ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

«Алмэстыр  Кавказым зэрыщыIам  щыхьэт техъуэ  тхылъ»

2019-08-08

 • Аращ фIащар Котляровхэ Викторрэ Марие- рэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIа тхылъыщIэм. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, тхылъым и фIэщыгъэм къеIуатэ ар зытеухуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зи чэзу къыдэкIыгъуэ

2019-07-30

 • «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и зи чэзу ещанэ (накъыгъэ-мэкъуауэгъуэ) къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

МэшбащIэ Исхьэкъ и «Ажал гъуэгу» романым узыхуишэ гупсысэхэр

2019-07-27

 • Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ беймрэ и щэнхабзэ куумрэ хъумэным хуэунэтIауэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызыкъуиха зэфIэкIым хуэдэ гъуэтыгъуейщ. «Ди япэ итахэм яхэлъа лIыгъэм сигу хигъахъуэрт икIи сигъэпIейтейрт, — жеIэ езы тхакIуэм. — Ди лъэпкъым лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэрэ къыздрихьэкI нэщхъеягъэмрэ гухэщIымрэ зыхэзмыщIамэ, и гум телъ хьэлъэр къысхуэIуэтэнутэкъым».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Къэгъэзэгъуэ»

2019-07-23

 • Налшыкдэсхэм къинэмыщIауэ, ди къалащхьэм щыхьэщIэхэр я гуапэу здашэ «Тамерис» шхапIэр зей Едыдж Нихьаи зэрыадыгэгум щыхьэт техъуэ лэжьыгъэшхуэ ищIащ. Абы итхащ «Къэгъэзэгъуэ» зыфIища тхылъ. ГурыIуэгъуэщ Iуэхуншагъэм къызэрыхимыхар. Лъэпкъым хуиIуэтэжын иIэт Тыркум щыпсэу адыгэхэм ятеухуауи, и сабигъуэм къыщыщIэдзауэ игу ириубыдамрэ и нэгу щIэкIамрэ итхыжащ, дызэригъэхъуэпсэжын, ди хабзэ, ди бзэ, ди Хэку жыдигъэIэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Беслъэней жылэм и блэкIамрэ и нобэмрэ

2019-07-18

 • Иужьрей илъэсхэм тхыдэджхэм, лъахэхутэхэм къэралым и къалэхэм, къуажэхэм я тхыдэр джыным нэхъ жыджэру гулъытэ хуащI хъуащ. Жылагъуэ щхьэхуэхэм я къекIуэкIыкIар зэхуэхьэсыжынымкIэ, ар утыку къихьэжынымкIэ Iуэхугъуэ пыухыкIахэр щызэфIагъэкIащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэми. Апхуэдэ зы лэжьыгъэшхуэщ иджыблагъэ абы къыщыдэкIа «Аул Бесланей. История и современность» тхылъыр. Ар и IэдакъэщIэкIщ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэс институтым тхыдэмрэ археологиемкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ пажэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Къардэн Асият.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэшэж Иннэ и усэхэр — адыгэбзэкIэ

2019-07-11

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ абы епха «Адыгэ ЩIэнгъуазэ» институтымрэ, ДАХ-мрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ я жэрдэмкIэ илъэс зыбжанэ хъуауэ яубла «Черкесика» тхылъ гупым я еянэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Щхьэм къимытIасэ Iуэхухэр

2019-07-09

 • Котляровхэ Мариерэ Виктор-рэ я къалэмыпэм къыщIэкIа тхылъ гъэщIэгъуэн иджыблагъэ дунейм къытехьащ. «Мистическая Кабардино-Балкария» зыфIаща лэжьыгъэм щызэхуэхьэсащ щхьэм къимытIасэ, фIэщщIыгъуей хъыбархэу ди республикэм ехьэлIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ТхакIуэм и гъащIэмрэ  и гуащIэмрэ

2019-07-02

 • «Принт-Центр» тхылъ тедзапIэм, и бжыгъэр щитху хъууэ, иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Свет в окне. Жизнь и творчество» зыфIаща тхылъ. ЩIэныгъэлIхэу КхъуэIуфэ Хьэчим, Къэжэр Иннэ, Брай (Тхьэмокъуэ) Женя сымэ ягъэхьэзыра лэжьыгъэр теухуащ тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ Брай Адэлбий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«1837: Лермонтовыр Кавказым зэрыщыIам пыщIа щэхухэр»

2019-06-25

 • 1837 гъэм Пушкин Александр мыхьэнэ зимыIэ зэдауэм кърикIуа зэрыукIым хэкIуэда нэужь, илъэс 23-рэ ныбжьым ит Лермонтов Михаил нэхъыщхьэхэм яхуэгъэзауэ усэ гуащIэ итхауэ щытащ. УсакIуэшхуэр зэрамыхъумэфамкIэ тепщэхэр щигъэкъуаншэ а сатырхэм «къалэжьа» тезырт Лермонтов-щIалэщIэр япэу Кавказым къыщIагъэкIуа щхьэусыгъуэр. УсакIуэм ди щIыпIэм щрихьэкIа а илъэсым нэгъуэщIынэкIэ урегъэплъ КъБР–м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Щоджэн Хьэутий и тхылъу «1837: Тайны странствования Лермонтова по Кавказу» зыфIищам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Ажалгъуэгур» — адыгэбзэкIэ, «Хъан-Джэрийр» инджылызыбзэкIэ къыдэкIащ

2019-06-18

 • Псалъэжьым «Жьым щытхъуи, щIэр къащтэ» жиIэ щхьэкIэ, зи щIалэгъуэхэр жыжьэрэ-гъунэгъуу зылъэщIэмыхьэ нэхъыжь ахъырзэманхэри диIэщ, Тхьэм и фIыщIэкIэ. Абыхэм язщ щэнхабзэ утыкур аргуэру тхылъыщIэкIэ зыгъэбжьыфIэ МэшбащIэ Исхьэкъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Узыншэу ущыт, КъуэкIий»

2019-06-12

 • Тхыгъэм псалъащхьэ хуэтщIа псалъэухар и фIэщыгъэу «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэщIэ дунейм къыщытехьащ. Адыгэбзэр хэмыту бзэ пщыкIуплIкIэ зэрадзэкIа, урыс тхакIуэ Сергиенкэ Константин и тхылъ цIэрыIуэу «До свидания, Овраг» жыхуиIэр адыгэ тхылъеджэхэм я пащхьэ кърилъхьащ Къуэжэм Эдуард.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Ажал гъуэгур» — хьэрыпыбзэкIэ

2019-05-21

 • Кавказ Ищхъэрэм, ди къэралым я щэнхабзэм увыпIэшхуэ щызыубыд, Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь, тхакIуэ, адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Ажал гъуэгу» («Дорога смерти») зыфIища тхыдэ романыщIэр иджы дыдэ хьэрыпыбзэкIэ дунейм къытехьащ. Адыгэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм къыхэщыж Iуэхугъуэм — 1708 гъэм Къэбэрдей хэкум щекIуэкIа Къэнжал зауэм теухуа тхыгъэр зэридзэкIащ Сирием и ТхакIуэхэм я союзым хэт, 2015 гъэ лъандэрэ адэжь щIыналъэм къэкIуэжауэ Ерокъуэ къуажэм щыпсэу Тхьэкъуахъуэ Уэлид.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Сыт щыгъуи дызыпэплъэ

2019-05-16

 • ЩIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи дызыпэплъэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу етIуанэ къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. Номерым ихуа тхыгъэхэм ди гуапэу кIэщIу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Нартhэр» лэжьыгъэ телъыджэм и лъэтеувэ

2019-05-14

 • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академием хэт Црым Руслан и «Нартhэр» арт-объект телъыджэм икIи купщIафIэм и лъэтеувэ пшыхьыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиом иджыблагъэ щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

28-нэ  къыдэкIыгъуэ

2019-05-07

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм том щэщI хъу и «Кавказ» серием хыхьэ тIощI-рэ еянэ къыдэкIыгъуэ хъуащ Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-мрэ Урысей Федерацэмрэ я Къэрал саугъэтхэм, Шолоховым, Островскэм я цIэкIэ щыIэ литературэ саугъэтхэм    я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ и «Дорога смерти. Канжальское сражение» романыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ