ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

СНГ-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и IуэхущIапIэ центрыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и промышленнэ предприятэ нэхъ ин дыдэхэм зэрадэлэжьэнум хуэхьэзырщ

2016-04-28

 •  Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Дадэ М. А., «СНГ-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и IуэхущIапIэ центр» сатум  пымыщIа IэнатIэм и зэзыгъэуIу советым и тхьэмадэ Казаков     А. Б. сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2016-04-28

 • Мэлыжьыхьым и 28, махуэку
 • Лэжьыгъэр хъумэным и дунейпсо махуэщ. 2003 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ.
 • 1563 гъэм Москва лэжьэн щыщIидзащ япэ типографием, Фёдоров Иванрэ Мстиславец Пётррэ ящIам. Ахэращ тезыдзар япэ тхылъыр.
 • 1925 гъэм РСФСР-м и ЦIыхубэ комиссархэм я советым къыдигъэкIащ «Къалэдэсым и цIэ-унэцIэр, и адэцIэр зэрыт и тхылъым ар щыпсэу щIыпIэри къыщыгъэлъэгъуэным теухуауэ» унафэр.
 • Псоми еджэн…

Тутыкъу Анзор: «Иужьрей илъэситIым сабий зеиншэхэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым фэтэр щитIым щIигъу щаухуащ»

2016-04-28

 •  Дзэлыкъуэкъуажэ иджыблагъэ щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм фэтэрыщIэхэм я IункIыбзэIуххэр щратащ сабий зеиншэхэм ящыщу зыбжанэм. 2012 гъэм мазаем и 29-м къащта Федеральнэ закон №159-м ипкъ иткIэ къэралым и пщэ дилъхьэжащ ахэр балигъыпIэ щиувэм ирихьэлIэу щыпсэун фэтэрхэмкIэ къызэригъэпэщыну.
 • Псоми еджэн…

Медицинэ IуэхущIапIэщIэ Дзэлыкъуэкъуажэ щолажьэ

2016-04-28

 • Район сымаджэщым хиубыдэу Дзэлыкъуэкъуажэ къыщызэIуахащ гъуэлъыпIи 10 зыщIэт гинекологие къудамэ. Абы махуэкIэ сымаджэщым екIуалIэурэ зызыгъэхъужынухэр зыщIэлъын пэши хэтщ. Медицинэ IуэхущIапIэр зыхуеину IэмэпсымэхэмкIэ, унэлъащIэкIэ зэгъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Налшык щыпсэухэмрэ ди хьэщIэ лъапIэхэмрэ гу зылъатапхъэ

2016-04-28

 • Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм дызыхуэкIуэ гуфIэгъуэ махуэхэм Абхъазым и утыкур цIыху зэблэкIыпIэу зэрыщытынум къыхэкIыу абы къыщызэрагъэпэщ тхьэмахуэ жармыкIэхэр иримыгъэкIуэкIыну триухуащ.
 •   Псоми еджэн…

Гурыщхъуэ лъэпкъ фымыщI

2016-04-28

 •  «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:2 (0:1). Прогресс. «Биолог» стадион. Мэлыжьыхьым и 25-м. ЦIыху 300 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Щэхухэр куэд мэхъу

2016-04-28

 • Елизаветэ ЕтIуанэр Инджылызымрэ Ирландие Ищхъэрэмрэ я пащтыхьщ (абыхэм яхэгъэхьэж Австралием къыщегъэжьауэ Ямайкэм нэс щыIэ къэрал 15-р). Мэлыжьыхьым и 21-м зи ныбжьыр илъэс 90 ирикъуа а бзылъхугъэр анэщ, анэшхуэщ, анэшхуэм и анэщ. Къыщалъхуа махуэм къыдэкIуэу абы егъэлъапIэ нэгъуэщI юбилейхэри: и щхьэгъусэ герцог Эдинбургскэр илъэс 95-рэ, и хьэгъуэлIыгъуэр зэрекIуэкIрэ илъэс 70, пащтыхьыгъуэр зэрыIэрыхьэрэ илъэс 65-рэ зэрырикъур. Ауэ абы къегъэщIылIа Iуэху псори фIы защIэ? «Зауэ щIыIэм» и зэманым Кремлым Виндзорхэ я унэм хуэгъэза Iуэху иригъэкIуэкIыу щытащ, «Унэ» цIэр фIащауэ. Ди тIасхъэщIэххэм куэд къахутэфащ.
 •   Псоми еджэн…

2016-04-28

Адыгэ ныпым и махуэр Налшык щагъэлъапIэ. 2016 гъэ, мэлыжьыхьым и 25 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2016-04-28

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэгузыужь нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 6.55 «ГукъэкIыжхэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Гочияев Сэхьид и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 ТекIуэныгъэ  Иным   и   махуэм   ирихьэлIэу.   «Къэ-бэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил  (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 8.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ». ШколакIуэхэм я гуманитар телевизионнэ олимпиадэр (12+)
 • 17.00 КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс»     театрым  и концерт. ПэщIэдзэр (12+)
 • 17.45 «Чемпионхэр». СССР-м   алыдж-урым  бэнэкIэмкIэ спортым и мастер ГъуэплъащIэ Замир (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий хуэзащ КъБР-м и цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим

2016-04-27

 • КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэ IуэхущIапIэу Москва щыIэм дыгъуасэ щыхуэзащ творческэ IуэхукIэ къалащхьэм кIуа, республикэм и цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим.
 •   Псоми еджэн…