ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

КъБР-м и парламентархэм даIыгъ

2022-09-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым БюджетымкIэ, налогхэмкIэ, финанс рынокымкIэ и комитетым и унафэщI, «Урысей зэкъуэт» партым и фракцэу КъБР-м и Парламентым щыIэм и пашэ АфэщIагъуэ Михаил:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Гулъытэ гуапэ

2022-09-17

 • КъБР-м и Парламентым дыгъуасэ щагъэлъэпIащ республикэм и цIыху гуащIафIэ 30-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ХьэщIэхэр куэду кърагъэблэгъат

2022-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и илъэси 100-р щагъэлъапIэ махуэхэм Налшык щыIащ Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэр. Гупым я пашэт Санкт-Петербург и Парламентым и УнафэщI Бельский Александр. Абы щIыгъут и къуэдзэ, депутат Шишкинэ Маринэ, депутат Гарнец Валерий, къалэм и Хабзэубзыху Зэхуэсым и Аппаратым зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм и унафэщI Ахадовэ Наргис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Олимп  чемпионхэм  яIуощIэ

2022-09-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и илъэси 100 махуэшхуэм ирихьэлIэу екIуэкI Iуэхухэм хэтыну щIыналъэм хьэщIэ куэд къыхуоблагъэ. Абыхэм ящыщщ УФ-м и сенатор, Урысейм и ЛIыхъужь, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щэнейрэ олимп чемпион хъуа Карелин Александр, гандболымкIэ олимп чемпион, Ставрополь щIыналъэм и Думэм Экономикэм зегъэужьынымрэ уней мылъкухэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Лавров Игорь, велоспортымкIэ олимп чемпион, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шыхъуэ Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ТекIуэныгъэм и диктантым  жылэр зэкъуегъэувэ

2022-09-06

 • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтыр иджыблагъэ зэрыкъэралу ятха «ТекIуэныгъэм и диктантым» и зы утыкушхуэ хъуат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Школым и бжэхэр къызэIуахыж

2022-09-03

 • Чёрнэ Речкэ къуажэм щызэрагъэпэщыжа курыт школым (еджакIуэ 420-рэ щIохуэ) и бжэхэр ЩIэныгъэм и махуэм къызэIуахыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ цIыхухэм  защIэгъэкъуэным пыщIа Iуэхухэм хэплъащ

2022-08-13

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и зи чэзу зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Балигъ гъащIэм и япэ лъэбакъуэхэр

2022-06-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэхэмрэ щыщу зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа еджакIуэ 22-м Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр дыгъуасэ щратащ КъБР-м и Парламентым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

НэхъыфIхэр ягъэгушхуэ

2022-06-11

 • Урысейм и махуэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Гъэмахуэм и пэщIэдзэм  

2022-06-02

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ депутатхэр и гъусэу щыIащ балигъ ныбжьым нэмысахэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Нэмыс» республикэ IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егоровэ Татьянэ: «Хэкупсэ нэс  фызэрыхъуным шэч къытесхьэркъым»

2022-05-28

 • Депуев Хаким и цIэр зезыхьэ кадет школ-интернат №2-м накъыгъэм и 25-м, адрей курыт еджапIэхэми хуэдэу, иужьрей уэзджынэр къыщеуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Мыхьэнэшхуэ зиIэ  зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2022-05-28

 • КъБР-м и Праламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ накъыгъэм и 26-м зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы еджэгъуитIкIэ къыщащтащ «КъБР-м и бюджетыр 2021 гъэм зэрагъэзэщIам теухуауэ», «КъБР-м ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и бюджетыр 2021 гъэм зэрагъэзэщIам теухуауэ» КъБР-м и законхэм я проектхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIыналъэм къикIуа лIэщIыгъуэр

2022-05-20

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр Урысей Федерацэм хэту (1922 — 2022): и лъабжьэр, зэрызэфIэувар, зэрызэгухьар» урысейпсо щIэныгъэ конференцыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Шабзауэ нэхъыфIхэр

2022-05-19

 • Кэнжэ къуажэм дэт «Пять колец» спорт еджапIэм щызэIущIащ узыншагъэкIэ сэкъат зиIэхэм я школым и гъэсэнхэмрэ шабзэкIэ уэнымкIэ Урысейм и паралимп гупым хэтхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хэкурысхэм  къабгъэдэкI гуапагъэ

2022-05-17

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ди республикэм мы зэманым щыIэщ Донецк ЦIыхубэ Республикэм щыщ ныбжьыщIэхэр. Абыхэм зыщагъэпсэху, я узыншагъэм щыкIэлъопъ «Лэгъупыкъу» центрым. Ди щIыналъэм и цIыхухэр а сабийхэм гулъытэрэ гуапагъэкIэ яхуоупсэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым