ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Сабийхэм факъыхуеджэ'

ЦIыкIураш

2021-11-17

  • Дыщэ кIанэ
  • Еуэщ-еIэри, зы Бзу цIыкIу гуэрым, пщым и пхъэнкIий идзыпIэм щыулъэпхъащэм-щыулъэпхъащэурэ, зы дыщэ кIанэ цIыкIу къигъуэтащ. Бзу цIыкIум ды-щэ кIанэр къищтэ-ри, лъэтэжащ икIи пщым и бжэIупэм Iут жыгым къытетIысхьащи, мэбзэрабзэ, мыр жиIэурэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Сабийхэм факъыхуеджэ

ЦIыкIураш

2016-05-17

  • Къуалэбзухэр
  • Къуалэбзухэм я нэхъыбэр щIымахуэм щIыпIэ хуабэм щыIэщ. Гъатхэр къызэрихьэу, ахэр ди щIыпIэм къолъэтэж. Псом япэ къосыж вындыжьхэмрэ бжэн-дэхъухэмрэ. Абыхэм къакIэлъыкIуэу хьэрхьупхэр къолъэтэж. Хьэрхьупхэр пщэдджыжькIэ жьыуэ къоджэ. Гъудэбадзэхэр къызэрежьэу, пцIащхъуэхэри къолъэтэж.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Сабийхэм факъыхуеджэ

Джэрыджэ Арсен и сабий усэхэр

2016-02-26

  • Джэрыджэ Арсен КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым 1965 — 1970 гъэхэм щеджащ. И япэ усэхэр ихуащ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэса «ЩIалэгъуэ ауз» тхылъым. «Жэщ уэрамхэр», «Сэ еджэкIэ зызогъащIэ», «Си шыпхъу цIыкIуу Дахэуэс», «Уэрамыщхьэ», «Ажэжьым и жьакIэр» усэ тхылъхэр къыдигъэкIащ, адыгэ спортсмен цIэрыIуэхэм ятеухуа тхылъышхуитI игъэхьэзыращ. «Красное знамя» (иджы «Голос Чегема»), «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская неделя» газетхэм, радиом, телевиденэм, щэнхабзэмкIэ министерствэм, «Iуащхьэмахуэ» журналым щылэжьащ. Мы зэманым «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и лэжьакIуэщ. Иджыблагъэ сабийхэм папщIэ Джэрыджэм къыдигъэкIа «Жаннэрэ Нанэрэ» и усэ тхылъ цIыкIум ихуахэр ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Сабийхэм факъыхуеджэ