ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

ТекIуэныгъэр пасэIуэу  я  фIэщхъуат

2019-04-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 12-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ХьэщIэ  егъэблэгъэгъуэм  къыкIэрыхуахэр

2019-04-11

 • Ди республикэм футболымкIэ и гъэмахуэ чемпионатым и етIуанэ джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ. Абы хьэщIэхэм я насып нэхъ къыщикIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩыкIуам  нэхъыфIат

2019-04-09

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:2 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 6-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Мэлыжьыхьым екIуэкIыну зэIущIэхэр

2019-04-04

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ТIощIрэ езанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 6 (щэбэт)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) – «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)
 • «Чайка» (Песчанокопское) – «Академия» (Дон Iус Ростов)
 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Урожай» (Краснодар) 
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Волгарь» (Астрахань)
 • СКА (Дон Iус Ростов) – «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)
 • «Ангушт» (Нэзрэн) – «Краснодар-3» (Краснодар)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Краснодардэсхэр ягъэлъэпэрапэ

2019-04-02

 • «Урожай» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Краснодар, «Кубань» стадион. Гъатхэпэм и 30-м. ЦIыху 2000 еплъащ.
 • Судьяхэр: Соколов, Селезнёв, Хромей (псори Воронеж щыщщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гуп нэхъыщхьэм къыхэнэну пIэрэ?

2019-03-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм щыIа щIымахуэ зэхьэзэхуэм епщыкIущанэ, епщыкIуплIанэ увыпIэхэр щызыубыда «Бабугент»-мрэ КъБКъМУ-мрэ гуп нэхъыщхьэм къыхэнэн папщIэ зэIущIэ щхьэхуэхэр иджыблагъэ ирагъэкIуэкIыжын хуей хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хуэмурэ тегушхуэурэ…

2019-03-26

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 23-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нэхъ кIасэу щIэзыдзэжхэм   я зэIущIэ

2019-03-21

 • Фызэрыщыдгъэгъуэзащи, Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым хэт командэхэм щэбэт кIуам щIадзэжащ 2018 — 2019 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэм. А махуэм зызыгъэпсэхуа «Спартак-Налшыкымрэ» зи зэIущIэр ягъэIэпхъуа Астрахань и «Волгарь»-мрэ къахудэхуа зэманыр пщIэншэу ягъэкIуэдакъым. Нартсанэ (Кисловодск) къалэм абыхэм зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ щрагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъатхэм псори техьакъым

2019-03-19

 • Нэгъабэ щэкIуэгъуэм и 11-м зэпагъэуа, Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щэбэт кIуам щIидзэжащ. Абы лъандэрэ блэкIа мазиплIым щIигъум зэхъуэкIыныгъэ инхэр командэхэм къыщы­хъуащ икIи ахэр зэхуэмыдэу гъатхэм техьащ.
 • Псом ящхьэращи, етI­уанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щыджэгу командэхэм зы яхэщIащ. Понедельник Виктор и цIэр зэрихьэу Дон Iус Ростов къалэм дэт футбол академиер зэхьэзэхуэм хэкIыжащ, абы зэрыхэтын мылъку адэкIэ зэримыIэм къыхэкIыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэхьэзэхуэм щIидзэжыным и пэ къихуэу

2019-03-16

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм нобэ щIедзэж. Абы и пэ къихуэу Нартсанэ (Кисловодск) къалэм зыщызыгъэхьэзыра «Спартак-Налшыкымрэ» Печанокопскэм и «Чайка»-мрэ зэныбжьэгъугъэ зэ­IущIэм щызэпэщIэуващ.
 • ЕтIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым пашэныгъэр щызыIыгъ «Чайка»-р нэхъ лъэщу къыщIэкIащ. «Спартак-Налшыкым» и гъуэм абы топищ къыдигъэкIащ, ди щIалэхэр къызэрыхэжаныкIыфар нэхъ мащIэрэщ. Арати, зэныбжьэгъугъэ зэ­IущIэр 3:2-уэ иухащ. Налшыкдэсхэм я топитIри дэзыгъэкIар Мэшыкъуэ ­Ислъамщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Псори я пIэм йозэгъэж

2019-03-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 — 2019 гъэхэм я щIымахуэ чемпионатыр иухащ. Абы и иужь джэгугъуэращ упщIэ псоми жэуапхэр езытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэрытегъакIуэхэркъым

2019-03-05

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щIидзэжыным махуэ бжыгъэ иIэжу аращ. Абы ерыщу зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIитI зэкIэлъхьэужьу Нартсанэ (Кисловодск) къыщрихьэлIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

 ЩIымахуэми чемпионщ «Автозапчасть»-р

2019-02-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гъэмахуэ чемпион «Автозапчасть»-м щIымахуэми къыпэлъэщын къыкъуэкIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Нэрылъагъущ премьер-лигэмрэ етIуанэ дивизионымрэ я зэщхьэщыкIыныгъэхэр

2019-02-26

 • Хамэ къэралхэм зыщагъэсэну мылъкукIэ зыхузэфIэмыкI Урысей Федерацэм футболымкIэ и зэхьэзэхуэхэм хэт командэ зыбжанэм Кисловодск (Нартсанэ) зыщагъэхьэзыр. Абыхэм ящыщу премьер-лигэм щыджэгу Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-мрэ етIуанэ дивизионыр зи хэщIапIэ «Спартак-Налшыкымрэ» зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ махуэку кIуам зэдрагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъунэгъухэр бжыгъэшхуэкIэ хагъащIэ

2019-02-19

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым 2018-2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» япэ зыгъэсэгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщрихьэлIэри, къыкIэлъыкIуэр Кисловодск (Нартсанэ) къыщыпищэну ежьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол