ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

НыбжьыщIэхэм я урысейпсо зэпеуэм

2020-11-26

 • Мас-рестлинг
 • Владикавказ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр абы щахъумащ цIыхуитхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Гъуэныбэ Iэуес Къэзан щытокIуэ

2020-11-21

 • Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан и «Ак Барс» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Сахабутди-  нов М. алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Гъуэныбэ Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм

2020-11-19

 • Налшык щыIэ Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ илъэс 15 — 17 зи ныбжь спортсменхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бабыгуеймрэ  Къущхьэмрэ Мэзкуу  къыщыхожаныкI

2020-11-19

 • Мэзкуу и «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев В. дзюдомкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыпIэ 17-м икIа спортсмени 115-рэ абы кърихьэлIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Налшык нэхъыфIхэр зэхуешэс

2020-11-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ «Локомотив»-м и дунейпсо кубокым щыщIэбэна зэхьэзэхуэ. Урысей Федерацэм и щIыпIэ 20-м къикIа дзюдоист ныбжьыщIэ 800-м щIигъу абы кърихьэлIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Алихъан Ульяновск щытокIуэ

2020-10-31

 • Жэпуэгъуэм и 24 — 25 махуэхэм Ульяновск къалэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы дыщэ медалыр къыщихьащ Балъкъыз Алихъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Налшык щызэпеуащ Кавказ Ищхъэрэм щынэхъ лъэщхэр

2020-10-27

 • Налшык и Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ илъэс 17-19-м ит бэнакIуэ 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урышымрэ БищIомрэ я зи чэзу ехъулIэныгъэхэр

2020-10-22

 • Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ 2020 гъэм и чемпионатыр Наро-Фоминск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы къыщыхэжаныкIахэщ ди лъахэгъухэу Урыш Анзоррэ БищIо Тимуррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Аруан щIыналъэм икIахэр къыхожаныкI

2020-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 9-10 махуэхэм Ивановэ областым щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ щIыналъэхэм зэдай ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ ин. Къэралым и щIыпIэ куэдым икIа цIыхуи 120-м щIигъу абы хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мэзыхьэ Резуан Хорватием щытокIуэ

2020-10-17

 • БоксымкIэ «Загреб и Гран-при» дунейпсо зэпеуэм щытекIуащ ди лъахэгъу Мэзыхьэ Резуан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЗымащIэ дыдэщ къызэрыпикIуэтар

2020-10-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэ ТIэрэш Хьэсэн къыщыхэжаныкIащ Урысей Федерацэм бгырыпх бэнэкIэмкIэ и чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэу медалиплI

2020-10-15

 • Владикавказ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэпеуэ. Абы хэтащ 2003 — 2004, 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Джэду  Iэниуар спортым  хокIыж

2020-09-29

 • Европэм щэнейрэ и чемпион, Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа гъэмахуэ Олим пиадэм бэнэкIэ хуитымкIэ абы и финалым нэса Джэду Iэниуар спортым зэрыхэкIыжыр иджыблагъэ хэ IущIыIу ищIащ. «Къэбэрдей къап лъэнкIэ» зэджэу щыта, Псыгуэнсу щыщ бэнакIуэ цIэрыIуэм и текIуэ ныгъэ инхэмкIэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, дяпэкIэ дэрэжэгъуэ къыдитыжынукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Кэнжэ щызэпоуэ

2020-09-24

 • 2004 — 2006 гъэхэм къалъхуа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ дзюдомкIэ я республикэпсо зэпеуэ иджыблагъэ Кэнжэ щекIуэкIащ. «Спортыр терроризмэм и бийщ» къыхуеджэныгъэм ар щIэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейм и  бгырыпх нэхъ лъапIэ дыдэр зезыхьэ

2020-09-24

 • Мырзэкъан Азэмэт лъэпкъыр дызэрыгушхуэ спортсмен нэхъыфI дыдэхэм ящыщ зыщ. Ар IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ, плIэнейрэ дунейпсо чемпионщ, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъщ, Европэм, Азием, ди къэралым куэдрэ щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр