ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Олимпиадэм щытекIуахэу Мудрэн Беслъэнрэ Джэду Iэниуаррэ къэрал наградэхэр къыхуагъэфэщащ. Дамыгъэ лъапIэхэмкIэ спортсменхэм ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий

2016-08-27

 •  Вэсэмахуэ къэрал наградэ лъапIэхэр Кремлым къыщратыжащ Олимп джэгухэм ехъулIэныгъэ къыщызыхьахэм.
 •   Псоми еджэн…

Республикэм и мэкъумэш IэнатIэм зегъэужьыным теухуауэ

2016-08-27

 • Правительствэм и Унэм щызэIущIащ Урысей Федерацэм мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министр Ткачев Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ.
 •   Псоми еджэн…

Ткачев Александр къелъытэ жыг гъэкIынымкIэ ди республикэм ехъулIэныгъэ иIэу

2016-08-27

 •  УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Ткачев Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ дыгъуасэ Налшык щрагъэкIуэкIащ  жыг хадэ гъэкIыным теухуа Урысейпсо зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

2016-08-27

 • «Анэм и щIыхь» медалыр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Сабийуэ тху е нэхъыбэ тэмэму зэрапIам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр етын
 • Iэпщацэ Анжеллэ Хьэзиз и пхъум – сабииуэ 6-м я анэм
 • Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иджырей томографхэр щащIу щIадзэнущ

2016-08-27

 • УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм щыхэплъащ иджырей рентген техникэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыгъэхьэзырыным теухуа инвестицэ проектым. Абы теухуа зэIущIэр иригъэкIуэкIащ министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов Одес. Псалъэмакъым кърихьэлIащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Резников Андрей, проектыр къыхэзылъхьа «Севкаврентген-Д» ООО-м, проектым и инвестор «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Гулъытэ хэха хуащI

2016-08-27

 • Кином и махуэр гъэлъэпIэным и тхыдэ дахэр ди къэралым щыщIедзэ 1917 гъэм къэхъуа Октябрь революцэм и ужькIэ. 1919 гъэм шыщхьэуIум и 27-м къэралым кином зыщрагъэужьыным и IуэхукIэ ЦIыхубэ комиссархэм я Советым и Декретыр къыдэкIауэ щытащ. Абы щегъэжьауэ сурэт, кинематографие промышленностымрэ сатумрэ Луначарский Анатолэ зи унафэщI ЦIыхубэ комиссариатым и нэIэм щIэт хъуащ. А махуэр Совет кином и махуэшхуэу ягъэуващ, иужькIэ Урысей кином и махуэ хъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2016-08-27

 • ШыщхьэуIум и 27, щэбэт
 • Урысей кином и махуэщ
 • Молдовэ Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм къащтащ ар къэрал щхьэхуэ зэрыхъуам теухуа Декларацэр.
 • 1760 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Елизаветэ къэрал къулыкъущIэхэм Iулъхьэ къыIахыныр яхуэзымыдэ унафэ къыдигъэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Шэфий Хьэсэн Абдурахьим и къуэр

2016-08-27

 • ШыщхьэуIум и 22-м дунейм ехыжащ Хэку зауэшхуэм и ветеран, зауэм тIасхъэщIэхыу хэта, Берлин нэс кIуа икIи наградэ куэд къэзыхьа Шэфий Хьэсэн Абдурахьим и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Бразилием щекIуэкIа ХХХI Гъэмахуэ Олимп джэгухэм кърикIуахэр

2016-08-27

 • Куэдым  зэрамыгугъауэ
 • Рио-де-Жанейрэ щызэхэта Олимпиадэм ди спортсменхэр телевизоркIэ фIэкIа емыплъыфыну щытащ. Дэ дощIэж Допингым пэщIэтынымкIэ дунейпсо комитетым Урысей Федерацэм ирищIылIа зауэ гуащIэр зыхуэдар. Ар щызэхаублари Олимп джэгухэм щIадзэным махуэ бжыгъэ фIэкIа имыIэжущ. Жэгъуэгъухэр щыгугъащ ди спортсменхэр я пIэм кърашыну, хагъэлъэдэну е я лъэр щIагъэхуну. АрщхьэкIэ, къайхъулIакъым. Зэпеуэхэм щIадзэным зы тхьэмахуэ иIэжущ Урысей Федерацэм икIахэр Бразилием кIуэну хуит зэращIамкIэ унафэр къыщащтар. Зэхьэзэхуэхэм я гуащIэгъуэу абы хагъэхьахэри щыIэщ, Ефимовэ Юлие, Клишинэ Дарье сымэ хуэдэу.
 • Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2016-08-27

 • Псалъэ  пэжхэр
 • Адыгэ  и  хьэщlэ  быдапlэ  исщ
 • Гур кlуэдмэ, лъэр щlэкlыркъым.
 • Быдэ и анэ гъыркъым.
 • Бысымыр хьэщlэм и lуэхутхьэбзащlэщ.
 • Адрыщlым ущlэдэумэ, мыдрыщlыр къыплъысынщ.
 • Акъыл зиlэм шыlэ иlэщ.
 • Псоми еджэн…