ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2015-03-26

КIуэкIуэ Юрий зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм ядоIэпыкъу

2015-03-26

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Урысей Федерацэм и Президентым цIыхухэр щрагъэблагъэ и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм.
 • Псоми еджэн…

ЦСКА-м ди щIыпIэр къыхех

2015-03-26

 • Гъатхэпэм и 25-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и «ЦСКА» федеральнэ автономнэ IуэхущIапIэм и унафэщI Барышев Михаилрэ зэрызэдэлэжьэнумкIэ зэгурыIуэныгъэм КъБР-м и Правительствэм и Унэм Iэ щыщIадзащ.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я IуэхухэмкIэ управленэм трагъэкIуадэ ахъшэр процент 15-кIэ ягъэмащIэ

2015-03-26

 •  Абы къыдэкIуэу КIуэкIуэ Юрий унафэ ищIащ Налшык и курорт щIыналъэм хиубыдэу КъБР-м и Правительствэм щиIэ дачэр 2015 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м фIэмыкIыу аукционым щащэну. Иджыпсту ар зехьэным гъэ къэс сом мелуанитIым щIигъу трагъэкIуадэ. Дачэм къыщIах
 • ахъшэмкIэ сабий зеиншэхэм псэупIэхэр къыхуащэхунущ.
 •  
 • 2015 гъэм мазаем и 9-м республикэм и Iэтащхьэм Парламентым Зэрызыхуигъэзам къызэрыщыгъэувам тету, ягъэмащIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщыным трагъэкIуадэ ахъшэр: КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я IуэхухэмкIэ управленэм хухахыр процент 15-кIэ, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ хухахыр проценти 10-кIэ.
 • Псоми еджэн…

2015-03-26

 • ЦIыхуи 150-рэ хэкIуэдащ
 •  Вэсэмахуэ Франджым къыщехуэхащ «Германвингс» авиакомпанием и А320-рэ кхъухьлъатэр. Ар Испанием и Барселонэ къалэм икIауэ Германием и Дюссельдорф кIуэжырт.
 • Псоми еджэн…

2015-03-26

 • Гъатхэпэм и 26, махуэку
 • 1903 гъэм Златоуст дэт Iэщэ заводым и рабочэ зыкъэзыIэтахэр пащтыхьыдзэм зэтриукIащ.
 • 1995 гъэм Шенген зэгурыIуэныгъэм къару игъуэтащ. Абы ипкъ иткIэ, паспорт, таможеннэ кIэлъыплъыныгъэхэм хэмыту зэкIэлъыкIуэну хуит хъуащ Бельгием, Германием, Франджым, Люксембургым, Нидерландхэм, Испанием, Португалием щыпсэухэр.
 • Псоми еджэн…

ЗэгурыIуэныгъэм тращIыхь

2015-03-26

 •  КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм щекIуэкIащ 2012 гъэм УФ-м и Президентым «Лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэр къызэгъэпэщынымкIэ» и Указ №602-р зэрагъэзащIэм кIэлъыплъ гупым я зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Депутатхэр Шэрэдж щIыналъэм и цIыхухэм яхуозэ

2015-03-26

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр «Урысей зэкъуэт» урысейпсо политикэ партым и къудамэу Шэрэдж районым щыIэм и жылагъуэ IуэхущIапIэм щаIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм. Абыхэм нэхъыбэу къратар жылагъуэхэр зэIузэпэщ щIынырщ, псэупIэкIэ гугъу зерехьырщ, цIыху гуп пыухыкIахэм хуагъэув льготэхэр зыхуэдэрщ.
 • Псоми еджэн…

КъулыкъущIэхэм хуагъэув мардэхэм топсэлъыхь

2015-03-26

 •  КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ, социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIа семинарым щытепсэлъыхьащ къэрал къулыкъущIэхэм я хэхъуэхэм, хэщIхэм, ябгъэдэлъ мылъкумрэ мылъкум пыщIауэ зыхуагъэувыж къалэнхэмкIэ декларацэхэр зэрат хабзэщIэу Урысей Федерацэм и Президентым 2014 гъэм мэкъуауэгъуэм и 23-м къыдигъэкIа Указ № 460-мкIэ къищтам. Семинарым хэтащ министерствэм и къэрал граждан къулыкъущIэхэр, министерствэм и унафэм щIэт IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

«Къэббалъкъгипс»-м и зэфIэкIым хохъуэ

2015-03-26

 • «Къэббалъкъгипс» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм зэфIигъэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и инвестицэ проект нэхъ ин дыдэхэм хиубыдэу Тырныауз гипсымрэ абы къыхэщIыкIа пкъыгъуэхэмрэ къыщыщIэзыгъэкIыну заводхэр ухуэнымкIэ лэжьыгъэхэр.
 •   Псоми еджэн…