ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ'

Хъырзынэпс и тIуащIэм

2023-08-29

  • Гъуэгум и пэщIэдзэм махуэ псо тфIихьат…
  • Дэ щыр — нэхъапэхэми зи гугъу ныфхуэсщIа си ныбжьэгъужьу Уейт Мухьэмэд, тхыгъэр зеймрэ, фи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, си къуэ Заур-Болэтрэ — дызэгъусэу мы тхыгъэм нэхъ къыщыхэзгъэщ ежьэгъуэми абы ипэ къихуэуи щIыпIэ зыбжанэм дызэдэщыIат, гугъуехь гуэрхэри щызэдэдгъэунэхуат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Сабийм хуэдэу дыщыгуфIыкIырт

2023-02-09

  • Тхыгъэ зыбжанэм дыщытепсэлъыхьат КъухьэпIэ Кавказым щыIэ адыгэ лъагъуэжьхэм ящыщу Фыщт Iуащхьэжьым блэкIым щIалиплIыр (Бышэн Хьэбасрэ сэрэ, ныбжьыщIэхэу Бышэн Аслъэнрэ Мэремыкъуэ Амиррэ) дызэрырикIуам. Мыри абыхэм къапызыщэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Шэчэрыщхьэ дыдохьэ

2023-01-13

  • ЗэрытщIэщи, гъэ блэкIам и бжьыхьэкIэ мазэр, узримыгъэхъуэпсэнкIэ Iэмал имыIэу, уэфI защIэу екIуэкIащ. Апхуэдэу зэрыщытар хэти щIыбым нэхъыбэрэ зэрыдэтынымкIэ къигъэсэбэпащ, мыдрейхэми ар яхуэщхьэпащ къэзыухъуреихь Iэгъуэблагъэм и мызакъуэу, жыжьэрыкIуэ лъагъуэхэми аргуэру гъуэгуанэ кIапэ щакIунымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Гъуэгум къыпызыщэри удэзыхьэхт икIи ухэзыгъаплъэт

2022-04-19

  • Куэд щIауэ сыщIэхъуэпсырт Iуащхьэмахуэ и дыгъэмыхъуэ лъэныкъуэу Балъкъ и тIуащIащхьэхэмкIэ щыIэ «Псыхущхъуэ» зыхужаIэ щIыпIэ телъыджэу, нэкъыфIэщIу фIэкIа, зэи сызылъимыхьам сыкъыщыхутэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

ТлъэкIыну дызыщымыгугъа гъуэгуанэ

2022-02-08

  • Куэд щIауэ сыщIэхъуэпст Iуащхьэмахуэ и дыгъэмыхъуэ лъэныкъуэу, Балъкъ и тIуащIащхьэхэмкIэ щыIэ «Псыхущхъуэ» зыхужаIэ щIыпIэ телъыджэм сыкъыщыхутэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Адыгэ   гусархэр

2020-09-03

  • Европэми Урысейми я армэхэм куэд щIауэ щыцIэрыIуащ гусар шухэр. Ахэр япэ дыдэ къыщыунэхуар Мэжэрырщ (Венгриерщ) — 1458 гъэм. Гусар шуудзэм хагъэхьэ хаб-зэр уэркъхэрт, уэркъ унагъуэ тIощI къэс зы шу къыхашурэ. Урысейм и армэм уэркъ (гусар) шуудзэхэр хэтащ 1634 гъэм къыщыщIэдзауэ 1917 гъэ пщIондэ. Гусар шухэм тхыдэ хьэлэмэт къызэранэкIащ — абы хэти щыгъуазэщ. Нобэрей щIэблэр зыщымыгъуазэр апхуэдэ шуудзэхэм адыгэ щIалэ хахуэ куэд зэрыхэтарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

Зэрызэкъуэтыр нэрылъагъу мэхъу

2018-08-14

  • Ди газетым зэрытетащи, «Шагъдий вагъуэбэ» зыфIаща шу зекIуэр Адыгэ Республикэм накъыгъэм и 3-м къыщыщIэдзауэ и 8-м нэсыху щекIуэкIащ. Бысымхэм къищынэмыщIа, абы хэтащ адыгэхэр щыпсэу хэгъэгухэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм икIа щIалэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ