ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Адыгэшым  дунейпсо  рекорд  егъэув

2020-09-12

 • «Шэрджэс  дерби» зэпеуэр адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ иухащ. «Шуууэ махуипщIым и кIуэцIкIэ зэпача гъуэгуанэ нэхъ кIыхь дыдэ — километри 1.002-рэ метр З00-рэ» — апхуэдэу  тхылъхэм  итынущ адыгэлIымрэ адыгэшымрэ нобэ зэрахьэ лIыгъэр», — жиIащ Урысейм щагъэув рекордхэм и къэпщытакIуэ Дубровин Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралым  щыяпэ  и  университет  центрыр  Эрмитажым  КъБКъУ-м  къыщызэIуех

2020-09-10

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Эрмитаж — Кавказ» щэнхабзэ-узэщIакIуэ центр къыщызэIухыным теухуа зэгурыIуэныгъэм фокIадэм и 16-м Iэ щытрадзэнущ Санкт-Петербург къалэм. Центрыр къызэгъэпэщыным тепсэлъыхьауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм и ректор Алътуд Юрийрэ Къэрал Эрмитажым и генеральнэ директор Пиотровский Борисрэ гъэ кIуам и дыгъэгъазэ мазэм щызэIущIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ХуэдитIкIэ  нэхъыбэ  мэхъу

2020-08-27

 • КъБР-м и мэкъумэш IэнатIэм къыщалэжьа продукцэу 2020 гъэм и япэ мазихым хамэ къэралхэм щащащ доллар мелуан 17-м щIигъу и уасэ. Ар илъэс кIуам и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ хуэдитIкIэ нэхъыбэщ. Апхуэдэ бжыгъэхэр къитащ республикэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и пресс-
 • IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Гъэ еджэгъуэщIэм зыхуагъэхьэзыр

2020-08-25

 • Ди къэралым и Президент Путин Владимир УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым иужьрейуэ зыщыхуигъэзам къыхигъэщауэ щытащ курыт школым и еджакIуэхэр, псом хуэмыдэу пэщIэдзэ классхэм щIэсхэр, шхын пщтыркIэ Iэмал имыIэу къызэгъэпэщын зэрыхуейр. А унафэр еужьэрэкIыу щагъэзащIэ ди республикэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Налшык и пIалъэр къэмысу щатынущ  яслъэр щылэжьэну унэр

2020-08-22

 • КъБР-м и къалащхьэ Налшык дэт прогимназие №52-м къыпащIыхь яслъэ ныбжьым ит сабийхэм щакIэлъыплъыну IуэхущIапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Налшык къалэр аргуэру япэ йощ

2020-08-20

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, «Урысейм и къалэ» щIыхьыцIэр къэхьыным теухуа зи чэзу урысейпсо интернет IэIэтыр ирагъэкIуэкI. ЗэкIэ Налшык къалэр яхэхуащ япэ увыпIищыр зыIыгъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КъБР-р щIыналъэ нэхъ къабзэхэм хохьэ

2020-08-18

 • «Зелёный патруль» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм Лъэпкъ экологиер зыхуэдэ щытыкIэр къэпщытэным ехьэлIауэ иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэжащ. Абы къигъэлъэгъуащ 2020 гъэм и гъатхэм Лъэпкъ къабзагъэмкIэ рейтингым япэ увыпIэр щызыIыгъ щIыналъэ 20-м Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэращыщыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хэгъэгухэм щылажьэ журналист нэхъыфIхэр къыхах

2020-08-13

 • Мы махуэхэм къагъэнэIуащ ОНФ-м и «Пэжымрэ захуагъэмрэ» фондым и жылагъуэ советым иригъэкIуэкIа, журналист лэжьыгъэхэмкIэ VI урысейпсо зэпеуэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Студентхэр  трагъэгушхуэн   папщIэ

2020-08-04

 • «Россельхозбанк»-м ди щIыналъэм щиIэ къудамэм Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым щеджэ студент зэчиифIэхэм я стипендием хигъэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Вести  FM»  радиостанцым Налшык  лэжьэн  щыщIедзэ

2020-07-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм радио-теленэтынхэр къэзыт и центрым цIыхухэм хъыбар ярегъащIэ «Вести FM» урысей радиостанцым 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 30-м щегъэжьауэ Налшык къалэм лэжьэн зэрыщыщIидзэмкIэ. Нэтынхэр екIуэкIынущ 96,6 Мгц частотам тету.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейпсо  утыкум  щытокIуэ

2020-07-28

 • Ди республикэм щыщ школакIуэ зыбжанэ щытекIуащ къэралым предмет зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ щекIуэкIа олимпиадэхэм я кIэух Iыхьэхэм. Апхуэдэхэщ 11-нэ классыр мы гъэм къэзыуххэу Абазэ Алим (Тэрч къалэ, курыт школ №2), Бетыгъуэн Амир (Аруан къуажэм дэт курыт школ), Бэрбэч Даянэ (Налшык къалэ, гимназие №14), Хьэмжу Мадинэ (Налшык къалэ, «ДыгъафIэ къалэ»). Алимрэ Амиррэ физическэ щэнхабзэмкIэ, Даянэ — инджылызыбзэмкIэ, Мадинэ — ОБЖ-мкIэ пашэ щыхъуащ зыхэта зэпеуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Iуащхьэмахуэ  къежэхыпIэщIэ щаухуэ

2020-07-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащхьэмахуэ» курортым яужь щихьащ бгым лыжэкIэ къызэрежэх гъуэгущIэ щIыным. Ар нэхъ гугъу дыдэхэм хабжэхэм хуэдэщ. Мы зэманым яужь итщ гъуэгур зыпхыкIыну мывэхэм елэжьыным икIи лъагъуэр укъуэдииным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым псэупIэу щаухуэм процент 14-м щIигъукIэ хохъуэ

2020-07-18

 • Илъэсыр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щащIащ псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мини 146-м щIигъу. Илъэс кIуам и иджы хуэдэ лъэхъэнэм еплъытмэ, ар процент 14-м щIигъукIэ нэхъыбэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Олимп  чемпион  Махуэ  Билал

2020-07-16

 • ИлъэсийкIэ  дызыпэплъа  захуагъэ
 • Вэсэмахуэ и пщэдджыжьым дгъуэта дэрэжэгъуэр пщIыхьэпIэ IэфIым хуэдэт. Интернетым къытIэригъэхьа хъыбар гуапэр ди фIэщ мыхъуу, къытедгъэзэжурэ мызэ-мытIэу щIэдджыкIыжащ. НэгъуэщI щIыпIэхэм къыщытлъыхъуащ ар щIэзыгъэбыдэж Iуэхугъуэхэр. Пэжт! Допинг къэпщытэныгъэхэр щIэрыщIэу ирагъэкIуэкIыжу, 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ килограмми 120-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэхьэзэхуэм кърикIуахэм хэплъэжа нэужь  Дунейпсо Олимп Комитетым дыщэ медалыр яхуигъэфэщащ Махуэ Билалрэ Ираным щыщ Гасеми Камейлрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЖармыкIэм и лэжьыгъэмпещэж

2020-07-16

 • Абхъаз Республикэм и цIэр зэрихьэу Налшык къалэм иIэ утыкум щэбэт, тхьэмахуэ махуэхэм къыщызэрагъэпэщ жармыкIэхэм щыщэхуэн яфIэфIщ цIыху куэдым. Апхуэдэу щыщыткIэ, коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зыщиубгъуа мы мазэхэм ар зэрымылэжьар икъукIэ къохьэлъэкI ерыскъыпхъэхэр абы тхьэмахуэм зэ къыщызыщэхуу есахэм. Абыхэм я закъуэкъым — зи продукцэр абы щызыщэхэми хэщIыныгъэшхуэхэр ягъуэтащ иужьрей зэманым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ