ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Зыри зыпэмылъэщ «Автозапчасть»

2023-02-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ зэхьэзэхуэм щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ я зи чэзу текIуэныгъэхэр къыщахьащ абы бжьыпэр щызыIыгъхэм. Зы-ри зыпэмылъэщ Бахъсэн и «Автозапчасть»-р аргуэру бжыгъэшхуэкIэ, 8:1-уэ, «ХьэтIохъущыкъуейм» текIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшык»-р къызэхуосыж

2023-01-26

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэр гъатхэпэм и 11-м зэхаублэжынущ. Иджыпсту командэхэм етIуанэ Iыхьэм зыхуагъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэIущIитIым — топ 18

2023-01-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ зэхьэзэхуэм щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ я зи чэзу зэIущIэхэр ирагъэкIуэкIащ. Абы кърикIуахэм уахэплъэжмэ, гъэщIэгъуэн пщымыхъуу къанэркъым зэIущIитIым топ 18 гъуэм зэрыщыдагъэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Автозапчасть»-м  щIалэгъуалэр хегъэзыхь

2023-01-19

 • ЩIышылэм и 14, 15 зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм я зэIущIэхэр екIуэкIащ. ЯфIэгъэщIэгъуэну цIыху нэхъыбэ зэплъар топ куэд хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм дэзыгъэкIа, зэкIэ хэщIыныгъэншэу джэгу, япэ увыпIэм щыт Бахъсэн и «Автозапчасть» командэмрэ Налшык и «Спартак-Д» щIалэгъуалэ гупымрэ я зэхуэзэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩIыIэми дэмыужьых топджэгу

2023-01-12

 • Ди республикэм и футбол командэхэр щыджэгун губгъуэхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ икIи ефIакIуэ зэрыхъум гу лъумытэу къанэркъым. Псом хуэмыдэу гуапэ пщохъу сабий джэгупIэхэм я бжыгъэр зэрыхэхъуэр. Абы и фIыгъэкIэ илъэсым и хъуреягъкIэ зи чэзу зэIущIэхэр йокIуэкI. Апхуэдэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIымахуэ чемпионатым и джэгугъуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжыгъэхэр щыхьэт тохъуэ

2022-12-27

 • Щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зи чэзу джэгугъуэхэр республикэм и жылагъуэхэм щызэхэтащ. Футболым дихьэххэм дежкIэ гухэхъуэщ мы зэхьэзэхуэр зыгъэм нэхърэ къыкIэлъыкIуэм нэхъ гъэщIэгъуэну, купщIафIэу, екIурэ ещхьу къызэгъэпэща зэрыхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Шагъдийм» лъэщу зреч

2022-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым хыхьэу щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта ещанэ джэгугъуэм иужькIэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызэдаубыдащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ Зеи- къуэ и «Шагъдиймрэ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Аргентинэр дунейпсо чемпионщ, Месси топджэгу нэхъыфIщ!

2022-12-20

 • Махуэ 28-кIэ Катарым щызэхэта футболымкIэ дунейпсо чемпионатыр иухащ. Нэхъ лъэрызехьэу зыкъэзыгъэлъэгъуа командэхэм хэт сыт хуэдэ увыпIэ къихьу дэпхуэдэ медаль хуэфащэми щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхагъэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Медалхэр щагуэшыну кIэух джэгугъуитI къытпоплъэ

2022-12-17

 • Мазэм нэблэгъауэ Катарым щекIуэкI зэхьэзэхуэр пщэдей еух. Нобэ сыхьэт 18-м щIидзэнущ ещанэ увыпIэм щхьэкIэ Хорватиемрэ Мароккэмрэ щызэпеуэну зэIущIэр. Пщэдей апхуэдэ зэманым дуней псом и чемпион хъуамрэ етIуанэ увыпIэр къэзыхьамрэ Франджымрэ Аргентинэмрэ я кIэух зэIущIэм къигъэлъэгъуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бахъсэн щIыналъэр нэхъ хуэхьэзырт

2022-12-15

 • Ди республикэм футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и етIуанэ джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ. Абы иужькIэ нэрылъагъуу зэхьэзэхуэм бжьыпэр щаубыдащ Бахъсэн районым и командэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыхухъу  нэпскIэ   гъэнщIа

2022-12-13

 • Катар къэралыгъуэм щекIуэкI дунейпсо чемпионатыр иухыным махуэ зыбжанэщ къэнэжар. Мы жэщ дызыхуэкIуэм сыхьэт 22-м щIидзэу Аргентинэр Хорватием, Франджыр Мароккэм дэджэгунущ. ТекIуэныгъэ къэзыхьа командитIым щыщу дыщэ медалхэмрэ Кубокымрэ зыIэрызыгъэхьэнур тхьэмахуэ дызыхуэкIуэм, сыхьэт 18-м щIидзэу, зэхагъэкIынущ. ХагъэщIаитIыр ещанэ увыпIэм, дыжьын медалхэм щIэбэнынущ, щэбэтым, апхуэдэ зэманым яублэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩIымахуэ зэхьэзэхуэр  ирагъажьэ

2022-12-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым дыгъэгъазэм и 3-м щIидзащ. Нэгъаби хуэдэу, абы командэ пщыкIух хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пентакампеонхэр ебланэ дыщэм хуокIуэ

2022-12-08

 • Катарым щекIуэкI футболымкIэ дунейпсо чемпионатым и гуащIэгъуэщ. «ЗэрымыщIэкIэ» абы кIуа командэхэр гуп зэпеуэхэм яужькIэ я унэ яутIыпщыжауэ, адрейхэр медалхэм зэрыщIэбэныным хущIокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ХагъащIэхэр хагъэкI

2022-12-06

 • Катарым щекIуэкI чемпионатыр и кIэух лъэхъэнэм хыхьауэ и гуащIэгъуу йокIуэкI. Нэхъ гурыIуэгъуэу жыпIэмэ адэкIэ хагъащIэхэр я унэ мэкIуэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Саугъэтым адэкIэ щIэбэнынухэр наIуэ мэхъу

2022-12-01

 • Катарым футболымкIэ щекIуэкI дунейпсо чемпионатым хуэм-хуэмурэ наIуэ щохъу саугъэт нэхъыщхьэм адэкIэ щIэбэнынухэри, зэхьэзэхуэр зыбгынэнухэри. Ар къэзыгъэлъэгъуа зи чэзу джэгугъуэхэр мы махуэхэм зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол