ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэгурыIуэныгъэхэр'

ФокIадэ мазэм Iэ щIадзынущ

2016-07-23

  • Урысеймрэ Китаймрэ ягъэхьэзыращ полиэтилентерефталат къыщыщIагъэкIыну Etana (ПЭТФ) завод Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщаухуэнум теухуа генеральнэ зэгурыIуэныгъэ. ФокIадэм и 4-5-хэм Китайм и Ханчжоу къалэм щекIуэкIыну G-20-м я саммитым а тхылъым Iэ щыщIадзынущ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр

Гулъытэ ягъуэт

2014-03-01

  • Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа зэIу­щIэ иригъэкIуэкIащ абы папщIэ зэхыхьа комитетым. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Афган зауэм и ветеранхэм я Урысей союзым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ ­къудамэм и унафэщI Тхьэ­гъэлэдж Тимур.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэгурыIуэныгъэхэр