ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд

2014-11-26

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яIуощIэ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэзахэм

2014-11-26

 • КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ яхуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуа цIыхуибгъум.
 •   Псоми еджэн…

ЩIэблэр гъэсэным егъэпIейтей

2014-11-26

 • Къэрал Думэм и депутатхэр иджыблагъэ яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIауэ МГИМО-м щеджэхэм. Iуэхур къызэрагъэпэщащ Думэм МылъкумкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Быф Анатолий и жэрдэмкIэ (КПРФ фракцэ). Абы хэтащ Федеральнэ ухуэкIэмрэ щIыпIэ самоуправленэм и IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Геккиев Заур («Урысей зэкъуэт» фракцэ).
 • Псоми еджэн…

«МИР» радиор Налшык къыщопсалъэ

2014-11-26

 • - Радиостанцым и нэтынхэм Урысей Ипщэр зэщIагъэхьауэ жыпIэ хъунущ. «МИР» радиом нобэ щодаIуэ а щIыналъэм щыщхэу Дон Iус Ростов, Ставрополь, Новочеркасск, Таганрог, Невинномысск, Волгодонск, Псыхуабэ, ЕсэнтIыгу, Нартсанэ къалэхэм. Иджы абы Налшык псэлъэн щыщIедзэ. Ар налшыкдэсхэм ипэжыпIэкIэ къалэ радио нэс яхуэхъуну дыщогугъ.
 •   Псоми еджэн…

Ацкъан Руслан и сонетхэр

2014-11-26

 • Адыгэ литературэм       и тхыдэм щыяпэу «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ сонет 239-рэ щызэхуэхьэса тхылъ. Ар и IэдакъэщIэкIщ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан.
 •   Псоми еджэн…

Мамхэгъ Хьэчим Бахъсэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и унафэщIым и къалэнхэр егъэзащIэ

2014-11-26

 •  ЩIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ советым и сессиеу дыгъуасэ екIуэкIам, езыр къызэрылъэIуам ипкъ иткIэ, и къулыкъур щыщхьэщахащ Бахъсэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и унафэщIу лэжьа Хьэщпакъ СулътIан.
 • Псоми еджэн…

УсакIуэшхуэхэм я махуэхэр

2014-11-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм республикэм щыпсэухэмрэ ди хьэщIэхэмрэ ирегъэблагъэ къэбэрдей литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 160-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ щэкIуэгъуэм и 27-м, балъкъэр литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылIа Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 155-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ щэкIуэгъуэм и 28-м Налшык къалэм дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм къыщызэрагъэпэщыну гуфIэгъуэ Iуэхухэм хэтыну.
 • Зэхыхьэхэр къыщызэIуахынур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ   30-рщ.
 • ФыщIэупщIэхъунущ 44-22-10; 40-31-49 телефонхэмкIэ.

2014-11-26

 • Нэмыцэхэм я Iуэху еплъыкIэр
 •  Кърымыр Урысейм зэрыгуагъэхьэжар вгъэзахуэрэ? УФ-м и Президентым иригъэкIуэкI политикэр Германием зыгуэркIэ зэран къыхуэхъуну къэфлъытэрэ?
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2014-11-26

 • Абхъаз Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ – Конституцэм и махуэщ
 • Информацэм и дунейпсо махуэщ
 • Монголием къэралыгъуэ щигъуэта махуэр егъэлъапIэ. 1924 гъэм къэралым и парламентым къищтащ Монголие ЦIыхубэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщам теухуа унафэмрэ я япэ конституцэмрэ. Апхуэдэуи я къалащхьэр Улан-Батору игъэуващ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 26 – 28-хэм Минск щызэхэтынущ «ЦIыхумрэ шынагъуэншагъэмрэ» дунейпсо зэхуэсыр. Ар къызэрагъэпэщ Белоруссием и правительствэм и жэрдэмкIэ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 26 – 27-хэм УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту Москва щекIуэкIынущ «Зи гур узхэм зыхуей дэIэпыкъуныгъэр и чэзум ягъуэтыным пыщIа Iуэхухэр» Урысейпсо зэхуэсыр.
 • Америкэм щыщ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, дунейм и дэнэ щIыпIи къыщацIыху Тёрнер Тинэ (и цIэ дыдэр Аннэ Мей Буллокщ) и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академиемрэ        ЩIДАА-мрэ я академик Къумахуэ Мурадин къызэралъхурэ илъэс 73-рэ ирокъу.
 • СурэтыщI, КъШР-м щIыхь зиIэ и художник Хьэгъундокъуэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэм» и къудамэм и унафэщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Жыласэ Маритэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 2 – 1, жэщым градуси 3 – 1 щыхъунущ.

Илъэс 40 дэкIа нэужь

2014-11-26

Илъэс къэси хуэдэу, иджыблагъэ Налшык щызэхуэзащ 1972 - 1974 гъэхэм зы полкым хэту ГДР-м дзэ къулыкъу щезыхьэкIахэр. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ: Шырыт Аслъэн, Хъуран Альберт, Шэнтыкъу Анатолэ, Абазэ Шэмсэдин, Хьэвжокъуэ Хьэталий, Нэгъуей Заур, Щоджэн Мухьэмэд, Баппинаев Зариф, Тут Руслан, Мыз Ахьмэд, Хъупсырджэн Руслан, Кугъуэт Юрэ, Тхьэзэплъ Iэниуар сымэ.