ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

IуэхуфIхэм саугъэткIэ поджэж

2018-08-14

 • «МИР» («ЩIалэгъуалэ — Жэрдэм — Зыужьыныгъэ») урысейпсо щIалэгъуалэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм, хабзэ хъуауэ, ирегъэкIуэкI «МИР-м и саугъэтыр» зыхуэфащэхэм щарит гуфIэгъуэ зэIущIэ. Иджырейр 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 18-м къызэрагъэпэщы- нущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

КIыщокъуэ  Алим  и  махуэ

2018-07-21

 • Бадзэуэгъуэм и 22-м илъэси 104-рэ ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр къызэралъхурэ. Ди лъэпкъэгъу щэджащэм теухуа дауэдапщэхэр а махуэм сыхьэт 11-м щекIуэкIынущ абы и фэеплъу Налшык къалэ администрацэм и унэм и гупэм деж щытым. Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэнущ, КIыщокъуэм и дуней тетыкIар ягу къагъэкIыжынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Зэпеуэ къыхалъхьэ

2018-07-03

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ (Шэрджэс) Академие жылагъуэ зэгухьэныгъэм хъыбар фегъащIэ ЩIДАА-м 2018 гъэм хагъэхьэнухэм я зэпеуэ къызэрыхалъхьэмкIэ.
 • ЩIДАА-м хагъэхьэнущ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм зеубгъу

2018-06-30

 • Электрон хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм Урысей Федерацэм и субъектхэм зыщаубгъу зэпытщ. Къапщтэмэ, ди республикэм и щIыпIэ псоми нобэ пщIэншэу ущеплъыфынущ бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Зауэр ягу къагъэкIыжынущ

2018-06-21

 • ЗауэлI ЩIыхьым и къалэ Налшык дэт «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхыж» мемориалым и деж мэкъуауэгъуэм и 22-м пщэдджыжьыр сыхьэти 4-м и деж щызэхуэсынущ зауэм и ветеранхэр, тылым щылэжьахэр, республикэм и къэрал властым и органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр, еджакIуэхэр, волонтёрхэр.
 • Абыхэм Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 77-рэ зэрырикъум теухуа Iуэхухэр ирагъэкIуэкIынущ, фэеплъым и деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъынущ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
 • я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ, Хэха

ПщIэншэу  икIи  нэхъыфIу

2018-05-17

 • Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм нобэ пщIэншэу щеплъыфынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ псоми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2018-05-05

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджы­кIакIуэхэ!

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм — ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.

Республикэм ди анэдэлъхуб­зэкIэ къыщыдэкI газет за­къуэм — «Адыгэ псалъэм» — Iэ щытевдзэ хъунущ КъБР-м и пощт IуэхущIапIэхэм. Газетыр унэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ.

«Адыгэ псалъэр» унэм ныфхуахьынум­э, и Iэ те­дзапщIэр илъэс ны­къуэм сом 564-рэ кIэпIейкIэ 48-рэ мэхъу, ар пощтым къы­щеIыфхыжынумэ — сом 511-рэ кIэпIейкIэ 44-рэ хуозэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2018-05-04

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!

2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм — ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Концертым фрагъэблагъэ

2018-04-26

 • Ди къэралым и щIыпIэ куэдым ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, хэгъэгу, урысейпсо зэпеуэхэм зыбжанэрэ пашэ щыхъуа, Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах и  «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдикщ) концерт итынущ, Къафэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэм гу зылъатапхъэ

2018-04-17

 •   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и зи чэзу зэIущIэр 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 24-м екIуэкIынущ.
 •  Абы щыщIидзэнур сыхьэти 10-рщ
 •  КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мэлыжьыхь мазэм фыщеплъ хъунущ

2018-04-10

 • Мэлыжьыхьым и 12-м: Къэрмокъуэ Мухьэмэд и «ИугъащIэ лъагъуныгъэм» и Iуэтэжым къытращIыкIа лирикэ гушыIэм.
 • Мэлыжьыхьым и 19-м: Дюрренматт Фридрих и пьесэмкIэ ягъэува «Визит дамы» трагикомедием.
 • Мэлыжьыхьым и 25-м: Аппаев Билал и «Унэидзыхьэ» пьесэм къытращIыкIа гушыIэ спектаклым.
 • Ахэр щыщIидзэнур сыхьэт 19.00-рщ.
 • УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ мы телефонхэмкIэ: 42-64-94, 42-33-89.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2018-04-05

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 1-м щIидзауэ «Урысейм и пощт» федеральнэ IуэхущIапIэм и къудамэм — КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.
 • Фэ нэхъ фигу ирихьу фызэджэ къыдэкIыгъуэхэм Iэ щытевдзэ хъунущ республикэм и пощт IуэхущIапIэхэм, почтамтхэм. Абыхэм Iэ зыщIэвдза газетхэр, журналхэр и чэзум унэхэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ.
 • Iэ тедзэным теухуауэ фызыщIэупщIэн щыIэмэ, пощтхэм я лэжьакIуэхэм жэуап къыватынущ.
 • А Iуэхур иужьрей махуэхэм фымыгъэIэпхъуэу газетхэм, журналхэм Iэ тевдзэ.
 •  
 • КъБР-м и УФПС — «Урысейм и пощт»
 • федеральнэкъэралунитарнэIуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Шумахуэ ХьэзрэIилрэ Хъупсырджэн Албэчрэ фрагъэблагъэ

2018-03-01

 • Музыкэ къэрал театрым гъатхэпэм и 15-м концерт дахэ щызэдатынущ Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ артист Шумахуэ ХьэзрэIилрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Хъупсырджэн Албэчрэ.
 • Программэм хэтынущ адыгэ, урыс, иджырей уэрэдхэр, лъэпкъ уэрэдыжьхэр. Пшыхьым щыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

МэшбащIэ Исхьэкъ и романыщIэ

2018-01-30

 • Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Адыгейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ нигъэблэгъащ и 22-нэ романыр тхыныр. Ар теухуащ илъэс 310-кIэ узэIэбэкIыжмэ, адыгэ хэкум исхэр зыхэхуа лIыгъэщIапIэм — Къэнжал зауэ фIэщыгъэм щIэту ди тхыдэм хыхьам. Романым щыщ пычыгъуэм фыкъыщеджэ мы къыдэкIыгъуэм и 3-нэ напэкIуэцIым.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм захудогъазэ

2018-01-20

 • Иужьрей махуэхэм редакцэм цIыху куэд къызэрыпсалъэм кърикIуащ мы тхыгъэр. ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ, фэ фыщIоупщIэ газетыр махуэ къэс ныщIыфхуамыхьым и щхьэусыгъуэм. Абы и жэуапыр мыращ — мы илъэсым ди газетыр тхьэмахуэм щэ къыдэкIыну аращ икIи къэхъуам ди зэран хэлъкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ