ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДАХ-м пщIэ яхуещI

2021-05-15

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и IуэхущIапIэм накъыгъэм и 8-м щекIуэкIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэм и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Си лъэпкъ мащIэр ефIэкIуэныр си хъуэпсапIэщ

2021-05-15

 • Иджыблагъэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ и унагъуэр и гъусэу Москва щыпсэу щIалэ, адыгэ Iуэхум иригузавэхэм ящыщ Сэхъу Мурат.

Псоми еджэн…

Къэжэр  Артур  и  щапхъэ

2021-05-15

 • Мы махуэхэм Франджым щекIуэкIащ цIыхубэ макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэнымкIэ дунейпсо зэпеуэ. «Les etoiles Sancyberie» фIэщыгъэр зиIэ а щэнхабзэ зэхьэзэхуэр онлайн щытыкIэм иту къызэрагъэпэщауэ щытащ. Абы хэтащ ЩIы хъурейм и къэрал куэд.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ

2021-05-15

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Ди псэлъэгъухэр». КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Къандур Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 КъБР-р илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». Къэбэрдей-Балъкъэр драматургием зауэр къызэрыхэ-щыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

ТхакIуэ, драматург Iэзэ, журналист Дудар Хьэутий къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

2021-05-15

 • Дудар Хьэутий Мызэ и къуэр 1921 гъэм накъыгъэм и       15-м Бахъсэн районым щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм (Къуэнхьэблэ) къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэу Налшык дэт институтым и егъэджакIуэ курсхэм 1938 — 1940 гъэхэм щеджащ. 1940 гъэм я къуажэ игъэзэжри, курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литературэмрэ щригъэджащ 1942 гъэ хъуху. И узыншагъэр зэрымыщIагъуэм къыхэкIыу Хэку зауэшхуэм ямыгъакIуэу, ар тылым къыщынат. 1942 — 1944 гъэхэм Дудар Хьэутий Тырныауз вольфрам-молибден комбинатыр зэфIэзыгъэувэжахэм яхэтащ, абы папщIэ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ «1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и зэманым и къару емыблэжу зэрылэжьам папщIэ» медалыр къыхуагъэфэщауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Адыгэ  тхьэIухуд  Жамырзэ  Фелицие

2021-05-15

 • Я дахагъкIэ, акъылыфIагъкIэ, зэфIэкI лъагэкIэ, гъэсэныгъэкIэ дунейр зытхьэкъуа адыгэ пщащэхэм ящыщщ «2013 гъэм Австралием и тхьэIухуд» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща Жамырзэ (Джамирзе) Фелицие. Нэ удзыфэ пIащэ зиIэ пщащэ сырыхум и дахагъэм, утыку итыкIэм къэпщытакIуэ гупыр занщIэу итхьэкъуат. А лъэхъэнэм Австралием газетрэ журналу къыдэкIам и япэ напэкIуэцIхэр зыгъэдахэр ди лъэпкъэгъум и сурэтт.

Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-05-15

 • Тхыдэм щыщ
 • ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь
 • ЩIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, адыгэшым и ныбжьыр илъэс минищым ноблагъэ. Нартхэм я лъэхъэнэм дунейм къытехьэри, апхуэдиз гъуэгуанэ къызэпичащ абы, шы лъэпкъ цIэрыIуэхэм ящыщ зы хъун папщIэ.

Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Казбек Хэку зауэшхуэм  и ветеран Евтушенкэ Николай ехъуэхъуащ абы и ныбжьыр илъэси 100 зэрырикъуамкIэ

2021-05-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 11-м щыIащ а махуэм зи ныбжьыр илъэси 100 ирикъуа, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м щIыхь зиIэ и агроном, Хэку зауэшхуэм хэта Евтушенкэ Николай и деж.

Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхым деж

2021-05-12

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «Фэеплъым и МафIэ мыужьых» мемориалым деж, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэр зэращымыгъупщам и щыхьэту. Хабзэ зэрыхъуам тету, фэеплъ дауэдапщэр щIадзащ зауэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ щыму яхуэщыгъуэу.

Псоми еджэн…

Налшык  и  Къэбэрдей  уэрамым  зэрызиужьынур

2021-05-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Къэбэрдей уэрамыр егъэфIэкIуэным, зегъэубгъуным теухуауэ КъБР-м гъуэгу хозяйствэмрэ транспортымкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн къыхилъхьа проектым. Абы къыщыгъэлъэгъуащ Идарым и уэрамым щегъэжьауэ къалэр иухыху Къэбэрдей уэрамым щалэжьыну я мурадхэр. Километри 4,8-рэ хъу а Iыхьэм сом мелуан 400 хуэдиз текIуэдэну къабжащ.

Псоми еджэн…

Иужьрей зэIущIэхэм ириплъэжри

2021-05-12

 • «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:2 (2:0). Мэхъэчкъалэ. Исинбаевэм и цIэр зезыхьэ стадион. Накъыгъэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

СЭБАНШЫ Хьэзрэталий Мустэфа и къуэр

2021-05-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и жылагъуэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Иджыблагъэ дунейм ехыжащ УФ-м щIыхь зиIэ и экономист, Урысей Федерацэм 3-нэ класс зиIэ и къэрал чэнджэщэгъу, хэкупсэ нэс Сэбаншы Хьэзрэталий Мустэфа и къуэр.

Псоми еджэн…

Налшык автобус маршрутыщIэ щаутIыпщащ

2021-05-12

 • Налшык иджыблагъэ лэжьэн щыщIидзащ автобус маршрутыщIэм.

Псоми еджэн…

Дэтхэнэри  дыхуэныкъуэщ

2021-05-12

 • Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м «ЦIыхухэм экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр щрагъэкIуэкI. Абы теухуа унафэр къыщащтауэ щытар ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и зэIущIэу Бразилием и къалащхьэ Рио-де-Жанейрэ 1992 гъэм щызэхашарщ.

Псоми еджэн…

Гъатхэмрэ лэжьыгъэмрэ я зэпыщIэныгъэ

2021-04-30

 • Накъыгъэр гъатхэм и мызакъуэу, илъэс хъурейм я нэхъ мазэ дахэщ, ауэ ар ди дежкIэ лъапIэщ абы егъэщIылIа IуэхухэмкIи. Дунейм и къэрали 142-м накъыгъэм и 1-р Лэжьыгъэм и махуэу щаIэт. Ди деж ар щыщытщ Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэу икIи абы и къуэпсыр жыжьэ къыщожьэ.

Псоми еджэн…