ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Мамрэш Светланэ и ехъулIэныгъэхэр

2019-12-07

 • Федеральнэ телевиденэм нэхъ щIэупщIэ щызиIэу къалъытэ «Голос» шоум и еянэ зэпеуэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, «Гоголь центр» театрым и артисткэ Мамрэш Светланэрэ уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КIыщ Мухьэдин ягъэлъапIэ

2019-11-29

 • Москва къалэм Художествэхэм-кIэ и Урысей академием и Президиумым и зэIущIэм абы и президент Церетели Зураб УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, художник цIэрыIуэ КIыщ Мухьэдин щритыжащ «Гъуазджэм зэрыхуэлажьэм папщIэ» орденым и ещанэ нагъыщэр, илъэс 80 зэрырикъум папщIэ къыхуагъэфэщар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Iуащхьэмахуэ» курортым и илъэс  50-р

2019-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм гъэм и къыкIэлъыкIуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэм зыщыхуагъэхьэзыр. Дунейм и щытыкIэм къахузэпищэмэ, Iэмал къаритмэ, абы и къызэIухыныр щэкIуэгъуэм и 30-м ирырагъэхьэлIэнущ. IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, а махуэр икIи юбилейщ — курортыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 50 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мыщхъуэжьым дрогушхуэ

2019-11-14

 • Полицэм и сержант Мыщхъуэжь Астемыр Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЛъагапIэм и пащтыхьгуащэ

2019-10-05

 • Мы махуэхэм Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым ехъулIэныгъэ ин къытхуихьащ — блыщхьэм зэхэта лъагапIэ дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэхъапэм ди пщащэр щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэхэм. Иджы прохладнэдэс хъыджэбзыр щэнейрэ дунейпсо чемпионщ — лъагапIэ дэлъей цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым ар зыхузэфIэкIа.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Бэлагъы Kъантемыр триха фильмыр «Оскар» тыгъэм папщIэ зэпеуэнухэм хагъэхьэ

2019-09-26

 • Налшык щыщ режиссёр щIалэ, «Сокуров Александр и кIыщ» зыфIаща, КъБКъУ-м епха еджапIэр къэзыуха Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» фильмыр дуней псом нэхъ лъапIэ дыдэу къыщалъытэ «Оскар» саугъэтым папщIэ зэпеуэнухэм хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Алэкъей Марьянэ и IэдакъэщIэкIхэм гулъытэ ягъуэт

2019-09-20

 • Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм дэт курыт еджапIэм и 11-нэ классым щеджэ Алэкъей Марьянэ Дементьев Андрей и цIэр зезыхьэ «ТекIуэныгъэм дыхуоусэ» дунейпсо зэпеуэм и лауреат хъуащ. Абы къыщыхэжаныкIахэр фокIадэм и 7-м щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэм и музейуэ, Москва дэтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сэхъурокъуэ  Хьэутий  хагъэхьащ Лъэпкъ  зэхущытыкIэхэмкIэ   Советым

2019-09-07

 • ШыщхьэуIум и 28-м Путин Владимир Iэ щIидзащ «Адыгэ лъэпкъыр зэкъуэгъэувэным, хэхэс адыгэхэм хэкужьым пыщIэныгъэ къыхуаIэным ехьэлIа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Дунейпсо Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий УФ-м и Президентым егъэщIылIа, Лъэпкъ зэхущытыкIэхэм пыщIа къалэнхэр зи нэIэ щIэт Советым хэгъэхьэным теухуа Указым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ахъуэхъу  Таймураз  хагъэхьащ  УФ-м  и Президентым  егъэщIылIауэ  лажьэ  Советым

2019-09-05

 • Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз хагъэхьащ щIыпIэ самоуправленэм зегъэужьыным пыщIа къалэнхэр и пщэ дэлъу Урысей Федерацэм и Президентым и деж щылажьэ Советым. Абы теухуа Указым УФ-м и Президентым Iэ щIидзащ 2019 гъэм шыщхьэуIум и 19-м.
 • Ди гуапэщ Ахъуэхъу Таймураз кърагъэза дзыхьыр игъэпэжу, цIыхубэм яфI зыхэлъ Iуэхухэр къехъулIэу лэжьэну.

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дунейпсо зэпеуэм Беслъэней Дамирэ къыщыхожаныкI

2019-08-31

 • Белоруссием и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIа, ныбжьыщIэхэм шахматхэмкIэ я дунейпсо чемпионатым жэз медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Беслъэней Дамирэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЕтIуанэри Iейкъым

2019-08-20

 • Адыгэ щIалэхэм иджы-ри зы дыжьын медаль къахуихьащ Эстонием и къалащхьэ Таллинн мы махуэхэм щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы вице-чемпион щыхъуащ Гъуэныбэ Iэуес.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дунейм и вице-чемпион Шыбзыхъуэ Алик

2019-08-19

 • Эстонием и къалащхьэ Таллин мы махуэхэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-м нэмысахэм спорт бэнэкIэмкIэ я дунейпсо чемпионат. Килограмм 86-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы дыжьын медалыр къыщихьащ Шыбзыхъуэ Алик.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аланрэ Сабинэрэ «Артек»-м макIуэ

2019-08-15

 • 2019 гъэр ди къэралым щагъэуващ Театрым и илъэсу. Абы ехьэлIауэ къызэрагъэпэща урысейпсо Iуэхугъуэхэм ящыщщ сурэтхэмрэ театр рецензиехэмрэ щагъэлъэгъуа «Театрымрэ сабийхэмрэ-2019» къэралпсо зэпеуэр. Абы и къалэн нэхъыщхьэр къытщIэхъуэ щIэблэр театрым и тхыдэ къулейм, ди лъэпкъ щэнхабзэ щIэиным щыгъуазэ щIынырщ, театр гъуазджэм цIыхухэр нэхъри дегъэхьэхынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Амщокъуэ Амырхъан утыку йохьэ

2019-08-14

 • Ди газет напэкIуэцIхэм ящыщ зым иджыблагъэ зи гугъу щыфхуэтщIа КъБКъУ-м и аспирант Амщокъуэ Амырхъан (зыщыщ Амщокъуэ лъэпкъыр «МылIэжын полк» зэхыхьэм жыджэру зэрыхэтар и фIы-гъэщ икIи абы къыхилъхьащ «Псори дигу къэдгъэкIы-жынщ» лъэпкъ зэхуэсыр накъыгъэм и 9-м ирихьэлIэу гъэ къэс зэхашэну) теухуа хъыбар гуапэ иджыри къытIэрыхьащ. ЩIэблэр тхыдэм щIэпIыкIыным, къэралыр, щIыналъэр зэрыгушхуэ я лIыхъужьхэр зейхэм егъэцIыхужыным ехьэлIа Iуэху дахэр, дауи, уасэншэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мырзэ Резуан «Спартак»-м щоджэгу

2019-07-20

 • Мырзэ Резуан хагъэхьащ Урысей Федерацэм и футбол командэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэ (абы нэхърэ нэхъыбэрэ ди къэралым и чемпион хъуа щыIэкъым) Мэзкуу и «Спартак»-м. Абы папщIэ мэзкуудэсхэм еврэ мелуани 3,5-рэ иратащ адыгэ щIалэр иджыри къэс зейуэ щыта «Ростов»-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ