ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

ЛэжьапщІэм и ІуэхукІэ

2020-05-19

 • Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкІэ и министерствэм къыхелъхьэ улахуэу ягъэувар (оклад жыхуаІэр) лэжьапщІэм и мардэ нэхъ мащІэ дыдэу къекІуэкІым (МРОТ-м) хуэдиз щІын хуейуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Нэхъ пуду Iэ тевдзэну фыхуеймэ

2020-04-23

 • Дызэрыщыгъуазэщи, мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ йокIуэкI мы гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм я унэхэм хуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ трегъэдзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

IэнатIэ минитху

2020-04-16

 • И Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэпу абыкIэ кърагъэхьхэр нэхъыбэ зэрыхъуам къыхэкIыу, Урысейм и Пощтым и лэжьапIэ IэнатIэхэр нэхъыбэ ещI. IуэхущIапIэр хьэзырщ къэралым щылажьэ и къудамэ псоми цIыху минитху къыщищтэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-12-10

 • ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр и кIэм ноблагъэ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-12-07

 •  ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм  и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.
 • ДииндексырП 5894.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Урысей  гвардием  теухуа  хъыбархэр  къат

2019-12-03

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием и радиом и журналист АфIэунэ Светланэ игъэхьэзыр «Законный вопрос» нэтыным хыхьэу, «В эфире Росгвардия» рубрикэщIэр иджы дыдэ къызэригъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-11-30

 • ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм  и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.
 • Ди индексыр П 5894.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2019-11-29

 • ДызыхуэкIуэ 2020 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэщ.
 • Ди индексыр П 5894.
 •  

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ фестивалым пещэ

2019-11-29

 • Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Симфоническэ макъамэм и VIII дунейпсо фестивалым, Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Усыгъэм и махуэхэр

2019-11-26

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ, РСФСР-м Горькэм и цIэр зезыхьэ и Къэрал саугъэтыр зрата Зумакуловэ Танзиля и ныбжьыр илъэс 85-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ республикэм щекIуэкIынущ Усыгъэм и махуэшхуэ зыфIаща Iуэхухэр.
 • Абы хыхьэу къызэрагъэпэщынущ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Куэтэншы ТIалэ и цIэр зэрехьэ

2019-09-26

 • КъБР-м щыIэ ЮстицэмкIэ управленэм, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ я Налшык къалэ Советым къыхалъхьащ Хэку зауэшхуэм хэта, РСФСР-м щIыхь    зиIэ и юрист, КъБАССР-м юстицэмкIэ и министру, КъБАССР-м и Суд Нэхъыщхьэм и тхьэмадэу щыта Куэтэншы ТIалэ Мем и къуэм и цIэр Налшык и уэрамхэм ящыщ зым фIащыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Адыгэхэм я махуэм и щIыхькIэ Налшык къалэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэ Iуэхухэр

2019-09-19

 • ФокIадэм и 19-м
 • Адыгэхэм я махуэм теухуа гуфIэгъуэ пшыхь
 • Абы хиубыдэу къызэрагъэпэщынущ «Адыгэхэр. ЛIэщIыгъуэхэм я нэпкъыжьэ» этнографие гъэлъэгъуэныгъэ, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и артист нэхъыфIхэм я концерт.
 • ЩекIуэкIынур Музыкэ театрырщ.
 • Сыхьэт 18.00-м щIидзэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Шэру Соня и пшыхь

2019-08-10

 • Музыкэ театрым шыщхьэуIум и 23-м гуфIэгъуэ пшыхь щекIуэкIынущ, «Кабардинка» академическэ къэрал къэфакIуэ ансамблым и солисткэ цIэрыIуэ, КъБАССР-мрэ РСФСР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, къафэм и гуащэ Шэру Соня къызэ- ралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ.
 • ЩыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ. УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонхэм- кIэ: 77-42-08 (кассэ), 42-43-13.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къаныкъуэ Анфисэ и тхыдэ романыщIэ

2019-08-08

 • Илъэс блэкIам ди щIэджыкIакIуэхэм Iэмал яIащ Къаныкъуэ Анфисэ «Хьэтхэр» зыфIища и тхыдэ романым тхылъу къыдэмыкI щIыкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым и напэкIуэцIхэм щеджэну. Ар иухат адыгэхэм я къежьапIэ жыжьэу къалъытэ хьэтхэм яхэту къэхъуа Алэдамэ къыщалъхуа Мэуэт къэралыгъуэм зэригъэзэжымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2019-08-08

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр иухащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ иджыри Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 4-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 438-рэ кIэпIейкIэ 44-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ