ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Зауэр ягу къагъэкIыжынущ

2018-06-21

 • ЗауэлI ЩIыхьым и къалэ Налшык дэт «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым и деж мэкъуауэгъуэм и 22-м пщэдджыжьыр сыхьэти 4-м и деж щызэхуэсынущ зауэм и ветеранхэр, тылым щылэжьахэр, республикэм и къэрал властым и органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр, еджакIуэхэр, волонтёрхэр.
 • Абыхэм Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 77-рэ зэрырикъум теухуа Iуэхухэр ирагъэкIуэкIынущ, фэеплъым и деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъынущ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ, Хэха

ПщIэншэу  икIи  нэхъыфIу

2018-05-17

 • Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм нобэ пщIэншэу щеплъыфынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2018-05-05

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджы­кIакIуэхэ!

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм — ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.

Республикэм ди анэдэлъхуб­зэкIэ къыщыдэкI газет за­къуэм — «Адыгэ псалъэм» — Iэ щытевдзэ хъунущ КъБР-м и пощт IуэхущIапIэхэм. Газетыр унэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ.

«Адыгэ псалъэр» унэм ныфхуахьынум­э, и Iэ те­дзапщIэр илъэс ны­къуэм сом 564-рэ кIэпIейкIэ 48-рэ мэхъу, ар пощтым къы­щеIыфхыжынумэ — сом 511-рэ кIэпIейкIэ 44-рэ хуозэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2018-05-04

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм — ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Концертым фрагъэблагъэ

2018-04-26

 • Ди къэралым и щIыпIэ куэдым ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, хэгъэгу, урысейпсо зэпеуэхэм зыбжанэрэ пашэ щыхъуа, Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах и  «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдикщ) концерт итынущ, Къафэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэм гу зылъатапхъэ

2018-04-17

 •   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и зи чэзу зэIущIэр 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 24-м екIуэкIынущ.
 •  Абы щыщIидзэнур сыхьэти 10-рщ
 •  КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мэлыжьыхь мазэм фыщеплъ хъунущ

2018-04-10

 • Мэлыжьыхьым и 12-м: Къэрмокъуэ Мухьэмэд и «ИугъащIэ лъагъуныгъэм» и Iуэтэжым къытращIыкIа лирикэ гушыIэм.
 • Мэлыжьыхьым и 19-м: Дюрренматт Фридрих и пьесэмкIэ ягъэува «Визит дамы» трагикомедием.
 • Мэлыжьыхьым и 25-м: Аппаев Билал и «Унэидзыхьэ» пьесэм къытращIыкIа гушыIэ спектаклым.
 • Ахэр щыщIидзэнур сыхьэт 19.00-рщ.
 • УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ мы телефонхэмкIэ: 42-64-94, 42-33-89.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2018-04-05

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.
 • Фэ нэхъ фигу ирихьу фызэджэ къыдэкIыгъуэхэм Iэ щытевдзэ хъунущ республикэм и пощт IуэхущIапIэхэм, почтамтхэм. Абыхэм Iэ зыщIэвдза газетхэр, журналхэр и чэзум унэхэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ.
 • Iэ тедзэным теухуауэ фызыщIэупщIэн щыIэмэ, пощтхэм я лэжьакIуэхэм жэуап къыватынущ.
 • А Iуэхур иужьрей махуэхэм фымыгъэIэпхъуэу газетхэм, журналхэм Iэ тевдзэ.
 •  
 • КъБР-м и УФПС — «Урысейм и пощт»
 • федеральнэкъэралунитарнэIуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Шумахуэ ХьэзрэIилрэ Хъупсырджэн Албэчрэ фрагъэблагъэ

2018-03-01

 • Музыкэ къэрал театрым гъатхэпэм и 15-м концерт дахэ щызэдатынущ Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ артист Шумахуэ ХьэзрэIилрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэчрэ.
 • Программэм хэтынущ адыгэ, урыс, иджырей уэрэдхэр, лъэпкъ уэрэдыжьхэр. Пшыхьым щыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

МэшбащIэ Исхьэкъ и романыщIэ

2018-01-30

 • Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Адыгейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ нигъэблэгъащ и 22-нэ романыр тхыныр. Ар теухуащ илъэс 310-кIэ узэIэбэкIыжмэ, адыгэ хэкум исхэр зыхэхуа лIыгъэщIапIэм — Къэнжал зауэ фIэщыгъэм щIэту ди тхыдэм хыхьам. Романым щыщ пычыгъуэм фыкъыщеджэ мы къыдэкIыгъуэм и 3-нэ напэкIуэцIым.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм захудогъазэ

2018-01-20

 • Иужьрей махуэхэм редакцэм цIыху куэд къызэрыпсалъэм кърикIуащ мы тхыгъэр. ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ, фэ фыщIоупщIэ газетыр махуэ къэс ныщIыфхуамыхьым и щхьэусыгъуэм. Абы и жэуапыр мыращ — мы илъэсым ди газетыр тхьэмахуэм щэ къыдэкIыну аращ икIи къэхъуам ди зэран хэлъкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Пшыхьым фрагъэблагъэ

2017-12-23

 • Ди  республикэм  щыпсэухэмрэ  абы  и  хьэщIэ  лъапIэхэмрэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фрегъэблагъэ КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ усакIуэ Теунэ Хьэчим (1912 — 1983 гъ гъ.) къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум теухуа литературэ пшыхьым.
 • Зэхыхьэр КъБР-м и Лъэпкъ музейм дыгъэгъазэм и 26-м щекIуэкIынущ. Абы сыхьэт 15-м щIидзэнущ.
 • ФыщIэупщIэхъунущ мы телефонымкIэ: 8(8662) 42-43-18

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!

2017-12-21

 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ХьэрычэтыщIэхэр кърагъэблагъэ

2017-12-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокурор Жариков Олег КъБР-м ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ АфэщIыж Юрэ щIыгъуу хьэрычэтыщIэхэм яхуэзэнущ 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м  сыхьэт 11-м къыщыщIэдзауэ 13-м нэсыху.
 • ЗэIущIэр щекIуэкIынур прокуратурэм и хэщIапIэращ: Налшык къалэ, Кулиевым и уэрам, 16.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дыгъэгъазэм и 20-м сыхьэт 18-м «Россия-1» (КъБР) каналым занщIэу эфирым кIуэуэ къыщыпсэлъэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2017-12-19

 • Фи упщIэхэр евгъэхь хъунущ мы электрон адресхэмкIэ: press-glava@kbr.ru, online-glavakbr@mail.ru
 • е 8(8662) 40-76-19, 8(8662) 40-43-07, 8(8662) 40-67-56 телефонхэмкIэ фыпсалъэу яжефIэ хъунущ махуэ къэс сыхьэти 9-м щыщIэдзауэ 18-м нэсыху.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ