ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

«Шэрджэс» гупыр ягъэлъапIэ

2021-12-18

 • Железноводск къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Национальная премия имени Айседоры Дункан» V дунейпсо зэпеуэр. Ар къызэрагъэпэщащ иджырей къафэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа къэфакIуэ цIэрыIуэм и щIыхькIэ. Саугъэт нэхъыщхьэмрэ япэ увыпIитIрэ абы къыщихьащ цIыхубэ къафэхэмкIэ «Шэрджэс» ансамблым (художественнэ унафэщIыр БжьыхьэлI Замирщ). 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къалэ Мухьэмэд  и урым зекIуэр

2021-12-07

 • Шы Iуэху зезыхуэхэм папщIэ Урысейм къыщыдэкI «Gold Mustang» журналым и еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ. Абы къытехуа «Жэнэт хытIыгум щекIуэкIа шыгъажэ» тхыгъэм Беклемишевэ Аннэ щытопсэлъыхь КъБР- м щыщ шууей Къалэ Мухьэмэд Сардинием щекIуэкIа шыгъажэ кIыхьым зэрыхэтам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

И хъуэпсапIэр къехъулIащ

2021-12-04

 • УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт, ЩIДАА-м, европей академие зыбжанэм я академик КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ икIи и арт-менеджер Мосс Жаклинрэ Налшык Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ и проспектым щаухуагъащIэ унэм 2018 гъэм къыщащэхуа фэтэрым ехьэлIауэ зыхэхуа хьэлэбэлыкъым теухуа хъыбарым газетеджэхэр ипэIуэкIэ фыщыдгъэгъуэзат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

УзэлIалIэ къолIэлIэж

2021-11-30

 • Уримыгушхуэн плъэкIыркъым УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ IуэхущIапIэмрэ КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжымрэ я егъэджакIуэ, пасэрей IэщIагъэм хуэIэижь Мэзло Руслан и Инстаграм напэкIуэцIым кIэлъыплъхэм зэрадэгуэша хъыбар гуапэхэм — «100 лучших дизайнеров и архитекторов России-2021» (Урысей), «Elle» (Франджы) журналхэм я зи чэзу къыдэкIыгъуэхэм и лэжьыгъэхэр зэрытрадзам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дыщэ статуэткэр къыхуагъэфащэ

2021-11-18

 • Художник икIи скульптор цIэрыIуэ, Урысейм и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ республикэхэм я цIыхубэ сурэтыщI, Франджым гъуазджэхэмкIэ и лIыхъужьым и орденым и кавалер Шемякин-Къардэн Михаил къыхуагъэфэщащ «Ирида» киносаугъэтымрэ дунейпсо кинофестивалымрэ я дыщэ статуэткэр, гъуазджэм хуищIа хэлъхьэныгъэфIхэр къалъытэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«APKBR.RU» («Адыгэ псалъэ») электрон газетыр махуэ къэс къыдокI

2021-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм адыгэбзэкlэ къыщыдэкl газет закъуэм — «Адыгэ псалъэм» — нобэ иlэ мыхьэнэр къыпхуэмылъытэн хуэдизу инщ! Иджырей технологиехэр тепщэ щыхъуа, урысыбзэрэ инджылызыбзэкlэ хъыбар куэд къыщытlэрыхьэ, дуней псом щекIуэкIыр ди Iэгу илъ телефоным къыщидджыкI зэманым адыгэ литературэбзэ къабзэ а «бэджыхъым» щызыгъэпсалъэр «Адыгэ псалъэ» газетым и электрон къыдэ- кIыгъуэм и закъуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейм  и  тхьэIухуд  ЛIыхъусэжь  Зарэ

2021-08-24

 • Иджыблагъэ Москва къалэ щекIуэкIа «Урысейм и Бзылъхугъэ-2021» тхьэIухуд зэпеуэм япэ вице-мисс щыхъуащ Адыгейм щыщ ЛIыхъусэжь Зарэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, а зэпеуэр унагъуэ ис цIыхубзхэм я деж илъэс куэд щIауэ щрагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хьэткъуэ Аслъэн хэкум къегъэзэж

2021-08-14

 • НэхъыжьыфI зиIэм нэхъыщIэфIи иIэщ жаIэ. Тыркум ис адыгэхэм пщIэшхуэ хуащIу, гъуэгугъэлъагъуэ, чэнджэщэгъу яхуэхъуу яIэщ Хьэткъуэ (Ары) Аслъэн. Ар нобэ Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я зэгухьэныгъэ иныр къызэзыгъэпэща лIы щыпкъэхэм ящыщ зыщ. Мы гъэм и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирикъуащ Аслъэн. Иджыри къыздэсым ди лъэпкъэгъухэм щапхъэ яхуэхъуу, къызыхэкIам хуищI пщIэмрэ адыгэлI нэсым и цIэр зэригъэпэжым-рэ и щапхъэу Тыркум щыпсэуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Анэдэлъхубзэр зыджхэм я дэIэпыкъуэгъуу

2021-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Шапсыгъым и Агуей къуажэм щылажьэ студиехэм гупыж ящIри, смартфонхэм папщIэ ягъэхьэзыращ «Гухэлъ» («Gukhel») гуэдзэн щхьэпэр, анэдэлъхубзэм и дахагъэр ягъэIунымрэ ар хъумэнымрэ хуэгъэпсауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейпсо зэпеуэм щытокIуэ

2021-07-15

 • «НИКА» къэралпсо егъэджэныгъэ порта-лым къыхилъхьа «ФIыуэ слъагъу си къалэ» урысейпсо зэпеуэм илъэс 13 хъу ныбжьыщIэхэм хухаха «Хьэршым теухуа таурыхъхэр» лIэужьыгъуэм кърикIуахэр къапщытэжащ. Абы пашэ щыхъуа сабии 100-м ящыщ зыщ ди республикэм щыщ еджакIуэ, илъэс 12 хъу Аслъэн Салим.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Уэтей Хьэзем и ехъулIэныгъэщIэ

2021-07-06

 • Иджыблагъэ Сочэ щекIуэкIа «Лазурная волна — Сочи 2021» еханэ музыкэ зэпеуэм пашэныгъэ щиубыдри, дыщэ медаль къыщыхуагъэфэщащ Сирием къикIыжа адыгэхэм я щIэблэщIэ Уэтей Хьэзем.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дыщэ медалрэ цIэ лъапIэрэ

2021-07-03

 • Германием хыхьэ Дортмунд къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ щIалэщIэхэм я Европэпсо зэхьэзэхуэ. Абы фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Къылшыкъуэ Ислъам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэшхэр Бытырбыху щекIуэкIа шы гъэлъэгъуэныгъэм

2021-06-26

 • «Иппосфера-2021» — арат зэреджэр мэкъуауэгъуэм и 11 — 14-хэм Санкт-Петербург (Бытырбыху) щекIуэкIа шы гъэлъэгъуэныгъэм. Абы хэтащ Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым икIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейм щынэхъыфIхэм халъытэ

2021-06-24

 • Хабзэ хъуауэ, Урысей Федерацэм Тхылъ къыщыдэзыгъэкIхэм я зэгухьэныгъэм гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и тхылъ нэхъыфIхэр» къэралпсо зэпеуэр. Абы дапщэщи жыджэру хэтщ ди республикэм и тхылъ тедзапIэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Вагъуэ цIыкIур» аргуэру токIуэ

2021-06-17

 • Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я «У самого синего моря» IX дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэр екIуэкIащ «Алые паруса» щэнхабзэ фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ