ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхущ Заурбий аргуэру хахыж

2017-03-24

 • УФ-м и Жылагъуэ палатэм КъБР-м къыбгъэдэкIыу щыIэ Нэхущ Заурбий Ахьмэд и къуэр иджы етIуанэ пIалъэкIэ и лIыкIуэу хахыжащ.
 • Псоми еджэн…

Лъэпкъ гвардием зеужь

2017-03-24

 • УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и управленэм дыгъуасэ брифинг щекIуэкIащ. Абы хэтащ а управленэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Сергеев Алексейрэ кадрхэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ ядэлажьэ къудамэм и уна-фэщI Гореловэ Наталиерэ.
 •   Псоми еджэн…

«ЩIым и сыхьэт»

2017-03-24

 • Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2017-03-24

 • Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ. Нэмыцэ микробиолог Кох Роберт 1882 гъэм хэIущIыIу ищIащ жьэн узыр къэзышэ бактериер къызэрихутар.
 • Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я штурман IэнатIэм и махуэщ
 • Пакистаным щагъэлъапIэ я къэралыгъуэм и махуэр
 • Псоми еджэн…

Франджым зыкъыщагъэлъагъуэ

2017-03-24

 • Франджым и Сен-Сиприен къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэщIэхэм дзюдомкIэ я «Адидас» дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэрал 53-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 700-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Мурад куэд зиIэ

2017-03-24

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр тэмэму гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ зи щIэныгъэрэ къарурэ езыхьэлIэу зи IэнатIэр езыхьэкIхэм ящыщщ Псыншокъуэ къуажэм дэт курыт школым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, абы и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ  Ахъмэт  Рустам.
 •   Псоми еджэн…

ЦIыхухэм ягу къина Къалмыкъ Адэлбий

2017-03-24

 • Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щыпсэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 27
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 «Чемпионхэр». Дзюдом щIэблэр хуэзыгъасэ Шаваев Хьэнэфий. КIэухыр (12+)
 • 7.20 «Нобэ, пщэдей…» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 Нобэ театрым и дунейпсо махуэщ. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ГИТИС-м и етIуанэ балъкъэр студиер (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Турист щIыналъэу Къэбэрдей-Балъкъэр

2017-03-23

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIа «Интурмаркет-2017», МИТТ-2017 къэрал зэхуаку утыкушхуитIым щагъэлъэгъуащ туризмэ, щэнхабзэ, ерыскъыпхъэ я лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зэфIэкIыр здынэсыр.
 •   Псоми еджэн…

Бзухэр хъумэным гулъытэ хуащI

2017-03-23

 • Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и ныбжьыщIэ IэпщIэлъапщIэ цIыкIухэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…