ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Аргуэру текIуэныгъэщIэхэр

2018-11-20

 • Къулъкъужын Ищхъэрэм сабийхэр гъуазджэм щыхурагъаджэу дэт школыр, Къып Мухьэдин и цIэр зезыхьэр, аргуэру пашэхэм ящыщу къалъытащ. Ар иджыблагъэ щытекIуащ «ГъуазджэмкIэ школ нэхъыфIу 50» урысейпсо зэпеуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сабий епщIанэ

2018-11-10

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м Бахъсэн район сымаджэщым и лъхуапIэ унэм къыщIатхыкIыжащ мы илъэсым абы дунейм къыщытехьахэм ящыщу мин бжыгъэр зытехуа цIыкIур. «Юбилей сабийр» Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ жылэм щыщ КъуэщIысокъуэ Алиещ, унагъуэм ар я сабий 10-нэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Денизэ  аргуэру  пашэ  мэхъу

2018-11-10

 • УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я «Юная звезда» урысейпсо зэпеуэм и I лъэхъэнэр «Звезда» телеканалым къызэригъэпэщащ, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ Налшык къалэм щыщ, Япэ урысейпсо каналым къызэригъэпэща «Голос. Дети» проектым етIуанэ увыпIэр нэгъабэ къыщызыхьа икIи абы телъыджэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Хекилаевэ Денизэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къунаш Дамир  и зэфIэкI лъагэр

2018-10-30

 • Мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI «Абилимпикс» Урысейпсо чемпионатыр. Абы жыджэру хэтщ ди республикэм и щIалэгъуалэри. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэпеуэр и кIэм ноблагъэ. ЩэкIуэгъуэ мазэм и 20 — 22-хэм Москва щызэхашэнущ «Абилимпикс-2018» зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тут Заур и вагъуэ

2018-10-27

 • «Вместе» фIэщыгъэм щIэту фокIадэ мазэм Ялтэ щекIуэкIа XVIII дунейпсо телекинофорумыр ди къэралым и къалащхьэр илъэс 871-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ щытащ. Абы щагъэлъэгъуащ Москва теухуа фильмхэр. Режиссёр, артист, журналист цIэрыIуэхэр къалэдэсхэм IуагъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НыбжьыщIэхэм я Олимп чемпион Тембот Ахьмэдхъан

2018-10-16

 • Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес мы махуэхэм щокIуэкI НыбжьыщIэ Олимп Джэгухэр. Вэсэмахуэ абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахьмэдхъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Багъ Алий и текIуэныгъэ дахэ

2018-09-11

 • Щэбэт кIуам Краснодар щекIуэкIащ хабзэ пыу­хыкIа зимыIэ зэзауэхэмкIэ АСВ-89 зэпеуэм хыхьэ зэIущIэ. Зи хьэлъагъыр нэхъ псынщIэ дыдэхэм я деж «дыщэ бгырыпхыр» абы къыщихьащ ди лъахэгъу Багъ Алий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

 Къайсэр щекIуэкIащ 9-нэ Дунейпсо Адыгэ фестивалыр

2018-08-30

 • Тыркум щыIэ Къайсэр Хасэр илъэс 50 зэрырикъум ирихьэлIэу шыщхьэуIум и 23-м Къайнар къуажэм 9-нэ Адыгэ щэнхабзэ фестиваль щекIуэкIащ. Тырку хъыбарегъащIэхэм къызэратыжамкIэ, мы гъэм абы къекIуэлIащ цIыху мин 40-м нэс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ПщIэ лъагэ

2018-08-21

 • Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я союзым и правленэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэхуэсым къищта унафэм ипкъ иткIэ, а зэгухьэныгъэм хагъэхьащ ди лъахэгъу, хэкупсэ нэс Пщыбий СулътIан Хъанджэрий и къуэр. Апхуэдэ пщIэ лъагэр нэхъыжьыфIым къихьащ и къалэмыпэм къыпыкIа художественнэ тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм жылагъуэм гулъытэшхуэ зэрыщагъуэтам, лъэпкъ литературэм зиужьыным тхакIуэм хуищIа хэлъхьэныгъэм я фIыгъэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Хэкурысхэм я набдзэ» хъуар адыгэшщ

2018-08-14

 • ШыщхьэуIум и 9 — 12 махуэхэм Бытырбыху щекIуэкIа Шы гъэлъэгъуэныгъэм КъБР-м, КъШР-м, АР-м икIа шыхэм «Хэкурысхэм я набдзэ» («Краса аборигенов») унэтIыныгъэм япэ, етIуанэ увы-пIэхэр къыщыхуагъэфэщащ. А хъыбарым щыгъуазэ дещI «Фейсбук» цIыхубэ зэпыщIапIэм шы гъэлъэгъуэныгъэм и щIыхькIэ къыщызэIуаха «Иппосфера, конная выставка/Hipposphere Equestrian Exhibition» напэкIуэцIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КIунэ и пщIэр нэхъри яIэт

2018-08-07

 • «Аргументы и факты» газетым иджы дыдэ къытридзащ Урысейм щIыхь зи-Iэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ теухуа тхыгъэ-рэ и сурэтрэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ цIыхубз телъыджэм Волков Фёдор и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къызэрыхуагъэфэщар. Ар зытыр Урысейм и Правительствэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Джулат  щIыпIэр  ЮНЕСКО-р зыкIэлъыплъынухэм  хагъэхьэ

2018-08-02

 • Бадзэуэгъуэм и 25-м Налшык щрагъэкIуэкIащ «Джулат — дунейпсо тхыдэ-щэнхабзэ парк» фIэщыгъэм щIэт пресс-конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Шыпш  Тимур  «Тамбов»-м и  тренер  нэхъыщхьэщ

2018-07-26

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щыпашэхэм ящыщ «Тамбов» командэм и тренер нэхъыщхьэу ягъэуващ ди лъахэгъу Шыпш Тимур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аспирантхэм дипломхэр иратыж

2018-07-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ гуапэ. Ар теухуат аспирантурэр мы гъэм къэзыухахэм дипломхэр етыжыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ  ныпыр  къыщхьэщыту Мырзэ  Резуан  къэралым  и  Кубокыр  «Тосно»-м  кърегъэхь

2018-05-15

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр щыдгъэлъэпIа накъыгъэм и 9-м Къалэ-ЛIыхъужь Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щызэхэтащ Урысей Федерацэм и Кубокыр 2018 гъэм футболымкIэ къэхьынымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Ди лъахэгъу Мырзэ Резуан абы щыдигъэкIа «дыщэ» топым и фIыгъэкIэ къэралым и футбол саугъэт нэхъ лъапIэхэм ящыщ зыр Iэрыхьащ Ленинград областым и «Тосно» командэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ