ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Лъэпкъ щIэныгъэм и къигъэхъуапIэ

2022-01-22

 • Адыгэхэм ящыщу «Мимэ» уэрэдыр зэхэзымыха куэд щыIэу къыщIэкIынкъым. И къуэрылъху-пхъурылъху цIыкIухэр щигъэджэгукIэ, анэшхуэм куэд дыдэрэ мы псалъэхэр хилъхьэурэ жиIэрт:
 • Мимэ, мимэ,
 • Мимэ и анэр мэлъаIуэ,
 • Ар щIэлъаIуэр джэд къуртщ,
 • Джэд къуртыжьыр
 • мэгъуалъхьэ,
 • Вагъуэм пэбжу къреш,
 • Удзым и пэбжу ирешажьэ,
 • Хьэ мэшыпэм ныхешэ,
 • Шупсанэпкъым щощыпэ,
 • ПкъынэфафIэм хощыпыхь,
 • Хьэч лъабжьэм щIешэ,
 • ШэщIыдэм зыщеухь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЩауэцIыкIу Людмилэ и тхылъыщIэ

2022-01-18

 • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, культурологие щIэныгъэхэм я кандидат, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым и кафедрэм и унафэщI, егъэджакIуэ ЩауэцIыкIу Людмилэ иджыблагъэ Бекъул Iэниуар и тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIащ Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа тхылъыщIэ: «XVIII лIэщIыгъуэм и узэщIакIуэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и философиер адыгэ щэнгъасэм зэрыпыщIар».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ГъащIэшхуи  щIэупщIэшхуи иIэнущ

2021-11-20

 • Адыгэбзэм хузэхалъхьауэ псалъалъэ зэмылIэужьыгъуэхэр дунейм къытехьащ — псалъэгъэнахуэ, зэзыдзэкI, фразеологие, пэжырытхэ, нэгъуэщI жыпIэми. Мыбы и лъэныкъуэкIэ ди Iуэхухэр Iейкъым. Ауэ, апхуэдэу щытми, дяпэкIи длэжьын хуейр мащIэкъым. Къытпэщытхэм, куэд щIауэ дызыхущыщIэхэм ящыщщ ХьэцIыкIу Рае ди пащхьэ кърилъхьа лэжьыгъэщIэри. Ар къалэну зыхуигъэувыжу илъэс бжыгъэкIэ елIэлIа, зи гуащIэ псэемыблэжу езыхьэлIа Рае фIыщIэ лей хуэщIыпхъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и бзылъхугъэхэр

2021-11-18

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и бзылъхугъэ гуащIафIэхэм ятеухуа «Зольчанка» тхылъыр. Абы елэжьащ Джатэ Руслан, Бжьахъуэ Ранетэ, КъуэщIысокъуэ Iэсият сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Адыгэ щэнхабзэ хышхуэр ди адэ щIэинщ»

2021-11-17

 • Псалъащхьэу къэтщта псалъэухар фIэщыгъэ хуэхъуащ дызэрыт илъэсым дунейм къытехьа тхылъым. Ар и IэдакъэщIэкIщ Тыр-кум къыщыхъуа, Мюнхен щыIэ Адыгэ Хасэм и къудамэм и тхьэмадэу илъэс куэдкIэ лэжьа Къардэн Хьусний.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Дыщыгъуэщакъым  тхыдэм, жыуегъэIэ…

2021-11-16

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ ди хэкуэгъу бзылъхугъэ, Бытырбыху щыпсэу Щоджэн Аксанэ и тхылъыщIэ. «Къапхъэнхэмрэ пащтыхьыгъуэхэмрэ» — аращ зэреджэр и ухуэкIэкIи, зытеухуакIи, къиIэт IуэхугъуэхэмкIи зыми емыщхь, хьэлэмэтыщэу зэхэт тхылъ гъэщIэгъуэным. «НэгъуэщIу къекIуэкIатэмэ» жыIэгъуэр блэкIам пхуехьэлIэркъым — къэхъуам, екIуэкIам дерс къыхэпхыфынуращ, абы пхухэлъхьэни зэпхъуэкIыжыни хэлъкъым. Ауэ псалъэ зэгъэпэщам и Iэмалхэр зэмылIэужьыгъуэ куэд хъум къыщынэркъым, и зэфIэкIхэри инщ. Нобэрей дунейм диплъу къэхъуам ди акъыл хэтлъхьауэ щытамэ, зэрыхъунур ди нэгу къызэрыщIыхьэр апхуэдизкIэ нахуэу тхыгъэм щызэкIэлъыгъэкIуащи, шэч хэлъкъым, тхылъеджэм ар гукъинэж зэрыщыхъунум икIи къызэрищтэнум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ди лъахэгъущ дунейпсо чемпионыр

2021-11-03

 • Сербием и къалащхьэ Белград щекIуэкIащ «грэпплинг» спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо чемпионат. Саугъэтхэм щIэбэнащ къэрал 24-м икIа спортсмен лъэщхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хьэтуейм  и  тхыдэм къыпещэ

2021-10-28

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Мамхэгъ Астемыр зэлэжь «Хатуей. Штрихи к истории селения и генеалогии жителей» проектым и етIуанэ къыдэкIыгъуэр. Япэрей тхылъми хуэдэу, мыбыи щызэхуэхьэсащ Хьэтуей къуажэм и тхыдэм теухуауэ «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ хэку», «Газета Юга», «Советская молодежь», «Лескенская газета» (КъБР), «Вестник Карачаево-Черкессии» (КъШР) газетхэм къытехуа тхыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«ЩумыгъэтIылъам  къыщылъыхъуэ»

2021-10-21

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIыжащ Мэлбахъуэ Елбэрд итха «ЩумыгъэтIылъам къыщылъыхъуэ» романыр лъэпкъ литературэм и фIыпIэм ящыщу къалъытар. Къэбэрдейм икIыу Мэзкуу 1557 гъэм япэ дыдэ кIуа адыгэ лIыкIуэунэм тхыдэшхуэ иIэщ. Къэбэрдейми Урысейми я зэхущытыкIэхэр зэтезубла, зыкъомкIэ зыунэтIа лIыкIуэунэм и зэгъэпэщыкIэ хъуам, къызэранэкIа гъуэгум, здэкIуа щыхьэрым и нэгу щыщIэкIам теухуа романыр, критик цIэрыIуэ Тхьэгъэзит Юрэ и псалъэкIэ жыпIэмэ, тхыдэр псалъэ зэгъэпэщам и Iэмалхэр хэлъу зэзыгъэзахуэ тхыгъэшхуэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ДАХ-м  и IуэхущIафэхэм ятеухуауэ

2021-10-12

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу къыдагъэкIащ «Международная Черкесская Ассоциация. Партнерство Адыгских (черкесских) общественных организаций» фIэщыгъэм щIэт тхылъ иныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Дыщэ лъагъуэ»

2021-09-09

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу иджыблагъэ Котляровхэ Мариерэ Вик-торрэ я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ Щоджэн Риммэ и тхылъыщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

БзэщIэныгъэлIым  и  лэжьыгъэшхуэ

2021-07-24

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ бзэщIэныгъэлI цIэрыIуэ Габуниа Зинаидэ и лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса тхылъхэм я иужьрей, ещанэ, томыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

СурэтыщIым и  гъащIэмрэ гуащIэмрэ ятеухуауэ

2021-07-22

 • Налшык Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Мухадин Кишев. Я родился художником» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зи чэзу къыдэкIыгъуэм фыкъыщеджэ

2021-07-20

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Iуащхьэмахуэ» журналым и ещанэ номерыр. Адрейхэми хуэдэу, щхьэж фIэгъэщIэгъуэнын тхыгъэ мыбыи къызэрыщагъуэтынум шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр телъыджэр

2021-07-15

 • КъБР- р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу, томитIу зэхэт тхылъ къызэрымыкIуэ дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ