ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дуней псом и къэфакIуэхэм Налшык зыкъыщагъэлъагъуэ

2015-10-08

 • Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуахащ «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» V дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалыр. Абы хэтщ Бангладешым, Тыркум, Белоруссием, Ганэм, Индием, Италием къикIа къэфакIуэ гупхэр.
 •   Псоми еджэн…

Фестивалыр зэрырагъэфIэкIуэнум топсэлъыхь

2015-10-08

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щекIуэкIащ ЮНЕСКО-м и деж щыIэ ЦIыхубэ творчествэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм и Урысей лъэпкъ къудамэм и гъэзэщIакIуэ комитетым и зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» дунейпсо IуэрыIуатэ фестивалыр зэрырагъэфIэкIуэнум.
 •   Псоми еджэн…

IутIыж Борис и пшыхь

2015-10-08

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым жэпуэгъуэм и 7-м пшыхь дахэ щызэхэтащ. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ, адыгэ драматургием и классик IутIыж Борис Къуней и къуэр къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Щэнхабзэм и кIыщ

2015-10-08

 • ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтыр къызэрызэIуахрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур ягъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Адыгэбзэр зи гупсэхэр

2015-10-08

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэс къэс егъэлъапIэ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэр. Бзэр хъумэным, ди лъэпкъ хабзэхэр щIэблэм егъэщIэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ кърахьэлIэ ди егъэджакIуэ гумызагъэхэм. Анэм и ужькIэ быныр бзэм, хабзэм хуэзыгъасэр адыгэбзэр езыгъэджхэращи, абыхэм къалэн тIуащIэ-щащIэ я пщэм къыдохуэ.
 •   Псоми еджэн…

Дунейпсо кубокыр къапоплъэ

2015-10-08

 •  Мы махуэхэм Мэзкуу щекIуэкIащ мас-рестлингымкIэ Урысейм и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу абы щыIащ щIалэ цIыкIуихрэ хъыджэбз цIыкIуитIрэ. Ди республикэм и лIыкIуэхэм яхэтащ спортсмен лъэщхэр, уеблэмэ, дунейпсо классымкIэ спортым и мастер.
 •   Псоми еджэн…

Зы лъэбакъуэ ячыжмэ

2015-10-08

 • КъБР-м футболымкIэ 2015 гъэм и чемпионатыр икIэм нэблэгъащ – къэнэжар джэгугъуищ къудейщ. Ар иухыным иджыри тхьэмахуитI иIэжу дыщэ медалхэр зылъысар наIуэ хъуфынущ. Абы щхьэкIэ щэбэт къа-  кIуэ «Къэхъуныр» Псыгуэнсу щытекIуэн е «Автозапчасть»-м Псынэдахэ хэщIыныгъэ щигъуэтын хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Къафэ гъуазджэм къреджэ

2015-10-07

 • КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым ­гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуахащ «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» V дунейпсо IуэрыIуатэ фес­тивалыр. Абы хэтщ Бангладешым, Тыркум, Белоруссием, Ганэм, Индием, Италием щыщ гупхэр.

 •  
 • КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ Битокъу Владимир фес­тивалыр къыщызэIуихым фIыщIэ яхуи­щIащ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм къикIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкI фес­тивалым хэтыну, зи щэнхабзэ хъу­гъуэ­фIыгъуэхэр, къафэ ­гъуазджэр зыгъэлъэгъуэну къытхуеблэгъахэм. Псоми еджэн…

Нобэ

2015-10-07

 • 1918 гъэм Серебряков-Даутокъуэм и дзэм Налшык иубыдащ.
 • 1917 гъэм къалъхуащ ­РСФСР-м и цIыхубэ артист, КъБАССР-м и Къэрал саугъэ­тым и лауреат ТIыхъужь Алий.
 • 1952 гъэм къалъхуащ къэрал, политикэ лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм и Пре­зидент Путин Владимир.
 • 1958 гъэм къалъхуащ ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ, «ПщIэм­рэ щIыхьымрэ» абхъаз орденым и III нагъыщэр зыхуагъэфэща Битокъу Вла­димир.
 • Дунейм и щытыкIэнур:
 • «pgda.yandex.ru» сайтым къызэритымкIэ, нобэ Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 17 – 20, жэщым градуси 9 – 16 хъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ШАЛ Мухьэмэдщ.

Дунейм щыхъыбархэр

2015-10-07

 • Япэ зригъэщри…
 •  
 • Интернетым ит хъыбархэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, Москва къызэпиудащ Сирием и уэгур езым и тепщэныгъэм щIигъэувэну Вашингтон иIа мурадхэр.
 • Iуэхум хэзыщIыкIхэм къалъытэ тхьэмахуэ зэхуаку зыбжанэ япэкIэ «Асад Башар и авиацэр Сирием и ищ­хъэрэ, ипщэ лъэныкъуэ­хэм щыIэ цIыху мамырхэм ирамыгъэуэн мурадкIэ» коа­лицэм щыщхэр а къэралым и уэгур зэхуащIыну зэгуры­Iуауэ. Ауэ ар къайхъулIакъым, Урысейр Сирием ще­кIуэкI Iуэхухэм зэрахэIэбам къыхэ­кIыу.
 • Хуэбгъэфащэ хъунущ Вашингтон Ливием къыщи­гъэсэ­бэпа Iэмалхэм хуэ­дэхэмкIэ Асад лъэныкъуэ ири­гъэзыным яужь ихьэну щытауэ: Сирием и уэгур зэхуищIу, спецназым и къарухэмкIэ ар Iуихыну.
 • АрщхьэкIэ пэмыплъэххауэ Урысейм зыкъызэкъуихащ.Сириер къелащ. ЗэкIэ нэхъ мыхъуми. Псоми еджэн…