ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2015-04-17

Путин Владимир: Псори тхузэфIэкIынущ, цIыхухэм къыдагъэза дзыхьыр дгъэпэжыныр япэ идгъэщмэ

2015-04-17

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир, илъэс къэси хуэдэу, жэуап яритащ къэралым и цIыхубэр зыгъэпIейтей упщIэхэм. Мэлыжьыхьым и 16-м екIуэкIа теленэтын занщIэм и пэщIэдзэу къыхагъэщащ тхьэмахуэ хъуауэ упщIэхэр ятхыу лажьэ центрым цIыху мелуанитIрэ ныкъуэм нэблагъэм зыкъызэрыхуагъэзар.
 •   Псоми еджэн…

Урысейм и Президентым и полномочнэлIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Меликов Сергей лэжьыгъэ IуэхукIэ Налшык къэкIуащ

2015-04-17

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ щыIущIам ахэр тепсэлъыхьащ республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм, цIыхухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэща зэрыхъум, IэщэкIэ зэщIэузэда щIэпхъаджащIэ гупым щыщыр лъэныкъуэ егъэзыным хуэунэтIауэ дыгъуасэ жэщым Налшык щекIуэкIа операцэ хэхам кърикIуахэм.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и МВД-м и Iэтащхьэ Ромашкин Игорь

2015-04-17

 • Урысейм и Президент Путин Владимир мэлыжьыхьым и 9-м къыдигъэкIа указымкIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Васильев Сергей тригъэкIри, а къулыкъум полицэм и генерал-майор Ромашкин Игорь игъэуващ.
 •   Псоми еджэн…

2015-04-17

 • Земан Милоши Москва къокIуэ
 • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 70 зэрырикъум и щIыхькIэ Москва щекIуэкIыну гуфIэгъуэхэм хэтыну и мурадщ Чехием и президент Земан Милош. А жэрдэмыр абы даIыгъащ къэралым и правительствэм хэтхэми.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2015-04-17

 • Гемофилием (лъыр пцIэным пыщIа узыфэщ) и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэмрэ къэрал кIуэцI дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэщ
 • 1990 гъэм къызэрагъэпэщащ Тхылъ къыдэзыгъэкIхэм я зэгухьэныгъэр.
 • Мэлыжьыхьым и 17 – 19-хэм США-м и къалащхьэ Вашингтон щызэхэтынущ Дунейпсо банкым и гупымрэ Дунейпсо валютэ фондымрэ я зэIущIэхэр.
 • Псоми еджэн…

2015-04-17

 • Правительствэм ди хэкуэгъухэм я IуэхухэмкIэ и комиссэм теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Правительствэм и Унафэ
 •  
 • 2015 гъэм гъатхэпэм и 11-м                    Налшык къалэ                    №38-ПП
 •  
 • 2013 – 2017 гъэхэм ятещIыхьа «Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щадэлэжьэныр» къэрал программэм, 2013 гъэм фокIадэм и 2-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм къыдигъэкIа Унафэ №243-ПП-мкIэ къищтам, «НэгъуэщI къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм яхудиIэ пыщIэныгъэхэр хъумэнымрэ абыхэм зегъэужьынымрэ, зи хэкум къэзыгъэзэжхэр гъащIэм хэзэгъэжынымкIэ защIэгъэкъуэныр» программэ къуэдзэр гъэзэщIэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
 • Псоми еджэн…

2015-04-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2015 гъэм
 • гъатхэпэм и 11-м къыдигъэкIа унафэ №38-ПП-мкIэ къищтащ
 • Правительствэм ди хэкуэгъухэм я IуэхухэмкIэ и комиссэм
 • хэтхэр
 •  Емуз Н. Гъу. – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэр – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрыр (Правительствэм и комиссэм и унафэщIщ)
 • Псоми еджэн…

Танкзехуэ хахуэ

2015-04-17

 • Апажэ Хьэмид къыщалъхуа къуажэм пщIэ, нэмыс иIэу, сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэу дэсащ, зауэми лIыгъэшхуэ щызэрихьащ. И хъуэпсапIэр зригъэхъулIэн мурадкIэ, ар пединститутым щIэтIысхьами, гъащIэм къыхуигъэувар зыпэмыплъа Iуэхугъуэт.
 • Псоми еджэн…

Школым и пщIэр къеIэт

2015-04-17

 • Хэкур хъумэжынымрэ дуней псом захуагъэм зыщиубгъунымрэ щIэбэну ди цIыхухэм зэрахьа лIыхъужьыгъэм еджакIуэхэр нэхъ куууэ щыгъэгъуэзэным, нобэрей мамырыгъэр я псэ емыблэжу къытхуэзыхьа ди зауэлIхэм я пщIэр къэIэтыным гумызагъэу телажьэ егъэджакIуэхэм фIыщIэ лей яхуэфащэщ. Апхуэдэхэм ящыщщ Налшык дэт  курыт школ №25-м  3-нэ «в»  классым и унафэщI ТишкIэ Оземэ.
 • Псоми еджэн…