ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Конференцхэр'

Фэтэр куэд хъу унэхэр зэрызэрагъэпэщыжым теухуауэ

2016-11-19

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм фэтэр куэд хъу и унэхэр къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыжыным теухуа программэр зэрагъэзащIэмрэ абы пыщIа гугъуехьхэмрэ».Аращ зытеухуауэ щытар «КапремонтымкIэ щIыналъэ оператор» мыкоммерцэ фондым и унафэщI Щоджэн Артур иригъэкIуэкIа пресс-конференцыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым Эрмитажым и махуэхэр щокIуэкI

2016-11-09

 • КъБКъУ-м и Попечительскэ советым и япэ зэIущIэр щэкIуэгъуэм и 5-м зэхэтащ. Абы хыхьэу къызэрагъэпэща «Эрмитажым и махуэхэр — Кавказ Ищхъэрэм» пресс-конференцым хэтащ Къэрал Эрмитажым и унафэщI, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и академик Пиотровский Михаил, Урысейм и цIыхубэ артист, кинорежиссёр цIэрыIуэ, УФ-м и Президентым и деж Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ щыIэ комиссэм хэт Сокуров Александр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Рио-Де-Жанейрэ хуопабгъэхэр

2014-04-16

 • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым кърагъэблэгъат республикэм и спортсмен цIэрыIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ: Кучинэ Марие, Габрилян Геннадий, Джэду Iэни­уар, Къазий Алексей, КъБР-м бэнэкIэ хуитымкIэ и къэрал тренер Iэпщэ Заур, Курамагомедов Заур сымэ. Ахэр я ехъулIэныгъэхэм къахуихьа дэрэжэгъуэмкIэ, я мурадхэмкIэ, гукъинэж ящыхъуахэмкIэ журналистхэм ядэгуэшащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Сабийхэм я узыншагъэм щIытегузэвыхьын щыIэжкъым

2014-03-22

 • Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм и курыт школым къыщы­хъуа Iуэхугъуэм, еджа­кIуэхэр сымаджэ щIэхъуам и щхьэусыгъуэм, иджыпсту абыхэм я Iуэху зыIутым теухуауэ пресс-конференц щекIуэкIащ УФ-м ЦIыху­хэм я хуитыныгъэмрэ зэпэщы­ны­гъэмрэ кIэлъыплъынымкIэ и федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэу КъБР-м щы­Iэм и хэщIапIэм. Абы хэтащ КъБР-м и санитар дохутыр нэ­хъыщхьэм и къалэнхэр зы­гъэзащIэ Бэракъ Ринат, рес­публикэм Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм и штатым хэмыт токсиколог нэхъы­щхьэ Щауэ Ма­ринэ, Психоневрологие дис­пансерым и медицинэ психолог Каргиновэ Галинэ сы­мэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Псори щIэщыгъуэщ, дахэщ, хэIэтыкIащ

2014-02-13

 •    Ди газетым хъыбар­егъа­щIэу зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэн­хабзэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Фырэ Руслан иригъэкIуэкIащ Сочэ ще­кIуэкI ЩIымахуэ Олимп Джэгухэм зэрыщыIа махуэхэм, абы щилъэгъуахэм ятеу­хуа пресс-конференц. Республикэм и телевиденэхэм, радиом, газетхэм я журналистхэм яфIэгъэ­щIэгъуэнт тхыдэм къыхэнэну Iуэху дахэм ехьэлIа сыт хуэдэ хъыбарри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Республикэр ирогушхуэ

2013-12-26

 • КъБР-м Спортымрэ ту­риз­мэмкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм текIуэныгъэхэр щызы­Iэ­рагъэхьа Iэпщэрыбанэ бэ­нэкIэмкIэ Волгодонск къа­лэм (Ростов область) щекIуэкIа Урысей чемпионатым кърикIуахэр щызэхалъхьэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Хабзэ нэхъыщхьэм щIалэгъуалэр зэреплъыр

2013-12-12

 •   Урысейм и иджырей Конституцэр етхуанэщ, а тхум ящыщу цIыхубэр япэу арэзы зытехъуари аращ.
 •  Ди къэралым и Конституцэр 1993 гъэм дыгъэ­гъазэм и 12-м къащтащ. Абы лъандэрэ а махуэр ягъэ­лъапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

ЩIэныгъэр и лъабжьэщ

2013-07-18

 •   «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм агропромышленнэ комплексым зэпIэзэрыту зыщегъэужьыныр щIэныгъэр и лъабжьэу къызэгъэпэщын». Аращ зытеухуар Налшык «Синдикэ» хьэщIэщIым дыгъуасэ къыщыхалъхьа урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

ДяпэкIэ пенсэр къызэрабжыну IэмалыщIэ

2013-07-09

 •   Урысей Федерацэм лэжьыгъэмрэ социальнэ къыщхьэщыжыныгъэмкIэ и министр Топилин Максим, лэжьыгъэмкIэ министрым и къуэдзэ Пудов Андрей, УФ-м и Пенсэ фондым и унафэщI Дроздов Антон сымэ зыхэта федеральнэ видео-конференц Налшык щекIуэкIащ. Абы къри­хьэ­лIащ УФ-м и Пенсэ фондым и къудамэу КъБР-м щыIэмрэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр

Сабий зеиншэхэм гулъытэ хуащI

2013-04-13

 • Налшык дэт Иджырей Гуманитар Академием мэлыжьыхьым и 3-м щекIуэкIащ сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэ зы­кIэлъымыплъыжхэмрэ зыхуей хуэгъэзэныр я нэIэм щIэту Урысей Федерацэм ит къэрал IуэхущIапIэхэм я унафэщI­хэмрэ я лэжьа­кIуэхэмрэ щызэпсэлъа «Зеиншагъэ къэмыгъэ­хъунымрэ адэ-анэ зыщхьэщымытыж сабийхэм унагъуэ къахуэлъы­хъуэ­нымрэ хуэунэтIа щIыналъэ системэхэр» зыфIаща телеконференц. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и къу­дамэ зэмылIэужьыгъуэхэм я Iэтащ­хьэхэр, зеиншэу къэна ныбжьыщIэхэр щапIыж сабий унэхэмрэ интернатхэмрэ я унафэщIхэр, гъэсакIуэхэр, егъэ­джакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Конференцхэр