ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Тхэным хуэIэижь  егъэджакIуэхэр ягъафIэ

2023-01-24

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэкIэ щыIэ Лъэпкъ библиотекэм щригъэкIуэкIа Тхыгъэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ игъэфIэжащ. Абы кърихьэлIащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэр, пэщIэдзэ классхэр езыгъаджэхэр, гъэсакIуэхэр, егъэджэныгъэ IуэхухэмкIэ къулыкъущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, КъБКъУ-м щIэс ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дагъыстэныр  иджы къапоплъэ

2022-06-11

 • «Кизиловкэ» сабий зыгъэпсэхупIэ лагерым щекIуэкIащ сабийхэмрэ еджапIэхэм щIэс щIалэгъуалэмрэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ «Шы-нагъуэншагъэм и школ» урысейпсо сабий-ныбжьыщIэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и программэм ипкъ иткIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Пщащэ цIыкIухэм я зэхьэзэхуэ

2022-06-01

 • Кыщпэк (Тыжьей) къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм зи еджапIэ кIуэгъуэ мыхъуа хъыджэбз цIыкIухэм я зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. «Псоми ефIэкI пщащэ цIыкIу» – арат зэреджэр зи зэфIэкIрэ жаныгъэкIэ къыхэщ сабийхэр щызэхьэрхуэр зэпеуэ гъэщIэгъуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Москва зыкъыщагъэлъэгъуэнущ

2022-04-16

 • Налшык и Макъамэ театрым щекIуэкIащ «Хрустальные звёздочки-2022» урысейпсо фестиваль-зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Ди щIыпIэм теухуа уэрэд

2022-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм ирегъэкIуэкI ди щIыналъэм теухуа уэрэд дахэ тхыным теухуа зэхьэзэхуэ. Абы хэт хъунущ профессиональнэ усакIуэхэмрэ музыкантхэмрэ, мыпхуэдэ Iуэхум хуэхьэзыру зыкъэзылъытэж дэтхэнэ зыри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

2021-12-14

 • Дуней псом и музей нэхъ ин дыдэхэм ящыщ Метрополитен музейм (The Metropolitan Museum of Art) щахъумэ адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ ЩэрэтлIокъуэ — Натырбэ ФатIимэ и фащэр. А бзылъхугъэр Суворово-Черкесскэ станицэм щыпсэуа ЩэрэтлIокъуэ Едыдж и унагъуэм къыщалъхуащ 1890 гъэм. Абы къиухащ уэркъ унагъуэхэм папщIэ Анапэ щыIа  цIыхубз еджапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и  тхьэIухуд Афэшокъуэ Миланэ

2021-12-14

 • Налшык дэт Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2021» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ

2021-11-27

 • ЩэкIуэгъуэм и 26-м Налшык къалэ щекIуэкIащ «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ» республикэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэр.
 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и деж щыIэ «ЕгъэджакIуэхэм я профессиональнэ Iэзагъым зэпыу имыIэу щыхагъахъуэ центрым» къыхилъхьа а зэпеуэм и япэ Iыхьэхэр унагъуэ 35-рэ хэту республикэм и щIыналъэхэм щекIуэкIащ. Абы щыщу кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщар унагъуитхущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дамыгъэхэмрэ тхыпхъэхэмрэ зыхэухуэна фэилъхьэгъуэхэр

2021-10-16

 • Зэпымыууэ щIэщыгъуэ лъыхъуэ, зыужьыныгъэм хущIэкъу, щIэхэм зезыпщыт, республикэм и цIэр щIыпIэ жыжьэхэм фIыкIэ щызыгъэIухэр ди мащIэкъым. Апхуэдэщ зи гугъу фхуэтщIыну дизайнер щIалэ БжьыхьэлI Заури.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Урысейм и ерыскъы  нэхъыфIхэр

2021-10-09

 • Урысей Федерацэм Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм мы гъэм етIуанэу иригъэкIуэкIынущ «Вкусы России» лъэпкъ зэхьэзэ-хуэр. Абы щагъэлъэгъуэнущ икIи я фIагъыр зыхуэдэр къыщалъытэнущ хэгъэгухэм бренд хъуауэ къыщыщIагъэкI, щагъэкI мэкъумэшхэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Сабийхэм  я  унэтIакIуэхэр утыку  къохьэ

2021-08-03

 • Ди къэралым илъэс зыбжанэ лъандэрэ къыщызэрагъэпэщауэ щыIэщ, Iуэхугъуэ купщIафIэхэри щызэфIех «Гъуэгугъэлъагъуэхэм я зэгухьэныгъэм» («Лига вожатых»). Зи лэжьыгъэр езыгъэфIэкIуэну хущIэкъу егъэджакIуэ, гъэсакIуэ, сабийхэм ядэлажьэ нэгъуэщI IэщIагъэлI ныбжьыщIэ зэчиифIэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр еунэтI УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм къепха, ШколакIуэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм (РДШ). Абы къыхилъхьауэ иджыпсту йокIуэкI вожатэхэм я къэралпсо зэпеуэ зэIуха.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Лъэпкъ  видеонэтынхэр

2021-07-24

 • Мы гъэм япэу къызэрагъэпэща Лъэпкъ видеонэтынхэмкIэ «МЫ» урысейпсо зэпеуэм фрагъэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Лъэпкъым и лъэужьхэр»

2021-07-20

 • БлэкIам кIэлъыплъыжыну, къэкIуэнум хукъуэплъыну гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ «Лъэпкъым и лъэужьхэр» («Следы нации») тхыдэщэнхабзэ проектыр зыгъэхьэзырахэм къыхалъхьа зэпеуэхэм — «Сценарии будущего», «Хранители этносов» — я зэфIэкI щеплъыжыну. Ар зи жэрдэмыр «Молодой мир» жылагъуэ зэгухьэныгъэрщ. Зэпеуэхэр къыхэзылъхьахэм я дэIэпыкъуэгъущ «Ной Фильм» кинокомпаниер.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Иджыри зы зэхьэзэхуэ гъэщIэгъуэн

2021-07-15

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм иджыри зы проектыщIэ къахэхъуащ. ЩIэныгъэщIэкъухэмрэ къэхутакIуэхэмрэ я «Жыжьаплъэ» хэгъэгупсо зэпеуэ зыфIащар хуэунэтIат зыхэпсэукI гъащIэм, къэзыухъуреихь дунейм къыщыхъур къафIэIуэхуу, абы зэраныгъэ къэзышэ къэхъугъэхэр хагъэкIыным, фIыр ягъэбэгъуэным хущIэкъуу, хэкIыпIэ къагъуэтыфу щIэблэр егъэсэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Бзэхэм зэпащIэ

2021-07-13

 • Налшык дэт «Синдика» хьэщIэщым «Гъунэгъум и бзэмкIэ уэрэдхэмрэ усэхэмрэ» зэпеуэм щыте­кIуахэм я саугъэтхэмрэ щытхъу тхылъхэмрэ щратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр