ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

ЕтIуанэ дивизионым лъэ быдэкIэ хуокIуэ

2021-09-07

 • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым (УФ-м и ещанэ дивизионым) и зи чэзу зэIущIэхэр екIуэкIащ. Прохладнэ и «Энергетик»-м и стадионым щыхигъэщIащ Дагъыстэным и «Дербент»-мрэ «Динамо-М»-рэ икIи турнир таблицэм къыщыкIэлъыкIуэхэм фIыуэ ящхьэщыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩIалэхэм Налшык къагъэзэж

2021-08-31

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) – 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 29-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Адэжь хэкуми Бибарс щоджэгу

2021-08-28

 • Израилым и адыгэ къуажэ Кфар-Камэ щыщ футболист цIэрыIуэ Натхъуэ Бибарс шыщхьэуIум и 5-м и адэжь щIыналъэм — Сочэ къалэм — щыджэгуащ. «Фыщт» стадионым щызэIущIащ Краснодар крайм и «Сочи» футбол командэмрэ Сербием и «Партизан» гупымрэ. Ди лъэпкъэгъу футболист цIэрыIуэм иджы япэу къыхуихуауэ аращ ди лъахэм щыджэгуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэ къекIуэкIыгъуэм щытекIуар хэтми зэкIэ наIуэкъым

2021-08-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и япэ къекIуэкIыгъуэр иухащ. АрщхьэкIэ иджыри наIуэкъым хэт абы щытекIуами.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ДжэгукIэм хуэфащэ бжыгъэ

2021-08-24

 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Новокубанск. «Биолог» стадион. ШыщхьэуIум и 18-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Джылахъстэнейхэр Урыху къыщызэтоувыIэ

2021-08-19

 • Республикэм футболымкIэ и чемпионатым бжьыпэр щызыIыгъ «Тэрчым» Лэскэн щIыналъэм очкоитI щыфIэкIуэдащ. Иджы  абы гъунэгъу дыдэ къыхуэхъуащ «Родник»-мрэ «Энергетик»-мрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Армырамэ емыкIу къащIынут

2021-08-17

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 2:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 15-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Матвеев (Троицк), Гаджигусейнов (Мэхъэчкъалэ), Бахус (Краснодар).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Сындыку, Шумахуэ З., Ольмезов, Шумахуэ И., Мэкъуауэ, Дэхъу (КIэдыкIуей, 60), Бенедык (Бахъсэнокъуэ, 85), Къумыкъу И., Багъэтыр (Бажэ, 71), Ашуев (Черткоев, 60).
 • «ЕсэнтIыгу»: Кулик, Айвазянц (Шамин, 46), Бурков (Лаврентьев, 46), Дзасохов (Хачатурян, 81), Дьяконов, Магомедов, Блиадзе, Карапетян (Миндадзе, 46), Дзиов, Бацэ (Моргоев, 86), Яськов.
 • Топхэр дагъэкIащ: Къумыкъу И., 45+1 (1:0). Бацэ, 48 (1:1). Бажэ, 90-пенальтикIэ (2:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Дзиовым, Багъэтырым, КIэдыкIуейм, Шаминым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Прохладнэдэсхэр япэ ирегъэщри,  Амир Налшык къегъэзэж

2021-08-14

 • Элиста щыIэу абы и «Ураланыр» хигъащIэри Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым (УФ-м и ещанэ дивизионым) пашэныгъэр щиубыдыжащ Прохладнэ и Энергетик»-м. Ар куэдкIэ и фIыгъэщ а зэIущIэм я хьэрхуэрэгъухэм топитI щахудигъэкIыу ди щIалэхэр тезыгъэкIуа Бажэ Амир. Бэрэжьей кIуам гъуащхьауэ цIэрыIуэр «Спартак-Налшыкым» хагъэхьэжащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр абы хэту адэкIи ихъумэнущ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Иорданием и командэ нэхъ лъэщхэм ящыщ «Аль-Ахьли»-м илъэскIэ щыджэгуауэ къигъэзэжащ ди гупым и капитану хэкIа гъуащхьауэ Iэзэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пашэхэр Тэрч щызэрытегъэкIуакъым

2021-08-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и епщыкIутIанэ джэгугъуэм Тэрч къалэм щызэхуэзат зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нэгъабэрейм мащIэу йофIэкI

2021-08-10

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (0:0). Новороссийск. «Центральный» стадион. ШыщхьэуIум и 7-м. Еплъынухэр ирагъэхьакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ингушхэм зыкъыкIэрагъэхуркъым

2021-08-05

 • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэ-хэм футболымкIэ я чемпионатым пашэныгъэр щызэдэзыIыгъ «Ангушт»-мрэ «Энергетик»-мрэ Нэзрэн къалэм щызэIущIати, хэгъэрейхэр текIуащ. Апхуэдэу къэхъуа пэтми, ди щIалэхэм я хьэрхуэрэгъухэр яутIыпщыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зрагъэсакъым пенальти  еуэфу

2021-08-03

 • «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0 (пенальтикIэ 4:2). Мэхъэчкъалэ. «Динамо» стадион. Бадзэуэгъуэм и 28-м. УФ-м и кубокым и финалым и 1/128-нэ Iыхьэ. ЦIыху 400 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Балъкъ Iуфэ щытекIуа «Тэрчыр» япэ йощ

2021-07-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым бжьыпэр щиубыдащ тхьэмахуэ блэкIам тIэунейрэ зи хьэрхуэрэгъухэр хэзыгъэщIа «Тэрчым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩызэхуащIыжами  къыщызэIуахами  зэрытегъэкIуакъым

2021-07-27

 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Дон Iус Ростов. «Труд» стадион. Бадзэуэгъуэм и 24-м. Еплъынухэр ирагъэхьакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжыгъэшхуэ защIэкIэ къыхагъащIэ «Нарт»

2021-07-22

 • Есэгъуейщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым мы гъэм зэрыщIидзэрэ иужь дыдэ увыпIэр Нарткъалэ и «Нартым» зэрыщиIыгъым. Ар пэщIэдзэ зэIущIипщIми къыщыхагъэщIа къудейкъым, атIэ иужь джэгугъуихым бжыгъэшхуэ дыдэкIэ щыфIахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол