ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гулъытэ'

Сабийхэр ягъэгуфIэ

2020-06-02

 • Хабзэ хъуащи, мэкъуауэгъуэм и 1-м дэнэкIи щагъэлъапIэ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр. Коронавирусым  и зэранкIэ ди къэралыр, республикэр мы зэма-  ным щытыкIэ къызэрымыкIуэм итми, махуэшхуэр ныбжьыщIэхэм гукъинэ ящыхъуным  дэнэкIи щыхуэнабдзэгубдзаплъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Къанокъуэ Арсен жиIар егъэзащIэ

2020-04-23

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ сенатор Къанокъуэ Арсен зэрыжиIам тету, нэкIуIупхъуэ мини 100 ди республикэм къригъашэри, цIыхухэм пщIэншэу хуагуэшащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Гугъуехьыр къызэрызэднэкIыфынур си  фIэщмэхъу

2020-03-31

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м къыбгъэдэкIыу хэт  сенатор Къанокъуэ Арсен хэлъ цIыхугъэр, къыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым къыхуиIэ гулъытэр зыхуэдизыр куэдым ящIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Быф Анатолий ягъэлъапIэ

2019-12-19

 • УФ-м и Къэрал Думэм зэIущIэхэр щригъэкIуэкI и пэшышхуэм дыгъуасэ Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщI Володин Вячеслав Виктор и къуэм Къэрал Думэм и ЩIыхь тхылъыр къритащ Къэрал Думэм и депутат, Мэкъумэш IуэхухэмкIэ комитетым хэт Быф Анатолий Жэмал и къуэм, ар хабзэубзыху лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтымрэ Урысей Федерацэм парламентаризмэм зыщегъэужьынымрэ хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ.

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Сэхъурокъуэ Хьэутий ЩIыхь орденыр къыхуагъэфащэ

2019-08-17

 • Къэралым и къалащхьэм къикIыу иджыблагъэ хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ — Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ зыщIидза указым ипкъ иткIэ ЩIыхь орденыр къратащ «Урысейм Мэкъумэш кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къулыкъущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр референтнэ центр» IуэхущIапIэм и унафэщI Сэхъурокъуэ Хьэутий Хьэзрит и къуэм. И къалэнхэр нэгъэсауэ зэригъэзащIэм, жылагъуэ Iуэхухэм жыджэру зэрыхэтым, илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылэжьам къыпэкIуащ апхуэдэ пщIэ лъагэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

АдыгэлI хахуэт  Балъкъэр Аслъэн

2019-07-27

 • КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «ЛIыгъэм и орденыр» иритыжащ Балъкъэр Каринэ, Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и Управленэм и ГИБДД-м и ДПС-м и батальон хэхам и инспектор, бзаджащIэхэм я зэранкIэ игъуэ нэмыс хъуа Балъкъэр Аслъэн и щхьэгъусэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Балэ Жансурэт и илъэс 90-р

2018-09-04

 • Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Бахъсэнёнкэ жылэм щыпсэу, егъэджэныгъэ лэжьыгъэм и ветеран Балэ Жансурэт Джатэгъэжь и пхъум мы махуэхэм хуагъэлъэпIащ илъэс 90 щрикъу махуэшхуэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Бахъсэн район администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дыгулыбгъу Маринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

КъыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2018-02-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм дыгъуасэ щызэхэта гуфIэгъуэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

НэхъыфIхэр ягъэпажэ

2018-02-22

 • «ДыгъафIэ къалэ» ТворчествэмкIэ сабий академием иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ди республикэм и студент, аспирант нэхъыфIхэр. Абыхэм иратащ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI стипендиехэр зэрыхуагъэувам щыхьэт техъуэ тхылъхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм щылэжьэнухэр къэралым и вуз нэхъыфIхэм щрагъэджэнущ

2018-02-22

 • Сочэ щекIуэкIа урысейпсо инвестицэ зэIущIэшхуэм хиубыдэу ТАСС-м и лэжьакIуэм щепсалъэм апхуэдэу жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ, КъБР-м и Правительствэм

Сабийхэр ягъэгушхуэ

2018-01-23

 • Гуэдзэн  щIэныгъэ щрагъэгъуэту  Налшык дэт «Эрудит» IуэхущIапIэхэм  хабзэ дахэ хъуауэ къыдокIуэкI ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэдэлъ сабийхэм папщIэ нэгузыужь пшыхьхэр къызэгъэпэщыныр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

ПсэупIэ унэхэр ягуэш

2017-05-16

 • Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Къэщкъэтау жылэм иджыблагъэ щекIуэкIащ гуфIэгъуэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ щIыналъэм щыщ сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэупIэ унэхэр етыным. Апхуэдэ къэ-рал гулъытэ ягъуэтащ районым и цIыхуихым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

ПсэупIэ унэхэр ират

2017-04-22

 • КъБР-м и Правительствэм 2013 гъэм къыдигъэкIа «Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ» унафэм ипкъ иткIэ, лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI. Абы и щыхьэту, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ фэтэрыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр яритащ ахэр зыхуагъэфэща цIыхуи 6-м. Апхуэдэхэщ Бахъсэн, Шэджэм къалэхэм щыщхэу Мысост Анесэ, Бырхьэм Хъусен, Умар (Джэрыджэ) Алинэ, Хосаевэ (Дидиговэ) Iэминат, ХъутIэ Расул, Тхьэмокъуэ Марат сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

«ТекIуэныгъэм и письмо»

2017-02-01

 • Ди къэралым мы гъэм етIуанэу къыщызэрагъэпэщ «ТекIуэныгъэм и письмо» фIэщыгъэр зиIэ акцэр. Абы и мурад нэхъыщхьэр 1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм фронтым къадыIута я ныбжьэгъухэр къагъуэтыжынымкIэ сэбэп яхуэхъунырщ, ахэр письмохэмкIэ зэпыщIэнырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Я нэгу зрагъэужь

2016-07-15

 • Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэр щагъэлъапIэм КъБР-м щыIэ МВД-м иригъэкIуэкI зэпеуэхэм, Iуэхугъуэхэм жыджэру хэт ныбжьыщIи 150-м щIигъу щыIащ Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмтеатрым.
 • Ахэр еплъащ «Волшебная лампа Алладина» спектаклым. Гулъытэ зыхуащIахэм яхэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я бынхэри.
 • Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министру щыта генерал-лейтенант Щоджэн Хьэчим а махуэ дыдэм ахэр Налшык иригъэблагъэри, ипподромым щригъэплъащ шы спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ зэхьэзэхуэхэм. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ