ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ'

Адыгэ   гусархэр

2020-09-03

  • Европэми Урысейми я армэхэм куэд щIауэ щыцIэрыIуащ гусар шухэр. Ахэр япэ дыдэ къыщыунэхуар Мэжэрырщ (Венгриерщ) — 1458 гъэм. Гусар шуудзэм хагъэхьэ хаб-зэр уэркъхэрт, уэркъ унагъуэ тIощI къэс зы шу къыхашурэ. Урысейм и армэм уэркъ (гусар) шуудзэхэр хэтащ 1634 гъэм къыщыщIэдзауэ 1917 гъэ пщIондэ. Гусар шухэм тхыдэ хьэлэмэт къызэранэкIащ — абы хэти щыгъуазэщ. Нобэрей щIэблэр зыщымыгъуазэр апхуэдэ шуудзэхэм адыгэ щIалэ хахуэ куэд зэрыхэтарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Зэрызэкъуэтыр нэрылъагъу мэхъу

2018-08-14

  • Ди газетым зэрытетащи, «Шагъдий вагъуэбэ» зыфIаща шу зекIуэр Адыгэ Республикэм накъыгъэм и 3-м къыщыщIэдзауэ и 8-м нэсыху щекIуэкIащ. Бысымхэм къищынэмыщIа, абы хэтащ адыгэхэр щыпсэу хэгъэгухэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм икIа щIалэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ