ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Президентым къыхуатххэр'

Уэздыгъэншэу къэнат жылагъуэ 14

2022-12-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ток кIапсэхэр зэрызэщIэщтыхьам кърикIуа ныкъусаныгъэхэр зэрызэрагъэзэкIуэжым щытепсэлъыхьа зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

2022-09-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек
 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм
 • ЗЭРЕХЪУЭХЪУР
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэмкIэ сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу. Мы махуэшхуэр епхащ адыгэ лъэпкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэм, абы къегъэлъагъуэ ар и анэдэлъхубзэр, щэнхабзэр, псэкупсэ къулеягъыр, хабзэр ихъумэну, зыужьыныгъэм адэкIи хуэкIуэну зэрыхущIэкъур. Апхуэдэуи и дамыгъэщ мамырыгъэм, гуапагъэм, захуагъэм, республикэм щыпсэу лъэпкъхэм яку дэлъ зэкъуэтыныгъэмрэ псэкупсэ къулеягъымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

2022-01-18

 • Си хэкуэгъу лъапIэхэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къикIуа лIэщIыгъуэ гъуэгуанэм пэщIэдзэ хуэхъуар щIышылэм и 16 махуэрщ, мы гъэм догъэлъапIэ республикэм и илъэсищэр.
 • БлэкIам дыхуеплъэкIыжмэ, 1921 гъэм фокIадэм и 1-м РСФСР-м и ВЦИК-м къыдигъэкIа декретым ипкъ иткIэ, Къэбэрдейр Урысей къэралыгъуэм и хэгъэгу щхьэхуэ хъуащ, автоном область статус игъуэтри. Абы иужь мазиплI нэхъ дэмыкIыу, Балъкъэрыр Бгырыс республикэм къыхэкIыжри, 1922 гъэм щIышылэм и 16-м Къэбэрдей-Балъкъэр автоном область къэунэхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Президентым къыхуатххэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым бжьыпэр иубыдащ «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектыр гъэзэщIэнымкIэ

2021-11-20

 • «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хыхьэу 2021 гъэм зэфIагъэкIыну яубзыхуа лэжьыгъэхэм зэрехъулIэмкIэ къэралым пашэныгъэр зэрыщиIыгъым папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыхуагъэфэщащ Урысейм и Правительствэм и дипломрэ фэеплъ дамыгъэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Урысеймрэ Узбекистанымрэ адэкIи зэрызэдэлэжьэну щIыкIэр яубзыху

2021-11-20

 • Москва щызэхэтащ Урысеймрэ Узбекистанымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа 11 щIыналъэзэхуаку Зэхуэсышхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым кадет классыщIэ къыщызэIуахащ

2021-11-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Калюжный Н. Г. и цIэр зэрихьэу Налшык къалэ дэт 7-нэ курыт еджапIэм и 5-нэ «К» классым щIэс цIыкIухэр кадетым зэрыхагъэхьэм ехьэлIа гуфIэгъуэ дауэдапщэм. Iуэхур щекIуэкIар Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэрщ. Кадет ныбжьыщIэ 29-м тхьэрыIуэ ятащ икIи а цIэр къызэрыфIащам щыхьэт техъуэ тхылъхэри иратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Президентым къыхуатххэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. ЩIалэгъуалэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-06-28

 • Си гуапэу сынывохъуэхъу гуфIэгъуэ пIалъэмкIэ — Урысейм и ЩIалэгъуалэм я махуэмкIэ.
 • ЩыныбжьыщIэмрэ щыщIалэмрэщ дэтхэнэ зы цIыхуми и гъащIэм и нэхъ дахэгъуэ, гурыфIыгъуэ лъэхъэнэр. А зэманырщ псоми щытегушхуэр, IуэхущIэхэр къыщыдахыр, хъуэпсапIэхэм зыщаIэтыр, гъащIэ гъуэгур къыщыхахыр. Къэралыр зэи хуэмыдэжу иджыпсту яхуэныкъуэщ тегушхуэныгъэрэ губзыгъагъэрэ зыхэлъхэм, Iуэху нэхъ гугъу дыдэхэр дэгъэкIыным щIэбэныну хьэзырхэм, къызэрымыкIуэ гупсысэкIэ зиIэхэм, къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ къызэтемыувыIэу япэкIэ кIуатэхэм, плъапIэщIэхэр къызэIузыххэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу махуэшхуэ лъапIэмкIэ — Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я урысейпсо махуэмкIэ!
 • ЛIэщIыгъуэ куэд лъандэрэ ди лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэщ унагъуэм, Iыхьлыхэм, благъэхэм гулъытэ сытым дежи яхуэщIыныр. Абы дэтхэнэми и зэхэщIыкIыр, гъэсэныгъэр, гурыщIэхэр къеIэт. Унагъуэ тэмэмхэм сабий насыпыфIэхэр къыщохъу, ахэр къэкIуэну зэманым хуэфащэу щагъасэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Абдулатипов Р. Г. сымэ Налшык щызэхуозэ

2017-02-11

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхуэзащ КIуэкIуэ Юрийрэ Дагъыстэн Республикэм и Махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыщызэIуахам къыхэкIыу Налшык къэкIуауэ щыIэ Абдулатипов Рэмэзанрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Iуэхугъуэ куэд къызэщIеубыдэ

2017-02-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм       и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Парламентым Зэрызыхуигъазэм теу-хуа зэIущIэ дыгъуасэ екIуэкIащ. Абы  хэтащ щIыналъэ унафэщIхэр, депутатхэр, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъэхэм я лIыкIуэхэр, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм, Жылагъуэ палатэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, дин IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Урысей студентхэм я махуэм ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

2017-01-25

 • 2017  гъэм  щIышылэм  и  25-м
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Урысей студентхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • ЦIыхур щеджэ илъэсхэр Iуэху дахэхэмкIэ гъэнщIа лъэхъэнэ хьэлэмэтщ. Апхуэдэу ар гъащIэ гъуэгур къыхэхынымкIэ жэуаплыныгъэ зыпылъ зэманщ. Фэ фи къарум, еджэнымрэ IэщIагъэ зэгъэгъуэтынымрэ фызэрегугъум фи къэкIуэнури, ди къэралым и къэкIуэнури куэдкIэ елъытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Москва щыIущIащ Урысейм и Пенсэ фондым и Правленэм и УнафэщI Дроздов А. В.

2017-01-21

 • Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым и Правленэм и УнафэщI Дроздов Антонрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысей Печатым и махуэмкIэ зэрехъуэхъуар

2017-01-13

 • Си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и журналистхэм, редакцэхэм я лэжьакIуэхэм, къыдэзыгъэкIхэм, полиграфистхэм я IэщIагъэмкIэ я махуэшхуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и прокуратурэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ зэрехъуэхъуар

2017-01-11

 • ПщIэ зыхуащI ныбжьэгъухэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Урысей прокуратурэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 295-рэ зэрырикъумрэ фи махуэшхуэмкIэ — Урысей Федерацэм и прокуратурэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ. Нобэ, сыт щыгъуи хуэдэу, прокуратурэм далъагъу къэралым щызекIуэ захуагъэр, ар къоув хэкум и хабзэхъумэ системэм мыхьэнэ нэхъ ин дыдэ зиIэ и Iыхьэу. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокуратурэм и лэжьакIуэхэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащI законымрэ хабзэмрэ гъэбыдэным, цIыхухэм я сэбэп зыхэлъым къыщхьэщыжыным, я къалэнымрэ захуагъэм и гупсысэхэмрэ хъумэным, IэщIагъэкIэ я щIыхьым пщIэ хуащIыж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

КIуэкIуэ Юрий яхуэгузэващ ТУ-154 кхъухьлъатэр къыщехуэхам хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ. А кхъухьлъатэм цIыху 92-рэ исащ

2016-12-27

 •  «Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу сахуогузавэ тенджыз ФIыцIэм нобэ хэхуа кхъухьлъатэм исахэм я унагъуэхэм. Ар икъукIэ гузэвэгъуэшхуэщ. Республикэр хьэзырщ абы пыщIауэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм защIигъэкъуэну. Шэч къытесхьэркъым апхуэдэ гузэвэгъуэ къыщIэхъуар зэман гъунэгъум къриубыдэу зэрызэхагъэкIынум», — щитхащ КъБР-м и Iэтащхьэм инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ