ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэскэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр Инжыджокъуэ Сэфарбий егъэзащIэ

2016-09-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и чэнджэщэгъуу зэрагъэувам къыхэкIыу, Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ самоуправленэмкIэ и советым и дыгъуасэрей сессием администрацэм и Iэтащхьэ къулыкъур АфIэунэ Аслъэн щыщхьэщахащ. ЩIыналъэм и унафэщIым и къалэнхэр игъэзэщIэну пщэрылъ щащIащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэу лэжьа Инжыджокъуэ Сэфарбий.
 • Псоми еджэн…

Адыгэбзэ яджынущ

2016-09-28

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэмрэ Сирием, Иорданием щыщ ди лъэпкъэгъу студентхэмрэ я зэIущIэ. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар ныбжьыщIэхэр зыхуей-зыхуэныкъуэхэр, еджэным зэрехъулIэр Хасэм хэтхэм зрагъэщIэнырщ, апхуэдэу зыIууэ гугъуехьхэр зэфIэхынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъунырщ.
 • Псоми еджэн…

Урысей энергетикэм и лъагъуэхэш

2016-09-28

 • Бахъсэн ГЭС-м и япэ агрегатыр зэраутIыпщрэ илъэс 80 зэрырикъур фокIадэм и 23-м абы            и хэщIапIэм щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Адыгэ цей

2016-09-28

 • КIыщокъуэ  Алим
 •  Щыгъащ си адэм сэ цеищхъуэ,
 • Хьэзыр Iупэхур сэ сощIэж;
 • А цейр си анэм и IэщIагъэт -
 • Идыфырт, ищIмэ гукъыдэж.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2016-09-28

 • Адыгэ фащэм и махуэщ
 • ХьэщхьэрыIуэ узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Атом промышленностым и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Хъуажь Фахъри: Уи сабийр нэхъыфIым хуэкIуэну ухуеймэ, япэилъэситхум и анэдэлъхубзэм фIэкIа зэхебгъэх хъунукъым

2016-09-28

 • Гур  здэщыІэм  псэр  мэкІуэж
 •  Теолог, егъэджакIуэ, юрист, зэдзэкIакIуэ, журналист Хъуажь Фахъри IэщIагъэ куэдым хуэIэижьщ, ауэ ар хэзыIэтыкIыу бгъэдэлъ хьэл-щэн нэхъыщхьэр адыгэгу зэриIэрщ. И гупсысэ зэрызэфIэувэрэ къызыхэкIа лъэпкъым  хуолажьэ, абы игу хуэмыгъуэу, хуэпэжу, и гуфIэгъуэр диIэтрэ и гузэвэгъуэр дигуэшу. Фахъри зэрыадыгэм щыхьэт техъуэр утыкухэм щыжиIэ псалъэ дыгъэлхэракъым, ар къызыхэкIам хуэфащэ адыгэлIу зэрыщытыр и псэукIэкIэ, IуэхущIафэкIэ уи фIэщ ещIыф. Хъуажьым и Iэдакъэ къыщIэкIащ лъэпкъыр зыщыгуфIыкIын лэжьыгъэ куэд. Хэхэс цIэм и дыджагъыр, хэкурыс псэукIэм и IэфIагъыр зыгъэунэхуа ди лъэпкъэгъум гъащIэм дерс, Iущыгъэ куэд къыхихащ. ЗылI ищIэн Тыркум щызэфIигъэкIыу илъэс зыбжанэ ипэкIэ адэжь хэкум къэIэпхъуэжа Фахъри лъэпкъ Iуэхум хуэжыджэрщ, къызыхэкIам хуищIэмкIэ зимыгъэнщIу мэпсэу, и гупсысэр абы хуэгъэза зэпытщ.
 • Псоми еджэн…

Нобэ Адыгэ фащэм и махуэщ

2016-09-28

 •  Лъэпкъым и гупсысэ, зэфIэкI, Iэзагъ къызытещыж
 •  ФокIадэм и 28-р Адыгэ фащэм и махуэу гъэувыным теухуа унафэр 2012 гъэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыщащтауэ щытащ. Абы къыпэджэжхэм къахэхъуэ зэпытщ – лъэпкъым и махуэ хэхахэм адыгэ фащэкIэ хуэпауэ къалэ, къуажэ уэрамхэм къыдыхьэхэр нэхъыбэ зэрыхъур ди нэгу щIокI.
 • Псоми еджэн…

ЛъэныкъуитIри арэзы къещI

2016-09-28

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Тосно» (Ленинград область) -  1:1 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 26-м. ЦIыху 1600-рэ еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

2016-09-28

 • Илъэс 30-кIэ Америкэм щылэжьа егъэджакIуэм инджылызыбзэкIэ хуиту фытхэу, фыкъеджэу икIи фыпсалъэу фригъэсэнущ.
 • Ар ядолажьэ:
 • - зи ныбжьыр илъэси 8 – 15-м ит сабийхэм;
 • - студентхэм, балигъхэм, бизнесменхэм.
 • Курсым зезыгъэтххэр тхьэмахуэм щэ къекIуэлIэнущ, тхьэмахуэ зэхуакуу 5-кIэ еджэнущ. Япэ дерсыр пщIэншэу щытынущ.
 • Инджылызыбзэ зыджыну хуейхэр 8-967-417-78-85 телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ.

НыбжьыщIэхэр афияным щыхъумэным теухуауэ

2016-09-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Наркотикым пэщIэтынымкIэ и комиссэм и зи чэзу зэIущIэр дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ министерствэ­хэм­рэ я лIыкIуэхэр, республикэм и щIы­­налъэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь и къэп­сэлъэныгъэм и пэщIэдзэм къыщыхигъэщащ 2016 гъэм и мази 8-м къриу­быдэу IуэхущIапIэм наркотикхэр хабзэм къе­мызэгъыу зэрызэрагъакIуэм кIэ­лъыплъ и IэнатIэм щIэпхъаджагъэ 755-рэ къызэры­щIигъэщар. Псоми еджэн…