ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ'

ЦIыху Iэпкълъэпкъыр апхуэдизу тIасхъэкъым

2020-04-07

 • УзыфэщIэм теухуауэ цIыхухэр зыщIэупщIахэм жэуап ярет дохутыр цIэрыIуэ, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Комаровский Евгений.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Гъэмахуэм ирихьэлIэу

2020-04-02

 • Дапщэщ щиухынур коронавирусыр?
 • IэщIагъэлIхэм къалъытэ коронавирус уз зэрыцIалэр мы гъэм и мэкъуауэгъуэ — бадзэуэгъуэ мазэхэм ужьыхыжыну. Профессор Шестопалов Александр зэрыжиIамкIэ, Китайм а узым и гуащIэгъуэр мазаем и 2-м щиухащ. Езы коронавирусым апхуэдэу егъэлеяуэ цIыху куэд илIыкIыркъым дызэрыщагъащтэм хуэдэу. Зиубгъун зэрыщIидзэрэ абы зи гъащIэу ихьар цIыху мин зыхыблщ. Жьэн узым махуэ къэс дунейм щилIыкIым нэхърэ зэрынэхъыбэ щыIэкъым. США-м и закъуэ мы гъэм гриппым цIыху мин 75-рэ щихьащ.
 • Еджагъэшхуэм къелъытэ а уз зэрыцIалэм шынагъуэу къихьым нэхърэ зэрагъэвуур нэхъыбэу.

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Фадэри   бжьыныхури  сэбэп   хъуркъым

2020-03-31

 • — БжьыныхукIэ коронавирусым упэщIэтыфыну?
 • — Микроб зэмылIэужьыгъуэ куэд зыукI къэкIыгъэщ бжьыныхур. Апхуэдэу щытми, мы коронавирусым ар пэлъэщу зэкIэ къахутакъым. Аращи, COVID-2019-м уребэнын мурадкIэ ар пшхыным мыхьэнэ иIэкъым, жаIэ щIэныгъэлIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Къэбэкъауэр къикIыну?

2019-04-23

 • Мэлыжьыхь мазэм ипэхэм Интернет дунейр къызэщIэхъеящ, Iуащхьэмахуэ къикIынкIэ шынагъуэу жаIэу. Ар пэжрэ пцIырэ зэхигъэкIыну, «АиФ-СК» газетым и лэжьакIуэ Теккеев Ислъам зыхуигъэзащ вулканолог Милюков Вадим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Нэхъ Iэпкълъэпкъ зэкIуж зиIэхэр ди щIыналъэра щыпсэур?

2016-02-02

 • Урысейм щыпсэу цIыхухэм ящыщу зи Iэпкълъэпкъ нэхъ зэкIужу къалъытахэр ди щIыналъэм щыпсэууэ Интернетым сыкъызэрыщеджар гъэщIэгъуэн сщыхъуащ.
 • Бейтыгъуэн З.,
 • Налшык къалэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Я IэнатIэм IуагъэкIынукъым

2014-01-18

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымрэ курортхэмкIэ и министерствэм медицинэ IуэхущIапIэ зыбжанэм я лэжьакIуэхэр гузавэу псэлъащ а IэнатIэм пэрытхэр ягъэмэщIэным теухуауэ екIуэкI псалъэмакъхэм я пэжыпIэр зрагъэщIэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Хэт зи пIалъэ ягъэIэпхъуэну хуитыр?

2013-09-25

 • Бжьыхьэм дзэм е­джэ­ным жэпуэгъуэм и 1-м щIедзэ. Абы къыхэкIыу УФ-м цIыхум и ­ху­и­­­­­- ­ху­и­­­­­ты­ны­гъэхэмкIэ и упол­­номоченнэ Лукин Владимир ныб­жьыщIэ, абыхэм я унагъуэхэм щыщ ку­э­ды­м зыхуагъазэ, дзэм щра­­­джэну пIалъэр зыхуа­гъэ­Iэп­хъуэ­нур хэт сымэми ягури­гъэ­Iуэну елъэ­Iуу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ