ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2015-08-01

 • Жэмтхьэлэ
 •  Псэм и лъахэ
 •  Уэсмэн Iиядрэ и щхьэгъусэ Къардэн Раерэ къыхуащэхуа щIапIэм мыину унитI итщ, зым унагъуэр зэкIэ щопсэу, адрейм бжьыхьэм Iэпхъуэжыну зэфIагъэхьэ. ЯтIэ чырбыш унэхэм я блынхэр захуэу гипскIэ кърищIыкIыжщ, и щхьэр щIиIулIэри, лъэгу дахи иридзыжащ Iияд. ПэшиплIым я зыр пщэфIапIэщ, абы къыпачыжри зыгъэпскIыпIэ, Iэ тхьэщIыпIэ хуэдэхэри хащIыхьащ унэм. Iиядрэ и унэгуащэмрэ унэм гугъу зэрыдехьамрэ абы иращIамкIэ зыщамыгъэнщIу къыщыбдэгуашэкIэ хьэкъ    пщохъу, абыхэм хэкум къызэрыкIуэжрэ ялъэгъуа гугъуехь псори хэкум хуаIэ лъагъуныгъэмрэ я щIыналъэм къарит гурыфIыгъуэмрэ елъытауэ зэрымыхьэнэншэр.
 •   Псоми еджэн…

2015-08-01

 • Мыекъуапэ
 • «Ислъамыем» иорэдыIу
 •  Хэхэсымрэ хэкурысымрэ. Мы гущыIитIум адыгэ лъэпкъыр тIоу агощыгъ. Ау непэ зы тыхъужьын зэрэфаер къызгурыIохэрэм япчъагъэ зэрэхахъорэм «Ныбджэгъум» гу лъимытэн ылъэкIыгъэп. Тихэку исхэми, IэкIыбым щыIэхэми ар япIолIэн плъэкIыщт.
 • Псоми еджэн…

Сирием щыпсэу адыгэхэм ятеухуа тхыгъэхэр, зыхуэгъэзэныгъэхэр

2015-08-01

 • Министру  иностранных  дел
 • Российской  Федерации
 •  С. В. ЛАВРОВУ
 •  
 • Уважаемый Сергей Викторович!
 • Международная Черкесская Ассоциация, объединяющая черкесские общественные организации в России и за рубежом, серьезно обеспокоена ситуацией, в которой оказалась черкесская диаспора в Сирии в связи с обострением внутриполитического кризиса в этой стране.
 • Псоми еджэн…

Сирием щыпсэу адыгэхэмрэ абазэхэмрэ я унэцIэхэр

2015-08-01

 •  Хьэмэ мухьэфэзым (районым) адыгэ къуажитI щыIэщ:
 •  
 • Тел-Снан къуажэ
 •  
 • Абазэхэхэр
 • БланэгъапцIэ
 • Мерэтыкъуэ
 • Лъапсэрыкъуэ
 • Цей
 • Хьэткъуэ
 • ХъутIэжь
 •   Псоми еджэн…

2015-08-01

 • Сирием и ЛIыхъужь
 • Асад  Хьэфез  и  ныбжьэгъу  Абазэ  Мамдухь
 • CИРИЕМ и щыхьэр Дамаск (адыгэхэр абы ЩамкIэ йоджэ) дэт Адыгэ ФIыщIэ Хасэр 1947 гъэм къызэрагъэпэщащ. Абы къудамищ иIэжщ. Ахэр Хьэмус, Хьэлэб къалэхэм, Мэрдж-СулътIан къуажэм щолажьэ. Нэхъыбэу Хасэр зи ужь итыр хуэмыщIахэм ядэIэпыкъунырщ. Лъэпкъ хабзэр, бзэр хъумэнымкIи мыбы яхузэфIэкI щащIэ. Хасэм иIэщ езым и адыгэ къэфакIуэ гупи, абы и зэфIэкIыр куэдрэ хьэрып къэрал зыбжанэм щигъэлъэгъуащ. Хасэм хэтхэр сымаджэхэм ядоIэпыкъу, пщIэншэу дохутыр ирагъэIэзэ, хущхъуэхэр къыхуагъуэт, хьэщIэ къахуэкIуамэ, емыкIу къызэрамыхьыным пылъщ.
 • Псоми еджэн…

«Мэшыкъуэ-2015» зэхыхьэшхуэм шахматкIэ щызэпоуэ

2015-07-30

 • ШахматымкIэчемпионатыр, УрысейФедерацэм и КъэралДумэм и депутат Быф Анатолий ядэIэпыкъури, къызэрагъэпэщащУрысеймшахматымкIэ и федерацэмрэКъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ны­гъэмрэщIалэгъуалэм  я Iуэ­ху­хэмкIэ и министерствэмрэ.

 • ЩIыналъэхэм я командэхэрдэтхэнэмизыщIалэрэзыхъыджэбзрэхэтукъызэрагъэпэщащикIи а зэпеуэхэр олимп хабзэмтетуекIуэкIащ, хэнэрхэкIыу. ЗэпеуэмещанэувыпIэрДагъыстэным, етIуанэувыпIэрКъэрэшей-Шэрджэ­сымкъыщахьащ. ПсомиятекIуащКъэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр – ГъущIоАминэрэАнахаевИслъамрэ.

 • ЗэпеуэмувыпIэлъагэхэркъыщызыхьахэммедалхэр, кубокхэр, УФ-м и КъэралДумэм и депутат Быф Анатолий къыбгъэдэкIахъшэсаугъэтхэриратащ.

Кавказ Ищхъэрэм и экономикэр нэгъуэщI къэралхэм къыщащэху продукцэр гъэмэщIэным толажьэ

2015-07-30

 • Дыгъуасэ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий Москва щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ  федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пы­щIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и  зэIущIэ.   Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

 • ЗэIущIэр къыщызэIуихым Медведев Дмитрий жиIащ:
 • - Нобэ дэ идогъэкIуэкI Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьынымкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэ. Дытепсэлъыхьынщ мы зэманым ди къэралым и экономикэм и IэнатIэ куэдым я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхум – ­про­мышленностми мэкъумэш хозяйствэми я IэнатIэхэр нэгъуэщI къэралхэм ­къыщащэху продукцэр гъэмэщIэным зэрытелажьэм. Абы и лъэныкъуэкIэ Кавказ Ищхъэрэм щызэфIагъэкIахэмрэ адэ­кIэ яхузэфIэкIынухэмрэ дыхэвгъаплъэт. Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

2015-07-30

 

 • 2015 гъэм бадзэуэгъуэм и 28-м Налшык къалэ №485-рп
 • Адыгэхэм я махуэр гъэлъэпIэнымкIэ Iуэ­хугъуэхэр гъэхьэзырын икIи ахэр зэщIэгъэуIуауэ егъэкIуэкIын мурадкIэ:
 • 1. Адыгэхэм я махуэр гъэлъэпIэным хуэ­гъэза Iуэхухэр зэхэлъхьэнымрэ ахэр гъэ­зэщIэнымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет къэщтэн, мы унафэм и гуэдзэным зэ­ри­тым хуэдэу.
 • 2. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым хуэгъэувын   Адыгэхэм я махуэр  гъэлъэпIэ-ным хуэгъэза Iуэхухэр гъэ къэс зэхилъхьэурэ къищтэну.
 • 3. Къару имыIэжу къэлъытэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правитель­ствэм 2014 гъэм фокIадэм и 9-м къищта унафэ №559-рп-м.
 • 4. Мы унафэр зэрагъэзащIэм кIэ­лъып­лъы­ну и пщэ илъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Н. Гъу.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Правительствэм и УнафэщIым
 • и къалэнхэр зыгъэзащIэ          
 •                                                      Дадэ МуIэед Псоми еджэн…

Лъагъуэхэм къыщажыхь

2015-07-30

 • Мы махуэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ щокIуэкI бгылъэ щIыпIэхэм, мэзхэм пхрыкI лъагъуэхэм лъэсу къы­щы­жыхьынымкIэ «Elbrus World Race by adidas Outdoor» зэхьэзэхуэхэр.
 •  
 • Трейлраннинг спорт лIэужьыгъуэщIэр къызэ­рыу­нэ­хурэ куэд мыщIами, абы дихьэххэмрэ и телъхьэхэмрэ я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. Псом хуэмыдэу ар щынэры­лъа­гъущ США-мрэ Европэмрэ.
 • «Спортыр политикэ Iуэхукъым» къыхуеджэныгъэм щIэту ди республикэм трейлраннингымкIэ мы гъэм еп­лIа­нэу щекIуэкI зэпеуэхэм хэтыну къэкIуащ спортри бгы­хэри зэхуэдэу фIыуэ зылъагъу, Урысейм и щIыналъэ зэ­мы­­лIэужьыгъуэхэм, Эстонием, Латвием, Польшэм, Эфиопием, Ямайкэм, Ганэм къикIа спортсменхэр. Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2015-07-30

 • Бадзэуэгъуэм и 30,
 • махуэку
 • *ЦIыхухэмкIэ сату щIыным ебэныным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ирагъэ­кIуэкI.
 • *Зэныбжьэгъугъэм и дунейпсо махуэщ
 • *1932 гъэм Лос-Анджелес (США) къыщызэIуахащ Х гъэ­махуэ Олимп джэгухэр.
 • *1980 гъэм Израилым и кнессетым къэралым и щы­хьэру Иерусалим игъэуващ.
 • *Япэ рангым и капитан, Хэку зауэшхуэм хахуэу хэта, дзэ-тенджыз щIэныгъэхэм я кандидат Вэрокъуэ Гъузер къызэралъхурэ илъэс 99-рэ ирокъу.
 • *Америкэм щыщ актёр, хьэ­ры­чэтыщIэ, политик Шварценеггер Арнольд и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • *Политик, УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Железняк Сергей и ныбжьыр илъэс 45-рэ ирокъу. Псоми еджэн…