ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Адэжь  щIыналъэм  теухуа  усэхэм  къоджэ

2018-06-19

 • Урысейм и махуэшхуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Щэнхабзэ фондым щекIуэ-кIащ «Любите Россию! И будьте навеки России верны!» зэпеуэ, усэ къеджэным траухуауэ. Налшык и ЦIыхубзхэм я советымрэ ЩэнхабзэмкIэ фондымрэ къызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ Нал-шык къалэ округым хиубыдэ къуажэхэмрэ жылагъуэхэмрэ (Кэнжэ, Вольнэ Аул, Iэдииху, Хьэсэней) я сабий садхэм я гъэсэнхэмрэ школакIуэхэм- рэ, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, филологие институтым, илъэс 85-рэ зэрырикъуар зыгъэлъэпIа медицинэ колледжым я студентхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

АкъылыфIэхэр утыку йохьэ

2018-05-31

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «АкъылыфIэхэр КъБКъУ-м щызэIуощIэ» джэгу-зэпеуэр. Абы и жэрдэмщIакIуэщ КъБР-м и курыт школхэм я 10-нэ классхэм щIэсхэр еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэным хуэзыгъэхьэзыру университетым иIэ къудамэм и IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Iущыцэхэр утыку къохьэ

2018-04-24

 • КъытщIэхъуэ щIэблэм хэкупсэ гъэсэныгъэ егъэгъуэтыным, зыщыпсэу къэралым, щIыналъэм я тхыдэр ящIэу къэгъэтэджыным хуэгъэпсауэ ди республикэм Iуэхугъуэ куэд къыщызэрагъэпэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Аруан щIыналъэм и пщащэ нэхъ дахэр

2018-04-21

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и район Iыхьэр Нарткъалэ щекIуэкIащ. Зы мазэм къриубыдэу пщащэ щIыкIафIэхэр къуажэ утыкухэм щызэпеуэри, абы къыщыхэжаныкIахэр район зэхьэзэхуэм щызэхуэзэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Нарткъалэ пщащэхэр

2018-04-12

 • Аруан щIыналъэм хыхьэ Нарткъалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Адыгэ пщащэ-2018» зэпеуэр. Зэхьэзэхуэм хэтахэр Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м и 7-нэ классым щеджэ пщащэ цIыкIухэрат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Мысостей пщащэхэр

2018-03-24

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ гъэ къэс ди республикэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм и район Iыхьэр Аруан къуажэм щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ КъАХ-м, Аруан районым ЕгъэджэныгъэмкIэ и управленэм, Аруан къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«ЩIалэгъуалэмрэ хабзэмрэ»

2018-03-22

 • Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ республикэпсо джэгу-зэ-пеуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. КъБКъУ-м ТхыдэмкIэ, филологиемрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и институтымрэ (ИИФиСМИ) Сабий творчествэмкIэ республикэ уардэунэмрэ я жэрдэмкIэ ирагъэкIуэкIа олимпиадэр мы гъэм епщIанэу зэхашэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Мысостей пщащэхэр

2018-03-08

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ гъэ къэс ди республикэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм и район Iыхьэр Аруан къуажэм щрагъэжьащ. Абы дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Зыхьэ Оксанэ къызэригъэпэщри, къуажэдэс хъыджэбзибл утыкум щызэпеуащ я акъыл и жанагъкIэ, я IэрыкIхэмкIэ, я зэфIэкI гъэщIэгъуэнхэмкIэ.
 • Къуажэдэсхэм я дежкIэ махуэшхуэ пэлъытэ хъуат зэпеуэр. Пщащэхэр ягъэгушхуэну къызэхуэсат я ныбжьэгъухэмрэ Iыхьлыхэмрэ.
 • Къыхэгъэщыпхъэщ, жылэм къыдэкIуэтей щIэблэ дахэ зэриIэр, я пщащэхэр зэрыщIыкIафIэр, зэрыгубзыгъэр. Сыт хуэдэ утыку ипшэми я хабзэм и дахагъымрэ я бзэм и шэрыуагъымрэ екIуу зэрыщагъэлъэгъуэфынур ялъэгъуащ а махуэм.
 • Зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ Щоджэн Дианэ, етIуанэр хуагъэфэщащ Вэрмахуэ Даринэ, ещанэу къалъытащ Тхьэкъуахъуэ Каринэ.
 •  
 • Къэбарт  Мирэ.

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ЕтIуанэ джэгугъуэри зэхэтащ

2018-03-07

 • Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэхэтащ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI «Джэгурэш» нэгузыужь зэпеуэм и 4-нэ зэхыхьэм и 2-нэ джэгугъуэр. Я гушыIэ нэдыр къатIатэу, абы илъхэр утыкум кърапхъэну хьэзыру еджапIищ зэрихьэлIат: Бахъсэн къалэ дэт, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ 2-нэ курыт еджапIэм щыщ «Уей, уей, Кушмэзыкъуей», Къамылыкъуэ къуажэ дэт курыт еджапIэм къикIа «Нартыху пIэнкIхэр», Мэртэзей къуажэ дэт, Къанкъуэщ Ахьмэдхъан и цIэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапIэм щыщ «Мэртэзей налкъутхэр» гупхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Гурэ псэкIэ зи Iуэхур езыхьэкI егъэджакIуэхэр

2018-02-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэны-гъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ   и министерствэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ  хабзэ хъуауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэхэр зэфIэкIауэ абы къыхэжаныкIахэр иджы республикэ утыкум къохьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Пщащэхэм я нэхъыфIхэр

2017-12-23

 • «Адыгэ пщащэ-2017» республикэпсо зэпеуэр Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм махуэку кIуам щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием, Налшык къалэ администрацэм ЩэнхабзэмкIэ и къудамэм, Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«СурэтыщI ныбжьыщIэ-2018»

2017-12-15

 •  ХудожествэхэмкIэ урысей академием хэту Москва щыIэ академическэ художественнэ лицейм УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ «Евразие художественнэ зэгухьэныгъэ» щIыналъэ жылагъуэ IуэхущIапIэмрэ и дэIэпыкъуэгъуу ирегъэкIуэкI «СурэтыщI ныбжьыщIэ — 2018» урысейпсо зэпеуэ. Абы хэт хъунущ зи ныбжьыр илъэси 9-18-м ит ныбжьыщIэхэу художественнэ гупжьейхэм, студиехэм, школхэм изобразительнэ гъуазджэм щыхуеджэхэр, езыр-езыру а Iуэхум зыхуэзыгъэсэжхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Шыбзыхъуэ Марьянэ и зэфIэкI

2017-11-29

 • Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «ХХI лIэщIы гъуэм и пашэ» урысей зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр. «ЩIалэгъуалэ, сабий жы лагъуэ зэгухьэныгъэ хэм я унафэщI» унэтIыныгъэм щытекIуащ Бахъсэн рай оным хыхьэ Зеикъуэ  къуажэм дэт курыт школ №2-м и унафэщIым гъэ сэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Шыбзыхъуэ Ма рьянэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

НэхъыфIхэр къыхах

2017-11-14

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым ирегъэкIуэкI «2017 гъэм и ехъулIэныгъэ» конкурсыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Гугъэм и къежьапIэ

2017-11-10

 • Налшык къалэ щекIуэкI «Старты надежды» зэпеуэм спортым и лIэужьыгъуэ зыбжанэмкIэ щызэпоуэ зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабий 60, апхуэдиз дыдэ мэхъу абыхэм ядэIэпыкъу волонтёрхэм я бжыгъэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр