ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

ЩIэныгъэлI  ныбжьыщIэхэр  ягъэгушхуэ

2019-02-21

 • РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым, Педагогикэ колледжым я студентхэмрэ аспирантхэмрэ пхыкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и стипендиер зратынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм. НыбжьыщIэхэм ахъшэ саугъэтыр хуагъэфэщащ щIэныгъэм къыщагъэлъагъуэ я ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Олимпиадэм и дыжьын медалыр Махуэ Билал къратыж

2019-01-26

 • 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп Джэгухэм къыщихьа дыжьын медалыр Дунейпсо Олимп Комитетым (МОК) къытрихыжащ Куржым (Грузием) щыщ бэнакIуэ Модзманашвили Давит. Ар иджы къыхуагъэхьыжынущ ди бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ Билал.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ тхыпхъэхэр Канадэм щагъэлъагъуэ

2019-01-22

 • СурэтыщI Iэзэ Щомахуэ Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Ванкувер (Канадэ) къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

МэшбащIэ Исхьэкъ  и тхыдэ романыщIэ

2019-01-19

 • Хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ — Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ илъэсыщIэм адыгэ лъэпкъым саугъэт лъапIэкIэ яхуэупсащ. Абы нитхысащ Къэнжал зауэм теухуа «Ажал гъуэгу» зыфIища тхыдэ романыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Хьэгъэудж» гупыр

2019-01-17

 • 2018 гъэм ирагъэжьащ «Стереотипы будущего» урысейпсо зэпеуэр. Абы хэ-тащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я къэфакIуэхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ. Адыгэ уэрэдыжьхэр нобэрей зэманым дахэу къызэрезэгъыр урысейпсо утыку ирахьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ «Хьэгъэудж» гупым икIи «Лъэпкъ макъамэ нэхъыфI дыдэ» лIэужьыгъуэм и япэ Iыхьэм пхыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралым щынэхъыфIхэу къалъытэ

2019-01-15

 • Атлетикэ псынщIэмкIэ урысейпсо федерацэм (ВФЛА) блэкIа илъэсым къэралым и спортсмен нэхъыфIу къилъытащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Абы и тренер Габрилян Геннадий 2018 гъэм Урысей Федерацэм и гъэсакIуэ нэхъыфIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэхэр автомашинэхэмкIэ къызэрагъэпэщ

2019-01-10

 • УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ республикэм къыIэрыхьа автотранспортхэм я IункIыбзэIуххэр щIыналъэм егъэджэныгъэмрэ узыншагъэмкIэ и IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм ЗэгурыIуэныгъэм и утым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щаритыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аргуэру текIуэныгъэщIэхэр

2018-11-20

 • Къулъкъужын Ищхъэрэм сабийхэр гъуазджэм щыхурагъаджэу дэт школыр, Къып Мухьэдин и цIэр зезыхьэр, аргуэру пашэхэм ящыщу къалъытащ. Ар иджыблагъэ щытекIуащ «ГъуазджэмкIэ школ нэхъыфIу 50» урысейпсо зэпеуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сабий епщIанэ

2018-11-10

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м Бахъсэн район сымаджэщым и лъхуапIэ унэм къыщIатхыкIыжащ мы илъэсым абы дунейм къыщытехьахэм ящыщу мин бжыгъэр зытехуа цIыкIур. «Юбилей сабийр» Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ жылэм щыщ КъуэщIысокъуэ Алиещ, унагъуэм ар я сабий 10-нэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Денизэ  аргуэру  пашэ  мэхъу

2018-11-10

 • УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я «Юная звезда» урысейпсо зэпеуэм и I лъэхъэнэр «Звезда» телеканалым къызэригъэпэщащ, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ Налшык къалэм щыщ, Япэ урысейпсо каналым къызэригъэпэща «Голос. Дети» проектым етIуанэ увыпIэр нэгъабэ къыщызыхьа икIи абы телъыджэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Хекилаевэ Денизэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къунаш Дамир  и зэфIэкI лъагэр

2018-10-30

 • Мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI «Абилимпикс» Урысейпсо чемпионатыр. Абы жыджэру хэтщ ди республикэм и щIалэгъуалэри. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэпеуэр и кIэм ноблагъэ. ЩэкIуэгъуэ мазэм и 20 — 22-хэм Москва щызэхашэнущ «Абилимпикс-2018» зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тут Заур и вагъуэ

2018-10-27

 • «Вместе» фIэщыгъэм щIэту фокIадэ мазэм Ялтэ щекIуэкIа XVIII дунейпсо телекинофорумыр ди къэралым и къалащхьэр илъэс 871-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ щытащ. Абы щагъэлъэгъуащ Москва теухуа фильмхэр. Режиссёр, артист, журналист цIэрыIуэхэр къалэдэсхэм IуагъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НыбжьыщIэхэм я Олимп чемпион Тембот Ахьмэдхъан

2018-10-16

 • Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес мы махуэхэм щокIуэкI НыбжьыщIэ Олимп Джэгухэр. Вэсэмахуэ абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахьмэдхъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Багъ Алий и текIуэныгъэ дахэ

2018-09-11

 • Щэбэт кIуам Краснодар щекIуэкIащ хабзэ пыу­хыкIа зимыIэ зэзауэхэмкIэ АСВ-89 зэпеуэм хыхьэ зэIущIэ. Зи хьэлъагъыр нэхъ псынщIэ дыдэхэм я деж «дыщэ бгырыпхыр» абы къыщихьащ ди лъахэгъу Багъ Алий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

 Къайсэр щекIуэкIащ 9-нэ Дунейпсо Адыгэ фестивалыр

2018-08-30

 • Тыркум щыIэ Къайсэр Хасэр илъэс 50 зэрырикъум ирихьэлIэу шыщхьэуIум и 23-м Къайнар къуажэм 9-нэ Адыгэ щэнхабзэ фестиваль щекIуэкIащ. Тырку хъыбарегъащIэхэм къызэратыжамкIэ, мы гъэм абы къекIуэлIащ цIыху мин 40-м нэс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ