ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-12-18

КIуэкIуэ Юрий тепсэлъыхьащ цIыхубэр зыгъэпIейтей Iуэхухэм

2014-12-18

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъэгъазэм и 17-м яIущIащ республикэ, федеральнэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм. Илъэсым кърикIуахэм теу-  хуауэ щыта пресс-конференцым республикэм и УнафэщIым къыщыхигъэщащ цIыхубэм я дежкIэ мыхьэнэш-хуэ зиIэ IуэхущIапIи 155-рэ КъБР-м мы гъэм къриубыдэу къызэрыщызэIуахынур.
 •   Псоми еджэн…

Ди налкъутналмэсхэр

2014-12-18

 • «Кабардинка», «Ислъэмей»! А тIур зэпхащ я хабзэкIэ, щэнхабзэкIэ, гъуазджэкIэ, зэгъусэу зы утыку щыплъагъунри фIыгъуэшхуэщ. Апхуэдэ пшыхь дахэ вэсэмахуэ республикэм исхэм тыгъэ къыхуащIащ УФ-м и Правительствэм и саугъэтым и лауреат, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща, Адыгэ Республикэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и къэрал ансамбль «Ислъэмеймрэ» ди республикэр зэрыгушхуэ «Кабардинка» къэфакIуэ гупымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-12-18

 • Дыгъэгъазэм и 18, махуэку
 • Iэпхъуэшапхъуэм и дунейпсо махуэщ
 • ЗАГС-м и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Псоми еджэн…

Пшыхьхэм фрагъэблагъэ

2014-12-18

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм дыгъэгъазэм и   19-м фрегъэблагъэ КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтым и лауреат Зумакуловэ Танзиля и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъум теухуа пшыхьым.
 • Псоми еджэн…

Адыгэхэм ди гупсысэр зэтехуэу щытын хуейщ

2014-12-18

 • Тыркум щылажьэ Кавказ Хасэхэм я федерацэм конференц иригъэкIуэкIащ ди лъэпкъэгъухэм я хэкур зэрабгынэрэ илъэси 150-рэ зэрырикъуам теухуауэ.

Шэрджэс къуажэхэм – гулъытэ

2014-12-18

 • 2014 гъэм дыгъэгъазэм и 14-м Израилым и Правительствэм унафэ къищтащ шэрджэс, друз къуажэхэм илъэситхум къриубыдэу зэрызрагъэужьыну программэм и япэ Iыхьэм теухуауэ. А Iуэхухэм шекель мелуани 185-рэ хухахынущ. Апхуэдэ хъыбар къитащ премьер-министрым и пресс-IуэхущIапIэм.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2014-12-18

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «ЩIымахуэм дыпежьэу». Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я эстрадэ артистхэм я концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 7.05 «НэгъуэщI плъыфэхэр». ШыкIэпшынауэ Еуаз Зубер (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 8.10 «Езым и лъагъуэ». Мечукаев Азрэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэгузыужь нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-12-16

ТроллейбусыщIэхэр къалэм къыдоувэ

2014-12-16

 • Налшык дэт троллейбусхэр жьы зэрыхъуам, щIэх-щIэхыурэ зэрыкъутэм къыхэкIыу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий унафэ ищIат щIэ къэщэхуным теухуауэ. Абы ипкъ иткIэ, Саратов щащIауэ троллейбусипщI дыгъуасэ Налшык къагъэсащ.
 •   Псоми еджэн…