ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ТхылъыщIэ'

«Нанэ и бзэ, дадэ и бзэ»

2023-01-26

 • «Нанэ и бзэ, дадэ и бзэ». Ар и фIэщыгъэу дунейм къытехьащ Бэчбо-Шыпш Залинэ сабийхэм яхуитха усэ тхылъ. Ар къыдигъэкIащ щIалэгъуалэм я жэрдэмыр ядэIыгъыным теухуауэ сенатор Къанокъуэ Арсен иригъэкIуэкIа зэпеуэм хэту абы къыщихьа грантымкIэ. Тхылъыр игъэщIэрэщIащ Адыгэ Республикэм щыщ сурэтыщI Бэгъушэ Заремэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Сабиигъуэм и лъахэр щIэзыупскIэ

2023-01-24

 • Жыгышхуэм и къудамэм кIапсэкIэ ищIа хъыринэ щыцIыкIум емыщIар хэт?! Аракъэ сабиигъуэм и гущэр, гъащIэ гукъеуэншэм и жьы гуапэр къыщыпщIихур, жыгыжьыр хъумакIуэу къыпщхьэщыту дуней дахэм зыщыхэбгъэпскIыхьыр?! А гупсысэхэращ занщIэу сигу къигъэкIар Хьэщыкъуей Олег «Хъыринэ» зыфIища и тхылъыщIэм, псалъэкIэ сщIа сурэтым и теплъэр дахащэу къызытещым. IуплъапIэм тет сурэтым къыпащэ и щIыбагъым щыплъагъу пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэм. Ар ищIащ Иевлев Алексей.  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Линэ  и  удз  гъэгъахэм»  щIылъэм  къыщаIуэтар

2023-01-19

 • «Мы тхылъ цIыкIур си къуэрылъху, сабий дыгъэ, псори дыкъэзыгъэщIам деж жэнэт бзууэ зыгъэзэжа си Линэ цIыкIу, си Линэ гуащэ фэеплъ хузощI». 2022 гъэм Щхьэгъэпсо Сэфарбий Налшык къыщыдигъэкIа «Линэ и удз гъэгъахэр» тхылъым и псалъащхьэщ мыхэр. Ар къызэIуех Линэ цIыкIу фэеплъ хуищIа усэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Кавказыр хуит къыщащIыжым

2023-01-12

 • ЛIэщIыгъуэ блэкIам и къэхъукъащIэ нэхъ гуауэхэм ящыщщ 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр. Абы теухуа хъыбархэм щыгъуазэщ ди цIыхубэр. МафIае илъэсхэм ехьэлIа фильмхэри, тхылъхэри, нэгъуэщI дэфтэрхэри гъунэжу щыIэщ, итIани, щIэныгъэлIхэм, къэхутакIуэхэм, тхыдэджхэм ноби къаугъуей иджыри зыри здынэмыса Iуэхугъуэхэм ятеухуа хъыбархэр. Апхуэдэ лэжьыгъэщIэхэм ящыщщ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIа «Хроника битвы за Кавказ» тхылъыр. Ар зэхэзыгъэувар тхыдэдж цIэрыIуэ Кориневский Юрийщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Жэбагъы теухуа хъыбархэр

2022-11-26

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Къэзанокъуэ Жэбагъы теухуа тхылъыщIэ. Ар зэхэзыгъэувар Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым IуэрыIуатэмкIэ и секторым и унафэщI Гъут Iэдэмщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Адыгэ Академием и лэжьыгъэм зеубгъу

2022-11-17

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиер дызэрыт гъэм илъэс 30 зэрырикъуам нэхъ хуэгъэпсауэ жыпIэ хъунущ иджыблагъэ дунейм къытехьа «Доклады АМАН» къыдэкIыгъуэм и ещанэ номерыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Ди щIэблэм папщIэ

2022-11-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм хэт, адыгэгу щIалэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес и IэдакъэщIэкIхэм ятеухуа тхыгъэ ди газетым тету флъэгъуауэ къыщIэкIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Хъыбар зиIэ псалъэжьхэр»

2022-10-22

 • Филологие щIэныгъэхэмкIэ кандидат, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и журналист, Урысейм и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт Къудей Владимир илъэс бжыгъэкIэ зэхуихьэсу къыдигъэкIа «Хъыбар зиIэ псалъэжьхэр» тхылъыр лъэпкъ гъуазджэм, щэнхабзэм хэлъхьэныгъэфI зэрыхуэхъунум шэч хэлъкъым. Тхыгъэхэр урысыбзэкIэ зэрызэдзэкIам и фIыгъэкIэ, ди къэралым ис дэтхэнэми адыгэм ди лъэпкъ Iущыгъэхэм зыщагъэгъуэзэфынущ.
 • Тхылъыр Къудейм фэеплъ яхуещI адыгэлI, тхакIуэ цIэрыIуэ Нало Ахьмэдхъанрэ КъБР-м и япэ Президент КIуэкIуэ Валерэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэхъэнэм и джэрпэджэжхэр

2022-09-17

 • «Мстиславрэ Редадэрэ: илъэс минхэм къапхыкI еплъыкIэ» — аращ зэреджэр Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIа тхылъ гъэщIэгъуэным. Адыгэ тхыдэм и зы ныбз къызэзыгъэдзэкIыж къыдэкIыгъуэр щIэщыгъуэ ещI тхылъым къыщыIэта Iуэхугъуэхэр лъэхъэнэ жыжьэ дыдэхэм къызэрыщежьэм, урыс тхыгъэхэм ямызакъуэу, лъэпкъ щIэжми къаруушхуэ зэраIэм и щыхьэт зэрыхъум, ди нобэхэм къэса IуэрыIуатэхэр блэкIам и щIэжьыуэ хьэлэмэту зэрыщытым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Жаным лъэпкъым къыхэкIа нарт»

2022-08-16

 • Апхуэдэ фIэщыгъэцIэ иIэу иджыблагъэ дунейм къытехьащ тхылъ. Документальнэ повестым и лIыхъужь нэхъыщхьэр — цIыху щэджащэ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ спортым и мастер Жаным Аслъэнщ. Тхыгъэр зи IэдакъэщIэкI олимп чемпион Шыхъуэ Борис абы щытопсэлъыхь спорт гъуэгуанэ гугъум, Совет Союзым и командэ къыхэхам къыщекIуэкIа нэмыплъхэм. ИлъэсийкIэ а псоми пхрыкIа Жанымыр къигъэшакъым икIи игъэгубжьакъым, атIэ цIыхухэм нэхурэ гуапагъэрэ яхуихьыу адыгэ лъэпкъым и нарту щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЦIыкIухэм я Iэпэгъу

2022-08-02

 • ЦIыкIухэр зэпымыууэ зыпэплъэ «Нур» сабий журналым и ебланэ къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. Ар зыхуэдэмрэ илъэс ныкъуэм къыдэкIахэм ихуа тхыгъэхэмрэ я гугъу къытхуищIащ журналым и редактор нэхъыщхьэ Аброкъуэ Беллэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ТекIуэныгъэм ипэ – напэ

2022-07-21

 • Мэрзей Аслъэнбэч и тхылъыщIэ нэгъабэ къыдэкIар иджыри тыкуэнхэм щыбогъуэт. Ауэ гъуэтыгъуей дыдэр сыт жыпIэмэ, щIэныгъэлIым и тхэкIэм къыпхыщ и лъэпкъым хуиIэ лъагъуныгъэрщ. АдыгэлIым и шыфэлIыфэр и щапхъэу, тхыдэ жыжьэм къыкIуэцIрех Мэрзейм и цIыхущхьэм зэи емыпцIыжа уэркъ щауэм и дуней тетыкIэмрэ абы къару хуэхъу гупсысэкIэмрэ. Нэхъ пасэу тхыдэджым и Iэдакъэ къыщIэкIа «Адыгэ зекIуэ» (2004) тхылъым щригъэжьа Iуэху еплъыкIэм зыщрегъэужь Мэрзейм мы лэжьыгъэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Заурбэч и хъугъуэфIыгъуэхэр

2022-07-13

 • КъуэкIыпIэ лъэпкъхэм гъуазджэмкIэ я къэрал музейуэ Москва дэтым Мейкъуапэ къалэм щиIэ и къудамэм бадзэуэгъуэм и 1-м къыщызэIуахащ «Заурбек Бгажноков. Станковая графика» выставкэр. Мы мазэм и 20 пщIондэ ягъэлъэгъуэнущ ар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

КIыщокъуэ  Алим  и  бзэм  и  псалъалъэ

2022-06-28

 • КъБР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и адыгэбзэ къудамэм щагъэхьэзырри къыдагъэкIащ КIыщокъуэ Алим и бзэм и псалъалъэ. Абы и проектыр зэхэзылъхьар, елэжьа гупым я унафэщIыр щIэныгъэ редакторыр филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, институтым и адыгэбзэ къудамэм и унафэщI БищIо Борисщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ

2022-05-19

 • «Москва къалэм лъэпкъхэмкIэ и унэ» къэрал  бюджет IуэхущIапIэмрэ (ГБУ «МДН») ТIажь Альбинэ и фондымрэ (ФАТ) илъэс зыбжанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» зыфIаща дунейпсо арт-проектыр. Абы и епщIанэ зэхыхьэм хиубыдэу, проектым и цIэджэгъуу зэхаша фестиваль-зэхьэзэхуэм къыщыхахащ нарт эпо-сым ехьэлIауэ сабийхэм ящIа сурэт нэхъыфIхэр.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ