ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-10-23

Кавказ Ищхъэрэм и щIыпIэ телъыджэхэр зрагъэлъагъу

2014-10-23

 • КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм и хэщIапIэм жэпуэгъуэм и 20-м щекIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм къэрал кIуэцI туризмэм зыщегъэужьыным блогерхэм щагъэзащIэ мыхьэнэр» зыфIаща конференц. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Урысейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, журналистхэр, блогерхэр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием и унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-10-23

 • Жэпуэгъуэм и 23, махуэку
 • ДыщэкIхэмрэ налмэсым елэжь промышленностым и лэжьакIуэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэ Якутие (Саха)  Республикэм.
 • Рекламэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Псоми еджэн…

Кучинэ Марие и вагъуэ

2014-10-23

 • Европэм атлетикэ псынщIэмкIэ и ассоциацэм игъэнэIуащ «Golden Tracks» саугъэтым щытекIуахэр. «Вагъуэ къэунэху» унэтIыныгъэм псоми щефIэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым атлетикэ псынщIэмкIэ и спортсменкэ, лъагэу дэлъеинымкIэ, цIэрыIуэ Кучинэ Марие.
 •   Псоми еджэн…

МахуиплI, хьэмэ махуитху?

2014-10-23

 • ЛэжьыгъэмкIэ къэрал зэхуаку зэгухьэныгъэм епIэщIэкIыу жиIащ махуиплI лэжьэгъуэ зэманым хуэкIуэным Урысейр зэрыхуэхьэзырым теухуауэ езым зы хъыбар гуэри къыбгъэдэмыкIауэ. АрщхьэкIэ абы теухуа псалъэмакъыр ди деж махуэ зыбжанэкIэ щыужьыхакъым.
 •   Псоми еджэн…

Дзэм ираджэу щIадзэж

2014-10-23

 • А Iуэхум илъэсипщIкIэ пэплъащ
 •  Иджырей бжьыхьэм дзэм ираджэнущ ныбжьыщIэ мини 155-м нэс. Абыхэм яхэтынущ Шэшэным и цIыху 500 – а республикэм и щIалэхэр 2005 гъэ лъандэрэ дзэм ягъакIуэртэкъым. ШР-м и военком Джайрханов Ахьмэд къелъытэ апхуэдиз пIалъэкIэ шэшэн щIалэхэр Iумпэм зэращIар мызахуагъэу.
 • Псоми еджэн…

Мысыр

2014-10-23

Адыгэ мамлюкхэм лIэщIыгъуэ зыбжанэкIэ тепщэныгъэр щаIыгъа Мысырыр (Египетыр) ноби псынщIэу зызыужь къэралыгъуэщ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ. 2014 гъэ, жэпуэгъуэ мазэ

Республикэм и участковэ нэхъыфI Жырыкъ Азэмэт

2014-10-23

 • Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр иухащ.

КъБР-м и ТВ-рэ радиомрэ

2014-10-23

 •  1 КъБР
 •  «Мир» канал
 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 27
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.30 «Хьэлэл фхухъу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Жьыщхьэ махуэ». Лэжьыгъэм и ветеран Амщокъуэ Екатеринэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 Шекспир Уильям. «Пащтыхь Лир». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Мысостышхуэ Пщызэбий игъэзащIэ монологыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • Псоми еджэн…

Инджылызыбзэр зэвгъащIэ!

2014-10-23

 •  Бжьыхьэ мазэхэм лэжьэнущ инджылызыбзэм щыхурагъаджэ школ. Абы щIэтIысхьэнухэр фокIадэм (сентябрым) и 22-м щегъэжьауэ  ятх. Гупхэр илъэси 8 – 14, илъэс 15 – 18, илъэс 18 – 21-рэ хъухэм ятещIыхьауэ къызэрагъэпэщынущ.
 • Псоми еджэн…