ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Зэхьэзэхуэшхуэхэм зыхуагъэхьэзыр

2018-08-14

 • Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Озон» спорт комплексым зыгъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ боксымкIэ я командэ къыхэхахэм. ЕхъулIэныгъэшхуэ зиIэ боксёрхэм ящIыгъуу загъасэ щIалэгъуалэми. Псори зэгъусэу абы щыIэщ спортсмен 70.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ласицкене  Лондон  щытокIуэ

2018-08-11

 • Лъагэу дэлъеинымкIэ зыбжанэрэ дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие Лондон щекIуэкIа Налкъутналмэс лигэм къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм текIуэныгъэр къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Министрым егъэгушхуэ

2018-08-07

 • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и унэм министр Хьэсанэ Ислъам щаIущIащ зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм дзюдомкIэ Азием и кубокыр къэхьыным теухуауэ Бишкек щрагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Командэ  къыхэхам ирагъэблагъэ

2018-07-19

 • Тхэквондо
 • Таганрог къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмени 150-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Абыдэр ягу къагъэкIыж

2018-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд къызэралъхурэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа, дзюдомкIэ етIуанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль зэмылIэужьыгъуэу 7

2018-06-08

 • Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ мас-рестлингымкIэ я къэралпсо чемпионат. Ди республикэм и командэ къыхэхам абы медаль зэмылIэужьыгъуэу 7 къыщихьащ — жэзу 4, дыжьыну — 2, дыщэу — 1.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ медали 9

2018-06-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм мы махуэхэм щызэхэтащ накъыгъэ мазэм ди бэнакIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ къагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм теухуа пресс-конференц. Апхуэдэхэщ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэу Македонием щекIуэкIар, Дзэм къулыкъу щезыхэкIхэм я дунейпсо чемпионату Мэзкуу щызэхэтар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Хьэщпакъ Елдар и дыщэ бгырыпхыр

2018-05-29

 • «Гладиатор» спорт клубым и гъэсэн, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Хьэщпакъ Елдар текIуэныгъэ къыщихьащ Краснодар ММА-мкIэ щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ зэзауэ зэхэтхэмкIэ республикэ федерацэм и президент АфэщIагъуэ Мартин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2018-05-23

 • Тхэквондо
 • Европэпсо  чемпионатым  къыщыхожаныкI
 • Къэзан дэт «Ак-Барс» спорткомплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Европэм и чемпионат. Абы хэтащ къэрал 16-м икIа спортсмен 370-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Япэ  увыпIэр  яубыд

2018-05-17

 • КъБР-м ТхэквондомкIэ и федерацэм и президент Щокъарэ Хьэзрэталий хъы-бар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Кубок Пятигорья» тхэквондомкIэ зэхьэзэхуэм ди республикэм и гъэсэнхэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэпеуэм хэтын папщIэ

2018-04-24

 • Рязань къалэм дэт «Щхьэзакъуэ бэнэныгъэхэмкIэ академием» мы махуэхэм щекIуэкIащ «Рязань кремлым и кубок» тхэквондомкIэ Х урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Урысейм и щIыналъэ 47-м икIа, ныбжь зэмылIэужьыгъуэхэм ит спортсмен 1700-м нэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Утыкушхуэхэр къапоплъэ

2018-04-19

 • Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэхэмрэ (1997 — 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спортсмени 100-м нэблагъэ. Я зэфIэкIыр къапщытэну зэпеуэм къекIуэлIат мас-рестлер Iэзэхэри иджырей зэпэщIэтыныгъэхэр зи япэ утыку къихьэгъуэу щытхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъущхьэМурадин и дыжьын медаль

2018-04-12

 • Болгарием и къалащхьэ Софие иджы­благъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ 56-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Колов Данрэ Петров Никитэрэ я фэеплъ зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ Къущхьэ Мурадин.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ бгъэхэIухэр иратыж

2018-04-12

 • Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр жыджэру хэтащ «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сыхуэхьэзырщ» урысейпсо физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфакIуэ комплек-      сым икIи я ныбжьым хуэфэщэн мардэхэр ягъэзэщIащ. Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ дыщэ бгъэхэIухэр яритыжащ Къардэн Ф., Бырхьэм З., Аджий М., Берд Р., БжыкIший А., Калашников В., Нэзэр А., Ахъий А., Тау Л., АфIэунэ Д., Жэмбей Ж., ГъущIапщэ З., Щомахуэ А., Балъкъыз А. сымэ. ГТО-м и мардэхэр абыхэм фIы дыдэу ягъэзэщIащ икIи спорт гъэхьэзырыныгъэ нэс зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зэуэ медаль 60

2018-04-10

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыяпэу щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори щызэхэт каратэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы медалхэм щыщIэбэнащ щIыналъэм и жылагъуэ куэдым къикIа спортсмен 250-м нэблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр