ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Чемпионыр кърагъэблэгъэж

2023-09-26

 • Налшык и кхъухьлъатэ телъэтыкIыпIэм деж Iэтауэ иджыблагъэ къыщрагъэблэгъэжащ Сербием бэнэкIэ хуитымкIэ щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым дыщэ медаль къыщызыхьа Мусукаев Исмэхьил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нэхъ лъэщыр зэхагъэкI

2023-09-09

 • Шахматхэмрэ шашкэхэмрэ дихьэххэм папщIэ Налшык щыIэ «Ладья» клубым иджыблагъэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и Унэм щылажьэ, гъэзэщIакIуэ властым и IэнатIэхэм я IэщIагъэлIхэм я зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къасболэт и ехъулIэныгъэ

2023-09-07

 • Босниемрэ Герцоговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ шыщхьэуIум и 28-31-хэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ (ВТФ) кадетхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ илъэс 12-14 зи ныбжьхэу къэрал 85-м къи-кIа спортсмен щIалэщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бокс. Борсэм и текIуэныгъэ

2023-06-20

 • Серпухов къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм боксымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ илъэс 19 — 22 хъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Шахматхэр. НэхъыфIхэр ягъэнаIуэ

2023-06-20

 • Налшык дэт «Каисса» шахматхэм яэж уардэунэм щекIуэкIащ блиц- зэхьэзэхуэ. А зэпеуэм хэтащ КъБР-м, КъШР-м, Осетие Ищхъэрэ — Аланием я шахматист цIэрыIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2023-04-27

 • Дунейпсо чемпионатым макIуэ
 • Самарэ дэт Высоцкий Владимир и цIэр зезыхьэ спортымкIэ IуэхущIапIэм илъэс 14 — 15 зи ныбжь щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэр хэту тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. ЩIыналъэ 39-м къикIа, спортсмен 1000-м щIигъу абы хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2023-04-21

 • Каратэ
 • Орёл къалэр яхуэфIащ
 • Орёл къалэм каратэм и лIэужьыгъуищкIэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 14-м щыщIэдзауэ 20-м нэсхэм Урысейм пашэныгъэ къыщыхьыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«Динамо»-р ягъэлъапIэ

2023-04-15

 • Мэлыжьыхьым и 18-м «Динамо» урысей-псо физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр илъэсищэ зэрырикъум теухуауэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къызэрагъэпэщ. «Динамо»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ Джэданэ Залым къызэрыджиIамкIэ, Урысейм абы егъэщIылIауэ щекIуэкIыну спорт зэхьэзэхуэ 13-м хэтынущ ди лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэзан къыщыхэжаныкIахэр

2023-04-15

 • Тэтэрстан Республикэм и щыхьэр Къэзан къалэм щекIуэкIащ каратэмкIэ «Ак Барс и Кубок» дунейпсо зэхьэзэхуэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIауэ мыбы спортсмен 31-рэ хэтащ. Зэпеуэм цIыху минитIым щIигъу зэхуишэсащ, Урысейм и щIыналъэ 49-м нэмыщI, Азербайджаным, Таджикистаным, Къэзахъстаным, Къыргъызым, Ираным, Белоруссием къикIахэу. Зэхьэзэхуахэр илъэс 12 — 17 ныбжьым ит хъыджэбзхэмрэ щIалэхэмрэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТекIуахэм — саугъэтхэр

2023-04-15

 • Осетие Ищхъэрэ — Аланием и къалащхьэ Владикавказ шахматхэмкIэ цIыху 200 зыхэта урысейпсо зэпеуэ щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу зэхьэзэхуэм кIуат шахматист 20. Ахэр гупитIыу гуэшауэ щытащ — щIалэгъуалэмрэ балигъхэмрэ. Мыбы хэтащ я зэфIэкIкIэ зи цIэр Iуахэу Артемьев Владислав, Алексеев Евгений, Магомедов Магарам, Акинфеев Никитэ, Смирнов Павел, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2023-03-18

 • Атлетикэ хьэлъэ
 • Тегеран щегъэлъагъуэ  и зэфIэкIыр
 • Ираным и къалащхьэ Тегеран тхьэмахуэ кIуам щекIуэкIащ штангэмкIэ «NOWRUZ GAH Fencing Olympiad» зыфIаща япэ дунейпсо цIыхубз джэгухэр.
 •  
 • ШтангэмкIэ лIэужьыгъуибгъуу зэхэта а зэпеуэм и саугъэтхэм щIэбэнащ дунейм и къэрал 20-м икIа спортсмен 500-м нэблагъэ.
 • Атлетикэ хьэлъэмкIэ зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен ныбжьыщIэ Скрипко Аланэ и зэфIэкI щеплъыжащ.
 • Килограмм 71-рэ зи хьэлъагъхэм я деж утыку къыщихьа Аланэ двоеборьем къыщиIэтащ килограмми 194-рэ икIи Урысейм домбеякъ медалыр къыхуихьащ.
 • Спортсмен ныбжьыщIэр зэхьэзэхуэм хуигъэхьэзыращ УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Шэкэм Михаил.
 •  
 • Тхэквондо
 • Белоруссием къыщыхожаныкI
 • Белоруссием тхэквондомкIэ и чемпионат Минск къалэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысейм, Къэзахъстаным, Узбекистаным, хэгъэрейхэм я спортсменхэр. КъБР-м икIахэми а зэпеуэм ехъулIэныгъэ къыщагъэлъэгъуащ — медалиплI къыщахьащ.
 •  
 • И хьэрхуэрэгъухэм ефIэкIыурэ килограмм 54-рэ хъухэм я деж щызауэу, зэпеуэм и кIэух Iыхьэм нэса Багъ Идар и хьэрхуэрэгъум къыхигъащIэри, етIуанэ увыпIэрщ къихьар.
 • Килограмм 46-рэ хъухэм я деж щызэуа Бекъул Миланэ зы балл закъуэщ хуримыкъуар дыщэр зыIэригъэхьэным. Абы ныкъуэкъуэгъу къыхуэхъуат Урысейм мы зэманым и чемпион, Санкт-Петербург щыщ Артамоновэ Анастасие.
 • Зэпеуэм Яхненкэ Данил (кг.58) дыжьыныр къыщихьащ. Ахъмэт Борис зи хьэлъагъыр кг 80-м нэсхэм я зэпеуэм и финал ныкъуэм хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуа, урысейм и чемпион Храмцов Максим къыхигъэщIащ икIи Ахъмэтым домбеякъ медалыр къылъысащ.
 • Урысейм и атлетхэр дунейпсо утыкухэм ихьэну хуит ящIмэ, Белоруссием и чемпионатым щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ Iэмал яIэнущ ди къэралым и гуп къыхэхам хыхьэну.
 •  Спортсменхэр зэхьэзэхуэм хуэзыгъэхьэзырар Ахъмэт Амирщ.
 • УЭРКЪ Жыраслъэн.
 •  
 • БэнэкIэ хуит
 • Шумилиным  и мемориалым
 • Калининград къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Ар къызэрагъэпэщат Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шумилин Андрей и фэеплъу.
 •  
 • зэхьэзэхуэм хэтащ ди къэралым и щIыналъэхэм, апхуэдэуи Абхъазым, Белоруссием къикIа, илъэс 24 — 25-рэ зи ныбжь спортсмени 120-рэ.
 • Зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм дыжьыну тIу къыщахьащ.
 • Зи хьэлъагъыр килограмм 61-м нэсхэм я деж щыбанэу, кIэух зэпеуэм нэса Жыласэ Рустам хьэрхуэрэгъу къыхуэхъуа, Санкт-Петербург щыщ Абдулатипов Михаил 7:8-уэ къыхигъэщIащ.
 • Килограмм 74-рэ хъухэм я деж щыбэна Маргъущ Джэмал дыжьыныр къытхуихьащ.
 • Спортсменхэр и гъэсэнщ ЗэкIуу Арсен.
 • НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу

2023-01-19

 • Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ управленэм щекIуэкIащ балигъ мыхъуахэр кIэлъыплъыныгъэншэу къэмынэным, хабзэм емыбэкъуэным зи лэжьыгъэр хуэунэтIа IэщIагъэлIхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТекIуахэр  ягъэпажэ

2023-01-19

 • Полицэм и капитан ХьэщIэлI Залым и фэеплъу Налшык къалэм бильярдымкIэ турнир щекIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ «Динамо» Урысейпсо физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЛъагапIэхэм хуагъасэ

2022-12-29

 • Налшык щекIуэкIащ къырым дэкIынымкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо чемпионатым щытокIуэ

2022-11-02

 • Мэзкуу областым хыхьэ Реутов къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо чемпионат. Абы хэтащ спортсмен 300-м ­щIигъу. Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым атлетикэ хьэлъэмкIэ и командэ къыхэхам хэ­ту зэхьэзэхуэм зы­къы­щи­гъэ­лъэгъуащ Шэрэдж ­куейм и спорт школ №1-м и унафэщI Уянаев Азрэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр