ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Псапэ'

Къурмэн хуащIащ унагъуэ 1000-м щIигъум

2021-07-22

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ Къурмэн хьид махуэшхуэр. Дэтхэнэ зы муслъымэнми къытохуэ къурмэн ищIыныр, ар къызыхихын мылъку бгъэдэлъмэ. ДызэрыщыгъуазэмкIэ, республикэм и цIыху куэдым ягъэзащIэ а къалэн лъапIэр. Абы ирихьэлIэу псапэ зыщIэхэри ди мащIэкъым, апхуэдэхэм зыхузэфIэмыкIхэр гулъытэншэу къагъанэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Ди щIыналъэм зегъэужьыным хуэгъэпса Iуэху дахэ

2020-12-15

 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIэкIэ сенатору щыIэ, ди щIыналъэм и Президент къулыкъур зэманкIэ езыхьэкIа, зэфIих псапащIэ IуэхуфIхэмкIэ цIэрыIуэ ди хэкуэгъу Къанокъуэ Арсен гъэмахуэ кIуам къыхилъхьауэ щытащ «Start Up 5642» проектыр. Псапэ щIэныр зи лъабжьэ а зэпеуэм и мурад нэхъыщхьэр коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм, дэнэкIи хуэдэу, ди щIыпIэри зэрызэщIищтам къыхэкIыу, щIыналъэ экономикэмрэ социальнэ гъащIэмрэ щыщыIэ хъуа хэщIыныгъэхэр зэрыхъукIэ гъэзэкIуэжынырщ, жылагъуэм и сэбэпынагъ зыхэлъ Iуэхугъуэхэм бизнесым зыщегъэужьынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Iэмэпсымэхэр тыгъэ яхуещI

2020-01-14

 • «РусГидро»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, илъэс къэс иригъэкIуэкI «Рождённые энергией» псапащIэ Iуэхум хыхьэу, республикэм и медицинэ IуэхущIапIитIым IэнатIэм къащыхуэщхьэпэн Iэмэпсымэхэр тыгъэ яхуищIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Зыри къащыгъупщакъым

2019-01-15

 • КъБР-м и спорт адаптивнэ школым екIуалIэ зи узыншагъэм щыщIэныгъэ зиIэ сабийхэм папщIэ ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Къэбэрдей  уэрамым  щагъэлъагъуэ

2018-08-07

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыIэ ЩIалэгъуалэ советым илъэс етIуанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ «Артмосфера» фIэщыгъэм щIэт псапащIэ фестивалыр. А Iуэху дахэмкIэ ди щIыналъэм щыпсэу творческэ щIалэгъуалэ нэхъыфI-хэр зэхуашэсри, я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, мастер-классхэр, нэгузыужь концертхэр, жармыкIэхэр ирагъэкIуэкI. Абы мылъкукIэ зыщIагъэкъуащ «Ростеле-   ком»-м КъБР-м щиIэ къудамэмрэ рекламэмкIэ «Стрелец» IуэхущIапIэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

«КъБР-м и волонтёрхэр-2018»

2018-06-26

 • КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, университетым иджыблагъэ щызэхуэсащ ди республикэм и псапащIэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ цIыхуи 150-м щIигъу «КъБР-м и волонтёрхэр-2018» форумым хэтыну. Ар теухуауэ щытащ урысейпсо зэпеуэхэмрэ грантхэр къыщахь программэхэмрэ ягъэхьыну социальнэ проектхэр гъэхьэзырыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Зыгъэгушхуэт, нэгузыужьт

2018-04-14

 • «Нарт Хэку», «Жьэгу», «Пэрыт» адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм мэлыжьыхьым и 11-м щрагъэкIуэкIа псапащIэ пшыхьыр Сирием, нэгъуэщI къэралхэм къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм защIэгъэкъуэным хуэгъэзат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Сабийхэр ягъэгуфIэ

2018-04-10

 • Тыжьей къуажэ (Кыщпэк) тхьэлъэIу-фэеплъ щIыкIэу иджыблагъэ щрагъэкIуэкIа спорт зэхьэзэхуэхэр ирырагъэхьэлIат Урысбий Хьэмидбий и къуэ Астемыр псэужамэ, илъэс 22-рэ щрикъуну махуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Сабий цIыкIухэр ягъэгуфIэ

2018-03-30

 • Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ инспекцэмрэ Налшык къалэм ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ абыхэм псэуныгъэкIэ защIэгъэкъуэнымкIэ и центрымрэ я лIыкIуэхэр, тутнакъэщым имысу япшыныну тезыр зытралъхьа балигъ мыхъуахэр щыIащ узыфэ хьэлъэхэр зыпкърыт цIыкIухэр зыщIэлъ сымаджэщым. Ар Республикэ сабий унэм и къудамэщ. Абыхэм ныбжьыщIэхэм хуашащ Iэмал имыIэу зыхуеину, зэрыджэгуну хьэпшыпхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Сыт щыгъуи къытпоплъэ

2018-03-01

 • Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зэрихьэу эстетикэ гъэсэныгъэмкIэ Налшык дэт еджапIэм илъэс къэс ирегъэкIуэкI «Псэм и дахагъэр тыгъэ яхуэщI» Iуэхур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Гулъытэ хэIэтыкIа хуащI

2017-11-21

 • Налшык къалэ жьы хъуахэмрэ зеиншэхэмрэ щапIыжу дэт унэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щрагъэкIуэкIа псапащIэ Iуэхугъуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и солисткэ, республикэм и уэрэджыIакIуэ пажэхэм ящыщ Къул ФатIимэ, пшынауэ Iэзэ КIурашын Эммэ, Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №2-м и 3-нэ, 4-нэ классхэм щIэс цIыкIухэр, абыхэм я гъэсакIуэхэу Дэбагъуэ Алёнэрэ Цей ФатIимэрэ, нэгъуэщIхэри. Концертым и къызэгъэпэщакIуэри ар езыгъэкIуэкIари усакIуэ ныбжьыщIэ Къанкъул (Нэзрэн) Раещ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Сабий сымаджэхэм ядоIэпыкъу

2017-11-02

 • Псантхуэ узыфэ зыпкърыт сабийхэм ядэIэпыкъун папщIэ Налшык дэт Музыкэ къэрал театрым концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «Зы лъэбакъуэкIэ япэ дивгъэщ» псапащIэ фондымрэ Кабалоев Щэмил зи унафэщI «Ярче» рекламэ IуэхущIапIэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

ЯдоIэпыкъу

2017-09-06

 • Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и унафэщIхэм я жэрдэмкIэ, IэнатIэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Мэсей Заур, тылымкIэ унафэщI Бинашаров Беслъэн, ОГИБДД-м и инспектор Къэрэнашэ Жаннэ сымэ щыIащ Яныкъуей къуажэм дэт Республикэ психоневрологие интернатым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Махъсидэ Дисанэ дыдэвгъэIэпыкъу

2017-06-28

 • Дунейм къызэрытехьэрэ Дисанэ цIыкIу узыфэ хьэлъэ куэд игъэунэхуащ: сепсис, менингит, остеомиелит.
 • Ди жагъуэ зэрыхъунщи, апхуэдиз узыфэр лъэужьыншэ хъуакъым. А псом сабийм узыфэ хьэлъэ икIи шынагъуэ къыхухэкIащ.
 • Дисанэ гъащIэм гу щихуэу псэун, ныкъуэдыкъуэу къэмынэн папщIэ операцэ лъапIэ Германием щыхуащIын хуейщ.
 • Республикэм и цIыхухэм зыфхудогъазэ Дисанэ и гузэвэгъуэм зыкъыщIэвгъэкъуэну икIи операцэм текIуэдэну ахъшэр зэхуэхьэсынымкIэ дэIэпыкъуэгъу фыхъуну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Полицейхэм я тыгъэхэр

2017-06-10

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Урысей МВД-м и «Аруан» къудамэм и лэжьакIуэхэр яхуэзащ Налшык къалэм дэт Сабий унэм и гъэсэн цIыкIухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ