ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Гъунэгъухэр бжыгъэшхуэкIэ хагъащIэ

2019-02-19

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым 2018-2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» япэ зыгъэсэгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщрихьэлIэри, къыкIэлъыкIуэр Кисловодск (Нартсанэ) къыщыпищэну ежьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гуп къыхэхар нэхъ лъэщт

2019-02-12

 • Куэдрэ узримыхьэлIэ Iуэхугъуэ мэрем кIуам къыщыхъуащ Налшык и Сабий стадионым — Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и командэ къыхэхар утыку къихьащ. Апхуэдэ иужьу къыщыхъуар блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэращ, иджы щымыIэж Совет Союзым и Лъэпкъхэм я спартакиадэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Шагъдийр» къызэтезыгъэувыIэфын  щыIэу пIэрэ?

2019-02-07

 • Зеикъуэ и «Шагъдийм» мы гъэр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым зыри къыщыпэлъэщыркъым. Иужь джэгугъуихым ар тхуэнейрэ и хьэрхуэрэгъухэм щефIэкIащ, зэм зэрыщытегъэкIуакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

МазитIкIэ загъэпсэхуауэ къызэхуосыж

2019-01-29

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щыджэгу «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр, мазитIкIэ загъэпсэхуауэ, бэрэжьей кIуам Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщызэхуэсыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

И Iыхьэ щанэращ къэнэжар

2019-01-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм я щIымахуэ чемпионатыр иухыным къэнэ- жар и Iыхьэ щанэращ. ДяпэкIэщ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ зэIущIэхэр щекIуэкIынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зи хьэрхуэрэгъухэр  зыгъэгулэз Мырзэ Резуан

2019-01-24

 • Иужь лъэхъэнэм урысей футболым и цIэр фIыкIэ щыIуащ ди лъахэгъу Мырзэ Резуан. Ар Бахъсэн къыщалъхуащ, и ныбжьыр илъэс тIощIрэ хым итщ. Топ джэгуным Налшык зыщыхуигъэсащ, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм хэту зэрыджэгуар зы зэIущIэ закъуэщ. АдэкIэ и насыпыр къыщилъыхъуэу ди къэралым и щIыпIэ куэдым къыщыщIидзащ. Иджыпсту Дон Iус Ростов и командэм ейщ, ауэ бэджэнду абы иритауэ Тулэ и «Арсенал»-м щоджэгу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бахъсэндэсхэр яIэщIокI

2019-01-22

 • КъБР-м футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм бжьыпэр и закъуэу иригъэубыдащ «Автозапчасть»-м. Бахъсэндэсхэм Iэзэу къагъэсэбэпащ иджыри къэс пашэныгъэр къадэзыгуэша «Спартак-Нал- шык-д»-р мы зэхьэзэхуэм япэу къызэрыщыхагъэщIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пашэхэр   зэдобакъуэ

2019-01-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018-2019 гъэхэм и щIымахуэ чемпионатым хэтхэм зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ ирагъэкIуэкIащ. Абы япэ текIуэныгъэр къыщихьащ Шэджэм и «Альянс»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ХэщIыныгъэ зымыгъуэта  щыIэжкъым

2018-12-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI щIыма-хуэ чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэта зи чэзу джэгугъуэм «ХьэтIохъущыкъуейм» и закъуэ пашэныгъэр фIигъэкIуэдащ. Иджы бжьыпэр командищым зэдагуэш.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«ХьэтIохъущыкъуейм» бжьыпэр еубыд

2018-12-18

 • Республикэм футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм я щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэхэр зэхэтащ. Абыхэм яужькIэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щиубыдащ «ХьэтIохъущыкъуейм».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Илъэсым къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2018-12-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм щыIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м пшыхьхэр щригъэкIуэкI и пэшым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэлэжьын я куэду зэхьэзэхуэр зэпагъэу

2018-11-15

 • «Спартак — Налшык» (Налшык) — «Академия» (Дон Iус Ростов) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 11-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяр: Иванников (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов, КIэдыкIуей, Машэжь, Салахетдинов (Талабкэ, 80), Михайлов (Iэпщацэ, 33), Мэшыкъуэ Хь. (Ашу, 59), Бацэ (Мэшыкъуэ И., 46), Бажэ.
 • «Академия»: Воронин, Обрезков (Аладьин, 64), Федотов, Савин, Далиев, Кормишин (Шульженкэ, 78), Губочкин, Донсков, Орлов, Кузнецов, Крюков (Чернов, 54).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Иужь джэгугъуэ

2018-11-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионатыр иухащ. Иужь дыдэ джэгугъуэращ щызэхэкIар гуп нэхъыщхьэр зыбгынэну псори.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нобэ  зихъуэжыфынущ  щытыкIэм

2018-11-07

 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Мэхъэчкъалэ. «Динамо» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэр зыIэщIагъэкIакъым

2018-10-30

 • Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 27-м. ЦIыхуи 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол