ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм и щIыналъэхэм щыIащ

2017-12-09

 • Дыгъэгъазэм и 7-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэщIэр зригъэлъэгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-12-09

 • Дыгъэгъазэм и 9, щэбэт
 • ЛъэпкъгъэкIуэд щIэпхъаджагъэ зыкIэлъызэрахьэу ягъэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж, геноцидыр мыдэным я дунейпсо махуэщ
 • Iулъхьэ тын-къеIыхыным пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. 2003 гъэм Меридэ къалэм (Мексикэ) щекIуэкIа конференцым Iэ щытрадзауэ щытащ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм Коррупцэм пэщIэтыным хуэунэтIауэ къищта конвенцэм.
 • Урысейм щагъэлъапIэ Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэр
 • Псоми еджэн…

Я лэжьыгъэр йофIакIуэ

2017-12-09

 • Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къызэIуаха реабилитацэ къудамэм и лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зыщигъэгъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Расторгуевэ Светланэ. ЗэIущIэм хэтащ министерствэм и штатым хэмыт невролог нэхъыщхьэ Дэлэл Индирэ, район сымаджэщхэм къикIа дохутырхэр.
 •   Псоми еджэн…

Инал и япэ ехъулIэныгъэ

2017-12-09

 • Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорткомплексым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныбжьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал.
 •   Псоми еджэн…

ЩIымахуэ зэхьэзэхуэхэм щIадзэ

2017-12-09

 • Налшык и курыт еджапIэ №31-м и IэрыщI губгъуэм щыщIидзащ КъБР-м и къалащхьэм и администрацэм и Iэтащхьэм и кубокыр футболымкIэ къэхьыным теухуа щIымахуэ зэхьэзэхуэ зэIухам. Языныкъуэхэр абы Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIымахуэ чемпионаткIэ йоджэ.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-12-09

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 11
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «КъэкIуэнур зейхэр». Мэкъумэш щIэныгъэхэм я кандидат Къанэмэт Арифэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Iуэху куэдым теухуа псалъэмакъ». СССР-м и цIыхубэ артист Темыркъан Юрий (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Георгий щихъым и орденыр зыхуагъэфэща адыгэлIхэр

2017-12-09

 • Дыгъэгъазэм и 9-м Урысейм щагъэлъапIэ Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэр. Къэралыгъуэ къэс яIэжщ я лIыхъужьхэр, зауэлIхэр, цIыху хахуэхэр, узэщIакIуэхэр зэрыхаIэтыкI мардэхэр. 1769 гъэм щэкIуэгъуэм и 26-м (иджы дыгъэгъазэм и 9-м) пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм и унафэкIэ къаублауэ щытащ Георгий щихъым и орденыр яту. Дызэрыщыгъуазэщи, офицерхэр зэрагъэлъапIэ саугъэтхэм я нэхъыщхьэ дыдэр аращ. Ар зыхуагъэфащэр зауэм лIыгъэ щызыгъэлъэгъуа, къэралым зэрыхуэщхьэпэн Iуэху зыхузэфIэкIа офицерхэр, генералхэр, дзэпщхэр арат.
 •   Псоми еджэн…

Абхъаз театрым бжьыпэр еубыд

2017-12-09

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.
 • Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-12-09

 • Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • ЛыцIыкIулыбжьэ, бжьыныху щIэгъэжьыхьауэ
 • Мы ерыскъыгъуэр нэхъ къызыхащIыкIыр былымылым и тхыцIэл щабэращ. ЛыпцIэр зэпаупщI псыгъуэ цIыкIуурэ, и кIыхьагъыр см 3 – 4, и хьэлъагъыр г 10 – 15 хуэдизурэ. Шыгъу трагъэщащэри тIэкIу щагъэлъ. ИтIанэ Iэнэм тралъхьэри ягъэжэпхъ. Бжьыныхур яукъэбз, пIащIэурэ яупщIатэ. ТебэкIэ тхъу къагъэплъ, абы лы шыуар мыIув дыдэу иралъхьэ, зэIащIэурэ, тхъуэплъ къищIыху ягъажьэ, бжьыныху упщIэтар хакIутэри, зэIащIэурэ дакъикъэ 1 – 3 хуэдизкIэ ягъажьэ, абы шыбжий сыр хьэжа хагъэщащэ. Псори зэрызэщIэлъу, зэрызэIащIэм хуэдэурэ, тхъуэплъ дахэ хъуху ягъажьэ. Абы и ужькIэ шатэ тIэкIу щIакIэ, зэIащIэ, тебащхьэр трапIэ- ри, мафIэ щабэм тету дакъикъэ зы-тIукIэ ягъэбэкхъ. Iэнэм, зэрызэщIэлъу, тепщэчкIэ трагъэувэ. ПIастэ, мырамысэ хуабэ, щIакхъуэ, лэкъум дашх.
 • Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий: Президент хэхыныгъэхэм зэрыхэтынум теухуауэ Путин Владимир ищIа унафэр иджыри зэ щыхьэт тохъуэ лъэпкъ куэд щыпсэу Урысейм и цIыхухэм я псэукIэмрэ къэралым и къэкIуэнумкIэ абы и щхьэкIэ жэуаплыныгъэшхуэ зэрихьым

2017-12-07

 • Ди къэралым и Iэтащхьэм и зи чэзу президент хэхыныгъэхэм хэтыну Путин Владимир Владимир и къуэм мурад зэрищIам икъукIэ гуапэу икIи гугъэшхуэхэр ирапхыу IущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэр. Ар иджыри зэ щыхьэт тохъуэ лъэпкъ куэд щыпсэу Урысейм и цIыхухэм я псэукIэмрэ къэралымкIэ абы жэуаплыныгъэшхуэ и пщэ зэрыдилъхьэжым.
 • Ди Президентым урысей жылагъуэм щиIэ Iулыдж лъагэ дыдэм, дунейпсо терроризмэм ебэныным къыщихьа ехъулIэныгъэхэм, къэралым и экономикэ, зыхъумэжыныгъэ IэнатIэхэр гъэбыдэным зэпымыууэ зэрегугъум я фIыгъэкIэ абы цIыху куэд дыдэ и телъхьэ зэрыхъунум шэч хэлъкъым.
 • ЯРОСЛАВСКАЯ Маринэ.