ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лэжьыгъэр къапщытэж

2021-04-20

 • Тэрч район сымаджэщыр 2020 гъэм зэрылэжьар къыщапщытэж зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам, Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед, абы и къуэдзэ Алъхъэс Аскэр, ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ щIыналъэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Полупановэ Галинэ сымэ.

Псоми еджэн…

ЩыIэщ насыпкIэ зыхуэхъуапсэу, Дэ ди Тхьэм фIыгъуэ зыхуищIа: «Вагъуэщ»  щIыжаIэм  и зы хъуаскIэ  ЖьакIэмыхъу КIунэ  химына

2021-04-20

 • Си ныбжьым  дэрэ дызэгуроIуэ
 • Артист IэщIагъэм мыхьэнэ нэхъ зиIэу хэлъыр актёрым зэпэщIэуэ дыдэ образхэр къигъэщIыну Iэмал къызэрыритырщ: гъащIэр зытепщIыкIыжыну зыхуэфащэ, щапхъэ пхуэхъуну цIыхухэри, гужьгъэжь яхууиIэу уахуэгубжьыну фIэкIа къэзымылэжьхэри. Актёрым и IэщIагъэр къехъулIэн папщIэ, роль гъэщIэгъуэнхэмрэ режиссёрыфIымрэ и насып яхэлъу къызэрыщIэкIым нэмыщI, езыр щхьэх зимыIэ цIыхуу щытыпхъэщ. Актрисэм и къалэн нэхъыщхьэу сэ къэслъытэр къигъэлъагъуэ цIыхубзхэм я псэм щызекIуэр нэсу зыгуригъэIуэнырщ, яхэмылъ яхимылъхьэу, ауэ икIи я хьэлым кIэримыгъэхуIауэ.

Псоми еджэн…

Акъсырэхэ я хъэтI зэмыщхьыр

2021-04-20

 • Лермонтов Михаил и музейуэ Псыхуабэ дэтым иджыблагъэ къыщызэIуахащ Акъсырэ лIакъуэм къыхэкIа сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Псоми еджэн…

Уэрэдырщ къанэр

2021-04-20

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ЗэрамыщIэ Заретэ «Лъахэ уэрэдхэр» зыфIища уэрэдылъэ телъыджэр.

Псоми еджэн…

УэсхэкIыкI

2021-04-20

 • Мэлыжьыхьым и 19-р «Ажэгъуэмэм и махуэу» 1984 гъэм япэ дыдэу Инджылызым къыщалъытащ. Иджы ар ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщ куэдым щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Адыгэ пщащэр къыхожаныкI

2021-04-17

 • Урысей Федерацэм и Правительствэмрэ ФинансхэмкIэ университетым аудит, корпоратив отчётхэмкIэ и департаментымрэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ «Иджырей экономикэмрэ абы и къэкIуэнумрэ зэрызэтраухуэ бухгалтер учётыр, абы епха IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщ Iэмалхэр» зи фIэщыгъэ III Дунейпсо щIэныгъэ зэхуэсыр. Абы хэтащ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэри.

Псоми еджэн…

Зэрыщытам хуэдэу къызэтегъэнэн

2021-04-17

 • «Дыщалъхуа щIыналъэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр (International Day for Monuments and Sites) гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ телъыджэхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо советым и ассамблеем (ICOMOS) къыщищтащ. Абы кърикIуащ щэнхабзэм и щIэин щIыпIэхэмрэ фэеплъхэмрэ жылагъуэм гулъытэ хэха щыхуащI махуэр 1984 гъэм къыщыщIэдзауэ мэлыжьыхьым и 18-м дуней псом щыгъэлъэпIэныр.

Псоми еджэн…

БзитIкIэ къыдокI

2021-04-17

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Выдающиеся поэты Кавказа» серием хыхьэ зи чэзу тхылъыр. Абы ихуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Горький Максим и цIэкIэ щыIэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим и усэ къыхэхахэр.

Псоми еджэн…

Мэлыжьыхьым и 8-м ди газетым тета «Ажэгъуэмэ» псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

2021-04-17

 •  ЕкIуэкIыу:13. ТхьэкIумэкIыхьудз 14. Ажэгъуэмэ 15. Мэзтхьэрыкъуэж 18. КIарц 19. Санэху 20. ШапцIэ 21. Къадзыху 22. Арджэн 23. Мыкъут 28. Къудас 29. Къэбыстэ 30. Къэрэгъэш 31. Хуэшэ 33. Нып 35. Шыфтыхунэ 36. МышхумпIэ 38. Къамылыхъу 40. ЩIымэракIуэ 43. Сэрэбэгъуэ 44. Пкъынэ 45. Чэщей 46. УIэгъэгын 50. Сэхурангъэгъу 53. МэракIуапцIэ 55. Хьэкъыршдэгу 58. Мещым 59. Шылыч 62. Шэдыгъуей 63. Нэратей 64. Пхъы 65. Къэб 66. Пунэлат 70. ДжэдуукIэ 71. Нозыр 72. Къуэлэн 74. Мыщэхупщей 77. КхъужьIэрысей 78. Жэгундапкъэ 85. БлэпщыпIэ 87. Ташын 88. Банэху 89. Пхъэбгъулъэгу 93. Пхъэмыфей 94.Iэгъэбэгу 96. ХьэсапIэжь 97. ХьэкIэзэпх 99. Ажэ 101. Тхъуий 102. ШэгъэфIэIу 103. Нэрылъагъу 104. ЩIыдэ 107. Нащэ 108. Банэжь 109. ХьэщIэщ 110. Балий 111. Шэрэз 112. Мэкъут 117. Шэмэджгъэдыргъ 118. Бжьэхъунудз 119. ПсыпцIэсэрэш.

Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2021-04-17

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 19
 • Сыхьэтыр 10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «Пщыхьэщхьэ таурыхъ». Цыферов Г. «Как отдыхал подъёмный кран» (6+)
 • 17.10 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 17.35 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Адэ-анэхэр щIоупщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)

Псоми еджэн…

Адыгэ хъыбархэр

2021-04-17

 • Едыдж Батырай 1946 гъэм Тыркум, Елэмэ къуажэм къыщалъхуащ, Хайдельберг университетым (Германием) щеджащ, абы илъэс зыбжанэкIэ щылэжьащ. Филологие щIэныгъэхэм я докторщ, адыгэ IуэрыIуатэ куэд зэхуихьэсыжащ. Нарт эпосыр щихутэ лэжьыгъэ иIэщ. Мейкъуапэ къигъэзэжауэ, Адыгэ- къэрал университетым щрегъаджэ.

Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-04-17

 • IуэрыIуатэ
 • ХьэщIэ
 • ШукIасэ зы шу къеджащ:
 • — ШукIасэ! — жери.
 •  ШукIасэ хьэщIэщым икIащ.
 • — Еблагъэ!
 • — Себлэгъэнущ, — жиIащ шум, — сыбгъэхьэщIэфынумэ. Себлагъэмэ, уи хьэщIэщым мазищкIэ сисынущ. Махуэ къэс зы мэл схуэбукIынщ, сишми зы мэкъу Iэтэ ишхынущ махуэ къэс, зы шы Iэдэжи сIыгъщи, абыи махуэ и зы Iэтэ ишхынущ. Ар пхузэфIэкIынумэ, себлэгъэнущ.

Псоми еджэн…

Академик  цIэрыIуэм и  цIэр фIащащ

2021-04-15

 • Мы махуэхэм дэнэкIи щагъэлъапIэ цIыхур хьэршым зэрылъатэрэ илъэс 60 зэрырикъур. Ди республикэми къыщызэрагъэпэщащ абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэ куэд.

Псоми еджэн…

«Мы тхылъыр  зэрыщыту щIэфэжагъуэхьыр сатыр къэс жиIэр пэжщи  аращ…»

2021-04-15

 • Налшык къалэ дэт Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ Хамар-Дабанов Е. и тхылъыр. Адыгэ тхыдэмрэ лъэпкъ щэнхабзэмрэ ятеухуауэ иужьрей лъэхъэнэхэм дызыщымыгъуазэ лэжьыгъэ куэд дунейм къытохьэ зи цIэ къитIуа Котляров зэщхьэгъусэхэм я фIыгъэкIэ. БлэкIам дызэрыхуеплъэкI, ар къызэрытщыхъу щIыкIэр лъэныкъуэ куэдкIэ щыз зыщIыж а къыдэкIыгъэхэм я мыхьэнэр ин ещI дэтхэнэри архив лъапIэныгъэу зэрыщытым, лъэпкъ щIэныгъэм и хэкIыпIэ зэрыхъум.

Псоми еджэн…

2021-04-15