ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Iэпщацэм «Рубин»-р премьер-лигэм хешэж

2023-05-25

 • 2018 гъэм футболымкIэ и дунейпсо чемпионатым и зэIущIэм щыщхэр щекIуэкIа Калининград и стадион нэхъыщхьэм щэбэт кIуам щызэпэщIэуват япэ лигэм бжьыпэр щызэпызыубыда щIыпIэ «Балтика»-мрэ Къэзан икIа «Рубин»-мрэ. Хэт ищIэнт а тIум я зэныкъуэкъуныгъэм кърикIуэнур адыгэ щIалэщIэм иубзыхуну?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Алътуддэсхэр ипэ йощ

2023-05-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым текIуэныгъищ зэкIэлъыкIуэу къыщихьри бжьыпэр зэкIэ иубыдащ Алътуд и «Искрэм». Япэ увыпIэм ар ува къудейкъым, атIэ хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм топ 13 дигъэкIыфащ, езым ейр тIэурэщ къызэрыхагъэщIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ебланэ увыпIэри  къаймыхъулIэну хъуэпсапIэ?

2023-05-23

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — СКА (Дон Iус Ростов) — 3:1 (1:1). Дон Iус Ростов. УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и футбол академием и къудамэм и стадион. Накъыгъэм и 18-м. ЦIыху 88-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЧемпионыщIэм дыпоплъэ

2023-05-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатыр къызэIуахащ. Абы и япэ зэIущIэхэр накъыгъэм и пэщIэдзэм зэхэтами, псори щызэхуэзэфа джэгугъуэр щекIуэкIар блэкIа щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэкъуэшхэм я лIыгъэ   зэхэгъэкIыпIэ

2023-05-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Дружба» (Мей- къуапэ) — 5:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 •  
 • Судьяхэр: Привалов (Сочэ), Габагков (Владикавказ), Малахов (Москва).
 • «Спартак-Налшык»: Мицаев, Мэкъуауэ, Далиев, Белоусов, Хьэшыр А. (Селяев, 83), Жангуразов (Уэлджыр, 83), Топурие (Молэмусэ, 88), Масленников, ХьэцIыкIу (Торосян, 65), ХъутIэ, ЛIуп.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мыхьэнэ  щIагъуэ  зимыIэ  етIуанэ  Iыхьэр  ирагъажьэ

2023-05-11

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым 2022 — 2023 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэр накъыгъэм и 7-м зэхаублащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗыщIэбэнынур сыт?

2023-05-03

 • «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:2 (1:0). Псыхуабэ. «Центральный» стадион. Мэлыжьыхьым и 28-м. ЦIыху 256-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Самсонов (Балашихэ), Бэхъус (Краснодар), Магомедов (Мэхъэчкъалэ).
 • «Мэшыкъуэ-КМВ»: Кармазин, Ганюшкин (Абдулаев, 9), Шестаков, Строганов, Короев, Давидчук, Романенкэ (Барцев, 80), Ходарченкэ, Цакоев, Наниев, Айметдинов.
 • «Спартак-Налшык»: Сиукаев, Далиев, Белоусов, Мэкъуауэ, Ольмезов, Топурие, Хьэшыр, Жангуразов (ЛIыхъугу, 78), ХьэцIыкIу (Молэмусэ, 88), Дэхъу (Селяев, 90+2), ЛIуп.
 • Топхэр дагъэкIащ: Наниевым, 10 (1:0). Топурие, 62 (1:1). Хьэшырым, 71 (1:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Топурие, Белоусовым, Короевым, Ольмезовым, Дэхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

НэщэнэфI халъагъуэ

2023-04-25

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Форте» (Таганрог) — 1:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 22-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Джэгур ЕсэнтIыгу  щрагъэкIуэкIакъым

2023-04-18

 • Урысей Федерацэм футболымыкIэ и етIуанэ лигэм и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ мэрем кIуам ЕсэнтIыгу къалэм «Спартак-Налшыкыр» щыIущIэн хуеящ щIыпIэ командэм. АрщхьэкIэ зэIущIэр зэхэтакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хъарзынэу ирагъэжьат

2023-04-11

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Чайка» (Песчанокопскэ) — 1:2 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 8-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

522-нэ дакъикъэр екIуэкIыу

2023-04-04

 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:1). Дон Iус Ростов. «Локомотив» стадион. Гъатхэпэм и 31-м. ЦIыхуи 169-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Хромей (Воронеж), Агальцев (Москва область), Селезнёв (Москва).
 • СКА: Гуськов, Акопян (Воронков, 82), Щербань, Варичев, Жёлтиков, Стрельник, Макаров (Назаров, 73), Рзаев, Третьяков (Мавлянов, 82), Мирзоев (Клышэ, 78), Альшанский (Алексин, 73).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Дэни щызэхуэдэщ: къыхагъащIэ

2023-03-28

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо» (Ставрополь) — 0:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 25-м. ЦIыху 240-рэ еплъащ.
 • Судьяхэр: Молдован (Краснодар), Гаджигусейнов (Мэхъэчкъалэ), Головченкэ (Дон Iус Ростов).
 • «Спартак-Налшык»: Сиукаев, Ольмезов, Далиев, Мэкъуауэ, ЛIуп, Масленников, Жангуразов (Торосян, 67), Белоусов, Дэхъу (Ашуев, 78), Хьэшыр (ЛIыхъугу, 86), Топурие (ХъутIэ 67).
 • «Динамо»: Дьячков, Гайдаров, Ягъяев, Джиджоев, Суанов (КIурашын, 90+2), Плиев (Пучков, 90+2), Кобесов, Рогочий, Ярцев, Корж (Боготелие, 86), Фролов.
 • Топыр дигъэкIащ: Суановым, 15 (0:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Мэкъуауэм, ХъутIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЦIыху мини 8-м щIигъу я щыхьэту

2023-03-21

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:0 (0:0). Новороссийск. «Центральный» стадион. Гъатхэпэм и 18-м. ЦIыху 8343-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъэм и лъэхъэнэ псоми щытепщэ «Автозапчасть»

2023-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщ-хьэм щекIуэкIа щIымахуэ зэпеуэм и кIэух зэIущIэхэр зэхэтащ. ИпэкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIауэ, абы япэ, етIуанэ увыпIэхэр щызыубыдахэр нэхъ пасэу белджылы хъуат. Иджы ещанэр зыIэрыхьари наIуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэрызэпагъэуам хуэдэу щIадзэж

2023-03-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Легион» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 11-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол