ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

Спортымрэ туризмэмрэ зрагъэужьынущ

2021-11-17

 • ЩэкIуэгъуэм и 15 — 17-хэм КъБР-м и Парламентым Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм теухуауэ щIалэгъуалэр, депутат ныбжьыщIэхэр зы-хэт зэIущIэхэр щокIуэкI. Iуэхур къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Парламентым, КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым, Парламентым и щIалэгъуалэ палатэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къалэ транспортым и зекIуэкIэр яубзыху

2021-11-09

 • КъБР-м и Парламентым ПромышленностымкIэ, транспортымкIэ, связымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и комитетым и зэIущIэм убгъуауэ щытепсэлъыхьащ Налшык къалэ цIыхухэр къыщезышэкI транспортым пыщIа гугъуехьхэмрэ ахэр гъэзэкIуэжа зэрыхъуну щIыкIэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЕгъэджакIуэхэр ягъэлъапIэ

2021-10-09

 • КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ «Урысейм и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэпеуэм илъэс блэкIахэм щытекIуа егъэджакIуэхэр. Ахэр гуапэу къригъэблэгъащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Бжьыхьэ  лэжьэгъуэр  яублэ

2021-10-02

 • КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэр фокIадэм и 30-м къызэIуахащ. Зэрыхабзэу, зэIущIэм и пэм Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я къэрал гимнхэр къеуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Парламентым нэхъыфIхэр щагъэлъапIэ

2021-09-01

 • КъБР-м и Къэралыгъуэмрэ республикэм и къалащхьэм и махуэмрэ и пэ къихуэу, шыщхьэуIум и 31-м республикэм и Парламентым щагъэлъэ-пIащ щIыналъэм и хабзэубзыху органым, парламентаризмэм, щэнхабзэм, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, социальнэ политикэм, экономикэм, щIыуэпсыр хъумэным, жылагъуэ гъащIэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа, къыхаха IэщIагъэм хуэпэж лэжьакIуэ пажэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Щэбэт щIыхьэху

2021-04-27

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ депутатхэмрэ республикэм и хабзэгъэув орган нэхъыщхьэм и аппаратым и лэжьакIуэхэмрэ щIыгъуу щэбэт щIыхьэхум хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Илъэсым  кърикIуахэр  къапщытэж

2021-03-20

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хабзэгъэув IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэр гъатхэпэм и 18-м иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ ФедерацэмкIэ и Советым и сенатор Ульбашев Мухьэрбийрэ (онлайн мардэм тету).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЦIыхубэр зыхуей зэрыхуагъэзапхъэ Iэмалхэр ирагъэфIакIуэ

2021-03-11

 • Республикэм и хабзэубзыху IуэхущIапIэ нэхъыщхьэм и УнафэщI Егоровэ Татьянэ КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зи чэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. «Правительствэм и сыхьэт» жыпхъэм къриубыдэу, къызэхуэсахэр едэIуащ КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн и къэпсэлъэныгъэм. Министрым КъБР-м ис цIыхухэр зэрызекIуэ транспортыр зыхуей зэрыхуагъазэ Iэмалхэмрэ гъуэгухэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэмрэ тепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

«ХъуэпсапIэхэм я псей» псапащIэ  Iуэхум хэтщ Парламентым и депутатхэр

2020-12-24

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщI Егоровэ Татьянэ я пашэу Урысейпсо псапащIэ акцэм, «ХъуэпсапIэхэм я псей» зыфIащам, хыхьащ. Абыхэм ягъэгуфIэнущ сабий 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ИлъэсыщIэм лэжьэн щIидзэнущ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ зэхуэсыгъуэм

2020-11-26

 • КъБР-м и Парламентым къыщыхахащ ЩIалэгъуалэ палатэм и ебланэ зэхуэсыгъуэм хэтынухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щытщIэн  хуейр  мащIэкъым

2020-11-24

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щэнхабзэмрэ зэрызрагъэужь технологиехэр зыхуэдэмрэ абы ехьэлIауэ щыIэ гугъуехьхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЗэхъуэкIыныгъэхэр ягъэхьэзыр

2020-10-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законхэмрэ халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм елэжьыну гупым и япэ зэIущIэр екIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Тхыдэм и пэжыпIэм тетыныр мурад нэхъыщхьэщ

2020-10-13

 • Ставрополь щIыналъэм и Думэм и жэрдэмкIэ, иджыблагъэ екIуэкIащ «Наша память. Наша гордость. Битва за Кавказ» форумыр. Ар цIыхухэм япэIэщIэхауэ къызэрагъэпэщащ, коронавирусым зимыубгъун папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егъэджэныгъэр зыхуей хуэзэу зэтраублэ

2020-07-04

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Ди  къэралым  и къэкIуэнур  зэлъытардэращ

2020-06-30

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и Конституцэм халъхьэжа зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтым хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым