ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩытыкIэм щыгъуазэ зещI

2017-08-17

 • Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий телефонкIэ къепсэлъащ икIи щыгъуазэ зищIащ къызэрымыкIуэ щытыкIэ къыщыхъуа щIыпIэм и Iуэху зыIутым.
 •   Псоми еджэн…

ЦIыху зэрыхэмыкIуэдарщ нэхъыщхьэр

2017-08-17

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Герхожан псыщхьэм къыщежьэу Тырныауз къалэм дэлъэда ятIэпсым и Iэужьыр гъэкIуэдыным зэрелэжьымрэ щытыкIэр зыхуэдэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-08-17

 • ШыщхьэуIум и 17, махуэку
 • Индонезие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1771 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэм и указкIэ Къэбэрдей цIыхубэм Щытхъу тхылъ къаритащ.
 • 1812 гъэм пащтыхь Александр Езанэм урысыдзэм и командующэ нэхъыщхьэу игъэуващ Кутузов Михаил.
 • Псоми еджэн…

Шаваевэ Разият хах

2017-08-17

 • Налшык Печатым и унэм дыгъуасэ щекIуэкIащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и пленум. Абы щытепсэлъыхьащ творческэ зэгухьэныгъэм мы зэманым къыпэщылъ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ а зэгухьэныгъэм и правленэм хэт, «Советская молодежь» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къардэн Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Насыпым и къежьапIэ

2017-08-17

 • УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа-кIуэ цIэрыIуэхэм. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэмрэ щIэны-гъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмрэ илъэс 46-рэ хъуауэ зэдехь Мэшыкъуэм, ныкъусаныгъэ хэмылъу, пщIэрэ щIыхьрэ иIэу, и Iуэху зехьэкIэмрэ  дуней еплъыкIэхэмрэ куэдым щапхъэ яхуэхъуу. ЩIэныгъэлI щыпкъэм и  ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

2017-08-17

Урысыдзэм хэт адыгэ зауэлIхэр. Сурэтыр зыщIар наIуэкъым. Лондон къыщыдэкI газетым 1885 гъэм традзащ.

Зи щIыналъэм исыж лъэпкъхэм я махуэшхуэ

2017-08-17

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шыщхьэуIум и 9-м щекIуэ-кIащ «Кавказ лъабжьэр – лъабжьэ быдэщ» пшыхьыр. Ар IуэхущIапIэм къекIуалIэхэр щеджэ пэшым и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ, Зи щIыналъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэкIуэу.
 •   Псоми еджэн…

Чемпионыр сабийхэм яхуозэ

2017-08-17

 • Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къудамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» санаторэм зыщызыгъэпсэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къыщызыхьа Джэду Iэниуар.
 •   Псоми еджэн…

Къалэр ягъэщIэращIэ

2017-08-17

 • Налшык и теплъэр гъэдэхэныр зи къалэнхэм я зэфIэкI псори ирахьэлIэ махуэшхуэ дызыхуэкIуэм къалэр хуагъэхьэзырыным.
 •   Псоми еджэн…

Ягъэлъэгъуэн яIэщ

2017-08-17

 • Ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэдэлъхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ екIуэкIынущ.
 • Псоми еджэн…