ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди зэпыщIэныгъэхэр'

Лъэпкъ  газетхэр  зэрырагъэфIэкIуэну  Iэмалхэм  хоплъэ

2018-05-17

 • Ди газетым зэрытетащи, Осетие Ищхъэрэ — Аланием и «Растдзинад» («Пэж») лъэпкъ газетым къыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу иджыблагъэ Владикавказ къыщызэрагъэпэщат конференц гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Лъэпкъ и зыпкъ кIуэдыркъым

2017-11-29

 •  Ставрополь крайм хыхьэ  Къурей (Курской) щIыналъэм щыщ Серноводскэ къуажэм иджыблагъэ ще кIуэкIащ адыгэ щэнхабзэм хуэгъэпса «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм и  напэкIуэцIхэр» зыфIаща фес тивалыр. Ар къызэрагъэпэ — щат  КъБР-м Граждан жылагъуэ инс титутхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэмрэ Мэздэгу адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ зэгухьэныгъэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

УФ-м и Президентым деж щыIэ Геральдическэ советым и унафэщIыр КъБКъУ-м и студентхэм яIуощIэ

2017-10-18

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъ-къэр къэрал университетым щызэхэтащ Урысейм и геральдмейстер нэхъыщхьэ, Къэрал Эрмитажым и унафэщIым и къуэдзэ, еджапIэ нэхъыщхьэм щIыхь зиIэ и профессор, абы и ПсапащIэ советым хэт Вилинбахов Георгийрэ гуманитар, правовой къудамэхэм щIэс студентхэмрэ я зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

«Урысейр зэрыщыту» фестивалыр ди деж щохьэщIэ!

2017-10-18

 • Иджырей журналистикэм и урысейпсо зэIущIэу гъэ къэс «Дыгъэмыс» хьэщIэщым щызэхыхьэм хэту екIуэкIащ Лазаревскэ районым (Сочэ къалэ) теухуа гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Я бзэр зэтемыхуэми, зэгуроIуэ

2017-02-10

 • Дагъыстэн Республикэм и махуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ къыщызэIуах. Абы хуэгъэпса зэIущIэхэм хэтыну ди республикэм къэкIуэнущ цIыху 200-м нэблагъэ. Дагъыстэныр ящыщщ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэд щыпсэу Урысейм и хэгъуэгухэм, абы и щIыналъэм исщ цIыху мелуани 3-м щIигъу. Илъэс куэд щIауэ Къэбэрдей-Балъкъэрми щопсэу дагъыстэнхэм я лIакъуэ зыбжанэм къыхэкIахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Хасэ тхьэмадэхэр Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм ирегъэблагъэ

2017-01-31

 • АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэм и Унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Шэрджэс Хасэм и тхьэмадэ Аслъэн Алий, Адыгей Хасэм и тхьэмадэ ЛIымыщокъуэ Рэмэзан, хы ФIыцIэ Iуфэм Iус шапсыгъхэм я Хасэм щIыхь зиIэ и унафэщI ТIэш Мурдин,  Шапсыгъ Хасэм и тхьэмадэ КIэкIыхъу Мэжид сымэ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт, адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ, АР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ ди лъэпкъхэгъухэм запыщIэнымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Щхьэлахъуэ Аскэр сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Кфар-Камэ къикIа ди лъэпкъэгъу цIыкIухэр «Адыгэ псалъэм» и хьэщIэщ

2016-08-18

 • ТхьэмахуитIым нэблэгъауэ ди республикэм щохьэщIэ Израилым щыIэ Кфар-Камэ жылэм къикIа адыгэ ныбжьыщIэ гуп.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Кавказ Ищхъэрэм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэр зыгъэпIейтейр сыт?

2016-08-10

 • «Тхэныр IэщIагъэкъым икIи щIэныгъэкъым,
 •  тхэныр — цIыхур къызыхуигъэщIащ»
 • Паустовский  Константин.
 • Мылъку къегъэщIыным пымыщIа социально-экономикэ, интеллектуальнэ программэхэмкIэ фондым хабзэ дахэу иригъэжьауэ Кавказ Ищхъэрэм и тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэIущIэ илъэс ебгъуанэ хъуауэ ирегъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

ПлъапIэ нэхъыщхьэу диIэр Кавказым къэдгъэзэжынырщ

2016-07-22

 • Бадзэуэгъуэм и 15-м ди республикэм и къалащхьэ Налшык къыщетIысэхащ рейс хэхакIэ Иорданием и щыхьэр Амман къилъэтыкIа кхъухьлъатэ. Абы къыздишащ Урыс-Кавказ зауэжьым иужькIэ хамэ къэрал къыщыщIидзауэ щыта ди лъэпкъэгъухэм ящыщу цIыхуи 120-м нэблагъэ. Абыхэм я нэхъыбэр ди лъахэ дэнэ къэна, Кавказым япэу къихьэу аращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

ЛъэпкъыфI и бын зеиншэ хъуркъым

2016-07-22

 • Иорданием къикIауэ махуэ зыбжанэ хъуауэ Налшык щыхьэщIэ ди хэкуэгъухэм далъыгъуэзэну абыхэм я хэщIапIэм, «Синдика» хьэщIэщым, декIуэлIат «Адыгэ псалъэм» и корреспондент Къумахуэ Аслъэнрэ сэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

КъБКъУ-мрэ Эрмитажымрэ зэрызэдэлэжьэнум топсэлъыхь

2016-07-22

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезы- хьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым егъэджэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и проректор Къэжэр Артур бадзэуэгъуэм и 11-м журналистхэм яхутепсэлъыхьащ Эрмитажым зэрыдэлэжьэнум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

2016-07-19

Продюсер Нэгъаплъэ Аскэрбий Петербург щыхуэзащ тхакIуэ, тхыдэтх цIэрыIуэ Гордин Яков. 2013 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Къэрэшей-Шэрджэсым зыщаплъыхь

2016-05-12

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIэ гуп Къэрэшей-Шэрджэсым щыхьэщIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «Шэрджэс Ренессанс», «Жьэгу» зэгухьэныгъэхэм хэтхэу Жылэгъащтэ Хьэчим, Борэ Аскэр, Къарэ Ратмир   сымэ  я   жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Путин Владимир Иорданием и пащтыхьыр и хьэщIэщ

2014-04-17

 • УФ-м и Президентым Ново-Огарёвэ щиIэ резиденцэм Путин Владимир щыхуэзащ Иорданием и пащтыхьым. Ахэр тепсэлъыхьащ къэралитIыр зэрызэдэлажьэм, Сирием мамырыгъэр щызэфIэгъэувэжыным теухуауэ яхузэфIэкIынум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Дзэлыкъуэ щIыналъэми щохьэщIэ

2013-12-04

 • Тыркум щыщ ди лъэп­къэгъухэу КъБКъУ-м ще­джэхэр Дзэлыкъуэ куейм щы­хьэщIащ. Районым и цIыху­хэр ныбжьыщIэхэм гуа­пэу къапежьащ: лъэпкъ фащэ ящыгъыу, адыгэ шхыны­гъуэхэр яIыгъыу. Ди хэ­куэ­гъухэм псалъэ гуа-пэкIэ зыкъыхуагъэзащ район администрацэм и лэ­жьа­кIуэ Бэрэгъун Арсен, Дзэлыкъуэ­къуажэ и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Бжьахъуэ Пщымырзэ, районым и нэ­хъыжьхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр