ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гу зылъытапхъэ'

Куэтэншы ТIалэ и цIэр зэрехьэ

2019-09-26

 • КъБР-м щыIэ ЮстицэмкIэ управленэм, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ я Налшык къалэ Советым къыхалъхьащ Хэку зауэшхуэм хэта, РСФСР-м щIыхь    зиIэ и юрист, КъБАССР-м юстицэмкIэ и министру, КъБАССР-м и Суд Нэхъыщхьэм и тхьэмадэу щыта Куэтэншы ТIалэ Мем и къуэм и цIэр Налшык и уэрамхэм ящыщ зым фIащыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Адыгэхэм я махуэм и щIыхькIэ Налшык къалэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэ Iуэхухэр

2019-09-19

 • ФокIадэм и 19-м
 • Адыгэхэм я махуэм теухуа гуфIэгъуэ пшыхь
 • Абы хиубыдэу къызэрагъэпэщынущ «Адыгэхэр. ЛIэщIыгъуэхэм я нэпкъыжьэ» этнографие гъэлъэгъуэныгъэ, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и артист нэхъыфIхэм я концерт.
 • ЩекIуэкIынур Музыкэ театрырщ.
 • Сыхьэт 18.00-м щIидзэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Шэру Соня и пшыхь

2019-08-10

 • Музыкэ театрым шыщхьэуIум и 23-м гуфIэгъуэ пшыхь щекIуэкIынущ, «Кабардинка» академическэ къэрал къэфакIуэ ансамблым и солисткэ цIэрыIуэ, КъБАССР-мрэ РСФСР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, къафэм и гуащэ Шэру Соня къызэ- ралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум и щIыхькIэ.
 • ЩыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ. УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонхэм- кIэ: 77-42-08 (кассэ), 42-43-13.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къаныкъуэ Анфисэ и тхыдэ романыщIэ

2019-08-08

 • Илъэс блэкIам ди щIэджыкIакIуэхэм Iэмал яIащ Къаныкъуэ Анфисэ «Хьэтхэр» зыфIища и тхыдэ романым тхылъу къыдэмыкI щIыкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым и напэкIуэцIхэм щеджэну. Ар иухат адыгэхэм я къежьапIэ жыжьэу къалъытэ хьэтхэм яхэту къэхъуа Алэдамэ къыщалъхуа Мэуэт къэралыгъуэм зэригъэзэжымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2019-08-08

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр иухащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ иджыри Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 4-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 438-рэ кIэпIейкIэ 44-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2019-07-25

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр иухащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 548-рэ кIэпIейкIи 5-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм захудогъазэ

2019-07-04

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр иухащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ иджыри Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 548-рэ кIэпIейкIэ 05-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дзэм ягъэкIуэнухэр пщIэншэу ирагъаджэ

2019-06-27

 • Налшык къалэм и дзэ комиссариатым къыхех Урысейм и ДОСААФ-м Налшык къалэм дэт и техническэ школым «Е» категорие зиIэ шофёр IэщIагъэм щыхуригъэджэнухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Мэшыкъуэ-2019  гъэ»

2019-06-25

 • Псыхуабэ (Пятигорск) гъэ къэс щекIуэкI «Мэшыкъуэ» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм кIуэнухэм зрагъэтхын щIадзащ. 2019 гъэм ар епщIанэу екIуэкIынущ икIи Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм нэгъуэщI и щIыналъэхэм, хамэ къэрал гъунэгъухэм я щIалэгъуалэ мини 3 абы хэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм гу зылъатапхъэ

2019-06-11

 • 2019 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къаIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIрагъэдзу хуежьащ.
 • Ди газетым тезыдзэну хуейхэм хъыбар идогъащIэ: ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми. Мази 6-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэщ сом 696-рэ кIэпIейкIэ 30-рэ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Лэжьащ, иджыри мэлажьэ

2019-05-31

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэр къызэрызэрагъэпэщрэ лъэпкъым ифI зыхэлъ Iуэхугъуэ куэдым иужь иту къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэу лэжьыгъэ купщIафIэхэмкIэ гъэнщIауэ щытащ блэкIа илъэсхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

2019-05-09

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и жьы щIыIэр зыщIимыхуа ди къэралым искъым. Къэгъуэтыгъуейщ щалъхуа щIыналъэм псэемыблэжу къыщхьэщыжахэри къызыхэмыкIа унагъуэ. Абыхэм сыт щыгъуи дэ зыубгъуауэ датотхыхь икIи бий ерур изыгъэкIуэту и гъуэм изыукIыхьыжахэм ящыщу зи цIэ къидмыIуа, зи лIыгъэм дытемытхыхьа щыIэжу фIэщщIыгъуейщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«ТекIуэныгъэм и диктант»

2019-04-27

 • ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык, Урысейм и адрей къалипщIхэми яхуэдэу, накъыгъэм и 7-м хэтынущ «ТекIуэныгъэм и диктант» Урысейпсо акцэм. Хэку зауэшхуэм и тхыдэм теухуа тестыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ щатх хъунущ къалащхьэм дэт еджапIэ нэхъыщхьищым языхэзым — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

«Вагъуэ цIыкIум»  фрегъэблагъэ

2019-04-25

 • Ди къэралым и щIыпIэ куэдым ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, хэгъэгу, урысейпсо зэпеуэхэм зыбжанэрэ пашэ щыхъуа, Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах и  «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдикщ) концерт итынущ, Къафэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Усыгъэм дихьэххэм папщIэ

2019-04-18

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм литературэ пшыхь дахэхэр щокIуэкI «Библионочь-2019» фIащауэ. Абы щыщщ «Дуней псор — театрщ» гупсысэр мы гъэм лъабжьэ зыхуащIахэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ