ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

«Узыншэу ущыт, КъуэкIий»

2019-06-12

 • Тхыгъэм псалъащхьэ хуэтщIа псалъэухар и фIэщыгъэу «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэщIэ дунейм къыщытехьащ. Адыгэбзэр хэмыту бзэ пщыкIуплIкIэ зэрадзэкIа, урыс тхакIуэ Сергиенкэ Константин и тхылъ цIэрыIуэу «До свидания, Овраг» жыхуиIэр адыгэ тхылъеджэхэм я пащхьэ кърилъхьащ Къуэжэм Эдуард.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Ажал гъуэгур» — хьэрыпыбзэкIэ

2019-05-21

 • Кавказ Ищхъэрэм, ди къэралым я щэнхабзэм увыпIэшхуэ щызыубыд, Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь, тхакIуэ, адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Ажал гъуэгу» («Дорога смерти») зыфIища тхыдэ романыщIэр иджы дыдэ хьэрыпыбзэкIэ дунейм къытехьащ. Адыгэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм къыхэщыж Iуэхугъуэм — 1708 гъэм Къэбэрдей хэкум щекIуэкIа Къэнжал зауэм теухуа тхыгъэр зэридзэкIащ Сирием и ТхакIуэхэм я союзым хэт, 2015 гъэ лъандэрэ адэжь щIыналъэм къэкIуэжауэ Ерокъуэ къуажэм щыпсэу Тхьэкъуахъуэ Уэлид.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Сыт щыгъуи дызыпэплъэ

2019-05-16

 • ЩIэджыкIакIуэхэр сыт щыгъуи дызыпэплъэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу етIуанэ къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. Номерым ихуа тхыгъэхэм ди гуапэу кIэщIу фыщыдогъэгъуазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Нартhэр» лэжьыгъэ телъыджэм и лъэтеувэ

2019-05-14

 • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, Урысейм ХудожествэхэмкIэ и академием хэт Црым Руслан и «Нартhэр» арт-объект телъыджэм икIи купщIафIэм и лъэтеувэ пшыхьыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиом иджыблагъэ щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

28-нэ  къыдэкIыгъуэ

2019-05-07

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм том щэщI хъу и «Кавказ» серием хыхьэ тIощI-рэ еянэ къыдэкIыгъуэ хъуащ Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-мрэ Урысей Федерацэмрэ я Къэрал саугъэтхэм, Шолоховым, Островскэм я цIэкIэ щыIэ литературэ саугъэтхэм    я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ и «Дорога смерти. Канжальское сражение» романыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Iэгуауэншэ  пшыхь»

2019-04-18

 • Ар и фIэщыгъэу УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ, усакIуэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и Композиторхэм я союзымрэ КъБР-м и Къэрал саугъэтхэмрэ я лауреат ХьэIупэ ДжэбрэIил и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхьыр Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэбзэр ефIэкIуэн папщIэ

2019-04-13

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием хэт «Адыгэ ЩIэнгъуазэ» институтым, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм я жэрдэмкIэ лъэпкъ щэнхабзэм увыпIэшхуэ щызыубыд тхыгъэхэр щызэхуэхьэса «Черкесика» тхылъ гупыр къыдокI 2011 гъэм щегъэжьауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тхыдэм и лъагъуэхэм ироплъэж

2019-04-02

 • Ди къэралым къикIуа гъуэгуанэм щыщ Iыхьэ зэхуэмыдэхэмрэ цIыху щхьэхуэмрэ ятеухуащ иджыблагъэ дунейм къытехьа «Александр Невский — правнук кипчакского (половецкого) хана Котяна», «Русь, кипчаки (половцы) и татары. Сенсационные результаты исследования генеалогии князей Рюриковичей и этногенеза русского народа», «Дочери половецких ханов в европейских королевских династиях» тхылъхэр. Ахэр зи къалэмыпэм къыпыкIар лъэпкъ тхыдэм епха къэхутэныгъэхэм илъэс куэд лъандэрэ дихьэх, ди республикэм и къэрал IэнатIэхэм къулыкъу лъагэхэр щезыхьэкIа, хэкупсэ нэс Куэтэншы СулътIан ТIал и къуэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Адыгэ хабзэмрэ иджырей зэманымрэ»

2019-03-26

 • «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспонденту лэжьа публицист Къудей Владимир и IэдакъэщIэкIщ Налшык дэт «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIа «Адыгские традиции и современность» лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей  таурыхъхэр

2019-03-21

 • «Сказки кабардинского народа» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэн дунейм къыщытехьащ. «Кавказ» серием и 26-нэ томщ иджырейр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Сэ зыкъэслъыхъуэжу»

2019-03-12

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-ЮГ» тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ илъэс куэд щIауэ США-м щыпсэу адыгэ тхакIуэ Натхъуэ Къадыр «Сэ зыкъэслъыхъуэжу» («В поисках себя») зыфIища и тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Уегъэгупсысэ, дерс къыхыбох

2019-03-07

 • Теолог, егъэджакIуэ, юрист Хъуажь Фахъри и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъыщIэ иджыблагъэ дунейм къытехьащ. «Уэрамэ, сыт ебгъэщIэнт?» жыхуиIэ къыдэкIыгъуэм щызэхуэхьэсащ Iуэтэж ущиехэр. Тхылъ гъэщIэгъуэным пэублэ псалъэ хуатхащ филологие щIэныгъэхэм я докторхэу, профессорхэу Гъут Iэдэмрэ БакIуу Хъанджэрийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бгырысхэм я IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжауэ

2019-02-28

 • Лъэпкъ Iущыгъэм и щIэнгъуазэу къэплъытэ хъунущ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ щагъэхьэзыра къыдэкIыгъуэр. Абы Iэ тезыдзэхэм (псори зэхэту экземпляр 1000-щ зэрыхъур) дыщэпскIэ зи теплъэр (жинтыр) гъэщIэрэщIа тхылъ нэхъыфIхэм хуэдэ къаIэрыхьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Ажал  гъуэгу»

2019-02-21

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Адыгэ Республикэм, Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм я щэнхабзэм увыпIэшхуэ щызыубыд тхакIуэ, усакIуэ, адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Ажал гъуэгу» («Дорога смерти») зыфIища тхыдэ романыщIэр. Ар цIыхубэ тхакIуэм триухуащ адыгэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм къыхэщыж, мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэм — 1708 гъэм Къэбэрдей хэкум щекIуэкIа Къэнжал зауэм. А зауэр къэхъеиным щхьэусыгъуэ хуэхъуам, кърикIуахэм, нэхъыщхьэращи, текIуэныгъэ инкIэ зэриухам IупщIу тотхыхь МэшбащIэр, тхыдэр и тегъэщIапIэрэ художественнэу гъэщIэрэщIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэхъугъэр, къэхъукъащIэхэр, цIыху гъащIэр

2019-02-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэр зи лъабжьэ лэжьыгъэхэм я зы Iыхьэ къызэIузыхыу убж хъуну IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэн. Джатэ Руслан, Бжьахъуэ Ранетэ, КъуэщIысокъуэ Iэсият сымэ ягъэхьэзыра, «Зольская земля: события, судьбы, свершения» зыфIаща тхылъ-сурэтылъэр А4 жыпхъэм итщ, напэкIуэцI 480-рэ мэхъу, Дзэлыкъуэ районым иужьрей илъэсищэм къриубыдэу къыщыхъуахэр къызэщIекъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ