ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

«Театрхэм я уардэунэм» и ухуэныгъэр нагъэсын папщIэ

2020-01-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым федеральнэ бюджетым щыщу сом мелуан 750-м щIигъу къратынущ, Налшык щащI «Театрхэм я уардэунэр» и кIэм нагъэсын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Пелликоне и фэеплъ зэпеуэм  адыгэ  щIалэхэр  къыщыхожаныкI

2020-01-21

 • Италием и бэнакIуэ цIэрыIуэу, иужькIэ я федерацэм и тхьэмадэу щыта Пелликоне Маттео и фэеплъ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Рим къалэм щекIуэкIащ. А зэпеуэм мы гъэми спортсмен цIэрыIуэ куэд къызэхуишэсат. Абыхэм ящыщт дуней псом щэнейрэ и чемпион, Олимп Джэгухэм дыжьын медалыр къыщызыхьа Махуэ Билал.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Бэлагъы  Къантемыр  аргуэру зы саугъэт  къехь

2020-01-14

 • Налшык щыщ режиссёр щIалэ Бэлагъы Къантемыр теухуа хъыбарыщIэхэм язщ нэхъ пасэу зи гугъу тщIа «Дылда» («КIыхьсолэ») фильмым иджы США-м хыхьэ Палм-Спрингс къалэм щекIуэкIа дунейпсо фестивалым FIPRESCI саугъэтыр къызэрыщихьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Урысей псор зэрыгушхуэ Бэрбэч Аскэр

2020-01-10

 • ИлъэсыщIэм и япэ махуэм ди къэралым эфир занщIэкIэ щызэбграгъэкIащ федеральнэ телевиденэм щIэупщIэшхуэ щызиIэ, дихьэхыу цIыху куэд зыкIэлъыплъ, гъэ кIуар щиухым макъамэм и къэхъугъэ телъыджэу илъэсыр зэрызэхуащIыжа «Голос» шоум и еянэ зэпеуэм хэта, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Бахъсэн къалэм щыщ, театрым и артист, киноми щыджэгу, уэрэдхэм я псалъэхэр зытх икIи абыхэм макъамэхэр щIэзылъхьэ уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэр проектым зэрыщытекIуам теухуа хъыбар гуапэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Хэку»  журналым  и  япэ  къыдэкIыгъуэ

2019-12-19

 • Къэрэшей-Шэрджэс къэрал университетым и нэIэ щIэту, 2019 гъэм зи япэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьа, литературэм, щIэныгъэ-егъэджэныгъэм хуэгъэпса «Хэку» журналыр къытIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мамрэш Светланэ и ехъулIэныгъэхэр

2019-12-07

 • Федеральнэ телевиденэм нэхъ щIэупщIэ щызиIэу къалъытэ «Голос» шоум и еянэ зэпеуэм хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, «Гоголь центр» театрым и артисткэ Мамрэш Светланэрэ уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

КIыщ Мухьэдин ягъэлъапIэ

2019-11-29

 • Москва къалэм Художествэхэм-кIэ и Урысей академием и Президиумым и зэIущIэм абы и президент Церетели Зураб УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, художник цIэрыIуэ КIыщ Мухьэдин щритыжащ «Гъуазджэм зэрыхуэлажьэм папщIэ» орденым и ещанэ нагъыщэр, илъэс 80 зэрырикъум папщIэ къыхуагъэфэщар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Iуащхьэмахуэ» курортым и илъэс  50-р

2019-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэм гъэм и къыкIэлъыкIуэ бгы-лыжэ лъэхъэнэм зыщыхуагъэхьэзыр. Дунейм и щытыкIэм къахузэпищэмэ, Iэмал къаритмэ, абы и къызэIухыныр щэкIуэгъуэм и 30-м ирырагъэхьэлIэнущ. IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, а махуэр икIи юбилейщ — курортыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 50 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мыщхъуэжьым дрогушхуэ

2019-11-14

 • Полицэм и сержант Мыщхъуэжь Астемыр Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЛъагапIэм и пащтыхьгуащэ

2019-10-05

 • Мы махуэхэм Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым ехъулIэныгъэ ин къытхуихьащ — блыщхьэм зэхэта лъагапIэ дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэхъапэм ди пщащэр щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэхэм. Иджы прохладнэдэс хъыджэбзыр щэнейрэ дунейпсо чемпионщ — лъагапIэ дэлъей цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым ар зыхузэфIэкIа.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Бэлагъы Kъантемыр триха фильмыр «Оскар» тыгъэм папщIэ зэпеуэнухэм хагъэхьэ

2019-09-26

 • Налшык щыщ режиссёр щIалэ, «Сокуров Александр и кIыщ» зыфIаща, КъБКъУ-м епха еджапIэр къэзыуха Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» фильмыр дуней псом нэхъ лъапIэ дыдэу къыщалъытэ «Оскар» саугъэтым папщIэ зэпеуэнухэм хагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Алэкъей Марьянэ и IэдакъэщIэкIхэм гулъытэ ягъуэт

2019-09-20

 • Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм дэт курыт еджапIэм и 11-нэ классым щеджэ Алэкъей Марьянэ Дементьев Андрей и цIэр зезыхьэ «ТекIуэныгъэм дыхуоусэ» дунейпсо зэпеуэм и лауреат хъуащ. Абы къыщыхэжаныкIахэр фокIадэм и 7-м щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэм и музейуэ, Москва дэтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сэхъурокъуэ  Хьэутий  хагъэхьащ Лъэпкъ  зэхущытыкIэхэмкIэ   Советым

2019-09-07

 • ШыщхьэуIум и 28-м Путин Владимир Iэ щIидзащ «Адыгэ лъэпкъыр зэкъуэгъэувэным, хэхэс адыгэхэм хэкужьым пыщIэныгъэ къыхуаIэным ехьэлIа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Дунейпсо Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий УФ-м и Президентым егъэщIылIа, Лъэпкъ зэхущытыкIэхэм пыщIа къалэнхэр зи нэIэ щIэт Советым хэгъэхьэным теухуа Указым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ахъуэхъу  Таймураз  хагъэхьащ  УФ-м  и Президентым  егъэщIылIауэ  лажьэ  Советым

2019-09-05

 • Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз хагъэхьащ щIыпIэ самоуправленэм зегъэужьыным пыщIа къалэнхэр и пщэ дэлъу Урысей Федерацэм и Президентым и деж щылажьэ Советым. Абы теухуа Указым УФ-м и Президентым Iэ щIидзащ 2019 гъэм шыщхьэуIум и 19-м.
 • Ди гуапэщ Ахъуэхъу Таймураз кърагъэза дзыхьыр игъэпэжу, цIыхубэм яфI зыхэлъ Iуэхухэр къехъулIэу лэжьэну.

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Дунейпсо зэпеуэм Беслъэней Дамирэ къыщыхожаныкI

2019-08-31

 • Белоруссием и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIа, ныбжьыщIэхэм шахматхэмкIэ я дунейпсо чемпионатым жэз медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Беслъэней Дамирэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ