ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIыщокъуэ  Алим зэи  ящыгъупщэнукъым

2019-10-12

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ щрикъум ирихьэлIэу, дыгъуасэ сыхьэт 11-м пэкIу щекIуэкIащ абы и фэеплъым деж, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэща «Всадник чести» усыгъэ фестивалым хыхьэу.

Псоми еджэн…

СэвкIуий  Хьэмидрэ  «Нартхэмрэ»

2019-10-12

 • Бытырбыху дэт «Вита-Нова» IуэхущIапIэм 2017 гъэм къыщыдэкIа «Адыгэ нарт эпос» тхылъым   ди лъэпкъэгъу щIалэ, КъБР-м и цIыхубэ художник СэвкIуий Хьэмид и сурэти 149-рэ ихуащ.

Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2019-10-12

 • Жэпуэгъуэм и 12,  щэбэт
 • Къупщхьэ узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Бзу лъэтэжхэм я дунейпсо махуэщ
 • Испаныбзэм и махуэщ
 • Армением щагъэлъапIэ зэдзэкIакIуэм и махуэр

Псоми еджэн…

Лъэпкъхэм  я зэныбжьэгъугъэр зыгъэбыдэ

2019-10-12

 • КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэжьауэ илъэсипщIым нэсауэ ди щIыналъэм щокIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» проект щхьэпэр. Абы и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ Кавказым ис лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэныр, дэтхэнэ лъэпкъри адрейхэм къазэрыхэщхьэхукI хабзэмрэ бзэмрэ ди щIэблэм нэхъ куууэ къегъэщIэнырщ.

Псоми еджэн…

«Фыкъызэрыддэлажьэм папщIэ  фIыщIэ  фхудощI»

2019-10-12

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.

Псоми еджэн…

«Нартхэм» я гъащIэщIэр

2019-10-12

 • Cанкт-Петербург дэт «Вита-Нова» тхылъ тедзапIэм «Нартхэр» («Нарты. Адыгский героический эпос») тхылъыр 2017 гъэм къызэрыщыдэкIам и гугъу ди щIэджыкIакIуэхэм фхуэтщIауэ щытащ. Нобэ дызытепсэлъыхьынур СэвкIуий Хьэмид и сурэт абы ихуахэмрэ Гъут Iэдэм абы хуигъэхьэзыра тхыгъэхэмрэщ.

Псоми еджэн…

2019-10-12

 • Фигу къыдогъэкIыж
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым
 • щэнхабзэмкIэ  и  министрхэр
 • Къалмыкъ Антонинэ (1936-1937)
 • Энеев Мыхьмуд (1937-1938)
 • Битокъу Музэчыр (1938-1940;1945)
 • Темыркъан Хьэту (1940-1942)
 • ЦокIыл Кудзыгъуэ (1943)

Псоми еджэн…

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ яIущIащ къэралым и щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэу иджыблагъэ хахахэм

2019-10-10

 • Президентым иригъэблэгъат Урысей Федерацэм и субъект 19-м я унафэщIхэр — фокIадэм и 8-м къэралым щекIуэкIа хэхыныгъэхэм кърикIуахэм япкъ иткIэ а къулыкъухэр зыхуагъэфэщахэр.

Псоми еджэн…

КIыщокъуэ Алим и фэеплъым деж

2019-10-10

 • I
 •  Ар къалъхуат гъэмахуэ хуабэм и кум,
 • Июль дыгъэпсым и псэр ипсыхьат,
 • Дыгъэ гуащIэм епщтырэкIыу, и гур
 • И бгъэм илъу дунейм къытехьат.

Псоми еджэн…

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-10-10

 • Жэпуэгъуэм и 10, махуэку
 • Психикэ узыншагъэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • ЦIыхум и судыр укIкIэ ящIэу мыдэным и европэпсо махуэщ
 • Нэхэм я дунейпсо махуэщ
 • 1918 гъэм Урысейм къыщащтащ пэжырытхэм и хабзэщIэхэр.
 • 1932 гъэм ДнепроГЭС-р лажьэу яутIыпщащ.
 • 1933 гъэм дунейм щыяпэу США-м и тыкуэнхэм къыщIалъхьащ зэрыжьыщIэ порошок.
 • 1941 гъэм Жуков Георгий КъухьэпIэ фронтым и унафэщIу ягъэуващ.

Псоми еджэн…

Кусовэ  Сулиетэ ягу къагъэкIыж

2019-10-10

 • Налшык щокIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» 13-нэ Кавказ Ищхъэрэ кинофестивалыр. Мы гъэм ар фэеплъ хуащIащ абы и къызэгъэпэщакIуэ икIи и президенту щыта, культуролог, журналист Кусовэ (Выхъуэ) Сулиетэ. Фестивалыр къыщызэIуахым ягъэлъэгъуащ абы теухуа документальнэ фильмыр.

Псоми еджэн…

ГуащIэ хьэлэлкIэ гъэнщIа гъащIэ

2019-10-10

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ РАЕН-мрэ я академик, УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Адыгэшыр хъумэнымрэ гъэбэгъуэнымкIэ» зэгухьэныгъэм и унафэщI Къагъырмэс Црай и ныбжьыр  илъэс 80 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Инарыкъуей  къуажэм  и  тхыдэр

2019-10-10

 • Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм иджыблагъэ щызэхэтащ «История аула Инарокова» фIэщыгъэм щIэту ДыщэкI Хъызыр и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым и лъэтеувэ пшыхь.

Псоми еджэн…

Урысейпсо  театр  марафоным   и  дамыгъэр  зэIэпах

2019-10-10

 • Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-10-10

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 14
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «IэпщIэлъапщIэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Ключи от неба». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан теухуа телефильмыр утыку кърахьэ. Тэрч къалэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…