ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Хъыбар гуапэ'

ПлIэнейрэ  дунейпсо чемпионхэр

2019-06-15

 • Ди лъахэгъухэу Беслъэней Нурмухьэмэдрэ Мырзэкъан Азэмэтрэ еплIанэу дунейпсо чемпион щыхъуащ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ Санкт-Петербург щекIуэкIа зэхьэзэхуэ иным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НэхъыфIхэр ягъэбелджылы

2019-06-12

 • Хабзэ хъуауэ, ди республикэм илъэс къэс щокIуэкI егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм къыхэжаныкI IэщIагъэлIхэр белджылы къэщIыным ехьэлIа еплъыныгъэ-зэпеуэ. Мы гъэми а лэжьыгъэм ди щIыналъэм щыпащэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Наидэрэ  Раксанэрэ  хъарзынэу  зыкъагъэлъагъуэ

2019-06-07

 • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) VII Лъэпкъ чемпионатым и кIэух Iыхьэм нэсахэм я зэпеуэ мэкъуауэгъуэм и 1 — 2-хэм Къэзан щекIуэкIащ. Ди республикэм щыщу абы хэтащ Промышленность псынщIэм и колледжым, Налшык дэтым, и студентхэу Iэпщацэ Наидэрэ Ныр Раксанэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Бэлагъы Къантемыр  куэд хузэфIокI

2019-06-04

 • Иджыблагъэ Канны щекIуэкIа дунейпсо кинофестивалым и «Особый взгляд» программэм режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфIу къыщалъытащ адыгэ щIалэ Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» кинофильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ныр  Роксанэ пашэхэм  яхохьэ

2019-05-25

 • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) VII Лъэпкъ чемпионатым и кIэух Iыхьэм кIуэнухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Ярослав къалэм дэт педагогикэ колледжым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Налшык и автобус къэувыIэпIэхэр къагъэщIэрэщIэж

2019-05-08

 • Къалэм и автобус къэувыIэпIэхэм тращIыхьыну комплексхэр къыхэхыным теухуа интернет IэIэтыр иухащ. Къалэдэсхэм я нэхъыбэм къызэралъытамкIэ, Лениным и уэрамым нэхъ хуагъэфэщар «Классик» павильонхэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь

2019-04-27

 • УФ-м и Президент Путин Владимир дыгъуасэ Iэ щIидзащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь цIэр фIэщыным теухуауэ» унафэм. ЦIэ лъапIэр зыфIаща цIыхуи 5-м яхэтщ АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр ящыщщ Урысейм и электросетевой комплекс IэнатIэм щынэхъыфI щIыналъипщIым

2019-04-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ IущIащ «Урысей   сетхэр» ПАО-м и генеральнэ директор Ливинский Павел.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хьэрычэт IэнатIэм и гулъытэ

2019-04-18

 • Ди республикэм и сымаджэщ, поликлиникэ зыбжанэм «Лада Гранта» автомобиль щIэрыпсхэр къаIэрыхьащ. Ахэр 25-рэ мэхъу. Абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэр Налшык Абхъазым и утыкум дыгъуасэ щекIуэкIащ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, республикэм и Правительствэм и Тхьэмадэм и къуэдзэ Мовсисян Грант, узыншагъэр хъумэнымкIэ министр Хъубий Марат, зыхуэупсэну медицинэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЦIыху 82-м унэ къалъос

2019-03-23

 • Гъатхэпэм и 21-м Налшык къалэ щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щиIэ управленэм и унафэщI, полицэм и генерал-лейтенант Бачурин Сергей, УФ-м и Президентым полномочнэ лIыкIуэу ди щIыналъэм щиIэм и аппаратым и инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений, КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэ Кривко Михаил, КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр Ромашкин Игорь, къулыкъущIэхэмрэ унафэщIхэмрэ зыхэта зэIущIэ дахэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Социальнэ пособиехэм хохъуэ

2019-02-28

 • 2019 гъэм мазаем и  1-м щегъэжьауэ УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ и фондым и мылъкум къыхэкIыу ят социальнэ пособие-  хэм зэхъуэкIыныгъэхэр ягъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЩIэныгъэлI  ныбжьыщIэхэр  ягъэгушхуэ

2019-02-21

 • РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым, Педагогикэ колледжым я студентхэмрэ аспирантхэмрэ пхыкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и стипендиер зратынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм. НыбжьыщIэхэм ахъшэ саугъэтыр хуагъэфэщащ щIэныгъэм къыщагъэлъагъуэ я ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Олимпиадэм и дыжьын медалыр Махуэ Билал къратыж

2019-01-26

 • 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп Джэгухэм къыщихьа дыжьын медалыр Дунейпсо Олимп Комитетым (МОК) къытрихыжащ Куржым (Грузием) щыщ бэнакIуэ Модзманашвили Давит. Ар иджы къыхуагъэхьыжынущ ди бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ Билал.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Адыгэ тхыпхъэхэр Канадэм щагъэлъагъуэ

2019-01-22

 • СурэтыщI Iэзэ Щомахуэ Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ Ванкувер (Канадэ) къыщызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

МэшбащIэ Исхьэкъ  и тхыдэ романыщIэ

2019-01-19

 • Хъыбар гуапэ къытIэрыхьащ — Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ илъэсыщIэм адыгэ лъэпкъым саугъэт лъапIэкIэ яхуэупсащ. Абы нитхысащ Къэнжал зауэм теухуа «Ажал гъуэгу» зыфIища тхыдэ романыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ