ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

ПщIэ зиIэхэр

2020-12-08

 • Дыгъэгъазэм и 9-р Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэщ
 • Зи гугъу тщIы махуэшхуэр УФ-м и Къэрал Думэм къыщищтар 2007 гъэм щIышылэм и 26-рщ. Абы и унафэм къыщыгъэлъэгъуат: «Дэ ди япэ итахэм я фэеплъыр дгъэлъапIэ къудейкъым, атIэ Совет Союзым и ЛIыхъужьхэу, Урысей Федерацэм и ЛIыхъужьхэу, Георгий Щихъым и орденымрэ ЩIыхь орденымрэ зыхуагъэфэщахэу мы зэманым псэухэми я пщIэр къыдоIэт». 2007 гъэм мазаем и 28-м Президент Путин Владимир Iэ тридза иужь, Федеральнэ законым къару игъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхум и бэуэкIэр зэтрегъэувэж

2020-12-08

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сом мелуан 12,6-рэ и уасэ, зи тхьэмбылыр уз цIыхур зэрагъэбауэ IэмэпсымэфIу 80 къызэращэхум теухуа зэгурыIуэныгъэм Iэ тридзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-08

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЩIалэгъуалэм  и  пщэдейр  кIагъэпшагъэкъым

2020-12-08

 • «Урысейр зэфIэкIхэм я лъахэщ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа проектхэм языхэзщ менеджмент унэтIыныгъэ зиIэ «ЗегъакIуэ Iуэхур!» проектыр. Я зэфIэкIыр здынэсыр щагъэлъагъуэу абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент 55-рэ. Зэхьэзэхуэ екIуэкIахэм къыщыхэжаныкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIа адыгэ пщащэр. Дыгъэгъазэм и 7-м щегъэжьауэ и 10 пщIондэ Мэзкуу щекIуэкIыну Бжьыгъуэ зэфIэхьым хэтынущ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щеджэ Мэлыхъуэ Миланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Жыджэрагъышхуэ зыхэлъхэр

2020-12-08

 • Иужьрей лъэхъэнэм жылагъуэм къыщыунэхуа IуэхугъуэщIэхэм, мыхьэнэшхуэ зиIэхэм ящыщщ волонтёрхэм я жылагъуэ зэщIэхъееныгъэр. ГумызагъагъэкIэ адрейхэм къахэбелджылыкI куэд, Тхьэм и фIыщIэкIэ, яхэтщ ди щIалэгъуалэм. Ахэр жыджэру зыхэмыт Iуэху гуэри ди хэкум щемыкIуэкIыжми ярейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мыщхъуэжьым и псалъэр егъэпэж

2020-12-08

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэр спкърыту иджыблагъэ сыщIэлъащ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым къыщызэIуаха госпиталым. Жьыр къыспиубыду, сыкъызэIыхьэри сыкъашат. Узыфэм теухуауэ къекIуэкI псалъэмакъ шынагъуэхэр зэхэпхауэ, уи ныбжьри илъэс 90-м щIигъуауэ щыщыткIэ, уи щхьэм куэд щызыбогъэзахуэ, ухуей-ухуэмейми, гузавэр къыппкърохьэ. Ауэ, Тхьэм и фIыщIэкIэ, си гузавэри си узри сщхьэщахащ сызыпэщIэхуа дохутыр гупым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Iулъхьэ  стыркъым!  Iулъхьэ  къеIысхыркъым!»

2020-12-08

 • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт зэIущIэхэр ди республикэм хыхьэ щIыналъэхэм мы махуэхэм щрагъэкIуэкI ГИБДД-м и инспекторхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэ зэщIэхъееныгъэм жыджэру хэтхэмрэ. Ар ирагъэхьэлIэ Iулъхьэ тын-къеIыхыным пэщIэтыным и дунейпсо махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УафэщIхэм  зрапщыт

2020-12-08

 • Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм 2024 гъэм хьэршым яутIыпщынущ Мазэм щрагъэтIысэхыну зыхуамурад кхъухьлъатэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2020-12-08

 •  Таурыхъ
 • Пщыапщокъуэ гуащэ Сэчрэт къызэришар
 • Псэуащ зы нарт лIыжь гуэр. Пщыапщокъуэ и цIэу къуэ иIэт абы. А зы щIалэрат иIэри. ЛIыжьыр жьы щыхъум, игу къокI и къуэ закъуэм къригъэшэну.
 • — Дауи ирехъу, сэ сыпсэу щIыкIэ си щIалэ закъуэм къыхуэсшэнщ, — жеIэри абы треубыдэ.
 • Арати, лIыжьыр и шым шэсри ежьащ. Зы тхьэмахуэкIэ гъуэгурыкIуауэ, здэкIуэмкIэ къикIыу зы шу къыхуэзащ. ФIэхъус зэрахри зэщIэупщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэзло Руслан и лъагъуныгъэ

2020-12-08

 • Налшык дэт Лъэпкъ музейм дыгъэгъазэм и 4-м къыщызэIуахащ IэпэIэсагъэкIэ куэд щIауэ дыдэзыхьэха Мэзло Руслан «лъагъуныгъэ» («Узрение») зыфIища и гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Марьям и фильмыр нэхъыфIу къалъытэ

2020-12-08

 • Кърымым щекIуэкIа «Человек, познающий мир» XII урысейпсо кинофестивалым нэхъыфIу къыщалъытащ икIи саугъэт нэхъыщхьэр къыщыхуагъэфэщащ Кавказым ис бзылъхугъэхэм ятеухуа «Горянка» документальнэ фильмыр. Ар и Iэдакъэ къыщIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, Санкт-Петербург киномрэ телевиденэмкIэ и университетыр къэзыуха Махиевэ Марьям.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгу  хабзэхэм зэи  фытемыкI!

2020-12-08

 • УФ-м и МВД-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ Управленэм и лэжьакIуэхэм мы зэманым ди республикэм щрагъэкIуэкI «Нэху дзы» («Засветись») жылагъуэ акцэр. Псом хуэмыдэу гулъытэ хуащI курыт школхэм щеджэ ныбжьыщIэхэр гъуэгум щекIуэкI хабзэхэм нэхъыфIу щыгъуазэ щIыным, ахэр къызэпамыуду, шынагъуэншэу зекIуэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КЪАРМЭ Мажмудин Тумкъей и къуэр

2020-12-08

 • КъБР-м Шахматхэмрэ шашкэхэмкIэ и федерацэм гущIыхьэ щыхъуауэ хъыбар фегъащIэ цIыху гуапэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ шахматист Iэзэ, КъБР-м Шахматхэмрэ шашкэхэмкIэ и федерацэм щIыхь зиIэ и президент, урысейпсо категорие зиIэ хеящIэ, категорие нэхъыщхьэ зиIэ гъэсакIуэ, КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къармэ Мажмудин Тумкъей и къуэр 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м и ныбжьыр илъэс 71-м иту дунейм зэрехыжамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIУП Хьэсэн Алихъан и къуэр

2020-12-08

 • 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 26-м дунейм ехыжащ ди ныбжьэгъуфI, ди лэ-            жьэгъу, скульптор, сурэтыщI ЛIуп Хьэсэн Алихъан и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха