ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Пашэхэр ди куэдщ

2019-06-11

 • Новгород Ищхъэрэ къалэм щекIуэкIащ панкратионымкIэ Урысейм и чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 250-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэми фIы дыдэу зыкъагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым и чемпионатым макIуэ

2019-06-11

 • Хасавьюрт къалэм щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. Абы дыжьын медаль къыщихьащ Сэбаншы Мартин.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Кубокыр налшыкдэсхэм къахь

2019-06-07

 • Кавказ Ищхъэрэм щыIэ спорт клубхэм кудомкIэ я зэхьэзэхуэ Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ. «Iуащхьэмахуэ и кубок» зэпеуэр къызэрагъэпэ-щащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ Урысейм КудомкIэ и федерацэм и республикэ къудамэмрэ икIи хухахащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум. Зэхьэзэхуэр мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ йокIуэкI. Абы кърохьэлIэ къэралым и щIыналъэ куэдым щыщ спорт-сменхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Багъ Даринэ Урысейпсо  спартакиадэм и финалым макIуэ

2019-06-07

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ тхэквондомкIэ еджакIуэхэм я IX урысейпсо спартакиадэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы кърихьэлIат Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и щIыпIэ куэдым къикIа спортсмен ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Европэ зэхьэзэхуэм ирагъэблагъэ

2019-05-14

 • Хабаровск къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ (WTF) Урысейм и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 47-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15-17-м ит спортсмен 600-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIалэгъуалэм къахожаныкI

2019-05-09

 • Иркутск дэт «Байкал-Арена» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIа, уахътыншэм бэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм и щIалэгъуалэ чемпионатым и финалым нэсащ Тембот Ахьмэдхъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралпсо зэпеуэ иным

2019-05-08

 • Новороссийск щекIуэкIащ Ушаков Фёдор и цIэр зезыхьэ тенджыз къэрал университетым и саугъэтхэм щыщIэбэна, самбэмкIэ «А» классым хыхьэ урысейпсо мастер зэпеуэ. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ Абазэ Ислъам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Бабыгуей Олег и зи чэзу текIуэныгъэ

2019-04-23

 • Рязань дэт «Академия единоборств» спорткомплексым щекIуэкIащ УФ-м и МВД-м дзюдомкIэ и чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 400-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIэдзапIэ хъарзынэ

2019-04-16

 • Румынием и къалащхьэ Бухарест мэлыжьыхьым   и 8 — 14-хэм щекIуэкIащ Европэм спорт бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъухэу БищIо Тимуррэ Кабалоев Виталийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIыналъэ зрагъэужь

2019-04-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ «Золотой козерог-2019» мылылъэ бгыхэм дэкIынымкIэ къэралпсо чемпионат. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ къалихым, Дон Iус Ростов, Мэзкуу щыщ спортсмен 36-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыщэ  медалу  16

2019-04-09

 • Мы махуэхэм Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэ Черкесск къалэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм и зэпеуэшхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нэгуэр Айданэ и зэфIэкI

2019-03-12

 • Ди республикэр зэрыгушхуэ спортсменхэм ящыщщ дзюдоист, Европэм и Кубокыр къэзыхьа, щIалэгъуалэм я европэпсо зэхьэзэхуэ-хэм щэнейрэ жэз медалхэр щызыIэрызыгъэхьа, спортым и мастер, дзюдомкIэ Урысейм и цIыхубз командэ къыхэхам хэта Нэгуэр Айданэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Словением  къыщыхожаныкI

2019-03-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ тхэквондисткэ Хан Полинэ жэз медалыр къыщихьащ Словением щекIуэкIа дунейпсо рейтинг зэхьэзэхуэм. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБР-м ТхэквондомкIэ и федерацэм и президент Щокъарэ Хьэзрэталий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Саугъэтыр ещанэу къыхуагъэфащэ

2019-03-07

 • Урысейм и спорт журналистхэм я федерацэм къызэрилъытамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псомрэ Европэмрэ я иджырей чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие 2018 гъэм ди къэралым и спортсмен нэхъыфIипщIым хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-03-06

 • Волейбол
 • Урыс Хьэзиз и фэеплъ зэхыхьэ
 • Нартан къуажэм дэт школ-интернат №5-м мы махуэхэм щекIуэкIащ жылэм пщIэшхуэ щызиIэу щыта Урыс Хьэзиз и фэеплъ спорт зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр