ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Бахъсэн и зэпеуэ зэIуха

2020-09-08

 • АрмрестлингымкIэ зэпеуэ Бахъсэн щекIуэкIащ. АбыкIэ къызэIуахащ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ къалэм и пэш зэIузэпэщыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дыжьыныр зи Iэрылъхьэхэр

2020-09-03

 • Шэшэным и къалащхьэ Грознэ дэт «Олимпийский» спорткомплексым блыщхьэ кIуам щызэфIэкIащ Урысей Федерацэм атлетикэ хьэлъэмкIэ и чемпионатыр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и штангистхэм абы дыжьын медалитI къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщагъасэ

2020-08-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ КъуэкIыпIэ Сыбырымрэ я дзюдоист ныбжьыщIэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ мазэ ныкъуэкIэ зыщагъэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КIэрэф Тимур США-м щытокIуэ

2020-08-25

 • Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Детройт къалэм ди лъахэгъу КIэрэф Тимур хэгъэрейхэм ящыщ Меткалф Келвин рейтинг зэпеуэм щыхигъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Урысейпсо зэдэжэм хыхьэу

2020-08-11

 • Ди республикэм и къалащхьэм щыIэ ХьэтIохъущыкъуей жыг хадэм шыщхьэуIум и 2-м щекIуэкIащ а махуэм зэхэта урысейпсо зэдэжэм хыхьэ зэпеуэ. Ар къызэрагъэпэщащ Налшык къалэ округымрэ «Олимп совет» Къэбэрдей-Балъкъэр зэщIэхъееныгъэмрэ я щIэгъэкъуэныгъэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Убых щIыналъэм къыщыхожаныкIхэр

2020-07-18

 • Блыщхьэ кIуам Сочэ къалэм щекIуэкIащ ММА-м хыхьэ «Absolute Championship Akhmat»-м (АСА) Iэпщэрызауэ зэхэтымкIэ зэпеуэ зэхуэщIа. Коронавирус уз зэрыцIалэр гъатхэм къызэрежьэрэ ар абы и япэ зэхьэзэхуэт. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэу Хьэщпакъ Елдаррэ Туменов Бибертрэ убых щIыналъэм дыщэ медалхэр кърашащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дуней  псом  тIэунейрэ  и чемпион

2020-05-13

 • БлэкIа лIэщIыгъуэм и бгъущI гъэхэм Псыгуэнсу къуажэм хуабжьу зыщиубгъуащ спорт лIэужьыгъуэ зыбжанэм. Абыхэм щIэуэ къахыхьащ а щIыпIэм щыщ ныбжьыщIэ куэд дэзыхьэха кикбоксингыр. Аращ зи фIыгъэр дуней псом тIэунейрэ и чемпион, Европэмрэ ЩIы хъуреймрэ я кубокыр къэзыхьа, спортымкIэ дунейпсо класс зиIэ мастер Жьанэ Мурат а жылэм къызэрыдэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТекIуэныгъэм къыхалъхуа Багъэтыр Леонид

2020-05-07

 • Фашист Германием и къалащхьэ Берлин советыдзэхэм къыщащта 1945 гъэм накъыгъэм (майм) и 2-м абы километр  мин бжыгъэкIэ пэжыжьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Курп Ищхъэрэ къуажэ цIыкIум щыпсэу Багъэтыр Мау-лэ  и  унагъуэм щIалэ цIыкIу къралъхуащ. ГуфIэгъуэ тIуащIэм зэщIищтащ илъэсиплIым нэблэгъауэ екIуэкI зауэм игъэгулэз, гуауэ куэд къыхуэзыхьа лъэпкъыр. Леонид зыфIаща сабийр пIащэтэкъым, апхуэдэуи Iэбыдэлъэбыдэтэкъым икIи пелуан нэс зэгуэр къы-хэкIыну хуэгъэфэщэгъуейт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Иджыри куэдкIэ дыщогугъ

2020-04-16

 • БэнэкIэ хуитымкIэ ди къэралым щынэхъ лъэщ дыдэхэм хабжэ Урыш Анзор. Ар Урысей Федерацэми Европэми мызэ-мытIэу я чемпион хъуащ, Лондон щекIуэкIа Олимпиадэм 2012 гъэм хэтащ. КъищынэмыщIауэ, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм ехъулIэныгъэ инхэр щиIащ, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ, къэралым и командэ къыхэхам 2009-м щыщIэдзауэ ираджэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым и япэ дунейпсо чемпион

2020-04-02

 • Каратэ кёкусинкай лIэужьыгъуэм лъэужь дахэ къыщигъэнащ спортым дунейпсо классымкIэ и мастер, РСБИ-м и «Дыщэ бгырыпхыр» зыхуагъэфэща ди лъахэгъу Шыхъуэбахъуэ Анзор. Аращ ди къэралым щыщу япэ дыдэу дуней псом чемпион нэс (абсолютнэ чемпион) щыхъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Токъмакъ  Азэмэт зыри къытекIуакъым

2020-02-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Токъмакъ Азэмэт ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ тэмэму зэхэзымых-хэм бэнэкIэ хуитымкIэ я къэралпсо чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Щоджэн Алим токIуэ

2020-02-22

 • Владимир къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ, Урысейм и ЛIыхъужь милицэм и генерал-полковник Голубев Иван и фэеплъу. Абы текIуэныгъэхэр къыщызыхьахэм ящыщщ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Беларусым къыщыхэжаныкIа Налшык щыщ  полицей

2020-02-11

 • Минск къалэм дэт «Атлетикэ псынщIэмкIэ олимп зыгъэсэныгъэм и республикэ центр» IуэхущIапIэм и манежым щекIуэкIащ атлетикэ псынщIэм и ветеранхэу илъэс 35-м щхьэдэхахэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуа Беларусь Республикэм и 8-нэ чемпионат зэIуха. Зэхьэзэхуэм хэтащ къэрал 13-м я спортсмен  500-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Медаль 60-м щIигъу зыIэрагъэхьэ

2020-02-04

 • Налшык къалэм дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ грэпплингымкIэ урысейпсо мастер зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм къикIа спортсмени 170-рэ. Я ныбжь елъытауэ ахэр гупищу гуэшауэ щытащ: илъэс 14 — 15, 16 — 17, 20-м щIигъухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нэхъ   лъэщхэм  я  зэхыхьэ

2020-02-04

 • Красноярск щекIуэкIащ «Иван Ярыгин-2020» бэнэкIэ хуитымкIэ Гран-При серием и XXXI дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 13-м икIа, бэнэкIэ хуитымрэ цIыхубз бэнэкIэмрэ хэт спортсмен 360-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр