ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-02-19

 • Сом меларди 2,6-рэ трагъэкIуэдэнущ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. «Архъыз» курортымрэ Кислые псы къыщIэжыпIэмрэ зэпызыщIэ гъуэгур 2021 гъэм яухыну я мурадщ КъШР-м и унафэщIхэм. Республикэм туризмэмкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и министр Ерчэн Анзор зэрыжиIамкIэ, абы текIуэдэнущ сом меларди 2,6-рэ.

Псоми еджэн…

Аргудан къуажэм дащIыхьа сабий садыр мыгувэу къызэIуахынущ

2019-02-19

 • Сабийуэ 160-рэ зэкIуэлIэну а IуэхущIапIэр зыхуей хуагъэзащ, иджыпсту пщIантIэмрэ абы къе-дза щIыналъэхэмрэ зэIузэпэщ ящI.

Псоми еджэн…

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-02-19

 • Мазаем и 19, гъубж
 •   Джейхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 •  1855 гъэм синоптикхэм я япэ картэр дунейм къытехьащ. Ар ищIат Париж дэт обсерваторием и унафэщI, Нептун планетэр зэрыщыIэр къэзыхута астроном Леверье Урбен.
 •  1878 гъэм макъ зытх Iэмэпсымэ къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патент иратащ США-м щыщ физик Эдисон Томас.
 •  1921 гъэм Профсоюз зэгухьэныгъэхэм я союзпсо совет нэхъыщхьэм къыдигъэкI «Труд» газетым и япэ номерыр дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь илъэс 80 зэрырикъуар ягъэлъэпIащ

2019-02-19

 • Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гуфIэгъуэ пшыхь щекIуэкIащ КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ, Тбилиси къалэм щIыхь зиIэ и цIыху, литературэ саугъэт зэмылIэужьыгъуэхэр зрата, Кавказым и тхакIуэхэм я клубым щIыхь зиIэ и президент Гуртуев Сэлихь и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъуам теухуауэ.

Псоми еджэн…

Гуапэу ди гум къинащ

2019-02-19

 • Джэлэс Таужид ящыщщ адыгэ газетым нэхъыбэрэ щылэжьахэм, ар егъэфIэкIуэным, узэщIыным зи акъыл, зи къару хуэзыгъэлэжьахэм. А IэнатIэм ар пэрытащ илъэс плIыщIым щIигъукIэ.

Псоми еджэн…

Къэхъугъэр, къэхъукъащIэхэр, цIыху гъащIэр

2019-02-19

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэр зи лъабжьэ лэжьыгъэхэм я зы Iыхьэ къызэIузыхыу убж хъуну IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэн. Джатэ Руслан, Бжьахъуэ Ранетэ, КъуэщIысокъуэ Iэсият сымэ ягъэхьэзыра, «Зольская земля: события, судьбы, свершения» зыфIаща тхылъ-сурэтылъэр А4 жыпхъэм итщ, напэкIуэцI 480-рэ мэхъу, Дзэлыкъуэ районым иужьрей илъэсищэм къриубыдэу къыщыхъуахэр къызэщIекъуэ.

Псоми еджэн…

«Къыптехуэр щIэи, зэрыхъу ирехъу»

2019-02-19

 • УэрэджыIакIуэ Щауэ Тимур нэхъ гъунэгъуу фыдогъэцIыху
 • ДжэгуакIуэр щэнхабзэм и жьантIэдэсу къалъытэ. Абы IэщIэлъ Iэмэпсымэм зэманым зыдихъуэжу щытми, и къалэныр нэпцIым зытригъэуа «пэжыфэр» къытрилъэфынращи, ар къызэхъулIэрщ ипэжыпIэкIэ а IэщIагъэм къыхуигъэщIар. Нобэ нэхъ гъунэгъуу зэдгъэцIыхуну ди мурад Щауэ Тимури усакIуэу зыкъимылъытэжу жеIэ, Урысейм къызэрыщацIыхур зытегъэпсам техуэ и уэрэд шэрыуэхэмкIэщ.

Псоми еджэн…

ЩIэныгъэ псоми я лъабжьэр зи гъуазэ

2019-02-19

 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, профессор КъуэщIысокъуэ Роберт и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 60 ирикъуащ. «Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ етын и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща КъуэщIысокъуэм илъэс 37-м щIигъуауэ гудзакъэ иIэу и къалэнхэр егъэзащIэ. Кандидат лэжьыгъэмрэ доктор диссертацэмрэ илъэсищ фIэкIа ямызэхуакуу пхигъэкIат КъуэщIысокъуэм.

Псоми еджэн…

Я Iуэху еплъыкIэхэр къагъэлъагъуэ

2019-02-19

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къыдаIыгъыу КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм иригъэкIуэкI «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ адыгэбзэкIэ дызохъуажэ» зэпеуэр Аруан къуажэм дэт курыт еджапIэм щрагъэжьащ.

Псоми еджэн…

НэхъыфIхэр ягъэпажэ

2019-02-19

 • Граждан авиацэр сытым дежи щытащ икIи щытщ Урысей Федерацэм и транспорт системэм и пкъыгъуэ нэхъыщхьэу. НобэкIэ ар унэтIыныгъэ, кхъухьлъатэ зэмылIэужьыгъуэ куэд зиIэ, къалэнышхуэ зыбгъэдэлъ IэнатIэщ.

Псоми еджэн…

Гъунэгъухэр бжыгъэшхуэкIэ хагъащIэ

2019-02-19

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым 2018-2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» япэ зыгъэсэгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщрихьэлIэри, къыкIэлъыкIуэр Кисловодск (Нартсанэ) къыщыпищэну ежьащ.

Псоми еджэн…

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынухэр

2019-02-19

 • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэ. Урысейпсо зэпеуэм и кIэух зэIущIэм хэтынухэр къыщыхахым кърихьэлIат КИФЩI-м и щIыналъэ псоми къикIа спортсмен 300-м щIигъу.

Псоми еджэн…

КъБР-мрэ Италиемрэ зэщIыгъуу ягъэзэщIэну инвестицэ проектхэм топсэлъыхь

2019-02-18

 • Сочэ къалэм щекIуэкIа Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Италие Республикэм ЩIыхь зиIэ и консулу Ипщэ федеральнэ округымрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округымрэ щыIэ Лодиджиани Пьерпаоло.

Псоми еджэн…

«Сочэ-2019»: КIуэкIуэ К. В. хэтащ «ХьэщIагъэм  и экономикэ: нобэрэпщэдейрэ» сессием

2019-02-16

 • Урысейм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ Урысей инвестицэ зэхуэсышхуэм хиубыдэу ирагъэкIуэкIащ «ХьэщIагъэм и экономикэ: нобэрэ пщэдейрэ» сессиер. Абы хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, къэралым и щIыналъэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Дызэрыт илъэсым республикэм хьэзыр щащIынущ социальнэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэу 30-м щIигъу

2019-02-16

 • Иджыпсту сабии 140-м ятещIыхьауэ Белэ Речкэ къуажэм щаухуэ садымрэ Аргудан къуажэм сабийуэ 160-рэ щIэхуэну щащI садымрэ нагъэблэгъащ.

Псоми еджэн…