ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Олимп илъэсым хуопабгъэ

2021-02-04

 • Японием и къалащхьэ Токио нэгъабэ щыIэн хуея Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр мы гъэм къагъэIэпхъуащ коронавирус уз зэрыцIалэм зыщахъумэн папщIэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу абы кIуэну шэч къытрамыхьэу я цIэ къраIуэ лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псом щынэхъ лъэщхэм хабжэ Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ. Олимп зэпеуэхэм хуэпабгъэу абыхэм дызэрыт илъэсыр ирагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сэкрэкым и шым и зэфIэкI

2021-02-02

 • Иужьрей илъэсищым и кIуэцIкIэ Урысейм щекIуэкIа шыгъажэ псоми нэхъыфIу зыкъыщызыгъэлъэгъуауэ цIыхубэм къалъытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Сэкрэк Заур и шэщым къыщыхъуа Классик Энн Смарт хакIуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIыналъэ  псоми  къикIат

2021-01-28

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ сумомкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионат. Абы хэтащ ныбжьыщIэхэри балигъхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Азербайджаным и  щIыхьыр  яхъумэ

2021-01-23

 • Ниццэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Деглан Анри и фэеплъу спорт бэнэкIэмкIэ къызэрагъэпэща «Франджым и Гран-при» зэпеуэр. Абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Азербайджаным и цIэкIэ утыку къихьа ди лъахэгъухэу Дадэ Ислъамбэчрэ Локьяев Муратрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Беслъэнеймрэ  Мырзэкъанымрэ  я  зи  чэзу  текIуэныгъэхэр

2021-01-19

 • Рязань къалэм илъэс блэкIам и кIэухым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм IэпщэрызауэмкIэ и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы медалиплI къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Адыгэм къызэрилъхуар ягъэгъуащэркъым

2021-01-14

 • Нэгъабэ и кIэуххэм и зы махуэ гуэрым си деж телефонкIэ къэпсэлъащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, академик, Адыгеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ХьэкIуащэ Андрей. «Си лIыжьыщхьэ (дыгъэгъазэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирикъуащи, Тхьэм куэдрэ узыншэу ди япэ иригъэт!) хабзэ пыухыкIа зимыIэ Iэпщэрызауэм сыдихьэхыу соплъ, — къригъэжьащ абы. — Нобэ телевизорымкIэ къигъэлъэгъуа Токов Анатолий сызэрыIуплъэу адыгэфэ есплъащ, ауэ репортажым апхуэдэ лъэпкъ къыхэщакъыми, зищIысыр къыпхуэщIэфын?».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бэлахъуэм и гъэсэнхэр къыхожаныкI

2020-12-26

 •  Дыгъэгъазэм и 16 — 20 махуэхэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэта, Урысей Федерацэм тхэквондомкIэ и чемпионатымрэ зэхьэзэхуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм медаль 19 къыща-хьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо  кубокыр  къехь

2020-12-24

 • Белград къалэм (Сербие) щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэ ин. Абы дыщэ медалыр къыщихьащ Локьяев Жамболэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сатушы Мадинэ и ехъулIэныгъэ

2020-12-15

 • Краснодар крайм и Архангельскэ станицэм щекIуэкIащ зи тхьэкIумэм лажьэ иIэхэм тхэквондомкIэ я урысейпсо чемпионат. Килограмм 49-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыщэ медалыр къыщихьащ Сатушы Мадинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIыналъэм щыетIуанэщ

2020-12-01

 • ЕсэнтIыгу къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ FAN SPORT 2020 «Минибаскет» клубым къызэригъэпэща зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Жэз медалхэр къахь

2020-12-01

 • Къэбэрдей-Балъэрым щыщ дзюдоистхэм ехъулIэныгъэкIэ зыкъыщагъэлъэгъуащ «Мемориал Григория Веричева» урысейпсо мастер зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

НыбжьыщIэхэм я урысейпсо зэпеуэм

2020-11-26

 • Мас-рестлинг
 • Владикавказ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр абы щахъумащ цIыхуитхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Гъуэныбэ Iэуес Къэзан щытокIуэ

2020-11-21

 • Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан и «Ак Барс» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Сахабутди-  нов М. алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Гъуэныбэ Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэхьэзэхуэм

2020-11-19

 • Налшык щыIэ Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ илъэс 15 — 17 зи ныбжь спортсменхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бабыгуеймрэ  Къущхьэмрэ Мэзкуу  къыщыхожаныкI

2020-11-19

 • Мэзкуу и «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев В. дзюдомкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыпIэ 17-м икIа спортсмени 115-рэ абы кърихьэлIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр