ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

НыбжьыщIэхэм я Олимп чемпион Тембот Ахьмэдхъан

2018-10-16

 • Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес мы махуэхэм щокIуэкI НыбжьыщIэ Олимп Джэгухэр. Вэсэмахуэ абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахьмэдхъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Багъ Алий и текIуэныгъэ дахэ

2018-09-11

 • Щэбэт кIуам Краснодар щекIуэкIащ хабзэ пыу­хыкIа зимыIэ зэзауэхэмкIэ АСВ-89 зэпеуэм хыхьэ зэIущIэ. Зи хьэлъагъыр нэхъ псынщIэ дыдэхэм я деж «дыщэ бгырыпхыр» абы къыщихьащ ди лъахэгъу Багъ Алий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

 Къайсэр щекIуэкIащ 9-нэ Дунейпсо Адыгэ фестивалыр

2018-08-30

 • Тыркум щыIэ Къайсэр Хасэр илъэс 50 зэрырикъум ирихьэлIэу шыщхьэуIум и 23-м Къайнар къуажэм 9-нэ Адыгэ щэнхабзэ фестиваль щекIуэкIащ. Тырку хъыбарегъащIэхэм къызэратыжамкIэ, мы гъэм абы къекIуэлIащ цIыху мин 40-м нэс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ПщIэ лъагэ

2018-08-21

 • Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я союзым и правленэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэхуэсым къищта унафэм ипкъ иткIэ, а зэгухьэныгъэм хагъэхьащ ди лъахэгъу, хэкупсэ нэс Пщыбий СулътIан Хъанджэрий и къуэр. Апхуэдэ пщIэ лъагэр нэхъыжьыфIым къихьащ и къалэмыпэм къыпыкIа художественнэ тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм жылагъуэм гулъытэшхуэ зэрыщагъуэтам, лъэпкъ литературэм зиужьыным тхакIуэм хуищIа хэлъхьэныгъэм я фIыгъэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Хэкурысхэм я набдзэ» хъуар адыгэшщ

2018-08-14

 • ШыщхьэуIум и 9 — 12 махуэхэм Бытырбыху щекIуэкIа Шы гъэлъэгъуэныгъэм КъБР-м, КъШР-м, АР-м икIа шыхэм «Хэкурысхэм я набдзэ» («Краса аборигенов») унэтIыныгъэм япэ, етIуанэ увы-пIэхэр къыщыхуагъэфэщащ. А хъыбарым щыгъуазэ дещI «Фейсбук» цIыхубэ зэпыщIапIэм шы гъэлъэгъуэныгъэм и щIыхькIэ къыщызэIуаха «Иппосфера, конная выставка/Hipposphere Equestrian Exhibition» напэкIуэцIым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КIунэ и пщIэр нэхъри яIэт

2018-08-07

 • «Аргументы и факты» газетым иджы дыдэ къытридзащ Урысейм щIыхь зи-Iэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ теухуа тхыгъэ-рэ и сурэтрэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ цIыхубз телъыджэм Волков Фёдор и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къызэрыхуагъэфэщар. Ар зытыр Урысейм и Правительствэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Джулат  щIыпIэр  ЮНЕСКО-р зыкIэлъыплъынухэм  хагъэхьэ

2018-08-02

 • Бадзэуэгъуэм и 25-м Налшык щрагъэкIуэкIащ «Джулат — дунейпсо тхыдэ-щэнхабзэ парк» фIэщыгъэм щIэт пресс-конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Шыпш  Тимур  «Тамбов»-м и  тренер  нэхъыщхьэщ

2018-07-26

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щыпашэхэм ящыщ «Тамбов» командэм и тренер нэхъыщхьэу ягъэуващ ди лъахэгъу Шыпш Тимур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аспирантхэм дипломхэр иратыж

2018-07-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ гуапэ. Ар теухуат аспирантурэр мы гъэм къэзыухахэм дипломхэр етыжыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ  ныпыр  къыщхьэщыту Мырзэ  Резуан  къэралым  и  Кубокыр  «Тосно»-м  кърегъэхь

2018-05-15

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр щыдгъэлъэпIа накъыгъэм и 9-м Къалэ-ЛIыхъужь Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щызэхэтащ Урысей Федерацэм и Кубокыр 2018 гъэм футболымкIэ къэхьынымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Ди лъахэгъу Мырзэ Резуан абы щыдигъэкIа «дыщэ» топым и фIыгъэкIэ къэралым и футбол саугъэт нэхъ лъапIэхэм ящыщ зыр Iэрыхьащ Ленинград областым и «Тосно» командэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тамбукъан гуэлым къыпэзыкIухь гъуэгу

2018-04-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэжьащ Р-217 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщу Тамбукъан гуэлым къыпэзыкIухьым и Iыхьэу ди республикэм хиубыдэр икIи километр 15 зи кIыхьагъыр щIын.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфIхэм халъытэ

2018-04-14

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и колледжыр (КИТиЭ) (унафэщIыр Нэхущ ФатIимэтщ) ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ «УФ-м IэщIагъэ щрагъэгъуэт и курыт еджапIэ нэхъыфIи 100» етIуанэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар яхэхуащ «Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфI-2018» унэтIыныгъэм и лауреат хъуахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейм и тенджыз флотым и ныпыр дыгъуасэ щаIэтащ «Эльбрус» кхъухьым. Абы и щIыхькIэ Североморск къалэм щекIуэкIа гуфIэгъуэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

2018-04-10

 • Североморск къалэм дыгъуасэ щекIуэкIащ тылыр къызэгъэпэщыным- кIэ IэнатIэм хиубыдэ «Эльбрус» кхъухьым къэралым и тенджыз флотым и ныпыр зэрыщаIэтам теухуа гуфIэгъуэ. Абы ирихьэлIащ Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ, армэм и генерал Булгаков Д. В., Ищхъэрэ флотым и командующэ адмирал Евменов Н. А., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Мурманскэ областым и губернатор Ковтун М. В. сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ТIэунейрэ дунейпсо чемпион

2018-03-17

 • Инджылызым хыхьэ Бирмингем къалэм гъатхэпэм и 1 — 4-хэм щызэхэтащ атлетикэ псынщIэмкIэ пэшхэм щызэпеуэ 17-нэ дунейпсо чемпионат. Абы текIуэныгъэр къыщихьащ икIи тIэунейрэ дунейпсо чемпион щыхъуащ лъагэу дэлъеинымкIэ спортсмен цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ласицкене (Кучинэ) Марие.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Пащты Герман и лъэщапIэ

2018-03-06

 • КъБКъУ-м и ХъыбарегъащIэ центрым къыщызэIуахащ УФ-м и цIыхубэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием   и член-корреспондент, ЩIДАА-м и академик, Красноярск ксилографиемкIэ щыIэ студием и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, профессор Пащты Герман и лъэщапIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ