ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек къипщытащ гъуэгущIэхэр, транспорт зэхэкIыпIэхэр зэращIыр

2019-07-18

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Дзэлыкъуэ, Прохладнэ районхэр къыщызэхикIухьым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек къипщытащ республикэм и жылагъуэхэр зэпызыщIэ гъуэгущIэхэмрэ транспорт зэхэкIыпIэхэмрэ зэращIыр.

Псоми еджэн…

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-07-18

 • Бадзэуэгъуэм и 18, махуэку
 • Манделэ Нельсон и дунейпсо махуэщ. 1918 гъэм къалъхуащ цIыхум и хуитыныгъэхэр къызэпамыудыным и бэнакIуэ лъэщ, ЮАР-м и президенту щыта, Нобель и саугъэтыр зыхуагъэфэща Манделэ Нельсон.
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я хозяйственнэ IэнатIэм пэрытхэм я махуэщ

Псоми еджэн…

Беслъэней жылэм и блэкIамрэ и нобэмрэ

2019-07-18

 • Иужьрей илъэсхэм тхыдэджхэм, лъахэхутэхэм къэралым и къалэхэм, къуажэхэм я тхыдэр джыным нэхъ жыджэру гулъытэ хуащI хъуащ. Жылагъуэ щхьэхуэхэм я къекIуэкIыкIар зэхуэхьэсыжынымкIэ, ар утыку къихьэжынымкIэ Iуэхугъуэ пыухыкIахэр щызэфIагъэкIащ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэми. Апхуэдэ зы лэжьыгъэшхуэщ иджыблагъэ абы къыщыдэкIа «Аул Бесланей. История и современность» тхылъыр. Ар и IэдакъэщIэкIщ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Шэрджэс институтым тхыдэмрэ археологиемкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ пажэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Къардэн Асият.

Псоми еджэн…

ГурыщIэ къабзэхэм я пащтыхь

2019-07-18

 • Балъкъэр усакIуэ телъыджэ Зумакуловэ Танзиля нобэ илъэс 85-рэ ирокъу
 • Псом япэ ит
 • Балъкъэр усакIуэ Зумакуловэ Танзиля Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гирхожан жылэм 1934 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м къыщалъхуащ. Абы и сабиигъуэр зауэ нэужь лъэхъэнэм ирихьэлIати, а зэманым и гугъуехь псори игъэващ. 1940 — 1944 гъэхэм ар щеджащ къуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм. АдэкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным щыпищар балъкъэр лъэпкъыр здаша Къыргъызращ.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-07-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 Утыку». Балъкъэр усакIуэ Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Социалист лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 105-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

УадыгэлIкъэ уэ, Чылар, уадыгэлIкъэ…

2019-07-18

 • Шортэн Аскэрбий щыхьэт тохъуэ
 • Къэбэрдей литературэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэ къыщыхъуащ 1954 гъэм — дунейм къытехьащ Шортэн Аскэрбий и «Бгырысхэр» тхыдэ романым и япэ тхылъыр. Роман-эпопеем (тхылъиплI мэхъу) къызэщIеубыдэ XIX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм щегъэжьауэ 1870 гъэхэм нэс.

Псоми еджэн…

Псори  иропIейтей

2019-07-18

 • ПлъэкIмэ, уемыфыгъуэ Кавминводхэм. Зэгуэр къалэ-курорту зиужьын хуейуэ ягъэбелджылыуэ, IуэхуфI куэди совет зэманым щащIа Налшык ущыщу пхузэфIэкIынукъым ди къалащхьэмрэ Кавминводхэмрэ я нобэрей махуэр зыхуэдэр зумыгъэпщэн. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, куэдкIэ яужь дыкъинащ, далъэщIэмыхьэжыфынри хэлъу.

Псоми еджэн…

Бзылъхугъэ  гъащIэ  мащIэхэр

2019-07-18

 • ЦIыхур щылэжьэф ныбжьым ит бзылъхугъэхэм щыщу дэтхэнэ еплIанэри зэрылIыкIыр лышх узыфэхэрщ (процент 23,8-рэ), апхуэдизым нэс (процент 22,9-рэ) лъынтхуэ узыфэхэм яукI, процент 19,2-р — машинэ зэжьэхэуэм хэкIуадэхэмрэ, зызыукIыжхэмрэщ.

Псоми еджэн…

Зэныбжьэгъугъэр я  гъуазэу

2019-07-18

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 16-м. ЦIыху 400 еплъащ.

Псоми еджэн…

«Урысей зэкъуэтым» и щIыналъэ къудамэм зыхуэфащэ документхэр итащ

2019-07-16

 • «Урысей зэкъуэт» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм КъБР-м и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэм я кандидатхэм я спискэр иригъэтхын папщIэ зыхуеину документ псори республикэм и ХэхакIуэ комиссэм иритащ.

Псоми еджэн…

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-07-16

 • Бадзэуэгъуэм и 16, гъубж
 • 622 гъэр Муслъымэн махуэгъэпсым и щIэдзапIэщ. Мухьэмэд Бегъымбарыр Мэчэм икIри Мадинэ кIуащ.
 • 1790 гъэм США-м и Конгрессым унафэ къищтащ къэралым и къалащхьэ-щIэ Вашингтон щаухуэну щIыр абы хухэхыным теухуауэ.
 • 1909 гъэм автомобил- хэр къыщIэзыгъэкI «Ауди» компаниер къызэрагъэпэщащ.
 • 1932 гъэм Донецкэ областым и къалащхьэр Артёмовск (иджы Бахмутщ) ирахри, Сталинэ (иджы Донецкщ) яхьащ.

Псоми еджэн…

Иорданием  и  лIыкIуэр ди университетым щылажьэхэмрэ щеджэхэмрэ яхуоза

2019-07-16

 • Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм здэщыIэм, Иордание Хьэшимит пащтыхьыгъуэм и лIыкIуэ Адайле Амджад КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Администрацэм и лэжьакIуэхэр щIыгъуу бадзэуэгъуэм и 13-м щыIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Псоми еджэн…

Лъэпкъ газетыр – унагъуэ къэс

2019-07-16

 • Жэпуэгъуэ революцэ иным лъэпкъ цIыкIухэм къытхуихьащ егъэджэныгъэри щIэныгъэри. Пэжщ, апхуэдэу жыпIэмэ, иджы зи жагъуэ хъухэри щыIэщ. Ауэ, сэ къызэрыслъытэмкIэ, революцэм и ужькIэ адыгэм ди щэнхабзэм, ди щIэныгъэм, ди гъэсэныгъэм, ди экономикэм заужьынымкIэ лэжьыгъэ ин иригъэкIуэкIащ ди адыгэ газетым.

Псоми еджэн…

2019-07-16

 • КъикIуэт  зымыщIэ  лIыхъужь
 • ЯмыIэт щхьэх, ямыщIэт еш
 • И бынхэм адыгэ щIыналъэм.
 • Ягъэхъурт Iэщ, ягъэкIырт мэш, —
 • Яхьт гъащIэр, я Iэр Iуэхум хэлъу.
 •  

Псоми еджэн…

Адыгагъэр зи пщалъэу къытхэта Дыкъынэ Хьэмид

2019-07-16

 • ПщIэ зыхуэпщIу икIи къыпхуэзыщIу, щапхъэ зытепхыу, чэнджэщэгъу пхуэхъуу, ныбжьэгъуфIу, къуэш пэлъытэу уиIа цIыхур щыпфIэкIуэдым деж гущIыхьэ пщымыхъуу къанэркъым. Апхуэдэ цIыхут Дыкъынэ Хьэмид. Иджыблагъэ, бадзэуэгъуэм и 9-м, дунейм ехыжащ а лIы Iумахуэр. Шэч къытесхьэркъым ар зыцIыхуу щытахэми, къыдэлэжьа псоми а хъыбарыр я жагъуэ зэ-рыхъуам.

Псоми еджэн…