ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

Егъэджэныгъэр зыхуей хуэзэу зэтраублэ

2020-07-04

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Ди  къэралым  и къэкIуэнур  зэлъытардэращ

2020-06-30

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и Конституцэм халъхьэжа зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтым хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Республикэм щыщыIэ щытыкIэр  зыхуэдэр къапщытэ

2020-06-09

 • КъБР-м и Парламентым и Президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Сабийхэм  яхуоупсэ

2020-06-04

 • Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Парламентым и депутатхэм гулъытэ хуащIащ гъащIэм щытыкIэ гугъу щихуа ныбжьыщIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIэблэм гулъытэ хуащI

2019-12-12

 • УФ-м и Конституцэм и махуэм ирихьэлIэу, республикэм и къалэхэмрэ районхэмрэ щыщу зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа еджакIуэ 22-м Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр дыгъуасэ щратащ КъБР-м и Парламентым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Хабзэубзыху IуэхущIапIэм и лэжьыгъэм щIедзэж

2019-09-24

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татья- нэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу щыIэ Геккиев Заур, республикэм и прокурор Хабаров Николай, депутатхэр, КъБР-м и Правительствэм и лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЕхъулIэныгъэщIэхэр къахудэкIуэну дохъуэхъу!

2019-07-13

 • Бадзэуэгъуэм и 11-м КъБР-м и Парламентым, хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, щагъэлъэпIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэр. Республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и ЩIыхь тхылъыр цIыху 69-м, ФIыщIэ тхылъхэр цIыху 18-м иратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Махуэшхуэр яIэт

2019-05-18

 • Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и Къэрал Думэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу хэт депутатхэр, КИФЩI-м и щIыналъэхэм, Томск, Ленинград, Тверь, Волгоград областхэм я лIыкIуэхэр, КъБР-м и Правительствэмрэ Парламентымрэ я лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIыналъэм и гъащIэIыхьэ

2019-05-16

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ парламентаризмэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа цIыху 60-м щIигъу. Ар къызэрагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЗэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2019-05-08

 • КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, къыхэжаныкIа еджакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и щIыхькIэ

2019-05-08

 • Гъэмахуэ шыгъажэ лъэхъэнэр къыщызэIуахым республикэ ипподромым шыгъажэу блы щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщ зым щызэпеуащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ ягъэува саугъэтыр къэхьыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Парламентым и тхыдэм ироплъэж

2019-05-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ республикэм парламентаризмэр зэрыщызэфIэувамрэ абы зэрызыщиужьамрэ теухуа щIэныгъэ конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Гулъытэ  гуапэ

2019-05-07

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и лэжьыгъэр нэхъыфIу къэзыгъэлъэгъуа журналистхэм я зэпеуэм (2018 — 2019 гъэхэм) щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ. Ар къызэрагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЦIыхубэм я лIыкIуэхэр

2019-04-27

 • Урысейм и парламентаризмэм и махуэр 2012 гъэм мэкъуауэгъуэм и 27-м федеральнэ хабзэкIэ къащтауэ щытащ. Ди къэралым и тхыдэм щыяпэ демократие институт нэхъыщхьэм — Урысейм и Къэрал Думэм — 1906 гъэм лэжьэн щIидзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егъэджэныгъэм зегъэужьыным топсэлъыхь

2019-04-23

 • КъБР-м и Парламентым «Правительствэм хухах сыхьэтым» хыхьэу, депутатхэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ Iуэхур зэрыщызэтеубламрэ абы зэрызрагъэужьыну Iэмалхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым