ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

КъБР-м  и сурэтыщI  гъуазджэр

2020-12-01

 • Дунейм къытехьащ «Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии» тхылъым и етIуанэ томыр. Ар зи IэдакъэщIэкIыр «Ассоциация искусствоведов» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI, искусствовед цIэрыIуэ Аппаевэ Жаухъарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ар зэи тщыгъупщэ хъунукъым

2020-11-26

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Дзэлыкъуэ щIыналъэ: 1941 — 1945» зыфIаща тхылъыщIэр. Ар и бжыгъэр зы мин хъууэ, тхылъымпIэфIкIэ тедзауэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэпкъ   литературэм   и  псалъэщIэ

2020-11-26

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ тхылъыщIэ къыщыдэкIащ. Ар куэдым гунэс ящыхъуа, ЩауэцIыкIу Людмилэ и къалэмыпэм къыпыкIа «Черкесская рапсодия» романыщIэрщ. Тхылъым щыгъуазэ зыхуэзыщIа критик цIэрыIуэхэм къызэралъытэмкIэ, ар лъэпкъ литературэм и псалъэщIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэпкъ  тхыдэмрэ IуэрыIуатэмрэ

2020-11-24

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Мамхэгъ Астемыр зэхигъэува «Азапша сын Гудаберд. Коджебердуко Мухамат» зыфIища тхылъ гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Сыхэт сэ? Уи гум щыщ зы Iыхьэщ…

2020-11-21

 • Налшык къалэ дэт, Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм адыгэ усакIуэшхуэ КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу къыщыдэкIащ апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ тхылъ. Абы ихуащ усакIуэм теухуа гукъэкIыжхэр, Лиснянская Иннэ зэридзэкIауэ КIуащым пасэу и Iэдакъэ къыщIэ-кIа усэхэр. Тхылъым ибгъуэтэнущ иджыри къыздэсым зыщIыпIи къытемыхуа сурэтхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хьэтуей  и  тхыдэ жыжьэм  ухегъаплъэ

2020-11-14

 • Иджыблагъэ «Принт Центр» типографием къыщыдэкIащ «Хатуей. Штрихи к истории селения и генеалогии жителей» тхылъыр. Ар теухуащ Анзор Хьэту и къуажэр ТэрчкIэ къиIэпхъукIыу Урыху псым и Iуфэм къызэрытIысрэ илъэси 170-рэ зэрырикъум. Тхылъыр и IэдакъэщIэкIщ Мамхэгъ Астемыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КъыдэкIыгъуэ  щхьэпэ

2020-10-27

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием иджыблагъэ къыдигъэкIащ «Экология и охрана ценопопуляции Heelleborus caucasicus A. Br. на Кавказе» тхылъыр. Ар я IэдакъэщIэкIщ Щхьэгъэпсо Сэфарбий, Жэмыхъуэ Марьят, Чадаевэ Викторие сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэ бзэщIэныгъэм и лъагапIэщIэ

2020-10-24

 • Бзэр егъэдахэ гупсысэр къызэрыпIуатэ щIыкIэм — псалъэжьхэр хэухуэна, псэлъафэхэр хэлъхьа, зы жыIэгъуэм и къэIуэтэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэблэгъэкIауэ псалъэм хэгъэзэгъа зэрыхъум. Зи бзэр дахэм, зи псэлъэкIэр къабзэм адыгэм пщIэ хуищIу, утыкур ириту, лIыкIуэу иIуэхуу щытащ. Зи бзэр лантIэм, шэщIауэ псалъэм жылэ Iуэхухэр и пщэ далъхьэу, хеящIэу хахыу, щыхьэту ягъэуву къекIуэкIащ. Я фIэщ хъурт адыгэбзэ укъуэдиякIэ псалъэм укъимыгъэпцIэну, и псалъэ тебгъуэтэжыну, и жыIэр зэщIа хъуну. ПсэлъэкIэм хуащI гулъытэм къыхэкIагъэнущ ар зыIэт, зыгъэлъагэ Iэмалхэр бзэм уэру щIыхэтыр, хуей хъумэ, цIыхум и гупсысэр щIэщыгъуэ ирищIыну, зэIубзу къриIуэтэну, нахуэу иришэщIыну хэкIыпIэ зэмыщхьхэр къриту. Адыгэбзэр къулей зыщI Iэмалхэм ящыщщ синонимхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэ псалъэм и жьэгу мафIэм

2020-10-13

 • Адыгэм псалъэм хуищI пщIэмрэ хилъхьэ фIэщхъуныгъэмрэ къызэрымыкIуэу инщ. Адыгэм псалъэр егъэдахэ, егъэщIэращIэ, и хъуэпсапIэхэр, и гугъапIэ-гурышэхэр къиIуэтэн щхьэкIэ, бзэм хощыпыхьыпэри, нэхъ хьэлэмэт дыдэу хилъагъуэхэр къыхех, абыхэм къэIуэтэкIэ гъэщIэгъуэнхэр къахуегъуэтри, гъэсэпэтхыдэу цIыхум и пащхьэ ирелъхьэж. Апхуэдэщ IуэрыIуэтэж псалъэр. Абы сыт хуэдизрэ къытебгъэзэжми, и щIэщыгъуэр икIыркъым, и дэтхэнэ зы псалъэри щIэныгъэр щыбэ дуней ирокъу, щIэблэ ирибгъэсэнуи ирибущиинуи хуэдэ щыIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зихуэдэ щымыIэ къыдэкIыгъуэ

2020-09-24

 • «Кабарда. Слава Кавказа, вольности щит XVI-XX вв.» фIэщыгъэм щIэт лэжьыгъэшхуэ томитху хъууэ мы мазэм дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Пэжыр зи лъабжьэ

2020-09-15

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-ЮГ» ООО-м Натхъуэ Къадир и IэдакъэщIэкI тхылъ гъэщIэгъуэн дунейм къыщытехьащ. «Легенда о великом похищении» зыфIища лэжьыгъэм иджыри зэ дрегъэплъэж XIX лIэщIыгъуэм екIуэкIа Кавказ зауэм щыгъуэ адыгэхэм къатехьа гузэвэгъуэшхуэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Куууэ пхоплъыф

2020-09-12

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэхэу Щоджэн Эмилиерэ Хъуэткъуэ Самиррэ «Адыгэхэм я тхыдэр» зыфIаща тхылъыщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэпкъым  и псэр и бзэрщ

2020-09-05

 • «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ адыгэ тхыбзэмрэ анэдэлъхубзэмрэ пэщIэдзэ еджапIэхэм зэрыщрагъэджыну япэ тхылъхэр. Урысейм егъэджэныгъэмкIэ щыIэ къэрал мардэхэм тету зэхалъхьа тхылъыщIэхэр, шэч хэмылъу, щIэныгъэр здынэса лъагапIэхэр къэзыгъэлъагъуэ щапхъэ дахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Къэбэрдей: Кавказым  и  щIыхь,  хуитыныгъэм  и  мэIу»

2020-08-29

 • Аращ зэреджэр Котляровхэ я тедзапIэм мыгувэу къыщыдэкIыну тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тамбовскэмрэ Акъбащ Ищхъэрэмрэ

2020-08-22

 • Налшык дэт Котляровхэ я тедзапIэм «Тамбовскэмрэ Акъбащ Ищхъэрэмрэ» тхылъыр къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ