ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

«Автозапчасть»-м къегъэзэж

2022-05-20

 • Топджэгум дихьэххэр куэдрэ зыпэплъа Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм 2022 гъэм и гъэмахуэ зэпеуэм и япэ зэIущIэхэр мы махуэхэм зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗымащIэ яхурикъужакъым

2022-05-19

 • «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (1:0). Мэхъэчкъалэ. Есинбаевэ Е. и цIэр зезыхьэ «Труд» стадион. Накъыгъэм и 16. ЦIыху 800 еплъащ.
 •  
 • Судьяхэр: Карпов (Петрозаводск), Ежак (Сочэ), Чаплыгин (Мэзкуу).
 • «Динамо»: Хамхоев, Ибрагимов, Гасанов, Красильниченкэ, Алибеков, Халимбеков, Глушков (Махмудов, 90), Гаджиев (Мелекесцев, 75), Атабаев (Исаев, 62), Юсупов, Дибиргаджиев (Вагидов, 62).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Я джэгугъуитI зэхуэдэкъым

2022-05-14

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Форте» (Таганрог) — 0:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 12-м. ЦIыху 500 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дызыпэмыплъа  ехъулIэныгъэ

2022-05-13

 • «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:3 (0:1). Павловскэ станицэ. «Урожай» стадион. Накъыгъэм и 6-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Судьяхэр: Хромей (Воронеж), Багдасаров, Габагков (тIури Владикавказ щыщщ).
 • «Кубань Холдинг»: Имамов, Бугаев, Цховребов, Белобаев, Михайлов (Шульжевский, 64), Пилиев (Майсултанов. 56), Цимбал, Пацев (Пахлеванян, 64), Козлов, Матюшенкэ, Кожухарь (Малолетов, 83).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъыкIэрыхухэри хагъэщIэфыркъым

2022-05-05

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Алания-2» (Владикавказ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 30-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Накъыгъэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

2022-04-28

 •  
 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и Япэ гуп
 •  
 • ТIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэ
 •  
 • Накъыгъэм и 5
 • (махуэку)
 • СКА (Дон Iус Ростов) – «Черноморец» (Новороссийск)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩыIахэр къыдагъэщтэж

2022-04-26

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Мейкъуапэ. «Дружба» стадион. Мэлыжьыхьым и 23-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 • Судьяхэр: Привалов, Ежак (тIури Сочэ щыщщ), Габагков (Владикавказ).
 • «Дружба»: Хьэшыр Т., КIыщ, Далий, Кириленкэ, Мэкъуауэ (Васильев, 70), Пекъу, Багъэтыр, Уэрэзей (Гъыш, 70), Къурашын (Iэшэ, 40), Делэкъу (Крылов, 80), Къуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нэгъабэ лъандэрэ дыпагъаплъэ  

2022-04-19

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 3:1 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 27-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъызэрыхагъащIэм йосэж

2022-04-12

 • «Чайка» (Песчанокопское) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:0 (1:0). Дон Iус Ростов. «Локомотив» стадион. Мэлыжьыхьым и 10-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

АдэкIэ къапэплъэр сыт?

2022-04-08

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 6-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкыр» яхэмыту

2022-04-05

 • Мэлыжьыхьым и пэщIэдзэм зэхэтащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым хыхьэ командэхэм 2021-2022 гъэхэм ирагъэкIуэкI зэхьэзэхуэм и тIощIрэ еплIанэ джэгугъуэр. «Спартак-Налшыкым» абы зыщигъэпсэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол, Хэха

«Тэрчыр» щIымахуэ чемпионщ!

2022-03-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и иужьрей джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр блэкIа зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэлыжьыхьым екIуэкIыну зэIущIэхэр

2022-03-31

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и Япэ гуп
 • ТIощIрэ еплIанэ
 • джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 3
 • (тхьэмахуэ)
 • СКА (Дон Iус Ростов) —    «Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Дружба» (Мейкъуапэ)
 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Чайка» (Песчанокопскэ)
 • «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Динамо» (Ставрополь) — «Форте» (Таганрог)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КIэбышэм Биджиевыр хегъащIэ

2022-03-30

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:3 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 27-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бэнэныгъэ гуащIэр еух

2022-03-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и епщыкIуплIанэ джэгугъуэм хиубыдэ зэIущIэхэр мы махуэхэм «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол