ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-07-26

2014-07-26

 •  
 • Абазэ Р.И. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралъыгъуэр зэтегъэувэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ хъумэным езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Абазэ Руслан Исмел и къуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ
 • КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2014 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м
 • №158-УГ

2014-07-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр
 • пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Ю. А.
 • НэщIикIыж махуэшхуэм ирихьэлIэу цIыхухэм
 • зэрызахуигъазэр
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентымрэ Правительствэмрэ я цIэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и муслъымэнхэм сохъуэхъу Рэмэдан мазэ лъапIэм нэщI исахэм я нэщIикIыж гуфIэгъуэмкIэ.
 • Республикэм и муслъымэнхэм граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ ар гъэбыдэнымрэ къаруушхуэ ирахьэлIэ, иджырей щIалэгъуалэм я зэхэщIыкIыр къэIэтынымрэ гъэсэнымкIэ абыхэм жыджэру ирагъэкIуэкI лэжьыгъэр сэбэп мэхъу къыдэкIуэтей щIэблэр гъуэгу тэмэмым тегъэувэнымкIэ.
 • ЦIыхухэм я зэхэщIыкIыр къэIэтынымкIэ ислъамым зыхуэбгъэдэн щымыIэ и зэфIэкIыр хуэунэтIащ лъэпкъхэм, дин зэмылIэужьыгъуэхэм итхэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэр хъумэным.
 • НэщIикIыж махуэ лъапIэм муслъымэнхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псоми сохъуэхъу узыншагъэ, мамырыгъэ, ефIэкIуэныгъэ яIэну.
 •  
 • КIуэкIуэ Юрий,
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ.

ЗэзыгъэуIу зэIущIэм

2014-07-26

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ шынагъуэншагъэмрэ хабзэмрэ къызэгъэпэщыным теухуа ЗэзыгъэуIу зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и Парламентым и Тхьэмадэ Чеченов Ануар, Къэбэрдей-БалъкъэрымкIэ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Вербицкий Алексей, Парламентымрэ Правительствэмрэ щыщхэр, муниципальнэ районхэм, къалэ округхэм я щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, судыщIэхэр, хабзэхъумэ, къэпщытакIуэ-кIэлъыплъакIуэ IэнатIэ псоми я унафэщIхэр, Жылагъуэ палатэм, дин IуэхущIапIэхэм, жылагъуэ, лъэпкъ организацэхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-07-26

 • Бадзэуэгъуэм и 26, щэбэт
 • Сатум и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Дагъыстан Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1926 гъэм Петропавловск быдапIэм декабристхэр щаукIащ.
 • Псоми еджэн…

КIыщокъуэ Алим и щыгум дэкIахэр ягъэгушхуэ

2014-07-26

 •  КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу Шэджэм псыхъуэм къыщхьэщыт бгыхэм ящыщ зым тхакIуэм мывэм тещIыхьа и фэеплъ драхьейуэ а щыгум абы и  цIэр фIэзыща гупыр Дунейпсо Адыгэ Хасэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Юбилейм зыхуащI

2014-07-26

 •  Ди республикэм и къалащхьэр илъэс 290-рэ, апхуэдэу КъБР-м къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэс 93-рэ зэрыхъур къызыхуэтыншэу гъэлъэпIэным теухуауэ Налшык къалэ администрацэм унафэ щхьэхуэ къищтащ. Абы ипкъ иткIэ щIыпIэм щызэфIах Iуэхугъуэ купщIафIэ куэд.
 •   Псоми еджэн…

Лъэ быдэкIэ дунейм тетыну

2014-07-26

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм щыпсэу УанащIэхэ Анзоррэ Индирэрэ я пщIантIэ хуитым балигъри сабийри дэзт а махуэм. Хъыджэбз дахэ цIыкIуитI нэхъапэIуэкIэ зыгъуэтауэ щыта зэщхьэгъусэхэм Тхьэр къазэрыхуэупсэжа щIалэ цIыкIурт Iуэхур зытещIыхьар. Бегъымбар лъапIэм и цIэр – Мухьэмэдыр – зыфIаща сабийм япэ лъэбакъуэр ичати, нэхъыжьхэм я жэрдэмкIэ абы хуащIырт кхъуейплъыжькIэрыщIэ.
 •   Псоми еджэн…

ГъащIэри, лъагъуныгъэри, гушыIэри зыхыдагъэщIащ ди адыгэ артистхэм

2014-07-26

 •  ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрыр мы илъэсым купщIафIэу зэрылэжьам щыхьэт техъуэжащ ар пIалъэкIэ щызэхуащIыжым хуагъэхьэзыра пшыхьыр.
 •   Псоми еджэн…

Унагъуэхэм я зэпеуэм

2014-07-26

 •  Дон Iуфэм Iус Ростов къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ зэпеуэ хьэлэмэт. Зи нэм имылъагъухэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм (ВОС) къызэригъэпэща а зэхьэзэхуэм хэтащ щIыналъэ зыбжанэм къикIа унагъуэхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ а зэгухьэныгъэм и пресс-IэнатIэм.
 •   Псоми еджэн…