ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Пэжыр зи лъабжьэ

2020-09-15

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-ЮГ» ООО-м Натхъуэ Къадир и IэдакъэщIэкI тхылъ гъэщIэгъуэн дунейм къыщытехьащ. «Легенда о великом похищении» зыфIища лэжьыгъэм иджыри зэ дрегъэплъэж XIX лIэщIыгъуэм екIуэкIа Кавказ зауэм щыгъуэ адыгэхэм къатехьа гузэвэгъуэшхуэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Куууэ пхоплъыф

2020-09-12

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэхэу Щоджэн Эмилиерэ Хъуэткъуэ Самиррэ «Адыгэхэм я тхыдэр» зыфIаща тхылъыщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэпкъым  и псэр и бзэрщ

2020-09-05

 • «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ адыгэ тхыбзэмрэ анэдэлъхубзэмрэ пэщIэдзэ еджапIэхэм зэрыщрагъэджыну япэ тхылъхэр. Урысейм егъэджэныгъэмкIэ щыIэ къэрал мардэхэм тету зэхалъхьа тхылъыщIэхэр, шэч хэмылъу, щIэныгъэр здынэса лъагапIэхэр къэзыгъэлъагъуэ щапхъэ дахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Къэбэрдей: Кавказым  и  щIыхь,  хуитыныгъэм  и  мэIу»

2020-08-29

 • Аращ зэреджэр Котляровхэ я тедзапIэм мыгувэу къыщыдэкIыну тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тамбовскэмрэ Акъбащ Ищхъэрэмрэ

2020-08-22

 • Налшык дэт Котляровхэ я тедзапIэм «Тамбовскэмрэ Акъбащ Ищхъэрэмрэ» тхылъыр къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Мэуджыр псэр»

2020-07-23

 • Бахъсэн щыщ егъэджакIуэ Бейтыгъуэн ФатIимэ и тхылъыщIэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Сабийхэр  зыщыгуфIыкIын  тхылъ

2020-07-14

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Пушкин Александр и «Сказка о рыбаке и рыбке» таурыхъыр, Щауей Мидэ адыгэбзэм къригъэзэгъа «Бдзэжьеящэмрэ бдзэжьей цIыкIумрэ теухуа шыпсэ» тхыгъэ-ри щIыгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Адыгэ  лъэпкъым и  блэкIа  гуащIэр»

2020-07-04

 • Апхуэдэ фIэщыгъэщ игъуэтар бжыгъэ мащIэкIэ Котляровхэ я тедзапIэм къыщыдэкIа Пожидаев Василий и тхылъым. Ар щыщщ къыдэкIыгъуэм пэублэ хуэхъуа «Прикавказские анты и Киевская династия» лэжьыгъэм. «Сэ мураду сиIащ мы лъэпкъым (адыгэхэм) пасэрей тхыдэжьым щегъэжьауэ нобэр къыздэсым къызэринэкIа блэкIа гуащIэм щыгъуазэ фысщIыну», — щыжеIэ абы Пожидаевым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Кавказыр зэрыгушхуэ адыгэ бзылъхугъэ

2020-06-23

 • УФ-м и ТхакIуэхэмрэ Журналистхэмрэ я зэгухьэныгъэхэм хэт, усакIуэ, тхакIуэ Братыкъуэ Татьянэ иджыблагъэ къыдигъэкIащ «Во имя жизни, истины, любви. Достойные дети Отечества» тхылъыр. Ар теухуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДААМ-м и вице-президент, Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэс институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, университетхэм я диссертацэ советхэм хэт, КъШР-м, КъБР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъШР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и гуащэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, дунейпсо саугъэтхэр зыхуагъэфэща Бэчыжь Лейлэ Абубэчыр и пхъум и гъащIэмрэ гуащIэмрэ. ООН-м и жэрдэмкIэ, къыдэкIыгъуэр ирагъэхьэлIащ Лъэпкъыбзэхэм я дунейпсо илъэсымрэ Бэчыжь Лейлэ къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъумрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Ди  гугъапIэхэр»

2020-06-10

 • Аращ и фIэщыгъэр ЦIыпIынэ Iэмырхъан и тхылъыщIэм, Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хьэшыр Чылар теухуауэ

2020-06-02

 • Коллекционер цIэрыIуэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес иджы дыдэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIащ «Предметы коллекционирования, посвящённые первовосходителю на Эльбрус Килару Хаширову» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Уасэ зимыIэ лэжьыгъэ

2020-05-19

 • «Зольский район. 1941-1945» и фIэщыгъэу иджыблагъэ дунейм къытехьащ тхылъ гъэщIэгъуэн. Ар къыщыдэкIа тхылъ тедзапIэм и унафэщI Котляров Виктор зэрыжиIэмкIэ, ТекIуэныгъэ Иным хуэфащэ, Дзэлыкъуэ районым щыщхэм Хэку зауэшхуэм хуащIа хэлъхьэныгъэр къэгъэлъэгъуэнымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэщ ар. Апхуэдэ ди республикэм и мызакъуэу, къэралми къыщыдэмыкIагъэнкIэ хъунщ жыуигъэIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Сабийхэр зыщыгуфIыкIын

2020-04-28

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм сабийхэм папщIэ тхылъ гъэщIэгъуэн къыщыдэкIащ. ПащIэ Мариетэ «Покатился колобок…» зыфIища лэжьыгъэр а бзылъхугъэм и   япэ тхылъщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Кавказым и усакIуэшхуэхэр»

2020-04-23

 • Аращ и фIэщыгъэр Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедза-пIэр зи ужь ихьа серием. Абы и япэ тхылъыр къыдэкIынущ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъу махуэр, накъыгъэм и 9-р, къэмыс щIыкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Пшэм хэт унэ»

2020-04-16

 • Ар и фIэщыгъэу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м литературэмкIэ и къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан и тхылъ купщIафIэр икIи гъэщIэгъуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ