ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

ЕтIуанэри Iейкъым

2019-08-20

 • Адыгэ щIалэхэм иджы-ри зы дыжьын медаль къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щыхъуащ Гъуэныбэ Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дунейм и вице-чемпион Шыбзыхъуэ Алик

2019-08-19

 • Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аланрэ Сабинэрэ «Артек»-м макIуэ

2019-08-15

 • 2019 гъэр ди къэралым щагъэуващ Театрым и илъэсу. Абы ехьэлIауэ къызэрагъэпэща урысейпсо Iуэхугъуэхэм ящыщщ сурэтхэмрэ театр рецензиехэмрэ щагъэлъэгъуа «Театрымрэ сабийхэмрэ-2019» къэралпсо зэпеуэр. Абы и къалэн нэхъыщхьэр къытщIэхъуэ щIэблэр театрым и тхыдэ къулейм, ди лъэпкъ щэнхабзэ щIэиным щыгъуазэ щIынырщ, театр гъуазджэм цIыхухэр нэхъри дегъэхьэхынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Амщокъуэ Амырхъан утыку йохьэ

2019-08-14

 • Ди газет напэкIуэцIхэм ящыщ зым иджыблагъэ зи гугъу щыфхуэтщIа КъБКъУ-м и аспирант Амщокъуэ Амырхъан (зыщыщ Амщокъуэ лъэпкъыр «МылIэжын полк» зэхыхьэм жыджэру зэрыхэтар и фIы-гъэщ икIи абы къыхилъхьащ «Псори дигу къэдгъэкIы-жынщ» лъэпкъ зэхуэсыр накъыгъэм и 9-м ирихьэлIэу гъэ къэс зэхашэну) теухуа хъыбар гуапэ иджыри къытIэрыхьащ. ЩIэблэр тхыдэм щIэпIыкIыным, къэралыр, щIыналъэр зэрыгушхуэ я лIыхъужьхэр зейхэм егъэцIыхужыным ехьэлIа Iуэху дахэр, дауи, уасэншэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мырзэ Резуан «Спартак»-м щоджэгу

2019-07-20

 • Мырзэ Резуан хагъэхьащ Урысей Федерацэм и футбол командэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэ (абы нэхърэ нэхъыбэрэ ди къэралым и чемпион хъуа щыIэкъым) Мэзкуу и «Спартак»-м. Абы папщIэ мэзкуудэсхэм еврэ мелуани 3,5-рэ иратащ адыгэ щIалэр иджыри къэс зейуэ щыта «Ростов»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

УэрамыщIэм Куэтэншы  ТIалэ и цIэр зэрехьэ

2019-07-11

 • УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и Управленэу КъБР-м щыIэмрэ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда къарухэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Налшык къалэ советымрэ къагъэхьа тхыгъэхэм япкъ иткIэ Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым иджыблагъэ къищтащ «Нарт» хьэблэщIэм и уэрамхэм ящыщ зым Хэку зауэшхуэм хэта, РСФСР-м щIыхь зиIэ и юрист, КъБАССР-м юстицэмкIэ и министру, КъБАССР-м и Суд Нэхъыщхьэм и УнафэщIу щыта Куэтэншы ТIалэ Мэм и къуэм и цIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ныбжь дахэ Тхьэм зыхуигъэфэщахэр

2019-06-20

 • Къулъкъужын Ипщэ къуажэм щыпсэу Дыгулыбгъу Исуф Дул и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 90 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ПлIэнейрэ  дунейпсо чемпионхэр

2019-06-15

 • Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щыхъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа зэхьэзэхуэ иным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НэхъыфIхэр ягъэбелджылы

2019-06-12

 • Хабзэ хъуауэ, ди республикэм илъэс къэс щокIуэкI егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм къыхэжаныкI IэщIагъэлIхэр белджылы къэщIыным ехьэлIа еплъыныгъэ-зэпеуэ. Мы гъэми а лэжьыгъэм ди щIыналъэм щыпащэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Наидэрэ  Раксанэрэ  хъарзынэу  зыкъагъэлъагъуэ

2019-06-07

 • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) VII Лъэпкъ чемпионатым и кIэух Iыхьэм нэсахэм я зэпеуэ мэкъуауэгъуэм и 1 — 2-хэм Къэзан щекIуэкIащ. Ди республикэм щыщу абы хэтащ Промышленность псынщIэм и колледжым, Налшык дэтым, и студентхэу Iэпщацэ Наидэрэ Ныр Раксанэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Бэлагъы Къантемыр  куэд хузэфIокI

2019-06-04

 • Иджыблагъэ Канны щекIуэкIа дунейпсо кинофестивалым и «Особый взгляд» программэм режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфIу къыщалъытащ адыгэ щIалэ Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» кинофильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ныр  Роксанэ пашэхэм  яхохьэ

2019-05-25

 • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) VII Лъэпкъ чемпионатым и кIэух Iыхьэм кIуэнухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Ярослав къалэм дэт педагогикэ колледжым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Налшык и автобус къэувыIэпIэхэр къагъэщIэрэщIэж

2019-05-08

 • Къалэм и автобус къэувыIэпIэхэм тращIыхьыну комплексхэр къыхэхыным теухуа интернет IэIэтыр иухащ. Къалэдэсхэм я нэхъыбэм къызэралъытамкIэ, Лениным и уэрамым нэхъ хуагъэфэщар «Классик» павильонхэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь

2019-04-27

 • УФ-м и Президент Путин Владимир дыгъуасэ Iэ щIидзащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь цIэр фIэщыным теухуауэ» унафэм. ЦIэ лъапIэр зыфIаща цIыхуи 5-м яхэтщ АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр ящыщщ Урысейм и электросетевой комплекс IэнатIэм щынэхъыфI щIыналъипщIым

2019-04-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ IущIащ «Урысей   сетхэр» ПАО-м и генеральнэ директор Ливинский Павел.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ