ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПсэзэпылъхьэпIэщ  Iуащхьэмахуэ  кIуэ гъуэгур

2021-09-25

 • Мэрем жэщым ирихьэлIэу Iуащхьэмахуэ и щыгум дунейр хуабжьу къыщызэIыхьащ: жьапщэ ин зыщIэт уэшхымрэ уэсымрэ зэхэзэрыхьыжауэ зы секундым метр 70-м нэс я хуабжьагъыу борэныр зэрызохьэ. Апхуэдэ щытыкIэм хиубыдащ Европэм и къурш нэхъ лъагэ дыдэм хуэкIуэ альпинист 19-р. Метр 5300-м нэблэгъауэ абыхэм яхуэмыхьыжыххэ хъуащ икIи икIэщIыпIэкIэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэу къэлъэIуащ.

Псоми еджэн…

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт Сэхъурокъуэ Хьэутий дохъуэхъу

2021-09-25

 • Жэуаплыныгъэ зыпылъ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэу зэрыхахыжар ди гуапэщ икIи дохъуэхъу а IэнатIэм нэгъэсауэ щехъулIэну. Хьэутий Хьэзрит и къуэм и жыджэрагъымрэ къызэгъэпэщакIуэ зэфIэкIымрэ я фIыгъэкIэ пщIэшхуэ зиIэ а зэгухьэныгъэм дуней псом адыгэу тетым я зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэнымкIэ зэфIигъэкI Iуэхухэр нэхъри зэрефIэкIуэнум шэч къытетхьэркъым.
 •  КъБР-м и Жылагъуэ палатэ.

Лъэпкъ щIэныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа

2021-09-25

 • Ди республикэм и мызакъуэу, къэралми я мэкъумэш щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ лъэпкъ IэщIагъэлI пажэхэм, цIэрыIуэхэм ящыщщ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и егъэджакIуэ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор Джыназ Борис Музэчыр и къуэр. ЗэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ а лэжьакIуэ емызэшыр мэкъумэш IэнатIэм зэрыхэтрэ илъэс 60-м нэсащи, иригъэкIуэкI къэхутэныгъэхэм пщIэ инрэ гулъытэ лъагэрэ щагъуэт щIэныгъэ дунейм. УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и арэзыныгъэ хэлъу, абыхэм ящыщ куэд ди щIыналъэм и мэкъумэш IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьыгъэм и лъабжьэу къащтащ. ЗыIэригъэхьа апхуэдэ ехъулIэныгъэ лъагэхэм щIэныгъэлIым къыхуахьащ щIыхь инрэ пщIэшхуэрэ.

Псоми еджэн…

ЗымащIэщ бжьыпэм хуэчэмыжыр

2021-09-25

 • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым (УФ-м и ещанэ дивизионым) щиIыгъ пашэныгъэр щIигъэбыдащ Прохладнэ и «Энергетик»-м. И унэ щыIэу абы хигъэщIащ турнир таблицэм къыщыкIэлъеIэ Назрань и «Ангушт»-р.

Псоми еджэн…

Къэнэмэт Мурат: Сымаджэм дзыхь зыхуебгъэщIыным мыхьэнэшхуэ иIэщ

2021-09-25

 • Медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Диагностикэ центрым эндоскопиемкIэ и къудамэм и унафэщI, хирург-колопроктолог, дохутыр-эндоскопист Къэнэмэт Мурат Хьэмидбий и къуэр ящыщщ «дохутыр IэщIагъэм къыхуигъэщIащ» зыхужаIэхэм. Зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI Къэнэмэтым и щытхъу псалъэ куэд къокIуэкI. Иджыблагъэ дохутырым дызэрепсэлъылIам гурыIуэгъуэ тщищIащ абы и цIэр фIыкIэ щIыжаIэри республикэм и IэщIагъэлI нэхъыфIхэм ящыщу ар къыщIалъытэри. «Мыбы хуэдэ дохутырхэр нэхъыбэу диIатэмэ, цIыхухэм медицинэм хуаIэ еплъыкIэр куэдкIэ нэхъыфIынут», — жысIэу сригъэгупсысащ ди зэпсэлъэныгъэм.

Псоми еджэн…

2021-09-25

 • Лъабжьэр быдэмэ, щхьэкIэр лъагэщ
 • Израилым щыIэ Кфар-Камэ адыгэ къуажэм «Ди псэ» сабий къэфакIуэ гуп дахэ иIэщ. Журтхэм яхэс ди лъэпкъэгъухэм пщIэшхуэ хуащI лъэпкъ щэнхабзэм, анэдэлъхубзэр яхъумэ, адыгэ хабзэр я Iэпэгъущ. Абы и щыхьэтщ къыдэкIуэтей щIэблэр адыгагъэм, адыгэ щэнхабзэм зэрыщIапIыкIыр.

Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-09-25

 • Дуней псом къыщацIыху «емыджэфхэр»
 • Зэчий зыбгъэдэлъ цIыху цIэрыIуэхэм я гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ къэзыхутэхэм жаIэ ахэр школакIуэ, студент «хуэмыхухэм» ящыщу зэрыщытар. Къапщтэмэ:
 • Ньютон Исаак нэхъ мыхьэнэншэу еджэхэм ящыщт. Зэгуэр и классым щIэс щIалэ цIыкIум езауэри, къиубэрэжьати, щIэныгъэкIэ ипэ ищыну мураду зыхуигъэувыжри, мазэ бжыгъэ нэхъ дэмыкIыу псом нэхърэ нэхъыфIу еджэ хъуащ;

Псоми еджэн…

Ди лъынтхуэм ирижэр зылъщ — Хэкум худиIэ лъагъуныгъэрщ

2021-09-25

 • «Абазэххэ, беслъэней, бжьэдыгъу, мамхэгъ, жаней, къэбэрдей, кIэмыргуей, мэхъуэш, натыхъуей, убых, хьэтыкъуей, шапсыгъ! Адыгэ лъэпкъым и лIакъуэ пщыкIутI! Iэпкълъэпкъыу цIыхум фхуэдизщи иIэр, зыгуэр фыхэщIу ди гур ивмыуд». Мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ Адыгэхэм я махуэр Налшык къалэм дэт Прогимназие №34-м къыщызэIуахащ. Махуэшхуэм и гупсысэ нэхъыщхьэр арагъэнщ жыуегъэIэ.

Псоми еджэн…

«Спутник V»-р къалъытэ дуней псом щынэхъыфIу

2021-09-14

 • Ди республикэм иужьрей жэщ-махуэхэм COVID-19 узыфэ зэрыцIалэр япкърыту къахутащ цIыху 70-м икIи сымаджэхэм я бжыгъэр 30703-м нэсащ.

Псоми еджэн…

Ди лъэпкъ уардэм и къежьапIэр

2021-09-14

 • ЩIыгум и ныбжьым ебгъапщэмэ, псэ зыIут дунейм еплъытмэ, цIыхум къикIуа гъуэгур кIэщI дыдэщ, тхыдэм и щапхъэхэмкIэ ар мащIэщ. Апхуэдэу щытми, цIыху лъэпкъыр куэду зэщхьэщокI я суфэткIэ, я бзэкIэ, я дуней тетыкIэкIэ, щIыпIэу зыщыпсэухэмкIэ. Нобэрей щIэныгъэм цIыхухэр я сурэткIэ, я нэпкъпэпкъкIэ егуэшыр негроид, монголоид, европоид расэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зэш  псори зы  анэ къилъхуркъым

2021-09-14

 • Мы сурэтым щыфлъагъу гупым Къуэжьыкъуей Ищхъэрэ (Шэрэдж Ищхъэрэ) дэт курыт еджапIэр къэдухащ 1971 гъэм. Абы лъандэрэ илъэс 50 мэхъури, зы илъэси къэмынэу гъэмахуэкIэ мазэм ди жылэжьым дыщызэхуозэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, къыддеджа щIалэхэм ящыщ зыбжанэ нобэ къытхэтыжкъым. Ауэ ахэр зэи зыщыдгъэгъупщэркъым — дызэхуэса нэужь, IэфIу дигу къыдогъэкIыж.

Псоми еджэн…

НафIэдз  Ислъам: IэщIагъэм  езым укъыхех

2021-09-14

 • НафIэдз Ислъам хирургщ, онкологщ, колопроктологщ. НыбжькIэ щIалэми, медицинэ щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъщ. И IэщIагъэм, и мурадхэм ятеухуауэ дэ абы иджыблагъэ депсэлъащ.

Псоми еджэн…

Венецием щагъэлъагъуэ

2021-09-14

 • ФокIадэм и япэ махуипщIым Италием щызэхэтащ киногъуазджэм хэлэжьыхьхэм мыхьэнэшхуэ зрат Венецием щызэхашэ фестивалыр. Абы щагъэлъэгъуащ Налшык щыщ режиссёр Битокъу Владимир «Мамэ, сэ сыкъэкIуэжащ» и фильмыщIэр.

Псоми еджэн…

Краснодаррэ  Налшыкрэ  щеджэну  къокIуэ

2021-09-14

 • ФокIадэм и 12-м я адэжь щIыналъэм къеблэгъэжащ ныбжьыщIэ гупышхуэ. КъэкIуэжахэм гуапэу япежьащ, я еджэн Iуэхур хэкум щызэтеублэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу ин яхуэхъуа, Краснодар щыIэ Адыгэ хасэм и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр. Абы къызэрыджиIамкIэ, ныбжьыщIэхэр Сирием къикlащ, Краснодар щеджэнущ. Куэд мыщIэуи апхуэдэ зы гуп Налшык къэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

«Чайка»-м ягу трагъэзагъэ

2021-09-14

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Чайка» (Песчанокопскэ) — 1:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 12-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…