ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт хъыбархэр'

Ди лъахэгъухэм  я ехъулIэныгъэхэр

2020-01-23

 • ЩIышылэм и 16-м къыщыщIэдзауэ махуиплIкIэ Новосибирск къалэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Аслъэныр нэхъ лъэщт

2020-01-10

 • КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ КъБКъМУ-м и агроном факультетым и япэ курсым щеджэ Аслъэн Тамерлан Мэзкуу щекIуэкIа Урысейпсо студент джэгухэм кикбоксингымкIэ пашэныгъэр щиубыдащ. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къармэм и текIуэныгъэщIэ

2020-01-10

 • ШахматхэмкIэ Налшык къалэ и 79-нэ зэхьэзэхуэ зэIухар иухащ илъэс 69-рэ зи ныбжь Къармэ Мажмудин и текIуэныгъэкIэ. Абы къихьащ очкоиблым ящыщу 6-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дагъыстэным щытокIуэ

2019-12-12

 • Хасавьюрт къалэм дэт спорт уардэунэм, Гамидов Гамид и цIэр зезыхьэм, мы махуэхэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ «А» класс зиIэ зэхьэзэхуэр. Зи ныбжьыр илъэс 21-м нэблагъэ спортсменхэр щIэбэнащ Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, олимп чемпион Умаханов Мурад и саугъэтхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Гуп  нэхъыщхьэм ираджэ

2019-12-10

 • Дмитров къалэм дэт мылылъэ уардэунэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейм и зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 75-м къикIа, зи ныбжьыр илъэс 18-м нэблагъэ ныбжьыщIэ 770-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым и чемпионатым зыхуагъэхьэзыр

2019-12-10

 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионат Мэхъэчкъалэ щекIуэкIащ. Абы къыщыхахащ 2020 гъэм и щIышылэм Новосибирск къалэм Урысейм и чемпионат щекIуэкIынум хэтынухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Махуэ Билал: Си плъапIэр  Олимп Джэгухэрщ

2019-12-05

 • Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щынэхъ лъэщ спортсмен Махуэ Билал алэрыбгъум къытехьэжащ. Зэман кIыхькIэ фэбжьхэм пэщIэта ди лъэпкъэгъур утыку къыщихьащ Мэзкуу щекIуэкIа «Кубок Алроса» гала-зэхьэзэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ДыщэкI   Мухьэмэдрэ  Мэкъуауэ  Аланрэ дунейпсо  чемпионхэщ

2019-12-05

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ япэ дунейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Лъэпкъ спортым и зыужьыныгъэм и дежкIэ ар Iуэхугъуэшхуэщ. Зэхыхьэм хэтащ къэрал 30-м къикIа спортсмен 1500-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Къэралым  и  Кубокыр  къехь

2019-12-03

 • Кстовэ къалэм дэт СпортымкIэ дунейпсо олимп академием щэкIуэгъуэм и 20 — 23-хэм щекIуэкIащ Урысейм самбэмкIэ и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 42-м къикIа спортсмен 450-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейпсо чемпионатым щытокIуэ

2019-12-03

 • Краснодар крайм хыхьэ Анапэ къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ универсальнэ зауэхэмкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я дунейпсо чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТхакIуэм  и  фэеплъ зэхьэзэхуэ

2019-11-26

 • Балъкъэр литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ Мечиев Кязим и фэеплъу бэнэкIэ хуитымкIэ III дунейпсо зэхьэзэхуэ Налшык щекIуэкIащ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Мэзкуу къалэм къикIауэ абы хэтащ 2003-2007 гъэхэм къалъхуа щIалэщIэ 850-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Сыжажэ Мартин лъагапIэщIэхэр къызэренэкI

2019-11-23

 • ТранспортымкIэ урысей университетым (РУТ) Физическэ щэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ Мэзкуу къалэм и студент лигэм грэпплингымкIэ и чемпионат. Абы я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ къалащхьэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ спорт клубхэмрэ я командэ 13.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Щхьэгъум Мурат ягу къагъэкIыж

2019-11-14

 • Бахъсэн районым и стадион нэхъыщхьэм мы махуэхэм щекIуэкIащ мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ и къалэнхэр игъэзащIэу 2011 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м хэкIуэда КъБР-м щыIэ МВД-м и СОБР-м и къудамэм и унафэщI подполковник Щхьэгъум Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Балъкъэр Алим псоми ятокIуэ

2019-11-12

 • Мэзкуу дэт «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев Владлен дзюдомкIэ и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 22-м къикIа спортсмени 130-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Европэм и вице-чемпион Блий Iэюб

2019-11-12

 • Удмуртием и къалащхьэ Ижевск дэт «Олимпиец» спорт уардэунэм мы махуэхэм щокIуэкI зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм дзюдомкIэ я европей чемпионат. Абы дыжьын медалыр къыщихьащ Блий Iэюб.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр