ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Бжыгъэхэр я лъабжьэу  эфирым къит телеканал 20-м пщIэншэу феплъ!

2018-12-08

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и РТПЦ» РТРС-м и IуэхущIапIэм щэкIуэгъуэм и 26-м щIидзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щегъэунэху етI-уанэ мультиплексым и программэхэр зэрылажьэ щIыкIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2018-11-27

 • «Адыгэ псалъэр» адыгэ унагъуэ псоми илъын хуейщ
 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м Пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэным теухуа лэжьыгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дзэ  еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэну хуейхэм  папщIэ

2018-10-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэ дзэ комиссариа-тыр хоплъэ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, нэгъуэщI министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я Дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэну хуейхэм я тхылъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дзэ  еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьэну  хуейхэм  папщIэ

2018-10-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэ дзэ комиссариатыр хоплъэ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм, нэгъуэщI министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ я Дзэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм 2019 гъэм щIэтIысхьэну хуейхэм я тхылъхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЦIыхухэр сакъыну къыхураджэ

2018-08-25

 • Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым КъБР-м щыIэ и Оперативнэ штабым республикэм исхэр къыхуреджэ «ЩIэныгъэм и махуэмрэ» «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэм и махуэмрэ» щагъэлъапIэ лъэхъэнэм терроризмэм зыщыхъумэнымкIэ хабзэхэр ягъэзэщIэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

IуэхуфIхэм саугъэткIэ поджэж

2018-08-14

 • «МИР» («ЩIалэгъуалэ — Жэрдэм — Зыужьыныгъэ») урысейпсо щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм, хабзэ хъуауэ, ирегъэкIуэкI «МИР-м и саугъэтыр» зыхуэфащэхэм щарит гуфIэгъуэ зэIущIэ. Иджырейр 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м къызэрагъэпэщы- нущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

КIыщокъуэ  Алим  и  махуэ

2018-07-21

 • Бадзэуэгъуэм и 22-м илъэси 104-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ. Ди лъэпкъэгъу щэджащэм теухуа дауэдапщэхэр а махуэм сыхьэт 11-м щекIуэкIынущ абы и фэеплъу Налшык къалэ администрацэм и унэм и гупэм деж щытым. Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэнущ, КIыщокъуэм и дуней тетыкIар ягу къагъэкIыжынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Зэпеуэ къыхалъхьэ

2018-07-03

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ (Шэрджэс) Академие жылагъуэ зэгухьэныгъэм хъыбар фегъащIэ ЩIДАА-м 2018 гъэм хагъэхьэнухэм я зэпеуэ къызэрыхалъхьэмкIэ.
 • ЩIДАА-м хагъэхьэнущ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм зеубгъу

2018-06-30

 • Электрон хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм Урысей Федерацэм и субъектхэм зыщаубгъу зэпытщ. Къапщтэмэ, ди республикэм и щIыпIэ псоми нобэ пщIэншэу ущеплъыфынущ бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Зауэр ягу къагъэкIыжынущ

2018-06-21

 • ЗауэлI ЩIыхьым и къалэ Налшык дэт «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым и деж мэкъуауэгъуэм и 22-м пщэдджыжьыр сыхьэти 4-м и деж щызэхуэсынущ зауэм и ветеранхэр, тылым щылэжьахэр, республикэм и къэрал властым и органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр, еджакIуэхэр, волонтёрхэр.
 • Абыхэм Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 77-рэ зэрырикъум теухуа Iуэхухэр ирагъэкIуэкIынущ, фэеплъым и деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъынущ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ, Хэха

ПщIэншэу  икIи  нэхъыфIу

2018-05-17

 • Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм нобэ пщIэншэу щеплъыфынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2018-05-05

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджы­кIакIуэхэ!

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм — ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.

Республикэм ди анэдэлъхуб­зэкIэ къыщыдэкI газет за­къуэм — «Адыгэ псалъэм» — Iэ щытевдзэ хъунущ КъБР-м и пощт IуэхущIапIэхэм. Газетыр унэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ.

«Адыгэ псалъэр» унэм ныфхуахьынум­э, и Iэ те­дзапщIэр илъэс ны­къуэм сом 564-рэ кIэпIейкIэ 48-рэ мэхъу, ар пощтым къы­щеIыфхыжынумэ — сом 511-рэ кIэпIейкIэ 44-рэ хуозэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2018-05-04

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм — ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Концертым фрагъэблагъэ

2018-04-26

 • Ди къэралым и щIыпIэ куэдым ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, хэгъэгу, урысейпсо зэпеуэхэм зыбжанэрэ пашэ щыхъуа, Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах и  «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдикщ) концерт итынущ, Къафэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэм гу зылъатапхъэ

2018-04-17

 •   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и зи чэзу зэIущIэр 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 24-м екIуэкIынущ.
 •  Абы щыщIидзэнур сыхьэти 10-рщ
 •  КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ