ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Путин Владимир лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2017-10-21

 • Путин Владимир лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэмрэ абы щыщыIэ гугъуехьхэмрэ. Щхьэхуэу и гугъу ящIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр дуней къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм япэщIэтынымкIэ и программэм.
 •   Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

2017-10-21

 • Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ Валерий.
 •   Псоми еджэн…

Лъэпкъ куэд зэгурыIуэныгъэм и утыку

2017-10-21

 • Жэпуэгъуэм и 19-м, «Валдай» дунейпсо клубым я зэIущIэм хэта иужькIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым хэтхэр щызэхуэса шхапIэхэм ящыщ зым.
 •   Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий Сочэ щаIущIащ ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэтхэм

2017-10-21

 •  ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэтхэм КIуэкIуэ Юрий Сочэ щаIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым фрагъэблагъэ

2017-10-21

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-10-21

 • Жэпуэгъуэм и 21,  щэбэт
 • МыIэрысэм и махуэр Инджылызым щагъэлъапIэ
 • 1520 гъэм Португалием щыщ зыплъыхьакIуэ Магеллан Фер- нан хы Щэхумрэ Атлантикэ хымрэ я псыдэжыпIэр къихутащ, иужь- кIэ абы езым и цIэр фIащыжащ.
 • 1899 гъэм Владивосток къыщызэIуахащ КъуэкIыпIэ институтыр, иджыпсту ар КъуэкIыпIэ жыжьэ федеральнэ университетырщ.
 • 1935 гъэм Германиер Лъэпкъхэм я Лигэм къыхэкIыжащ.
 • 1945 гъэм Франджым цIыхубзхэми хэхыныгъэхэм Iэ щаIэтыну япэу хуит щащIащ.
 • Псоми еджэн…

Япэ къуажэ спартакиадэ

2017-10-21

 • «Вымпел» спорт клубым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Ислъэмейм и щIалэгъуалэр терроризмэмрэ наркотикымрэ» я бийщ къыхуеджэныгъэм щIэт япэ къуажэ спартаки- адэ.
 •   Псоми еджэн…

Усэ къыхэхахэр щызэхуэхьэса

2017-10-21

 • Урысей Федерацэм ис лъэпкъхэм я литературэм зегъэужьынымкIэ ядэIэпыкъуным теухуа програм-мэм хыхьэу, Москва иджыблагъэ къыщыдагъэкIащ «Современная литература народов России. Поэзия» антологие купщIафIэр. «Урысейм и щэнхабзэ» (2012-2018) федеральнэ программэм ипкъ иткIэ, тхылъыр дунейм къытехьащ Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ федеральнэ агентствэр (Урысейпечатыр) и дэIэпыкъуэгъуу.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-рэ радиомрэ

2017-10-21

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Лира». УсакIуэ Мыкъуэжь Анатолэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Парламентым и сыхьэт» (16+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Адыгэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхьыр

2017-10-21

 • Къаныкъуэ – Фырэ Анфисэ
 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №№200-201-хэм итщ).
 • Уэсмэн къэралыгъуэм и адыгэ анэхэр
 • ХV-ХIХ лIэщIыгъуэхэм я тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, Уэсмэн къэралыгъуэмрэ адыгэхэмрэ Iуэху куэдкIэ зэпыщIауэ щытащ. ГъэрыпIэ ихуарэ, щхьэхуимыт бэзэрым къыщащэхуа пщащэхэр тырку сулътIаным и гаремым къызэрыщыхутэу щытам я закъуэ мыхъуу, зауэ-политикэ зэгурыIуэныгъэхэр зэрыщагъэбыдэ Iэмалу адыгэ пщащэхэм ящыщхэр сулътIаным щхьэгъусэу щишэм и щапхъэ куэд къыхощыж ди блэкIам. Псалъэм папщIэ, Сулеймэн Гъуэзэджэм и анэ, Сэлим Шынагъуэм и щхьэгъусэ Хьэфсэ сулътIан гуащэр адыгэ щылъхут. Пэжщ, языныкъуэ тхылъхэм Менгли-Джэрий ипхъу Хьэфсэ тэтэру щытауэ ятхыж, ауэ абы и анэр адыгэт. А зэман жыжьэм псэуа тхыдэтххэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, «тэтэру жыхуаIэ гуащэм адыгэ теплъэт иIэр».
 • Псоми еджэн…