ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэу зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыху

2017-01-17

 • Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм зэIущIэ зыубгъуа щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэрал Думэм аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетри.
 •   Псоми еджэн…

2016 гъэм и цIыху цIэрыIуэхэм халъытэ

2017-01-17

 • «Вестник Карачаево-Черкесии» газетыр Къэрэшей-Шэрджэс   Республикэм къыщыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс 10-м щIигъуащ. Абы къытехуэ тхыгъэхэр яфIэхьэлэмэтщ щIыналъэм и щIэджыкIакIуэхэм. Газетым и ужьрей номерыр абы и редактор нэхъыщхьэ Нартокъуэ СулътIан триухуащ зи лэжьыгъэ инхэмкIэ, IуэхущIафэ купщIафэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ Ипщэ федеральнэ щIыналъэмрэ 2016 гъэм цIэрыIуэ щыхъуа цIыхухэр къэгъэлъэгъуэным.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2017-01-17

 • 1921 гъэм РСФСР-м и ЦIыхубэ комиссархэм я советым унафэ къищтащ «УэгукIэ гъуэгуанэ зэпычыным теухуауэ». МафIэгухэм, автомобилхэм, нэгъуэщI транспорт лIэужьыгъуэхэми къахэхъуауэ щытащ кхъухьлъатэхэр.
 • 1934 гъэм Свердловскэ, Челябинскэ областхэр къызэрагъэпэщащ.
 • Псоми еджэн…

2017-01-17

 • Мелуаным  щIигъум поплъэ
 •  Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и зыгъэпсэхупIэхэр 2017 гъэм поплъэ цIыху мелуан 1,2-м нэблагъэм.
 • Псоми еджэн…

«Ридадэ» ансамблым зыкъегъэлъагъуэ

2017-01-17

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и Щэнхабзэ центрым зыкъыщигъэлъэгъуащ эстрадэмкIэ театрым и «Ридадэ» уэрэджыIакIуэ ансамблым.
 •   Псоми еджэн…

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-01-17

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Илъэс ныкъуэм ныфхуахьыну ди газетым Iэ щIэвдзыну фыхунэмысамэ, иджыри Iэмал фиIэщ ар вгъэзэкIуэжыну.
 • ЩIышылэм и 28 пщIондэ Iэ щIэвдзмэ, «Адыгэ псалъэр» ныфIэрыхьэнущ мазаем и 1-м къыщыщIэдзауэ.
 • Мазитхум ди газетым и уасэр сом 554-рэ кIэпIейкIэ 98-рэщ.

Къалъхур нэхъыбэщ

2017-01-17

 • ЗАГС-м Бахъсэн щIыналъэм щиIэ къудамэм щыгъуазэ дызэрищIамкIэ, 2015 гъэм елъытауэ гъэ кIуам сабий 35-кIэ нэхъыбэ къалъхуащ. Нэгъабэ щIалэу 660-рэ, хъыджэбзу 610-рэ къахэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

ХамэщIым гур щыхуабэркъым

2017-01-17

 • Хадэ пщIэгъуэ зэманым ди адэм пщIэнтIэпсыр къежэхыу хьэсэм хэтт. Махуэ псом ар сымаджэщым щылэжьа нэужь, Iэмал имыIэу а и щIы Iыхьэм кIуэрт. Пщэдджыжь нэмэзми, тIэкIу едзакъэрти, сыхьэти 8-м и ныкъуэ хъуху, хъэуан хьэсэр ипщIэрт. Хъэуан гъэгъуахэр зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ шхыныгъуэ хьэлэмэтт. Къэзахъ хъэуанхэм я мэ гуакIуэр ноби си Iум щIитыр арагъэнщ. НэгъуэщI щIыпIэ апхуэдэ щысшхауэ къысхуэщIэжыркъым.
 •   Псоми еджэн…

Хьэмыку Жаннэ и вагъуэ

2017-01-17

 • Лъэпкъ гъуазджэр фIыуэ зылъагъухэм КъБР-м и цIыхубэ, щIыхь зиIэ я артист Хьэмыку Жаннэ и творчествэм щымыгъуазэ, абы и зэфIэкIыр зымыщIэ             къахэгъуэтэгъуейщ.
 •   Псоми еджэн…

2017-01-17

Адыгэ щIалэгъуалэр я лъэпкъ фащэхэмкIэ хуэпауэ. Сурэтыр Готфрид Гейслер Христиан ищIащ. 1818 гъэ