ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

КъБР-м и Тхылъ плъыжьымрэ нэгъуэщI Iуэхухэмрэ

2019-02-05

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 40-м щIигъум щытепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Бжьыхьэ лэжьэгъуэр яух

2018-12-22

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм 2018 гъэм и бжьыхьэ лэжьэгъуэм и кIэух зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Iэтащхьэм  и  къалэнхэр  пIалъэкIэ  зыгъэзащIэ  КIуэкIуэ  К. В.  Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Парламентыр  илъэс  25-рэ  зэрырикъум  теухуа  и  хъуэхъу

2018-12-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ПIалъэ гъуэзэджэмкIэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъумкIэ сынывохъуэхъу.
 • Парламентым 1993 гъэм хаха и япэ зэхуэсыгъуэм зэхъуэкIыныгъэхэм я лъэхъэнэ гугъум къыпхуэмылъытэным хуэдиз Iуэху хищIыхьащ цIыхубэм я властыр зэтегъэувэнымрэ абы зегъэужьынымрэ, республикэм мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щыгъэбыдэным, ди цIыхубэр зэкъуэгъэувэным. Абы и лэжьэкIэм дэ законхэр гъэхьэзырыным къыдэкIуэу, цIыхубэм я сэбэп зыхэлъхэр хъумэным, ди цIыхухэр махуэ къэс зыхуейхэм ятелэжьэным дыхуигъэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъэкIуэнур  зейхэр

2018-12-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэ округхэмрэ щыщ еджакIуэ 27-м «Урысейм дрицIыхущ!» Iуэхум хыхьэу, къэралым и цIыхум и дэфтэр нэхъыщхьэр — паспортыр — КъБР-м и Парламентым щратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIалэгъуалэм зэфIагъэкIар  мащIэкъым

2018-11-27

 • КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэхуэсым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэр зэхуищIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Газетхэр, телевиденэр зыхуэкIуэ IэмалыщIэхэм ятеухуауэ

2018-11-22

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымкIэ и комитетым фокIадэм и 20-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъы-хьащ республикэм щылажьэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэм — я ехъулIэныгъэхэмрэ зыпэщIэт гугъуехьхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и официальнэ лIыкIуэхэм яхэту Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым щыIэщ

2018-11-07

 • Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 35-нэ пленар сессиер щокIуэкI. УФ-м и Президент Путин В. В. 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа унафэ №217-рп-мкIэ къызэригъэпэща официальнэ делегацэм хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЛэжьакIуэхэр  ягъэгушхуэ

2018-07-07

 • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр щиухкIэ, республикэм и цIыху гуащIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егоровэ Татьянэ: «Курыт еджапIэм щывгъэкIуа илъэсхэр гукъинэж дахэ фхурехъу!»

2018-06-28

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хэтащ курыт еджапIэр къэзыух ныбжьыщIэхэм папщIэ республикэм и школхэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэIущIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIыгъэфIэнхэр ягъэбелджылы

2018-06-23

 • КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэм Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымкIэ, ар къэгъэсэбэпынымрэ щIы IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Щхьэгъэпсо Сэфарбий щытепсэлъы-хьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым гулъытэ лей хуащIу щахъумэ щIыпIэхэм теухуауэ» КъБР-м и хабзэр зэрагъэзащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Сабий мин 13-м зрагъэгъэпсэхунущ

2018-06-21

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызэрызэрагъэпэщам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIалэгъуалэм  я зэчийр къагъэлъагъуэ

2018-06-19

 • КъБР-м и Парламентым щекIуэкIащ щIалэгъуалэмрэ курыт еджапIэхэм щIэсхэмрэ папщIэ «Си хабзэубзыху жэрдэм» зыфIаща зэхьэзэхуэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр щагъэфIэж зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къару мыкIуэщIыж

2018-04-26

 • Ди тхыдэм и япэу, илъэси 112-рэ япэкIэ, 1906 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м лэжьэн щIидзащ Урысей Парламентым — Къэрал Думэм. А Iуэхум нэрылъагъуу щIигъэхуэбжьащ жылагъуэ зэхущытыкIэхэм я системэщIэ зэтегъэувэныр. Урысейм правовой къэралым-рэ демократиемрэ я IуэхущIапIэхэм зыщаужьу, социально-политикэ фIыгъуэхэр щызэтеувэу хуежьащ. УвыпIэшхуэ яубыд цIыхубэр къэралыр зехьэным зэрыхэтым, хэхакIуэхэм я пащхьэ жэуап щытыным, хабзэм и къарур нэхъыщхьэу щытыным, властым и IэнатIэхэм я къалэнхэр зэпэгуэшыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Зыужьыныгъэм и лъабжьэщ

2018-04-14

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэр зыхуэдэмрэ абы зэрызиужьымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Урысей Федерацэм и делегацэм хэту щыIэщ Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и сессием

2018-03-30

 • Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 34-нэ пленар зэIущIэр. Урысей Федерацэм и официальнэ делегацэм, Путин Владимир 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа уна­фэмкIэ ­къищтам, хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым