ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Зэпеуэхэр'

Кусовэ  Сулиетэ ягу къагъэкIыж

2019-10-10

 • Налшык щокIуэкI «Ныбжьэгъу зэхуэхъуахэр» 13-нэ Кавказ Ищхъэрэ кинофестивалыр. Мы гъэм ар фэеплъ хуащIащ абы и къызэгъэпэщакIуэ икIи и президенту щыта, культуролог, журналист Кусовэ (Выхъуэ) Сулиетэ. Фестивалыр къыщызэIуахым ягъэлъэгъуащ абы теухуа документальнэ фильмыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ щауэ»!

2019-10-04

 • Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и лэжьакIуэхэмрэ къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр иджыблагъэ Джылахъстэнейм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэм и къуажэхэм къикIа щIалибгъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«АДЫГЭ ЩАУЭ-2019»

2019-07-30

 • ЗЭПЕУЭР  ЗЫХУЭГЪЭПСАР
 •  — Адыгэ щауэм и нэмысым щIэб- лэр зэрыщыгъуазэр къэхутэн, адыгэ лъэпкъым зэрищIэблэр къагурыIуэрэ абы хуэфащэу псэуным къыхуеджэн;
 • — Адыгэ лъэпкъым и лъапIэныгъэхэм (адыгэбзэм, адыгэ хабзэм, тхыдэм, щIэнгъуазэм, щэнхабзэм, н.) я къарур зыхегъэщIэн, абыхэм дегъэхьэхын;
 • — Лъэпкъым къигъэщIа щэнхабзэм и дахагъыр зыхегъэщIэн;
 • — Лъэпкъыпсэ-хэкупсэу щIэблэр гъэсэн.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«АДЫГЭ ЩАУЭ-2019»

2019-07-02

 • ЗЭПЕУЭР ЗЫХУЭГЪЭПСАР
 • — Адыгэ щауэм и нэмысым щIэблэр зэрыщыгъуазэр къэхутэн, адыгэ лъэпкъым зэрищIэблэр къагурыIуэрэ абы хуэфащэу псэуным къыхуеджэн;
 • — Адыгэ лъэпкъым и лъапIэныгъэхэм (адыгэбзэм, адыгэ хабзэм, тхыдэм, щIэнгъуазэм, щэнхабзэм, н.) я къарур зыхегъэщIэн, абыхэм дегъэхьэхын;
 • — Лъэпкъым къигъэщIа щэнхабзэм и дахагъыр зыхегъэщIэн;
 • — Лъэпкъыпсэ-хэкупсэу щIэблэр гъэсэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

УсакIуэшхуэхэм я щIыхькIэ

2019-06-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэмкIэ усэ къеджэнымкIэ «Сыщалъхуа щIыналъэм и макъ» зэпеуэр. Ар къызэрагъэпэщащ Дагъыстэным и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Гамзатов Расул къызэралъхурэ нэгъабэ илъэс 95-рэ зэрырикъуам, Адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ етIанэгъэ илъэси 120-рэ зэрырикъунум я щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Унагъуэ нэхъыфIхэр яIэт

2019-06-08

 • «Илъэсым и унагъуэ нэхъыфI- 2019» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр иджыблагъэ зэфIэкIащ. Абы кърикIуахэм иджыблагъэ щыхэплъэжащ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу защIэгъэкъуэнымкIэ и министерствэм къепхауэ лажьэ «Лэгъупыкъу» социально-реабилитацэ центрым. Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэпеуэм къыхэжаныкIахэм яхэхуащ а районым щыщ унагъуитI: БатIитIэхэрэ Гъутхэрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Анэдэлъхубзэр зыгъэшэрыуэхэр

2019-05-18

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм зэхуищIыжащ «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ анэдэлъхубзэмкIэ дызохъуажэ» республикэпсо зэпеуэр. Абы щытекIуахэмрэ хэтахэмрэ иджыблагъэ ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Кавказ Ищхъэрэм и студент нэхъыфIхэр

2019-04-25

 • УФ-м и Президент Путин Владимир 2018 гъэм и накъыгъэм къыхилъхьа жэрдэмым ипкъ иткIэ къызэрагъэпэщауэ щIалэгъуалэм яхуэгъэза Iуэхугъуэ куэд зэфIех «Урысейр Iэмалхэм я къэралщ» зэгухьэныгъэм. Абы игъэлажьэ проект нэхъыфIхэм ящыщщ менеджментымкIэ урысейпсо щIалэгъуалэ кубокыр — «Унафэ щIы!» зыфIащар. Абы и япэ Iыхьэхэр щIыпIэхэм щекIуэкIащ. Абы щытекIуахэм я зэпеуэ иджы Псыхуабэ къыщызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ЩIэблэм дытелэжьэху

2019-04-23

 • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм нэмыщI, мы гъэм щIэуэ къыхилъхьащ «Усэпсэ» зыфIища хэгъэгу зэпеуэр. Абы кърихьэлIат адэшхуэ-анэшхуэхэри, адэ-анэхэри, адыгэбзэмрэ литературэмрэ езыгъэджхэри, пэщIэдзэ классхэм щIэс цIыкIухэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Лъэпкъ гвардием и тхьэIухудхэр

2019-03-30

 • «Урысей гвардием и тхьэIухуд- 2019» зыфIащауэ Урысей гвардием иригъэкIуэкI зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр зэфIэкIащ. Абы щытекIуахэр иджыблагъэ щагъэбелджылащ Пятигорск къалэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Я Iуэху еплъыкIэхэр къагъэлъагъуэ

2019-02-19

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къыдаIыгъыу КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм иригъэкIуэкI «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ адыгэбзэкIэ дызохъуажэ» зэпеуэр Аруан къуажэм дэт курыт еджапIэм щрагъэжьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Къулыкъу  зыхуэфащэхэр къыхахыну  загъэхьэзыр

2018-11-03

 • КъБР-м и Правительствэм щэкIуэгъуэм и 1-м щекIуэкIа зэIущIэр теухуат лэжьакIуэфI хъунухэр къыхэхыным къыхузэрагъэпэщ «Новая высота» зэхьэзэхуэр ублэным. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жиIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIыфыну, зэфIэкI зиIэ цIыхухэр абы къызэригъэлъэгъуэнур икIи пщэ-рылъ зэращищIам тету, зэпеуэр КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, «Россия — страна возможностей» IуэхущIапIэр и дэIэпыкъуэгъуу, зэрыригъэкIуэкIынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Унагъуэ дахэхэр утыку йохьэ

2018-08-04

 • Мы зэманым къэралым щокIуэкI «Илъэсым и унагъуэ» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр. Апхуэдэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ ди республикэми. Абы къыхэжаныкIахэм ящыщщ Бахъсэн районым къикIа унагъуиплIыр: Жылаухэ, Темботхэ, Къуэдзокъуэхэ, Хъуэтхэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

«Нартхэм  я  фIыгъуэхэр»  Кърымым  щагъэлъагъуэ

2018-07-19

 • Ди лъахэгъу сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым къыхилъхьэри, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм    я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр я щIэгъэкъуэну Кърымым ще-кIуэкIащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» Х дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ТекIуахэр   ягъэлъэпIащ

2018-07-07

 • КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щекIуэкIащ «Рыцари закона» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр. Респуб- ликэ МВД-м къызэригъэпэщауэ 2003 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI зэпеуэр зытеухуэ-жар щIалэгъуалэр псэкIи, IэпкълъэпкъкIи узыншэу, Хэкур фIыуэ ялъагъуу къэгъэтэджынырщ, залымыгъэм, экстремизмэм, терроризмэм пэщIэтынырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр