ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Пщэдей зауэ щыIащ»

2017-06-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ МВД-р хэтынущ Урысейпсо фэеплъ Iуэхум.
 • Псоми еджэн…

Къуэдзокъуэ Сосрыкъуэрэ Кабалоев Зауррэ Урысейм и чемпионхэщ

2017-06-21

 • Мэкъуауэгъуэм и 15 – 18-хэм Влади-мир къалэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Ди щIалэхэм абы фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ икIи дыщэ медалу тIурэ жэзу щырэ щызыIэрагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

2017-06-21

 • «Лэжьыгъэм  и ветеранхэм» къахохъуэ
 • Мейкъуапэ.Адыгейм щекIуэкIащ «Лэжьыгъэм и ветеран» цIэр яфIэщыным теухуа Iуэхум хэплъа комиссэм и зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2017-06-21

 • Гидрографием и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и кинолог IуэхущIапIэхэм я махуэщ
 • Франджым щагъэлъапIэ макъамэм и махуэр
 • Псоми еджэн…

IэнатIэ псоми щыжыджэрщ

2017-06-21

 • Бзылъхугъэм и къалэнхэм нэхъапэм хыхьэу щытар нэхъ ма-  щIэщ, иджырей лъэхъэнэм тепщIыхьмэ. Нобэ жьэгур зыгъэхуа-   бэ, лъэпкъыр зыгъэбагъуэ унэгуащэхэм, щхьэгъусэхэм, анэхэм яхэтщ къэрал къулыкъу зезыхьэхэри, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым лэжьыгъэ щхьэпэ щызэфIэзыххэри. Абыхэм яхузэфIокI унагъуэми IуэхущIапIэми къащыпэщылъ къалэнхэр дахэу зэфIагъэкIыну, хуей хъумэ, лIыгъи къызыкъуахыну.
 • Псоми еджэн…

Терроризмэм и шынагъуэм зэрызыщахъумэнум цIыкIухэр хуаущий

2017-06-21

 • Бахъсэн районым сабийхэм папщIэ щыIэ гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэхэм щрагъэкIуэкIащ терроризмэмрэ экстремизмэмрэ я шынагъуэм зыщыхъумэным, захуагъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ яхущIэкъуным теухуа зэIущIэхэр. Сабийхэм зыхуагъэзащ Бахъ-сэн районым егъэджэныгъэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI Тхьэмокъуэ Лидэ, ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт курыт школ №1-м и унафэщIым, школ зыбжанэм я егъэджакIуэхэмрэ психологхэмрэ.
 • Псоми еджэн…

2017-06-21

Къаздэхъу Мэжид (1), ЛIыгъур Ибрэхьим (2), Цагъуэ Нурий (3), Къатхъэн Назир (4), ЩоджэнцIыкIу Алий (5) сымэ зыхэт гупыр Бахъсэн (Кушмэзыкъуей) щызэхуэзащ. Сурэтыр 1924 гъэм шыщхьэуIум и 20-м трахащ.

IуэрыIуатэ – дыщэ пхъуантэ

2017-06-21

 • Осетин таурыхъ
 • Нартхэм я мыIэрысэ
 • МыIэрысей телъыджэ яIэт нартхэм. Узэримыгъэплъу нэр тепщIыпщIэрт а жыгым. Зэрыдахэм и мызакъуэу а мыIэрысейм зы дыщэ мыIэрысэ махуэм къыпыкIэрт. Ар зыIухуа сымаджэр хъужырт, сыт хуэдэ уIэгъэри напIэзыпIэм игъэкIыжырт. Ауэ лIэныгъэр IуигъэкIуэтыфыртэкъым. Жыгым и щхьэкIэ дыдэм пыту, дыгъэм зыхуигъафIэу махуэ псом хъурт мыIэрысэр. Ауэ, Iуэхуракъэ, жэщ къэс зыгуэрым къиублауэ мыIэрысэр идыгъурти, нартхэм гъуэрыгъуэурэ яхъумэн щIадзащ мыIэрысейр. Яхъумэ щхьэ-кIэ, дыгъур къахуэубыдыртэкъыми, пхъэщхьэмыщхьэ телъыджэм хэкIыжырт. Уэрхъугу лIыжьым и чэзур къыщысым и къуэ зэтIолъхуэныкъуэхэу Ахъсэррэ Ахъсэртэджрэ къриджэри яжриIащ:
 • Псоми еджэн…

Мыкъуаншэхэр зыгъэкъуаншэхэр

2017-06-21

 • Сочэ къалэм хыхьэ Головинкэ (Шахэпэ) къуажэ цIыкIум дэс адыгэ жылагъуэ лэжьакIуэ зыбжанэм я суд ящIащ накъыгъэм и 21-м. Ахэр ягъэкъуэншащ крайм и унафэщIхэм хуит къамыщIауэ цIыхухэр зэхуашэсу тхьэлъэIу ящIауэ жаIэри. Судым къихьа унафэмкIэ арэзыкъым мыкъуаншэу ягъэкъуаншэхэр. Абыхэм я мурадщ УФ-м и Конституцэм къарит хуитыныгъэхэм зи нэр хуэзыуфIыцIахэм я щыуагъэр гурагъэIуэжыну.
 •   Псоми еджэн…

Хэт нэхъ бжыгъэшхуэкIэ темыкIуэрэ?

2017-06-21

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ зэхэтащ. Абы зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъхэм я Iуэхур нэхъыфIыж ищIащ. Уеблэмэ ахэр зэпеуам хуэдэщ хэт бжыгъэ нэхъ инкIэ и хьэрхуэрэгъур хигъэщIэфми.
 •   Псоми еджэн…