ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 73-рэ зэрырикъум теухуа и хъуэхъу

2018-05-09

Ветеран лъапIэхэ!

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым ис цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!

ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ сынывохъуэхъу!

Ди Хэкум и уэгур текIуэныгъэ салютым и нурымкIэ къызэрызэщIэлыдэрэ илъэс 73-рэ мэхъу. А махуэ лъапIэр ди цIыхубэм я гъащIэм зэи хэмыгъуэщэжыну хыхьащ.

Псоми еджэн…

Гъунапкъэншэ икIи уахътыншэ

2018-05-09

Илъэсхэр макIуэ, мафIэ лыгъейм ди къэралыр щыхэта зэманыр кIуэ пэтми нэхъ жыжьэ мэхъу. АрщхьэкIэ дунейр къызэриухуэрэ щынэхъ гуащIэ икIи лъапсэрыхыу щыта Хэку зауэшхуэр дэ зэи тщыгъупщэжынукъым. Ди адэшхуэхэм абы щызэрахьа лIыгъэр сыт щыгъуи щытынущ быдагъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ я щапхъэу. Апхуэдэ псэзэпылъхьэпIэ лъэхъэнэхэр тхыдэм зэи хэгъуэщэжыркъым.

Псоми еджэн…

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ветеранхэм  ящIоупщIэ

2018-05-09

Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 73-рэ щрикъум и пэ къихуэу КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ящIэупщIащ езым и нэIэ зэпымыууэ зытригъэт нэхъыжьхэм: Ширшовэ Аннэ Пётр и пхъум, зэщхьэгъусэхэу Юрковхэ Анатолий Григорий и къуэмрэ Александрэ Василий и пхъумрэ.

Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-05-09

 • Накъыгъэм и 9, бэрэжьей
 • ТЕКIУЭНЫГЪЭМ И МАХУЭЩ
 • 1944 гъэм Севастополь къалэр фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1945 гъэм ягъэуващ «1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм Германием зэрыщытекIуам папщIэ» медалыр.
 • 1945 гъэм советыдзэхэм хуит къащIыжащ Чехословакием и щыхьэр Прагэ.
 • 1994 гъэм Жуковым и орденымрэ Жуковым и медалымрэ ягъэуващ.
 • Псоми еджэн…

МафIэ мыужьых, ЩIыр щытыхукIэ блэ, Хэку лIыхъужьхэр ди гум иумыгъэхуу!

2018-05-09

 • Шуудзэм и иужьрей хэщIапIэ
 • 115-нэ шуудзэм хэтахэм я фэеплъу Налшык къалэ дэтым деж дыщежьащ мэлыжьыхьым и 11-м. Ростов областым хиубыдэ Сальск губгъуэжьым, фэеплъыр зыхуагъэжахэр щыхэкIуэ-да щIыпIэм, докIуэ. Илъэс 76-кIэ узэIэбэкIыжмэ, 115-нэ шуудзэм и иужьрей хэщIапIэ хъуат а губгъуэр.

 

Псоми еджэн…

КIуэкIуэ  Юрий  и  хъуэхъу

2018-05-05

КъБР-м и Iэтащхьэм и хъуэхъу телеграммэм итщ: «Нобэ и юбилейщ щэнхабзэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэ, дуней псом фIыуэ къыщацIыху, Урысейм и Къэрал саугъэтыр зрата, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI Шемякин Михаил. Абы и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъуащ. IэщIагъэлI щыпкъэм сурэт щIын гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ, и скульптурэ IэдакъэщIэкIхэм къыхощ зэманым и хьэл-щэнымрэ и шыфэлIыфэмрэ. Си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу! ФIы къохъулIэну зи гуапэ КIуэкIуэ Юрий».

Накъыгъэм и 9-м Налшык къалэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

2018-05-05

1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэ­шхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 73-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ 2018 гъэм Налшык къалэм щрагъэкIуэкIынущ махуэшхуэ дауэдапщэхэр.

Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2018-05-05

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджы­кIакIуэхэ!

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм — ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.

Республикэм ди анэдэлъхуб­зэкIэ къыщыдэкI газет за­къуэм — «Адыгэ псалъэм» — Iэ щытевдзэ хъунущ КъБР-м и пощт IуэхущIапIэхэм. Газетыр унэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ.

«Адыгэ псалъэр» унэм ныфхуахьынум­э, и Iэ те­дзапщIэр илъэс ны­къуэм сом 564-рэ кIэпIейкIэ 48-рэ мэхъу, ар пощтым къы­щеIыфхыжынумэ — сом 511-рэ кIэпIейкIэ 44-рэ хуозэ.

Лъэпкъхэр  зэзышалIэ

2018-05-05

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик, ­ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь, УФ-м и ТхакIуэхэми Жур­на­листхэми я союзхэм хэт, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъхэр зы­хуагъэфэща Тхьэ­зэплъ Хьэсэн Мысэд и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 75-рэ ­ирокъу.

Псоми еджэн…

IэмэпсымэщIэхэр къагъэсэбэп

2018-05-05

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Кардиологие центрым мастер-класс щитащ Клиникэ кардиологиемкIэ институтым, Мясниковым и цIэр зезыхьэм, и унафэщI Меркулов Евгений.

Псоми еджэн…

«Къэхъугъэм  и  нэхъ  дахащэ»

2018-05-05

«Си бзэ — си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэм и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэр Хьэтуей къуажэм дэт, Дол Хьэсэнбий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Хэку зауэшхуэм хэтахэр ягъэлъапIэ

2018-05-05

Хэку зауэшхуэм хэта нэхъыжьыфIхэм я щIыхькIэ псапащIэ концерт накъыгъэм и 2-м щатащ Кулиев Къайсын и цIэр зэрихьэу Тырныауз дэт щэнхабзэ уардэунэм.

Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-05-05

 • Накъыгъэм и 5, щэбэт
 • Ныкъуэдыкъуэхэм я хуитыныгъэхэм щIэбэныным и дунейпсо ­махуэщ
 • Япониемрэ Корее Ипщэмрэ щагъэлъапIэ Сабийхэм я махуэр
 • Белоруссием Печатым и махуэр щагъэлъапIэ
 • Австрием щрагъэкIуэкI залымыгъэмрэ расизмэмрэ япэщIэтыным и махуэм хуэгъэпса Iуэхухэр

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-05-05

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 7
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!»      (12+)
 • 6.45 «Сурэтхэм къаIуатэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и дыщэ вагъуэхэр».    Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • Псоми еджэн…

Къэрал,  парт,  жылагъуэ  лэжьакIуэ  цIэрыIуэ  Къущхьэ  КIыщыкъуэ

2018-05-05

 • ЗэфIэкI  лъагэ
 • ЩIалэр, Тхьэм узэрелъэIун жыхуаIэм хуэдэу, жану, нэжэгужэу, гурыхуэу, жыIэдаIуэу къэхъуащ. Ар дунейм къытехьат 1923 гъэм накъыгъэм и 1-м. Абы иужькIэ ­къалъхуащ Гъумар, Замилэ, нэхъыщIэ дыдэу Мухьэжид сымэ.КЪУЩХЬЭ Сэхьид щIэблэ игъуэтыным хуэпабгъэу илъэси 10-кIэ псэуат. Абы иужькIэ къалъхуа сабиитI­ри щIэх дыдэу лIэжат. Ещанэм щыпэплъэм, апхуэдэ гузэвэгъуэ иджыри къалъэмыIэсын папщIэ, адыгэхэм я фIэщ хъууэ, сэбэп къахуэхъуу щыIэ нэщэнэхэр зрагъэщIащ. Абыхэм языхэзым ипкъ иткIэ, сабий къалъ­хуагъащIэр занщIэу кIыщым яхьу, гъущI гъэплъар зэрагъэупщIыIу псымкIэ ягъэпскIыу, «кIыщ» хэту цIэ фIащын хуейт. Алыхьым къарита щIалэ цIыкIум апхуэдэ хаб­зэхэр кIэлъызэрахьэри, КIыщыкъуэ фIащащ.
 • Псоми еджэн…