ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ'

Ныбжьэгъу зэхуэхъуауэ зэбгрокIыж

2022-08-11

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм гъэмахуэм Налшык зыщагъэпсэхуну кърегъэблагъэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр. Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхьэщIащ Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Ставрополь крайм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Сирием щыщ ди къуэшхэм я бынхэр. Мы гъэм япэу «Ди хэкуэгъухэм я лагерь-2022» проектым къыхагъэхьащ Донецк ЦIыхубэ Республикэм къикIа цIыкIухэри. Ахэр сабий 19 мэхъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

«НыбжьыщIэ псоми — зэхуэдэ Iэмал»

2021-06-11

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ проект егъэлажьэ Урысейпсо цIыхубэ фронтым (ОНФ), егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм жыджэру ядэлажьэ волонтёрхэм я зэфIэкIыр къигъэсэбэпу. ОНФ-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ щIыналъэ къудамэм хэт щIалэгъуалэм ящыщ куэди хэтщ проектыр зыгъэзащIэхэм. Иджыблагъэ абыхэм къыхалъхьащ гъэмахуэ лагерхэм кIуэурэ, абы зыщызыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм я гъусэу пщэдджыжь зарядкэр ящIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ

2018-06-30

 • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызы- хуэтыншэу къызэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм гулъытэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ Тэрч щIыналъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Гулъытэ щхьэхуэ зыхуащIынухэр

2018-06-23

 • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм дэнэкIи гулъытэшхуэ щрат. А Iуэхум теухуа лэжьыгъэ щхьэпэхэр щокIуэкI ди республикэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Сабийхэм папщIэ

2017-06-14

 • Налшык къалэ зыгъэбжьыфIэ ХьэтIохъущокъуэхэ я жыг хадэм ит сабий нэгузыужьыпIэм зэхъуэкIыныгъэхэр егъуэт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Япэ гупхэр къащтэ

2017-06-10

 •  Ди республикэм ис сабийхэм мэкъуауэгъуэм щыщIэдзауэ зыщагъэпсэхуну гъэмахуэ лагерхэмрэ щIыпIэхэмрэ я щытыкIэр къапщытащ. Абыхэм я процент 95-р Iуэхум хуэхьэзыру жыпIэ хъунущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

«Августёнок-2016»-м хуеблэгъахэр

2016-08-09

 • КъБКъУ-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ зыгъэпсэхупIэм — «Августёнок-2016»-м — щыIэхэм я деж иджыблагъэ щыхьэщIащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрийрэ Налшык къалэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Нэгъуей Риммэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Сабийхэм я нэгу зрагъэужь

2016-08-04

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм сыт щыгъуи я нэIэ тетщ я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я ныбжьэгъухэм я сабийхэм. Мы зэм абыхэм къызэрагъэпэщащ Налшык мы махуэхэм щылэжьа циркым ныбжьыщIэхэр кIуэныр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

«ХьэтIохъущыкъуейм» щаIутIыжщ

2016-08-04

 • Бахъсэн щIыналъэм узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и «ХьэтIохъущыкъуей» гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм щыIэ сабий 200-м папщIэ концерт гукъинэжхэр, зэпеуэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр ирагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

НэхъыфIхэм хабжэ

2013-09-07

 • УФ-м щэхуакIуэхэм я хуитыныгъэр хъумэнымрэ цIыхухэр зыхуей хуэ­гъэзэныр къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэмрэ кIэ­лъыплъ федеральнэ къулыкъущIапIэм и уна­фэщI Онищенкэ Геннадий ­иджыблагъэ иригъэ­кIуэ­кIащ 2013 гъэм сабийхэм я гъэмахуэ зы­гъэ­псэху­гъуэр къызэгъэпэщауэ зэрыщытар, гъэ еджэ­гъуэщIэм курыт школхэр зэрыхуэхьэзырыр къыщапщыта селектор зэIу­щIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Нартсанэ и щIыпIэ дахэхэр ирагъэлъагъу

2013-08-28

 • КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыны­гъэмкIэ и министерствэм гъэ еджэгъуэщIэм и пэ къи­хуэу псапащIэ Iуэху иригъэкIуэкIащ. Абы къы­хэкIа мылъкумкIэ рес­публикэм и районхэм, къалэхэм щыпсэу сабий 45-м щIигъу Нартсанэ зы­плъыхьакIуэ яшащ. Ахэр щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ лагерхэм, санаторэхэм зыщызымыгъэпсэхуфахэрщ — унагъуэш­хуэхэм, хуэмыщIахэм, щытыкIэ гугъу къихутахэм къахэкIа сабийхэрщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

2013-08-16

 

«Къурш псынэ» санаторэм (унафэщIыр Абыдэ Хьисэщ) мы махуэхэм зыщагъэпсэху Тыркум, Мэздэгу щIыналъэм къикIа адыгэ сабийхэм. Абыхэм я пащхьэ къыщыфэхэр «Нартшыр» ансамблым хэтхэрщ.

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Нэгузыужьу ирагъэкIуэкI

2013-08-15

 •   Ди республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ Дзэлыкъуэ районым щыIэ «Нэхущ пшэплъхэр» гъэмахуэ лагерым и ещанэ зэблэкIы­гъуэм щIидзащ. ЦIыкIухэр мыбы зэрыщыIэну зэманым къриубыдэу я нэгу зрагъэужьынущ: мэзхэм, псыхъуэхэм яшэнущ, дыкъэзыухъу­реихь дунейм и щэху куэдым щыгъуазэ хуащIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

Зэныбжьэгъухэм я къалэ

2013-08-03

 • Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр сабийхэм я дежкIэ зэман те­лъы­джэщ. Налшык къалэ администрацэм Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и IуэхущIапIэр, Къалэдэсхэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ центрыр, «Гугъэм и унэ» зэ­гухьэныгъэр зэгъусэу «Восход» лагерым сабийхэм я зы­гъэ­псэхугъуэ зы махуэ къызэрагъэпэщащ. Абы къекIуэ­лIащ илъэси 5 — 15 ныбжьым ит сабий 40.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ

НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий

2013-08-01

 • Прохладнэ къалэм щыIэ, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ­фIэкIуэж «Жемчужина» зы­гъэпсэхупIэм щекIуэкIащ «Гъэ­махуэ узыншэ» Iуэху щхьэ­­­пэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ