ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

КIасэу утыку къихьами…

2020-07-04

 • Мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс плIыщI ирикъуа Хъущт Аслъэнбэч 2008 гъэм Китайм и къалащхьэ Пекин щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я дыщэ теувапIэм лъэ быдэкIэ техьащ, илъэсищэ и пэкIэ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и закъуэу къэзыгъэIурыщIа ди лъэпкъэгъу Хьэшыр Чылар хуэдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЛъагапIэ инхэм къыхуигъэщIа

2020-07-03

 • Алыдж-урым бэнэк
 • Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чемпионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дзюдомрэ самбэмрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI  Джэданэ зэкъуэшхэр

2020-04-21

 • Куэдрэ къэхъуркъым зы адэ-анэм къалъхуа зэкъуэшхэм ехъулIэныгъэ инхэр спортым щаIэу. Нобэ зи гугъу фхуэтщIыну Джэданэхэ Залымрэ Алимрэ самбэмрэ дзюдомрэ лъэужь дахэ къыщагъэнащ икIи тIури дунейпсо классымкIэ спортым и мастер хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Спортым и лIыхъужьхэм зэрылъэпкъыу дрогушхуэ

2019-09-19

 • Тхыгъэхэр зыгъэхьэзырар КъБР-м щIыхь
 • зиIэ и журналист Жыласэ Заурбэчщ
 • Къардэн Мурат и щапхъэ
 • ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997), Европэм щытекIуа (1998), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дунейпсо утыкур къапоплъэ

2019-07-09

 • Мэкъуауэгъуэм и кIэухым Уфа къалэм щекIуэкIащ иужьрей зэманым зыужьыныгъэшхуэ зыгъуэта бгырыпх бэнэкIэмкIэ Урысейм и чемпионат. Башкортостаным и къалащхьэм къыщызэхуэсат къэралым и щIыналъэ 32-м къикIа а спорт лIэужьыгъуэмкIэ зызыгъасэ спортсмен 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Спартак» — «Автомобилист» —  «Эльбрус» — «Спартак-Налшык»

2019-04-18

 • Нобэ илъэс 60 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэр къэралпсо утыку къызэрихьэрэ
 • Япэ лъэбакъуэхэр зычахэр
 • Ди республикэм футболым зыщиужьын щIидзащ къэралым и чемпионатым щыджэгуну Налшык и «Спартак» командэр 1959 гъэм къызэрагъэпэща и ужькIэ. СССР-м и етIуанэ лигэм и «Б» классым къыщыщIидзэри, абы ехъулIэныгъэ инхэр иIащ. Къапщтэмэ, 1965, 1970 гъэхэм РСФСР-м и чемпион хъуащ, 1972 гъэм япэ лигэм хыхьащ. ГуфIэгъуэшхуэ къытхуихьащ 2005 гъэм — япэ дивизионым етIуанэ увыпIэр щиубыдри, зэи къэмыхъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэр премьер-лигэм кIуащ икIи абы щыхэта япэ илъэсым ебгъуанэ хъуащ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и гуп нэхъыфI пщыкIухым «Спартак-Налшыкыр» илъэсихрэ ныкъуэкIэ хэтащ икIи дэрэжэгъуэ ин къыдитащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адыгэ щIалэхэр Кърымым щытопщэ

2019-04-02

 • Алуштэ къалэм и спорткомплексым щекIуэкIащ спорт бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ ин. Абы тепщэныгъэр щаубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Шыхъуэ Борис: Щхьэж и гъащIэ гъуэгур къыхехыж

2018-11-27

 • Олимп мафIэр цIыхухэм къыхахьауэ жаIэ, спортым хуаIэ лъагъуныгъэр я гум къыщызэщIагъэнэн папщIэ. Ар пэжу къыщIэкIынущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу 1972 гъэм Олимп чемпион хъури, Шыхъуэ Борис ди щIыналъэм ис сабий минхэр лъакъуэрыгъажэ спортым дригъэхьэхащ. Иджы илъэс къэс абы и щIыхькIэ Шэджэм куейм ныбжьыщIэхэр щызохьэзохуэ икIи Борис нобэкIэ щыпсэу Самарэ къалэм къикIыжурэ зэпеуэхэм кIэлъоплъри, къыхэжаныкIахэм езым и IэкIэ саугъэтхэр яретыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

НэхъыфIхэр  командэ къыхэхам  хагъэхьэ

2018-10-27

 • Шэджэм щIыналъэм щыIэ парадромым иджыблагъэ щекIуэ-кIащ «Параплан — парящий полёт» авиацэ псынщIэ дыдэ спортымкIэ Урысейм и чемпионат. Псори зэгъусэу абы хэтащ къэралым и щIыпIэ 15-м къикIа спортсмен 56-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адыгэ щIалэхэр Европэм щытокIуэ

2018-08-07

 • ШыщхьэуIум и 4 — 5 махуэхэм Италием и къалащхьэ Рим щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионат. Адыгэ щIалэхэм абы дыщэ медалхэр къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Iуащхьэмахуэ  лъапэ щызэпоуэ

2018-08-07

 • Илъэс псом къриубыдэу лажьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Эльбрус» турист-рекреацэ комплексым щекIуэкIащ бгы-лыжэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Сабий 500-м  нэблагъэ хэту

2018-07-03

 • «Динамо» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэр илъэс 95-рэ щрикъумрэ Урысейм и махуэмрэ ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ художественнэ гимнастикэмкIэ чемпионат зэIухарэ «Динамо»-м и зэхьэзэхуэрэ. Мыпхуэдэ зэпеуэхэр илъэс епщIанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩIалэгъуалэм дагъэгуфIэ

2018-04-05

 • Гъатхэпэм и 24-25 махуэхэм Гулькевичи къалэм щекIуэкIащ Ипщэ федеральнэ щIыналъэм ис щIалэгъуалэм бэнэкIэ хуитымкIэ я зэпеуэ. Абы дыщэ медалиплIрэ дыжьынрэ жэзу зырызрэ къыщахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Шуудзэм и щIыхькIэ

2018-04-05

 • 1942 гъэм и гъэмахуэмрэ бжьыхьэмрэ Сталинград и бгъэдыхьэпIэхэр лIыгъэ яхэлъу зыхъумахэм яхэтащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и зауэлIхэр. Ростов областым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыхэкIуэдащ ди шууейхэм я нэхъыбэр икIи 4500-м ящыщу псэууэ къэнэжар и Iыхьэ щанэ иримыкъуращ. Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи псэр зытахэм я фэеплъ зэхьэзэхуэ армэ IэпщэрызауэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Ерчэн Темболэт и цIэр зэрихьэу Нарткъалэ дэт спорткомп-лексым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Нарткъалэ щыцIэрыIуэ IэщIагъэлI телъыджэ

2018-03-30

 • Нобэ зи гугъу фхуэтщIынур Аруан щIыналъэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, къэралми куэд хуэзыщIа цIыхущ. Нало Залым Алий и къуэр Нарткъалэ щыцIэрыIуэщ. Техник ныбжьыщIэхэм я станц къалэм щиухуэри, щIалэ цIыкIухэр абы дригъэхьэхащ техникэм, щыцIыкIум къыщыщIэдзауэ ар фIыуэ ялъагъуу, я IэкIэ зэпкъралъхьэфу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт