ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Псалъэжьхэр'

Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ

2018-03-08

 • Анэм и гъуапэр пхъум и джанэщ.
 • Анэм и хабзэр пхъум и бзыпхъэщ.
 • Дахагъэм дагъуищэ егъэпщкIу.
 • Анэм «сипхъу закъуэ и псэ» щыжиIэм, пхъуми «си псэ» жиIэу хуежьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр

Уэрэдым псалъэ хадзыркъым

2016-09-26

 • Мыщэм пщIащэ техуэмэ мэгубжь, жыг техуэмэ зеущэху.
 • УзищIасэм и псэ ухуехь.
 • ПцIы зыупсыр щхьэщытхъущ, зызыгъатхъэр
 • джэгуакIуэщ.
 • Нэм нэхъумэ иIэщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр

Нахуэ жыIэнрэ нэ ищIынрэ

2013-09-07

 • Лы къыIэрымыхьам дыгъужьым и дзэр­ ­ерегъэш.
 • Мэкъу хьэвэм мастэ хэзыIуам нэхъей.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псалъэжьхэр