ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

И зэфIэкIым щефIэкIыжу

2023-01-31

 • ЩIышылэм и 27 — 30-м Налшык щекIуэкIащ тхэквондомкIэ «Кавказым и сабийхэр» урысейпсо зэхьэзэхуэу «ВТФ» нагъыщэмкIэ хагъэунэхукIар. Абы хэтащ къэралым и спортсмен ныбжьыщIэу 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

НыбжьыщIэхэм я зэпеуэ

2023-01-28

 • Кэнжэ къуажэм щекIуэкIащ 2011 гъэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я етIуанэ республикэпсо зэхьэзэхуэ. Тренеру илъэс куэдкIэ лэжьа Майсурадзе Альберт и фэеплъу ар къызэрагъэпэщат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Урысейпсо  зэхьэзэхуэр  къапоплъэ

2023-01-21

 • СпортымкIэ мастер, дунейпсо класс зиIэ, КъШР-м и депутату, дунейм самбэмкIэ и чемпиону щыта Къуныжь Мухьэмэд и фэеплъ урысейпсо зэпеуэ Черкесск къалэ щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм а зэхьэзэхуэм медалитху къыщахьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Джатэгъэжьым  и  ехъулIэныгъэ

2023-01-19

 • 2022 гъэм дыгъэгъазэм и 13 — 18-хэм Санкт-Петербург къалэм щекIуэкIащ бразил джиу-джитсу спорт лIэужьыгъуэмкIэ дунейпсо чемпионат. Абы хэтащ Тэрч щIыналъэм и спортсменхэри. Килограмм 75-рэ хъухэм я зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ Джатэгъэжь Азэмэт, икIи бразил джиу-джитсумкIэ дунейпсо чемпион цIэр абы къихьэхуащ. Апхуэдэуи щIалэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ я хьэлъагъымкIэ мыгуэшауэ нэхъыфIхэр щызэпеуэжа Iыхьэми. Зы махуэм къриубыдэу Джатэгъэжьыр 8-рэ бэнащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Зэуэ медалибл

2023-01-17

 • Шэшэн республикэм хыхьэ Чечен-Аул къуажэм щIышылэм и 10 – 11-хэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм щыщ ныбжьыщIэхэм самбэмкIэ я зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ 2007 — 2013 гъэхэм къалъхуа, спортсмен 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Къаздэхъу Хьэсэн и фэеплъу

2023-01-13

 • спортымкIэ мастерым и кандидат, КъБР-м волейболымкIэ и командэ къыхэхам щыджэгуа Къаздэхъу Хьэсэн и фэеплъ зэхьэзэхуэ иджы еплIыщIанэрэ Ислъэмей къуажэм щрагъэкIуэкIащ ветеранхэм, Бахъсэн районым и спорт комитетымрэ егъэджэныгъэмкIэ и управленэмрэ я жэрдэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Генералым и фэеплъ зэхьэзэхуэ

2022-11-02

 • Жэпуэгъуэм и 25 — 26-хэм Владикавказ щекIуэкIащ дзюдомкIэ III  урысейпсо зэ­хьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщат генерал Плиев Хьисэ и фэеплъу. Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэм и командэ къы­хэхахэр щагъэхьэзыр спорт цент­рым и алэрыбгъухэм зэпеуэм и саугъэт нэ­хъыщхьэхэм щыщIэбэнащ къэралым и щIыналъибгъум къикIа, зи ныбжьыр илъэс 23-м щIимыгъуа спортсмени 100-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынухэр

2022-10-22

 • Грознэ къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ КИФЩI-м и щIыналъэ псоми щыщ, зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуа спортсмен 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Мырзэкъаным и  зи чэзу текIуэныгъэ

2022-08-16

 • ШыщхьэуIум и 13 жэщым Сан-Диегэ (США) щекIуэкIащ UFC Fight Night зэзауэ зэхэтхэмкIэ зэхьэзэхуэ. Абы и зэпэщIэтыныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщу щытащ ди лъэпкъэгъу Мырзэкъан Азэмэтрэ хэгъэрейхэм я спортсмен Кларк Девинрэ яйр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Еханэ дыщэр зыIэрегъэхьэ

2022-08-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ лъагэу дэлъеинымкIэ спортсмен цIэрыIуэ Ласицкене Марие пашэныгъэр щиубыдащ атлетикэ псынщIэмкIэ Урысей чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Хьэщыкъуейм и зи чэзу медаль

2022-08-06

 • Налшык къалэ щекIуэкIащ «Кавказым и хъуаскIэхэр» («Искры Кавказа») тхэквондомкIэ фестиваль зэIуха. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ республикэхэм къикIа спортсмени 120-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

IэщэкIэ ЗэщIэузэда  Къарухэм я чемпион

2022-07-16

 • Къэзахъстаным и Алматы къалэм щекIуэкIащ Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэм (СНГ) хыхьэхэм я ещанэ дзэ-спорт джэгухэр. Абы армэ IэпщэрызауэмкIэ дыщэ медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Хьэсанэ Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Премьер-лигэм хэтыну  ди щIалэхэм къахохъуэ

2022-07-14

 • «Химки» — «Зенит» зэIущIэмкIэ пщэдей зэхаублэнущ Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 2022 — 2023 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэр. Сыт щыгъуи хуэдэу, къэралым и командэ нэхъ лъэщ дыдэ зэмылIэужьыгъуэхэм яхэту пщIэрэ щIыхьрэ яIэу зыкъагъэлъэгъуэнущ ди лъахэгъу щIалэхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дэрэжэгъуэ къуитрэ узыIэпишэу

2022-06-11

 • Грознэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм IэпщэрыбанэмкIэ я чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Спортыр наркотикхэм япэщIэтщ!»

2022-05-17

 • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Прохладнэ районым щекIуэкIащ зэхьэзэхуэхэр. «Прималкинский» спорт комплексым кёкусинкай каратэмкIэ щызэхэта зэпеуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ щIалэщIэхэмрэ пщащэ цIыкIухэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт