ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Къэбэрдей-Балъкъэрым     и тхьэIухуд

2021-01-26

 • ЗэвгъэцIыху, «Мисс Кабардино-Балкария-2020» тхьэIухуд зэпеуэм щытекIуа адыгэ пщащэ зэкIуж — Къалэбатэ Марианнэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?»

2021-01-23

 • Урысей Ипщэмрэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ хыхьэ субъектхэм щылажьэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент гуп нэхъ зэчиифIэхэм, акъылыфIэхэм, жанхэм халъытащ КъБКъУ-м и щIалэгъуалэ гупи.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Налшык  Урысейм и къалэ  нэхъыфIищым  хабжэ

2020-12-19

 • «Урысейм и къалэ нэхъыфIу цIыхубэм къалъытэр» фIэщыгъэр зиIэ Урысейпсо зэпеуэм ипкъ иткIэ пещэ онлайн-IэIэтым. Зэпеуэм къыщыхахынущ щIыналъэм и къалащхьэ нэхъ дахэр, адрейхэм фIыкIэ къахэщыр, зи дамыгъэхэр зиIэжыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Адыгэбзэм и лъэкІкІэ ягъэбзэрабзэ

2020-12-12

 • Хэку гъэзэжынымкІэ Адыгэ Хасэмрэ (Онтарио — Канадэ) ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэмрэ (Налшык — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ) зэгъусэу къызэрагъэпэщу Iуэтэж тхыным теухуауэ адыгэ тхакІуэ Натхъуэ Къадыр и цІэкІэ ирагъэкIуэкIа зэпеуэр иджыблагъэ и кIэм нэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Нартан  зэхуешэс

2020-10-20

 • Урысей Федерацэм шы спортымкIэ и зи чэзу чемпионат жэпуэгъуэм и 18-м ди республикэм щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Борэн ФуIэд пашэ хъуащ

2020-10-01

 • Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI «Урысейм и егъэджакIуэ нэхъыфI» зэпеуэр. Ди республикэм и егъэджакIуэхэри жыджэру дапщэщи хэтщ а зэхьэзэхуэм, ябгъэдэлъ щIэныгъэ куумрэ зэфIэкI лъагэхэмрэ къагъэлъагъуэу. Зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэр зэфIэкIри, районхэм нэхъыфIу къыщалъыта егъэджакIуэхэр иджыблагъэ хэтащ абы и щIыналъэпсо Iыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу»

2020-09-08

 • ФокIадэм и 5-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуащIыжащ «Эльбрусское кольцо-2020» альпинизмэмкIэ зэхьэзэхуэм и дунейпсо Iыхьэр. Абы щагъэлъэпIащ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Iуащхьэмахуэ  и уэрдыхъу»

2020-08-22

 • «Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу-2020» дунейпсо зэпеуэм хэтыну командэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщагъасэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

IэщIагъэлI  ныбжьыщIэхэр  утыку  йохьэ

2020-01-23

 • Ди щIыналъэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ щызрагъэгъуэтхэм я студент нэхъыфIхэр илъэс зыбжанэ лъандэрэ хэтщ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) зэпеуэ иным. Мыгъэрей лъэпкъ чемпионатым хэтынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкэр къэрал университетым и педагогикэ колледжым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Дуней псор зылъэхъа бэджыхъым детхьэлэ»

2019-12-14

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэр, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэр, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэр я дэIэпыкъуэгъуу ирагъэкIуэкI «Дуней псор зылъэхъа бэджыхъым детхьэлэ» республикэпсо зэпеуэр иджыблагъэ щызэхэтащ Тэрч щIыналъэм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм. КъыжыIапхъэщ проектым ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ щыIэ къэрал агентствэм къызэригъэпэща зэпеуэм и гулъыти зэригъуэтар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Кусовэ  Сулиетэ ягу къагъэкIыж

2019-10-10

 • Налшык щокIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» 13-нэ Кавказ Ищхъэрэ кинофестивалыр. Мы гъэм ар фэеплъ хуащIащ абы и къызэгъэпэщакIуэ икIи и президенту щыта, культуролог, журналист Кусовэ (Выхъуэ) Сулиетэ. Фестивалыр къыщызэIуахым ягъэлъэгъуащ абы теухуа документальнэ фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ щауэ»!

2019-10-04

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и лэжьакIуэхэмрэ къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр иджыблагъэ Джылахъстэнейм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэм и къуажэхэм къикIа щIалибгъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«АДЫГЭ ЩАУЭ-2019»

2019-07-30

 • ЗЭПЕУЭР  ЗЫХУЭГЪЭПСАР
 •  — Адыгэ щауэм и нэмысым щIэб- лэр зэрыщыгъуазэр къэхутэн, адыгэ лъэпкъым зэрищIэблэр къагурыIуэрэ абы хуэфащэу псэуным къыхуеджэн;
 • — Адыгэ лъэпкъым и лъапIэныгъэхэм (адыгэбзэм, адыгэ хабзэм, тхыдэм, щIэнгъуазэм, щэнхабзэм, н.) я къарур зыхегъэщIэн, абыхэм дегъэхьэхын;
 • — Лъэпкъым къигъэщIа щэнхабзэм и дахагъыр зыхегъэщIэн;
 • — Лъэпкъыпсэ-хэкупсэу щIэблэр гъэсэн.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«АДЫГЭ ЩАУЭ-2019»

2019-07-02

 • ЗЭПЕУЭР ЗЫХУЭГЪЭПСАР
 • — Адыгэ щауэм и нэмысым щIэблэр зэрыщыгъуазэр къэхутэн, адыгэ лъэпкъым зэрищIэблэр къагурыIуэрэ абы хуэфащэу псэуным къыхуеджэн;
 • — Адыгэ лъэпкъым и лъапIэныгъэхэм (адыгэбзэм, адыгэ хабзэм, тхыдэм, щIэнгъуазэм, щэнхабзэм, н.) я къарур зыхегъэщIэн, абыхэм дегъэхьэхын;
 • — Лъэпкъым къигъэщIа щэнхабзэм и дахагъыр зыхегъэщIэн;
 • — Лъэпкъыпсэ-хэкупсэу щIэблэр гъэсэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

УсакIуэшхуэхэм я щIыхькIэ

2019-06-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэмкIэ усэ къеджэнымкIэ «Сыщалъхуа щIыналъэм и макъ» зэпеуэр. Ар къызэрагъэпэщащ Дагъыстэным и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Гамзатов Расул къызэралъхурэ нэгъабэ илъэс 95-рэ зэрырикъуам, Адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ етIанэгъэ илъэси 120-рэ зэрырикъунум я щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр