ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-09-20

2014-09-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Ю. А.
 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу цIыхухэм
 • зэрызахуигъазэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм нобэ япэу ягъэлъапIэ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр. Ар адыгэхэм я мызакъуэу, республикэм ис лъэпкъ псори зэкъуэзыгъэувэ махуэщ.
 • Ижь-ижьыж лъандэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм мамыру икIи зэгурыIуэу лъэпкъ куэд щыпсэууэ къекIуэкIащ. Дэ ди къалэныр апхуэдэ фIыгъуэшхуэр тхъумэнырщ икIи къыкIэлъыкIуэ щIэблэхэм къахуэдгъэнэнырщ. Аращ тэмэму зыдужьынымкIэ, ди щэнхабзэхэр хъумэнымрэ ахэр зым адрейр иригъэфIакIуэу зэдэлэжьэнымкIэ шэсыпIэр.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм махуэ лъапIэмкIэ сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сохъуэхъу, си гуапэщ абыхэм мамырыгъэ, фIыгъуэ, ефIэкIуэныгъэ яIэну.
 •  КIуэкIуэ Юрий,
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 • и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ.

Гур дэпсэхуу къэунэхуащ зы махуэ

2014-09-20

 •  Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм теухуа гуфIэгъуэ пшыхь нэхъыщхьэр дыгъуэпшыхь Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2014-09-20

 • ФокIадэм и 20, щэбэт
 • Осетие Ипщэм щагъэлъапIэ я къэралыгъуэр щагъэува махуэшхуэр
 • 1862 гъэм Санкт-Петербург къэрал консерваторэр къызэIуахащ. Ар Урысейм и япэ музыкэ еджапIэ нэхъыщхьэщ.
 • 1936 гъэм Бахъсэн ГЭС-р лажьэу яутIыпщащ.
 • 1999 гъэм Мэлбахъуэ Тимборэ дунейм ехыжащ.
 • Псоми еджэн…

Пасэ зэманым щегъэжьауэ

2014-09-20

 • КъБР-м и Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ   «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIДАА-м и вице-президент ХьэфIыцIэ Мухьэмэд игъэхьэзыра гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

«Спартак-Налшык» – «Динамо ГТС» (Ставрополь) – 2:2

2014-09-20

 •  Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Налшык къалэм щызэхэта зэIущIэм апхуэдэ бжыгъэ кърикIуащ. Ди щIалэхэм ящыщу топхэр дагъэкIащ Васильев Антонрэ Гъурф Азэмэтрэ.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» «Динамо ГТС»-рэ я зэIущIэр зэрекIуэкIамрэ зи чэзу джэгугъуэм и ужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Хьэтау Ислъам.

Гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж

2014-09-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къудей Арсен республикэм и журналистхэм пресс-конференц ядригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

ГъэтIылъыгъэ уасэншэ

2014-09-20

 • Хабзэ зэрыхъуауэ, Мэзым и лэжьакIуэхэм я махуэр фокIадэм и ещанэ тхьэмахуэ махуэм ягъэлъапIэ.
 •   Псоми еджэн…

НыбжьыщIэхэм я зэфIэкIыр

2014-09-20

 • Налшык дэт сабий-ныбжьыщIэ спорт школ №3-м щызэхэтащ 2001 – 2004 гъэхэм къалъхуа спортсмен ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я зэхьэзэхуэ зэIуха.
 •   Псоми еджэн…

2014-09-20

Дыгулыбгъуей къуажэм дэт 7-нэ курыт еджапIэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр. Сурэтыр НэщIэпыджэ Замирэ трихащ.