ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Декабрь, 2020

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ IэщIагъэ щрагъэгъуэт еджапIэхэм я лIыкIуэхэм

2020-12-24

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъэгъазэм и 22-м щыIащ «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым щыщ «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» проектым хыхьэу а махуэм къызэIуаха лъэщапIэщIэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-технологие колледжым къыщызэрагъэпэщахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ИлъэсыщIэм ирихьэлIэ тыгъэ

2020-12-24

 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм дыгъуасэ зэхуэс гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ ди щIыналъэм и курыт школхэм автомобилыщIэхэр етыным. Ди гуапэ зэрыхъущи, щIыналъэм щылажьэ еджапIэхэм я автопаркым хэхъуэ зэпытщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ХъуэпсапIэхэм я псей» псапащIэ  Iуэхум хэтщ Парламентым и депутатхэр

2020-12-24

 • КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщI Егоровэ Татьянэ я пашэу Урысейпсо псапащIэ акцэм, «ХъуэпсапIэхэм я псей» зыфIащам, хыхьащ. Абыхэм ягъэгуфIэнущ сабий 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ДАХ-м и XIII Конгрессым зыхуагъэхьэзыр

2020-12-24

 • Ди газетым зэрытетащи, дыгъэгъазэм и 18-м ДАХ-м и Хасащхьэм и зэIущIэ ИнтернеткIэ ирагъэкIуэкIащ.
 • Абы хэтащ ДАХ-м и тхьэмадэм и чэнджэщэгъу Къуэдзокъуэ Анатолэрэ КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзоррэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

УхуакIуэ Дол Анатолэ и Iэужь  нэхутхьэхур

2020-12-24

 • Аргуэру къыщIокI бжьыхьэ дыгъэр. ЩэкIуэгъуэ пасэм хуабэ къэуаткIэ пэмыплъэж къалэ цIыкIур иджыри нэбэнэушэщ. Иджыри даущыншэщ уэрамхэр, къызэщыупакIэкъым уней пщIантIэхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэхэм я пшыхьхэр

2020-12-24

 • ТхакIуэ, РСФСР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Кузьмин Валентин къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум теухуа пшыхь дыгъэгъазэм и 25-м екIуэкIынущ. Абы щIидзэнущ сыхьэт 19-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Граффитим  и  лъабжьэр

2020-12-24

 • Урысейм КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэм япэщIэтынымкIэ и министерствэм (МЧС) Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм дыгъэгъазэм и 22-м къыщызэIуахащ стрит-арт лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн. ЗэIущIэр ирагъэкIуэкIащ IуэхущIапIэм и унафэщI Надёжин Михаил я пашэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мысыр шэрджэс пащтыхьхэр

2020-12-24

 • ХьэфIыцIэМухьэмэд
 • (КIэухыр.
 • ПэщIэдзэр №149-м итщ).
 • 1468 гъэм сулътIан тахътэр еубыд къэралыр илъэс 28-кIэ зезыхьа Iэшрэф Сэфудин Къейт-бей. ЗылъэкI гуэрым ар щIалэ цIыкIуу къищэхуат. Адрей мамлюкхэм хуэмыдэу, Къейт-бей и анэдэлъхубзэр ищIэжырт икIи сыт щыгъуи игу ихуртэкъым зыщалъхуа адэжь хэкур — Кавказыр. ЗэхэщIыкI нэс зэриIэм и щыхьэту, абы гъуэгу, еджапIэ, быдапIэ, лъэмыж куэд ирегъэухуэ. Бекпэши Абрэхьмэн Зэкий и «Илъэс мин япэкIэ Каир и щытыкIар» тхыгъэм дыкъыщоджэ: «Къейт-бей лэжьыгъэм дэни щынэсырт. И гулъытэкIэ цIэрыIуэт, абы и зэманым щыIа фэеплъхэр джыным удимыхьэхыу къанэркъым, ахэр умыгъэщIэгъуэни пхузэфIэкIыркъым. Къейт-бей щыпсэуа лъэхъэнэр архитектурэ ухуэныгъэ гъуэзэджэ куэд зэрищIамкIэ ещхьыркъабзэщ ан-Насир ад-дин Мухьэмэд щыпсэуа зэманым. Адыгэ мэжджытхэм зэпымычу зыIэпашэ дуней псом и щIыпIэ Iэджэхэм къикIа архитекторхэр, сурэтыщIхэр, туристхэр».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Адыгэ  мамлюкхэм  я  щIэблэр

2020-12-24

 • НАУРЗОКЪУЭ Мыхьмуд
 • СИ ПАСЭРЕЙ АДЫГЭ
 • Сыт хуэдэ бийри хагъащIэу,
 • ЛIыгъэр я бащэу нартыжьхэт…
 • Фызыхуэзгъадэ щымыIэу,
 • Фи щIыхьыр лъагэу соIэт.
 • Фэ фыхуэпэжти фи псалъэм,
 • ДзитI зыIулъ къамэу вгъэдалъэт…
 • Фи шылъэмакъым бийр дэгулэзу
 • Фэ фыпсэуащи, сэ фызинабдзэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Хэхэсхэм  я  зэфIэкIыр къалъытэ

2020-12-24

 • Президент Макрон Эммануэль и мурадщ хамэхэм ящыщу къахэтIысхьэу Франджым и пщIэр зыIэтахэмрэ зэфIэкI зиIа цIыхубзхэмрэ я фэеплъу къалэ уэрамхэмрэ утыкухэмрэ абыхэм я цIэхэр яфIищыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къулейсыз  ямыIэжуи?

2020-12-24

 • КНР-м и унафэщI Си Цзиньпин дыгъэгъазэм и 3-м жиIащ Китайр къулейсызыгъэм текIуауэ. Уеблэмэ мы къэралым     и Медиакорпорацэм международнэ онлайн-зэIущIэ иригъэкIуэкIащ къулейсызыгъэр къызэрызэбнэкIыфыну Iэмалхэм теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дунейпсо  кубокыр  къехь

2020-12-24

 • Белград къалэм (Сербие) щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэ ин. Абы дыщэ медалыр къыщихьащ Локьяев Жамболэт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр