ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гулъытэ'

Нэхъыжьым и пщIэр

2023-05-12

 • Тэрч къалэм дэт кадет школ-интернатым и гъэсэнхэр жыджэру хэтащ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щIыналъэм щыгъэлъэпIэным. ЕджапIэм къыщызэрагъэпэщащ щIыпIэм и нэхъыжьыфIхэр, зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр къызрихьэлIа зэхуэс екIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Депутатым къыбгъэдэкI гуапагъэ

2022-06-04

 • Мэкъуауэгъуэм и 1-м, Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм, къыщыщIэдзауэ ди щIыналъэм щокIуэкI IуэхуфI куэд. НыбжьыщIэхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэми зэрыщIидзар къэплъытэмэ, цIыкIухэм я нэгу зебгъэужьыну, я гур хэбгъэхъуэну мы зэманым и чэзу дыдэщ, псапэшхуи зыпылъщ. Апхуэдэ гулъытэ дахэ щIэблэм яхуищIащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Лэжьыгъэ псоми япэ игъэщыпхъэ

2022-06-01

 • Сабиигъуэр хъумэным ди къэралым хуищI гулъытэм илъэс къэс хохъуэ. ДяпэкIи абы зэрызиужьынум шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Лъэпкъ IэщIагъэ дахэм и хъумакIуэ

2022-05-17

 • Бахъсэн къалэм щыщ тхыдэдж, дыщэкI Бырхьэм Мухьэмэд ижь-ижьыж лъандэрэ къыддекIуэкI пасэрей IэщIагъэ дахэм и хъумакIуэщ икIи абы зезыгъэужьщ. IэпщIэлъапщIэм лъэпкъ тхыпхъэ дахэхэмкIэ игъэдахэ, зи теплъэкIи плъыфэкIи узытхьэкъу адыгэ цIыхубз фащэм и пыIэхэр ед, пхъэ вакъэхэри ещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Тыншрэ щынагъуэншэу

2021-10-12

 • УФ-м щылажьэ курыт школхэм я автопаркыр къэгъэщIэрэщIэжыным сыт щыгъуи гулъытэ щыхуащI ди къэралым. А Iуэхугъуэм лъабжьэ хуэхъур «Къуажэм бгъэдэлъ зэфIэкIхэм хэгъэхъуэныр» федеральнэ программэращ. Абы ипкъ иткIэ УФ-м и Правительствэм фокIадэ мазэм унафэ къищтауэ щытащ апхуэдэ атомашинэ мини 4-м щIигъу школакIуэхэм папщIэ къызэращэхунумкIэ. Абы тету, ди республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэбэт кIуам курыт школхэм яритащ автобус 30.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Сабий ныкъуэдыкъуэ  зиIэхэм  яхуэгъэзауэ

2021-03-11

 • Ныкъуэдыкъуэу къалъхуа, зыщIыпIи щымылэжьэфыну бын зиIэхэм я пенсэм хущIагъунущ. Ар захуагъэщ, сабий ныкъуэдыкъуэ зиIэр лэжьапIэ Iутыну, и къулыкъукIэ дэкIуеину Iэмал зэримыIэр къэплъытэмэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Анэм и ахъшэм къыщIагъу

2020-12-03

 • УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм хъыбар къет сабий зыгъуэта анэм ират ахъшэм гъэ къэс къызэрыщIагъунум теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Сабийхэр ягъэгуфIэ

2020-06-02

 • Хабзэ хъуащи, мэкъуауэгъуэм и 1-м дэнэкIи щагъэлъапIэ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр. Коронавирусым  и зэранкIэ ди къэралыр, республикэр мы зэма-  ным щытыкIэ къызэрымыкIуэм итми, махуэшхуэр ныбжьыщIэхэм гукъинэ ящыхъуным  дэнэкIи щыхуэнабдзэгубдзаплъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Къанокъуэ Арсен жиIар егъэзащIэ

2020-04-23

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Гугъуехьыр къызэрызэднэкIыфынур си  фIэщмэхъу

2020-03-31

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м къыбгъэдэкIыу хэт  сенатор Къанокъуэ Арсен хэлъ цIыхугъэр, къыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым къыхуиIэ гулъытэр зыхуэдизыр куэдым ящIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Быф Анатолий ягъэлъапIэ

2019-12-19

 • УФ-м и Къэрал Думэм зэIущIэхэр щригъэкIуэкI и пэшышхуэм дыгъуасэ Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщI Володин Вячеслав Виктор и къуэм Къэрал Думэм и ЩIыхь тхылъыр къритащ Къэрал Думэм и депутат, Мэкъумэш IуэхухэмкIэ комитетым хэт Быф Анатолий Жэмал и къуэм, ар хабзэубзыху лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтымрэ Урысей Федерацэм парламентаризмэм зыщегъэужьынымрэ хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ.

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Сэхъурокъуэ Хьэутий ЩIыхь орденыр къыхуагъэфащэ

2019-08-17

 • Къэралым и къалащхьэм къикIыу иджыблагъэ хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ — Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ зыщIидза указым ипкъ иткIэ ЩIыхь орденыр къратащ «Урысейм Мэкъумэш кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къулыкъущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр референтнэ центр» IуэхущIапIэм и унафэщI Сэхъурокъуэ Хьэутий Хьэзрит и къуэм. И къалэнхэр нэгъэсауэ зэригъэзащIэм, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру зэрыхэтым, илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылэжьам къыпэкIуащ апхуэдэ пщIэ лъагэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

АдыгэлI хахуэт  Балъкъэр Аслъэн

2019-07-27

 • КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «ЛIыгъэм и орденыр» иритыжащ Балъкъэр Каринэ, Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и Управленэм и ГИБДД-м и ДПС-м и батальон хэхам и инспектор, бзаджащIэхэм я зэранкIэ игъуэ нэмыс хъуа Балъкъэр Аслъэн и щхьэгъусэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Балэ Жансурэт и илъэс 90-р

2018-09-04

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Бахъсэнёнкэ жылэм щыпсэу, егъэджэныгъэ лэжьыгъэм и ветеран Балэ Жансурэт Джатэгъэжь и пхъум мы махуэхэм хуагъэлъэпIащ илъэс 90 щрикъу махуэшхуэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Бахъсэн район администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дыгулыбгъу Маринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

КъыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2018-02-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм дыгъуасэ щызэхэта гуфIэгъуэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ