ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

Парти 6-м цIыху 355-рэ къагъэлъагъуэ

2019-08-06

 • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и УнафэщIым и къуэдзэ Джаппуев Мусэ, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Беспаловэ Наталье, Iэ иIэтыну хуитыныгъэ иIэу комиссэм хэт Бекъан Заур, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КIуэкIуэ  Казбек Темыркъан Юрий IущIащ

2019-08-01

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща Темыркъан Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Иорданием и лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Адайле Амджад

2019-07-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ Иордание Пащтыхьыгъуэм и чрезвычайнэ икIи полномочнэ лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Адайле Амджад.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Щоджэн Хьэутий и тхылъыщIэ утыку кърехьэ

2019-07-04

 • Щоджэн Хьэутий иджыблагъэ къыдигъэкIа «1837:Тайны странствования Лермонтова по Кавказу» тхылъым дыгъуасэ лъэтеувэ щыхуащIащ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым. Абы кърихьэлIат щIэныгъэлIхэр, тхыдэджхэр, тхакIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, Лермонтовым и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зи фэеплъыр мыкIуэдыжынухэр

2019-05-09

 • Хэку зауэшхуэм хэкIуэда лIыхъужь 27-мрэ къэзыгъэзэжаитIымрэ СССР-м хуигъэфэща къэрал дамыгъэ 31-м (УФ-м и Президент Путин Владимир и Iэ щIэдзауэ) я щыхьэт тхылъхэмрэ зы орденрэ дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и пэшышхуэм щратыжащ абыхэм къащIэхъуа щIэблэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Спортым нэхъри зыщиужьыным хуэгъэпсауэ

2019-03-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ щыIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зэрызаужьым и нэщэнэщ

2019-01-29

 • Урысейм 2018 гъэр Волонтёрым и илъэсу зэрыщыщытар дыгъуасэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм къыщызэщIакъуэжащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Гугъэрэ  къарукIэ  псыхьа  гуфIэгъуэ

2018-11-08

 • Илъэс 77-рэ и пэкIэ екIуэкIа Iуэхухэм пэджэжу
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 1941 гъэм и бжьыхьэр бий бзаджэнаджэр къызытеуа СССР-м и дежкIэ хуабжьу хьэлъащ. Ди къэралышхуэм и Iыхьэшхуэ зэраубыдам и мызакъуэу фашистхэр ди щыхьэр Москва къеIэу хуежьат. ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэхэзыубла Гитлер и дзэхэр иджыри къэс зы щIыпIи къыщыхагъэщIатэкъым, хэбгъэзыхьмэ, ириджэгу фIэкIа умыщIэну, Европэр къанэ щIагъуэ щымыIэу къагъэIурыщIат. Уеблэмэ, я ефIэкIыныгъэр апхуэдизу я фIэщ хъужати, фашистхэми абыхэм я унэтIакIуэхэми шэч гуэри къытрахьэртэкъым Совет Союзым и къалэ нэхъыщхьэр къызэращтэнум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Къалэн  нэхъыщхьэ

2018-10-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 29-м Правительствэм и Унэм щаIущIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ балъкъэр лъэпкъым и «Алан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Беппаев Суфянрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Илъэси 100-р ягъэлъапIэ

2018-10-25

 • Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм дыгъуасэ Iуэху дахэ щекIуэкIащ Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ  Къэрэшей-Шэрджэсымрэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэбакъуэхэр ячынущ зэкъуэш республикэхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ адэкIи ягъэбыдэн папщIэ

2018-10-06

 • Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщыIам КIуэкIуэ Казбекрэ Темрезов Рашидрэ Iэ щIадзащ 2019 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэу Къэрэшей-Шэрджэ- сым зэрыщыIэнумрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и гъэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщаубзыхунумрэ теухуа унафэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЛъэпкъылIым и фэеплъыр ягъэлъапIэ

2018-08-25

 • Дыгъуасэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Абы и хьэщIэщым, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэм, и блыным фIадзащ щIэныгъэлI-IуэрыIуатэдж телъыджэм, тхакIуэм, артистым и сурэт екIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Псалъэмакъ  щхьэпэ

2018-08-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ шыщхьэуIум и 8-м зи чэзу зэIущIэ ирагъэкIуэкIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ фокIадэм и 19 — 20-хэм зэхэтыну Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 12-нэ конгрессым зэрызыхуагъэхьэзырымрэ а Iуэхум епха упщIэ щхьэхуэхэмрэ, Адыгэхэм я дунейпсо махуэр зэрагъэлъэпIэнум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«Кабардинка»-р  Марашрэ Гёксунрэ къыщофэ

2018-07-28

 • Адыгэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я дунейпсо фестивалым хэтыну Тыркум къэкIуа гупыр япэ махуэм иригъэблэгъащ Мараш къалэм и унафэщIым. Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ Эркоч Фатхьи Мехметрэ щIыналъитIым я щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэм, адыгэ хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ я зэкъуэшыныгъэм, нэгъуэщI Iуэху дахэхэми тепсэлъыхьахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Кавказ  Ищхъэрэм и курых щIыналъэщ

2018-07-17

 • Ди республикэм лэжьыгъэ  IуэхукIэ къэкIуащ 
 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ, 
 • Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр
 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, хабзэхъумэ, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным пыщIа IэнатIэхэм, министерствэ зэмылIэужьыгъуэхэм, щIыналъэм щыIэ дин IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ