ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

ЛэжьакIуэхэр  ягъэгушхуэ

2018-07-07

 • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр щиухкIэ, республикэм и цIыху гуащIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егоровэ Татьянэ: «Курыт еджапIэм щывгъэкIуа илъэсхэр гукъинэж дахэ фхурехъу!»

2018-06-28

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хэтащ курыт еджапIэр къэзыух ныбжьыщIэхэм папщIэ республикэм и школхэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэIущIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIыгъэфIэнхэр ягъэбелджылы

2018-06-23

 • КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэм Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымкIэ, ар къэгъэсэбэпынымрэ щIы IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Щхьэгъэпсо Сэфарбий щытепсэлъы-хьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым гулъытэ лей хуащIу щахъумэ щIыпIэхэм теухуауэ» КъБР-м и хабзэр зэрагъэзащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Сабий мин 13-м зрагъэгъэпсэхунущ

2018-06-21

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызэрызэрагъэпэщам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIалэгъуалэм  я зэчийр къагъэлъагъуэ

2018-06-19

 • КъБР-м и Парламентым щекIуэкIащ щIалэгъуалэмрэ курыт еджапIэхэм щIэсхэмрэ папщIэ «Си хабзэубзыху жэрдэм» зыфIаща зэхьэзэхуэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр щагъэфIэж зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къару мыкIуэщIыж

2018-04-26

 • Ди тхыдэм и япэу, илъэси 112-рэ япэкIэ, 1906 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м лэжьэн щIидзащ Урысей Парламентым — Къэрал Думэм. А Iуэхум нэрылъагъуу щIигъэхуэбжьащ жылагъуэ зэхущытыкIэхэм я системэщIэ зэтегъэувэныр. Урысейм правовой къэралым-рэ демократиемрэ я IуэхущIапIэхэм зыщаужьу, социально-политикэ фIыгъуэхэр щызэтеувэу хуежьащ. УвыпIэшхуэ яубыд цIыхубэр къэралыр зехьэным зэрыхэтым, хэхакIуэхэм я пащхьэ жэуап щытыным, хабзэм и къарур нэхъыщхьэу щытыным, властым и IэнатIэхэм я къалэнхэр зэпэгуэшыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Зыужьыныгъэм и лъабжьэщ

2018-04-14

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэр зыхуэдэмрэ абы зэрызиужьымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Урысей Федерацэм и делегацэм хэту щыIэщ Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и сессием

2018-03-30

 • Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 34-нэ пленар зэIущIэр. Урысей Федерацэм и официальнэ делегацэм, Путин Владимир 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа уна­фэмкIэ ­къищтам, хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Азычэ Светланэ: Егъэджэныгъэ IэнатIэм республикэм зыщеужь

2018-02-06

 • КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ дэ зыхуэдгъэзащ илъэс кIуам зэфIагъэкIа лэжьыгъэм, хабзэубзыху Iуэхухэр зэрекIуэкIым, 2018 гъэм я мурадхэм тедгъэпсэлъыхьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Дэфтэр нэхъыщхьэр ныбжьыщIэхэм ират

2017-12-16

 • Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэ округхэмрэ щыщ еджакIуэ 28-м къэралым и дэфтэр нэхъыщхьэр — паспортыр — КъБР-м и Парламентым щратащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Закон зыбжанэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2017-11-15

 • Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым  и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Абы Iуэху нэхъыщхьэу плIыщI хуэдизым щытепсэлъыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Илъэс 460-м къызэщIиубыдэ тхыдэ

2017-09-30

 •  КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым фокIадэм и 27-м иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм зэрыгухьауэ щытам иIа жылагъуэ, политикэ мыхьэнэр зыхуэдэм теухуа зэхуэс. Абы хэтащ щIэныгъэлIхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, дин, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, депутатхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егоровэ Татьянэ ЗэзыгъэуIу Советым хагъэхьащ

2017-09-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хагъэхьащ 2017 — 2022 гъэхэм ЦIыхубзхэм я Iуэху дэкIынымкIэ лъэпкъ стратегиер зыгъэзэщIэну ЗэзыгъэуIу Совету УФ-м и Правительствэм и деж щыIэм. Абы 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м УФ-м и Правительствэм унафэ трищIыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Матвиенкэ Валентинэ фокIадэм и 8-м Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ. Урысей Парламентым и Ищхьэ палатэм и УнафэщIым Налшык аэропортым щыIущIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олегрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ

2017-09-09

 • Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ Урысей Федерацэм ФедерацэмкIэ и Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ. Урысей Парламентым и Ищхьэ палатэм и УнафэщIым Налшык аэропортым щыIущIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олегрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщIымрэ депутатхэмрэ сабийхэм йохъуэхъу

2017-09-06

 • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр ЩIэныгъэм и махуэм курыт еджапIэхэм щыIащ, гъэ еджэгъуэр зэрыщIидзамкIэ егъэджакIуэхэмрэ абыхэм я гъэсэнхэмрэ ехъуэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым