ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

КIущ Iэсият и ехъулIэныгъэ лъагэ

2023-09-26

 • Тхьэмахуэ блэкIам ди къэралым щекIуэкIащ Анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я урысейпсо зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и къалащхьэ Черкесск къалэм щызэхаша а зэхьэзэхуэм ирагъэблэгъащ УФ-м хыхьэ субъектхэм гъатхэм щекIуэкIа щIыналъэпсо Iыхьэм щытекIуа егъэджакIуэхэр. Къэралпсо утыкум зи зэфIэкIхэр щызыгъэлъэгъуахэм ящыщащ ди лъахэгъу адыгэ бзылъхугъи. Ар Аруан районым хыхьэ Псыгуэнсу жылэм дэт курыт школ №3-м пэщIэдзэ классхэр щезыгъаджэ КIущ Iэсиятщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НыбжьыщIэхэм я зыужьыпIэ

2023-09-23

 • Адыгэхэм я махуэр щагъэлъапIэм ирагъэхьэлIэри, Кэнжэ къуажэм къыщызэIуахащ боксым зыщыхуагъасэ спортзалыщIэ. Абы и хэщIапIэ хъуар курыт еджапIэ №20-рщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Iуащхьэмахуэ лъапэ щIэупщIэ иIэщ

2023-09-14

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и телеграм-каналым щетх Iуащхьэмахуэ лъапэ щIыпIэ нэхъ цIэрыIуэу тхум ящыщу къызэрагъэлъэгъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

УсакIуэ цIэрыIуэхэм я щыгухэр

2023-07-06

 • Совет Союзым и усакIуэ цIэрыIуэхэу КIыщокъуэ Алим, Кулиев Къайсын, Каримов Мустэфа (Мустай Карим) сымэ я цIэхэр фIащащ Кавказ щыгухэм ящыщу щым. Абы теухуауэ къащта унафэм Iэ щIидзащ Урысейм и Правительствэм и Iэтащхьэ Мишустин Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралым и гулъытэ лъагэ

2023-06-06

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат иджыблагъэ къыхуигъэфэщащ IV нагъыщэ зиIэ «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр, АР-м и социально-экономикэ зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам къыхэкIыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЗыгъэпсэхупIэ нэхъ цIэрыIуэхэм халъытэ

2023-04-13

 • Урысей Федерацэм щыпсэухэр нэгузегъэужьакIуэ нэхъыбэу здэкIуэ хабзэ щIыпIэхэр къахутэн папщIэ, 2022 — 2023 щIымахуэ зыгъэпсэхугъэ лъэхъэнэм апхуэдэхэм хэплъащ. Ди гуапэ зэрыхъущи, Iуащхьэмахуэ лъапэ яхэхуащ зыщагъэпсэхуну нэхъ къыхах бгы-лыжэ курорт нэхъыфIитхум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ пщащэм и ехъулIэныгъэ

2023-04-01

 • Лос-Анджелес и Долби театрым, хабзэ зэрыхъуауэ, «Оскар» саугъэтыр щатащ. «Анимацэ фильм нэхъыфI» Iыхьэм а саугъэтыр къыщихьащ Тыркум хыхьэ Корум къалэм щыпсэу адыгэ унагъуэм къыщыхъуа Кайдере Мерве, «Пиноккио Гильермо дель Торо» мультфильмым и анимацэ, сценографие лэжьыгъэхэм папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралым щынэхъыфIхэм  хабжэ Махуэ Маринэ

2022-12-30

 • АнэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэм я зэфIэкIыр щагъэлъагъуэ ЕпщыкIуханэ Урысейпсо мастер-класс щекIуэкIащ ди къэралым и щыхьэр Москва. Зэпеуэр къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэмрэ щIэныгъэм зегъэужьынымкIэ абы и федеральнэ IуэхущIапэм Лъэпкъ щIэныгъэ IуэхухэмкIэ и институтымрэ. И мурад нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэр, урысыбзэри хэту, хъумэным сэбэп хуэхъунырщ, лъэпкъ щэнхабзэхэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэнырщ, къэралым и цIыхубэм яку дэлъ пщIэр, зэхущытыкIэ дахэр нэхъри егъэфIэкIуэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

2022-12-06

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ ТхакIуэхэм я союзымрэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм бзищкIэ — адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ — зэхэгъэувауэ къыщыдагъэкIащ тхэн щIэзыдзагъащIэхэм я тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «Время слова» тхылъыр. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси 100 зэрырикъуам траухуащ. Министерствэмрэ ТхакIуэхэм я союзым и лэжьакIуэхэр, литературэхутэхэр, журналистхэр, тхылъым зи IэдакъэщIэкI ихуахэр хэту абы лъэтеувэ пшыхь щыхуащIащ ГъуазджэмкIэ школым, Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ПщIэ къыхуащIу

2022-10-18

 • УсакIуэ, тхакIуэ, драматург, публицист цIэрыIуэ Къаныкъуэ Заринэ иджыблагъэ Абхъазым и ТхакIуэхэм я ассоциацэм хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

СурэтыщIхэр  ягъэлъапIэу

2022-10-15

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм жэпуэгъуэм и 11-м щагъэлъэпIащ ХудожествэхэмкIэ Урысей Академиемрэ (РАХ-м) КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща зэпеуэм пашэ щыхъуа художникхэр. Ди республикэм и сурэтыщIи 2-м академик щIыхьыцIэр къыфIащащ, 8-м дамыгъэ лъапIэхэр иратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Шэрджэс» гупыр ягъэлъапIэ

2021-12-18

 • Железноводск къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Национальная премия имени Айседоры Дункан» V дунейпсо зэпеуэр. Ар къызэрагъэпэщащ иджырей къафэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа къэфакIуэ цIэрыIуэм и щIыхькIэ. Саугъэт нэхъыщхьэмрэ япэ увыпIитIрэ абы къыщихьащ цIыхубэ къафэхэмкIэ «Шэрджэс» ансамблым (художественнэ унафэщIыр БжьыхьэлI Замирщ). 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къалэ Мухьэмэд  и урым зекIуэр

2021-12-07

 • Шы Iуэху зезыхуэхэм папщIэ Урысейм къыщыдэкI «Gold Mustang» журналым и еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ. Абы къытехуа «Жэнэт хытIыгум щекIуэкIа шыгъажэ» тхыгъэм Беклемишевэ Аннэ щытопсэлъыхь КъБР- м щыщ шууей Къалэ Мухьэмэд Сардинием щекIуэкIа шыгъажэ кIыхьым зэрыхэтам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

И хъуэпсапIэр къехъулIащ

2021-12-04

 • УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием хэт, ЩIДАА-м, европей академие зыбжанэм я академик КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ икIи и арт-менеджер Мосс Жаклинрэ Налшык Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ и проспектым щаухуагъащIэ унэм 2018 гъэм къыщащэхуа фэтэрым ехьэлIауэ зыхэхуа хьэлэбэлыкъым теухуа хъыбарым газетеджэхэр ипэIуэкIэ фыщыдгъэгъуэзат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

УзэлIалIэ къолIэлIэж

2021-11-30

 • Уримыгушхуэн плъэкIыркъым УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ етынымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ IуэхущIапIэмрэ КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжымрэ я егъэджакIуэ, пасэрей IэщIагъэм хуэIэижь Мэзло Руслан и Инстаграм напэкIуэцIым кIэлъыплъхэм зэрадэгуэша хъыбар гуапэхэм — «100 лучших дизайнеров и архитекторов России-2021» (Урысей), «Elle» (Франджы) журналхэм я зи чэзу къыдэкIыгъуэхэм и лэжьыгъэхэр зэрытрадзам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ