ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Ди  щIыналъэм  IэщхэкIыу  къыщалэжьым хохъуэ

2020-11-26

 • Кавказ Ищхъэрэм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым къызэритамкIэ, 2020 гъэм и мазипщIым кърикIуахэм япкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым шэуэ къыщашащ тонн мин 416,3-рэ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яхузэфIэкIам елъытауэ проценти 4,6-кIэ нэхъыбэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Шэрджэс Бэллэ и къулыкъущIэ

2020-10-29

 • Урысей Федерацэм бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ, связымрэ массовэ коммуникацэмкIэ и министрым и къуэдзэу ягъэуващ Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ адыгэ пщащэ Шэрджэс Бэллэ. Апхуэдэ унафэм жэпуэгъуэм и 23-м Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Иджы Бэллэ и нэIэ щIэтынущ къэралым медиаIэнатIэхэмрэ интернетымрэ зэрызыщиужьыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Зеикъуэр йофIакIуэ

2020-10-24

 • Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унафэщI Балъкъыз Артур зыщиплъыхьащ Зеикъуэ къуажэм лъэпкъ проектхэм хыхьэу щрагъэкIуэкI ухуэныгъэ зыбжанэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сабий 60 щIэхуэну

2020-10-20

 • Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмыса сабийхэм зэрадэлажьэ щIыкIэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ ди республикэм щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей жылэм дэт курыт школ №1-м и нэIэм щIэту къыщызэIуахащ цIыкIу 60 зыщIэхуэну сабий гъэсапIэщIэ. Абы иращIэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ щIыналъэм и унафэщIхэр, абы щылажьэ еджапIэхэмрэ гъэсапIэхэмрэ я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нартан урысей шууейхэр зэрешалIэ

2020-10-15

 • Жэпуэгъуэм и 17 — 18 махуэхэм Нартан къуажэм и Iэгъуэблагъэм щызэхэтынущ Урысейм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ и чемпионат. Зэпеуэр зэгъусэу къызэрагъэпэщ Урысейм шы спортымкIэ и федерацэмрэ Адыгэшыр хъумэнымкIэ фондымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр  яхэтщ  Урысейм  узыншэу псэуным  гулъытэ  нэхъыбэ щыхуащI  и  щIыналъитхум

2020-09-29

 • Урысей хъыбарегъащIэ агентствэм и IэщIагъэлIхэм зэхалъхьэжащ узыншагъэм зэран хуэхъу хьэл мыхъу мыщIэхэм защыдзеинымкIэ къэралым бжьыпэр щызыIыгъхэр къэгъэнэIуэным хуэунэтIауэ ирагъэ кIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Куэд  дэмыкIыу  псоми къытхуеб­лэгъэнущ  «Аиссе»  фильмыр

2020-09-22

 • АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» тхыдэ романымкIэ траха ­художественнэ фильмыр хьэзыр ­хъуащ. Ар мазэрэ ныкъуэрэ дэкIмэ, утыку кърахьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэшым  дунейпсо  рекорд  егъэув

2020-09-12

 • «Шэрджэс  дерби» зэпеуэр адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ иухащ. «Шуууэ махуипщIым и кIуэцIкIэ зэпача гъуэгуанэ нэхъ кIыхь дыдэ — километри 1.002-рэ метр З00-рэ» — апхуэдэу  тхылъхэм  итынущ адыгэлIымрэ адыгэшымрэ нобэ зэрахьэ лIыгъэр», — жиIащ Урысейм щагъэув рекордхэм и къэпщытакIуэ Дубровин Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралым  щыяпэ  и  университет  центрыр  Эрмитажым  КъБКъУ-м  къыщызэIуех

2020-09-10

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Эрмитаж — Кавказ» щэнхабзэ-узэщIакIуэ центр къыщызэIухыным теухуа зэгурыIуэныгъэм фокIадэм и 16-м Iэ щытрадзэнущ Санкт-Петербург къалэм. Центрыр къызэгъэпэщыным тепсэлъыхьауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм и ректор Алътуд Юрийрэ Къэрал Эрмитажым и генеральнэ директор Пиотровский Борисрэ гъэ кIуам и дыгъэгъазэ мазэм щызэIущIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ХуэдитIкIэ  нэхъыбэ  мэхъу

2020-08-27

 • КъБР-м и мэкъумэш IэнатIэм къыщалэжьа продукцэу 2020 гъэм и япэ мазихым хамэ къэралхэм щащащ доллар мелуан 17-м щIигъу и уасэ. Ар илъэс кIуам и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ хуэдитIкIэ нэхъыбэщ. Апхуэдэ бжыгъэхэр къитащ республикэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и пресс-
 • IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Гъэ еджэгъуэщIэм зыхуагъэхьэзыр

2020-08-25

 • Ди къэралым и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым иужьрейуэ зыщыхуигъэзам къыхигъэщауэ щытащ курыт школым и еджакIуэхэр, псом хуэмыдэу пэщIэдзэ классхэм щIэсхэр, шхын пщтыркIэ Iэмал имыIэу къызэгъэпэщын зэрыхуейр. А унафэр еужьэрэкIыу щагъэзащIэ ди республикэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Налшык и пIалъэр къэмысу щатынущ  яслъэр щылэжьэну унэр

2020-08-22

 • КъБР-м и къалащхьэ Налшык дэт прогимназие №52-м къыпащIыхь яслъэ ныбжьым ит сабийхэм щакIэлъыплъыну IуэхущIапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Налшык къалэр аргуэру япэ йощ

2020-08-20

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, «Урысейм и къалэ» щIыхьыцIэр къэхьыным теухуа зи чэзу урысейпсо интернет IэIэтыр ирагъэкIуэкI. ЗэкIэ Налшык къалэр яхэхуащ япэ увыпIищыр зыIыгъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КъБР-р щIыналъэ нэхъ къабзэхэм хохьэ

2020-08-18

 • «Зелёный патруль» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм Лъэпкъ экологиер зыхуэдэ щытыкIэр къэпщытэным ехьэлIауэ иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэжащ. Абы къигъэлъэгъуащ 2020 гъэм и гъатхэм Лъэпкъ къабзагъэмкIэ рейтингым япэ увыпIэр щызыIыгъ щIыналъэ 20-м Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэращыщыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хэгъэгухэм щылажьэ журналист нэхъыфIхэр къыхах

2020-08-13

 • Мы махуэхэм къагъэнэIуащ ОНФ-м и «Пэжымрэ захуагъэмрэ» фондым и жылагъуэ советым иригъэкIуэкIа, журналист лэжьыгъэхэмкIэ VI урысейпсо зэпеуэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ