ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр «КАМАЗ-мастер» командэм хэтхэм ехъуэхъуащ ахэр «Дакар» къызэдэжэм  зэрыщытекIуамкIэ

2021-01-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ «КАМАЗ-мастер» гупым хэтхэм, абыхэм я унафэщI Чагин Владимир сымэ, Сауд Хьэрыпым щекIуэкIа «Дакар» къызэдэжэм къыщахьа текIуэныгъэм папщIэ. «А ехъулIэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрми хэлъхьэныгъэ мыин зэрыхуищIар зыхэпщIэну икъукIэ гуапэщ!» — къыхигъэщащ абы.

Псоми еджэн…

Махуэрыеджэ мардэм тоувэж

2021-01-19

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ди къэралым мы зэманым зыщызыубгъуа коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ, курыт школхэм я пэщIэдзэ, ику ит классхэм я лэжьэкIэм зэхъуэкIыныгъэ иратурэ екIуэкIащ. Куэд дэкIакъым ди республикэм и еджапIэхэм я бжэхэр махуэрыеджэ мардэм тету къызэрызэIуахыжрэ. А Iуэху зехьэкIэр блыщхьэ лъандэрэ щаублэжащ ди къэралым и курыт школ псоми.

Псоми еджэн…

КъБР-м  Коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ  и  оперативнэ штабым къет

2021-01-19

 • 2021  гъэмщIышылэм  и  18-м  ирихьэлIэу
 • Узыр япкърытрэ япкърымытрэ къахутэну тест зрагъэтахэм я бжыгъэр — 392.997-рэ
 • Сымаджэ хъуауэ ятхахэр — 17.592-рэ
 • Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр — 97-рэ
 • Сымаджэщхэм щIэлъхэр — 1.476-рэ
 • Реанимацэм щIэлъхэр — 95-рэ
 • Хъужахэр — 16.219-рэ
 • Вирусым и зэранкIэ дунейм ехыжахэр — 297-рэ

«Ар сэращ, Къурмэнщ, къопсалъэр…»

2021-01-19

 • Ди лъэпкъым и бын пажэхэм зи нурыр къахэщ, лъэпкъым и поэзием, прозэм зи лирическэ макъыр лъэщу къыхэIукIа, щIы хъурейм текъухьа дэтхэнэ адыгэми фIыуэ яцIыху, ялъагъу Дыгъужь Къурмэн итхахэр зэхуэхьэсыжауэ, томих хъууэ ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

2021-01-19

«Адыгэ псалъэм» и сурэттех Щомахуэ Владимиррэ(сэмэгумкIэ) актёр, сурэттех Шахмурзаев Алексейрэ гушыIэ дахэ яхэлът.1994 гъэ.19

Дамыгъэхэр щызэхуехьэс

2021-01-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ КъБР-м и коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм хэт Тхьэкъуахъуэ Iэуес игъэхьэзыра «Кабардино-Балкария в период Великой Отечественной войны в предметах коллекционирования» буклетыр. Ар абы триухуащ ТекIуэныгъэ Иныр къызэрытхьрэ илъэс 75-рэ зэрырикъуам.

Псоми еджэн…

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2021-01-19

 • Нарт  Ерыгунэрэ
 • Зулихъэ-гуащэрэ  я  зэхуэусэ
 • Нарт Ерыгунэ:
 • — Зулихъэ-гуащэкIэ жылэр къоджэми,
 • Къазыхъуэ ныуэм урипхъущ,
 • Уэ пщы-гуащэ щIыкIэу ущысми,
 • МастэкIэ уIэпэгуахъуэщ.
 • Уэ езыр, гущэ, узыщытхъужми,
 • Сытуи, гущэ, ушыпсытхъу,
 • Нысашэр, гущэ, къыщыхъукIэ,
 • Пхъэ вакъэхэр, уэ, къызэпощIыкI.

Псоми еджэн…

Тхьэр зэчийкIэ зыхуэупса цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым дыгъэгъазэм и 27-м адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург цIэрыIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ IутIыж Борис къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум хуэгъэпса пшыхь къыщызэрагъэпэщат.

Псоми еджэн…

И цIэр зымыгъэкIуэдын Iэужь

2021-01-19

 • КъБР-м и цIыхубэ  тхакIуэ Гуртуев Берт къызэралъхурэ  илъэси 110-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Лъэпкъ щэнхабзэр зыгъэбея Кузьмин Валентин

2021-01-19

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щызэхэтащ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум хуэгъэпса фэеплъ пшыхь.

Псоми еджэн…

Беслъэнеймрэ  Мырзэкъанымрэ  я  зи  чэзу  текIуэныгъэхэр

2021-01-19

 • Рязань къалэм илъэс блэкIам и кIэухым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм IэпщэрызауэмкIэ и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы медалиплI къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрыр гъуэгухэр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ къэралым бжьыпэр щызыIыгъхэм хабжэ

2021-01-16

 • Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м транспортымкIэ и министрым и къуэдзэ – къэрал гъуэгу агентствэм и унафэщI Костюк Андрейрэ.

Псоми еджэн…

Анэ мылъкум хохъуэ

2021-01-16

 • УФ-м и Пенсэ фондым КъБР-м щиIэ IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Сабий зиIэ унагъуэхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ етыным теухуауэ» 2006 гъэм и дыгъэгъазэм къыдэкIауэ щыта Федеральнэ Хабзэм ипкъ иткIэ, анэ (унагъуэ) мылъкур зэрыхъум и куэдагъым илъэс къэс хоплъэж.

Псоми еджэн…

КIэбышэ Алинэ токIуэ

2021-01-16

 • «Сабий псоми — зэхуэдэ Iэмалхэр» зэпеуэр ди къэралым илъэс зыбжанэ лъандэрэ щокIуэкI. Проектыр къыхилъхьауэ щытащ «Урысейпсо цIыхубэ фронт» (ОНФ) жылагъуэ зэгухьэныгъэм. Мы махуэхэм къапщытэжащ мыгъэрей зэпеуэм кърикIуахэр. Ди гуапэ зэрыхъущи, абы нэхъыфIу къыщалъытахэм яхэхуащ ди лъахэгъу пщащэ КIэбышэ Алинэ.

Псоми еджэн…

КъыщыкIуэжыр ди плъапIэт

2021-01-16

 • ЩыIэщ цIыху, ущыIущIэкIэ уи щIалэгъуэ пасэм — дунейр щынэхъ нэхум, дыгъэр щынэхъ гуапэм — и пщIантIэм удыхьэжауэ къыпщыхъуу. Апхуэдэт сэркIэ АфIэунэ Iэминат. Дэ, сабийуэ едгъажьэри, дыкъыздэхъуащ. ЕгъэджакIуэу деджэнщ жытIэу къалэм дыкъыщыкIуам балигъ хьэлу тхэлъ щыIэтэкъым. Ди гупым щIалэу, хъыджэбзу щIэсыр, кIуэаракъэ, зэдэлъхузэшыпхъум хуэдэ дызэхуэхъуат а илъэсиплIым. Зэман тынштэкъым ди студент гъащIэр зыхиубыдар, дызыхуэныкъуэр Iэджэт. Ауэ ди щIалэгъуэ пасэт, фIыуэ дызэрылъагъурти, зэрыжаIэу, дунейр тIэу пкIэгъуэ тхуэхъуртэкъым.

Псоми еджэн…