ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

Кос  Юрий  теухуауэ

2019-11-30

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ «Первостатейный ботаник, кругосветный путешественник и симпатяга…» тхылъыр. Ар къыдагъэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и биологие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа Кос Юрий Иван и къуэр (1889 — 1961) къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 130-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Етхуанэ къыдэкIыгъуэм фыкъыщеджэ

2019-11-29

 • Дунейм къытехьащ литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэр — 2019 гъэм и етхуанэ (сентябрь — октябрь) номерыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр автономиер къызэрыунэхуа  щIыкIэр

2019-11-26

 • КъБКъУ-м и тедзапIэм тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и проректор Къэжэр Артур и тхылъыщIэ къыщыдэкIащ: «Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ автономиер къызэрыунэхуар: щхьэусыгъуэхэр, хэкIыпIэхэр, зыхуэкIуар (1917-1920 гъгъ.)» («Становление национальной автономии Кабардино-Балкарии: предпосылки, альтернативы, итоги (1917-1920 гг.)».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Тэтэр усэхэр — адыгэбзэкIэ

2019-11-23

 • Налшык къалэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ тэтэр усакIуэ Корбан Рафис и сабий усэхэр щызэхуэхьэса «МэракIуапцIэм» тхылъыр. Абы хагъэхьа усэхэр адыгэбзэм къизыгъэзэгъар усакIуэ, зэдзэкIакIуэ гъуэзэджэ, журналист цIэрыIуэ, урыс, хамэ къэрал литературэхэм я классик куэд адыгэбзэкIэ «къэзыгъэпсэлъа» Уэрэзей Афликщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Усэ лъагъуэ: Къармэхьэблэ – Москва

2019-11-21

 • Къэшэж Иннэ и усэ лъахэр гуапэщ, щабэщ, лъэщщ, къабзэщ. А лъахэм и лъагъуэр Кавказырщ, Къэбэрдейрщ, Iуащхьэмахуэрщ, Налшыкщ, Къармэхьэблэщ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бейтыгъуэн Сэфарбий аргуэру дегъэгуфIэ

2019-10-22

 • «Акъылыр мылIэжыныгъэм хуэунэтIащ» («Интеллект — стезя бессмертия») фIищащ Бейтыгъуэн Сэфарбий къыщалъхуа махуэ лъапIэм ирихьэлIэу и гъащIэ гъуэгур къызэщIиубыдэжу игъэхьэзыра тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хэку зауэшхуэм теухуауэ

2019-10-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Не склонившие головы. 115-я Кабардино-Балкарская кавале-рийская дивизия» тхылъыр. Ар къыдигъэкIащ филологие щIэныгъэхэм я доктор       Бакъ Зерэ, ЕхъулIэ Къантемыр и «Воздай почёт» проектым хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Налшык   и  теплъэхэр

2019-10-05

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Новый Нальчик» фIэщыгъэм щIэту томитI хъу тхылъ-сурэт альбомыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бэчыжь Лейлэ – Кавказым ипхъу гъэфIэн

2019-09-28

 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, РАН-м и академик, Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Iэсхьэд и IэдакъэщIэкIыу, Мейкъуапэ дэт «Полиграф-Юг» тхылъ тедзапIэм Бэчыжь Лейлэ илъэс 90 зэрырикъум ирихьэлIэу тхылъыщIэ къыщыдэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ХьэIупэ ДжэбрэIил  теухуа тхылъыщIэ

2019-09-17

 • «Шу закъуэ хуэрзалэ» фIищащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Раисэ ХьэIупэ ДжэбрэIил и усыгъэм теухуауэ къыдигъэкIа тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Бзэм и псалъэхэм я къэхъукIэр

2019-09-14

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым къэбэрдей-шэрджэсыбзэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Жылэтеж Хьэжысмел и «Къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и жылагъуэ политикэ лексикэр» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Екъуб и тыгъэ

2019-09-12

 • Илъэс куэд хъуауэ «Адыгэ псалъэм» къыдолажьэ Тырку Республикэм щыпсэу, Узун-Яйла зыщызыубгъуа адыгэ жылагъуэхэм щыпсэухэм яхъума хъыбар гъэщIэгъуэнхэр зэхуэзыхьэсыж Тэгъулан Екъуб. «Гъуазэрытхэ» и фIэщыгъэу зи гугъу тщIы тхьэмадэм и тхылъыщIэ дунейм къызэрытехьам ди гуапэу щыгъуазэ фыдощI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Хабзэм  и  хъумакIуэ

2019-08-27

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Пщыбий СулътIан и тхылъыщIэ. «Хабзэм и хъумакIуэ» фIэщыгъэр зиIэ а къыдэкIыгъуэм ихуа тхыгъэхэр, авторым зэрыжиIэмкIэ, сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ яхуэгъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Алмэстыр  Кавказым зэрыщыIам  щыхьэт техъуэ  тхылъ»

2019-08-08

 • Аращ фIащар Котляровхэ Викторрэ Марие- рэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIа тхылъыщIэм. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, тхылъым и фIэщыгъэм къеIуатэ ар зытеухуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зи чэзу къыдэкIыгъуэ

2019-07-30

 • «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и зи чэзу ещанэ (накъыгъэ-мэкъуауэгъуэ) къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ