ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Гъэсэныгъэ — дыщэ жыг

2023-05-16

 • Мы махуэхэм ди республикэм щаублащ «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI-2023» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр. Iуэхум ехьэлIа гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ къыщызэрагъэпэщащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей жылэм дэт сабий садым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ДызыхущIэкъур щIэныгъэрщ

2023-05-11

 • Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм и къалащхьэ Владикавказ щекIуэкIащ курыт школым щадж предмет зыбжанэмкIэ ныбжьыщIэхэр щызэпеуа ЕтIуанэ щIыналъэпсо олимпиадэр. «ДызыхущIэкъур щIэныгъэрщ» фIэщыгъэр зиIа зэпеуэ иным Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ щIыпIэхэм щыщ школакIуэ 35-рэ хэтащ. Егъэджэныгъэм зегъэужьыным мылъкукIэ, IуэхукIэ дэIэпыкъу «ДызыхущIэкъур щIэныгъэрщ» фондым къызэригъэпэщ Iуэхум ныбжьыщIэхэр щызэхьэзэхуащ физикэмкIэ, математикэмкIэ, химиемкIэ, биологиемкIэ, информатикэмкIэ, ябгъэдэлъ щIэныгъэмрэ зэфIэкIхэмрэ ягъэлъагъуэу. Ди гуапэ зэрыхъущи, зэпеуэм япэ увыпIэр къыщахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа ныбжьыщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ЩIэныгъэм и лъагъуэхэш ныбжьыщIэхэр

2023-04-27

 • Зи щэхухэр нэсу къэтIэщIа хъуа бзэ дунейм тету къыщIэкIынкъым. Ар кIадэм ещхьщ — къызэтепхыху, зы телъыджэ гуэр къыдэкIыу, къызэбгъэдзэкIыху, зы хьэлэмэт гуэр и щIыIу къэхъуу. Бзэр хъугъуэфIыгъуэ псо ирокъу, и зэхэлъыкIэ-гъэпсыкIэм хэлъ щхьэхуэныгъэм къищынэмыщIауэ, лъэпкъым и гурыгъузи, и гугъапIи, и хъуэпсапIи ихъумэу. Зы ныбзэ фIэкIа мыхъуми, бзэм и зы Iуэхугъуэ къыщыпIэткIэ, къызэкъуихыр щIэныгъэм и къигъэхъуапIэ мэхъу, лъэпкъ гупсысэм и зы налъэ егъуэтыж. Апхуэдэ зы жэрдэмт ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа, «ЩIэнхабзэ лъахэ» зи фIэщыгъэ зэпеуэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Анэдэлъхубзэм  и  мыхьэнэр  зыIэтхэр

2023-03-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым анэдэлъхубзэхэмрэ лъэпкъ литературэхэмкIэ щызэхэта хэгъэгупсо олимпиадэхэр иджыблагъэ зэфIэкIащ. МахуитIкIэ екIуэкIа зэхьэзэхуэхэр къызэзыгъэпэщари езыгъэкIуэкIари республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэрщ, ахэр щызэхашар «Антарес» зи фIэщыгъэ щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрырщ. АнэдэлъхубзэмкIэ яIэ щIэныгъэр наIуэ ящIыну олимпиадэм цIыхуи 100-м щIигъу къекIуэлIащ. Абыхэм ящыщу еджакIуэ 58-р адыгэт, 49-р балъкъэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Анэдэлъхубзэм и быдапIэ

2023-03-10

 • Гъатхэпэм и 3-м Налшык къалэм щекIуэкIащ «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хаб-зэм я хъумакIуэщ» республикэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэр. КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и къудамэу «ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ центрым» къыхилъхьа а зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэхэр республикэм и щIыналъэхэм щекIуэкIащ. Абы щыщу кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщар унагъуихщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Лъахэхутэ ныбжьыщIэхэр    утыку къохьэ

2023-02-09

 • Тыркум щыпсэу адыгэ тхьэмадэхэм ящыщ зым зэгуэрым зыхуагъэзат адыгэр адрейхэм къазэрыщхьэщыкI нэщэнэхэр къахурибжэкIыну. НэхъыжьыфIыр хэгупсысыхьащ, зыхилъэса гупсысэ куухэм, зи адэжь лъахэ зыбгынэу хамэ щIыналъэхэм къыщыхута тхьэмыщкIэхэм я фэм дэкIа гугъуехь псори и нэгу щIэрыщIэу щIэкIыжым ещхьу и нэгур къызэхэуфащ, зэпишачэ псалъэхэм я мыхьэнэр зэрызыхищIэри къыхэщу щым хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Тхэным хуэIэижь  егъэджакIуэхэр ягъафIэ

2023-01-24

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэкIэ щыIэ Лъэпкъ библиотекэм щригъэкIуэкIа Тхыгъэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ игъэфIэжащ. Абы кърихьэлIащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэхэр, пэщIэдзэ классхэр езыгъаджэхэр, гъэсакIуэхэр, егъэджэныгъэ IуэхухэмкIэ къулыкъущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, КъБКъУ-м щIэс ныбжьыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дагъыстэныр  иджы къапоплъэ

2022-06-11

 • «Кизиловкэ» сабий зыгъэпсэхупIэ лагерым щекIуэкIащ сабийхэмрэ еджапIэхэм щIэс щIалэгъуалэмрэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ «Шы-нагъуэншагъэм и школ» урысейпсо сабий-ныбжьыщIэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и программэм ипкъ иткIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Пщащэ цIыкIухэм я зэхьэзэхуэ

2022-06-01

 • Кыщпэк (Тыжьей) къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм зи еджапIэ кIуэгъуэ мыхъуа хъыджэбз цIыкIухэм я зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. «Псоми ефIэкI пщащэ цIыкIу» – арат зэреджэр зи зэфIэкIрэ жаныгъэкIэ къыхэщ сабийхэр щызэхьэрхуэр зэпеуэ гъэщIэгъуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Москва зыкъыщагъэлъэгъуэнущ

2022-04-16

 • Налшык и Макъамэ театрым щекIуэкIащ «Хрустальные звёздочки-2022» урысейпсо фестиваль-зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Ди щIыпIэм теухуа уэрэд

2022-02-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм ирегъэкIуэкI ди щIыналъэм теухуа уэрэд дахэ тхыным теухуа зэхьэзэхуэ. Абы хэт хъунущ профессиональнэ усакIуэхэмрэ музыкантхэмрэ, мыпхуэдэ Iуэхум хуэхьэзыру зыкъэзылъытэж дэтхэнэ зыри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ

2021-12-14

 • Дуней псом и музей нэхъ ин дыдэхэм ящыщ Метрополитен музейм (The Metropolitan Museum of Art) щахъумэ адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ ЩэрэтлIокъуэ — Натырбэ ФатIимэ и фащэр. А бзылъхугъэр Суворово-Черкесскэ станицэм щыпсэуа ЩэрэтлIокъуэ Едыдж и унагъуэм къыщалъхуащ 1890 гъэм. Абы къиухащ уэркъ унагъуэхэм папщIэ Анапэ щыIа  цIыхубз еджапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и  тхьэIухуд Афэшокъуэ Миланэ

2021-12-14

 • Налшык дэт Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2021» зэпеуэм и кIэух Iыхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ

2021-11-27

 • ЩэкIуэгъуэм и 26-м Налшык къалэ щекIуэкIащ «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хабзэм я хъумакIуэщ» республикэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэр.
 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и деж щыIэ «ЕгъэджакIуэхэм я профессиональнэ Iэзагъым зэпыу имыIэу щыхагъахъуэ центрым» къыхилъхьа а зэпеуэм и япэ Iыхьэхэр унагъуэ 35-рэ хэту республикэм и щIыналъэхэм щекIуэкIащ. Абы щыщу кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщар унагъуитхущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дамыгъэхэмрэ тхыпхъэхэмрэ зыхэухуэна фэилъхьэгъуэхэр

2021-10-16

 • Зэпымыууэ щIэщыгъуэ лъыхъуэ, зыужьыныгъэм хущIэкъу, щIэхэм зезыпщыт, республикэм и цIэр щIыпIэ жыжьэхэм фIыкIэ щызыгъэIухэр ди мащIэкъым. Апхуэдэщ зи гугъу фхуэтщIыну дизайнер щIалэ БжьыхьэлI Заури.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр