ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрийрэ Силуанов Антонрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэхухэм

2016-07-27

 • КIуэкIуэ Ю. А. лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм финансхэмкIэ и министр Силуанов А. Г.
 •   Псоми еджэн…

Израилым макIуэ

2016-07-27

 • Израилым щыIэ шапсыгъ къуажэ Кфар-Камэ бадзэуэгъуэм и 27 – шыщхьэуIум и 2 махуэхэм щекIуэкIыну Шэрджэс щэнхабзэ фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгэ Республикэмрэ щыщу хэтынухэр нышэдибэ ежьащ.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2016-07-27

 • Вьетнамым щагъэлъапIэ къэралым и щхьэхуитыныгъэм щIэбэнурэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэр
 • 1950 – 1953 гъэхэм екIуэкIа хэку щхьэхуитщIыжакIуэ зауэм, Корее Ипщэмрэ Ищхъэрэмрэ щызэпэщIэтам, КНДР-м къыщихьа текIуэныгъэм и махуэр егъэлъапIэ
 • Псоми еджэн…

2016-07-27

Уэрэдыжь. Сурэтыр СэвкIуий Хьэмид ищIащ

ЩIыуэпсым и макъ

2016-07-27

 • ЩIыпIэцIэхэр
 • Псыущхъуэ
 • ЩIыпIэцIэр Iыхьищу зэхэлъщ: «Псы-у(ы)-шъ(у)хъо».
 • Шапсыгъ диалектым ирипсалъэхэм зэрыжаIэмкIэ, «псыущхъуэ» псалъэм «узыпхрыплъу къабзэ», «уафэм хуэдэу къащхъуэ» мыхьэнэхэращ къарыкIыр.
 • Ар дыдэм щыхьэт тохъуэ бзэ щIэныгъэхэм я доктор, щIэныгъэлI КIуэкIуэ Джэмалдин. Абы зэритхымкIэ, псалъэм и иужьрей пычыгъуэм «щхъуантIэ» мыхьэнэ иIагъэнущ икIи псалъэпкъитIым я зэхуаку дэувэ «уы» префиксыр «ущхъуэнтIын», «кIуэ пэтми нэхъ щхъуантIэ хъун» жыIэгъуэхэращ зыхуэкIуэжыр.
 • Псоми еджэн…

Жаншэрхъ

2016-07-27

 • БэнэкIэ  хуит
 • Хъущтым  и  Iэмал  щэхухэр
 • КъБР-м спортымкIэ и министр, Олимп джэгухэм я чемпион Хъущт Аслъэнбэч Прохладнэ къалэм дэт сабий-ныбжьыщIэ спорт школым бэнэкIэ хуитымкIэ и къудамэм и гъэсэнхэм яIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

2016-07-26

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр Опрышкэ О. Л. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • Тхыдэ щIэныгъэм зегъэужьыным езым и щхьэкIэ зэфIэкIышхуэ зэрырихьэлIам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым къыпэкIуэу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Опрышкэ Олег Леонид и къуэм.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 12-м
 • №81-УГ

Опрышкэ ягъэлъапIэ

2016-07-26

 • Опрышкэ Олег тхыдэтх, архивист цIэрыIуэщ, «Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институт» федеральнэ къэрал бюджет щIэныгъэ IуэхущIапIэм тхыдэмкIэ и секторым и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжьщ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, УФ-м и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я союзхэм хэтщ.
 • Псоми еджэн…

Унагъуэр зэтезыIыгъэ лъапIэныгъэхэр зыхъумэхэр

2016-07-26

 • «Лъагъуныгъэмрэ зэхуэпэжыныгъэмрэ папщIэ» дамыгъэхэмкIэ ягъэлъэпIащ Бахъсэн районым щыщу илъэс куэд лъандэрэ зэхуэпэжу зэдэпсэу зэщхьэгъусэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2016-07-26

 •   Эсперантэ бзэм и махуэщ
 • 1770 гъэм, Урыс-Тырку зауэм и зэманым, генерал Репнин Николай зи пашэ дзэм Измаил быдапIэр къащтащ.
 • 1805 гъэм Везувий вулканыр къибыргъукIри, Неаполь къалэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр зэтрикъутащ. А гузэвэгъуэм цIыху мин 26-м нэблагъэ хэкIуэдауэ щытащ.
 • Псоми еджэн…