ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

2021-12-02

 • Мамбэт Аделинэ  дэни щыпашэщ
 • Прохладнэ къалэм дэт, Олимп чемпион Ласицкене Марие и цIэр зезыхьэ, олимп резерв атлетикэ псынщIэмкIэ щагъэхьэзыр школым «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» къэралпсо къыхуеджэныгъэм щIэту щекIуэкIащ 2011 гъэм къалъхуахэм я зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Чемпионыр къыхагъащIэ

2021-11-17

 • Щхьэзакъуэ зэзауэхэр щегъэкIуэкIыным хуэщIауэ Къэзан дэт «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ бгырыпх бэнэкIэмкIэ XIX дунейпсо чемпионат. Саугъэтхэм щIэбэныну Тэтэрстаным и къалащхьэм къыщызэхуэсат къэрал 36-м я спортсмен нэхъ лъэщхэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым бгырыпх бэнэкIэмкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Гажонов Юрий хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и бэнакIуэхэм чемпионатым медалитI къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЗэфIэкI  хъарзынэхэр  къагъэлъагъуэу

2021-11-16

 • Оренбург къалэм щекIуэкIащ каратэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. «Европа — Азия» зыфIаща зэпеуэхэм хэтащ къэралым и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 800-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам зэхьэзэхуэм хъарзынэу зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи медаль зэмылIэужьыгъуи 10 къихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЗакIуийм и текIуэныгъэ дахэ

2021-11-16

 • Каспийск къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ я зэфIэкI щагъэлъагъуэ «Wolnik Liga-6» пшыхьыр. Ар къызэIуахащ Дагъыстэным бэнэкIэ хуитымкIэ и школхэм я гъэсэнхэм я гуп зэхьэзэхуэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Адыгэ щIалэхэр Кубок нэхъыщхьэм иризоныкъуэкъу

2021-11-11

 • Португалием щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 24-м къикIа спортсмен ныбжьыщIэ  300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зи IэщIагъэм хуэIэижь

2021-11-11

 • Ставрополь крайм хыхьэ Лермонтов къалэм щыIэ Урысейм и МЧС-м и еджапIэ-зыщагъасэ центрым щекIуэкIащ мафIэсгъэункIыфI-къегъэлъакIуэ спортымкIэ щIыналъэ зэхьэзэхуэхэр. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм щыIэ УФ-м и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэхэм я команди 10.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Саугъэт  лъапIэхэр зыхуэфащэхэр

2021-11-02

 • Атлетикэ псынщIэмкIэ федерацэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм илъэсым и спортсмен нэхъыфIу къалъытэнымкIэ зэпеуэм хэтхэм я цIэр къриIуащ.  Абыхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа Ласицкене Марие.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бырхьэмым и япэ текIуэныгъэ ин

2021-10-30

 • Америкэм и Штат Зэгуэтхэм и Финикс къалэм щекIуэкIащ Bellator 268 зэзауэ зэхэтхэмкIэ зи чэзу зэхьэзэхуэ. Абы япэу утыку къыщихьащ Къбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ, зэIущIэ куэдым щытекIуа ди лъэпкъэгъу Бырхьэм Мухьэмэдрэ США-м щыщ Уиллис Джалилрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сауд  Хьэрыпым  къыщыхожаныкI

2021-10-21

 • Сауд Хьэрыпым и Джиддэ къалэм щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ зи ныбжьыр илъэс 13 — 17-м итхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Скрипко Аланэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

АдэкIи зэпеуэ инхэр къыпоплъэ

2021-10-07

 • Норвегием щекIуэкI бэнэкIэ хуитымкIэ дунейпсо чемпионатым Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам домбеякъ медаль къыхуихьащ ди лъэпкъэгъу Бижо Тимур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къуныжь  Ролан  Европэм  щытокIуэ

2021-08-21

 • Мы махуэхэм Латвием щекIуэкIащ дзюдомкIэ ныбжьыщIэхэм я Европэ зэхьэзэхуэ. «Арена Рига» спорткомплексым щызэхуэсат къэрал 37-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15 — 17-м ит щIалэрэ хъыджэбзу 400-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къуэдзыр  Италием  къыщыхожаныкI

2021-08-19

 • Италием и Удине къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным хухэха зэхьэзэхуэ зэIуха. Саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэнащ къэрал 32-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуа дзюдоист 350-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Курыт еджапIэм къыщежьа олимп чемпионыгъэ

2021-08-14

 • Нобэ Физкультурникым и махуэщ. Абы ирихьэлIэу Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимиррэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Iэ щIадзащ физкультурэмрэ спортымрэ зи цIэр фIыкIэ щыIуахэр зэрагъэлъапIэ унафэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъалэкIыхьым къыщыхъуа дунейпсо гъэфIэным и гуфIэгъуэ нэпсхэр

2021-08-10

 • Дуней псом тхуэнейрэ и чемпион (тIур щхьэ зытелъ стадионхэм къыщихьащ), Европэм щэнейрэ щытекIуа, Континентхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэрыхьа, НыбжьыщIэхэм я Гъэмахуэ Олимп джэгухэм и дыщэ медалыр къэзыхьа, «Налкъутналмэс лигэм» щэнейрэ щынэхъыфIа, нэгъуэщI лъагапIэ куэди къызэхъулIа, спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ласицкене (Кучинэ) Марие дэтхэнэ спортсменми и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэр — олимп чемпионыгъэр — Японием и къалащхьэ Токио щэбэт кIуам къыщехъулIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Упсэу, Токио! Париж къытпоплъэ

2021-08-10

 • Бадзэуэгъуэм и 23 — шыщхьэуIум и 8 махуэхэм Токио щекIуэкIа XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэр Iэтауэ вэсэмахуэ зэхуащIыжащ. Урысейм икIа спортсменхэм абы дыщэ медалу 20, дыжьыну — 28-рэ, домбеякъыу — 23-рэ къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр