 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Жэпуэгъуэм екIуэкIыну  зэIущIэхэр

2020-10-01

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и
 •  
 • Япэ гуп
 •  
 • Ебгъуанэ джэгугъуэ
 • Жэпуэгъуэм и 3 (щэбэт)
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ)
 • Жэпуэгъуэм и 4 (тхьэмахуэ)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «ТIуапсы» (ТIуапсы)
 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) – «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Псыжь и Iуфэм щызэжьэхоуэ

2020-09-29

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ тхьэмахуэ блэкIам щыIа джэгугъуэм «Спартак-Налшыкыр» хэтакъым. Абы зигъэпсэхухукIэ зэпеуэм гъэщIэгъуэн куэд къыщыхъуащ икIи ди щIалэхэр увыпIищкIэ турнир таблицэм къыщекIуэтэхыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым» и фо кIадэр

2020-09-22

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:1). Новороссийск. «Централь­ный» стадион. ФокIадэм и 20-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Алихъан  етIуанэ текIуэныгъэри  къытхуехь

2020-09-15

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Псынэдахэр  иджыщ  щыхагъащIэр

2020-09-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым нэхъыфIу къыщыщIэзыдзахэм ящыщщ Псынэдахэ къуажэм и «Родник»-р. ПэщIэдзэ джэгугъуэ пщыкIутIым ар зыми къыщыхигъэщIэфакъым икIи пашэхэм яхыхьащ. Иужь зэIущIэращ псынэдахэдэсхэм щыфIахьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэ текIуэныгъэр зыIэрагъэхьащ,    ауэ упщIэхэр къонэж

2020-09-08

 • «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:3 (1:3). ЕсэнтIыгу. «ЕсэнтIыгу арена» стадион. ФокIадэм и 6-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зы  джэгугъуэм   махуищ  и  кIыхьагът

2020-08-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и ебгъуанэ джэгугъуэр махуищкIэ зэкIэлъхьэужьу ирагъэкIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ зэхэта зэIущIи 8-м топ 49-рэ щыдагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«ВыщIэхэм»   кърагъэкIуэт

2020-08-25

 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:2 (2:1). Краснодар. «Краснодар» ФК-м и стадион. ШыщхьэуIум и 23-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩыIэнущ ехъулIэныгъэхэри

2020-08-18

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 15-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

НэхъыфIкIэщ дазэрыщыгугъыр

2020-08-11

 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Дон Iус Ростов. СКА стадион. ШыщхьэуIум и 9-м. Еплъыну зыри ирагъэхьакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол