ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ

2021-11-27

 • ЩэкIуэгъуэм и 26-м Налшык къалэ щекIуэкIащ «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ» республикэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэр.
 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и деж щыIэ «ЕгъэджакIуэхэм я профессиональнэ Iэзагъым зэпыу имыIэу щыхагъахъуэ центрым» къыхилъхьа а зэпеуэм и япэ Iыхьэхэр унагъуэ 35-рэ хэту республикэм и щIыналъэхэм щекIуэкIащ. Абы щыщу кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщар унагъуитхущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дамыгъэхэмрэ тхыпхъэхэмрэ зыхэухуэна фэилъхьэгъуэхэр

2021-10-16

 • Зэпымыууэ щIэщыгъуэ лъыхъуэ, зыужьыныгъэм хущIэкъу, щIэхэм зезыпщыт, республикэм и цIэр щIыпIэ жыжьэхэм фIыкIэ щызыгъэIухэр ди мащIэкъым. Апхуэдэщ зи гугъу фхуэтщIыну дизайнер щIалэ БжьыхьэлI Заури.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Урысейм и ерыскъы  нэхъыфIхэр

2021-10-09

 • Урысей Федерацэм Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм мы гъэм етIуанэу иригъэкIуэкIынущ «Вкусы России» лъэпкъ зэхьэзэ-хуэр. Абы щагъэлъэгъуэнущ икIи я фIагъыр зыхуэдэр къыщалъытэнущ хэгъэгухэм бренд хъуауэ къыщыщIагъэкI, щагъэкI мэкъумэшхэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Сабийхэм  я  унэтIакIуэхэр утыку  къохьэ

2021-08-03

 • Ди къэралым илъэс зыбжанэ лъандэрэ къыщызэрагъэпэщауэ щыIэщ, Iуэхугъуэ купщIафIэхэри щызэфIех «Гъуэгугъэлъагъуэхэм я зэгухьэныгъэм» («Лига вожатых»). Зи лэжьыгъэр езыгъэфIэкIуэну хущIэкъу егъэджакIуэ, гъэсакIуэ, сабийхэм ядэлажьэ нэгъуэщI IэщIагъэлI ныбжьыщIэ зэчиифIэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр еунэтI УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм къепха, ШколакIуэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм (РДШ). Абы къыхилъхьауэ иджыпсту йокIуэкI вожатэхэм я къэралпсо зэпеуэ зэIуха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Лъэпкъ  видеонэтынхэр

2021-07-24

 • Мы гъэм япэу къызэрагъэпэща Лъэпкъ видеонэтынхэмкIэ «МЫ» урысейпсо зэпеуэм фрагъэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Лъэпкъым и лъэужьхэр»

2021-07-20

 • БлэкIам кIэлъыплъыжыну, къэкIуэнум хукъуэплъыну гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ «Лъэпкъым и лъэужьхэр» («Следы нации») тхыдэщэнхабзэ проектыр зыгъэхьэзырахэм къыхалъхьа зэпеуэхэм — «Сценарии будущего», «Хранители этносов» — я зэфIэкI щеплъыжыну. Ар зи жэрдэмыр «Молодой мир» жылагъуэ зэгухьэныгъэрщ. Зэпеуэхэр къыхэзылъхьахэм я дэIэпыкъуэгъущ «Ной Фильм» кинокомпаниер.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Иджыри зы зэхьэзэхуэ гъэщIэгъуэн

2021-07-15

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм иджыри зы проектыщIэ къахэхъуащ. ЩIэныгъэщIэкъухэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я «Жыжьаплъэ» хэгъэгупсо зэпеуэ зыфIащар хуэунэтIат зыхэпсэукI гъащIэм, къэзыухъуреихь дунейм къыщыхъур къафIэIуэхуу, абы зэраныгъэ къэзышэ къэхъугъэхэр хагъэкIыным, фIыр ягъэбэгъуэным хущIэкъуу, хэкIыпIэ къагъуэтыфу щIэблэр егъэсэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Бзэхэм зэпащIэ

2021-07-13

 • Налшык дэт «Синдика» хьэщIэщым «Гъунэгъум и бзэмкIэ уэрэдхэмрэ усэхэмрэ» зэпеуэм щыте­кIуахэм я саугъэтхэмрэ щытхъу тхылъхэмрэ щратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

АфIэунэ Лиуан и фэеплъу  екIуэкIащ

2021-06-22

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм и лэжьыгъэм дунейм мы зэманым щыIэ щытыкIэм елъытауэ зызэблимыхъуу хъуакъым. Анэдэлъхубзэм, адыгэ литературэм, лъэпкъ тхыдэм теухуауэ къызэригъэпэщ Iуэхугъуэхэр щIэмыужьыхэн папщIэ, щIэблэм пэIудзауэ, интернет Iэмалхэр хилъхьэу иригъэкIуэкIащ. Гуапэ зэрыхъущи, щытыкIэр егъэджакIуэхэми ныбжьыщIэхэми къагурыIуащ икIи игъэдзыхакъым, уеблэмэ нэхъ жыджэру Iуэхухэм къыхыхьащ. Апхуэдэу, зэгъэпэщауэ икIи зыхуей хуэзэу екIуэкIащ адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ АфIэунэ Лиуан и фэеплъу иджыблагъэ зэхаша «Усэпсэ» зи фIэщыгъэ хэгъэгупсо зэпеуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«ФIыуэ  слъагъу  си  къалэ»

2021-06-10

 • Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо зэпеуэ иджыблагъэ къыхилъхьащ «НИКА» къэралпсо егъэджэныгъэ порталым. ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ящыщ псоми япыщIауэ лажьэ а IуэхущIапIэм а жэрдэмыр щIищIам и мурад нэхъыщхьэхэм хелъытэ къытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, щалъхуа щIыпIэмрэ абы и цIыхухэмрэ фIыуэ ялъагъуу гъэсэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Утыку зэрихьэр напэщи, къызэрикIыжыр лъапэщ

2021-04-29

 • ХьэтIoхъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм къызэригъэпэщри, Кэнжэ (Къуэшыркъуей), къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ   «Iуэрсэр» зыфIища хэгъэгупсо литературэ зэпеуэр. Ар хуэунэтIат еджакIуэхэм анэдэлъхубзэм хуаIэ щытыкIэм нэхъри зрагъэIэтыным, прозэм щызекIуэ литературэ IэмалхэмкIэ я бзэр нэхъ бей, дахэ егъэщIыным, жьабзэм зрагъэужьы-ным, литературэ лIыхъужьхэр псэкIэ зыхащIэу, дихьэхыу, я гурыгъу-гурыщIэхэр анэдэлъхубзэкIэ къаIуэтэфу егъэсэным, адыгэ щIалэгъуалэр щэнхабзэм дригъэхьэ-хыу, псэлъэкIэм пыщIауэ сэнаущыгъэ зыбгъэдэлъ сабийхэм заужьыну Iэмал егъэгъуэтыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Я къуэпсхэм зыхуагъэзэж

2021-04-13

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм къыхилъхьэри, лъэпкъхэм я лIакъуэ жыгхэр зэхэгъэувэным теухуауэ Къып Мэхьмуд и фэеплъу «ЛIакъуэеджэ» дунейпсо щIэныгъэ-узэщIакIуэ зэпеуэр иригъэкIуэкIащ. Ар хуэунэтIат адыгэ щэнхабзэм и къэгъэщIыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щІалэгъуалэм гу лъегъэтэным, нэхъ пыухыкIауэ жыпIэмэ, лIакъуэ тхыдэм щыгъэгъуэзэным, адэжьхэм я цIэхэмрэ я IуэхущIафэхэмрэ ящIэу къэгъэтэджыным, ар пщIэ зыпылъ Iуэхугъуэу зэрыщытым, лъэпкъым зэрыщыщыр къэзыгъэлъагъуэ нэщэнэ зэрыхъум и гупсысэр тешэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Бзэр кIуэдыркъым, абы иримыпсалъэрщ кIуэдыр

2021-03-02

 • Дуней псор зэщIэзыщта пандемием цIыхухэр зэхэмыхьэу унэм зэрыриубыдам ещхьу, лъэпкъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэми я лэжьыгъэр яхуемыгъэкIуэкIыу къызэтригъэувыIащ, шэщIауи къахузэмыгъэпэщ ищIащ. ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм утыку кърихьэ лэжьыгъэхэр, COVID-19 узыфэм и ягъэкIэ пэIудзауэ иригъэкIуэкIын хуей хъуами, щIэупщIэ яIэр нэхъ кIащхъэ хъуакъым, джэгурэшхэр, бэрэIущ зэныкъуэкъухэр, тхыгъэ зэпеуэхэр онлайн Iэмалхэр хэлъу зэхешэ. Апхуэдэу, Iуэтэж тхыным теухуауэ хамэщI щыпсэуа адыгэ тхакIуэ, гупсысакIуэ цIэрыIуэ Натхъуэ Къадыр и цIэкIэ къызэрагъэпэща зэпеуэр пэIудзауэ иригъэкIуэкIащ. Зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я ГъэфIэж пшыхьыр иджыблагъэ Адыгэбзэ Хасэм и Унэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и тхьэIухуд

2021-01-26

 • ЗэвгъэцIыху, «Мисс Кабардино-Балкария-2020» тхьэIухуд зэпеуэм щытекIуа адыгэ пщащэ зэкIуж — Къалэбатэ Марианнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?»

2021-01-23

 • Урысей Ипщэмрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ хыхьэ субъектхэм щылажьэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент гуп нэхъ зэчиифIэхэм, акъылыфIэхэм, жанхэм халъытащ КъБКъУ-м и щIалэгъуалэ гупи.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр