ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ'

Къэбэкъауэр къикIыну?

2019-04-23

  • Мэлыжьыхь мазэм ипэхэм Интернет дунейр къызэщIэхъеящ, Iуащхьэмахуэ къикIынкIэ шынагъуэу жаIэу. Ар пэжрэ пцIырэ зэхигъэкIыну, «АиФ-СК» газетым и лэжьакIуэ Теккеев Ислъам зыхуигъэзащ вулканолог Милюков Вадим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Нэхъ Iэпкълъэпкъ зэкIуж зиIэхэр ди щIыналъэра щыпсэур?

2016-02-02

  • Урысейм щыпсэу цIыхухэм ящыщу зи Iэпкълъэпкъ нэхъ зэкIужу къалъытахэр ди щIыналъэм щыпсэууэ Интернетым сыкъызэрыщеджар гъэщIэгъуэн сщыхъуащ.
  • Бейтыгъуэн З.,
  • Налшык къалэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Я IэнатIэм IуагъэкIынукъым

2014-01-18

  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымрэ курортхэмкIэ и министерствэм медицинэ IуэхущIапIэ зыбжанэм я лэжьакIуэхэр гузавэу псэлъащ а IэнатIэм пэрытхэр ягъэмэщIэным теухуауэ екIуэкI псалъэмакъхэм я пэжыпIэр зрагъэщIэну.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ

Хэт зи пIалъэ ягъэIэпхъуэну хуитыр?

2013-09-25

  • Бжьыхьэм дзэм е­джэ­ным жэпуэгъуэм и 1-м щIедзэ. Абы къыхэкIыу УФ-м цIыхум и ­ху­и­­­­­- ­ху­и­­­­­ты­ны­гъэхэмкIэ и упол­­номоченнэ Лукин Владимир ныб­жьыщIэ, абыхэм я унагъуэхэм щыщ ку­э­ды­м зыхуагъазэ, дзэм щра­­­джэну пIалъэр зыхуа­гъэ­Iэп­хъуэ­нур хэт сымэми ягури­гъэ­Iуэну елъэ­Iуу.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: УпщIэхэмрэ жэуапхэмрэ