ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Мэшыкъуэ — 2010'

ТIымыжь Хьэсэн и псалъэ

2019-08-17

 • Мэшыкъуэ бгы лъапэм щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм мы махуэхэм щыхьэщIащ «Курорты Северного Кавказа» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Урысейм и Президент Путин Владимир «Фадэ щыземыкIуэ Урысей» федеральнэ проектым мыхьэнэшхуэ зэриIэр къыхегъэщ

2018-08-18

 • Мы проектыр Путин Владимир и пащхьэ щралъхьащ «Мэшыкъуэ-2018» щIалэгъуалэ зэхыхьэм. Президентым абы теухуауэ жиIащ: «Хуабжьу мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

УнэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэу бгъу

2013-08-28

 • «Мэшыкъуэ 2013» кавказпсо зэхыхьэм ныбжьыщIэ 2500-м щIигъу хэтщ. Мэшыкъуэ Iуащхьэм и лъапэм Кавказ Ищ­хъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъуэгу псоми къикIа щIалэгъуалэр, апхуэдэуи Красноярск, Краснодар крайхэм, Волго­град, Ленинград, Киров, Тверь областхэм, Азербайджаным, Армением, Украинэм, Чехием, Эстонием, Осетие Ипщэм щыщ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ щызэхуашэсащ. ЗэIущIэм ипкъ иткIэ, унэтIыныгъэ нэхъыщхьэу бгъу яубзыхуащ: студент гупхэр, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр, политикэ, гъащIэ узыншэм и телъхьэхэр, информационнэ технологиехэр, псапащIэ, си Iуэху: къуажэ, предприятэхэр, туризм,   творчествэмрэ щэнхабзэмрэ, ТекIуэны­- гъэ-70.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

2013-08-20

 • КъБР-м щыщу зэхуэсым хэтхэм я проекту плIыщIым щIигъу пхагъэкIащ
 •  Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2013» зэхыхьэм и япэ зэхуэсы­гъуэм и лэжьыгъэр и гуащIэгъуэу йокIуэкI. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIауэ абы хэт цIыхуи 130-м ящыщу 40-м нэблагъэм я проектхэр пхагъэкIыну хунэсащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Дакъикъэ лей диIэкъым

2013-08-17

 • «Мэшыкъуэ-2013» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ форумым шыщхьэуIум и 15-м егъэджэныгъэ лэжьы­гъэхэм щыщIидзащ. Проектым ехьэлIа дерсхэр пщэдджыжьым екIуэкIа нэужь, щхьэж и унэтIыныгъэм теухуа лекторийхэм зэбгрыкIащ. Псалъэм папщIэ, «Информационные технологии» унэтIыныгъэм хэт ныбжьыщIэхэр «Секреты копирайтинга», «Механика социальной рекламы», «Блогер как активная гражданская позиция» лекцэхэм щIэсащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Псыхуабэ утыку щрахьэ

2013-08-13

 •   «Мэшыкъуэ -2013» щIалэгъуалэ форумым КъБР-м щыщу кIуэнухэр хуагъэхьэзыр. Абы и къызэгъэпэщакIуэхэм къызэрагъэ­лъа­гъуэмкIэ, адрей илъэсхэм елъытауэ мыгъэрейхэм я зэхыхьэр куэдкIэ нэхъыфIу, зы­хуей хуэгъэзауэ щытынущ. Иджы гулъытэ щхьэхуэ зыхуащIахэм ящыщщ ныбжьы­щIэ­хэр ИнтернеткIэ къызэрызэрагъэпэщынумрэ зэIущIэм хэтынухэр зэрагъэшхэнумрэ. Мы гъэм ди республикэм щыщу абы кIуэну ныбжьыщIэ 240-рэ къыхахащ. Форумыр IыхьитIу гуэшауэ щытынущи япэ Iыхьэм цIыхуи 120-рэ, етIуанэми апхуэдиз трагуэшащ. Япэ Iыхьэм хэтынухэм я проектхэр яIыгъыу шыщхьэуIум и 14-м Псыхуабэ (Пятигорск) кIуэнущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

«Мэшыкъуэ-2013» зэхыхьэм зыхуагъэхьэзыр

2013-06-18

 •   КъБР-м и Правительст­вэм унафэ къищтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуа­лэр щIэныгъэкIэ щызэ­хъуэ­жэну «Мэшыкъуэ-2013» лагерым республикэм и лIыкIуэхэр гъэкIуэным теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Псыхуабэ кIуэну загъэхьэзыр

2013-06-08

 • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Мэшыкъуэ — 2013» кавказпсо щIалэгъуалэ зэхуэсым хэтыну жэрдэм зыщIахэр щызэхуэсащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2013-03-26

 • Къалэн куэд щызэфIагъэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ IуэхущIапIэм Кавказпсо щIалэгъуалэ зэIущIэ «Мэшыкъуэ-2013»-р къызэрызэрагъэпэщыну, зэ­ры­ра­гъэ­кIуэкIыну щIыкIэм щытепсэлъыхьащ. Абы хэтащ КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан, зэзыгъэуIу гупым и уна­фэщI Чернышев Сергей, зэхыхьэр хэIущIыIу зыщI, фIы­кIэ зыгъэIу Лоленкэ Аннэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010