ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

КIэфо Къантемыр и дыжьын медаль

2018-12-06

 • Осетие Ищхъэрэ — Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2018-12-04

 • Тхэквондо
 • «Урысей танк цIыкIу»
 • Испанием и Валенсие къалэм мы махуэхэм ще­кIуэ­кIащ ныбжьыщIэхэм тхэквондомкIэ я европэ­псо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 47-м я спортсмен нэхъыфIхэр. Урысейм и командэ къыхэхам хэту зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ цIыхуиплIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бабыгуей Олег лъагапIэщIэхэм хуокIуэ

2018-12-01

 • Узбекистаным и къалащхьэ Ташкент иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ Гран-при дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы жэз медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Бабыгуей Олег.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мисировыр псоми ятокIуэ

2018-11-29

 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэ- кIащ дзюдомкIэ Урысейм ис ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэ 62-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 21-м нэмыса цIыху 600-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

БэнакIуэ ныбжьыщIэхэм зэуэ медалиплI къахь

2018-11-29

 • НыбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XXVIII зэпеуэ зэIухахэр Москва къалэм и ЦСКА-м олимп зэпеуэхэм хэтыну зыщыгугъхэр щагъэхьэзыр и спорт комплексым щекIуэкIащ. СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Преображенский Сергей и фэеплъу къызэрагъэпэщат ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зэныбжьэгъугъэр и лъабжьэу

2018-11-22

 • Зольскэ къуажэм дэт «Арена» спорт комплексым щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Дзэлыкъуэ, Шэрэдж щIыналъэхэм я «Зэныбжьэгъугъэ» зэпеуэр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Щокъуий Iэминэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къаир  Азэмэт  ягъэлъапIэ

2018-11-20

 • Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Словакием щызэхэта дунейпсо зэхьэзэхуэм жэз медалыр къыщызыхьа Къаир Азэмэт иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ар къыщалъхуа Урыху къуажэм. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэлIащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ олимп чемпион Хъущт Аслъэнбэч, къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Гугъуэтыж Марат, спортсменхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Чемпионыр  ягъэлъапIэ

2018-11-01

 • Бахъсэн щIыналъэм щагъэлъэпIащ ныбжьыщIэхэм я III Олимп джэгухэу Буэнос-Айрес щекIуэкIам бэнэкIэ хуитымкIэ текIуэныгъэр къыщызыхьа Тембот Ахьмэдхъан. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Чылар Аринэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль  зэмылIэужьыгъуэу  хы

2018-10-25

 • ФокIадэ мазэм и кIэух махуэхэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысейм лIэужьыгъуэ псори щызэхуэхьэса каратэмкIэ и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ абы щызэуа спортсмени 9-м ящыщу 6-м медаль зэмылIэужьыгъуэхэр зыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Автомобиль спортым и лъэбакъуэщIэ

2018-10-23

 • Иджыблагъэ Сочэ къалэм щекIуэкIащ «Гран-при Россия. Формула-1» дунейпсо зэхьэзэхуэм и V Iыхьэр. Абы хэта, КъБР-м Автомобиль, мотоцикл спортымкIэ и федерацэм и лIыкIуэхэм я прессс-конференц щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Япэ увыпIэу тIу

2018-10-18

 • Иджыблагъэ Ереван (Армение) щекIуэкIащ тхэквондомкIэ европэ зэпеуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы хэтащ икIи япэ увыпIэу тIу къыщихьащ Урысей Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ Щоджэн Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Илъэс  тхущI  ирокъу

2018-10-13

 • Налшык дэт сабий стадионым Iэтауэ щагъэлъэпIащ регби спорт лIэужьыгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым «къызэрыкIуэрэ» илъэс 50 зэрыщрикъур. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщат КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм, Урысейм и ФАС-м и Управленэу КъБР-м щыIэм, КъБР-м регбимкIэ и союзым, ДЮСШ №4, къалэ администрацэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и къудамэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къер Батыр псоми  ятокIуэ

2018-10-09

 • Налшык дэт «Ладья» шахмат-шашкэ клубым иджыблагъэ щекIуэкIащ шахмат псынщIэу джэгунымкIэ КъБР-м и 56–нэ чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къер Азэмэт Урысейм жэзыр къыхуехь

2018-10-09

 • Словакием и Трнавэ къалэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Адыгэхэм я махуэшхуэм и щIыхькIэ

2018-10-02

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм ирихьэлIэу Кэнжэ къуажэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ республикэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 14-м нэблагъэ спортсмени 100-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр