ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПщIэ'

СССР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ Къаншыкъуей Риммэ и хьэщIэхэр

2021-03-10

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэхэу Жанатаев Сэлимрэ Къардэн Муратрэ ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ ехъуэхъуну хуеблэгъат егъэджэныгъэ IэнатIэм и ветеран Къаншыкъуей Риммэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Зэпеуэм щытекIуахэр

2019-11-16

 • КъБР-м Граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа зэпеуэм щы- текIуахэр махуэку кIуам ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

«Фыкъызэрыддэлажьэм папщIэ  фIыщIэ  фхудощI»

2019-10-12

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Темыркъаным  Нобель  Людвиг и  саугъэтыр ират

2019-04-06

 • Санкт-Петербург дэт Урысей филармонием и сайтым хъыбар къызэрыдигъащIэмкIэ, Темыркъан Юрий Урысейм щат Нобель Людвиг и саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Ди щIэныгъэлIым саугъэт лъапIэр къыхуагъэфащэ

2019-02-12

 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм, ухуэныгъэм ирахьэлIэ материалхэр къыщIэзыгъэкI промышленностымрэ ухуэныгъэмкIэ индустриемрэ зегъэужьыным къаруушхуэ зэрырихьэлIам папщIэ Гришманов И. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къыхуагъэфэщащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмкIэ, дизайнымкIэ институтым и унафэщI, профессор Хэжь Толэ Амир и къуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Къэрал  саугъэтыр  зыхуагъэфащэхэр

2018-06-14

 • Урысейм и махуэм, мэкъуауэгъуэм и 12-м, Кремлым щагъэлъэпIащ 2017 гъэм щIэныгъэм, технологиехэм, литературэм, гъуазджэм, гуманитар Iуэхухэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэр. УФ-м и Президент Путин Владимир Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща цIыху гуащIафIэхэм щIыхь дамыгъэхэмрэ дипломхэмрэ яритыжащ, ахъшэ саугъэту сом мелуан тхурытху щIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

И пIалъэр къэмысу лейтенант нэхъыжь цIэр къыфIащ

2017-10-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, дуней  псом тIэунейрэ и чемпион Ласицкене Марие
 • Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым Iэ щIидзащ Ласицкене Марие и пIалъэр къэмысу лейтенант нэхъыжь цIэр къызэрыфIащамкIэ унафэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ, Спорт хъыбархэр

КIуэкIуэ Юрий «Спартак-Налшыкым» йохъуэхъу

2016-06-25

 • Урысей Федерацэм и Футбол Лъэпкъ Лигэм къыхуигъэува мардэ псори игъэзащIэу япэ дивизионым хэтын папщIэ лицензэ къызрата «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэмрэ футболистхэмрэ Правительствэм и Унэм щехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Тхьэщыгугъыр куэдым щогугъ

2013-12-31

 • Ди газетым мазэ зыбжанэ и пэкIэ тетащ «Что? Где? Почём?» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэщыгугъ Эллэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэфIым теухуа тхыгъэ кIэщI. Адыгэ бзылъхугъэр хэтат Урысейм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым къызэригъэпэщауэ Новгород Ищхъэрэ къалэм щекIуэкIа «XXI лIэщIыгъуэм и бзылъхугъэ пашэ» урысейпсо зэхьэзэхуэм икIи текIуэныгъэр къыщихьат. Абы къыкIэ­лъыкIуа хъыбар гуапэщ нобэрей си тхыгъэр зытеухуар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Спортым хуищI гулъытэм папщIэ диплом

2013-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ Къано­къуэ Арсен къратащ «IэпщэрыбанэмкIэ Азием и чем­пионат зэIуха егъэкIуэкIыным къаруушхуэ зэ­ры­ри­хьэлIам папщIэ» дипломыр. Зэхьэзэхуэр къы­щы­зэ­Iуа­хым къызэхуэсахэм абыкIэ хъыбар яригъэщIащ Iэп­щэ­ры­банэмкIэ дунейпсо федерацэм и президент Астахов Сергей.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Пэнагуэм и дамыгъэр

2013-07-09

 • Илъэс куэд лъандэрэ дагъуэншэу зэрылажьэм папщIэ Тэрч муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Пэнагуэ Максим Азэмэтджэрий и къуэм Урысей Федерацэм и Президентым 2013 гъэм мэкъуауэгъуэм и 29-м къыдигъэкIа Указ №595-мкIэ Зэныбжьэгъугъэ орденыр къратащ.

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Хэкупсэхэр ягъэлъапIэ

2013-06-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ Iуэху­щIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. ЩIэблэм хэкупсэ гъэсэныгъэ етыныр мурад нэхъыщхьэ зыхуэзыщIыжауэ абы телажьэхэр щIыхь дамыгъэхэмрэ медалхэмкIэ ягъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Гъунапкъэр зыхъумэхэр

2013-06-06

 •   Къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Урысей ФСБ-м и Гъунапкъэхъумэ управленэу КъБР-м щыIэм къулыкъу щезыхьэкIхэм я махуэшхуэр иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. Абыхэм я дежкIэ ар ма­хуэшхуэ тIуащIэт: Урысейм и Гъунапкъэхъумэ IэнэтIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ, 43-нэ Баракъ­-плъы­жь­­зехьэ гъунапкъэхъумэ гупыр (управленэм ипэ итар) Азейрбайджан Республикэм кърашыжу Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм зэрыщыуврэ илъэс 20 ири­къуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ