ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бэзэрым къыщыхъуа мафIэсым зыри хэкIуэдакъым

2018-04-17

 • Дыгъуасэ пщэдджыжьыр сыхьэти 6-м и деж мафIэс къыщыхъеящ Налшык дэт «Центральнэ» бэзэрым тет павильонхэм ящыщ зым. Абы псори зэхэту къызэщIиубыдащ метр зэбгъузэнатIэ мини 2-м нэблагъэр.
 •   Псоми еджэн…

Абы уриджэгу хъунукъым

2018-04-17

 • Дунейр езым и тепщэныгъэм щIэту зыкъэзылъы-тэж США-м аргуэру бзаджэнаджагъэ зэхищIыхьащ и жагъуэгъухэм яхибжэ къэралхэм ящыщ зым хуэгъэзауэ. Зи гугъу тщIыр, дауи, къызэрывгурыIуащи, куэд щIауэ зауэм и бэлыхьым хэмыкI Сириерщ. Иджы дыдэ абы и къалэ Думэ «томагавк» ракетэхэр ириутIыпщащ, Асад Башар а щIыпIэм химие Iэщэ къыщигъэсэбэпа хуэдэу щхьэусыгъуэ ищIри.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-04-17

 • Мэлыжьыхьым и 17, гъубж
 • Макъым и дунейпсо махуэщ
 • Гемофилием (лъыр пцIэным пыщIа узыфэщ) и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэмрэ къэрал кIуэцI дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэщ. 2011 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ.
 • Сирием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ (1946 гъэм ягъэуващ)
 • Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэм гу зылъатапхъэ

2018-04-17

 •   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и зи чэзу зэIущIэр 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 24-м екIуэкIынущ.
 •  Абы щыщIидзэнур сыхьэти 10-рщ
 •  КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Адыгэ ныпым и махуэр мэлыжьыхьым и 25-м ягъэлъапIэ

2018-04-17

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуалэ советым Адыгэ ныпым и махуэм ехьэлIа дауэдапщэхэр гъэ къэс Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщызэрегъэпэщ. Мы гъэм гуфIэгъуэ Iуэхухэр Налшык къалэм къыдэкIуэу щекIуэкIынущ республикэм и муниципальнэ район, къалэ, къуажэ куэдым.
 • Псоми еджэн…

ЩIалэгъуалэр залымыгъэм и бийщ

2018-04-17

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ «ЩIалэгъуалэр экстремист гупсысэкIэм и бийщ» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсыр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, КъБР-м Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щапэщIэтыным хуэгъэпса республикэ программэм ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща зэIущIэр купщIафIэу екIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм

2018-04-17

 • Урысей Федерацэм и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и хэщIапIэу Псыхуабэ дэтым махуэку кIуам щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и хъы-барегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм (АСМИ) и правленэм и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ нэгъабэ яхузэфIэкIахэмрэ мы гъэм къапэщылъ къалэнхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Европэм адыгэгур къыщоуэ

2018-04-17

 • Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм лэжьэн зэрыщIидзэрэ мы гъэм илъэсипщI ирокъу. Апхуэдиз дыдэ хъуауэ ар здэщыIэ Германием адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр щрагъэкIуэкI, фестивалкIэ еджэу. Мы гъэм епщIанэ зэхыхьэшхуэр зыхуэгъэпсауэ щытар Щэнхабзэ федерацэр къызэзыгъэпэща, адыгэ лъэпкъым и лIы щэджащэ, зи хэкум, лъэпкъым щхьэкIэ къарурэ мылъкурэ щымысхь Уджыхъу Ихьсант. Абы иригъэхьэлIэри, федерацэм и тхьэмадэ ДыщэкI Эртан Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэтхэри иригъэблэгъащ Германием икIи ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр абы щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

2018-04-17

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Журналистхэм я союзым и тхьэмадэ, тхакIуэ цIэрыIуэ Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэр. Египет, Абу-Симбел и деж. 1995 гъэ

Ипотекэм и бжыгъэм хохъуэ

2018-04-17

 • ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм псэупIэ кредиту 2018 гъэм итам я бжыгъэр сом мелуан 507-м щIигъуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм зэрыщытам нэхърэ процент 76-кIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту 2017 гъэм абы сом мелард 1,8-рэ ди цIыхухэм щIыхуэу яритащ.
 •   Псоми еджэн…