ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и прокуратурэм'

ЩыщIэныгъэхэр къахутэ, къуаншэхэр жэуапым ирашалIэ

2016-08-17

  • КъБР-м и прокуратурэм щызэхалъхьэжащ балигъ мыхъуахэмрэ щIалэгъуалэмрэ я IуэхухэмкIэ законхэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыным хуэунэтIауэ мы гъэм и япэ мазихым зэфIагъэкIахэр.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и прокуратурэм