ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Урысей зэкъуэтым» и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм XXVI конференцым зыхуегъэхьэзыр

2016-12-03

 • Партым и щIыналъэ политикэ советым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэ конференцым тэмэму зыхуэгъэхьэзырыным-кIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ физкультурэ комплекс-хэр щIыным теухуа парт проектыр зэрагъэзащIэм, нэгъуэщIхэми.
 •   Псоми еджэн…

Диным хэзымыщIыкIыр дин Iуэхум тепсэлъыхьыфынукъым

2016-12-03

 • КъБР-м и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органхэм экстремизмэм пэщIэтынымкIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэр зэгъэуIунымрэ щIалэгъуалэ политикэр пхыгъэкIынымкIэ министр Къуэшырокъуэ Залым Бахъсэн муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм къыщызэригъэ-пэща зэIущIэр теухуауэ щытащ диным и лэжьакIуэхэм защIэгъэкъуэнымрэ диным дихьэх щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымрэ. ЗэIущIэм кърихьэлIащ район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Сыжажэ Хьэсэн, район администрацэм хабзэхъумэ органхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и унафэщI Тохъутэмыщ Мухьэмэд, районым и жылагъуэхэм я Iэтащхьэхэр.
 • Псоми еджэн…

ЩIэблэ узыншэ диIэн папщIэ

2016-12-03

 • Дыгъэгъазэм и 1-м, СПИД-м ебэныным и дунейпсо махуэм, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, КъБКъУ-м, СПИД-мрэ уз зэрыцIалэхэмрэ ебэнынымкIэ IуэхущIапIэм, Къалэн куэд щагъэзащIэ щIа-лэгъуалэ центрым я жэрдэмкIэ «ЩIалэгъуалэр СПИД-м и бийщ» фIэщыгъэм щIэт Iуэхугъуэ Налшык и Къэбэрдей уэрамым щрагъэкIуэкIащ. Абы кърихьэлIа ныбжьыщIэхэм лъы яту уз шынагъуэр япкърытмэ, дакъикъэ 15-м къриубыдэу къащIэну Iэмал яIащ.
 •   Псоми еджэн…

НэхъыфIхэм ящыщщ

2016-12-03

 • Республикэ МВД-м Наркотикхэр хабзэншагъэкIэ зэрызэрагъэкIуэкIым ебэнынымкIэ и управленэм (УНК) и лэжьакIуэхэр Урысей МВД-м и бэнакIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Осетинхэм я «Ныхас» лъэпкъ-щэнхабзэ центрыр ягъэлъапIэ

2016-12-03

 • Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ пшыхь. Ар теухуауэ щытащ «Осетинхэм я «Ныхас» лъэпкъ-щэнхабзэ центр» жылагъуэ зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2016-12-03

 • Дыгъэгъазэм и 3,  щэбэт
 • Ныкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1992 гъэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэуващ.
 • Компьютер графикэм и дунейпсо махуэщ
 • Пестицидхэр къагъэсэбэпу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

«Адыгэ пщащэ-2016»-м фрагъэблагъэ

2016-12-03

 • Кэнжэ къуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм «Адыгэ пщащэ – 2016» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр щрагъэкIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Кубэр жыжьэщ – Кубэр гъунэгъущ

2016-12-03

 • Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм щыхэта лъэхъэнэм къэрал лIыкIуэ гупым яхэту 1990 гъэм и накъыгъэ мазэм Кубэм зэрыщыIам, Кастрэ Фидель зэрыхуэзам теухуауэ игу къегъэкIыж.
 • Псоми еджэн…

ПхреIукI лIэщIыгъуэхэм пшынэбзэр

2016-12-03

 • ЦIыху гупсысэр хыуэ къизыгъэу пшынэбзэм и IутIыжкIэ уеджэ хъунут щэкIуэгъуэм и 22-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я уардэунэм «ПхреIукI лIэщIыгъуэхэм пшынэбзэр» фIэщыгъэм щIэту Гуэнгъэпщ Артур щита концерт гукъинэжым.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2016-12-03

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Нэхъ лъапIэ дыдэр». Анэдэлъхубзэр еджапIэхэм зэрырагъэджым теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.15 «ГуащIэм фIыщIэ пылъщ». Къумыкъу Эммэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…