ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-04-17

Щэнхабзэм и мыхьэнэмрэ къалэнымрэ

2014-04-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и унэм щахуэзащ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэм. Абы кърихьэлIат КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэт къэрал IуэхущIапIэу къалэхэмрэ районхэмрэ щыIэхэм, творческэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Нэхъ япэкIэ яхуигъэувауэ щыта пщэрылъхэр зэрагъэзащIэр къипщытэн папщIэ, КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм, министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм я унафэщIхэм, щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэм епсэлъащ

2014-04-17

 •  ЯпэкIэ яхуигъэувауэ щыта Iуэхухэр зэрагъэзащIэр къипщытэн папщIэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм, министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм я унафэщIхэм, щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэм епсэлъащ.
 •   Псоми еджэн…

Налогыр ягъэмащIэ

2014-04-17

 • КъБР-м и ПарламентымМэлыжьыхьым и 3-м КъБР-м и Парламентым и Унэм щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 30-м щIигъу щызэпкърахащ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м и хабзэгъэув IэнатIэм и унафэщI Чеченов Ануар.
 •   Псоми еджэн…

ФIыщIэ къыхуащI

2014-04-17

 • Сочэ щекIуэкIа XXII Олимп, XI Паралимп щIымахуэ джэгухэр электрокъарукIэ къызэзыгъэпэща командэ зэгъэуIуам хэту я пщэрылъхэр ягъэзащIэри, Кавказ Ищхьэрэм и МРСК-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм щыщ щIалипщIым къагъэзэжащ.
 • Псоми еджэн…

Дунейм щыхъыбархэр

2014-04-17

 • Украинэм щыIэ щытыкIэм топсэлъыхь
 • УФ-м и Президент Путин Владимиррэ ФРГ-м и канцлер Меркель Ангелэрэ дыгъуасэ телефонкIэ щызэпсалъэм нэхъыбэу зи гугъу ящIар Украинэм щыIэ щытыкIэрщ.
 • «Урысейм и Президентым къыхигъэщащ Украинэм щытыкIэр зэрыщызэщIэплъэм а къэралыр граждан зауэм хуэкIуэнымкIэ шынагъуэшхуэ къызэритыр», – щыжеIэ а зэIущIэм теухуауэ Кремлым и пресс-IуэхущIапIэм къита хъыбарым.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-04-17

 • Мэлыжьыхьым и 17, махуэку
 • Лъым пыщIа узыфэхэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ
 • Къэрал кIуэцI Iуэхухэмрэ къэрал кIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэщ
 • Сирием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1946 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м Сирием и щIыналъэм ирашыжауэ щытащ франджыдзэхэр.
 • Алжирым президент хэхыныгъэхэр щокIуэкI.
 • Мэлыжьыхьым и 17-м Санкт­Петербург къалэм щекIуэкIынущ СНГ-м хыхьэ къэралхэм я парламентхэм я ассамблеем и советым и зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Путин Владимир Иорданием и пащтыхьыр и хьэщIэщ

2014-04-17

 • УФ-м и Президентым Ново-Огарёвэ щиIэ резиденцэм Путин Владимир щыхуэзащ Иорданием и пащтыхьым. Ахэр тепсэлъыхьащ къэралитIыр зэрызэдэлажьэм, Сирием мамырыгъэр щызэфIэгъэувэжыным теухуауэ яхузэфIэкIынум.
 •   Псоми еджэн…

Жыгым и къуэпсыр жыжьэ идзмэ…

2014-04-17

 • ПщIэ зыхуэпщI цIыхум утепсэлъыхьыну тыншкъым, сыту жыпIэмэ, и гугъу щыпщIкIэ ебгъэлейуэ къафIэщIынкIэ мэхъу. Арами, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Ахъуэхъу Анатолэ хуэгъэза сыт хуэдэ фIыщIэ псалъэри абы и гъащIэм, и IуэхущIафэм, и дуней тетыкIэ дахэм и гъуджэщ, къилэжьыжа пщIэшхуэм и дамыгъэщ.
 •   Псоми еджэн…

Дыгъэ къуэмыхьэж

2014-04-17

 • КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ, адыгэ усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ. Ар къызэригъэпэщащ КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм цIыху куэд къызэкIуалIэ щэнхабзэ Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и секторым и унафэщI Къэмбэчокъуэ Альбинэ.
 • Псоми еджэн…