ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2014-08-30

 • Ар пэжщ
 • Зыри здэпхьынукъым
 • СулътIан Сулеймэн и лIэгъуэр къэмыс щIыкIэ и дзэм и нэхъыщхьэр къриджэри, зыщIэхъуэпс Iуэхугъуищ жриIащ:
 • Япэрауэ, лIэмэ, зыдалъхьэну бэныр кхъэм зыхьын хуейуэ унафэ ищIар Уэсмэн пащтыхьыгъуэм и дохутыр нэхъ Iэзэ дыдэхэрщ.
 • Псоми еджэн…

2014-08-30

 • Си къалэ
 •  Шы лъакъуэм налхэр къафIыщIэпчу,
 • ЖаIэж, си къалэр ущытауэ.
 • Уи бийр къыпхуэкIуэм, пхуэмышэчу
 • Сэ сфIощI ар щIэпщIэу щытар аруэ.
 • Псоми еджэн…

Налшык и унафэщIхэр

2014-08-30

 • Жэуаплыныгъэ зыпылъ IэнатIэ гугъу
 •  ЦIыхубэ депутатхэм я Налшык къалэ Советым и исполкомым и унафэщIу щыта дэтхэнэми и гъащIэм, и лэжьыгъэм, Iуэху зехьэкIэу бгъэдэлъамрэ хэлъэту иIамрэ, шэч хэмылъу, къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ къалащхьэм и тхыдэмрэ илъэс зэхуэмыдэхэм абы игъуэта зыужьыныгъэмрэ.
 • Псоми еджэн…

2014-08-30

 • ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ
 •  Лъэпкъ IэщIагъэлIхэм я кIыщ
 •  Къалащхьэм дэтщ курыт школрэ гъэсапIэу 100-м нэс. Абыхэм йокIуалIэ сабий минхэр. Гъэсэныгъэ екIурэ курыт щIэныгъэрэ зыгъуэта ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIхэм щыхагъахъуэ Налшык, республикэм и нэгъуэщI щIыпIэхэм, гъунэгъу щIыналъэхэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм.
 •   Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-08-28

2014-08-28

 • «Анэм и щIыхь» медалыр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Сабиитху, нэхъыбэ тэмэму зэрагъэсам папщIэ «Анэм и щIыхь» медалыр етын
 • Албот Шакурэ Хьэрун и пхъум – сабии 6-м я анэм
 • Аргентовская Еленэ Михаил и пхъум – сабии 5-м я анэм
 • Бабыгуей Iэминэ Борис и пхъум – сабии 7-м я анэм
 • Башиевэ Iэминат Iэнуар и пхъум – сабии 5-м я анэм
 • Бэрэздж Ларисэ Шагъир и пхъум – сабии 5-м я анэм
 • Псоми еджэн…

ЩIы Iуэхуми топсэлъыхь

2014-08-28

 • КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм и япэ Iыхьэм щыхэплъащ 2014 гъэм КъБР-м и республикэ бюджетыр гъэзэщIа зэрыхъум. Республикэм и Правительствэм и пщэ иралъхьащ финанс документ нэхъыщхьэм и социальнэ унэтIыныгъэр нэхъри белджылы зыщI зэхъуэкIыныгъэхэр игъэхьэзырыну.
 •   Псоми еджэн…

ЗэхъуэкIыныгъэщIэхэр лэжьыгъэм халъхьэ

2014-08-28

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм шыщхьэуIум и 27-м щекIуэкIащ республикэм и егъэджакIуэхэм я пленарнэ зэхуэсышхуэ. Абы къыщапщытэжащ илъэс блэкIам яIа ехъулIэныгъэхэр, зыхунэмыса Iуэхугъуэхэр, 2014-2015 гъэ еджэгъуэщIэм зэфIахыну лэжьыгъэхэр щаубзыхуащ, мурадхэр къагъэнэхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Бзищри ягъабзэ

2014-08-28

 •  КъБР-м и къэралыгъуэм и махуэмрэ Налшык къалэр илъэс 290-рэ зэрырикъумрэ ягъэлъапIэу ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм щрагъэкIуэкI «Гъагъэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» фестивалым пищащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм. Уэрэдхэр жаIащ адыгэбзэкIи, балъкъэрыбзэкIи, урысыбзэкIи.
 • Псоми еджэн…

УдогъэлъапIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!

2014-08-28

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэм и махуэмрэ щIэныгъэм и махуэмрэ Iуащхьэмахуэ районым пшыхь зыбжанэ хуигъэхьэзыращ.
 • ШыщхьэуIум и 27-м Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ коллекционер Хаджиев Даниял и «Бгыхэмрэ губгъуэхэмрэ я макъамэ» гъэлъэгъуэныгъэр. Абы щыIащ КъБР-м и сурэтыщI пажэхэр, Урысейм и СурэтыщIхэм, Журналистхэм я союзхэм хэт Левандовский Сергей.
 • Псоми еджэн…