ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2015-01-24

2015-01-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысейм и
 • Студентхэм я махуэм ирихьэлIэу щIалэгъуалэм
 • Зэрызахуигъазэр
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу Урысейм и Студентхэм я махуэмкIэ!
 • Илъэс 260-кIэ узэIэбэкIыжмэ Урысейм и япэ классикэ еджапIэ нэхъыщхьэр – Ломоносов М. В. и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал университетыр – къызэрызэрагъэпэщам пыщIа тхыдэ лъабжьэ куу иIэщ а махуэшхуэм. Ар къызэрызэIуахрэ дэкIа илъэсхэм къриубыдэу ди къэралым щызэтеуващ лъэныкъуэ куэдым тещIыхьа егъэджэныгъэ IэнатIэ лъэщ, зыхуеджам нэсу хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр щагъэхьэзыру.
 • Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ МВД-м Бэракъыр етыным теухуа зэIущIэм

2015-01-24

 • Дыгъуасэ Налшык гуфIэгъуэ щытыкIэм иту   КъБР-м щыIэ МВД-м Бэракъыр щратащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Горовой А., Къэбэрдей-БалъкъэрымкIэ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Вербицкий А., хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, ветеранхэр, хэкIуэда хабзэхъумэхэм я унагъуэхэр.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2015-01-24

 • ЩIышылэм и 24, щэбэт
 •  1895 гъэм Антарктидэм и Iуфэм япэ дыдэу щитIысыкIащ шведхэр.
 • Полковник, жылагъуэ лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Джэтауэ Хьэмыщэ къы-  зэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м ВетеринариемкIэ и управленэм и унафэщI Щыхьмырзэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

ЕджакIуэхэр щыгъуазэ ящI

2015-01-24

 • Хьэсэней къуажэм и щIыналъэ администрацэм зэхилъхьа «Къэрал Iуэхухэм ятеухуа сыхьэт» щIэныгъэ проектым хиубыдэу 2015 гъэм щIышылэм и 1-м КъБР-м и Парламентым и депутатхэр яIущIащ Фриев Р. М. и цIэр зэрихьэу къуажэм дэт курыт еджапIэ №16-м щIэсхэм.
 •   Псоми еджэн…

Адыгэм и псэр щыпсыхьат и усэм

2015-01-24

 •           Адыгэу упсэуным къикIыр зыщ –
 •                    Уадыгэну къыпкъуэкIынырщ лIыгъэ.
 •  Литературэм и илъэсыр «Жан» зэгухьэныгъэм иублащ адыгэ усакIуэ Бемырзэ Мухьэдин и усэ пшыхькIэ. Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щызэхуэсат журналистхэр, тхакIуэ ныбжьыщIэхэр, литературэм и лэжьакIуэхэр. «Лъэтеувэ» иращIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и щIэныгъэ институтым и лэжьакIуэ Хьэвжокъуэ Людмилэ къыдигъэкIа «Бемырзэ Мухьэдин и художественнэ дунейр» монографием. Хьэвжокъуэр тепсэлъыхьащ усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэм ятеухуауэ итхам. ЖиIащ тхылъым елэжьыжу етIуанэуи къызэрыдэкIыжынур, Мухьэдин теухуа тхыгъэ куэд къэнащи.
 •   Псоми еджэн…

Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIынущ

2015-01-24

 • Мазаем и 12 – 15-хэм Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIынущ Урысейм и Кубокыр бгы-лыжэ спорт лIэужьыгъуэмкIэ къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэм и етхуанэ Iыхьэр. Супер-гигант, слалом-гигант дисциплинэхэмкIэ щыIэну зэхьэзэхуэм хэтынущ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я спортсмени 100-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

2015 гъэм и Адыгэ махуэгъэпс – щIэнгъуазэ

2015-01-24

 • ЩIышылэ (январь)
 •  
 • ЩIышылэм и 20
 • 1921гъэм Бгырыс (Горскэ) АССР-р къэунэхуащ.
 • 1975гъэм къалъхуащ самбэмкIэ тIэунейрэ дунейпсо чемпион (1999, 2003) хъуа Алъхъуо Сыхьэтбий.
 •   Псоми еджэн…

Лъэпщ и къуэ

2015-01-24

 • «ЦIыхум и зэфIэкIым зезыгъэужьыр дахагъэмрэ хэкумрэ зэрызыхищIэрщ, лъэпкъ тхыдэм зэрыхищIыкIырщ», – апхуэдэ гупсысэщ зытетыр Истамбыл щыпсэу, Лъэпщыкъуэхэ ящыщ скульптор цIэрыIуэ Ачин Нухь.
 •   Псоми еджэн…

ЩIэблэм я гурыщIэр фIым къыхуегъэуш

2015-01-24

 • Зауэ нэужь зэманым адыгэ литературэм фIыкIэ узыщыгугъ хъуну усакIуэ зыбжанэ къыхыхьащ. Абыхэм яхэтащ зауэ угъурсызым и мафIэм илыпщIа, жырым хуэдэу ипсыхьа, лIыпIэ иригъэува куэд (Ахъмэт Мухьэдин, Гъуэщокъуэ Хъусин, КIыщокъуэ Алим, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм, Хьэнфэн Алим, н.); я ныбжьыр зэрынэмысам е зэрысымаджэм къыхэкIкIэ зауэм и щIыбкIэ къыщынауэ щытахэри (Акъсырэ Залымхъан, Нало Заур, Щомахуэ Амырхъан, Хьэгъундокъуэ Рэмэзан, Балъкъэр Фоусэт, н.).
 • Псоми еджэн…