ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Путинымрэ   Трампрэ  Хельсинки  щызэIуощIэ

2018-07-17

 • Финляндием и къалащхьэ Хельсинки дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэмрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ я президентхэу Путин Владимиррэ Трамп Дональдрэ я зэIущIэ. Ар куэд щIауэ дуней псор зыпэплъа Iуэхугъуэщ.

Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Кавказ  Ищхъэрэм и курых щIыналъэщ

2018-07-17

 • Ди республикэм лэжьыгъэ  IуэхукIэ къэкIуащ 
 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ, 
 • Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр
 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, хабзэхъумэ, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным пыщIа IэнатIэхэм, министерствэ зэмылIэужьыгъуэхэм, щIыналъэм щыIэ дин IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-07-17

 • Бадзэуэгъуэм и 17, гъубж
 • Урысейм и Дзэ-Тенджыз флотым и авиацэм и махуэщ
 • Этнографым и махуэщ
 • Корее Республикэм и конституцэм и махуэщ
 • Финляндием щагъэлъапIэ Демократием и махуэр
 • 1775 гъэм дунейм щыяпэу США-м къыщызэIуахащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм папщIэ сымаджэщ.

Псоми еджэн…

ФIыщIи щытхъуи яхуэфащэщ

2018-07-17

 • Зауэм и лъэужьыр зэманым щIиуфэ хуэдэт, ауэ абы зеиншагъэрэ къулейсызыгъэу къытхуихьар къыпхуэмыбжыным хуэдизщ. ХэкIуэдахэм ящыщ куэдым я кIуэдыкIамрэ къыщIамыгъэзэжамрэ я щхьэусыгъуэр нобэр къыздэсым зыми ищIэркъым. Гуауэрэ тхьэмыщкIагъэу цIыху гъащIэм къыщыхъуу хъуар а зауэр щекIуэкIа дыдэм халъхуа сабийхэми ягъэващ.

Псоми еджэн…

2018-07-17

Иорданием и щыхьэр Амман щокIуэкI Адыгэбзэр диаспорэм щыхъумэным- кIэ япэ дунейпсо зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтщ тхакIуэ Къандур Мухьэдин, профессор Бэчыжь Лейлэ, США-м щыщ прозаик Натхъуэ Къадыррэ абы и щхьэгъусэ Суадрэ. 2008 гъэ

ЩIэныгъэлI, IуэрыIуатэдж цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ  тхакIуэ

2018-07-17

 • Нало Заурбий  (Заур) Мыхьэмэт  и  къуэр
 • Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм. 1954 гъэм къыщыщIидзэри, псэуху, Нало Заурбий щылэжьащ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым, 1979 — 1987 гъэхэм Заурбий IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ и къудамэм и унафэщIу щытащ.

Псоми еджэн…

Къуныжь  Алим: СыцIыхубэ  артистщ,  цIыхубэм  сарейщи

2018-07-17

 • Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр кърагъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэмыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэзыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч хэлъкъым зэрыщыIэм, абы и щапхъэ наIуэщ Къуныжь Алим. Музыкэ театрым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист Къуныжьым  иджыблагъэ игъэлъэпIащ къыщалъхуа махуэр — абы и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ бадзэуэгъуэм и 11-м. И гъащIэ гъуэгуанэм иридгъэплъэжмэ тфIэфIу, и мурадхэм зыщыдгъэгъуазэмэ тфIэигъуэу ар ди редакцэм къедгъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Илъэс тIощI дэкIауэ…

2018-07-17

 • Франджыр тIэунейрэ футболымкIэ дунейпсо чемпион хъуащ. Япэу ар абы къехъулIащ илъэс тIощI ипэкIэ — 1998 гъэм. Абы щыгъуэм я къэралым щекIуэкIа дунейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа франджы футболистхэм яхэту дыщэ медалыр къыхуагъэфэщауэ щытащ Дешам Дидье. Иджы тренер нэхъыщхьэуи ар хузэфIэкIащ.

Псоми еджэн…

Дунейпсо Адыгэ Хасэм  и  джэпсалъэ

2018-07-14

 • Урысей Федерацэм и Президент
 • ПУТИН Владимир
 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
 • ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI
 • МАТВИЕНКЭ Валентинэ
 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым
 • и Къэрал Думэм и УнафэщI
 • ВОЛОДИН Вячеслав
 • Урысей Федерацэм и
 • Правительствэм и УнафэщI
 • МЕДВЕДЕВ Дмитрий сымэ я деж
 • Анэдэлъхубзэр хъумэныр, абыкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыныр цIыху хьэкъхэр къэзыгъэгъунэ лъапIэныгъэхэм ящыщу дуней псом къызэдалъытащ. Лъэпкъыбзэхэр къэзыхъумэ хабзэхэр иIэщ Урысейми. Урысей Федерацэм и Конституцэм къызэрыхэщымкIэ, абы хыхьэ щIыналъэхэр хуитщ езыхэм я бзэхэр къэра-лыбзэу къалъытэну, а бзэхэмкIэ егъэджэныгъэр къызэрагъэпэщыну (68-нэ едзыгъуэ).

Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Тулэ областымрэ я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу. КIуэкIуэ Юрий зи пашэ делегацэр республикэм икIри а щIыналъэм кIуащ

2018-07-14

 • Делегацэм хэтщ министерствэхэм, ведомствэхэм, сату-промышленнэ палатэм, хьэрычэт Iуэхур дэIыгъынымкIэ фондым, промышленностым, ухуэныгъэм, мэкъумэш хозяйствэм, сырьем елэжь IэнатIэм, курортымрэ туризмэмрэ я IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, бизнесым и лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зэи зыри къытекIуакъым

2018-07-14

 • «Тыркум и цIыхушхуэхэр» — аращ зэреджэр «Дунейпсо пелуан Догу Яшар» тхылъыр зыхиубыда къыдэкIыгъуэм.

Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-07-14

 • Бадзэуэгъуэм и 14, щэбэт
 • Иракым щагъэлъапIэ я революцэм и махуэр. Къэралыр зи унафэм щIэт пащтыхьыр 1958 гъэм традзри, Иракыр республикэ хабзэм зэрытеувэр хэIущIыIу ящIащ.
 • Осетие Ипщэм щыIэ мамырщIэкъу къарухэм я махуэщ
 • 1789 гъэм Бастилиер (Париж) къыщащта махуэщ. Франджы революцэшхуэм щыщIидза махуэу ягъэлъапIэ ар.

Псоми еджэн…

Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и лъэбакъуэ махуэ

2018-07-14

 • Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтыр мы гъэм къэзыуха пшынауэ Iэзэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и концерт гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Адыгэхэм траухуэ

2018-07-14

 • «Акрополь» шхапIэ-нэгузыужь центрым щекIуэкIащ «Образы мира. Народ: Адыги» альманахым и япэ Iыхьэм и лъэтеувэ пшыхь. Лэжьыгъэ щхьэпэр утыку кърихьащ тхакIуэ-зэдзэкIакIуэ, къэхутакIуэ, лъахэхутэ, тхыдэдж Осташкэ Андрей.

Псоми еджэн…

Хорватхэм  зыри къапэплъакъым

2018-07-14

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щызэдэджэгунущ Франджымрэ Хорватиемрэ. Япэр абы зэрынэсынур куэдым хуагъэфэщами, етIуанэм апхуэдэ зэфIэкI къызэкъуихыну щыгугъар мащIэ дыдэщ.

Псоми еджэн…