ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм и Президент Путин В. В. Нижний Тагил къалэм щригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и Президиумым и зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.

2015-11-26

 •  Дыгъуасэ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Нижний Тагил къалэм (Свердлов область) щригъэкIуэкIащ УФ-м и Къэрал Советым и Президиумым и зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ нэгъуэщI къэралхэм къыщащэху продукцэр гъэмэщIэным хуэгъэза къэрал политикэр Урысей Федерацэм и субъектхэм зэрыщагъэзащIэм. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

ЩытыкIэр нэхъри зэщIэзыгъаплъэ

2015-11-26

 •   Сирием щыIэ щытыкIэм иращIэкI псалъэмакъыр нэхъри зэщIигъэплъащ щэкIуэгъуэм и 24-м урысей СУ-24-р Тыркум и дзэ-хьэуа къарухэм я F-16 кхъухьлъатэм СХьР-м и щIыналъэм къызэрыщриудыхам.
 • Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2015-11-26

 • ЩэкIуэгъуэм и 26, махуэку
 • Информацэм и дунейпсо махуэщ
 • Абхъазым и Конституцэм и махуэщ. Ар Iэтауэ щагъэлъапIэ республикэм икIи мылэжьэгъуэу махуэу щытщ.
 • 1832 гъэм къызэрагъэпэщащ Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб нэхъыщхьэм и Дзэ академиер.
 • 1924 гъэм Монголиер ЦIыхубэ  Республикэ  хъуащ.
 • 1925 гъэм ягъэунэхуащ Туполевым и «АНТ-4» кхъухьлъатэр.
 • Псоми еджэн…

«Уэридадэ»

2015-11-26

 • Ди пащхьэм илъ тхылъыщIэр «Адыгэ псалъэм» и лэжьакIуэ Хъуажь Фахъри и IэдакъэщIэкIщ. «Уэридадэ» зыфIища тхылъ лъагъугъуафIэ цIыкIур ди лэжьэгъум ятриухуащ адыгэ IуэрыIуатэм и хъумакIуэ пажэхэм яз Ало ЛутIэрэ зи хъыбар щIэщыгъуэхэмкIэ литературэм къыхэна ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэрэ.
 •   Псоми еджэн…

«Илъэсым и анэ нэхъыфI»

2015-11-26

 • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт пшыхь гуапэ щэкIуэгъуэм и 27-м щекIуэкIынущ Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм. Ар ирырагъэхьэлIэ щэкIуэгъуэм и 29-м ди къэралым щагъэлъапIэ махуэшхуэм – Анэм и махуэм.
 • Псоми еджэн…

ТхакIуэхэр ирагъэблагъэ

2015-11-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ТхакIуэхэм я союзым абы хэтхэм хъыбар ярегъащIэ 2015 гъэм щэкIуэгъуэм и 30-м Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм КъБР-м и тхакIуэхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэм и съезд зэрыщекIуэкIынумкIэ.
 • ЗэIущIэм щIидзэнущ пщэдджыжьым сыхьэт 11-м.

Лермонтовым и уэрамыр нэхъ бгъуэ ящI

2015-11-26

 •  Налшык къалэм и администрацэм цIыху куэд къотхьэусыхэ ХьэтIохъущокъуэм и хадэм и ихьэпIэм хуэзэу Лермонтовым и уэрамым зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм транспортыр зэрыщызэтрихьэм теухуауэ. Абы къыхэкIыу     администрацэм унафэ къищтащ Лермонтовым и уэрамым щыщу ЩоджэнцIыкIум и уэрамым щегъэжьауэ псыхъуэ дыхьэпIэм нэсыху хиубыдэ Iыхьэр нэхъ бгъуэ щIыным теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

2015-11-26

Бжьыхьэм и иужьрей махуэхэр. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2015-11-26

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 30
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэгузыужь нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси 115-рэ зэрырикъур зэрагъэлъэпIам къратыкI репортаж (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • Псоми еджэн…

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий «Вести» программэм (Урысей-1) щытепсэлъыхьащ террористхэм я бийуэ Налшык щрагъэкIуэкIа Iуэхушхуэм

2015-11-25

 • Налшык щрагъэкIуэкIа лэжьыгъэ хэхам кърикIуахэм ятеухуа упщIэхэм ящыщ зым и жэуапу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий вэсэмахуэ «Урысей-1» каналым щыжиIащ:
 • Псоми еджэн…