ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Къулыкъу  зыхуэфащэхэр къыхахыну  загъэхьэзыр

2018-11-03

 • КъБР-м и Правительствэм щэкIуэгъуэм и 1-м щекIуэкIа зэIущIэр теухуат лэжьакIуэфI хъунухэр къыхэхыным къыхузэрагъэпэщ «Новая высота» зэхьэзэхуэр ублэным. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жиIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIыфыну, зэфIэкI зиIэ цIыхухэр абы къызэригъэлъэгъуэнур икIи пщэ-рылъ зэращищIам тету, зэпеуэр КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, «Россия — страна возможностей» IуэхущIапIэр и дэIэпыкъуэгъуу, зэрыригъэкIуэкIынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Унагъуэ дахэхэр утыку йохьэ

2018-08-04

 • Мы зэманым къэралым щокIуэкI «Илъэсым и унагъуэ» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр. Апхуэдэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ ди республикэми. Абы къыхэжаныкIахэм ящыщщ Бахъсэн районым къикIа унагъуиплIыр: Жылаухэ, Темботхэ, Къуэдзокъуэхэ, Хъуэтхэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Нартхэм  я  фIыгъуэхэр»  Кърымым  щагъэлъагъуэ

2018-07-19

 • Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм    я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэкъуэну Кърымым ще-кIуэкIащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» Х дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ТекIуахэр   ягъэлъэпIащ

2018-07-07

 • КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щекIуэкIащ «Рыцари закона» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр. Респуб- ликэ МВД-м къызэригъэпэщауэ 2003 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI зэпеуэр зытеухуэ-жар щIалэгъуалэр псэкIи, IэпкълъэпкъкIи узыншэу, Хэкур фIыуэ ялъагъуу къэгъэтэджынырщ, залымыгъэм, экстремизмэм, терроризмэм пэщIэтынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Щтым Жаннэ и ехъулIэныгъэ

2018-06-26

 • Гъэсэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм ябгъэдэлъ Iуэху зехьэкIэ пэрытыр наIуэ къэщIынымрэ я зэфIэкIым зегъэужьынымрэ хуэунэтIа зэхьэзэхуэ хьэлэмэт гъэ еджэгъуэ блэкIам и кIэухым къыщыхалъхьащ Бахъсэн щIыналъэм. «Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмысахэм я егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» фIэщыгъэр зиIэу екIуэкIа районпсо зэпеуэр Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ щытащ. Абы и кIэух зэпеуэр иджыблагъэ щызэхэтащ Бахъсэн къалэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Адэжь  щIыналъэм  теухуа  усэхэм  къоджэ

2018-06-19

 • Урысейм и махуэшхуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Щэнхабзэ фондым щекIуэ-кIащ «Любите Россию! И будьте навеки России верны!» зэпеуэ, усэ къеджэным траухуауэ. Налшык и ЦIыхубзхэм я советымрэ ЩэнхабзэмкIэ фондымрэ къызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ Нал-шык къалэ округым хиубыдэ къуажэхэмрэ жылагъуэхэмрэ (Кэнжэ, Вольнэ Аул, Iэдииху, Хьэсэней) я сабий садхэм я гъэсэнхэмрэ школакIуэхэм- рэ, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, филологие институтым, илъэс 85-рэ зэрырикъуар зыгъэлъэпIа медицинэ колледжым я студентхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

АкъылыфIэхэр утыку йохьэ

2018-05-31

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «АкъылыфIэхэр КъБКъУ-м щызэIуощIэ» джэгу-зэпеуэр. Абы и жэрдэмщIакIуэщ КъБР-м и курыт школхэм я 10-нэ классхэм щIэсхэр еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэным хуэзыгъэхьэзыру университетым иIэ къудамэм и IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Iущыцэхэр утыку къохьэ

2018-04-24

 • КъытщIэхъуэ щIэблэм хэкупсэ гъэсэныгъэ егъэгъуэтыным, зыщыпсэу къэралым, щIыналъэм я тхыдэр ящIэу къэгъэтэджыным хуэгъэпсауэ ди республикэм Iуэхугъуэ куэд къыщызэрагъэпэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Аруан щIыналъэм и пщащэ нэхъ дахэр

2018-04-21

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и район Iыхьэр Нарткъалэ щекIуэкIащ. Зы мазэм къриубыдэу пщащэ щIыкIафIэхэр къуажэ утыкухэм щызэпеуэри, абы къыщыхэжаныкIахэр район зэхьэзэхуэм щызэхуэзэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Нарткъалэ пщащэхэр

2018-04-12

 • Аруан щIыналъэм хыхьэ Нарткъалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Адыгэ пщащэ-2018» зэпеуэр. Зэхьэзэхуэм хэтахэр Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м и 7-нэ классым щеджэ пщащэ цIыкIухэрат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Мысостей пщащэхэр

2018-03-24

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ гъэ къэс ди республикэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм и район Iыхьэр Аруан къуажэм щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ КъАХ-м, Аруан районым ЕгъэджэныгъэмкIэ и управленэм, Аруан къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«ЩIалэгъуалэмрэ хабзэмрэ»

2018-03-22

 • Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ республикэпсо джэгу-зэ-пеуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. КъБКъУ-м ТхыдэмкIэ, филологиемрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и институтымрэ (ИИФиСМИ) Сабий творчествэмкIэ республикэ уардэунэмрэ я жэрдэмкIэ ирагъэкIуэкIа олимпиадэр мы гъэм епщIанэу зэхашэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Мысостей пщащэхэр

2018-03-08

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ гъэ къэс ди республикэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм и район Iыхьэр Аруан къуажэм щрагъэжьащ. Абы дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Зыхьэ Оксанэ къызэригъэпэщри, къуажэдэс хъыджэбзибл утыкум щызэпеуащ я акъыл и жанагъкIэ, я IэрыкIхэмкIэ, я зэфIэкI гъэщIэгъуэнхэмкIэ.
 • Къуажэдэсхэм я дежкIэ махуэшхуэ пэлъытэ хъуат зэпеуэр. Пщащэхэр ягъэгушхуэну къызэхуэсат я ныбжьэгъухэмрэ Iыхьлыхэмрэ.
 • Къыхэгъэщыпхъэщ, жылэм къыдэкIуэтей щIэблэ дахэ зэриIэр, я пщащэхэр зэрыщIыкIафIэр, зэрыгубзыгъэр. Сыт хуэдэ утыку ипшэми я хабзэм и дахагъымрэ я бзэм и шэрыуагъымрэ екIуу зэрыщагъэлъэгъуэфынур ялъэгъуащ а махуэм.
 • Зэпеуэм япэ увыпIэр къыщихьащ Щоджэн Дианэ, етIуанэр хуагъэфэщащ Вэрмахуэ Даринэ, ещанэу къалъытащ Тхьэкъуахъуэ Каринэ.
 •  
 • Къэбарт  Мирэ.

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ЕтIуанэ джэгугъуэри зэхэтащ

2018-03-07

 • Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэхэтащ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI «Джэгурэш» нэгузыужь зэпеуэм и 4-нэ зэхыхьэм и 2-нэ джэгугъуэр. Я гушыIэ нэдыр къатIатэу, абы илъхэр утыкум кърапхъэну хьэзыру еджапIищ зэрихьэлIат: Бахъсэн къалэ дэт, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ 2-нэ курыт еджапIэм щыщ «Уей, уей, Кушмэзыкъуей», Къамылыкъуэ къуажэ дэт курыт еджапIэм къикIа «Нартыху пIэнкIхэр», Мэртэзей къуажэ дэт, Къанкъуэщ Ахьмэдхъан и цIэр зезыхьэ 3-нэ курыт еджапIэм щыщ «Мэртэзей налкъутхэр» гупхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Гурэ псэкIэ зи Iуэхур езыхьэкI егъэджакIуэхэр

2018-02-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэны-гъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ   и министерствэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ  хабзэ хъуауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэхэр зэфIэкIауэ абы къыхэжаныкIахэр иджы республикэ утыкум къохьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр