ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Спорт'

Олимп чемпион Махуэ Билал

2021-11-20

 • Дунейпсо Олимп комитетым и зи чэзу зэхыхьэу щэкIуэгъуэм и 12-м екIуэкIам хъыбар гуапэ къытхуихьащ — 2012 гъэм Лон-дон щызэхэта Олимп Джэгухэм я чемпион цIэр къыхуагъэфэщащ бэнэкIэ хуитымкIэ щэнейрэ дунейпсо чемпион Махуэ Билал. А хъыбарыр зэбгригъэхащ Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адыгэ шууейхэм дунейпсо утыкур ягъэбжьыфIэ

2021-11-20

 • Шы IуэхухэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм (FEI) хэIущыIу ищIащ шууейхэм илъэсым къриубыдэу къагъэлъэгъуа зэфIэкIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Хьэрхуэрэгъур щIегъуэжа е шынэжа?

2021-11-20

 • ЩэкIуэгъуэм и 20-м Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я Лас-Вегас къалэм щызэхэтыну траухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Мырзэкъан Азэмэтрэ («Профессионал» цIэ лейр зыфIащар) Польшэм и лIыкIуэ Прачнио Марчинрэ я зэIущIэр, ауэ ар екIуэкIынукъым. Щхьэусыгъуэр — адыгэ щIалэм и хьэрхуэрэгъум идэжакъым абы и гъусэу рингым къихьэн. ЩIегъуэжа е шынэжа — ар зыщIэр езыращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЦIэ лъапIэхэр къыхуагъэфащэ

2021-11-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм пресс-конференц щекIуэкIащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ спорт бэнэкIэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэрэ чемпионату иджыблагъэ Белград къалэм щекIуэкIам кърикIуахэм. Абы ди республикэм щыщ спортсменхэм хэлъхьэныгъэшхуэ щыхуащIащ Урысей Федерацэм грэпплингымрэ бэнэкIэ хуитымкIэ и командэ къыхэхам къихьа текIуэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«ХьэтIохъущыкъуейм» кубок нэхъыщхьэр къехь

2021-10-16

 • Грознэ къалэм дэт «Рамзан» футболымкIэ академием иджыблагъэ щекIуэкIащ топ джэгуныр зи IэщIагъэу щымытхэм я «Чемпионхэм я лигэ» урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы кърихьэлIащ Адыгэ, Шэшэн, Дагъыстэн, Ингуш, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Мэзкуу, Дон Iус Ростов, Псыхуабэ, Владикавказ къалэхэм щыщ командэ 12 — псори зэхэту спортсмен 200-м щIигъу. Ар къызэригъэпэщащ Шэшэным Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и министерствэм, «Молодёжные социальные инициативы» шэшэн щIыналъэ цIыхубэ зэгухьэныгъэм, а республикэм мини-футболымкIэ и лигэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Билал Париж щытлъагъуну?

2021-10-14

 • БэнэкIэ хуитымкIэ Олимп чемпион, щэнейрэ дуней псом щытекIуа Махуэ Билал илъэсиплIкIэ зэхьэзэхуэхэм хэтыну хуимыту унафэ къыщащтащ УФ-м Допингым пэщIэтынымкIэ IэнатIэм (РУСАДА).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Резуан «Химки»-м егъэзэж

2021-09-11

 • Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан Урысей Федерацэм футболым-кIэ и премьер-лигэм 2021 — 2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыхукIэ «Химки» командэм бэджэнду щигъэкIуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

КIэрэф Азэмэт и зи чэзу ехъулIэныгъэ ин

2021-09-07

 • Краснодар къалэм щекIуэкIащ зэзауэ зэхэтымкIэ АСА 127 зэхьэзэхуэр. Абы и зэIущIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зым щызэпэщIэтащ ди лъэпкъэгъу КIэрэф Азэмэтрэ Шэшэным икIа спортсмен Албасханов Расулрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Ди  щIыхьыр  лъагэу зыIэта спорт  лIэужьыгъуэхэр

2021-09-01

 • Адыгэхэр нэхъапэм дэзыхьэхыу щыта бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм, шыгъажэм, бжы дзыным, шабзэрэ фочрэ гъэуэным, нэгъуэщI куэдми нэхъри заужьу щIадзащ 1921 гъэм къэралыгъуэ ягъуэтыжа иужькIэ. Абыхэм къахыхьащ иджыри къэс зыщымыгъуэза топджэгур, къызэдэжэр, хьэлъэ къэIэтыныр, лъагэу дэлъеиныр, волейболыр, баскетболыр икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Японхэм бжьыпэр яутIыпщыркъым

2021-07-29

 • XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ. АрщхьэкIэ ахэр иджыри еплIанэщ — бжьыпэр зыIыгъыр Япониеращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЩыIэщ  япэ дыщэхэр

2021-07-27

 • Токио къыщызэIуаха XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп спортсменхэм — «Russian Olympic Committee» — (ROС) япэ медалхэр къыщахьащ. Абыхэм ящыщу 4-р дыщэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Адрейхэм куэдкIэ къащхьэщыкI зэхьэзэхуэ ин

2021-07-24

 • Дыгъуасэ Iэтауэ Токио къыщызэIуахащ XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ар илъэс ипэкIэ зэхэтын хуеят, ауэ коронавирус уз зэрыцIалэм зэщIищта дуней псом а Iуэхур щафIэкъэбылакъым. Иджыпстуи щытыкIэр нэхъыфIкъым, мынэхъыкIэмэ. АрщхьэкIэ тегушхуащ, олимп зэщIэхъееныгъэр хамыгъэкIуэдэжыпэн щхьэкIэ. Японием шыпсэухэм я нэхъыбэр хуеижкъым Олимпиадэр я деж мы гъэми щагъэIэну, къахуэкIуэнухэм узыр ягъэбэгъуэну къащохъури. Апхуэдэу щыт пэтми, зэхьэзэхуэ иныр зэхаублащ икIи ар адрейхэм куэдкIэ къащхьэщыкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Рогожиным и лъагапIэ

2021-07-06

 • Псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут ди республикэм и тхыдэм дыщэ хьэрфхэмкIэ иратха шы спортымкIэ олимп чемпион Рогожин Сергей. И ехъулIэныгъэ иным гу щимыхуэу дунейм зэрехыжрэ куэд щIами ар IэфIу я гум илъщ цIыху минхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЗауэлIхэм я фэеплъ зэхыхьэ

2021-04-03

 • Гъатхэпэм и 24-м Нарткъалэ щекIуэкIащ 115-нэ шу дивизэм и зауэлIхэм фэеплъ хуащIа IэпщэрызауэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 12-15-м итхэу Налшык, Нарткъалэ, Шэджэм къалэхэм, Шэрэдж Ищхъэрэ, Псыгуэнсу, Къэхъун, Хьэтуей, Аушыджэр, Лашынкъей, Бабугент, Шэджэм Ищхъэрэ къуажэхэм щыщ спортсменхэр. Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м IэпщэрызауэмкIэ и федерацэм, Аруан муниципальнэ районымрэ Къэхъун къуажэ администрацэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ТекIуэныгъэщIэхэм  я  къежьапIэ

2021-03-10

 • Налшык дэт Универсальнэ спорткомплексым къыщызэIуахащ боксым зыщыхуагъэсэн пэшыщIэ. ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим, КъБР-м и Парламентым и депутат, республикэм и судмедэкспертизэм и унафэщI Мечукаев Алихъан, Ингушым наркотикхэр зегъэкIуэным пэщIэтынымкIэ и Управленэм и унафэщI Геграев Марат, Урысеймрэ КъБР-мрэ я командэ къыхэхахэм я тренерхэмрэ спортсменхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт