ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-10-22

Щэнхабзэм и махуэ

2014-10-22

 • Мы махуэхэм КъБР-м щекIуэкI «Кавказ куполхэр» славян щэнхабзэ фестивалым къыпызыщэ пшыхь дахэт блыщхьэ кIуам Май къалэм щрагъэкIуэкIар. Къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм районым ис урысхэр, къэзакъхэр щызэхуэсат, дэтхэнэми фащэ дахэ ящыгърэ я щэнхабзэм щыщ Iыхьэ гъэщIэгъуэнхэр цIыхубэм ирагъэлъагъуу. НэхъыжьыIуэхэм урыс дзапэ уэрэдхэр зэпадзыжрэ нэхъыщIэхэм, школакIуэхэм утыкур яуфэбгъуауэ хьэщIэхэр кърагъэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Ди япэ куэдрэ фIыкIэ уитыну!

2014-10-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ тхакIуэ, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, журналист, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа цIыху зэчиифIэхэм, гуащIафIэхэм ящыщ Къэрмокъуэ Мухьэмэд Мухьэжид и къуэр нобэ къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Псоми еджэн…

2014-10-22

 • ГъэтIылъыгъэ зэрикуэдым и фIыгъэкIэ
 •  КъухьэпIэ къэралхэм къыхуагъэува санкцэхэр зэран къыхуэмыхъуу икIи ахэр зыхимыщIащэурэ УФ-м и цIыхухэр илъэс бжыгъэкIэрэ игъэпсэуфынущ.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2014-10-22

 • 1612 гъэм Минин, Пожарский, Черкасский Къанщауэ сымэ зи пашэ урысыдзэм полякхэр Москва дихужащ.
 • 1721 гъэм Урысей сенатым пщыцIэр (царь) игъэкIуэдыжри, Пётр Езанэр Урысейм и пащтыхь (император) ищIащ.
 • Жэпуэгъуэм и 22 – 24-хэм Лозаннэ (Швейцарие) щекIуэкIынущ Дунейпсо олимп комитетым и ГъэзэщIакIуэ советым и зэхыхьэ.
 • Псоми еджэн…

ДгъэлъэпIэнуи дифIкъым, дгъэпщкIунуи ди Iейкъым

2014-10-22

 • Адыгэ тхыдэмрэ литературэмрэ увыпIэ хэха щеубыд лъэпкъ узэщIакIуэхэм ящыщу къалъытэ Хьэжылъашэ-Щхьэгуащэ Мухьэмэд-Бэч, Ахъмэтыкъуэ Юрий зи тхакIуэцIэм. Абы и гъащIэ гъуэгур зэфIэгъэувэжыным лэжьыгъэшхуэ тригъэкIуэдащ зи гугъу тщIы цIыху цIэрыIуэм тхылъ псо тезыухуа, филологие щIэныгъэхэм я доктор Хьэщхъуэжь Раисэ. Профессорым и тхыгъэхэми, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Къэбэрдей-Балъкъэрым тхакIуэм теухуауэ утыку къыщрахьэ диссертацэхэми зыжьэу щыжаIэ Ахъмэтыкъуэр хэкулI щэджащэу, лъэпкъыр зэрыгушхуэ, зэман гугъум зыдезыгъэкIуфа журналист гъэщIэгъуэну щытауэ. АрщхьэкIэ иужьрей лъэхъэнэм къэдгъуэта тхыгъэхэм Хьэжылъашэр адыгэхэм къахэкIауи, щапхъэ зытехыпхъэ цIыхууи уи фIэщ ящIыркъым.
 •   Псоми еджэн…

ФIы зыщIэ щIегъуэжыркъым

2014-10-22

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «КIыщокъуэ Алим и творчествэр еджапIэ нэхъыщхьэхэм» жыхуиIэ тхылъыр. Ар къыдагъэкIащ адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ усакIуэ щэджащэр къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу.
 •   Псоми еджэн…

МыкIуэдыжынщ Лермонтов Михаил и фэеплъыр

2014-10-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым мы махуэхэм щекIуэкIащ усакIуэшхуэ Лермонтов Михаил къызэралъхурэ илъэс 200 зэрырикъуам теухуа Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

ЛIэщIыгъуитIым пхыIукIащ и макъ

2014-10-22

 • Ди газетым зэрытетащи, жэпуэгъуэм и 15-м урыс усакIуэшхуэ Лермонтов Михаил къызэралъхурэ илъэс 200 зэрырикъур Псыхуабэ щагъэлъэпIащ. ТхакIуэм и иужьрей махуэхэр щигъэкIуа унэ цIыкIум щызэхуэсахэм Кавказыр гурэ псэкIэ фIыуэ зылъэгъуа щIалэщIэм къыщIэна щIэинышхуэм и гугъу ящIырт.
 • Псоми еджэн…

Iэмалхэм хохъуэ

2014-10-22

 • КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетым и порталым КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и напэкIуэцI щхьэхуэ къыщызэрагъэпэщащ www.smikbr.ru/sjurnalistov.
 •   Псоми еджэн…