ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-10-30

ЗышыIэныгъэмрэ мамырыгъэмрэ къыхураджэ

2014-10-30

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щаIущIащ «Дин пэжхэр: зышыIэныгъэмрэ мамыру зэдэпсэунымрэ къыхуеджэн» конференцым хэтыну республикэм къеблэгъа хьэщIэ лъапIэхэм. КIуэкIуэ Юрий  фIэхъус псалъэкIэ къызэIуиха иужькIэ жиIащ республикэм щекIуэкIыну зэIущIэ щхьэпэр  и гуапэ зэрыхъур.
 •   Псоми еджэн…

ЗэфIагъэкIар къапщытэж, къапэщылъыр яубзыху

2014-10-30

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и XXIV конференцым и ещанэ Iыхьэр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и унафэщI Егоровэ Татьянэ, и къуэдзэхэу Бозий Натбий, Жанатаев Сэлим, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Битокъу Владимир, партым и лIыкIуэу Москва  къикIа Калягин Василий сымэ, нэгъуэщIхэри.

2014-10-30

 • ЗэхъуэкIыныгъэм и телъхьэхэр 
 • УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт Фетисов Вячеслав къыхилъхьащ зи ныбжьыр илъэс 21-рэ иримыкъуахэм фадэ ирамыщэным теухуа хабзэ къащтэн хуейуэ. Иджыпсту щыIэ законымкIэ, илъэс 18 ирикъуа дэтхэнэми ар ди къэралым къыщищэхуну хуитщ.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2014-10-30

 •   Политикэ IуэхукIэ зэхэзехуэн зэращIам и зэранкIэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ
 •  Инженер-механикым и махуэщ
 •  1653 гъэм Урысейм унафэ къыщыдэкIащ дыгъуэгъуакIуэхэмрэ хъунщIакIуэхэмрэ ямыукIыу къамышыкIэ яубэрэжьыну, итIанэ и Iэпхъуамбэр паупщIу Сыбыр ягъэкIуэну.
 •  1711 гъэм къэбэрдей зауэлIхэм Мурад-СулътIан зи пашэ тыркудзэр хагъэщIащ.
 •  Мысырым и дзэ къулыкъущIэ, Штаб нэхъыщхьэм и унафэщIу, къэралым зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта Февзи (Хьэхъу) Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ирокъу.
 •  Кхъухьлъатэзехуэ, Иорданием и ЛIыхъужь, къэралым и парламентым и депутат Шурдым Ихьсан и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 •  СурэтыщI-живописец, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Акъсырэ Михаил и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 5 – 6, жэщым градуси 3 – 5 щыхъунущ.

Апэнэсым и пшыхь

2014-10-30

 • Налшык къалэм и школ №6-м и еджакIуэхэм я хьэщIащ «Синяя птица» урысейпсо зэпеуэм и саугъэт нэхъыщхьэр къэзыхьа, «Утренняя звезда» телевизионнэ зэпеуэми нэгъуэщI зэхьэзэхуэхэми пашэ щыхъуа, ГИТИС-р къэзыуха, Урысейми республикэми фIыуэ щацIыху уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ, театрымрэ киномрэ я артист Апэнэс Астемыррэ «Кофи-тайм» ансамблымрэ(Москва).
 •   Псоми еджэн…

Адыгэ щIэин

2014-10-30

1468-1496 гъэхэм Мысырым и сулътIану щыта Къаит-бей и цIэр зезыхьэмэжджытыр, мыдрисэр, мавзолейр иджыпсту Каир зыгъэдахэ ухуэныгъэхэм ящыщщ. Ар Къаит-бей и къуэ аль-Насир Мухьэмэд иригъэщIауэ щытащ. Сурэтыр трихащ иджыблагъэ Каир зыщызылъыъьа ди корреспондент Къарей Элинэ

Хрущеврэ Брежневрэ зэдзэкIакIуэхэм зэрадэлэжьар

2014-10-30

 •  - Иджыпсту къэрал унафэщIым и докладыр зэIущIэм и пэ къихуэу зэдзэкIакIуэхэм иратыркъым зыхагъэгъуэзэн папщIэ, – жеIэ Хрущевым дэлэжьа зэдзэкIакIуэ Бреус Евгений. – Совет лъэхъэнэм и зэманым ар Iэмал зимыIэт. Ауэ абы щыгъуэми зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI зэдзэкIакIуэр тхылъымпIэ напэм еплъ нэхърэ, псалъэм гупсэхуу едэIуэныр нэхъ къищтэрт, апхуэдэу нэхъ ущыуэнутэкъым. Генсек Хрущев Никитэ нэхъ пасэу хуагъэхьэзыра, партым и ЦК-р зыхэплъэжа тхыгъэм куэдрэ къыщытекI щыIэт.
 • Псоми еджэн…

2014-10-30

 • Лермонтов Михаил къызэралъхурэ илъэс 200 ирокъу
 • Сыт щыгъуи зыгуэр къохъу
 • Лермонтов Михаил щыпсэум дунейм къытехьар и зы тхылъщ, абы и усэ 400-м щыщу къыхихар 26-рт. Ар икъукIэ и щхьэ хуэткIиижт, икIи фIыуэ къыгурыIуэрт Пушкин и ужькIэ ди къэралым усэ щытебдзэныр жэуаплыныгъэ ину зэрыщытыр. Лермонтовым и усэхэр ипэкIэ плъэ зэпытт, уеблэмэ, къэкIуэнури къыхэщырт. XIX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм (тхакIуэр илъэс 15-м иту) абы революцэ къэхъункIэ зэрыхъунур къищIат («Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет»), апхуэдэу Граждан зауэ шынагъуэми («И пища многих будет смерть и кровь») тетхыхьат. А усэ сатырхэр абы и еджакIуэ дэфтэрым иритхауэ щытащ. УсакIуэр пасэу дунейм зэрехыжынури зыхищIэрт: «Кровавая меня могила ждет, Могила без молитв и без креста». Лермонтов  Псыхуабэ деж щыщIалъхьам хуагъэува сыным и цIэм фIэкIа зыри теттэкъым. ТхакIуэм къыщIэнахэр и анэшхуэм Тарханы иригъэшэжу щIригъэлъхьэжа иужь абы и кхъащхьэм  члисэ щаухуауэ щытащ.
 • Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ нэтынхэр

2014-10-30

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 •  Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.30 «Си Хэку». Урысейм и МВД-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и ансамблым и концерт (12+)
 • 7.10 Крымшамхалов Исмэхьил теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 8.10 «ЩIэныгъэлI». Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Алъшагъыр Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ДэкIуеипIэ». СурэтыщI Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Сэлам алейкум» телерадиофестивалыр илъэс 25-рэ ирокъу. Репортаж
 • Псоми еджэн…