ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

«ВыщIэхэр» япэу Налшык щыхагъащIэ

2019-08-14

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 9-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшык» — «Краснодар-3» — 2:0

2019-08-10

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Топхэр дэзыгъэкIар Бацэ Къантемырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дакъикъихым пенальтитI къытхурагъауэ

2019-08-03

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (1:0). Новороссийск. «Центральный» стадион. ШыщхьэуIум и 1-м. ЦIыху 1200-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкыр» адэкIэ мэкIуатэ

2019-08-01

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2019 — 2020 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэм щэбэт кIуам щIидзащ. Финалым и 1/128-нэ Iыхьэм «Спартак-Налшыкыр» Осетие Ищхъэрэ — Аланием и къалащхьэм щыIущIат абы и «Спартак-Владикавказ»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIэр  пхъуэжкIэ   зэфIэкIыркъым

2019-07-27

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Алания» (Владикавказ) — 4:2 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 24-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ШыщхьэуIум екIуэкIыну зэIущIэхэр

2019-07-25

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • Ещанэ джэгугъуэ
 • ШыщхьэуIум и 1
 • (махуэку)
 • «Волгарь» (Астрахань) — СКА (Дон Iус Ростов)
 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) «Мэшы- къуэ-КМВ» (Псыхуабэ) —
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэныбжьэгъугъэр я  гъуазэу

2019-07-18

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 16-м. ЦIыху 400 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Псыкуэдым»  куэдыIуэ  къыхудагъэкI

2019-07-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм зэгуэрым лъэ быдэкIэ къыхыхьа Псыкуэд къуажэм и командэр иджы къыпхуэцIыхужынкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым» къыпэплъэр сыт?

2019-07-06

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэр зэриухрэ мазэм щIигъуащ. КъыкIэлъыкIуэм щыщIидзэнум иджыри траухуакъым икIи и чэзууэ къыдолъытэ «Спартак-Налшыкым» зэпеуэ блэкIам къыхуихьахэмрэ дызыхуэкIуэм къыпэплъэмрэ дытепсэлъыхьыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ди щIыналъэм щынэхъ лъэщхэр

2019-06-27

 • Урысей Федерацэм щызэхаублащ ЕджакIуэхэм я спартакиадэ. ФутболымкIэ абы и кIэух зэхьэзэхуэм хэтыну хуитыныгъэ къихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Iэпщацэм и лъэбакъуэщIэ

2019-06-20

 • Санкт-Петербург щекIуэкIащ ФИФА-м и вице-президенту щыта Гранаткин Валентин и цIэкIэ къызэрагъэпэща XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ ныбжьыщIэ командэ къыхэхам дэщIыгъуу абы зыкъыщигъэлъэгъуащ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэ щIалэщIэ Iэпщацэ Марат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Инарыкъуейм» Сочэ зыкъыщегъэлъагъуэ

2019-06-18

 • Сочэ къалэм дэт «Фыщт» стадионым щызэхэтащ Инарыкъуей щыщ футбол командэмрэ хэгъэрейхэмрэ я зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Уличный красава-2018» гупыр 1:3-уэ къыхигъэщIащ Урысей Федерацэм и япэ дивизионым мы гъэм щытекIуэу къэралым и гуп нэхъыщхьэм хыхьа «Сочи» командэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩыIэщ топипщI зыхудагъэкIхэри

2019-06-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр Урысейм и махуэр щагъэлъапIа мэкъуауэгъуэм и 12-м екIуэкIащ. Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъхэр абы бжыгъэшхуэкIэ щытекIуащ икIи я тепщэныгъэр щагъэбыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бибрэс  хьэзырщ  къигъэзэжыну

2019-06-07

 • Алыджым и Пирей къалэм и «Олимпиакос» командэм нэгъабэ лъандэрэ щыджэгу Натхъуэ Бибрэс иджыблагъэ зыпхигъэIукIащ Мэзкуу и ЦСКА-м къигъэзэжыну зэрыхьэзырыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Куэдым ущызыгъэгугъ кIэух

2019-06-04

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 3:0 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 31-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Холин, Охрименкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ), Городовой (Ставрополь).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол