ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Джылахъстэнейхэр къызэрокIыпэ

2022-09-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ езанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр блэкIа щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нэхъ мащIэху, нэхъыфI?

2022-09-22

 • «Динамо» (Ставрополь) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:4 (1:1). Ставрополь. «Динамо» стадион. ФокIадэм и 19. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Колтунов (Дон Iус Ростов). Ежак (Сочэ). Туркин (Астрахань)
 • «Динамо»: Зернаев, Вагабов, Ярцев, Кабулов, Джиджоев (Кусаев, 66), Гайдаров, Пучков, Кобесов, КIурашын (Засеев, 88), Суанов, Бигулаев (Кочканян, 90).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

МэкъумэшыщIэхэмрэ хьэлъэзехьэхэмрэ япэлъэщакъым

2022-09-17

 • ФутболымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэхэм и 1/128 Iыхьэм «Спартак-Налшыкым» Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р щыхигъэщIа нэужь ди щIалэхэм адэкIэ хьэрхуэрэгъу къахуэхъуащ Ставрополь крайм и Ивановскэ къалэм и «Ставрополь АгроСоюз» командэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пщыншэм и топиплIыр мэбагъуэ

2022-09-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм етIощIанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр фокIадэм и 10 — 11-хэм щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

0:3-уэ къыхагъащIэ щыхъум…

2022-09-13

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Черноморец» (Новороссийск) — 2:3 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 10. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ФокIадэ зэIущIэхэр къызэIуах

2022-09-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и епщыкIубгъуанэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр тхьэмахуэ блэкIам зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пашэхэм  гъунэгъу яхуохъу

2022-09-06

 • «Легион» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:1). Мэхъэчкъалэ. Исинбаевэм и цIэр зезыхьэ «Труд» стадион. ФокIадэм и 3. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъыкIэлъыкIуэ Iыхьэм хэтынущ

2022-09-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 30-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Тэрчыр» къиуащ

2022-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и епщыкIуиянэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр тхьэмахуэ блэкIам зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Топ зырызкIэ зохъуэж

2022-08-30

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Дружба» (Мейкъуапэ) — 1:1 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 27. ЦIыху 300 еплъащ.
 • Судьяхэр: Ануфриев (Мэзкуу), Багдасаров (Владикавказ), Туркин (Астрахань).
 • «Спартак-Налшык»: Мицаев, Мэкъуауэ З., Ольмезов, Далиев, КIэдыкIуей, Хьэшыр А. (Топурия, 78), Дэхъу (Къумыкъу, 65), Масленников, Торосян (Ашуев, 78), ЛIуп (Жангуразов, 84), ХъутIэ (Черткоев, 65).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Автозапчасть»-мрэ адрейхэмрэ

2022-08-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и епщыкIубланэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пашэри къыкIэрыхури я зэхуэдэу хагъащIэ

2022-08-23

 • «Алания-2» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:4 (0:1). Грознэ. Билимхановым и цIэр зезыхьэ стадион. ШыщхьэуIум и 21. ЦIыху 50 еплъащ.
 • Судьяхэр: Матвеев (Троицк). Магомедов (Мэхъэчкъалэ). Охрименкэ (Мейкъуапэ).
 • «Алания-2»: Дзагоев, Гиоев, Саумов, Карасев, Базаев (Дудаев, 63), Мецаев (Губиев, 46), Кодзасов, Гогниев, Цогоев (Дряев, 63), Григорьев (Гаглоев, 63), Мелекесцев (Хокришвили, 63).
 • «Спартак-Налшык»: Мицаев, Далиев, КIэдыкIуей (Къуэдзокъуэ, 68), Мэкъуауэ, Ольмезов, Торосян (Къумыкъу, 79), Дэхъу, Масленников, Хьэшыр (Топурия, 53), ХъутIэ (Черткоев, 68), ЛIуп (Ашуев, 68).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

2022-08-18

 • Саугъэтхэм щIэбэнхэр зэрызохьэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и дивизион нэхъыщ хьэм и епщыкIуханэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр щ э бэт — тхьэмахуэ блэкIам зэхэтащ.
 •  
 • А зэпэщIэтыныгъэхэм кIэ лъып лъахэм топ дахэ куэд я нэгу щIэкIащ. Мыпхуэдэ бжыгъэшхуэ куэд къызрикIуа  джэгугъуэхэр къэщIэжы гъуейщ — псори зэхэту махуитIым къриубыдэу зэIущIиб лым щыдагъэкIащ топ 52-рэ (!).
 • ШыщхьэуIум и 13-м екIуэ кIахэм нэхъ къахэгъэщыпхъэхэм ящыщщ «Кэнжэмрэ» «Шэджэм-2»-мрэ Кэнжэ зэ ры щызэдэджэгуар. Хэгъэ рей хэр зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и иужьрей увы пIэ хэм ящыщ зым зэрыщытым зэ еплъыгъуэкIэ къыпфIигъэ щIырт очко пщыкIуий зиIэ, ику ит командэхэм жыджэру яхэт шэджэмдэсхэр абыхэм гугъущэ ядемыхьу яфIэкIыну. АрщхьэкIэ дэнэт! Зэпэ щIэ тыныгъэм и иужьрей дакъикъэхэм нэсыху зэIущIэм щытекIуэныр зэхэкIа хъуакъым. ХьэщIэхэм ерыщу япэщIэта кэнжэдэсхэр зы топ закъуэ фIэкIа зэщхьэщыкIыныгъэ ямыIэу къыхагъэщIа хъуащ. «Шэджэм-2»-м и текIуэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуи щIащ а махуэм щэнейрэ и хьэрхуэрэгъухэм я гъуэр хэ зыгъэщIа Бэлагъы Руслан. Хэгъэрейхэм ящыщуи тIэунейрэ къыхэжаныкIащ Щадз Ибрэхьим.
 • Ику ит джэгукIэ къэзыгъэ лъагъуэ «Урыхумрэ» «Псы гуэн сумрэ» я зэпэщIэтыныгъэри топ дахэ куэдкIэ гъэн щIауэ щытащ. Пашэхэми якIэлъымысу къыкIэрыхухэми ящхьэщыкIа командэхэм а махуэм топибгъукIэ ягъэгуфIащ абыхэм я джэгукIэм кIэлъыплъахэр. Къэхъун къуа жэм дэт стадионым щекIуэ-кIа зэIущIэм бжыгъэшхуэкIэ щытекIуащ урыхудэсхэр. Ап хуэдэу командэ псом дагъэ кIа топхэм нэхърэ хуэдитI-        кIэ нэхъыбэ дэзыгъэкIа        Джэ джырэ Къантемыр плIэнейрэ (!) хьэщIэхэм я жагъуэ ищIащ.
 • Япэ джэгугъуэ лъандэрэ бжьыпэр зыубыдауэ зыри  зы лъэ щIэмыхьэ «Автозап часть»-м и тепщэныгъэр иджы ри зэ щIигъэбыдащ. Прохладнэ щыIэу бахъсэндэсхэм 4:1-уэ хагъэщIащ «Малка»-р.
 • Джэгугъуэм и топ нэхъ мащIэ дыдэ щыдагъэкIа зэIущIэри а махуэм ирихьэлIащ. Ислъэмейдэсхэм ирагъэблэгъащ «Шэрджэсыр». Мыгъэ рей зэхьэзэхуэм щригъэ кIуэкIа зэIущIэхэм зэ закъуэ фIэкIа текIуэныгъэм и IэфIыр зыхэзымыщIа шэджэмдэс-хэм аргуэру я насып къикIакъым. ЗэщхьэщыкIыныгъэ мащIэ дыдэ иIэу ахэр хэгъэ рейхэм къыхагъэщIащ.
 • Джэгугъуэм щIэщхъу къы щыщыщIащ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъ командэм жыджэру кIэлъеIэ  «Тэр чым». Я унэ щыIэу тэрчдэс хэм кърагъэблэгъащ мы гъэ  рей зэпеуэм и медалхэм щIэбэныну зи мурад «ЛогоВАЗ»-р. ЗэпэщIэтыныгъэм зы топкIэ нэхъыбэ щыдигъэкIыну хузэфIэкIащ Бабугент къикIа командэм. Хэт ищIэрэ, хэгъэрейхэм ящыщ Къумыкъу Рэмэзан джэгум къыхамыхуатэмэ, тэрчдэсхэм  ещанэ  хэщIыныгъэри ямы гъуэтынкIэ хъунт.
 • Зэхьэзэхуэм и саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэнхэм ящыщщ «Родник»-ри. Тхьэмахуэ махуэм Псынэдахэм и командэр Налшык къыщ ригъэблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм и щIалэгъуалэ гупым. ЗэIущIэм  гугъущэ щыдемыхьу хэгъэрейхэр щытекIуауэ жыпIэ хъунущ. «Спартак-Д»-м и текIуэныгъэм хэлъхьэныгъэш хуэ хуищIащ топитIкIэ къыхэжаныкIа Мэлбахъуэ МуIэед. ХьэщIэхэм ящыщуи къыхэгъэщыпхъэщ тIэунейрэ налшыкдэсхэм я жагъуэ зыщIа Насирли Руслан.
 • Мы гъэм иригъэкIуэкIа зэ IущIэхэм ящыщу бгъум шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщызыхьа, пашэхэм яхэту къакIуэ «Искра»-м и очко-хэм иджыри хэлъхьэныгъэфI хуи щIащ. ЕпщыкIуханэ джэгу гъуэм алътуддэсхэм хьэрхуэрэгъу къащыхуэхъуащ зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и кIэух увыпIэм щыт «Къэбэрдейр». ЗэпэщIэты ныгъэ гугъум «Искра»-р ерагъыу щы пэ лъэщащ налшыкдэсхэм я командэм. Зы топ закъуэкIэ фIэкIа зэщхьэ щыкIыныгъэ ямыIэу абыхэм  я зэпэ щIэ тыныгъэр иухащ. Ауэ тхыдэм къыхэнэжыр кIэух бжыгъэращи, абы къыкIэлъыкIуэ очкоищыр къыхигъэхъуащ Алътудым и командэм. Зэ хьэзэхуэм и турнир таблицэм бжьыпэр щызыIыгъхэм яхэт, и хьэрхуэрэгъу нэхъ жы джэрхэу «Тэрчымрэ» «Род ник»-мрэ лъэпэрэпа нэужь, «Искра»-м ещанэ увыпIэм зыщигъэбыдащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и епщы кIуханэ джэгугъуэм зэхэта зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр кърикIуащ: шыщ хьэуIум и 13-м: «Кэнжэ» (Кэнжэ) — «Шэджэм-2» (Шэ джэм ЕтIуанэ) — 5:6, «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Шэрджэс» (Шэджэм) — 2:1, «Автозапчасть» (Бахъсэн) — «Малка» (Малка) —  4:1, «Урыху» (Урыху) — «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — 7:2; шыщхьэуIум и 14-м: «Тэрч» (Тэрч) — «ЛогоВаз» (Бабугент) — 2:3, «Спартак-Д» (Налшык) — «Родник» (Псынэдахэ) — 5:3, «Къэбэрдей» (Налшык) — «Искра» (Алътуд) — 5:6.
 • Жыласэ Замир.

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пашэр  къызэтрагъэувыIэ

2022-08-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Кубань-Холдинг» (Павловская) — 2:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 14-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 • Судьяхэр: Лациев (Шахты), Сухарев (Ярославль), Гаджигусейнов (Мэхъэчкъалэ)
 • «Спартак-Налшык»: Мицаев, КIэдыкIуей, Далиев, Ольмезов, Мэкъуауэ (Нартщауэ, 81), Хьэшыр, Торсян (Жангуразов, 77), Масленников, Дэхъу (Къумыкъу, 80), ЛIуп (Ашуев, 86), ХъутIэ (Топурие, 77).
 • «Кубань-Холдинг»: Лукьянов, Цховребов, Бугаев, Парадин (Пацев, 78), Николаев, ДыщэкI (Пахлеванян, 62), Иванков (Козлов, 46), Шаповалов, Цимбал (Мнацаканян, 6I), Матюшенкэ, Лаврищев (Богдаев, 19).
 • Топхэр дигъэкIащ Далиевым, 46 — 1:0. Далиевым, 58 — 2:0.
 • Дагъуэ къыхуащIащ ЛIупым.
 • Джэгум къыхахуащ Николаевыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъуэгуанэм и ныкъуэм гупитI щафIокIуэд

2022-08-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и япэ къекIуэкIыгъуэр щиухым ирихьэлIэу командитI хэщIа хъуащ. Япэм зэхьэзэхуэм хэкIыжа Налшык и Олимп резервхэр щагъэхьэзыр спорт школым и гъэсэнхэм иджы гъусэ яхуэхъуащ зэпеуэм зэрыщIидзэрэ иужь увыпIэм къимыкI «Псыкуэд-Марвил»-р. Нэхъапэм ахэр зыхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэр турнир таблицэм къыхахыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол