ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

ЕсэнтIыгу  щыхамэкъым

2020-07-23

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щыIэну зэхьэзэхуэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» блыщхьэ кIуам зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ ЕсэнтIыгу къалэм щригъэкIуэкIащ. Абы ди щIалэхэр бжыгъэшхуэкIэ, 5:0-у, щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Черкесск и «Интер»-р хагъащIэ

2020-07-18

 • Топджэгум дихьэххэр хуабжьу хуэзэшащ фыIэ ялъагъу командэхэм я зэIущIэхэм. Абыхэм щIадзэжыным и зы нэщэнэщ гъубж кIуам Железноводск къалэм щыIар. «Спартак-Налшыкымрэ» Черкесск и «Интер»-мрэ къапщытэжащ мыгувэу зэхаублэжыну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020 — 2021 гъэхэм я зэхьэзэхуэм зэрыхуэхьэзырыр .

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэкIэ езыхэр зэдоджэгуж

2020-07-14

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щыIэну зэхьэзэхуэм «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зыщыхуегъэхьэзыр. Зыгъэсэныгъэхэм къыдэкIуэу зэIущIэхэри ди щIалэхэм ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я гъэсэн цIэрыIуэм и хъер ялъагъу

2020-07-07

 • Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м иджыблагъэ сом мелуан зыбжанэ къыIэрыхьащ. Ар къыхэкIащ абы топджэгум щыхуагъэса гъуащхьэхъумэ- ныкъуэ цIэрыIуэ Мырзэ Резуан зыхэта «Ростов»-м еврэ мелуаниплI ириту Мэзкуу и «Спартак»-м ди лъахэгъур нэгъабэ зэрызыхигъэхьам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Джатэрывэр, Мэкъуауэр, Багъэтырыр…

2020-06-26

 • Ди республикэм и щIыхьыр къэралпсо утыкум илъэс зыбжанэкIэ щызыIэтахэу Джатэрывэ Къазбэч, Мэкъуауэ Залым, Пащты Руслан, Багъэтыр Альберт, Гугуев Магомед сымэ «Спартак-Налшыкым» къагъэзэжащ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм ахэр хэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым» зыгъэсэныгъэм  щIедзэ

2020-06-10

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм зыхуигъэхьэзырын щIидзащ «Спартак-Налшыкым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дапщэщ  зэпеуэхэм щыщIадзэжынур?

2020-06-04

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 2019 — 2020 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэмрэ мэкъуауэгъуэм и 21-м щIадзэжыну унафэ щыIэщ. Профессионал Футбол Лигэмрэ (етIуанэ дивизион) Футбол Лъэпкъ Лигэмрэ (япэ дивизион) Iуэхур здынэсам къызэрыщагъэувыIари гурыIуэгъуэщ, иужьу щыджэгуа гъатхэпэм и 17-м здэщыта увыпIэхэр дэтхэнэми къыхуэнэу. АтIэ, дапщэщ щыщIадзэнур 2020 — 2021 гъэхэм щыIэну зи чэзу зэхьэзэхуэм?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэ

2020-06-02

 • Щызэпигъэуаи къэхъуу, 1980 — 1995 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топджэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуауэ щыта Гъубж Вячеслав. Нобэр къыздэсым абы и гугъу ящIыжу щIэх-щIэхыурэ зэхыбох.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым» зэхьэзэхуэр къеух

2020-05-27

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 — 2020 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр «Спартак-Налшыкым» къиухащ, зэпеуэр иухыным иджыри джэгугъуэ пщIыкIуз къыхуэнэжауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къумыкъу Виктор Узбекистаным егъэзэж

2020-05-19

 • 1996 — 1998 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м и тренер нэхъыщхьэу щыта Къумыкъу Виктор и унафэм мыгувэу щIэувэнущ Узбекистаным и футбол командэхэм ящыщ зы. Азие Курытым щыIэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къызэратамкIэ, илъэс 57-рэ зи ныбжь адыгэ IэщIагъэлI цIэрыIуэм дяпэкIэ игъэсэнущ а къэралым и дивизион нэхъыщхьэм щыджэгу «Андиджан»-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Арщыдан  щыщ гъуащхьауэ  Iэзэ

2020-04-28

 • Топджэгум дихьэххэм фIы дыдэу яцIыху «Спартак-Налшыкым» и капитан, гъуащхьауэ Iэзэ Бажэ Амир. Щалъхуа икIи футболым япэ лъэбакъуэхэр щыхича Арщыдан къуажэм щригъажьэри, ар Мэзкуу и «Спартак»-м, Белгород и «Салют»-м, Воронеж и Факел»-м, Пензэ и «Зенит»-м, Владивосток и «Луч-Энергия»-м щыджэгуащ икIи дэтхэнэ зыми лъэужь дахэ къыщигъэнащ. Иджыпсту зэфIэкI ин зэриIэр щегъэлъагъуэ Иорданием и чемпионатым икIи абы щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм дэрэжэгъуэ ин ярет.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЕтIуанэ зыгъэсэгъуэр   йокIуэкI

2020-02-11

 • ЩIышылэм и 31-м Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-м зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ дригъэкIуэкIыу япэ зыгъэсэгъуэр кърихьэлIа иужькIэ, махуищ-плIыкIэ зигъэпсэхури, «Спартак-Налшыкыр» Нартсанэ (Кисловодск) кIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ТекIуэныгъэкIэ  ирагъажьэ

2020-02-04

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 — 2020 гъэхэм щызэхэт зэхьэзэхуэм гъатхэпэм щыщIэзы-дзэжыну «Спартак-Налшыкым» мы илъэсым и япэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Ди къалащхьэм и Сабий стадионым абы щыхигъэщIащ Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ» командэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур

2020-01-18

 • «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ унафэщIхэмрэ я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр яухри, ма-хуэку кIуам къызэхуэсыжащ. Абы ирихьэлIэу командэм и тренер нэхъыщхьэри ягъэуващ — ар иужь илъэсхэм гупым и тренер нэхъыжьу лэжьа КIэбышэ Заурщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩIымахуэ зэпеуэр ирагъажьэ

2019-12-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2019 — 2020 гъэхэм я щIымахуэ чемпионатыр зэхаублащ. Абы и япэ зэIущIэхэм щегъэжьауэ бжьыпэр иубыдащ нэгъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол