ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Багъ Даринэ аргуэру къыхожаныкI

2019-08-20

 • Бадзэуэгъуэм и 26 — 29-хэм Чебоксары къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ ЕджакIуэхэм я спартакиадэм и кIэух  Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Кабалоев Виталий Германием щытокIуэ

2019-08-14

 • Дортмунд къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ «Германием и Гран-при» алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Ди щIалэхэм абы медаль лIэужьыгъуэ псори къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Псоми медалхэр къахь

2019-08-14

 • Волгоград къалэм щекIуэкIащ шабзэкIэ нэщанэ еуэнымкIэ япэ чемпионат зэIухарэ зэхьэзэхуэрэ. Абы хэтащ Краснодар крайм, Ростов, Астрахань област-хэм, Къалмыкъ, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Волгоград къалэм щыщ спортсменхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Махуэ Билал Олимп дыжьын медалыр къыхуэнауэ Польшэм    утыку къыщохьэж

2019-08-06

 • БэнэкIэ хуитымкIэ дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал зэхьэзэхуэхэм къыщыхыхьэжащ шыщхьэуIум и 2 — 4 махуэхэм Польшэм и къалащхьэм щекIуэкIа Циолковский Вацлав и фэеплъ турнирым. Ар къыщызэIуах дакъикъэхэм ирихьэлIэу наIуэ хъуащ 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм килограмми 120-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм щытекIуауэ къалъытари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-07-23

 • БэнэкIэ хуит
 • Къэралым и чемпионатым  къыщыхожаныкI
 • Сочэ къалэ дэт «Айсберг» спорт уардэунэм щекIуэкIащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионат. Абы щыбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-07-16

 • Самбэ
 • Ди  щIалэхэм  я  зэфIэкI
 • Элиста къалэм и «Ойрат Арена» спорт комплексым щекIуэкIащ самбэмкIэ «Къалмыкъым и Кубок» республикэ зэхьэзэхуэ зэIухар. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 13-14-м ит Урысейм и ипщэ щIыналъэхэмрэ Къэзахъстанымрэ къикIа спортсмен 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Тембот Ахьмэдхъан текIуэныгъэ къехь — 39:0-у

2019-07-04

 • Италием и Фаенцэ къалэм щекIуэкIа бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Тембот Ахьмэдхъан. И хьэрхуэрэгъухэм зы очкои яримыту ди лъэпкъэгъум зэпеуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Европэм и Кубокым щIэбэну

2019-07-02

 • Оренбург дэт «Оренбуржье» спорт комплексым щекIуэкIащ дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIауэ 2005 — 2006, 2007 — 2008 гъэхэм къалъхуахэм я зэхьэзэхуэ.

 • Зэпеуэм хэтащ Урысейм и къалэ 41-м, Къэзахъстаным, Таджикистаным, Къыргъызстаным, Куржым, Азербайджаным къикIа спортсмен 500-м щIигъу.
 • 2005 — 2006 гъэхэм къалъхуахэм я гупым щыбэна хьэлъагъым япэ увыпIэр щиубыдащ Къумыкъу Астемыр. Къущхьэ Тамерлан етIуанэщ, Шыгъушэ Артуррэ Беслъэней Идаррэ жэз медалхэр къахьащ.
 • 2007 — 2008 гъэхэм къалъхуахэм я деж дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Беслъэней Дамир.
 • Спортсменхэр ягъасэ Урысейм спортымкIэ и мастер Иванов Дмитрийрэ Апхуд Анзоррэ.
 • МЭЗКУУ Къанщобий.

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Генералым и фэеплъ зэхьэзэхуэ

2019-06-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и спорт комплексым щекIуэкIащ 2006 — 2007 гъэхэм къалъхуа щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм дзюдомкIэ я ещанэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ юрист щIэныгъэхэм я кандидат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэм и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль  зэмылIэужьыгъуэхэр

2019-06-20

 • «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм и урысейпсо зэхьэзэхуэ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ 2003-2005 гъэхэм къалъхуахэм я деж щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм дыщэ медалу 3, дыжьыну 1, жэз медалу 3 абы къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сокъур  Заур  и  текIуэныгъэ

2019-06-20

 • Мейкъуапэрэ Красноярскрэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и дзюдоистхэм медалитI къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Пашэхэр ди куэдщ

2019-06-11

 • Новгород Ищхъэрэ къалэм щекIуэкIащ панкратионымкIэ Урысейм и чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 250-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэми фIы дыдэу зыкъагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым и чемпионатым макIуэ

2019-06-11

 • Хасавьюрт къалэм щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. Абы дыжьын медаль къыщихьащ Сэбаншы Мартин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Кубокыр налшыкдэсхэм къахь

2019-06-07

 • Кавказ Ищхъэрэм щыIэ спорт клубхэм кудомкIэ я зэхьэзэхуэ Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ. «Iуащхьэмахуэ и кубок» зэпеуэр къызэрагъэпэ-щащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ Урысейм КудомкIэ и федерацэм и республикэ къудамэмрэ икIи хухахащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум. Зэхьэзэхуэр мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ йокIуэкI. Абы кърохьэлIэ къэралым и щIыналъэ куэдым щыщ спорт-сменхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Багъ Даринэ Урысейпсо  спартакиадэм и финалым макIуэ

2019-06-07

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ тхэквондомкIэ еджакIуэхэм я IX урысейпсо спартакиадэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы кърихьэлIат Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и щIыпIэ куэдым къикIа спортсмен ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр