ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2016-10-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал наградэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм икIи щIэныгъэ-педагогикэ IэнатIэр тэмэму зэрырахьэкIым папщIэ «КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал аграрнэ университет» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр
 • Апажэ Аслъэн Къэралбий и къуэм – ректорым
 • Джабоевэ Аминэ Серго и пхъум – жылагъуэ шхапIэхэм зэрыщыпщафIэ технологиемкIэ кафедрэм и унафэщIым
 • Джыназ Борис Музэчыр и къуэм – мэкъумэш продукцэр къехьэлIэнымрэ абы елэжьынымрэ я технологиемкIэ кафедрэм и профессорым
 • Тэрчокъуэ Тимур Тэзрэт и къуэм – ветеринар медицинэмрэ биотехнологиемкIэ факультетым и деканым
 • Хьэжмэт Луанэ Мухьэж и пхъум – техническэ механикэмрэ физикэмкIэ кафедрэм и профессорым
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэр
 • Езауэ Анзор Къылышбий и къуэм – щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмкIэ проректорым
 • Якушенкэ Ольгэ Семён и пхъум - ветеринар-санитар экспертизэмкIэ кафедрэм и доцентым.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •             и Iэтащхьэ                        КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм жэпуэгъуэм и 17-м
 • №126-УГ

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Сербиемрэ я IэщIагъэлIхэр зэрызэдэлэжьэнум топсэлъыхь

2016-10-22

 • Мэкъумэш хозяйствэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтымрэ Сербием гъавэмрэ хадэхэкIхэмкIэ и институтымрэ я мурадщ гибрид нартыху лIэужьыгъуэщIэхэр гъэкIыным и лъэныкъуэкIэ зэдэлэжьэну. «Сербием къитш гибрид нартыху жылэр сытым дежи фIыщ. Ар хъарзынэу къокI, гъавэшхуи къет, нэхъыщхьэ дыдэращи, иджы зыубгъуауэ нэгъуэщI къэрал куэдым зэрыщащIым хуэдэу, генхэм я лъэныкъуэкIэ зэхъуэкIыныгъэ яIэкъым», – къыджиIащ IуэхущIапIэм и агроном нэхъыщхьэ Вэрокъуэ Заур.
 • Псоми еджэн…

ЗыгъэпсэхуакIуэ къытхуэкIуэхэм я бжыгъэм хохъуэ, ауэ…

2016-10-22

 • КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетхэм жэпуэгъуэм и 12-м «Къэбэрдей-Балъкъэрым и санаторно-курорт IуэхущIапIэхэм я щытыкIэр зыхуэдэр: узыншагъэр хъумэнымрэ зыгъэпсэхупIэхэмрэ» Iуэхум теухуауэ «стIол хъурей» ирагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

ЛэжьэкIэр «зэрагъэтэмэмыжынум» журналистхэр хегъаплъэ

2016-10-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и республикэ
 • цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэр
 • зэгуагъэхьэну мурад ящIащ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм махуэкум, жэпуэгъуэм и 13-м, иригъэкIуэкIа зэIущIэм КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Къэзанш Людмилэ къыщыхилъхьащ республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэу пщIы «КъБР-Медиа» республикэ холдингым хиубыдэу зэгуэгъэхьэнымкIэ Правительствэм и унафэм и проектыр. Абы ипкъ иткIэ зэгуагъэхьэжын хуейщ «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь» газетхэр, «Литературная Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау» журналхэр, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалыр, «КъБР-Инфо» хъыбарегъащIэ агентствэр, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэр.
 •   Псоми еджэн…

Гусман Юлий КъБКъУ-м и студентхэм яхуозэ

2016-10-22

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ЩIэныгъэлIхэм я советым и пэшым студентхэр щыхуэзащ совет, урыс театральнэ режиссёр цIэрыIуэ, телевиденэм и лэжьакIуэ, актёр, Урысей Академием кинематографие гъуазджэхэмкIэ и «Ника» япэ Лъэпкъ саугъэтыр къызэзыгъэпэща икIи абы и художественнэ унафэщI, КВН-м и къэпщытакIуэ гупым хэт Гусман Юлий. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дол Иннэ.
 •   Псоми еджэн…

IэщIагъэм зыщагъэгъуазэ

2016-10-22

 • Прохладнэ къалэм Пушкиным и цIэр зэрихьэу дэт курыт школ №8-м и еджакIуэхэм ящыщ гуп иджыблагъэ щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Журналист IэщIагъэр зэзыгъэгъуэтыну щIэхъуэпс а ныбжьыщIэхэр «КъБКъУ-ТВ» университет телевидение интернет-каналым ирагъэблэгъащ икIи абы и щэхухэм щагъэгъуэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Албот Алим дывгъэгъэгушхуэ

2016-10-22

 • Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм  иригъэкIуэкI «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо зэпеуэм и етIуанэ Iыхьэр иухащ. 2016 гъэм жэпуэгъуэм и 7 – 16-хэм республикэ МВД-м и сайтым щекIуэкIа интернет-IэIэтым ди щIыналъэм щынэхъыфI участковэр щыхахащ.
 •   Псоми еджэн…

2016-10-22

 • Жэпуэгъуэм и 22, щэбэт
 • ЩыпсалъэкIэ зэIынэ сабийхэм я дунейпсо махуэщ
 • ТхылъымпIэр зэгъэзэхуэным и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Нартхэ я дыгъэ

2016-10-22

 • IутIыж Борис
 •  Прологрэ едзыгъуитIу зэхэлъ драмэ-поэмэ
 •  Нартыжьхэм я теплъэр,и нэгу щIэт къудей мыхъуу,
 • Iэзэ дыдэу пхъэм къыхэзыщIыкIыфу щыта
 •  си къуэш закъуэ Зырамыку фэеплъ хузощI.
 • Псалъащхьэ
 • «Нартхэ я дыгъэр» ди япэ пьесэщ, 1969 – 1970 гъэхэм ттхащ. Лъабжьэ хуэхъуар а фIэщыгъэцIэр иIэу 1965 гъэм (дыстуденту) ттхауэ щыта поэмэрщ (а илъэс дыдэм поэмэр радиокIэ къатагъащ). Ди жагъуэ зэрыхъущи, пьесэм нобэр къыздэсым театр сценэр и насып къихьакъым.
 • Адыгэ пьесэ щIэхъуэпсрэ абы и IуэхукIэ гъаблэхэмыкIыу ягъэпсэууэ фэ зытезыгъауэ ди театрым дежкIэ щыуагъэ мыцIыкIуу къыдолъытэ мыр иджыри къэс (илъэс 30 хъуауэ) сценэм щIэхъуэпсу зэрыщагъэлъыр.
 • Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2016-10-22

 • Шхыныгъуэхэр
 • Пщагъэ  зыхэлъ  лэкъум
 • ПщагъэкIэ гъэтэджа тхьэвыр сэхуран дагъэ зыщыхуа Iэнэм тралъхьэри, хуэплIимэ щIыкIэу, ину, и Iувагъыр мм 3 – 4 хъууэ яху. Тхьэвыр см 4 – 5 и бгъуагъыу, см 12 – 13 и кIыхьагъыу щимэурэ е плIимэурэ зэпаупщIри, тэджын щхьэкIэ дакъикъэ зытхухкIэ щагъэлъ. ИтIанэ сэхуран дагъэ е тхъу къэплъа зэрыт шыуаным хадзэри зэрагъэдзэкIыурэ дакъикъи 3 – 4-кIэ, тхъуэплъ дахэ хъуху, ягъажьэ. Дзасэм фIаIуурэ къыхахыж, дагъэр е тхъур пагъэжын щхьэкIэ. Яшх хуабэу, шатэ, фо, кхъуей и гъусэу.
 • Псоми еджэн…