ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэр хъумэным  и дунейпсо  махуэм  и  щIыхькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «Instagram»-м щиIэ напэкIуэцIым республикэм щыпсэухэм щохъуэхъу

2020-06-02

 • «Ди сабийхэм я нэгум кърих гуфIэгъуэр, зыIэрагъэхьэ ехъулIэныгъэхэмрэ лъагапIэщIэхэмрэ ахэр зэрыригушхуэр балигъхэм ди дежкIэ нэхъ лъапIэ дыдэу щыIэхэм ящыщщ.

Псоми еджэн…

И бюджетыр зыхущыщIэхэр иригъэкъужын папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къратынущ сом мелуани 180-м щIигъу

2020-06-02

 • Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэхэм яридэIэпыкъуным хухихащ сом меларди 100. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Субсидиехэр республикэ бюджетхэм хуаутIыпщынущ, 2020 гъэм накъыгъэм и 1-м ирихьэлIэу абыхэм къаIэрыхьа налогхэр, налогыу щымыт мылъкухэр илъэситI блэкIам яIа хэхъуэхэм нэхърэ нэхъ мащIэ хъуащи, ахэр ирагъэкъужын папщIэ.

Псоми еджэн…

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-06-02

 • Мэкъуауэгъуэм и 2, гъубж
 • Къэуат зыщIэлъ ерыскъымрэ шхынкIэ емыгъэлеинымрэ я махуэщ
 • Италием егъэлъапIэ Республикэ щыхъуа махуэр (1946 гъэм)
 • Азербайджаным и граждан авиацэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1920 гъэм РСФСР-мрэ Тыркумрэ дипломатие зэхущытыкIэ зэхуаIэ хъуащ.
 • 1924 гъэм США-м щыпсэу индейцхэр а къэралым и цIыхуу къызэралъытэ унафэм Iэ щIадзащ.

Псоми еджэн…

Жыгым  къудамэщIэ  къызэрыдэжыжым  хуэдэщ  гъащIэри

2020-06-02

 • Хэку зауэшхуэм имыгъэгуIа унагъуэ гъуэтыгъуейщ. Абы и ужь къэкIуа илъэсхэми щысхь яIакъым. А лъэхъэнэм си сабиигъуэ лъапцIэрышэр ирихьэлIами, цIыхубэм яшэчам си анэшхуэ Хъущт ФатIимэт зэпымыууэ сыщIигъэдэIуу къекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Хьэшыр Чылар теухуауэ

2020-06-02

 • Коллекционер цIэрыIуэ Тхьэкъуахъуэ Iэуес иджы дыдэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIащ «Предметы коллекционирования, посвящённые первовосходителю на Эльбрус Килару Хаширову» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Сабийхэр ягъэгуфIэ

2020-06-02

 • Хабзэ хъуащи, мэкъуауэгъуэм и 1-м дэнэкIи щагъэлъапIэ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр. Коронавирусым  и зэранкIэ ди къэралыр, республикэр мы зэма-  ным щытыкIэ къызэрымыкIуэм итми, махуэшхуэр ныбжьыщIэхэм гукъинэ ящыхъуным  дэнэкIи щыхуэнабдзэгубдзаплъэщ.

Псоми еджэн…

Гъуазэхэр

2020-06-02

 • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтыр къыщызэIуахагъащIэ зэманхэм щыщIэдзауэ IуэрыIуатэр нэхъ гулъытэ зиIэхэм ящыщ зыщ. Япэ дыдэу ди институт штатым хэхуауэ щыта адыгэ узэщIакIуэ ЩэрылIокъуэ Талъостэн   и IуэхущIафэу къагъэлъэгъуауэ щытари аращ — «фольклорист».

Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрыр нобэ

2020-06-02

Налшык щхъуантIагъэм щIигъэнащ. 2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм и 1 Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-06-02

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39,
 •  41 — 48, 50 — 51,  54 — 57, 62-хэм итщ).
 • Iэта-Ильяс мэдыхьэшхри:
 • — Насып уиIэти, Нэкъар, абы щыгъуэ уэ утщIыгъуатэкъым. Къэхъуаращи… ПцIыхужыркъэ-тIэ уэ Жэфар и хьэлыр? Къэбэрдей адыгэхэм Инал Нэху зэраIэм ирибампIэурэ, езыми модэ Болгар жыхуаIэм къыщалъхуу къэкуэша таурыхъыр «Аспарух и цIэкIэ» къиужьгъыжри… Сытми, къущхьэ-тэтэр хьэблэ зытIущым дэсхэр къэбэрдейхэм яриуштыну Жэфар яужь ихьащ «Аспарух и цIэкIэ».

Псоми еджэн…

Хэкупсэ нэс Джэрыджэ Хьэсэн

2020-06-02

 • Жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ Iэзэ, цIыху щыпкъэ, адыгэхэм илъэс куэд щIауэ хьэлэлу яхуэлажьэ Джэрыджэ Хьэсэн Хьэнахъуэ и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэ

2020-06-02

 • Щызэпигъэуаи къэхъуу, 1980 — 1995 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топджэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуауэ щыта Гъубж Вячеслав. Нобэр къыздэсым абы и гугъу ящIыжу щIэх-щIэхыурэ зэхыбох.

Псоми еджэн…

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкI телеграммэ

2020-05-30

 • Мейкъуапэ къалэ, Пионерскэ уэрам, 199
 • Адыгэ Республикэм и Администрацэ
 • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат Къэралбий и къуэм деж,
 • Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм Iэригъэхьэжын папщIэ

 • ПщIэ зыхуэсщI Исхьэкъ Шумахуэ и къуэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу илъэс 90 узэрырикъуамкIэ.
 • ТхакIуэ, усакIуэ икIи узэщIакIуэ щэджащэ, псэ къабзэ икIи зэчиифIэ, цIыху къызэрымыкIуэ икIи хэкупсэ нэс уэ уи творчествэ куумкIэ лъагэу пIэтащ укъыщалъхуа Адыгейм и щIыхьыр, хэлъхьэныгъэшхуэ хуэпщIащ къэралым и щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэу лъэпкъ куэдым зэдайм и хабзэфIхэр гъэбэгъуэным.
 • Щхьэхуэу къыхэзгъэщыну сыхуейщ жыджэру узыхэт жылагъуэ лэжьыгъэми мыхьэнэшхуэ зэриIэр, щIэблэщIэ зэчиифIэхэр унэтIыным гулъытэ хэха зэрыхуэпщIыр.
 • Сынохъуэхъу ужану, уузыншэу упсэуну, фIыуэ щыIэр къохъулIэну.
 • ПУТИН Владимир.
 • Москва къалэ,
 •  2020 гъэм накъыгъэм и 28-м

Адыгэ литературэм и классик

2020-05-30

 • Зыхуэзгъадэ щымыІэ шынэхъыжь!
 • Адыгейми, КъБР-ми, КъШР-ми я цІыхубэ тхакІуэ цІэ лъапІэхэр зезыхьэ, СССР-м, Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм я Къэрал саугъэтхэр, ­Шолохов Михаил и цІэкІэ щыІэ, ДАХ-м я дунейпсо саугъэтхэм, Островскэ Ни­колай и цІэкІэ щыІэ саугъэтхэр зы­хуагъэфэща, зэрыадыгэ дунейуэ зэ­рыгушхуэ тхакІуэшхуэм нобэ уи ныбжьыр илъэс 90 зэрырикъур богъэлъапІэ. Сыхуейт мы махуэм и цІэкІэ гум къыб­гъэдэкІыу хъуэхъукІэ зыпхуэзгъэ­зэну.

Псоми еджэн…

Щхьэгуэшым защIегъакъуэ

2020-05-30

 • УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий ахъшэкIэ защIигъэкъуащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэ­туей къуажэм щыпсэу унагъуи 10-м.
 • Интернет Iэмалыр къигъэсэбэпу, иджыблагъэ депу­татыр цIыхухэм я гукъеуэхэм щедаIуэм, коронавирус узыфэр щекIуэкI зэманым щытыкIэ гугъу зэрихуар къы­хагъэщу абы зыхуагъэзащ зи гугъу тщIа къуажэм дэс унагъуэ зыбжанэм.
 • Щхьэгуэшым абыхэм яхухихащ езым и ахъшэу сом мин тхурытху. ДэIэпыкъуныгъэр къуажэм дэс нэхъыжьхэм я зэгухьэныгъэм Iэрагъэхьэри, зратахэм лъагъэIэсыжащ.
 • ПЕЧОНОВ  Владилен.

Мэкъуауэгъуэм и 1-р Сабийхэр хъумэным и ­дунейпсо махуэщ

2020-05-30

 • Ирепсэу ди Хэкур!
 • Сытым щыгъуи къытхуэгуапэу,
 • КъытлъэIэсу псоми япэ,
 • НэхъыфI дыдэу хэт дэ тлъагъур?
 • — Ар ди мамэщ!

Псоми еджэн…