ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэгурыIуэныгъэхэр'

Гражданствэ тIуащIэр ядэнукъым

2020-03-12

  • Путин Владимир къыхилъхьащ губернаторхэм, сенаторхэм, депутатхэм, апхуэдэу правительствэм ­хэтхэм гражданствэ тIуащIэ яIэ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, къэралитIым я паспортхэр яIыгъ зэрымыхъунур ­КонституцэкIэ щIагъэбыдэну. А жэрдэмым занщIэу куэд щыпэджэжащ прессэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм.
  • ФедерацэмкIэ Советым и унафэщI Матвиенкэ Валентинэ занщIэу жиIащ гражданствэ тIуащIэр зыпаубыдхэр нэхъыбэн хуей­уэ. «НэгъуэщI къэралым и цIыхум и паспортымрэ абы щыпсэуну хуит зыщI тхылъымрэ къыщыIах ­щы­Iэщ дипломатхэми». Ищ­хьэ палатэм Къэрал ухуэныгъэмрэ законода­тельствэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэ Крашенников Па­вели ар деIыгъ: «Сэ къэспщытакъым депутатхэм гражданствэ тIуащIэ яIэрэ ямыIэрэ, ауэ абы мардэ хуэгъэувыпхъэщ. ЦIыхухэм щIыналъэхэм щыжаIэ: ди дежи апхуэдэ хабзэ щыIэн хуейщ. Гражданствэ тIуащIэ яIэ хъу­нукъым прокурорхэми, ­дипломатхэми, хеящIэ­-хэми».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр

ФокIадэ мазэм Iэ щIадзынущ

2016-07-23

  • Урысеймрэ Китаймрэ ягъэхьэзыращ полиэтилентерефталат къыщыщIагъэкIыну Etana (ПЭТФ) завод Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщаухуэнум теухуа генеральнэ зэгурыIуэныгъэ. ФокIадэм и 4-5-хэм Китайм и Ханчжоу къалэм щекIуэкIыну G-20-м я саммитым а тхылъым Iэ щыщIадзынущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр

Гулъытэ ягъуэт

2014-03-01

  • Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа зэIу­щIэ иригъэкIуэкIащ абы папщIэ зэхыхьа комитетым. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Афган зауэм и ветеранхэм я Урысей союзым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ ­къудамэм и унафэщI Тхьэ­гъэлэдж Тимур.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр