ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Дыгъуасэ'

Гугъэрэ  къарукIэ  псыхьа  гуфIэгъуэ

2018-11-08

 • Илъэс 77-рэ и пэкIэ екIуэкIа Iуэхухэм пэджэжу
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 1941 гъэм и бжьыхьэр бий бзаджэнаджэр къызытеуа СССР-м и дежкIэ хуабжьу хьэлъащ. Ди къэралышхуэм и Iыхьэшхуэ зэраубыдам и мызакъуэу фашистхэр ди щыхьэр Москва къеIэу хуежьат. ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэхэзыубла Гитлер и дзэхэр иджыри къэс зы щIыпIи къыщыхагъэщIатэкъым, хэбгъэзыхьмэ, ириджэгу фIэкIа умыщIэну, Европэр къанэ щIагъуэ щымыIэу къагъэIурыщIат. Уеблэмэ, я ефIэкIыныгъэр апхуэдизу я фIэщ хъужати, фашистхэми абыхэм я унэтIакIуэхэми шэч гуэри къытрахьэртэкъым Совет Союзым и къалэ нэхъыщхьэр къызэращтэнум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Къалэн  нэхъыщхьэ

2018-10-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 29-м Правительствэм и Унэм щаIущIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ балъкъэр лъэпкъым и «Алан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Беппаев Суфянрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Илъэси 100-р ягъэлъапIэ

2018-10-25

 • Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм дыгъуасэ Iуэху дахэ щекIуэкIащ Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ  Къэрэшей-Шэрджэсымрэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъэбакъуэхэр ячынущ зэкъуэш республикэхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ адэкIи ягъэбыдэн папщIэ

2018-10-06

 • Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщыIам КIуэкIуэ Казбекрэ Темрезов Рашидрэ Iэ щIадзащ 2019 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэу Къэрэшей-Шэрджэ- сым зэрыщыIэнумрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и гъэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщаубзыхунумрэ теухуа унафэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЛъэпкъылIым и фэеплъыр ягъэлъапIэ

2018-08-25

 • Дыгъуасэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Абы и хьэщIэщым, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэм, и блыным фIадзащ щIэныгъэлI-IуэрыIуатэдж телъыджэм, тхакIуэм, артистым и сурэт екIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Псалъэмакъ  щхьэпэ

2018-08-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ шыщхьэуIум и 8-м зи чэзу зэIущIэ ирагъэкIуэкIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ фокIадэм и 19 — 20-хэм зэхэтыну Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 12-нэ конгрессым зэрызыхуагъэхьэзырымрэ а Iуэхум епха упщIэ щхьэхуэхэмрэ, Адыгэхэм я дунейпсо махуэр зэрагъэлъэпIэнум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«Кабардинка»-р  Марашрэ Гёксунрэ къыщофэ

2018-07-28

 • Адыгэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я дунейпсо фестивалым хэтыну Тыркум къэкIуа гупыр япэ махуэм иригъэблэгъащ Мараш къалэм и унафэщIым. Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ Эркоч Фатхьи Мехметрэ щIыналъитIым я щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэм, адыгэ хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ я зэкъуэшыныгъэм, нэгъуэщI Iуэху дахэхэми тепсэлъыхьахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Кавказ  Ищхъэрэм и курых щIыналъэщ

2018-07-17

 • Ди республикэм лэжьыгъэ  IуэхукIэ къэкIуащ 
 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ, 
 • Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр
 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, хабзэхъумэ, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным пыщIа IэнатIэхэм, министерствэ зэмылIэужьыгъуэхэм, щIыналъэм щыIэ дин IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЗэфIэкI нэрылъагъу

2018-06-02

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм — мэкъуауэгъуэм и 1-м — КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яIущIащ зи зэфIэкIкIэ, хьэл-щэнкIэ щапхъэ зыгъэлъагъуэхэм ящыщ ныбжьыщIэ 17-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Петербург щрагъэкIуэкI XXII дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм къыщыпсэлъащ Урысейм и Президент Путин Владимир. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2018-05-26

 • ЗэIущIэм кърагъэблэгъащ нэгъуэщI къэралхэмрэ правительствэхэмрэ я унафэщIхэр, урысей, дунейпсо компание, банк инхэм я Iэтащхьэхэр, дэнэ щIыпIи къикIа экспертхэмрэ политикхэмрэ. Абы мы гъэм и унэтIыныгъэр — «Дзыхь щызэхуащI экономикэ къызэгъэпэщын» къыхуеджэныгъэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЕджапIэщIэ яухуэ

2018-04-24

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Налшык къалэм щаухуэн зыщIадза курыт еджапIэщIэм лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«Студент гъатхэ-2018» зэпеуэм щIедзэ

2018-04-10

 • Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студент нэхъ зэчиифIэхэр, щIыкIафIэхэр, утыкугъэбжьыфIэхэр хэтынущ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Студент гъатхэ» фестивалым. Дыгъуасэ щIидзащ фестивалым зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуэну хуит ящIыну гупхэр къыщыхах зэпеуэхэр. Ахэр махуиплIкIэ екIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Жылагъуэ палатэм и комиссэр щэнхабзэм и IуэхущIапIэхэм я щытыкIэм хоплъэ

2018-03-30

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щэнхабзэмрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ и комиссэм и зи чэзу зэIущIэр Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и унэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Урысейр лъэщу щытыным и телъхьэхэр

2018-03-03

 • ЩIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэ дыгъуасэ щекIуэкIащ Европэм и щыгу нэхъ лъагэ дыдэм и джабэм. Студентхэм, спортсменхэм, волонтёрхэм Iуащхьэмахуэ щаIэтащ Путин Владимир и сурэтыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

УсакIуэм и фэеплъыр ягъэлъапIэ

2018-01-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим и фэеплъ пэкIу, усакIуэр дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, щIышылэм и 29-м екIуэкIащ. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет и фэеплъым деж, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс щызэхуос абы и гуащIэр зылъытэхэр, адыгэ литературэм и классикыр ягу къыщагъэкIыж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ