ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

Ди зэманым и лIыхъужьхэр

2020-12-19

 • Илъэсым щIигъуауэ дуней псор егъэгулэз коронавирус узыфэ шынагъуэ зэрыцIалэм. Узым псынщIэу зиубгъури, ар къэралхэм я экономикэ, социальнэ щытыкIэм икъукIэ зэран хуэхъуащ. Дунейпсо медицинэ зэгухьэныгъэхэм абы зэрыпэщIэтын къэхутэныгъэхэр ирагъэкIуэкIми, и Iэзэгъуэ дыдэр къэгъуэта зэрымыхъуам къыхэкIыу, абы нобэрей ди гъащIэм тепщэныгъэр щиIыгъщ. Урысейм узыфэр «къыщытхуэкIуар» гъатхэпэ мазэрщ. Абы щегъэжьауэ, наIуэ къызэращIамкIэ, коронавирус узыфэр цIыху 2791220-м къайуэлIауэ ятхащ, абыхэм ящыщу 2228633-р хъужащ, сымаджэ 49762-р абы илIыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Налшык  Урысейм и къалэ  нэхъыфIищым  хабжэ

2020-12-19

 • «Урысейм и къалэ нэхъыфIу цIыхубэм къалъытэр» фIэщыгъэр зиIэ Урысейпсо зэпеуэм ипкъ иткIэ пещэ онлайн-IэIэтым. Зэпеуэм къыщыхахынущ щIыналъэм и къалащхьэ нэхъ дахэр, адрейхэм фIыкIэ къахэщыр, зи дамыгъэхэр зиIэжыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ДАХ-р ипэкIэ  маплъэ

2020-12-19

 • Дыгъэгъазэм и 18-м ДАХ-м и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэхыхьэ ИнтернеткIэ (Zoom IэмалкIэ) ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

«Адыгэ  псалъэр» къыфIэрыхьэну  фыхуей?

2020-12-19

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м еух 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

КъБР

2020-12-19

 • Дохутырым  и  псалъэ  къаруушхуэ  зиIэр
 • Узыпэрыт IэщIагъэр псэм къыдыхьэмэ, уи лэжьыгъэм гупсэхугъуи къуитынущ, абы ехъулIэныгъи ущиIэнущ. Ар щынэрылъагъущ республикэм и Сабий клиникэ сымаджэщым и пульмонологие къудамэм и дохутыр Щомахуэ Каринэ и деж. Куэдым щапхъэ яхуэхъуфын IэщIагъэлIщ ар: хьэл-щэн зэпIэзэрыт зиIэ а бзылъхугъэр и IэзагъкIи и цIыхугъэкIи дагъуэншэщ жысIэми, езгъэлейуэ къыщIэкIынукъым. Щомахуэр зыхэт гупым и зэфIэкIыр къыщалъытэ, игъэхъужа сабийхэм я адэ-анэхэм я фIыщIэ псалъэхэм сымаджэщым интернетым щиIэ напэкIуэкIуэцIхэм щIэх-щIэхыурэ ущрохьэлIэ. Аракъэ-тIэ IэщIагъэлI нэсыр къызэралъытэ пщалъэ нэхъыщхьэхэр?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Адыгей

2020-12-19

 • Сымаджэр ылъэ тетэу зычIэкIыжьыкIэ,  кIуачIэрэ гухахъорэ къысеты
 •  
 • Коронавирусыр къызежьагъэм щегъэжьагъэу «лъэныкъо плъыжьым» щыIэу Iоф зышIэрэ врачэу тиIэр макIэп. Ахэм зэу ащыщ Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым (джы ащ госпиталь къыщызэIуахыгъ) неврологиемкIэ икъутамэ Iут врачэу Къантемыр Хьалимэт. Iудзыгъэ зэпхыныгъэмкIэ ащ бэмышIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ, къиныгъоу зыпхырыкIыхэрэр, сымаджэхэм язытет, узым зэрэпэшIуекIохэрэр, нэмыкIхэми афэгъэхьыгъэ упчIэхэр врачым фэдгъэзагъэх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

КъШР

2020-12-19

 • Ковид-сымаджэщым и унафэщIым и псалъэ
 • «Къытригъэзэжами — дыпэлъэщынущ»
 • «Зауэ мыхъумэ, зэрыдунейуэ бэлыхьым хэзыдзэфын къару щыIэ?» упщIэм и жэуапыр иджы наIуэ хъуауэ, бэлыхьым дыхэтщ. Илъэсым щIигъуащ коронавирус уз зэрыцIалэр ди къэралми хамэ щIыпIэхэми къызэрыщекIуэкIрэ, уеблэмэ ди псэукIэм щыщ Iыхьэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Тырку

2020-12-19

 • Дунейр щIэх и пIэ иувэжауэ тлъагъуну,
 • цIыхухэр хуиту дызэхэплъэжыну сыщогугъ
 • ЗэрыфщIэщи, дунейм дэнэкIэ зумыгъазэми, жылэхэр, лъэпкъхэр, цIыхур игъэгуауэщхьэуэу коронавирус жыхуэтIэ узыфэм зэщIищтауэ иIыгъщ. Зи цIэ къисIуа сымаджагъэр къызэрыгуэкIкъым, узыфэ хьэлъэщ, уз зэрыцIалэщ, къыптегуплIэу, уригухыу. IэпкълъэпкъкIэ узым цIыхум иригъэгъэвым ищIыIужкIэ, и психикэми тегъуалъхьэу апхуэдэщ коронавирусыр. «Нэхъапэхэм зэрыщытам хуэдэу хъужыну, къызэднэкIа зэманхэм дауэ зыхуэдгъэзэжа хъуну», жаIэу цIыхур зэпымычу иропсалъэ, хэкIыпIэхэр къалъыхъуэ, узыфэр гъэкIуэда зэрыхъуным йолэжь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ