ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

ЕтIуанэ зыгъэсэгъуэр   йокIуэкI

2020-02-11

 • ЩIышылэм и 31-м Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-м зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ дригъэкIуэкIыу япэ зыгъэсэгъуэр кърихьэлIа иужькIэ, махуищ-плIыкIэ зигъэпсэхури, «Спартак-Налшыкыр» Нартсанэ (Кисловодск) кIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэкIэ  ирагъажьэ

2020-02-04

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 — 2020 гъэхэм щызэхэт зэхьэзэхуэм гъатхэпэм щыщIэзы-дзэжыну «Спартак-Налшыкым» мы илъэсым и япэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Ди къалащхьэм и Сабий стадионым абы щыхигъэщIащ Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ» командэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур

2020-01-18

 • «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ унафэщIхэмрэ я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр яухри, ма-хуэку кIуам къызэхуэсыжащ. Абы ирихьэлIэу командэм и тренер нэхъыщхьэри ягъэуващ — ар иужь илъэсхэм гупым и тренер нэхъыжьу лэжьа КIэбышэ Заурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩIымахуэ зэпеуэр ирагъажьэ

2019-12-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2019 — 2020 гъэхэм я щIымахуэ чемпионатыр зэхаублащ. Абы и япэ зэIущIэхэм щегъэжьауэ бжьыпэр иубыдащ нэгъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зы текIуэныгъэм къиIэтыжа гукъыдэж

2019-11-19

 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:1 (0:0). Краснодар. «Краснодар» ФК-м и академием и стадион. ЩэкIуэгъуэм и 17-м. ЦIыху 550-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Республикэ зэпеуэм кърикIуахэр

2019-11-14

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплек-сым щекIуэкIащ «Уличный красава» футболымкIэ урысейпсо акцэм и республикэ зэхьэзэхуэр. Абы хэтащ 2002 — 2003, 2004 — 2005 гъэхьэм къалъхуа ныбжьыщIэ командэхэу щIыналъэ зэпеуэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Щоджэн зэкъуэшхэм  я зэпэщIэтыныгъэ

2019-11-12

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:2 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 10-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Смирнов (Волоколамск), Талаев (Грознэ), Магомедов (Мэхэчкъалэ).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн Б., КIэдыкIуей, Клышэ, Стригэ, Запалацкий (Белоусов, 76), Ольмезов, Хьэшыр, Салахетдинов (Машэжь, 67), Iэпщацэ, Ашу, Бацэ (Апажэ, 77).
 • «Черноморец»: Щоджэн А., Поникаров, Джамалутдинов, Ахмедханов, Черов, Захаров, Магомедов, Гаранжа, Шабичев, Черданов, Матюшенкэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩэкIуэгъуэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2019-10-31

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ЕпщыкIуханэ джэгугъуэ
 • ЩэкIуэгъуэм и 3
 • (тхьэмахуэ)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Урожай» (Краснодар)
 • «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ)
 • «Волгарь» (Астрахань) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)
 • «Интер» (Черкесск) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Алания» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык)
 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — СКА (Дон Iус Ростов)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Автозапчасть»-м и  зи  чэзу  лъагапIэ

2019-10-19

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, Налшык и «Спартак» стадионым жэпуэгъуэм и 9-м щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Абы щызэхуэзат Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ «Тэрчымрэ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэкъуэшхэм я зэIущIэ

2019-10-01

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (0:1). Мейкъуапэ. «Дружба» стадион. ФокIадэм и 28-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэфIэкIыр цIыху бжыгъэм елъытакъым

2019-09-24

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 3:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 21-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Стрельцов (Дон Iус Ростов), Шрамко, Къуэшыкъуэ (тIури Белореченск щыщщ).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей, Клышэ, Сындыку (Запалацкий, 85), Ольмезов, Хьэшыр (Талабкэ, 85), Дэхъу, Iэпщацэ (Салахетдинов, 77), Шаваев, Машэжь (Ашу, 71), Бацэ (Лъэпщ, 89).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бацумрэ Бацэмрэ  къахожаныкI

2019-09-17

 • «Интер» (Черкесск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:2 (1:1). Лермонтов. «Бещтау» стадион. ФокIадэм и 14-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэр аргуэру зыIэщIагъэкI

2019-09-10

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 8-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я гур къызэрогъуэтыж

2019-09-03

 • «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (0:1). Каспийск. «Анжи арена» стадион. ФокIадэм и 1-м. ЦIыху 50 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Иджыри зыкъаужьыжакъым

2019-08-27

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 0:3 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 24-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол