ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Хэку зауэшхуэм теухуауэ

2019-10-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Не склонившие головы. 115-я Кабардино-Балкарская кавале-рийская дивизия» тхылъыр. Ар къыдигъэкIащ филологие щIэныгъэхэм я доктор       Бакъ Зерэ, ЕхъулIэ Къантемыр и «Воздай почёт» проектым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Налшык   и  теплъэхэр

2019-10-05

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Новый Нальчик» фIэщыгъэм щIэту томитI хъу тхылъ-сурэт альбомыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бэчыжь Лейлэ – Кавказым ипхъу гъэфIэн

2019-09-28

 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, РАН-м и академик, Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Iэсхьэд и IэдакъэщIэкIыу, Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тхылъ тедзапIэм Бэчыжь Лейлэ илъэс 90 зэрырикъум ирихьэлIэу тхылъыщIэ къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ХьэIупэ ДжэбрэIил  теухуа тхылъыщIэ

2019-09-17

 • «Шу закъуэ хуэрзалэ» фIищащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Раисэ ХьэIупэ ДжэбрэIил и усыгъэм теухуауэ къыдигъэкIа тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бзэм и псалъэхэм я къэхъукIэр

2019-09-14

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым къэбэрдей-шэрджэсыбзэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Жылэтеж Хьэжысмел и «Къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и жылагъуэ политикэ лексикэр» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Екъуб и тыгъэ

2019-09-12

 • Илъэс куэд хъуауэ «Адыгэ псалъэм» къыдолажьэ Тырку Республикэм щыпсэу, Узун-Яйла зыщызыубгъуа адыгэ жылагъуэхэм щыпсэухэм яхъума хъыбар гъэщIэгъуэнхэр зэхуэзыхьэсыж Тэгъулан Екъуб. «Гъуазэрытхэ» и фIэщыгъэу зи гугъу тщIы тхьэмадэм и тхылъыщIэ дунейм къызэрытехьам ди гуапэу щыгъуазэ фыдощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хабзэм  и  хъумакIуэ

2019-08-27

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Пщыбий СулътIан и тхылъыщIэ. «Хабзэм и хъумакIуэ» фIэщыгъэр зиIэ а къыдэкIыгъуэм ихуа тхыгъэхэр, авторым зэрыжиIэмкIэ, сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ яхуэгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Алмэстыр  Кавказым зэрыщыIам  щыхьэт техъуэ  тхылъ»

2019-08-08

 • Аращ фIащар Котляровхэ Викторрэ Марие- рэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIа тхылъыщIэм. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, тхылъым и фIэщыгъэм къеIуатэ ар зытеухуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зи чэзу къыдэкIыгъуэ

2019-07-30

 • «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и зи чэзу ещанэ (накъыгъэ-мэкъуауэгъуэ) къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

МэшбащIэ Исхьэкъ и «Ажал гъуэгу» романым узыхуишэ гупсысэхэр

2019-07-27

 • Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ беймрэ и щэнхабзэ куумрэ хъумэным хуэунэтIауэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызыкъуиха зэфIэкIым хуэдэ гъуэтыгъуейщ. «Ди япэ итахэм яхэлъа лIыгъэм сигу хигъахъуэрт икIи сигъэпIейтейрт, — жеIэ езы тхакIуэм. — Ди лъэпкъым лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэрэ къыздрихьэкI нэщхъеягъэмрэ гухэщIымрэ зыхэзмыщIамэ, и гум телъ хьэлъэр къысхуэIуэтэнутэкъым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Къэгъэзэгъуэ»

2019-07-23

 • Налшыкдэсхэм къинэмыщIауэ, ди къалащхьэм щыхьэщIэхэр я гуапэу здашэ «Тамерис» шхапIэр зей Едыдж Нихьаи зэрыадыгэгум щыхьэт техъуэ лэжьыгъэшхуэ ищIащ. Абы итхащ «Къэгъэзэгъуэ» зыфIища тхылъ. ГурыIуэгъуэщ Iуэхуншагъэм къызэрыхимыхар. Лъэпкъым хуиIуэтэжын иIэт Тыркум щыпсэу адыгэхэм ятеухуауи, и сабигъуэм къыщыщIэдзауэ игу ириубыдамрэ и нэгу щIэкIамрэ итхыжащ, дызэригъэхъуэпсэжын, ди хабзэ, ди бзэ, ди Хэку жыдигъэIэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Беслъэней жылэм и блэкIамрэ и нобэмрэ

2019-07-18

 • Иужьрей илъэсхэм тхыдэджхэм, лъахэхутэхэм къэралым и къалэхэм, къуажэхэм я тхыдэр джыным нэхъ жыджэру гулъытэ хуащI хъуащ. Жылагъуэ щхьэхуэхэм я къекIуэкIыкIар зэхуэхьэсыжынымкIэ, ар утыку къихьэжынымкIэ Iуэхугъуэ пыухыкIахэр щызэфIагъэкIащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэми. Апхуэдэ зы лэжьыгъэшхуэщ иджыблагъэ абы къыщыдэкIа «Аул Бесланей. История и современность» тхылъыр. Ар и IэдакъэщIэкIщ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэс институтым тхыдэмрэ археологиемкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ пажэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Къардэн Асият.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэшэж Иннэ и усэхэр — адыгэбзэкIэ

2019-07-11

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы епха «Адыгэ ЩIэнгъуазэ» институтымрэ, ДАХ-мрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ я жэрдэмкIэ илъэс зыбжанэ хъуауэ яубла «Черкесика» тхылъ гупым я еянэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Щхьэм къимытIасэ Iуэхухэр

2019-07-09

 • Котляровхэ Мариерэ Виктор-рэ я къалэмыпэм къыщIэкIа тхылъ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ дунейм къытехьащ. «Мистическая Кабардино-Балкария» зыфIаща лэжьыгъэм щызэхуэхьэсащ щхьэм къимытIасэ, фIэщщIыгъуей хъыбархэу ди республикэм ехьэлIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ТхакIуэм и гъащIэмрэ  и гуащIэмрэ

2019-07-02

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм, и бжыгъэр щитху хъууэ, иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Свет в окне. Жизнь и творчество» зыфIаща тхылъ. ЩIэныгъэлIхэу КхъуэIуфэ Хьэчим, Къэжэр Иннэ, Брай (Тхьэмокъуэ) Женя сымэ ягъэхьэзыра лэжьыгъэр теухуащ тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ Брай Адэлбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ