ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Къэралым и япэ дунейпсо чемпион

2020-04-02

 • Каратэ кёкусинкай лIэужьыгъуэм лъэужь дахэ къыщигъэнащ спортым дунейпсо классымкIэ и мастер, РСБИ-м и «Дыщэ бгырыпхыр» зыхуагъэфэща ди лъахэгъу Шыхъуэбахъуэ Анзор. Аращ ди къэралым щыщу япэ дыдэу дуней псом чемпион нэс (абсолютнэ чемпион) щыхъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Токъмакъ  Азэмэт зыри къытекIуакъым

2020-02-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Токъмакъ Азэмэт ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ тэмэму зэхэзымых-хэм бэнэкIэ хуитымкIэ я къэралпсо чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Щоджэн Алим токIуэ

2020-02-22

 • Владимир къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ, Урысейм и ЛIыхъужь милицэм и генерал-полковник Голубев Иван и фэеплъу. Абы текIуэныгъэхэр къыщызыхьахэм ящыщщ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Беларусым къыщыхэжаныкIа Налшык щыщ  полицей

2020-02-11

 • Минск къалэм дэт «Атлетикэ псынщIэмкIэ олимп зыгъэсэныгъэм и республикэ центр» IуэхущIапIэм и манежым щекIуэкIащ атлетикэ псынщIэм и ветеранхэу илъэс 35-м щхьэдэхахэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуа Беларусь Республикэм и 8-нэ чемпионат зэIуха. Зэхьэзэхуэм хэтащ къэрал 13-м я спортсмен  500-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль 60-м щIигъу зыIэрагъэхьэ

2020-02-04

 • Налшык къалэм дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ грэпплингымкIэ урысейпсо мастер зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм къикIа спортсмени 170-рэ. Я ныбжь елъытауэ ахэр гупищу гуэшауэ щытащ: илъэс 14 — 15, 16 — 17, 20-м щIигъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нэхъ   лъэщхэм  я  зэхыхьэ

2020-02-04

 • Красноярск щекIуэкIащ «Иван Ярыгин-2020» бэнэкIэ хуитымкIэ Гран-При серием и XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 13-м икIа, бэнэкIэ хуитымрэ цIыхубз бэнэкIэмрэ хэт спортсмен 360-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

НэхъыфIхэм  ящыщщ

2020-01-25

 • Баку къалэм СпортымкIэ и уардэунэм щекIуэкIащ каратэмкIэ V дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ къэрал 12-м икIа, зи ныбжьыр илъэси 6-м къыщыщIэдзауэ илъэс 17-м нэблагъэ сабий 1100-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ди лъахэгъухэм  я ехъулIэныгъэхэр

2020-01-23

 • ЩIышылэм и 16-м къыщыщIэдзауэ махуиплIкIэ Новосибирск къалэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Аслъэныр нэхъ лъэщт

2020-01-10

 • КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ КъБКъМУ-м и агроном факультетым и япэ курсым щеджэ Аслъэн Тамерлан Мэзкуу щекIуэкIа Урысейпсо студент джэгухэм кикбоксингымкIэ пашэныгъэр щиубыдащ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къармэм и текIуэныгъэщIэ

2020-01-10

 • ШахматхэмкIэ Налшык къалэ и 79-нэ зэхьэзэхуэ зэIухар иухащ илъэс 69-рэ зи ныбжь Къармэ Мажмудин и текIуэныгъэкIэ. Абы къихьащ очкоиблым ящыщу 6-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дагъыстэным щытокIуэ

2019-12-12

 • Хасавьюрт къалэм дэт спорт уардэунэм, Гамидов Гамид и цIэр зезыхьэм, мы махуэхэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ «А» класс зиIэ зэхьэзэхуэр. Зи ныбжьыр илъэс 21-м нэблагъэ спортсменхэр щIэбэнащ Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, олимп чемпион Умаханов Мурад и саугъэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Гуп  нэхъыщхьэм ираджэ

2019-12-10

 • Дмитров къалэм дэт мылылъэ уардэунэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейм и зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 75-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 18-м нэблагъэ ныбжьыщIэ 770-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым и чемпионатым зыхуагъэхьэзыр

2019-12-10

 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионат Мэхъэчкъалэ щекIуэкIащ. Абы къыщыхахащ 2020 гъэм и щIышылэм Новосибирск къалэм Урысейм и чемпионат щекIуэкIынум хэтынухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Махуэ Билал: Си плъапIэр  Олимп Джэгухэрщ

2019-12-05

 • Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щынэхъ лъэщ спортсмен Махуэ Билал алэрыбгъум къытехьэжащ. Зэман кIыхькIэ фэбжьхэм пэщIэта ди лъэпкъэгъур утыку къыщихьащ Мэзкуу щекIуэкIа «Кубок Алроса» гала-зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ДыщэкI   Мухьэмэдрэ  Мэкъуауэ  Аланрэ дунейпсо  чемпионхэщ

2019-12-05

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр