ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Мырзэкъаным и  зи чэзу текIуэныгъэ

2022-08-16

 • ШыщхьэуIум и 13 жэщым Сан-Диегэ (США) щекIуэкIащ UFC Fight Night зэзауэ зэхэтхэмкIэ зэхьэзэхуэ. Абы и зэпэщIэтыныгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщу щытащ ди лъэпкъэгъу Мырзэкъан Азэмэтрэ хэгъэрейхэм я спортсмен Кларк Девинрэ яйр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Еханэ дыщэр зыIэрегъэхьэ

2022-08-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ лъагэу дэлъеинымкIэ спортсмен цIэрыIуэ Ласицкене Марие пашэныгъэр щиубыдащ атлетикэ псынщIэмкIэ Урысей чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Хьэщыкъуейм и зи чэзу медаль

2022-08-06

 • Налшык къалэ щекIуэкIащ «Кавказым и хъуаскIэхэр» («Искры Кавказа») тхэквондомкIэ фестиваль зэIуха. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ республикэхэм къикIа спортсмени 120-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

IэщэкIэ ЗэщIэузэда  Къарухэм я чемпион

2022-07-16

 • Къэзахъстаным и Алматы къалэм щекIуэкIащ Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэм (СНГ) хыхьэхэм я ещанэ дзэ-спорт джэгухэр. Абы армэ IэпщэрызауэмкIэ дыщэ медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Хьэсанэ Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Премьер-лигэм хэтыну  ди щIалэхэм къахохъуэ

2022-07-14

 • «Химки» — «Зенит» зэIущIэмкIэ пщэдей зэхаублэнущ Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 2022 — 2023 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэр. Сыт щыгъуи хуэдэу, къэралым и командэ нэхъ лъэщ дыдэ зэмылIэужьыгъуэхэм яхэту пщIэрэ щIыхьрэ яIэу зыкъагъэлъэгъуэнущ ди лъахэгъу щIалэхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Дэрэжэгъуэ къуитрэ узыIэпишэу

2022-06-11

 • Грознэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм IэпщэрыбанэмкIэ я чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Спортыр наркотикхэм япэщIэтщ!»

2022-05-17

 • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Прохладнэ районым щекIуэкIащ зэхьэзэхуэхэр. «Прималкинский» спорт комплексым кёкусинкай каратэмкIэ щызэхэта зэпеуэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ щIалэщIэхэмрэ пщащэ цIыкIухэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Хьэщыкъуей Руслан и зэфIэкIхэм хегъахъуэ

2022-05-13

 • Накъыгъэм и 7-10-хэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм тхэквондомкIэ (ВТФ) я зэхьэзэхуэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ спортсмен ныбжьыщIэу 300-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Медаль  зэмылIэужьыгъуэу  14

2022-05-12

 • Симферополь къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ «Кърым Республикэм и къалащхьэм и кубок» XVII зэхьэзэхуэ зэIуха. Хэгъэрейхэм къищынэмыщIауэ, абы хэтащ Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм щыщу 2003 — 2005, 2006 — 2008 гъэхэм къалъхуа спортсмен 300-м щIигъу. Ди республикэм и дзюдоистхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэ 14 щызыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КъуэкIыпIэ Жыжьэм  къыщыхожаныкI

2022-04-30

 • Владивосток къалэм дэт КъуэкIыпIэ Жыжьэ федеральнэ университетым мэлыжьыхьым и 25 — 27-хэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и зэхьэзэхуэ. МахуищкIэ зэхэта зэIущIэхэм я хьэлъагъ елъытауэ зэщхьэщыхауэ щыта гупипщIым саугъэт нэхъыщхьэхэм щыщIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 47-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 24-м нэс спортсмен щIалэщIэ 350-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Ди лъэпкъэгъухэм я зэпэщIэтыныгъэ

2022-04-23

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и ухуакIуэ Фёдоров Юрий и фэеплъу Челябинск къалэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ къэралпсо зэхьэзэхуэхэр. Абы и саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ Урысейм и щIыналъэ 15-м къикIа зи ныбжьыр илъэс 13 — 15-м ит спортсмен ныбжьыщIэ 350-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Тхьэкъуахъуэм и зэфIэкI лъагэ

2022-04-16

 • УФ-м и къалащхьэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ Европэм и чемпионат зэIуха. Абы хэтащ къэрал 19-м къикIа троеборьемкIэ, двоеборьемкIэ, армлифтингымкIэ, стритлифтингымкIэ, штангэр Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ къэIэтынымкIэ спортсменхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Паралимпийцхэм я мастер-класс

2022-04-14

 • «Зыуэ щыт Урысейм» и жэрдэмкIэ къэрал псом щрагъэкIуэкI узыншагъэр  хъумэнымрэ  егъэфIэкIуэнымрэ хуэунэтIа спорт зэхыхьэхэр. Къэрал Думэм и депутат прохладнэдэс Родинэ Викторие хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Кэнжэ къуажэм дэт «Пять колец» спорт комплексым щекIуэкIа школакIуэхэм я спорт махуэшхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Хьэпэ Заур Мэзкуу и «Локомотив»-м и тренер нэхъыщхьэщ

2022-04-07

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм ехъулIэныгъэкIэ щыджэгу Мэзкуу и «Локомотив»-м и тренер нэхъыщхьэу вэсэмахуэ ягъэуващ ди лъахэгъу адыгэ щIалэ Хьэпэ Заур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Фэеплъ зэхьэзэхуэ ин

2022-04-07

 • Дагъыстэным и Каспийск къалэм дэт Алиев Алий и цIэр зезыхьэ спортым и уардэунэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ зи ныбжьыр илъэс 19 — 20-хэм итхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Гаджимагомедов Нурмагомед. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 200-м нэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт