ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъэхъукъащIэхэр'

Пхъумэныр нэхъ пудщ

2016-06-16

  • Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм уэм хэщIыныгъэшхуэ яритащ. А къэхъукъащIэ шынагъуэм зыщыпхъумэнымкIэ Iэмалхэр щыIэ?
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъэхъукъащIэхэр

Жьапщэшхуэм и зэранкIэ

2014-03-26

  • Ди нэгу зэрыщIэкIащи, мы махуэ зэкIэлъыкIуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм жьышхуэ къыщепщащ. Ар IэубыдыпIэншэт, ущигъэгулэзи щыIэу, щIэфиихьыжу бгылъи тафи зэщIигъэхьэрт, псэуалъэхэмрэ ухуэныгъэхэмрэ къаруу­шхуэкIэ ебгъэрыкIуэрт, «схузэфIэкIым фы­къеплъ» жыхуиIэ щIыкIэу, зыхуэзэ псори ирищIыкIыну хьэзырт.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъэхъукъащIэхэр

Нэмысыншагъэ къудейуэ къанэркъым

2013-04-06

  • Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ — Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Хло­понин Александр мэлыжьыхьым и 1-м едэIуащ цIыху куэд зэрызэзэуам теухуа уголовнэ, административнэ ­Iуэ­ху­­­хэр зэрызэхагъэкIымкIэ Ставрополь крайм и полицэмрэ прокуратурэмрэ я унафэщIхэм ящIа докладхэм. Мы Iуэхур къыщыхъуар Ставрополь къалэрщ. Гъатхэпэм и  31-м пщыхьэщхьэр сыхьэт 21-м деж Щэнхабзэмрэ спортымкIэ унэм и гупэм зэуэ цIыху 20 щызэзэуащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъэхъукъащIэхэр