ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

ДэнэкIи  щIэупщIэ  щаIэщ

2020-12-03

 • «Къэрал зэхуаку кооперацэмрэ экспортымрэ» зи фIэщыгъэ лъэпкъ проектым и гуэдзэн «Мэкъумэш-промышленнэ комплексым и продукцэр нэгъуэщI къэралхэм егъэшэн» и Iыхьэр гъэзэщIэным хухаха зэманым щыщу илъэс етIуанэр и кIэм нэблэгъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Иджырей  мардэ,  пщалъэ  псоми  йозагъэ

2020-12-03

 • Шэджэм къалэм и хьэблэщIэмрэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэмрэ щатащ дэтхэнэми сабии 140-рэ щIэхуэну садитI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

НэхъыфI дыдэхэм  хабжэ

2020-12-03

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр «Урысейм и еджапIэ нэхъыфI дыдэхэр-2020» урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтащ, абы къыщыхэжаныкIахэм, и лауреат хъуахэми ящыщщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэ  лъагъуныгъэр  ехъумэф

2020-12-03

 • Бланауэ  Быцэ и ныбжьыр  илъэс 95-рэ ирокъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщыхъуа фIы куэд зи нэгу щIэкIа, нобэми абыхэм хэплъэ бзылъхугъэ гуакIуэм и гукъыдэжымрэ гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ нобэми къару яхелъхьэ ар къэзыухъуреихьхэм. Иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъур игъэлъэпIащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Анэм  и  махуэм ирагъэхьэлIэри…

2020-12-03

 • Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэр IэнатIэм Iуту хэкIуэда я ныбжьэгъухэм я анэхэмрэ я щхьэгъусэхэмрэ ехъуэхъуну кIуахэщ Анэм и махуэм ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КЪАМБИЙ  Мухьэб   Алим  и  къуэр

2020-12-03

 • 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 30-м куэдрэ сымэджауэ, и ныбжьыр илъэс 98-м иту дунейм ехыжащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и школым щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Къамбий Мухьэб Алим и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гуэншэрыкъ

2020-12-03

 • ЩэщI гъэхэм цIыхухъухэм щIымахуэ вакъэу лъатIагъэу яIар гуэншэрыкът. Ар «щыземыкIуэ» адыгэ унагъуэ бгъуэтынутэкъым. Къатыр зиIэр лIакъуэлIэш хуэдэхэрат: пщыхэр, бейгуэлхэр, уэркъхэр…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

ЦIыкIураш

2020-12-03

 • Щыхьым  и  жыг
 • Хьэмид и адэр бжьахъуэт. Губгъуэм ист зэзэмызэ фIэкIа къыдэмыхьэжу. Зы пщэдджыжь ар пIащIэу къэкIуэжащ.
 • — КIуэт, тIасэ, пщыIэм дэкIыт. Бжьэматэхэм зэран яхуэхъуIамэ, жызоIэри, согузавэ, — зыхуигъэзащ абы Хьэмид. — Сэри зызгъэгувэнкъым, иджыпсту сыныдэкIыжынщ.
 • Хьэмид иджыри къэтэджатэкъым. И гуапэ хъуакъым къыжраIар. Щхьэхырт, и жеини къакIуэрт. Адэр абы тIэу-щэ щхьэщыхьащ, къытригъэзэжурэ. Сытми ерагъкIэ къыщыпщащ щIалэ цIыкIур. Хущхьэрт, щатэрт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэм и ахъшэм къыщIагъу

2020-12-03

 • УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм хъыбар къет сабий зыгъуэта анэм ират ахъшэм гъэ къэс къызэрыщIагъунум теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

Зэхуэфащэу дахэу щытын хуейщ машинэ лъапIэмрэ абы и номерымрэ

2020-12-03

 • 2022 гъэм къыщыщIэдзауэ автомашинэм, уеблэмэ мотоциклым я номер дахэр къэпщэху хъунущ. НыбжьэгъугъэкIэ, IулъхьэкIэ зыIэрагъэхьэу щыта номер ехьэжьахэр 2022 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ аукционхэращ щащэнур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Узми щышынакъым

2020-12-03

 • 2020 гъэм и шыгъэжэгъуэм Налшык ипподромым щекIуэкIа зэпеуэхэм ядэбгъуэфынур зыщ — узыфэ къекIуэкIым и зэранкIэ къызэгъэпэщакIуэхэм абыхэм еплъын цIыху кърашэлIэну Iэмал зэрамыIарщ. Апхуэдэу щытми, IуэхущIапIэм и унафэщI Мамхэгъ Iэдэм еянэ шыгъэжэгъуэр зэрызэхуищIыжам щыгъуазэ дещI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэупщIэшхуэ  зиIэ  мандаринхэр

2020-12-03

 • Абхъазым мы гъэм мандарин тонн мин 40 къыщрахьэлIэну хуагъэфащэ. Ар хуэдитIкIэ нэхъыбэщ нэгъабэ яIам нэхърэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2020-12-03

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэр ДАХ-м и унафэщIым и къуэдзэ Щоджэн Iэминат Топаш и пхъум хуогузавэ абы и анэ Къарэнашэ (Къуэдзокъуэ) Марусэ Хьэжджэрий и    пхъур дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха