ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

Хьэрычэт IэнатIэм и гулъытэ

2019-04-18

 • Ди республикэм и сымаджэщ, поликлиникэ зыбжанэм «Лада Гранта» автомобиль щIэрыпсхэр къаIэрыхьащ. Ахэр 25-рэ мэхъу. Абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэр Налшык Абхъазым и утыкум дыгъуасэ щекIуэкIащ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, республикэм и Правительствэм и Тхьэмадэм и къуэдзэ Мовсисян Грант, узыншагъэр хъумэнымкIэ министр Хъубий Марат, зыхуэупсэну медицинэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЦIыху 82-м унэ къалъос

2019-03-23

 • Гъатхэпэм и 21-м Налшык къалэ щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щиIэ управленэм и унафэщI, полицэм и генерал-лейтенант Бачурин Сергей, УФ-м и Президентым полномочнэ лIыкIуэу ди щIыналъэм щиIэм и аппаратым и инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений, КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэ Кривко Михаил, КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр Ромашкин Игорь, къулыкъущIэхэмрэ унафэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ дахэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Социальнэ пособиехэм хохъуэ

2019-02-28

 • 2019 гъэм мазаем и  1-м щегъэжьауэ УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и фондым и мылъкум къыхэкIыу ят социальнэ пособие-  хэм зэхъуэкIыныгъэхэр ягъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЩIэныгъэлI  ныбжьыщIэхэр  ягъэгушхуэ

2019-02-21

 • РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым, Педагогикэ колледжым я студентхэмрэ аспирантхэмрэ пхыкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и стипендиер зратынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм. НыбжьыщIэхэм ахъшэ саугъэтыр хуагъэфэщащ щIэныгъэм къыщагъэлъагъуэ я ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Олимпиадэм и дыжьын медалыр Махуэ Билал къратыж

2019-01-26

 • 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп Джэгухэм къыщихьа дыжьын медалыр Дунейпсо Олимп Комитетым (МОК) къытрихыжащ Куржым (Грузием) щыщ бэнакIуэ Модзманашвили Давит. Ар иджы къыхуагъэхьыжынущ ди бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ Билал.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ тхыпхъэхэр Канадэм щагъэлъагъуэ

2019-01-22

 • СурэтыщI Iэзэ Щомахуэ Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Ванкувер (Канадэ) къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

МэшбащIэ Исхьэкъ  и тхыдэ романыщIэ

2019-01-19

 • Хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ — Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ илъэсыщIэм адыгэ лъэпкъым саугъэт лъапIэкIэ яхуэупсащ. Абы нитхысащ Къэнжал зауэм теухуа «Ажал гъуэгу» зыфIища тхыдэ романыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Хьэгъэудж» гупыр

2019-01-17

 • 2018 гъэм ирагъэжьащ «Стереотипы будущего» урысейпсо зэпеуэр. Абы хэ-тащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я къэфакIуэхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ. Адыгэ уэрэдыжьхэр нобэрей зэманым дахэу къызэрезэгъыр урысейпсо утыку ирахьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ «Хьэгъэудж» гупым икIи «Лъэпкъ макъамэ нэхъыфI дыдэ» лIэужьыгъуэм и япэ Iыхьэм пхыкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэралым щынэхъыфIхэу къалъытэ

2019-01-15

 • Атлетикэ псынщIэмкIэ урысейпсо федерацэм (ВФЛА) блэкIа илъэсым къэралым и спортсмен нэхъыфIу къилъытащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Абы и тренер Габрилян Геннадий 2018 гъэм Урысей Федерацэм и гъэсакIуэ нэхъыфIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэхэр автомашинэхэмкIэ къызэрагъэпэщ

2019-01-10

 • УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ республикэм къыIэрыхьа автотранспортхэм я IункIыбзэIуххэр щIыналъэм егъэджэныгъэмрэ узыншагъэмкIэ и IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм ЗэгурыIуэныгъэм и утым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щаритыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Аргуэру текIуэныгъэщIэхэр

2018-11-20

 • Къулъкъужын Ищхъэрэм сабийхэр гъуазджэм щыхурагъаджэу дэт школыр, Къып Мухьэдин и цIэр зезыхьэр, аргуэру пашэхэм ящыщу къалъытащ. Ар иджыблагъэ щытекIуащ «ГъуазджэмкIэ школ нэхъыфIу 50» урысейпсо зэпеуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сабий епщIанэ

2018-11-10

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м Бахъсэн район сымаджэщым и лъхуапIэ унэм къыщIатхыкIыжащ мы илъэсым абы дунейм къыщытехьахэм ящыщу мин бжыгъэр зытехуа цIыкIур. «Юбилей сабийр» Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кременчуг-Константиновкэ жылэм щыщ КъуэщIысокъуэ Алиещ, унагъуэм ар я сабий 10-нэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Денизэ  аргуэру  пашэ  мэхъу

2018-11-10

 • УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я «Юная звезда» урысейпсо зэпеуэм и I лъэхъэнэр «Звезда» телеканалым къызэригъэпэщащ, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. Абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ Налшык къалэм щыщ, Япэ урысейпсо каналым къызэригъэпэща «Голос. Дети» проектым етIуанэ увыпIэр нэгъабэ къыщызыхьа икIи абы телъыджэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа Хекилаевэ Денизэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къунаш Дамир  и зэфIэкI лъагэр

2018-10-30

 • Мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI «Абилимпикс» Урысейпсо чемпионатыр. Абы жыджэру хэтщ ди республикэм и щIалэгъуалэри. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэпеуэр и кIэм ноблагъэ. ЩэкIуэгъуэ мазэм и 20 — 22-хэм Москва щызэхашэнущ «Абилимпикс-2018» зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Тут Заур и вагъуэ

2018-10-27

 • «Вместе» фIэщыгъэм щIэту фокIадэ мазэм Ялтэ щекIуэкIа XVIII дунейпсо телекинофорумыр ди къэралым и къалащхьэр илъэс 871-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ щытащ. Абы щагъэлъэгъуащ Москва теухуа фильмхэр. Режиссёр, артист, журналист цIэрыIуэхэр къалэдэсхэм IуагъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ