ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

НыбжьыщIэ пажэхэр ягъэгушхуэ

2019-04-16

 • Мэлыжьыхьым и 12-м, Космонавтикэм и махуэм, ирихьэлIэу ныбжьыщIэ 26-м я паспортхэр КъБР-м и Парламентым щратыжащ. ФIыуэ еджэ, спортымрэ щэнхабзэ Iуэхухэмрэ хуэжыджэр щIалэгъуалэр щагъэлъэпIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис, КъБР-м и МВД-м Iэпхъуэшапхъуэхэм я IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэ-щIым и къуэдзэ Къэрэнашэ Аслъэн, зауэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и лIыкIуэ Романенкэ Борис сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ яхуэзащ Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ Налшык щекIуэкI турнирыр къыщызэIуахым кърихьэлIа спортсмен цIэрыIуэхэм

2019-04-11

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ яхуэзащ Урысейм и спортсмен цIэрыIуэхэу Налшык щыхьэщIэхэм. Абыхэм ящыщщ UFC хьэлъагъ псынщIэмкIэ и иджырей чемпион Нурмагомедов Хабиб, кикбоксингымкIэ плIэнейрэ дунейпсо чемпион Абдулаев Валиф, самбомкIэ плIэнейрэ дунейпсо чемпион Минаков Виталий, WBO-м хиубыдэу 2013 — 2014 гъэхэм дуней псом и чемпиону щыта Проводников Руслан, Арктикэм хиубыдэ щIыпIэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ «Ищхъэрэ десант» ассоциацэм и лIыкIуэ Гришин Дмитрий, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Страсбург щыIэщ

2019-04-04

 • Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 36-нэ зэIущIэр. Урысей Федерацэм и лIыкIуэхэм яхэтщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Мэлыжьыхьым и 2-м ирагъэкIуэкIа пхъэидзэмкIэ Егоровэр хагъэхьащ управленэмкIэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэр хэзыхыну Къэзыбж комиссэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къэжэр Хъусен: ЩIыналъэм и жылагъуэ-политикэ щытыкIэр зэпIэзэрыт хъуным гулъытэ хэха худощI

2019-04-04

 • Къэжэр Хъусен Хьэмид и къуэр «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къыбгъэдэкIыу КъБР-м и Парламентым и депутатщ, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Тхылъ плъыжьымрэ нэгъуэщI Iуэхухэмрэ

2019-02-05

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 40-м щIигъум щытепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Бжьыхьэ лэжьэгъуэр яух

2018-12-22

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм 2018 гъэм и бжьыхьэ лэжьэгъуэм и кIэух зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Iэтащхьэм  и  къалэнхэр  пIалъэкIэ  зыгъэзащIэ  КIуэкIуэ  К. В.  Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  и  Парламентыр  илъэс  25-рэ  зэрырикъум  теухуа  и  хъуэхъу

2018-12-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ПIалъэ гъуэзэджэмкIэ — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъумкIэ сынывохъуэхъу.
 • Парламентым 1993 гъэм хаха и япэ зэхуэсыгъуэм зэхъуэкIыныгъэхэм я лъэхъэнэ гугъум къыпхуэмылъытэным хуэдиз Iуэху хищIыхьащ цIыхубэм я властыр зэтегъэувэнымрэ абы зегъэужьынымрэ, республикэм мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щыгъэбыдэным, ди цIыхубэр зэкъуэгъэувэным. Абы и лэжьэкIэм дэ законхэр гъэхьэзырыным къыдэкIуэу, цIыхубэм я сэбэп зыхэлъхэр хъумэным, ди цIыхухэр махуэ къэс зыхуейхэм ятелэжьэным дыхуигъэсащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъэкIуэнур  зейхэр

2018-12-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэ округхэмрэ щыщ еджакIуэ 27-м «Урысейм дрицIыхущ!» Iуэхум хыхьэу, къэралым и цIыхум и дэфтэр нэхъыщхьэр — паспортыр — КъБР-м и Парламентым щратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIалэгъуалэм зэфIагъэкIар  мащIэкъым

2018-11-27

 • КъБР-м и Парламентым и етхуанэ зэхуэсым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лэжьыгъэр зэхуищIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Газетхэр, телевиденэр зыхуэкIуэ IэмалыщIэхэм ятеухуауэ

2018-11-22

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымкIэ и комитетым фокIадэм и 20-м иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъы-хьащ республикэм щылажьэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэм — я ехъулIэныгъэхэмрэ зыпэщIэт гугъуехьхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и официальнэ лIыкIуэхэм яхэту Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым щыIэщ

2018-11-07

 • Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 35-нэ пленар сессиер щокIуэкI. УФ-м и Президент Путин В. В. 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа унафэ №217-рп-мкIэ къызэригъэпэща официальнэ делегацэм хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЛэжьакIуэхэр  ягъэгушхуэ

2018-07-07

 • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр щиухкIэ, республикэм и цIыху гуащIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егоровэ Татьянэ: «Курыт еджапIэм щывгъэкIуа илъэсхэр гукъинэж дахэ фхурехъу!»

2018-06-28

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хэтащ курыт еджапIэр къэзыух ныбжьыщIэхэм папщIэ республикэм и школхэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэIущIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIыгъэфIэнхэр ягъэбелджылы

2018-06-23

 • КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэм Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымкIэ, ар къэгъэсэбэпынымрэ щIы IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Щхьэгъэпсо Сэфарбий щытепсэлъы-хьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым гулъытэ лей хуащIу щахъумэ щIыпIэхэм теухуауэ» КъБР-м и хабзэр зэрагъэзащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Сабий мин 13-м зрагъэгъэпсэхунущ

2018-06-21

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызэрызэрагъэпэщам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым