ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

ТхакIуэхэм я зэхьэзэхуэ

2023-04-29

 • Жанэ Кърымызэ и фэеплъу илъэс къэс ирагъэкIуэкI зэпеуэр ирагъажьэ. Ар къызэзыгъэпэщар Адыгей къэрал университетырщ. Абы щызохьэзохуэ сабийхэм яхуэгъэза тхыгъэхэр зи IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Псым  щысакъын хуейщ

2022-10-22

 • Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм псыхэм зыщыщагъэпскI пIалъэу жэпуэгъуэм и 1-м иухам кърикIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Налшык — Сочэ»  кхъухьлъатэ гъуэгуанэр къызэIуах

2021-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм тенджыз ФIыцIэ Iуфэм нэсыным дяпэкIэ трагъэкIуэдэнур зы сыхьэт иримыкъущ — иджыблагъэ Налшык къыщетIысэхащ а гъуэгуанэм тетыну Сочэ къикIа кхъухьлъатэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дунейпсо адыгэ  диктант

2021-03-10

 • Хабзэ дахэ хъуащи, ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу республикэхэмрэ къэралхэмрэ мы гъэм илъэс ещанэ хъуауэ къыщызэрагъэпэщ Дунейпсо адыгэ диктант.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2021-01-23

 • 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ — мазаем (февралым) къыщыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 607-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Анэ мылъкум хохъуэ

2021-01-16

 • УФ-м и Пенсэ фондым КъБР-м щиIэ IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Сабий зиIэ унагъуэхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ етыным теухуауэ» 2006 гъэм и дыгъэгъазэм къыдэкIауэ щыта Федеральнэ Хабзэм ипкъ иткIэ, анэ (унагъуэ) мылъкур зэрыхъум и куэдагъым илъэс къэс хоплъэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Уи щIыхуэхэм  щыгъуазэ зыщI»

2020-12-26

 • КъБР-м щыIэ Суд приставхэм я федеральнэ IуэхущIапIэм (ФССП) и Управленэм и унафэщI, КъБР-м и суд пристав нэхъыщхьэ Бауаев Ахъмэт республикэм щылажьэ СМИ пэрытхэм папщIэ пресс-конференц иригъэкIуэкIащ. Абы къекIуэлIахэр ФССП-м и электрон зэпыщIапIэхэр къэбгъэщхьэпэным фейдэуэ хэлъымрэ къэралым и щIыхуэ птелърэ птемылърэ къызэрыпщIэну Iэмалхэмрэ тепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэхэм я пшыхьхэр

2020-12-24

 • ТхакIуэ, РСФСР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум теухуа пшыхь дыгъэгъазэм и 25-м екIуэкIынущ. Абы щIидзэнущ сыхьэт 19-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ  псалъэр» къыфIэрыхьэну  фыхуей?

2020-12-19

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м еух 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-12

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-12-08

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Ипщэ  утыку — 100»

2020-12-01

 • Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ, Драмэ театрхэм я дунейпсо фестиваль Налшык къыщызэIуахынущ дыгъэгъазэм и 3 — 7-хэм. Абы и утыку щагъэлъэгъуэнущ Абхъаз, Дагъыстэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь крайм, Осетие Ипщэм я театр гупхэм ягъэува спектаклхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2021 гъэм и мэлыжьыхьым и 5-м ягъэIэпхъуэ

2020-11-28

 • 11-нэ классым щIэсхэм курыт еджапIэр къызэраух сочиненэр — ягъуэта щIэныгъэр къызэрапщытэж лэжьыгъэр — щрагъэтхынур 2021 гъэм мэлыжьыхьым и 5-рщ. Апхуэдэ унафэ щащIащ УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэм и фIагъыр, цIыхухэр зэрырагъаджэ щIыкIэр къэзыпщытэ урысей IуэхущIапIэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ  тедзэгъуэр  йокIуэкI

2020-10-29

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021   гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-10-24

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ