ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Адыгэхэм  я  гъуазджэмрэ   я щэнхабзэмрэ

2018-12-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 29 — 30-хэм АР-м щагъэлъэпIа «Адыгэ щэнхабзэм и махуэм» ирихьэлIэу Мейкъуапэ къыщыдэкIащ «Адыгэхэм я гъуазджэмрэ я щэнхабзэмрэ» («Мир искусства и культуры адыгов») зи фIэщыгъэ тхылъ щIэращIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Бахъсэн  аузым  пшагъуэр  щхьэщытщ»

2018-11-22

 • Налшык дэт «Принт Центр» типографием иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ КIэбышэ Лилэ «Бахъсэн аузым пшагъуэр щхьэщытщ» зыфIища и тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КъэкIыгъэ  псори  сэбэпкъым

2018-11-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Материалы для Черной книги флоры Кабардино-Балкарской Республики» фIэщыгъэм щIэт, Щхьэгъэпсо С., Чадаевэ В., Щхьэгъэпсо К., сымэ я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Адыгэ  уэрэдыжьхэр»

2018-11-08

 • ЦIыху куэд хуабжьу зыщыгуфIыкIын тхылъ къыщыдэкIащ «Принт Центр» тхылъ тедзапIэм. Жылау Арсен «Адыгэ уэрэдыжьхэр» зыфIища къыдэкIыгъуэм итщ езым зэхуихьэсыжа, нотэхэр зыхуитха уэрэд 66-рэ, ахэр дискым тетхауи щIыгъущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЛIыгъэмрэ гущIэгъумрэ я щапхъэ

2018-10-25

 • КъШР-м и къалащхьэ Черкесск Байрамыкъуэ Хьэлимэт и цIэр зэрихьэу дэт къэрал лъэпкъ библиотекэм иджыблагъэ и «лъэтеувэ» щыхуащIащ Уэхъутэ Александррэ Аурон Яиррэ зэгъусэу къыдагъэкIа «Подвиг милосердия» зыфIаща тхылъым. Ар ятеухуащ 1942 гъэм бийм къиувы- хьа Ленинград къалэм къыдаша журт сабийхэм, абыхэм ящыщ куэд нэмыцэхэм Iэрамыгъэхьэу Беслъэней адыгэ къуажэм зэрыщахъумам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и комсомолым и тхыдэ

2018-10-20

 • Иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн. Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо комму- нист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) илъэси 100 зэрырикъум теухуа «История комсомола Кабардино-Балкарии» тхылъыр Зумакулов Борисрэ Мэрзей Залымджэрийрэ зэхагъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэнжал зауэм и хъыбархэр

2018-10-16

 • «Абы (тырку сулътIаным) Кърымым иутIыпщащ хъаныщIэ Долэт-Джэрий, псалъэ къыхэмыкIыу Урысейм гурыIуэн, мамырыгъэр яхъумэн хуейуэ унафэ хуищIри. ЩIыпIэм щынэсам Долэт тхьэусыхэрт ипэ ита унафэщIым тэтэр мин 30 шэрджэсхэм акъыл хэмылъу пэщIигъэувэу (дапщэщ?) зэрыригъэукIам щхьэкIэ». МащIэщ щыгъуазэр Къэнжал зауэм ехьэлIа мы псалъэхэм, ар зейри куэдым ящIэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Израилым  адыгэхэр  щагъэлъапIэ

2018-10-06

 • Зи IэщIагъэкIэ архитектор, мы зэманым пенсэм щыс Хьэтыкъуей Исуф Тель-Авив иджыблагъэ журтыбзэкIэ къыщыдигъэкIащ «Дыгъуасэ, нобэ, пщэдей: Израилым щыпсэу адыгэхэмрэ дуней псом щикъухьа ди лъэпкъэгъухэмрэ» тхылъыр. Абы хагъэхьащ 2005-2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта, политик цIэрыIуэ, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, ФедерацэмкIэ Советым Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, ЩIДАА-м и президент Къанокъуэ Арсен и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа напэкIуэцIитI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

МэшбащIэ Исхьэкъ хьэрыпыбзэкIэ «мэпсалъэ»

2018-09-29

 • СССР-мрэ РСФСР-мрэ я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, АР-м, КъШР-м, КъБР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и тхыдэ романхэу «Шэрджэсхэр», «Ридадэ» жыхуиIэхэр хьэрыпыбзэкIэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зэи зыри къытекIуакъым

2018-07-14

 • «Тыркум и цIыхушхуэхэр» — аращ зэреджэр «Дунейпсо пелуан Догу Яшар» тхылъыр зыхиубыда къыдэкIыгъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэ Iуэхум игъэпIейтейхэмрэ ирисондэджэрхэмрэ

2018-06-23

 • Иужьрей мазэ зыбжанэм сызэджа тхылъищым я гугъу фхуэсщIынут. Абыхэм я зыр романщ, етIуанэр — хэхэс адыгэхэм ятеухуауэ зэхуахьэса тхыгъэхэщ, ещанэр — монографиещ. Тхыгъэхэр зэмылIэужьыгъуэми, ди лъэпкъым зэрытеухуам зэрешалIэри, сыхуейт фэри мы тхылъхэм «фыхэзгъэджыхьыну».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъакъуэдыгъухэ ятеухуауэ

2018-05-29

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Тлакадуговы. Материалы к истории и генеалогии рода» тхылъыр. Ар я IэдакъэщIэкIщ Мамхэгъ Астемыррэ Лъакъуэдыгъу Iэсиятрэ. Апхуэдэ лэжьыгъэ щхьэпэм и жэрдэмщIакIуэщ «Агрохимия» ООО-м и унафэщI Лъакъуэдыгъу Хьэзрит.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Утыкушхуэм щагъэзащIэ адыгэ къафэхэр

2018-04-24

 • Лъахэхутэхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIащ «Адыгский сценический танец» тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къандур Мухьэдин аргуэру дегъэгуфIэ

2018-04-19

 • «Генералхэм я жэщ» — аращ зэреджэр Къандур Мухьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къы- техьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал къаугъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тэнащ лъэпкъым и къежьапIэр

2018-04-12

 • ЦIыхур зыщыщ лъэпкъым и тхыдэр ищIэну и къалэнщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, языныкъуэхэм я блэкIар политикэ IуэхукIэ е нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэркIэ щIахъумэурэ, я щIэблэм ящIыгъупщэжащ я нэхъыжьхэм зэгуэр «уей-уей» жрагъэIэу, къэрал Iуэху зэрахьэу, къулыкъушхуэхэр яIыгъыу зэрыщытар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ