ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ХьэтIэхъущокъуэм и жыг хадэ»

2015-09-01

 • Тхьэмахуэ кIуар уэлбанэрилэу щытами, «ХьэтIэхъущокъуэм и жыг  хадэ» фестивалыр мы гъэм цIыхухэм нэхъ гукъинэ ящыхъуну къытщохъу, и программэр гъэщIэгъуэн дыдэу зэхэгъэувауэ щытащи.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2015-09-01

 • ФокIадэм и 1, гъубж
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэщ. 1921 гъэм Къэбэрдей АО-р къызэрагъэпэщащ.
 • Налшык къалэ и махуэщ
 • ЩIэныгъэхэм я махуэщ
 • Псоми еджэн…

Кучинэ Марие дуней псом щытокIуэ

2015-09-01

 • Китайм и къалащхьэ Пекин щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым и иужьрей махуэм ди лъахэгъу Кучинэ Марие дыщэ медаль къыщихьащ.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и Къэралыгъуэм и щIыхькIэ

2015-09-01

 • КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и IуэхущIапIэм щекIуэкIащ «Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм Урысей къэралым зиужьынымкIэ я мыхьэнэр» зи фIэщыгъэ зэIущIэр. Ар траухуащ КъБР-м и Къэралыгъуэм, Налшык къалэм я махуэхэм. Кърагъэблэгъащ республикэм щыIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. Iуэхум тепсэлъыхьын ипэ республикэм, Налшык къалэ я тхыдэм зэ ириплъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

2015-09-01

 • КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетыр, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-р, КъБР-м и Журналистхэм я союзыр, КъБР-м и ТхакIуэхэм я союзыр, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м, «Налшык» ОРТК-м, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодежь» газетхэм, «Литературная Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр» журналхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» РИА-м, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, «КъБР-м и СМИ-хэм я IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ комплекс центр» ГКУ-м, «Тетраграф» ООО-м я лэжьакIуэхэр игъуэ нэмысу Гъурф Беллэ Владимир и пхъур, «Къэбэрдей-Балъкъэр ВТК-м и унафэщIым радиомкIэ и къуэдзэр, зэрылIам къыхэкIыу абы и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ яхуогузавэ.
 •  

Си еджапI – cи къежьапIэ

2015-09-01

 • Мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ унэтIыныгъэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  егъэджэныгъэ
 • IэнатIэм  и  лэжьакIуэхэм  я  зэIущIэм
 • КъБР-м  и  Iэтащхьэ  КIуэкIуэ  Юрий  къыщипсэлъар
 •  
 • Егъэджэныгъэ IэнатIэр увыпIэ пэрытхэм хуэгъэкIуэн
 •  
 • Нобэ мы пэшым щIэсщ IэщIагъэ нэхъыфI дыдэр зи гъащIэм и купщIэ цIыхухэр, ахэращ къытщIэхъуэ щIэблэм и къэкIуэнур, апхуэдэу щыщыткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ди къэралымрэ я къэкIуэнур зэлъытар.
 • Дэ тщыщ дэтхэнэри хуейщ республикэр зэпIэзэрыту, экономикэ и лъэныкъуэкIэ зызыужьауэ, псэукIэфI здэщыIэу илъагъуну. А мурадым ухуэзышэ гъуэгур егъэджэныгъэм зегъэужьынырщ, абы къыхэкIыу дэ псэуныгъэ мыхьэнэ ин дыдэ зиIэ а унэтIыныгъэр япэ идогъэщ, егъэджэныгъэ IэнатIэр увыпIэ пэрытхэм хуэшэным, ар иджырей зэманым къигъэувхэм егъэзэгъыным теухуа къалэнхэр догъэув. Абы папщIэ дызыхуеину инновацэ, щэнхабзэ, псэкупсэ лъэщагъ, нэхъыщхьэращи, зи Iуэхум хуэпэж егъэджакIуэхэр диIэщ. Си фIэщ мэхъу педагогхэр ар зэфIэгъэкIыным жыджэру зэрыхыхьэнур, фэ фегугъуу къыддэвмыIыгъмэ, сыт хуэдэ реформэхэри, щIэуэ къыхалъхьэхэри къыдэхъулIэнукъым. Иужь илъэсхэм республикэм куэд щызэфIагъэкIащ егъэджэныгъэм и инфраструктурэр егъэфIэкIуэным теухуауэ. Школ, зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр щаIыгъ IуэхущIапIэ зыкъом яухуащ е зэрагъэпэщыжащ, спорт залыщIэхэр, джэгупIэхэр мэлажьэ, иджырей компьютер классхэр диIэ хъуащ. ЕгъэджакIуэхэм я социальнэ статусми зиIэтащ. Мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэращи, зэрыщыту къапщтэмэ, цIыхубэм мыIейуэ къалъытэ егъэджэныгъэ IэнатIэм и щытыкIэр.
 • Псоми еджэн…

2015-09-01

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2015-08-29

2015-08-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  къэрал  дамыгъэхэр
 • етыным  и  IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Бабаев Музэфар МутIалиф и къуэм – Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым транспортым щыкIэлъыплъынымкIэ и федеральнэ IэнатIэм и щIыналъэ зэхуаку IуэхущIапIэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал автомобиль гъуэгухэм щыкIэлъыплъынымкIэ и щIыналъэ къудамэм и экспертым
 • Къэжэр Нажмудин Iэмин и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЭнергетикэмкIэ, тарифхэмкIэ, псэупIэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къэрал комитетым и унафэщIым и къуэдзэм
 • ЛIыгъур Хъусен Хьэзиз и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм я хуитыныгъэхэр щыхъумэнымкIэ уполномоченнэм и аппаратым и къудамэм и унафэщIым;
 •  
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Промышленностым щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • ЛIэужь Радинэ Жантемыр и пхъум – «Налъкъут Iэмэпсымэхэм я Тэрч завод» акционер обществэ зэIухам налкъутхэмрэ дыщэ хьэпшыпхэмрэ елэжьынымрэ гъэдэхэнымкIэ IэнатIэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ»
 • Бужинэ Евгение Геннадий и пхъум – «Котляревскэ станицэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт и школ №8» муниципальнэ, псоми я зэхуэдэ щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэм и унафэщIым методикэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэм, тхыдэмрэ обществознаниемрэкIэ щезыгъаджэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и юрист»
 • Абазэ Еленэ Хьэбалэ и пхъум – Урысей Федерацэм ЮстицэмкIэ и министерствэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ управленэм и унафэщIым и къуэдзэм.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр
 •       Республикэм и Iэтащхьэ
 • КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2015 гъэм шыщхьэуIум и 26-м
 • №117-УГ

КIуэкIуэ Юрийрэ Урысей Федерацэм ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ и министрым и къуэдзэ Чибис Андрейрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэр къэгъэщIэрэщIэжыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм

2015-08-29

 •  Дыгъуасэ Правительствэм и унэм КIуэкIуэ Юрий щыIущIащ ди республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуа Урысей Федерацэм ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ и министрым и къуэдзэ Чибис Андрей. ШыщхьэуIум и 27-28-хэм Налшык щокIуэкI «ЖКХ 2015» Кавказ Ищхъэрэ форум. Абы и къызэгъэпэщыкIэм фIагъ лъагэ зэриIэр Чибис Андрей къыхигъэщащ икIи а Iуэхугъуэм жылагъуэм мыхьэнэшхуэ зэрыритыр жиIащ.
 • Псоми еджэн…