ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

«Си хабзэубзыху жэрдэм» зэпеуэм  къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2023-05-04

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ къыщызэщIакъуэжащ «Си хабзэубзыху жэрдэм» урысейпсо щIалэгъуалэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм кърикIуар. ЗэIущIэм хэтащ щIалэгъуалэм я лэжьыгъэхэр къэзыпщыта депутатхэр: КъБР-м и Парламентым Экономикэ политикэмкIэ, зыужьыныгъэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Iэпщэ Заур, Жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъхьэм пэщIэтынымкIэ комитетым и унафэщI Кривко Михаил, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен, абы и къуэдзэ Безгодькэ Владимир, ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зыужьыныгъэмкIэ, хъыбарегъащIэ политикэмкIэ комитетым и унафэщI Къумал Заурбэч, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ комитетым хэт Пщыбий Светланэ сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Гуапагъэмрэ хьэщIагъэмрэ дахьэх

2023-04-12

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ гуманитар IуэхухэмкIэ проект куэд зи гъусэу ягъэзэщIа, Дунейпсо зэпыщIэныгъэхэмкIэ Санкт-Петербург ассоциацэм — Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и дэлэжьэгъум — и лIыкIуэ гуп. Абыхэм яхэ-тащ судыщIэ IэнатIэм, щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм, туризмэм, щэнхабзэм, Къэрал Эрмитажым я лэжьакIуэхэр, хьэрычэтыщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIалэгъуалэм гулъытэ хуащI

2023-04-11

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и президиумым и зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

НыбжьыщIэхэр  куэдым щIэупщIэрт

2023-04-06

 • КъБР-м и Парламентым «Къэрал сыхьэт» Iуэхум хыхьэу, ирагъэблэгъащ Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я нэIэм щIэмытхэмрэ я школ-интернат №5-м (Нартан къуажэ) и гъэсэнхэр. ЦIыкIухэм яIущIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, абы и къуэдзэхэу Жанатаев Сэлимрэ Къардэн Муратрэ, Къэпщытэныгъэмрэ регламентымкIэ комитетым и унафэщI Кансаевэ Еленэ сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЦIыхубз зэгухьэныгъэр щагъэгъуазэ

2023-01-21

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр яIущIащ «Надежда России» бзылъхугъэ зэгухьэныгъэ» урысейпсо жылагъуэ IуэхущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм хэтхэм. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Емуз Нинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Гъатхэ зэхуэсыгъуэр яублэ  

2023-01-19

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ гъатхэ лэжьэгъуэм и япэ зэIущIэр къыщызэIуихым, къыхигъэщащ лэжьыгъэшхуэ зэфIахын хуейуэ къазэрыпэщылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Дэтхэнэми и хэлъхьэныгъэр  къыпхуэмылъытэну инщ

2022-12-30

 • Хабзэ дахэ хъуауэ, ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Парламентым щагъэлъапIэ республикэм и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм зэфIэкI къыщызыгъэлъагъуэхэр. КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылърэ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылърэ цIыху тхущIым нэблагъэм иратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Парламентархэм я гулъытэ

2022-12-17

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ я пашэу «ХъуэпсапIэхэм я псей» урысейпсо псапащIэ Iуэхум жыджэру къыхыхьащ республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и депутатхэр. Абыхэм ИлъэсыщIэм ипэ къихуэу сабийуэ 150-м щIигъум я гукъыдэжыр къаIэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Жэуаплыныгъэр нэхъыбэ ещI

2022-12-17

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ я паспортхэр къыщратащ зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа ныбжьыщIэ 30-м. Абыхэм яхэтт Урысей Федерацэм къыхыхьа Херсон щIыналъэм щыщ Ступановэ Вероникэрэ Руденкэ Владиславрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЛIыхъужьхэр ягъэлъапIэ

2022-12-10

 • Хэкум и лIыхъужьхэм я махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къэрал саугъэтхэр яритащ республикэм и зауэлIхэу дзэ Iуэху хэхахэр щекIуэкI щIыпIэм щыIахэм къахэщхьэхукIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

2022-11-12

 • Украинэм щекIуэкI Iуэхухэм хэтыну кIуахэм хуащI гулъытэм хэхъуэ зэпытщ.
 • «Урысей зэкъуэт» партым и Жылагъуэ егъэблэгъапIэм волонтёрхэм, депутатхэм, курыт школхэмрэ нэгъуэщI IуэхущIапIэхэмрэ я лIыкIуэхэм ирашэлIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм папщIэ щыгъын хуабэхэр, жеипIэхэр, хуабэр зыIыгъ алэрыбгъухэр, зэрытхьэщIэ-зэрыжьыщIэ хьэпшыпхэр, хущхъуэхэмрэ ерыскъыхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

НыбжьыщIэхэр я хьэщIэщ

2022-11-03

 • Прохладнэ къалэм дэт лицей №3-м и 7-нэ классым щIэсхэр иджыблагъэ ирагъэблэгъащ КъБР-м и Парламентым. Covid-19-м и ужькIэ мыпхуэдэ зэхуэс иджы япэу ирагъэкIуэкIыу аращ. Ар «Парламент сыхьэтым» хыхьэу къызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIалэгъуалэм  я  Iуэхур  япэ  ирагъэщ

2022-11-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Жылагъуэ советым и зэIущIэр иджыблагъэ зэхэтащ. Абы къыщаIэтащ ди щIыналъэм щыIэ сабий, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэм, ахэр зыхуэныкъуэм, щIэгъэкъуэн яхуэхъун папщIэ зэфIэхыпхъэ Iуэхугъуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

«Антарес»-м и зэфIэкIыр

2022-10-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и чэзу зэIущIэр Налшык къалэ дэт «Антарес» егъэджэныгъэ центрым иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ. «Гъуазджэм, спортым, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм къыщыхэжаныкI сабий зэчиифIэхэр къыхэзыгъэщ икIи абыхэм щIэгъэкъуэн яхуэхъу «Антарес» щIыналъэ центрымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджэныгъэ IэнатIэмрэ» — арат зэIущIэр зытеухуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЕгъэджакIуэ пэрытхэр ягъэгушхуэ

2022-10-06

 • НовэИвановскэ къуажэм Козуб Шурэ и цIэр зэрихьэу нэгъабэ къыщызэIуаха лицей №7-м иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Май районым и егъэджакIуэ нэхъыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым