ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

УФ-м и Президент Путин Владимир дыгъуасэ Налшык щыIащ

2019-11-30

 • Абы иригъэкIуэкIащ Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ cоветым и зэIущIэ
 • Къэрал мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэр
 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир щэкIуэгъуэм и 29-м Налшык щригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым деж Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ щыIэ советым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр. Абы щыхэплъащ Урысей Федерацэм и Къэрал лъэпкъ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм къагъэув къалэнхэмрэ Iуэхухэмрэ гъэзэщIа зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ХьэщIэхэр кърагъэблагъэ

2019-11-14

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр дыгъуасэ яхуэзащ Тверь областым и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. ХьэщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым кърагъэблэгъащ щIыналъэхэм я парламентхэр зэ рызэдэлэжьэнум теухуауэ щэкIуэгъуэм и 12-м зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КIыщокъуэ  Алим зэи  ящыгъупщэнукъым

2019-10-12

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ щрикъум ирихьэлIэу, дыгъуасэ сыхьэт 11-м пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэща «Всадник чести» усыгъэ фестивалым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Псэм ипэ – напэ

2019-10-01

 • ФокIадэм и 30-м Абхъаз Республикэм Щхьэхуитыныгъэмрэ ТекIуэныгъэмрэ я махуэр щагъэлъапIэ. Илъэс 26-кIэ узэIэбэкIыжмэ, а махуэм абхъазыдзэхэр Ингури псыежэхым Iухьэри (Куржым и гъунапкъэм), лъэмыжым деж я къэрал ныпыр щагъэуват — Хэку зауэр зэриухам и щыхьэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ДАХ-м куэд зэфIегъэкI

2019-09-20

 • ФокIадэм и 19-м Налшык щекIуэкIащ ДАХ-м и Хасащхьэм и зэхуэс. Хасащхьэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ хэтхэм нэмыщI, абы кърихьэлIат хьэщIэ лъапIэ куэд: ДАХ-м и тхьэмадэхэм я Советым и унафэщI, тхакIуэ цIэры- Iуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм Къэрал щIыб политикэмкIэ и управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, министрхэу Къумыкъу Iэуес, Къумахуэ Мухьэдин, КIурашын Андзор сымэ, ДАХ-м хэт Хасэхэм я лIыкIуэхэр, хьэщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Щэнхабзэм иропIейтей

2019-08-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ лъэпкъ библиотекэм дыгъуасэ щаIущIащ щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Авто-мото-туризмэм зрагъэужь

2019-08-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр шыщхьэуIум и 16-м авто-мото-туризмэм и курыкупсэ хъуащ. А Iуэхум дихьэх щIалэгъуалэхэми нэхъыжьхэми я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр къэплъытэмэ, абы этнотуризмэмкIэ мыхьэнэ иIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Парти 6-м цIыху 355-рэ къагъэлъагъуэ

2019-08-06

 • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и УнафэщIым и къуэдзэ Джаппуев Мусэ, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Беспаловэ Наталье, Iэ иIэтыну хуитыныгъэ иIэу комиссэм хэт Бекъан Заур, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КIуэкIуэ  Казбек Темыркъан Юрий IущIащ

2019-08-01

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща Темыркъан Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Иорданием и лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Адайле Амджад

2019-07-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыхуэзащ Иордание Пащтыхьыгъуэм и чрезвычайнэ икIи полномочнэ лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Адайле Амджад.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Щоджэн Хьэутий и тхылъыщIэ утыку кърехьэ

2019-07-04

 • Щоджэн Хьэутий иджыблагъэ къыдигъэкIа «1837:Тайны странствования Лермонтова по Кавказу» тхылъым дыгъуасэ лъэтеувэ щыхуащIащ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым. Абы кърихьэлIат щIэныгъэлIхэр, тхыдэджхэр, тхакIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, Лермонтовым и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зи фэеплъыр мыкIуэдыжынухэр

2019-05-09

 • Хэку зауэшхуэм хэкIуэда лIыхъужь 27-мрэ къэзыгъэзэжаитIымрэ СССР-м хуигъэфэща къэрал дамыгъэ 31-м (УФ-м и Президент Путин Владимир и Iэ щIэдзауэ) я щыхьэт тхылъхэмрэ зы орденрэ дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и пэшышхуэм щратыжащ абыхэм къащIэхъуа щIэблэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Спортым нэхъри зыщиужьыным хуэгъэпсауэ

2019-03-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ щыIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зэрызаужьым и нэщэнэщ

2019-01-29

 • Урысейм 2018 гъэр Волонтёрым и илъэсу зэрыщыщытар дыгъуасэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм къыщызэщIакъуэжащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Гугъэрэ  къарукIэ  псыхьа  гуфIэгъуэ

2018-11-08

 • Илъэс 77-рэ и пэкIэ екIуэкIа Iуэхухэм пэджэжу
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 1941 гъэм и бжьыхьэр бий бзаджэнаджэр къызытеуа СССР-м и дежкIэ хуабжьу хьэлъащ. Ди къэралышхуэм и Iыхьэшхуэ зэраубыдам и мызакъуэу фашистхэр ди щыхьэр Москва къеIэу хуежьат. ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэхэзыубла Гитлер и дзэхэр иджыри къэс зы щIыпIи къыщыхагъэщIатэкъым, хэбгъэзыхьмэ, ириджэгу фIэкIа умыщIэну, Европэр къанэ щIагъуэ щымыIэу къагъэIурыщIат. Уеблэмэ, я ефIэкIыныгъэр апхуэдизу я фIэщ хъужати, фашистхэми абыхэм я унэтIакIуэхэми шэч гуэри къытрахьэртэкъым Совет Союзым и къалэ нэхъыщхьэр къызэращтэнум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ