ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гуауэ'

Жэгъуп  ФатIимэ  Севастополь  къалэм  псым  щитхьэлащ

2019-08-08

  • ШыщхьэуIум и 4-м Севастополь къалэм хъыбар гуауэ къикIащ – абы псым щитхьэлащ дуней псом кикбоксингымкIэ и чемпионкэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Жэгъуп ФатIимэ. Абы илъэсищ зи ныбжь къуэ цIыкIу къыщIэнащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гуауэ

КъБР-м и Iэтащхьэм хэIущIыIу ищIащ лъэпкъэгъу щIалэр Сирием зэрыщыхэкIуэдар

2016-08-18

  • Бижо Аскэр щалъхуа щIыналъэм къашэжри щIалъхьэжащ. ХэкIуэдам къыхуагъэфэщащ ЛIыхъужьыгъэ орденыр.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэIущIыIу ищIащ Урысейм и дзэ къулыкъущIэхэм ящыщ зы аргуэру Сирием зэрыщыхэкIуэдар. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Бижо Аскэрщ. ЩIалэр накъыгъэм и кIэухым хэкIуэдащ икIи хэкум къашэжри щыщIалъхьэжащ. Абы ЛIыхъужьыгъэ орденыр къыхуагъэфэщащ.
  •  
  • — Дунейпсо терроризмэр къызэтегъэувыIэным хуэгъэзау Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гуауэ

Къэжэр Альберт Анзорей щыщIалъхьэжащ

2013-08-16

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыб­гъэдэкIыу УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэта, шыщхьэуIум и  14-м автомобиль зэжьэхэуэм хэкIуэда Къэжэр Альберт дыгъуасэ КъБР-м и Лэскэн райо­ным щыщ Анзорей къуажэм щыщIалъ­хьэ­жащ. Гуауэм кърихьэлIащ ФедерацэмкIэ Советым и лIыкIуэхэр, Парламентым и ипщэ палатэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Торшин Алек­сандр я пашэу, Ингуш Республикэм и ЦIыхубэ зэхуэсым и УнафэщI Дидигов Мухьэрбэч, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэм и Iэ­тащ­хьэ Мамсуров Таймураз, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Къардэн Мурат сымэ зи пашэ гупхэр, КъБР-м и къэрал властым и органхэм, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, республикэм и щIыпIэ куэдым щыпсэухэр.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гуауэ

2013-08-15

  • Къэжэр Альберт Хьэту и къуэр
  •  Къэбэрдей-Балъкъэрым хьэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. 2013 гъэм шыщхьэуIум и 14-м автомобиль зэжьэхэуэм хэ­кIуэдащ политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIэкIэ Урысей  Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Къэжэр Альберт Хьэту и къуэр.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гуауэ