ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2015-07-01

КIуэкIуэ Юрий Сокуров Александр хуэзащ

2015-07-01

 • КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ кинорежиссёр, Урысейм и цIыхубэ артист Сокуров Александр.
 •   Псоми еджэн…

Зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэр лъэныкъуитIми ягъэзащIэу хуежьащ

2015-07-01

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щригъэблэгъащ «Роснефть» цIыхубэ компание» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и вице-президент Конрой Аврил.
 •   Псоми еджэн…

Алътуд Юрий КъБКъУ-м и унафэщIу хах

2015-07-01

 • Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лэжьакIуэхэм вэсэмахуэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм а еджапIэм и ректору щыхахащ Алътуд Юрий. ЗэIущIэм кърихьэлIахэм ящыщу Алътуд Юрий и телъхьэу цIыхуи 159-м, КъБКъУ-м и проректор Савинцев Алексей и телъхьэу цIыху 11-м Iэ яIэтащ. Ещанэ кандидатыр – техникэ щIэныгъэхэм я доктор Беккиев Мухътар Къуршхэм я геофизикэмкIэ институтым и унафэщIу зэрагъэувам къыхэкIыу IэIэтым къыхэкIыжащ.
 • Псоми еджэн…

Адыгэхэм я псэупIэхэр

2015-07-01

 • «Тетраграф» ООО-м иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Кабардинские поселения и жилища разных эпох» зи фIэщыгъэ тхылъыр. Республикэм и архитектор цIэрыIуэ Уэркъуасэ Мухьэмэд XX лIэщIыгъуэм и 50 гъэхэм щIидзэу илъэс зыбжанэкIэ иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм пызыщэжа и къуэ Мурат и Iэдакъэ къыщIэкIащ ар.
 •   Псоми еджэн…

2015-07-01

 • Зыри къелакъым
 •  Индонезием и Суматрэ Ищхъэрэ провинцэм къыщехуэхащ Hercules C-130 дзэ кхъухьлъатэр.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2015-07-01

 • Бурятием егъэлъапIэ езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм щыхыхьа (1661 гъэм) махуэр
 • Армением и прокуратурэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Канадэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Дохутырхэр Налшык щызэхуос

2015-07-01

 • Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №2-м «ПIалъэ къызыхэкI мыхъуну нейрохирургие» Кавказ Ищхъэрэ егъэджэныгъэ зэхыхьэр бадзэуэгъуэм и 2 – 3-хэм щекIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

2015-07-01

 • Нобэ зи ныбжьыр илъэси 100-м щегъэжьауэ илъэси 125-рэ хъуахэу, бадзэуэгъуэм и 1-м къалъхуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм исхэм иратыж Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир абыхэм ящыщ дэтхэнэми хуэгъэзауэ къигъэхьа хъуэхъухэр
 •  
 •                                                                                Къыщалъхуа щIыпIэр          Къыщалъхуа зэманыр
 • Щауэ Нану ЦIыкIуэ и пхъур                   Бахъсэн район                                      01.07.1890 гъэ
 •  Истепан Ленэ ХьэжтIутI и пхъур       Лэскэн район                                        01.07.1900 гъэ
 •  Кочкаровэ Шуркэ Ибрэхьим и пхъур    Iуащхьэмахуэ район                   01.07.1900 гъэ
 • Псоми еджэн…

ЗауэлIхэм я хьэдэкъупщхьэхэр щIалъхьэжащ

2015-07-01

 • Терскол къуажэм дэтщ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ. Абдеж щыIэ къуэшыкхъэм щыгъуэ пэкIу щекIуэкIащ, зауэ зэманым Iуащхьэмахуэ и екIуэлIапIэхэр зыхъума совет сэлэтхэм я хьэдэ къупщхьэ къагъуэтыжахэр щIэлъхьэжыным теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…