ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-07-23

Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ…

2014-07-23

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэ зэрырикъум и щIыхькIэ пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет Налшык къалэ администрацэм и гупэм къит фэеплъым деж, гъэ къэси хуэдэу, цIыхушхуэ щызэхуэсат.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2014-07-23

 • Мысыр Хьэрып Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ – Революцэм и махуэщ
 • Абхъаз Республикэм и къэрал ныпым и махуэщ
 • 1903 гъэм «Форд» корпорацэм япэ автомобиль къыщIигъэкIащ.
 • 1930 гъэм Москва авиационнэ институт къыщызэIуахащ.
 • 1944 гъэм советыдзэхэм хуит къащIыжащ Польшэм и щIыналъэм щыIа Майданек концлагерым иса гъэрхэр.
 • Генерал-майор, жылагъуэ лэжьакIуэ, тхакIуэ Нэхущ Мырзэбэч (Борис) къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 •  
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 – 27-рэ, жэщым градус 19 – 23-рэ щыхъунущ.

ФIагъыр зыужьыныгъэм и лъабжьэщ

2014-07-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Бизнес-инкубаторым и хэщIапIэм дыгъуасэ щызэхалъхьэжащ республикэм и Iэтащхьэм фIагъ и лъэныкъуэкIэ и саугъэтыр къэхьыным теухуа зэпеуэмрэ «Урысейм и хьэпшып нэхъыфIу 100» урысейпсо зэхьэзэхуэмрэ къарикIуахэр. Мы гъэм ар йокIуэкI «ХьэпшыпыфIхэр къыщIэгъэкIын – предприятэхэмрэ щIыналъэхэмрэ зэпIэзэрыту зегъэужьын» къыхуеджэныгъэм щIэту. Абы теухуа выставкэм предприятэ, организацэ зэмылIэужьыгъуэу 26-рэ хэтащ, я IэдакъэщIэкIрэ Iуэхутхьэбзэу 10-м щIигъу щагъэлъэгъуащ. Апхуэдэщ ерыскъыхэкIхэр, цIыхухэм папщIэ хьэпшыпхэр, производствэ-техникэ мыхьэнэ зиIэ продукцэхэр, псэуалъапхъэхэр, санаторэ, туризм Iуэхутхьэбзэхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Къафэр зи дуней

2014-07-23

 • Ар зи гъащIэу къекIуэкIа ДзыхьмыщI Къэралбий нобэ илъэс 70 ирокъу. Лэжьыгъэм и Бэракъ Плъыжь орденыр зыхуагъэфэща Къэралбий и цIэр къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ «Кабардинка» ансамблым.
 •   Псоми еджэн…

КIэлъыплъыныгъэ ткIий

2014-07-23

 • Коррупцэм пэщIэтыным хуэгъэпса программэ хэхам къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр КъБР-м
 • ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм 2014 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм зэрыщагъэзэщIар
 •   Псоми еджэн…

ЕджапIэхэр зыхуей хуэзэу зэрагъэпэщыж

2014-07-23

 •  Шэджэм щIыналъэр жыджэру хэтщ школхэр зыхуей хуэзэу зэгъэпэщыжын лэжьыгъэм. Мы районым хиубыдэ еджапIи 9-р зэрахьэным текIуэдэнущ къэралым яхухиха сом мелуан 55-рэ.
 • Псоми еджэн…

НэщIыр къабыл хъун папщIэ

2014-07-23

 • Рэмэдан мазэ лъапIэр и кIэм нэблэгъащ. ЕтхьэкI нэщIыр къабыл хъун папщIэ абы къытхуигъэув иужьрей къалэнхэм нобэ дытепсэлъыхьынщ.
 •  Бытыр
 •  Бытырыр умытынкIэ Iэмал зимыIэ Iуэхугъуэщ. Ар Алыхьым къалэн тщищIащ. Бытырыр умытмэ, мазэ псом къэбнэщIам мыхьэнэ иIэкъым.
 • Мухьэммэд бегъымбарым жиIауэ хьэдисым къыщокIуэ: «Рэмэдан мазэм къэвнэщIар уафэхэмрэ щIылъэмрэ я зэхуакум дэтынущ бытырыр фтыху. Ар щыфтам дежщ фи нэщIыр Алыхьым и пащхьэм щынэсынур». Бытырыращ ди нэщIыр къабыл хъунуми мыхъунуми зэлъытар. Абы мыхьэнэшхуэ иIэщ. Псалъэм и хьэтыркIэ, нэмэзым щыуагъэ гуэр хэтщIыхь-мэ, ар зэрыдгъэзэкIуэжыр сэдждэ рэкхьэтыращ. НэщIым хэтщIыхь щыуагъэр зыгъэзэхуэжыр бытырыращ.
 • Псоми еджэн…

Тхыдэр къызыхэщ дахагъэ

2014-07-23

 •  СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, къыщызэIуахащ «Мастера реализма» зыфIаща гъэлъэгъуэныгъэр.
 •   Псоми еджэн…

ЦIыхупсэр зыгъэгуфIэ

2014-07-23

 •  Сыт цIыхур насыпыфIэ зыщIыфынур? Ар куэд мэхъу, ауэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэхэм ящыщщ абы и узыншагъэр. Узыншагъэ уиIэмэ, адрей узыщIэхъуэпсхэр зэбгъэхъулIэныр нэхъ тыншщ. И узыншагъэкIэ гукъеуэ зиIэ цIыхур ар зэрызэтригъэувэжыным хущIокъу икIи абыкIэ къыдэIэпыкъун къелъыхъуэ. ЦIыху куэд зызыхуагъазэ дохутыр гумызагъэхэм ящыщщ Налшык республикэ клиникэ сымаджэщым и травматологие къудамэм илъэс куэд щIауэ щылажьэ Къуэдзокъуэ ЛатIиф.
 •   Псоми еджэн…