ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Новороссийск щыкIуам куэдкIэ нэхъыфIат

2021-04-13

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 10-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Щхьэ  бжыгъэкIэ  нэхъыбами…

2021-04-06

 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Прогресс. «Биолог» стадион. Мэлыжьыхьым и 3-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэлыжьыхьым  екIуэкIыну  зэIущIэхэр

2021-04-01

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым  и Япэ гуп
 • ТIощIрэ етIуанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 3 (щэбэт)
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 • — «Спартак-Налшык» (Налшык)
 • Мэлыжьыхьым и 4 (тхьэмахуэ)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «ТIуапсы» (ТIуапсы)
 •  «Форте» (Таганрог) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)
 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Интер» (Черкесск)
 • «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
 • «Краснодар-3» (Краснодар)- «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Легион Динамо»(Мэхъэчкъалэ) —
 • «Кубань» (Краснодар)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КуэдкIэ  зэщхьэщокI джэгугъуитIым  къарикIуар

2021-03-30

 • ДыщэкIым Павловскэм дыкъыщыхегъащIэ
 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Павловскэ. «Урожай» стадион. Гъатхэпэм и 24-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТхьэмахуэкIэ ягъэIэпхъуа чемпионыгъэ

2021-03-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2021 гъэм и чемпионыр наIуэщ. Нэгъаби хуэдэу, зэхьэзэхуэр иухыным джэгугъуэ зыбжанэ иIэжу ар зыIэригъэхьащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зы щыуагъэм и уасэр

2021-03-23

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Краснодар 3» (Краснодар) — 0:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 20-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дагъыстэнми  къыщикIуэтакъым

2021-03-16

 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Мэхъэчкъалэ. «Труд» стадион. Гъатхэпэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъатхэпэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2021-03-10

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и Япэ гуп
 • ЕпщыкIуиянэ джэгугъуэ
 • Гъатхэпэм и 13
 • (щэбэт)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск)
 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 •  «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Кубань» (Краснодар)
 • СКА (Дон Iус Ростов) —         «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 • «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Интер» (Черкесск)
 • «Форте» (Таганрог) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЕхъулIэныгъэкIэ щIадзэж

2021-03-10

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 3:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 7-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Уаемрэ  уэсымрэ къагъэдзыхэ

2021-02-18

 • Нартсанэ (Кисловодск) зыщызыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ мазаем и 16-м ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ. Ди щIалэхэм аргуэру хьэрхуэрэгъу къахуэхъуат тхьэмахуэ ипэкIэ хагъэщIа Мэхъэчкъалэ и «Легион Динамо»-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къызытехьэлъэ  яхэт?

2021-02-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и етIуанэ Iыхьэм щIидзащ. Командэхэм къапэщылъыжыр иджыри къэс ирагъэкIуэкIам нэхърэ нэхъ мащIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я  хьэрхуэрэгъухэр ЕсэнтIыгу  щыхагъащIэ

2021-02-13

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм Нартсанэ (Кисловодск) зыщыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIитI зэкIэлъхьэужьу мазаем и 10-м ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зы махуэм  джэгугъуитIым   щытокIуэ

2021-02-11

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм гъатхэпэм щIэзыдзэжыну и Iыхьэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» и зыгъэсэныгъэхэм Нартсанэ (Кисловодск) къалэм щыпищэн иригъэжьащ мазаем и пэщIэдзэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бахъсэндэсхэр  чемпионыгъэм   аргуэру  хуокIуэ

2021-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм Бахъсэн и «Автозапчасть»-м и пашэныгъэр нэхъри игъэбыдащ. Нэгъаби хуэдэу, ар ерыщу дыщэ медалхэм хуокIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Жэуапыншэу топищ

2021-02-06

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зыщыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» щIышылэм и 29-м етIуанэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол