ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди зэпыщIэныгъэхэр'

Къайсэр адыгэбзэ щадж

2023-04-01

 • Адыгэбзэр ди къэралым и хэгъэгу зыбжанэм къэралыбзэу къызэрыщалъытэм нэмыщIкIэ, дунейпсо мыхьэнэ иIэу жыпIэ хъунущ ар нэгъуэщI къэралхэм я курыт школхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ зэрыщрагъэджыр къэплъытэмэ. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, анэдэлъхубзэр щадж Тыркум и къалитIым — Къайсэррэ Дюзджэрэ. Иджыблагъэ ди газетым тетащ Къайсэр дэт Эрджиес университетым Адыгэбзэмрэ адыгэ щэнхабзэмкIэ и кафедрэм щылажьэ ди лъахэгъу, педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, доцент Инчы Иринэ «Адыгэ псалъэм» кърита интервьюр. Абы и гъусэу Эрджиес университетым щолажьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу иджыри зы адыгэ бзылъхугъэ. Ар бзэщIэныгъэхэмкIэ кандидат Къумыкъу Маринэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

115-нэ  шуудзэм  и  фэеплъу

2021-05-20

 • Къэхъун курыт школ №2-м щекIуэкIащ «115-нэ къэбэрдей шуудзэм и лIыгъэ мыухыж» телелъэмыж видеоконференцыр. Абы хэтащ Ростов щIыналъэм щыщ Большая Мартыновкэ къуажэм дэт школымрэ Къэхъун школымрэ я егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, журналистхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ

2019-08-14

 • Ди гуапэ зэрыхъущи, йофIакIуэ хэкурысхэмрэ хамэ щIыналъэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ дяку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр. Абы и щыхьэтщ ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэр илъэс зыбжанэ хъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыгъэпсэхуакIуэ къызэрыкIуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Адэжь  хэкум  и  хьэщIэ  лъапIэхэр

2019-08-08

 • Налшык щыIэ «Долинск» зыгъэпсэхупIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Иордание, Тырку, Израиль къэралхэм, ди гъунэгъу Ставрополь щIыналъэм щыщ ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэр къегъэблэгъэным теухуа зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Ди щIалэгъуалэм  я зыгъэпсэхупIэ

2019-07-27

 • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр дахэу щагъакIуэхэм ящыщщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм къызэригъэпэща «Адыгэ вагъуэзэшибл» зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

ЛъэпкъитIми  яхуэпэж бзылъхугъэ

2018-11-20

 • УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и журналист, УФ-м и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт ДыщэкI Тамарэ цIыху насыпыфIэу зелъытэж. 2018 гъэр а бзылъхугъэм и дежкIэ фIэрафIэ дыдэщ, сыту жыпIэмэ абы егъэлъапIэ зэуэ махуэшхуитI: фIыуэ илъагъу «Ногай давысы» лъэпкъ газетым зэрыщылажьэрэ илъэс 50 зэрыхъумрэ и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъумрэ. ГъащIэ гъуэгуанэ купщIафIэ къэзыкIуа Тамарэ ноби жыджэрщ, хэлъэт иIэщ, Iуэху дахэ куэдым я жэрдэмщIакIуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

ЗэгурыIуэм  и  лъабжьэр

2018-11-17

 • ЩэкIуэгъуэм и 12 — 15-хэм Налшык къалэм щекIуэкIащ «Щэнхабзэр зэгурыIуэм и лъабжьэщ» зэхыхьэр. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм, Осетие Ипщэм, Абхъазым я лIыкIуэхэр (библиотекэхэм, музейхэм я лэжьакIуэхэр, художественнэ гупхэм я унафэщI-хэр, н).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Нало Заур и фэеплъыр Абхъазым щагъэлъапIэ

2018-10-30

 • «Рифмы на Рице» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Абхъазым щекIуэкIа фес-тивалыр щIэныгъэлI, тхакIуэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум хуэгъэпсауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ тыгъэхэр зэIэпах

2018-09-25

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIащ Тыркум щыпсэу хэхэс адыгэхэм я щIэблэ сурэтыщI Бзаджэ Эргун, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Конгрессым и лIыкIуэхэу Хьэпай Биль­гиерэ Токъу Несринрэ.

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Му­хьэмэд Тыркум къикIа ди лъэпкъэ­гъухэр хи­гъэ­гъуэ­защ редакцэм и тхы­дэмрэ и лэжьыгъэм­рэ зыхуэдэм.
 • Бзаджэ Эргун и Iэ­дакъэ къыщIэкIа лэ­жьыгъэхэр Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Налшык щигъэлъэгъуащ. А сурэтхэм ящыщщ абы ХьэфIыцIэ Му­хьэмэд ­тыгъэ къыхуищIар. Ап­хуэ­дэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и вице-президент, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэ­жьакIуэ Щоджэн Iэминати зы сурэт ­къритащ, и лэжьыгъэм къы­щи­гъэ­сэ­бэпын папщIэ. Мухьэмэд хьэщIэхэм яритащ «Кабардино-Бал­кария» сурэ­тылъэ-альбомыр, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щри­къум ирихьэлIэу къыдагъэкIар.
 • Хэкурысхэмрэ хэхэс­хэмрэ гуапэу зэбгъэдэсащ, я Iуэху зыIутымкIэ зэ­щIэуп­щIащ, дяпэкIи зэрыщIэну, зэкIэ­лъы­кIуэну зэгурыIуащ.
 • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
 • Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Лъэпкъ  газетхэр  зэрырагъэфIэкIуэну  Iэмалхэм  хоплъэ

2018-05-17

 • Ди газетым зэрытетащи, Осетие Ищхъэрэ — Аланием и «Растдзинад» («Пэж») лъэпкъ газетым къыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу иджыблагъэ Владикавказ къыщызэрагъэпэщат конференц гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Лъэпкъ и зыпкъ кIуэдыркъым

2017-11-29

 •  Ставрополь крайм хыхьэ  Къурей (Курской) щIыналъэм щыщ Серноводскэ къуажэм иджыблагъэ ще кIуэкIащ адыгэ щэнхабзэм хуэгъэпса «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм и  напэкIуэцIхэр» зыфIаща фес тивалыр. Ар къызэрагъэпэ — щат  КъБР-м Граждан жылагъуэ инс титутхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэмрэ Мэздэгу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ зэгухьэныгъэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

УФ-м и Президентым деж щыIэ Геральдическэ советым и унафэщIыр КъБКъУ-м и студентхэм яIуощIэ

2017-10-18

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъ-къэр къэрал университетым щызэхэтащ Урысейм и геральдмейстер нэхъыщхьэ, Къэрал Эрмитажым и унафэщIым и къуэдзэ, еджапIэ нэхъыщхьэм щIыхь зиIэ и профессор, абы и ПсапащIэ советым хэт Вилинбахов Георгийрэ гуманитар, правовой къудамэхэм щIэс студентхэмрэ я зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

«Урысейр зэрыщыту» фестивалыр ди деж щохьэщIэ!

2017-10-18

 • Иджырей журналистикэм и урысейпсо зэIущIэу гъэ къэс «Дыгъэмыс» хьэщIэщым щызэхыхьэм хэту екIуэкIащ Лазаревскэ районым (Сочэ къалэ) теухуа гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Я бзэр зэтемыхуэми, зэгуроIуэ

2017-02-10

 • Дагъыстэн Республикэм и махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ къыщызэIуах. Абы хуэгъэпса зэIущIэхэм хэтыну ди республикэм къэкIуэнущ цIыху 200-м нэблагъэ. Дагъыстэныр ящыщщ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэд щыпсэу Урысейм и хэгъуэгухэм, абы и щIыналъэм исщ цIыху мелуани 3-м щIигъу. Илъэс куэд щIауэ Къэбэрдей-Балъкъэрми щопсэу дагъыстэнхэм я лIакъуэ зыбжанэм къыхэкIахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Хасэ тхьэмадэхэр Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм ирегъэблагъэ

2017-01-31

 • АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэм и Унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Шэрджэс Хасэм и тхьэмадэ Аслъэн Алий, Адыгей Хасэм и тхьэмадэ ЛIымыщокъуэ Рэмэзан, хы ФIыцIэ Iуфэм Iус шапсыгъхэм я Хасэм щIыхь зиIэ и унафэщI ТIэш Мурдин,  Шапсыгъ Хасэм и тхьэмадэ КIэкIыхъу Мэжид сымэ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт, адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, АР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ ди лъэпкъхэгъухэм запыщIэнымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр