ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Къэнжал зауэм и хъыбархэр

2018-10-16

 • «Абы (тырку сулътIаным) Кърымым иутIыпщащ хъаныщIэ Долэт-Джэрий, псалъэ къыхэмыкIыу Урысейм гурыIуэн, мамырыгъэр яхъумэн хуейуэ унафэ хуищIри. ЩIыпIэм щынэсам Долэт тхьэусыхэрт ипэ ита унафэщIым тэтэр мин 30 шэрджэсхэм акъыл хэмылъу пэщIигъэувэу (дапщэщ?) зэрыригъэукIам щхьэкIэ». МащIэщ щыгъуазэр Къэнжал зауэм ехьэлIа мы псалъэхэм, ар зейри куэдым ящIэркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Израилым  адыгэхэр  щагъэлъапIэ

2018-10-06

 • Зи IэщIагъэкIэ архитектор, мы зэманым пенсэм щыс Хьэтыкъуей Исуф Тель-Авив иджыблагъэ журтыбзэкIэ къыщыдигъэкIащ «Дыгъуасэ, нобэ, пщэдей: Израилым щыпсэу адыгэхэмрэ дуней псом щикъухьа ди лъэпкъэгъухэмрэ» тхылъыр. Абы хагъэхьащ 2005-2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта, политик цIэрыIуэ, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, ФедерацэмкIэ Советым Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, ЩIДАА-м и президент Къанокъуэ Арсен и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа напэкIуэцIитI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

МэшбащIэ Исхьэкъ хьэрыпыбзэкIэ «мэпсалъэ»

2018-09-29

 • СССР-мрэ РСФСР-мрэ я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, АР-м, КъШР-м, КъБР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ и тхыдэ романхэу «Шэрджэсхэр», «Ридадэ» жыхуиIэхэр хьэрыпыбзэкIэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зэи зыри къытекIуакъым

2018-07-14

 • «Тыркум и цIыхушхуэхэр» — аращ зэреджэр «Дунейпсо пелуан Догу Яшар» тхылъыр зыхиубыда къыдэкIыгъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэ Iуэхум игъэпIейтейхэмрэ ирисондэджэрхэмрэ

2018-06-23

 • Иужьрей мазэ зыбжанэм сызэджа тхылъищым я гугъу фхуэсщIынут. Абыхэм я зыр романщ, етIуанэр — хэхэс адыгэхэм ятеухуауэ зэхуахьэса тхыгъэхэщ, ещанэр — монографиещ. Тхыгъэхэр зэмылIэужьыгъуэми, ди лъэпкъым зэрытеухуам зэрешалIэри, сыхуейт фэри мы тхылъхэм «фыхэзгъэджыхьыну».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъакъуэдыгъухэ ятеухуауэ

2018-05-29

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Тлакадуговы. Материалы к истории и генеалогии рода» тхылъыр. Ар я IэдакъэщIэкIщ Мамхэгъ Астемыррэ Лъакъуэдыгъу Iэсиятрэ. Апхуэдэ лэжьыгъэ щхьэпэм и жэрдэмщIакIуэщ «Агрохимия» ООО-м и унафэщI Лъакъуэдыгъу Хьэзрит.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Утыкушхуэм щагъэзащIэ адыгэ къафэхэр

2018-04-24

 • Лъахэхутэхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIащ «Адыгский сценический танец» тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къандур Мухьэдин аргуэру дегъэгуфIэ

2018-04-19

 • «Генералхэм я жэщ» — аращ зэреджэр Къандур Мухьэдин и романыщIэ иджыблагъэ дунейм къы- техьам. Ар теухуащ 2016 гъэм Тырку къэралыгъуэм Гюлен Фейтуллах къыщигъэхъуну зыхэта къэрал къаугъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тэнащ лъэпкъым и къежьапIэр

2018-04-12

 • ЦIыхур зыщыщ лъэпкъым и тхыдэр ищIэну и къалэнщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, языныкъуэхэм я блэкIар политикэ IуэхукIэ е нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэркIэ щIахъумэурэ, я щIэблэм ящIыгъупщэжащ я нэхъыжьхэм зэгуэр «уей-уей» жрагъэIэу, къэрал Iуэху зэрахьэу, къулыкъушхуэхэр яIыгъыу зэрыщытар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

АдрыщI ныджэм дэту зыкъэзылъытэжым Iэр хуэсшия къудейуэ аращ, мыдрыщI къызэпрысшыну

2018-03-31

 •  Къармэ Iэсият и тхылъыщIэм теухуауэ
 •  УщыIэщ — Ужейкъым — Зыпшыхьыжакъым хьэлыгъуанэу! Уэ усакIуэшхуэу укъэслъытауэ, лъэтеувэ пхузощI-ри, пхуэзгъэфэща лъагапIэм лъэ быдэкIэ щыув, щыгъагъэ, дыщэплъ-дыщэхуу зэрылъэлъ усыгъэ къэгъэщI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Кавказымрэ Мысырымрэ я пасэрей дунейр

2018-03-24

 • «ГъащIэм мащIэ хэзыщIыкIым, нэпс нэхъыбэрэ щIегъэкI» псалъэхэмкIэ зи тхылъыр зыублам куэдкIэ узыщимыгъэгугъынкIэ Iэмал иIэкъым. Абы щыгъуэми и «къунтхым» пилъхьа шхыныгъуэм укъигъэнщI къудей мыхъуу, укъигъатхъэмэ, сыт и уасэ?! Апхуэдэ гупсысэщ къызитыр ПхытIыкI Хьэутий иджыблагъэ ди пащхьэ кърилъхьа тхылъыщIэм, «Древний мир Кавказа и Египта. Мифы и легенды. Тайна золотого мальчика зыфIищам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Налшык къалэм и теплъэр зэрыщытар

2018-03-22

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ «ФIыуэ слъагъу къалэ» фIащауэ ирахьэжьа Iуэху дахэм щыщ зы Iыхьэу абыхэм я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ сурэт альбом дахащэ. ТхылъымпIэфIым плъыфиплIу тедза сурэтхэр зэрыт тхылъыр зэпэплIимэшхуэщ (и бгъуагъри и кIыхьагъри миллиметр 230-рэ мэхъу), и тебзэр къытеIэтыкIа щIыкIэу дахэу щIащ, лентI цIыкIу дэдащи, уздынэсар тыншу къэпщIэжыфынущ. Ит сурэтхэращи, налшыкдэсхэми ди къалэр фIыуэ зылъагъу дэтхэнэми ягу зэрырихьынум шэч хэлъкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«НакIуэ, жеIэ, нэкIуэж Къулъкъужын…»

2018-03-07

 • Иджы дыдэ къыдэкIащ тхылъитI, куэдым я дежкIэ гукъинэж хъуну. Пасэу ду-нейм ехыжа (илъэс 69-р ныбжьышхуэкъым) Уэрэзей Афлик и усэхэр адыгэбзэкIэ дунейм къытригъэхьащ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм. Апхуэдэ тхылъ дыдэ урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ «Тетраграф» ООО-ми (иужьрейр зи фIыгъэр и щхьэгъусэ Уэрэзей Луизэрэ абы и бынхэмрэщ). Апхуэдэ щIыкIэкIэ Афлик и усэхэу нэхъапэм щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ гъуэгу зымыгъуэта зыкъом дунейм къытехьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Налшык дыгъуасэрэ нобэрэ

2018-03-01

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Любимый город» («ФIыуэ слъагъу къалэ») фIэщыгъэм щIэт сурэтылъэм и етIуанэ Iыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ГъущI и щIэблэр

2018-02-20

 • Иджыблагъэ «Принт Центр» тхылъ тедзапIэм ду-нейм къыщытехьащ «ГъущI и лIакъуэхэр» («Род Кардангушевых») зыфIаща лэжьыгъэ купщIафIэр. Абы пэджэжу, къыпызыщэу жыпIэкIэ ущыуэнукъым етIуанэ тхылъри, КъардэнгъущI Зырамыку и IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «Жанхъуэтхьэблэ хъыбархэр». Ар къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу тхылъыр зыгъэхьэзырар Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Полиграфсервис и Т» IуэхущIапIэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ