ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2016-02-09

 • Иуан П. М. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм  папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  ЩIэныгъэм зегъэужьыным езым и щхьэкIэ къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ тэмэму зэрылажьэм къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» ореденыр етын Иуан Петр Мацэи къуэм – «Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центр» федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и унафэщIым.
 •      
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                    КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2015 гъэм мазаем и 8-м
 • №14-УГ
 •  
 • Иуан Пётр Мацэ и къуэр техникэ щIэныгъэхэм я докторщ, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и унафэщIщ, Урысей Федерацэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ. Абы и щIэныгъэ лэжьыгъэр щригъэжьащ УССР-м ЩIэныгъэхэмкIэ и академием кибернетикэмкIэ и институтым.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым абы щригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэр нэхъыбэу зытеухуауэ щытар управленэм и автоматикэ Iэмэпсымэхэр зэтегъэувэнырщ. 70 – 80 гъэхэм а къэхутэныгъэхэр и лъабжьэу Иуан Пётр СССР-м япэ дыдэу щызэтригъэуващ бжыгъэхэм зэрелэжь онлайн щIыналъэ технологиеу КъБАССР-м и район псори къызэщIэзыубыдэр.
 • Иуан Пётр Мацэ и къуэр КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и комиссэм и тхьэмадэщ.

ЩIэныгъэлIхэм яхуозэ

2016-02-09

 • Урысей щIэныгъэм и махуэмкIэ республикэм и еджагъэшхуэхэм ехъуэхъуну Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еблэгъащ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм Информатикэмрэ щIыналъэ IуэхухэмкIэ и институтым. ЗэIущIэм кърагъэблэгъат Москварэ Магнитогорскрэ къикIа щIэныгъэлIхэр, КъБР-м и Правительствэм хэтхэр, депутатхэр, щIыналъэм и промышленнэ IуэхущIапIэ цIэрыIуэхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

2016-02-09

 • Украинэр ягъэшынэн мурад ямыIэми
 •  УФ-м и дзэхэу и ипщэ гъунапкъэхэм щыIэхэр я къалэнхэр гъэзэщIэным зэрыхуэхьэзырыр икIэщIыпIэкIэ къэпщытэн хуейуэ Путин Владимир унафэ зэрищIам игъэгузэващ Украинэм и Iэтащхьэхэр.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2016-02-09

 • Дзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и Граждан авиацэм и махуэщ
 • 1895 гъэм США-м щыщ Морган Уильям волейбол джэгукIэр къигупсысащ.
 • Псоми еджэн…

2016-02-09

 • 2017 гъэрщ щыхахынур
 •  Адыгей.Республикэм и Iэтащхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий пресс-конференцым зэрыщыжиIамкIэ, Адыгейм и Iэтащхьэ хэхыныгъэхэр щекIуэкIынур 2017 гъэрщ.
 • Псоми еджэн…

Махуэшхуэр ягъэлъапIэ

2016-02-09

 • Бахъсэн къалэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зэрихьэу дэт школ №2-р илъэс 35-рэ зэрырикъур иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. НэхъапэкIэ абы апхуэдэ дэмытауэ аратэкъым, атIэ жьы хъуа унэр Iуахыу, еджапIэщIэ мы щIыпIэм деж зэрыщаухуэрэ илъэс 35-рэ хъууэ арат. 1981 гъэм щIышылэм и 19-м къызэIуахыжауэ щытащ ар. Пшыхьым ягу къыщагъэкIыжащ а зэманым еджапIэм лэжьэн зэрыщIидза щIыкIэр.
 •   Псоми еджэн…

Анэдэлъхубзэм и дахагъым драгъэхьэх

2016-02-09

 • Мы махуэхэм ди республикэм щокIуэкI Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэм ипэ къихуэ зэIущIэхэр. Ахэр хуэгъэпсащ ди щIыналъэм щыпсэу дэтхэнэ лъэпкъми и анэдэлъхубзэм и дахагъыр, къабзагъыр, абы и зэфIэкIыр игъэлъэгъуэным, зыIурылъ лъэпкъым емылъытауэ, бзэ псори мамырыгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ хуэгъэлэжьэным.
 •   Псоми еджэн…

Зи мурадхэр зэзыгъэхъулIэ

2016-02-09

 • Тэрч районым хыхьэ Абей (Белоглинкэ) къуажэм къыщалъхуащ мы тхыгъэр зытеухуа щIалэр. Ар ЕмкIуж Андзорщ – режиссёрщ, сценаристщ, клипмейкерщ.
 • Къуажэ школыр къиуха нэужь, ар щIэтIысхьащ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым, ехъулIэныгъэ иIэуи ари къиухащ. ИужькIэ Москва и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ «Ленком» театрым къепхауэ лажьэ   Академием илъэситIкIэ режиссёр IэщIагъэм зыщыхуигъэхьэзыращ. АбыкIэ и Iуэху нэхъ къызэрыщикIым къыхэкIыу щIалэщIэр илъэс зыбжанэкIэ къимыгъэзэжу абы щылэжьащ.
 • Псоми еджэн…

Сабий дунейм хуолажьэ

2016-02-09

 • Щоджэн Леонид иджыблагъэ къыдигъэкIа «Къуажэхьхэр» тхылъыр сэ гъэщIэгъуэн къысщыхъуауэ и кIэм нэс сыкъеджащ. Ар Iыхьитхуу зэхэтщ икIи зытеухуам елъытауэ зэщхьэщыхащ. Мыпхуэдэ къуа-жэхьхэм я къежьапIэ хъуар нобэми тэмэму зэхэгъэ-кIакъым. Языныкъуэхэм къалъытэ псалъэжьхэр          къуажэхьхэм нэхърэ нэхъыжьу, зэблэдзауэ щытауи жызыIэхэр щыIэщ. Дапхуэдэу хъуми, тIури  зэман жыжьэм  къызэрыщежьэр  белджылыщ.
 •   Псоми еджэн…

Япэ дивизионыр жыжьэжкъым

2016-02-09

 • «Спартак» стадионым и пресс-центрым махуэку кIуам ди республикэм и журналистхэр щаIущIащ «Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и генеральнэ директор Бышэн Азрэтрэ командэм  и тренер нэхъыщхьэ Биджий Хьэ-сэнбийрэ. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ клубым и пресс-атташе Бэч Альберт. Абы къыщаIэта    упщIэхэм-рэ жэуапхэмрэ нобэ фыщыдогъэгъуазэ.
 •   Псоми еджэн…