ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

ЕтIуанэу дунейм къытохьэ

2020-04-02

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Страна Прометея» фIэщыгъэм щIэту Чхеидзе Константин и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъ. «Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм ятеухуа къыдэкIыгъуэ нэхъыфI» псалъэхэр абы и жинтым тетщ. 2004 гъэм дунейм къытехьа тхылъым елъытауэ иджырейм тхыгъэщIэ куэд дэщIыгъужащ, псом хуэмыдэу къыхэгъэщыпхъэщ балъкъэр лъэпкъым хухэха «Къэгъэзэжыгъуэ» Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зэрэгъыж  къуажэм  и  щIыпIэцIэхэм  я  лъагъуэм  тету

2020-02-26

 • Лъахэхутэхэу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэхэм я кандидат, фермеру лажьэ Къалмыкъ Эдуард    и «Топонимика селения Зарагиж и прилегающих территорий» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Еханэ къыдэкIыгъуэр

2020-01-18

 • Мы махуэхэм дунейм къытехьащ куэд зыпэплъэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр — 2019 гъэм и еханэ номерыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Джарым Аслъэн и гукъэкIыжхэр

2019-12-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 7-м Адыгэ Республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ щIыналъэм и япэ президент, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, СССР-м спортымкIэ (самбэ) и мастер Джарым Аслъэн и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъуар. Пшы-хьым кърихьэлIа дэтхэнэ зы хьэщIэми тхьэмадэм тыгъэ хуищIащ нэхъыжьыфIыр и гъащIэ гъуэгум щриплъэж, нобэ ди щIэджыкIакIуэхэм едгъэцIыху тхылъыр: «Лъагагъэр зэрызыхэпщIэр: спорт, политикэ, гъащIэ» («Чувство верха: спорт, политика, жизнь»).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Кос  Юрий  теухуауэ

2019-11-30

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ «Первостатейный ботаник, кругосветный путешественник и симпатяга…» тхылъыр. Ар къыдагъэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и биологие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа Кос Юрий Иван и къуэр (1889 — 1961) къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 130-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Етхуанэ къыдэкIыгъуэм фыкъыщеджэ

2019-11-29

 • Дунейм къытехьащ литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр — 2019 гъэм и етхуанэ (сентябрь — октябрь) номерыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр автономиер къызэрыунэхуа  щIыкIэр

2019-11-26

 • КъБКъУ-м и тедзапIэм тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и проректор Къэжэр Артур и тхылъыщIэ къыщыдэкIащ: «Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ автономиер къызэрыунэхуар: щхьэусыгъуэхэр, хэкIыпIэхэр, зыхуэкIуар (1917-1920 гъгъ.)» («Становление национальной автономии Кабардино-Балкарии: предпосылки, альтернативы, итоги (1917-1920 гг.)».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тэтэр усэхэр — адыгэбзэкIэ

2019-11-23

 • Налшык къалэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ тэтэр усакIуэ Корбан Рафис и сабий усэхэр щызэхуэхьэса «МэракIуапцIэм» тхылъыр. Абы хагъэхьа усэхэр адыгэбзэм къизыгъэзэгъар усакIуэ, зэдзэкIакIуэ гъуэзэджэ, журналист цIэрыIуэ, урыс, хамэ къэрал литературэхэм я классик куэд адыгэбзэкIэ «къэзыгъэпсэлъа» Уэрэзей Афликщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Усэ лъагъуэ: Къармэхьэблэ – Москва

2019-11-21

 • Къэшэж Иннэ и усэ лъахэр гуапэщ, щабэщ, лъэщщ, къабзэщ. А лъахэм и лъагъуэр Кавказырщ, Къэбэрдейрщ, Iуащхьэмахуэрщ, Налшыкщ, Къармэхьэблэщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бейтыгъуэн Сэфарбий аргуэру дегъэгуфIэ

2019-10-22

 • «Акъылыр мылIэжыныгъэм хуэунэтIащ» («Интеллект — стезя бессмертия») фIищащ Бейтыгъуэн Сэфарбий къыщалъхуа махуэ лъапIэм ирихьэлIэу и гъащIэ гъуэгур къызэщIиубыдэжу игъэхьэзыра тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хэку зауэшхуэм теухуауэ

2019-10-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Не склонившие головы. 115-я Кабардино-Балкарская кавале-рийская дивизия» тхылъыр. Ар къыдигъэкIащ филологие щIэныгъэхэм я доктор       Бакъ Зерэ, ЕхъулIэ Къантемыр и «Воздай почёт» проектым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Налшык   и  теплъэхэр

2019-10-05

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Новый Нальчик» фIэщыгъэм щIэту томитI хъу тхылъ-сурэт альбомыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бэчыжь Лейлэ – Кавказым ипхъу гъэфIэн

2019-09-28

 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, РАН-м и академик, Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Iэсхьэд и IэдакъэщIэкIыу, Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тхылъ тедзапIэм Бэчыжь Лейлэ илъэс 90 зэрырикъум ирихьэлIэу тхылъыщIэ къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ХьэIупэ ДжэбрэIил  теухуа тхылъыщIэ

2019-09-17

 • «Шу закъуэ хуэрзалэ» фIищащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Раисэ ХьэIупэ ДжэбрэIил и усыгъэм теухуауэ къыдигъэкIа тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бзэм и псалъэхэм я къэхъукIэр

2019-09-14

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым къэбэрдей-шэрджэсыбзэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Жылэтеж Хьэжысмел и «Къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и жылагъуэ политикэ лексикэр» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ