ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

«Ажал  гъуэгу»

2019-02-21

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Адыгэ Республикэм, Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм я щэнхабзэм увыпIэшхуэ щызыубыд тхакIуэ, усакIуэ, адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Ажал гъуэгу» («Дорога смерти») зыфIища тхыдэ романыщIэр. Ар цIыхубэ тхакIуэм триухуащ адыгэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм къыхэщыж, мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэм — 1708 гъэм Къэбэрдей хэкум щекIуэкIа Къэнжал зауэм. А зауэр къэхъеиным щхьэусыгъуэ хуэхъуам, кърикIуахэм, нэхъыщхьэращи, текIуэныгъэ инкIэ зэриухам IупщIу тотхыхь МэшбащIэр, тхыдэр и тегъэщIапIэрэ художественнэу гъэщIэрэщIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэхъугъэр, къэхъукъащIэхэр, цIыху гъащIэр

2019-02-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэр зи лъабжьэ лэжьыгъэхэм я зы Iыхьэ къызэIузыхыу убж хъуну IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэн. Джатэ Руслан, Бжьахъуэ Ранетэ, КъуэщIысокъуэ Iэсият сымэ ягъэхьэзыра, «Зольская земля: события, судьбы, свершения» зыфIаща тхылъ-сурэтылъэр А4 жыпхъэм итщ, напэкIуэцI 480-рэ мэхъу, Дзэлыкъуэ районым иужьрей илъэсищэм къриубыдэу къыщыхъуахэр къызэщIекъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Театрым и тхыдэ напэкIуэцIхэр

2019-02-12

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедза-пIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Хаджи-Муса Мидов: Публитистика. Дневники. Письма» фIэщыгъэм щIэт тхылъ гъэщIэгъуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Убыхыбзэр псэущ

2019-02-09

 • «Адыгэбзэр мэкIуэдыж» жытIэу дыщыгузавэ лъэхъэнэм, лъэба-къуэ къызэрымыкIуэкIэ лъэпкъыбзэм зыкъыщIагъэкъуащ илъэс блэкIам и кIэм Мейкъуапэ «Убых-адыгэ-урысыбзэ псалъалъэ» къыщыдэзыгъэкIа зэщхьэгъусэхэу Бырсырхэ Бэтырбийрэ Софиатрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Шы гъэсэкIэм теухуа тхылъ

2019-01-31

 • Ди щIэджыкIакIуэхэм нэхъ пасэу и гугъу фхуэтщIат Артамоновэ (Къуныжь) Лидиерэ Евдокимов Александррэ зэдатха «Спортым хэт шыр зэрагъасэр» («Учебник по выездке спортивной лошади») тхылъым. Сыт хуэдэ тхылъи зыIэрыбгъэхьэну Iэмал къозыт интернет тыкуэнхэм я фIыгъэкIэ иджы ар къытIэрыхьащи, дигу къинэжахэмкIэ дывдогуашэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ИлъэсыщIэм и  япэ  къыдэкIыгъуэ

2019-01-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм илъэсыщIэм и япэ махуэхэм къыщыдагъэкIащ «Кавказ» серием хыхьэ «Легенды и предания» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къуныжьхэ тхыдэм къызэрыхэщыр

2019-01-15

 • Иужьрей зэманым нэхъ дызыщыгуфIыкIыу къыдагъэкI тхылъ лIэужьыгъуэхэм я щапхъэщ лъэпкъ щхьэхуэхэм ятеухуахэр. «Къуныжьхэ я лъэпкъыр тхыдэм къызэрыхэщыр» («Кунижевы: фамилия в истории») — аращ зэреджэр нобэ щыгъуазэ фыхуэтщIыну дызыхуэпIащIэ тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хэкум и тхыдэр къызыхэщ лъэпкъ тхылъ

2019-01-12

 • ЩIэныгъэм и лъэны-къуэкIэ сэбэпынагъышхуэ имыIэми, Къэбэрдейм ис адыгэ лъэпкъ щхьэхуэхэм я къежьапIэр, я зэтеувэкIэр, зыужьыкIэр, абыхэм я цIыху пэрытхэм я зэфIэкIыр утыку къралъхьэну зэрыхущIэкъум икIи апхуэдэ хъыбархэр щызэхуэхьэса тхылъхэр къыдэгъэкIыныр хабзэ хъууэ зэрыхуежьам зэраныгъэ гуэри пылъу къыщIэкIынукъым. Уеблэмэ, япэ ита щIэблэхэм я щапхъэм дэтхэнэри егъэгушхуэ, и щхьэр нэхъ лъагэу ирегъэлъагъуж. Пэжщ, егъэлеиныгъэ гуэрхэр щаIэщIэкI, тхыдэм и пэжым къемызэгъыу «зыщыщагъауэ» къызэрыхъури бзыщIын хуейкъым. Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэр узыгъэукIытэщ икIи абы лъэпкъыр зэи игъэлъэпIэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Сабийхэм папщIэ

2018-12-20

 • «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм илъэс зыбжанэ хъуауэ еджакIуэхэм папщIэ тхылъхэр къыдегъэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэхэм  я  гъуазджэмрэ   я щэнхабзэмрэ

2018-12-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 29 — 30-хэм АР-м щагъэлъэпIа «Адыгэ щэнхабзэм и махуэм» ирихьэлIэу Мейкъуапэ къыщыдэкIащ «Адыгэхэм я гъуазджэмрэ я щэнхабзэмрэ» («Мир искусства и культуры адыгов») зи фIэщыгъэ тхылъ щIэращIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Бахъсэн  аузым  пшагъуэр  щхьэщытщ»

2018-11-22

 • Налшык дэт «Принт Центр» типографием иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ КIэбышэ Лилэ «Бахъсэн аузым пшагъуэр щхьэщытщ» зыфIища и тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КъэкIыгъэ  псори  сэбэпкъым

2018-11-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Материалы для Черной книги флоры Кабардино-Балкарской Республики» фIэщыгъэм щIэт, Щхьэгъэпсо С., Чадаевэ В., Щхьэгъэпсо К., сымэ я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Адыгэ  уэрэдыжьхэр»

2018-11-08

 • ЦIыху куэд хуабжьу зыщыгуфIыкIын тхылъ къыщыдэкIащ «Принт Центр» тхылъ тедзапIэм. Жылау Арсен «Адыгэ уэрэдыжьхэр» зыфIища къыдэкIыгъуэм итщ езым зэхуихьэсыжа, нотэхэр зыхуитха уэрэд 66-рэ, ахэр дискым тетхауи щIыгъущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЛIыгъэмрэ гущIэгъумрэ я щапхъэ

2018-10-25

 • КъШР-м и къалащхьэ Черкесск Байрамыкъуэ Хьэлимэт и цIэр зэрихьэу дэт къэрал лъэпкъ библиотекэм иджыблагъэ и «лъэтеувэ» щыхуащIащ Уэхъутэ Александррэ Аурон Яиррэ зэгъусэу къыдагъэкIа «Подвиг милосердия» зыфIаща тхылъым. Ар ятеухуащ 1942 гъэм бийм къиувы- хьа Ленинград къалэм къыдаша журт сабийхэм, абыхэм ящыщ куэд нэмыцэхэм Iэрамыгъэхьэу Беслъэней адыгэ къуажэм зэрыщахъумам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и комсомолым и тхыдэ

2018-10-20

 • Иджыблагъэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн. Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо комму- нист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) илъэси 100 зэрырикъум теухуа «История комсомола Кабардино-Балкарии» тхылъыр Зумакулов Борисрэ Мэрзей Залымджэрийрэ зэхагъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ