ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Псом япэу адэкIэ мэкIуатэ

2018-06-21

 • Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Урысей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым щекIуэкIа зэIущIэм — ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мысырым и командэ къыхэхар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Илъэс пщыкIухкIэ дызыпэплъа дэрэжэгъуэ

2018-06-19

 • Махуэку кIуам Урысей Федерацэм къыщызэIуахащ футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Урысей Федерацэ — Сауд Хьэрып — 5:0

2018-06-15

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр гуфIэгъуэ щытыкIэм иту дыгъуэпшыхь Мэзкуу и «Лужники» стадионым къыщызэIуахащ. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм Урысей Федерацэм и футболист нэхъыфIхэр щыдэджэгуащ Сауд Хьэрыпым и гуп къыхэхам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Пашэныгъэр яхузэрыгъэгъуэтыркъым

2018-05-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатыр хуабжьу хьэлэмэтщ. Зэхьэзэхуэм хэтхэм я нэхъыбэм джэгу-гъуэи-пщI пщыкIуз ирагъэкIуэкIа пэтми, бжьыпэр и закъуэу зыми зэкIэ зыIэригъэхьэфыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я  куэдщ  иджыри зэлэжьынухэр

2018-05-29

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Кубань-2» (Краснодар) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 16-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хьэчим и удын лъэщхэм краснодардэсхэр хагъащIэ

2018-05-26

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:1 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 24-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Стрельцов, Егоров (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Лацвиев (Шахты).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Белоусов, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ, Михайлов, Каркаев (КIэдыкIуей, 83), Шаваев, Ашу (Машэжь, 80).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол, Хэха

«IэфIыпсыр»  яIэщIокI

2018-05-17

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гу-
 • пым 2017-2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыным джэгугъуищ-плIы къэнэжауэ аращ. Иджыпсту бжьыпэр зыIыгъ «IэфIыпсым» а зэманым къриубыдэу и пашэныгъэр зыIэщIигъэкIыну фIэщщIыгъуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Апхуэдэурэщ щIалэщIэхэр  зэрапсыхьыр

2018-05-08

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «IэфIыпс» (IэфIыпс) — 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр Смирнов (Кисловодск), Холин, Васильченкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ, Михайлов, Шаваев, Газаев (Къурмэн, 46), Ашу (КIэдыкIуей, 64), Бацэ.
 • «IэфIыпс»: Сикач, Черов, Хибабэ, Гречкин, Демченкэ, Шереметов (Джамалутдинов, 46), Шаров, Воробьев (Черкасов, 67), Подбельцев, Геворкян, Белоус.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ди гъуащхьауэхэм загъэпсэхурэ?

2018-05-04

«Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Каспийск. «Анжи Арена» стадион. Мэлыжьыхьым и 28-м. ЦIыху 50 еплъащ.

Судьяхэр Стрельцов (Дон Iус Ростов), Харченкэ (Астрахань), Даниленкэ (Волгоград).
«Анжи-2»: Герасимов, Исаев, Юсупов, Халимбеков, Магомедов (Закиров, 75), Яхьяев, Ханмурзаев, Темуков, Агабалаев (Муртузалиев, 80), Шихбабаев, Андреев (Шихаев, 66).
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев (Къурмэн, 76), Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (Газаев, 68), Михайлов (Дэхъу, 46), Шаваев, Каркаев, Машэжь (Ашу, 46), Бацэ.
Топыр дигъэкIащ Темуковым, 51 (1:0). Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол, Хэха

Накъыгъэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2018-04-26

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ЕщэщIанэ джэгугъуэ
 • Накъыгъэм и 4 (мэрем)
 • «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Армавир» (Армавир)
 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Академия» (Дон Iус Ростов)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Щызэхуэдэщ Мейкъуапи Налшыки

2018-04-24

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 21-м. ЦIыху 200 еплъащ.
 • Судьяхэр Шишкин (Тамбов), Васильченкэ (Мейкъуапэ), Егоров (Дон Iус Ростов).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (Газаев, 77), Михайлов (Дэхъу, 71), Шаваев, Каркаев, Машэжь (Ашу, 79), Бацэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Адыгэ щIалэхэм Кубокыр къапоплъэ

2018-04-21

 • ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щыдгъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щызэхэтынущ Урысей Федерацэм и Кубокыр 2018 гъэм къэхьынымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Абы зи насып къыщикIыну-хэм ящыщынущ адыгэ щIалэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэрагъэIэпхъуар къагъэсэбэп

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ екIуэкIащ. ПэщIэдзэ зэIущIищым зы очкои щыфIэмыкIуэдауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыда Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ абы къыкIэлъыкIуэ Сэрмакъ и «Союз»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэр зэрагъэIэпхъуар къагъэсэбэпри, пашэныгъэр зыIэрагъэхьащ «Ислъэмеймрэ» «ЛогоВАЗ»-мрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэкъуэшхэр Мейкъуапэ щызэIуощIэ

2018-04-17

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Мейкъуапэ. Адыгей республикэ стадион. Мэлыжьыхьым и 14-м. ЦIыху 2000 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бахъсэндэсхэм бжьыпэр зыIэрагъэхьэ

2018-04-14

 • Республикэм футболымкIэ и чемпионатым ещанэ джэгугъуэр щызэхэтащ. Абы иужькIэ бжьыпэр зыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нэгъабэрей зэхьэзэ-хуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол