ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

ЗэфIэкI лъагэхэр къагъэлъагъуэ

2022-06-21

 • Раменскэ къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм дзюдомкIэ я урысейпсо ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтахэр щIэбэнащ Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я саугъэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Мырзэкъаныр куэдрэ зыпэплъа зэIущIэ

2022-03-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ Мырзэкъан Азэмэт нокауткIэ текIуэныгъэ къыщихьащ «Ultimate Fighting Championship» ММА-кIэ дунейпсо промоушеным щригъэкIуэкIа япэ зэIущIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дызэрыгушхуэ Ласицкене

2022-03-04

 • Дэтхэнэ спортсменми и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэ олимп чемпионыгъэр нэгъабэ къехъулIащ дуней псом тхуэнейрэ и чемпион (тIур щхьэ зытелъ стадионхэм къыщихьащ), Европэм щэнейрэ щытекIуа, Континентхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэрыхьа, НыбжьыщIэхэм я Гъэмахуэ Олимп джэгухэм и дыщэ медалыр къэзыхьа, «Налкъутналмэс лигэм» щэнейрэ щынэхъыфIа, нэгъуэщI лъагапIэ куэдри къызэхъулIа спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ласицкене (Кучинэ) Марие.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЛIыхъужьым и фэеплъ зэхьэзэхуэм

2022-02-25

 • Рязань къалэм дэт «Академия единоборств» олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым и спорткомплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэм и «А» классымкIэ 49-нэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Ар фэеплъ хуащIащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Полетаев Фёдор.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Нэхъапэм зэи димыIа ехъулIэныгъэ

2022-02-22

 • Пекин щекIуэкIа XXIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэр мазаем и 20-м гуфIэгъуэкIэ зэхуащIыжащ. Урысей Федерацэм и атлетхэм абы щызыIэрагъэхьащ дыщэ медалу 6, дыжьыну 12, домбеякъыу 14 — псори зэхэту медаль 32-рэ. Официальнэу щымыт медаль зэпеуэм ди къэралым икIа спортсменхэм ебгъуанэ увыпIэр къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Иужь махуэхэм дыкъокIуэтэх

2022-02-12

 • Пекин щекIуэкI ЩIымахуэ Олимп джэгухэр зэрыщIидзэрэ япэу махуэку кIуам Урысей Федерацэм и атлетхэр медалыншэу къэнащ, абыхэм пэгъунэгъу дыдэ хъуа пэтми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къаскъулым и  дыжьын

2022-02-10

 • Орёл къалэм дэт «Гринн» турист-Iуэхутхьэбзэ куэд щагъэзащIэ комплексым щекIуэкIащ атлетикэ хьэлъэмкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ куэдым икIа спортсмени   180-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дэни къыщыхожаныкI

2021-12-23

 • Мы махуэхэм Урысей Федерацэм и щIыналъэ зыбжанэм бэнэкIэ хуитымкIэ зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэр щокIуэкI. Абыхэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъагъуэ ди лъэпкъэгъу спортсменхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо кубокыр къехь

2021-12-23

 • Финляндием и Пухтая къалэм дэт «Aeronautica Arena» нэгузыжь комплексым щекIуэкIащ мас-рестлингымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэрэ ЩIы  Хъурейм и абсолютнэ чемпионатрэ. Къэрал 18-м къикIауэ абы и саугъэтхэм щIэбэнащ спортсмен 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩIалиплIми текIуэныгъэ къытхуахь

2021-12-21

 • Краснодар къалэм щекIуэкIащ АСА 134 хабзэ пыухыкIа зимыIэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Пшыхьым хиубыдэу щыIа зэIущIэ 11-м нэхъыщхьэу къыщалъытэрт Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Багъ Алийрэ Новокузнецк къикIа Кошкин Андрейрэ я зэпэщIэтыныгъэр. 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТекIуэныгъэщIэхэм я къежьапIэ

2021-12-14

 • КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и цIыхухэм я паспортхэр яритащ Бахъсэн къалэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр абыхэм Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи ехъулIэныгъэхэмрэ лъагапIэщIэхэмрэ яIэну зэригуапэр къыхигъэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Iуащхьэмахуэ и кубок

2021-12-09

 • Налшык дэт «Гладиатор» универсальнэ спорт комплексым дыгъэгъазэм и 4 — 6-хэм щекIуэкIащ «Iуащхьэмахуэ и кубок» тхэквондомкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2021-12-09

 • Краснодар крайм медали 7 къыщахь
 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Багдасарян Макар и фэеплъу Невинномысск щекIуэкIащ 2006 — 2008 гъэхэм къалъхуахэм дзюдомкIэ я зэхьэзэхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Министрым ирегъэблагъэ

2021-12-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм пресс-конференц щекIуэкIащ. Журналистхэм яIущIащ спортымкIэ министр Хьэсанэ Ислъамрэ тэмэму зэхэзымыххэм тхэквондомкIэ я дунейпсо чемпионатым щытекIуа Сатушы Мадинэ, Жылэ Татьянэ, абыхэм я тренер Ахъмэт Амир сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо чемпионатым зыхуагъэхьэзыр

2021-12-04

 • Къэзан дэт, щхьэзакъуэ зэзауэхэмкIэ «Ак Барс» уардэунэм щекIуэкIащ мыолимп тхэквондомкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 52-м къикIа спортсмен 900-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэм Тэтэрстаным щызыIэрагъэхьащ медаль зэмылIэужьыгъуэу 10.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр