ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Премьер-министр Мусуков Алий игъэгушхуащ «Голос. Дети» телепроектым и кIэух зэпеуэм хэтыну Хекилаевэ Денизэ

2017-04-26

 • Мэлыжьыхьым и 28-м Япэ каналым эфир занщIэкIэ къигъэлъэгъуэнущ «Голос. Дети» телепроектым и кIэух зэпеуэр зэрекIуэкI щIыкIэр.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2017-04-26

 • Радиацэ къэхъукъащIэхэм я зэранкIэ дунейм ехыжахэм я фэеплъ махуэщ
 • ЦIыху акъылым къилэжьа мылъкум и дуней-псо махуэщ
 • Армением и гъунапкъэхъумэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

2017-04-26

 • Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Адыгей. Краснодар крайм и губернатор Кондратьев Вениаминрэ   Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIумпIыл Муратрэ Iэ щIадзащ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • Псоми еджэн…

Адыгэ ныпым и махуэр ягъэлъапIэ

2017-04-26

 • Дыгъуасэ республикэм щекIуэкIащ Адыгэ ны-пым и махуэшхуэм  теухуа Iуэхугъуэ зыбжанэ. Абыхэм я пэщIэдзэу, Налшык къалэ, Абхъазым и утым, сыхьэт 11-м щызэхуэсащ икIи гъуэгуанэ трагъэуващ адыгэ щIалэгъуалэр.
 •   Псоми еджэн…

Шапсыгъ Хьэсэн ящыгъупщэнукъым

2017-04-26

 • ЦIыхум и гъащIэр къызэрабжыр къигъэщIа илъэс бжыгъэркъым, атIэ къызэринэкIа Iэужь дахэхэрщ. Апхуэдэ цIыху гуащIафIэу псэуащ Шапсыгъ Хьэсэн.
 •   Псоми еджэн…

Мысостей щыщу «ЩIыхь» орденыр къызыхуагъэфэщахэр

2017-04-26

 • Мысостей жылагъуэм и щIалэ 400-м щIигъу Хэку зауэшхуэм кIуати, я зэхуэдитIым къагъэзэжакъым. А мафIэ лыгъэм хэтахэм ящыщу 5-м «ЩIыхь» орденым и ещанэ нагъыщэр къыхуагъэфэщащ. Ар зратыр езым и щхьэкIэ зэуапIэ губгъуэм лIыгъэ щызезыхьахэрщ. И мыхьэнэкIэ «Вагъуэ Плъыжь» орденым кIэлъокIуэ. «ЩIыхь» орденым и нагъыщэ псори зиIэхэр Совет Сою-зым и ЛIыхъужьхэм хуагъадэ. Щхьэмыгъазэу бий ерум япэщIэта ди щIалитхум – Вэрмахуэ Iэубэчыр, Бэвокъуэ Астэр, Хьэкъул Хъусен, Нэгъуей ЖэбрэIил, Шэбэзджэрий Хьэждаут сымэ а дамыгъэ лъапIэр къыхуагъэфэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Дерс щхьэпэ

2017-04-26

 • «Сабийхэмрэ балигъыпIэ имыува щIэблэмрэ» фIэщыгъэм щIэту Нарткъалэ щэнхабзэмкIэ и унэм зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар теухуат къыдэкIуэтей щIэблэр къэралым щызекIуэ хабзэхэмрэ езыхэм къатехуэ  къалэнхэмрэ  щыгъэгъуэзэным.
 •   Псоми еджэн…

Театр гъуазджэр зи гъащIэ, зи дуней Теувэж СулътIан

2017-04-26

 • Режиссёр гъуэзэджэ, республикэм и театр гъуазджэр зэфIэувэным зи гуащIэ хэзылъхьа, лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэр зыгъэува Теувэж СулътIан и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Адыгэ лъэпкъыр куэд щIауэ дызэжьа макъ телъыджэ

2017-04-26

 • Музыкэ театрым уэрэджыIакIуэ щIалэ ДыщэкI Артур «Япэрей» фIэщыгъэм щIэт концерт щитащ. Адыгэ эстрадэм и уэгум иджыри   зы вагъуэ къыщызэрыунэхуар  пшыхьым щIэса дэтхэнэм дэтхэнэми хьэкъ щыхъуащ пшыхь дахэм.
 •   Псоми еджэн…

Бахъсэн ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI

2017-04-26

 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэм ирихьэлIэу, Къулъкъужын Ищхъэрэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм сабий творчествэмкIэ фестиваль къыщызэрагъэпэщащ. Абы хэтащ школакIуэ цIыкIухэр, творческэ гупхэр, музыкэмкIэ, гъуазджэмкIэ сабий школхэм щIэсхэмрэ щезыгъаджэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…