ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щхьэж  хуэзэр  щхьэхуэу  зэхэхауэ

2018-06-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм иужь лъэхъэнэм къаIэрыхьэу щIадзащ ди щIыналъэм нэхъапэм щымыIа квитанцхэр — коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я уасэхэр зэрат документ закъуэр (ЕПД).

Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ а IэнатIэм пэрытхэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-15

 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ.
 • ГумащIагъэр зи лъабжьэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ IэщIагъэр къыхэфхауэ фэ зэпымыууэ яужь фитщ цIыхухэм я узыншагъэр хъумэным, сымаджэ хъуахэр я узыфэм пэлъэщынымкIэ защIывогъакъуэ. Фэ фи IэщIагъэм фызэрыхуэIэкIуэлъакIуэм, псэкIэ фызэрыкъулейм, гулъытэ зэрыфхэлъым, дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ цIыхухэм защIэвгъэкъуэну фызэрыхьэзырым я фIыгъэкIэ, сымаджэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ хоувэж, абы и гуфIэгъуэхэр щызу аргуэру зыхащIэж. ФIыщIэшхуэ фхузощI хьэлэлу, фи къару фемыблэжу фызэрылажьэм папщIэ.

Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэм ирихьэлIэу цIыхухэм ЗЭРЕХЪУЭХЪУР

2018-06-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэн псоми си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу НэщIикIыж хьид махуэ лъапIэмкIэ. Рэмэдан мазэ лъапIэр зэриухыр къэзыгъэлъагъуэ а махуэм икъукIэ купщIэшхуэ иIэщ, ар къэщIэрэщIэжыныгъэм пыщIа гуфIэгъуэхэм я лъабжьэщ, IуэхуфIу нэхъыбэ лэжьыным, Iыхьлыхэм гулъытэ нэхъыбэ яхуэщIыным, яхуэгуэпэным ухуэзыгъэIущщ.

Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэр» унагъуэ  псоми  ирырелъ

2018-06-15

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • Мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Илъэс 85-рэ къызэщIэзыубыдэ  гъуэгуанэ

2018-06-15

 • КъБКъУ-м и медицинэ колледжыр ди республикэм щыцIэрыIуэ еджапIэ лъэрызехьэхэм ящыщщ. Мы махуэхэм университетым щагъэлъэпIащ колледжыр къызэрызэIуахрэ илъэс 85-рэ зэрырикъур. Мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхугъуэм теухуа гуфIэгъуэ пшыхь щызэхэтащ Сокуров Александр и цIэр зэрихьэу КъБКъУ-м иIэ творческэ мастерскойм.

Псоми еджэн…

Къэралыр зыщыгугъ хъун щIэблэ

2018-06-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджакIуэ 26-рэ хэтащ «Урысейм дрицIыхущ!» урысейпсо Iуэхум и щIыналъэ Iыхьэм. Абыхэм Урысей Федерацэм и цIыхум и дэфтэр нэхъыщхьэр, паспортыр, иджыблагъэ щратыжащ КъБР-м и Парламентым. Зэхыхьэм кърагъэблэгъат ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэри егъэджакIуэхэри.

Псоми еджэн…

Урысей Федерацэ — Сауд Хьэрып — 5:0

2018-06-15

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр гуфIэгъуэ щытыкIэм иту дыгъуэпшыхь Мэзкуу и «Лужники» стадионым къыщызэIуахащ. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм Урысей Федерацэм и футболист нэхъыфIхэр щыдэджэгуащ Сауд Хьэрыпым и гуп къыхэхам.

Псоми еджэн…

«Къэбэрдей-Балъкъэрыр» тенджызым тохьэ

2018-06-15

 • Урысейм и дзэ-тенджыз флотым хиубыдэ гупхэм яхэту Балтикэм техьащ ди республикэм и цIэр зезыхьэ кхъухь мыиныр. Абы зыхуигъэсэнущ бийм и псыщIагъырыкIуэ кхъухьхэр къэгъуэтынымрэ ахэр къутэнымрэ.
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» кхъухьыр псыщIагъырыкIуэ кхъухьхэм ебэн Ка-27 вертолётхэм япыщIауэ щытынущ, апхуэдэу ар артиллериемкIэ нэщанэ еуэнущ.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Мы махуэхэм

2018-06-15

 • Мэкъуауэгъуэм и 15, мэрем
 • Жьыбгъэм и дунейпсо махуэщ
 • 1561 гъэм Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ (Марие) Москва нэсащ. Абы щIыгъуащ и дэлъху Думэныкъуэ, и шыпхъу Алътыншаш, абы и щхьэгъусэ Бекбулат, а тIум я къуэ Саин-Булат сымэ.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ОМОН-р илъэс 25-рэ ирокъу

2018-06-15

 • А Iуэхугъуэм теухуауэ дауэдапщэхэр щекIуэкIащ Налшык къалэ.

Псоми еджэн…

Хьэтхэр

2018-06-15

 • Фырэ-Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№68, 69, 72, 73-хэм итщ).
 • ЛIэщIыгъуэжьхэм къызэранэкIа хабзэм тету, пщэдджыжьым ягъэсыжащ МывэтIалэ и хьэдэр. ЕтIуанэ махуэм, нэху зэрыщу, бзылъхугъэхэр хьэдэгъэс щIыпIэм щызэхуэсащ, пщышхуэм и къупщхьэхэр зэхуахьэсыжыну. Зы жэщ-махуэкIэ мыужьыхыжу иса мафIэм иджыри Iугъуэ мащIэ къыхихурт. МывэтIалэ зэрысымаджэр ищIэми, зэшэзэпIэу къытехуэу яхэкIыжыну игугъатэкъым Гуащэлей. ТIэкIу сымэджамэ, пIэрыхэнэу щытамэ, нэхъ есэжыну хъунт и щхьэгъусэр мыгувэу зэрыIэщIэкIыну гупсысэм. Гуащэм зиIыгъыну хэтт, ауэ кIуэцIкIэ гуIэрт, ныкъуакъуэрти, къызэфIэщэтэным зымащIэ тIэкIу иIэжу, ерагъыу зиIыгъыу арат. Абы игъэлъагъуэ хъунутэкъым и лъэр зэрыщIэхуар, къарууншэ зэрыхъуар. Шэтэнду абы иригуфIэну мыхъумэ, зыкIи и жагъуэ хъунутэкъым. Армырми и IутIыж махуэт абы.

Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2018-06-15

 • ЦIыкIухэм  папщIэ
 • Iущхьэ  щыгум
 • Цыжьбанэр гъуэлъыжрэ пэт ныбжьэгъум и фий макъ къызэхихащ. Ар къыщыщIэкIым къилъэгъуащ и ныбжьэгъур уафэм зэрыдэплъейр. Цыжьбанэр къызэрыщIэкIар зэхимыхауэ, абы и нэр уафэм етат.

Псоми еджэн…

Къэрал  саугъэтыр  зыхуагъэфащэхэр

2018-06-14

 • Урысейм и махуэм, мэкъуауэгъуэм и 12-м, Кремлым щагъэлъэпIащ 2017 гъэм щIэныгъэм, технологиехэм, литературэм, гъуазджэм, гуманитар Iуэхухэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэр. УФ-м и Президент Путин Владимир Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща цIыху гуащIафIэхэм щIыхь дамыгъэхэмрэ дипломхэмрэ яритыжащ, ахъшэ саугъэту сом мелуан тхурытху щIыгъуу.

Псоми еджэн…

Урысейм и Президентым и УказкIэ Темыркъан Юрий УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2018-06-14

 • Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр, Шостакович и цIэр зезыхьэ Санкт-Петербург академическэ филармонием и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и УказкIэ УФ-м и Къэрал саугъэтыр къратащ. Наградэ лъапIэмкIэ абы ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Юрий. Тхыгъэм итщ:

Псоми еджэн…

Псыдзэ къехынкIэ шынагъуэщ

2018-06-14

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Iэ щIидзащ Бахъсэн, Iуащхьэмахуэ районхэм къыщыхъункIэ хъуну шынагъуэм хуэхьэзыру щытыным теухуауэ.

Псоми еджэн…