ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

ЩIэдзапIэ хъарзынэ

2019-04-16

 • Румынием и къалащхьэ Бухарест мэлыжьыхьым   и 8 — 14-хэм щекIуэкIащ Европэм спорт бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъухэу БищIо Тимуррэ Кабалоев Виталийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIыналъэ зрагъэужь

2019-04-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Золотой козерог-2019» мылылъэ бгыхэм дэкIынымкIэ къэралпсо чемпионат. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ къалихым, Дон Iус Ростов, Мэзкуу щыщ спортсмен 36-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ  медалу  16

2019-04-09

 • Мы махуэхэм Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэ Черкесск къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и зэпеуэшхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нэгуэр Айданэ и зэфIэкI

2019-03-12

 • Ди республикэр зэрыгушхуэ спортсменхэм ящыщщ дзюдоист, Европэм и Кубокыр къэзыхьа, щIалэгъуалэм я европэпсо зэхьэзэхуэ-хэм щэнейрэ жэз медалхэр щызыIэрызыгъэхьа, спортым и мастер, дзюдомкIэ Урысейм и цIыхубз командэ къыхэхам хэта Нэгуэр Айданэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Словением  къыщыхожаныкI

2019-03-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондисткэ Хан Полинэ жэз медалыр къыщихьащ Словением щекIуэкIа дунейпсо рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБР-м ТхэквондомкIэ и федерацэм и президент Щокъарэ Хьэзрэталий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Саугъэтыр ещанэу къыхуагъэфащэ

2019-03-07

 • Урысейм и спорт журналистхэм я федерацэм къызэрилъытамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псомрэ Европэмрэ я иджырей чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие 2018 гъэм ди къэралым и спортсмен нэхъыфIипщIым хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-03-06

 • Волейбол
 • Урыс Хьэзиз и фэеплъ зэхыхьэ
 • Нартан къуажэм дэт школ-интернат №5-м мы махуэхэм щекIуэкIащ жылэм пщIэшхуэ щызиIэу щыта Урыс Хьэзиз и фэеплъ спорт зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЛIыхъужьыр  ягу къагъэкIыж

2019-03-05

 • Илъэс къэс мы зэманым Къэхъун къуажэм щокIуэкI Афганистаным щыхэкIуэда, зэрихьа лIыгъэм папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр мыпсэужу зыхуагъэфэща НэгъэцIу Хьэсэнбий и фэеплъу къызэрагъэпэщ, волейбол джэгунымкIэ зэхьэзэхуэ. Мы гъэм ар щэщIрэ етIуанэу зэхаублащ икIи ирагъэхьэлIащ Афган зауэр зэриухрэ илъэс 30 щрикъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-02-26

 • Европэ зэпеуэм къыщыхожаныкI
 • Мазаем и 16-м Санкт-Петербург щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ Европэм и Кубокыр къэхьыным теухуа я зэхьэзэхуэ. Зэпеуэм и япэ махуэ дыдэм ди бэнакIуэхэм медаль зэмылIэужьыгъуитI зыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралпсо  зэхьэзэхуэм  макIуэ

2019-02-21

 • Гъатхэпэм щыIэну, Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионатым ди лъахэгъу зыбжанэ хэтынущ. Ахэр ди къэралым и щIыпIэ зыбжанэм къыщыхэжаныкIахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынухэр

2019-02-19

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэ. Урысейпсо зэпеуэм и кIэух зэIущIэм хэтынухэр къыщыхахым кърихьэлIат КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Республикэпсо чемпионат

2019-02-12

 • Налшык дэт «Олимпийский» спорт комплексым хэт «Атлант» тренажёр пэшым щекIуэкIащ щIылъу штангэр къэIэтынымкIэ (русский жим) Къэбэрдей-Балъкъэрым и зэхьэзэхуэрэ чемпионатрэ. Ар къызэрагъэпэщащ «Налшык» спорт школымрэ (директорыр Сурженкэ Русланщ) КъБР-м пауэрлифтингымкIэ федерацэмрэ (унафэщIыр Гъубж БетIалщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-02-05

 • Атлетикэ псынщIэ
 • МетритIыр къыфIэIуэхужкъым
 • Ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие мы гъэм япэу дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щыхэтащ Германием и Котбус къалэм щекIуэкIа «Internationales Springer-Meeting Cottbus» зэпеуэм. Абы, дауи, ар щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Беслъэнейм и бгырыпх фIыцIэ

2019-02-02

 • Урысейм Каратэ-до кёкусинкаймкIэ и федерацэм и президент Слипенчук Михаил къэралпсо «ЩIымахуэ еджапIэ-2019»-м ди лъахэгъу Беслъэней Къантемыр иджыблагъэ къыщритыжащ Японием щагъэхьэзыра бгырыпх фIыцIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Краснодар  хъарзынэу  зыкъыщагъэлъагъуэ

2019-01-31

 • Краснодар къалэм щекIуэкIащ бжымрэ дискымрэ жыжьэу дзынымкIэ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм я чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Налшык дэт СШОР №1-м и спортсменхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр