ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2015-03-04

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яхуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм

2015-03-04

 • ЦIыхухэр къытекIухьащ я унэр зыхуей хуэгъэзэным, узыфэ хьэлъэ зыпкърытым дохутыррэ хущхъуэрэ игъуэтыным теухуауэ я гукъеуэ жаIэну. Прохладнэ, Бахъсэн районхэм щыпсэу унагъуитI хуэныкъуэщ къэралым и гулъытэм, хэти Iэтащхьэм щогугъ лэжьапIэ IэнатIэкIэ къыдэIэпыкъуну.
 • Псоми еджэн…

Дэ дыхущIэкъун хуейщ пашэныгъэм

2015-03-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий IущIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гуп къыхэха» КВН командэм
 •  Гупым цIыхуипщI хэтщ, нэхъыбэр Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къэзыухахэрщ.
 • Краснодар Лигэмрэ Кавказ Лигэмрэ ехъулIэныгъэкIэ хэта иужькIэ, «АМиК» телевиденэ творческэ зэгухьэныгъэмрэ КВН-м и дунейпсо союзымрэ я президент Масляков Александр зэрыригъэблагъэ и тхыгъэр абыхэм къаIэрыхьащ. Джэгур гъатхэпэм и 24-м Москва дэт КВН-м и Унэм щекIуэкIынущ. Финалым кIуэну яхузэфIэкIмэ, Япэ каналым къигъэлъагъуэ премьер-лигэм хэтыну Iэмал яIэнущ.
 • Псоми еджэн…

2015-03-04

 • ЕфIакIуэ, Псынабэ!
 •  
 • Бюджет IэнатIэхэм яIыгъ унэхэр зыхуей хуэгъэзэным теухуауэ Псынабэ къуажэ администрацэм иужьрей илъэсхэм лэжьыгъэфI кърихьэлIащ. Апхуэдэу сабий садымрэ щэнхабзэмкIэ унэмрэ я унащхьэхэр щIэкIэ зэрахъуэкIащ, футбол щыджэгуну губгъуэ IэрыщI яухуащ, курыт еджапIэм и уэздыгъэхэр, санузелхэр ремонт ящIащ.
 •   Псоми еджэн…

2015-03-04

 •  Тыркум къикIахэм яхуозэ
 • Адыгей. Республикэм и Iэтащхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий Правительствэм и унэм щригъэблэгъащ лъахэм щыгъуазэ защIыну къэкIуа Инегел къалэм и Iэтащхьэ Акташ Алинур зи пашэ Тыркум и лыкIуэ  гупыр. А зэIущIэм хэтащ Адыгейм и премьер-министр КIумпIыл Мурат, министрхэм я кабинетым щыщхэр.
 •   Псоми еджэн…

Анэдэлъхубзэр адыгэхэм я псэщ

2015-03-04

 • Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Кэнжэ дэт ЩэнхабзэмкIэ и унэм. Ди бзэмрэ хабзэ дахэхэмрэ къытщIэхъуэ щIэблэм ябгъэдэлъхьэным, адыгэбзэм ирипсэлъэным мыхьэнэшхуэ зэриIэм укъыхуезыджэ пшыхь дахэт абы и лэжьакIуэхэм зэхаублар.
 •   Псоми еджэн…

ИкIыр нэхъ мащIэ мэхъу

2015-03-04

 •  Урысейм и Федеральнэ Iэпхъуэшапхъуэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэ- кIащ 2014 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэр щызэхалъхьэжа, къапэщыт къалэныщIэхэр щаубзыхуа зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ КъБР-м экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ Советым и секретарь Ещыгуауэ Руслан, Урысей ФСБ-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ полковник Филомонов Михаил, КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министрым и къуэдзэ Тату Къазбэч, Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Маржэхъу Мухьэмэд, республикэм и гъэзэщIакIуэ, хабзэгъэув властхэм я органхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

ЩIэин зи бащэ адыгэлI нэс

2015-03-04

 • ТхакIуэ,усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, артист, журналист цIэрыIуэ Къуэдзокъуэ Хьэсэн къызэралъхурэ илъэс 8о ирокъу
 •  Къуэдзокъуэ Хьэсэн Iэлисэхь и къуэр 1935 гъэм мазаем и 18-м Бахъсэн районым хыхьэ Дыгулыбгъуей къуажэм къыщалъхуащ.
 • Налшык дэта школ-интернатым щеджащ, абы Москва ГИТИС-р къыщиухащ. 1958-1961 гъэхэм Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисту лэжьауэ, тхэным дихьэхри, журналист IэщIагъэм зритащ. 1961-1962 гъэхэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, 1962-1968 гъэхэм «Советская молодежь» газетым, 1968 гъэм щыщIэдзауэ телевиденэмрэ радиомрэ щылэжьащ – редактору, редактор нэхъыщхьэу. Хьэсэн и Iэдакъэм къыщIэкIащ тхыгъэ, телефильм купщIафIэ куэд.
 • Псоми еджэн…

2015-03-04

 •   Нобэ, гъатхэпэм и 4-м,
 •  ГъукIакъуэ Инал къыщалъхуа махуэщ, илъэс 18 ирокъури, дохъуэхъу
 •   
 • КуэдкIэ дызыщыгугъ ди щIалэ щыпкъэ Инал, илъэс 18 ущрикъу, балигъ гъащIэм ущыхэбакъуэ махуэщ нобэ. Узыншагъэ быдэ, дэрэжэгъуэ мыкIуэщI уиIэу, нэхъыжьхэм я жьауэм ущIэту, пщIэрэ щIыхьрэ зыхуагъэфэщэн лъэпкъылI нэс къыпхэкIыну, узыхуеджэ IэщIагъэм уи цIэр фIыкIэ игъэIуну, уи уафэр къащхъуэрэ щIылъэр щхъуантIэу, уи пщIэр лъагэрэ уи псэр къабзэу, уи вагъуэр уэгум щылыду, уи щэнымрэ акъылымрэ санахуафэр хуаIэту, уи адэ-анэр, къыбдалъхуахэр уэркIэ гушхуэу, ехъулIэныгъэ лъагэхэм унэсыну, уи хэкум, адыгэм и пщIэр бгъэбагъуэу, гуфIэгъуэр уи Iэпэгъуу насыпкIэ гъэнщIа гъащIэ дахэкIэ дынохъуэхъури, Тхьэшхуэм къыпхузэпищэ, Инал!
 •  
 • ФIыуэ укъэзылъагъухэу уи анэшхуэ Розэ, адэшхуэ Мухьэмэд,
 • уи анэ Лацэ, уи адэ Аслъэнбэч, уи адэ шыпхъухэу
 • Ритэрэ Роситэрэ, уи къуэшхэу Алийбэчрэ Идаррэ.

Литературэм дихьэххэр

2015-03-04

 • Литературэм и илъэсым ипкъ иткIэ Нарткъалэ щекIуэкIащ Аруан районым щыщ усакIуэхэм, тхакIуэхэм, абыхэм я IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ зылъагъу щIэджыкIакIуэхэм я зэхуэс.
 •   Псоми еджэн…