ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Жьыщхьэ махуэ'

Анэ лъагъуныгъэм нэхърэ нэхъ гуащIэ щыIэкъым

2017-10-11

 • Шэмызокъуэ Мухьэмэд Машэ и къуэм и цIэр зэхэзымыха нэхъыжь Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэбгъуэтэну къыщIэкIынкъым.
 •  

 •  
 • Хэт ухуейми еупщI, къыбжаIэнур зыщ: «Зи IэнатIэм хьэлэлу бгъэдэта, лэжьакIуэ емызэшыжу, жэуаплыныгъэшхуэ зыхэлъу щыта цIыхущ». Шэмызокъуэр Хэку зауэшхуэм и ­гуащIэгъуэ дыдэм псэемыблэжу хэтащ, адэ гумызагъэу, унагъуэкIэ фIыуэ щытащ. Абы и цIэр сэ япэ дыдэу щызэхэсхар школым сыщы-щIэса 60 гъэхэращ. Къуажэм дэт ку­рыт еджапIэ №4-м ныбжьыщIэ ­цIы­кIу­хэр пэщIэдзэ дзэ хуэIухуэщIэ-хэм щыхуезгъаджэу сыщылэжьам, Шэ­мы­зокъуэм мызэ-мытIэу сыхуэзэну къысхуихуащ сэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Щауэ Нану и илъэси 127-р

2017-03-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­гъатхэпэм и 7-м Зеикъуэ къуажэм щыIащ зи ныбжьыр илъэси 127-рэ ­ирикъуа Щауэ Нану ЦIыкIу и пхъум ­ехъуэхъун папщIэ.

 • Бзылъхугъэхэм я махуэмкIэ гуапэу ехъуэхъури, КIуэкIуэм нанэ Iумахуэм ­тыгъэхэр хуищIащ, икIи щIэупщIащ ­сыткIэ дэIэпыкъуэгъу хуэхъуфынуми.
 • Нану фIыщIэ къыхуищIащ Iэтащхьэм.
 • Щауэ Нану ящыщщ зауэ зэманым жэщ- махуэ ямыIэу лэжьахэм. Мы бзылъхугъэм бынитху, къуэрылъху-пхъурылъхуу пщы­кIух, абыхэм къатепщIыкIыжауэ сабий 31-рэ иIэщ. КIэщIу жыпIэмэ, къэралыр ап­хуэдэхэращ быдэ зыщIыр, зыхужаIэхэм ящыщщ.
 • Къыхэгъэщыпхъэщ: и ныбжьыр илъэс 90-м щхьэдэхауэ Зеикъуэ цIыху 14 мы зэманым дэсщ.
 • Багъэтыр Луизэ.

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Гъуэгуанэ дахэ

2016-08-03

 • ГуащIэдэкI ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зрата, лэжьыгъэфIкIэ зи цIэр республикэм щызыгъэIуа Амщыкъуэ ХьэкIулинэ Уэлид и пхъум и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъур шыщхьэуIум и 1-м Налшык щагъэлъэпIащ. ГуфIэгъуэ махуэм абы къыхуеблэгъат Налшык къалэм и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ КIасэ Динэ, КъБР-м ухуэныгъэм-рэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и минист- рым и къуэдзэ Былымгъуэт Юрий, Вольнэ Аул хьэблэм дэс цIыху цIэрыIуэхэр, гъунэгъухэр, благъэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Псыхъурей щыщ Щомахуэ Хуржан

2016-07-05

 • Бахъсэн районым и щIыпIэ администрацэм и унафэщIхэм я мурадщ бадзэуэгъуэм илъэс бжыгъэ дахэ зыгъэлъапIэ къуажэдэс нэхъыжьу 20-м ехъуэхъуну икIи УФ-м и Президент Путин Владимир къыбгъэдэкI хъуэхъу тхылъхэр Iэрагъэхьэжыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Зи ныбжьыр илъэсищэ ирикъуа Бетыгъуэн Назир

2016-06-17

 • Балъкъ и псыхъуащхьэхэм къыщыунэху къущхьэхъу хъупIэхэм я куэбжэIух жылэу къалъытэ Къармэхьэблэ къуажэм и Iэхэлъахэм а махуэм тыншу гуп цIыкIур дынэсащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Тхьэмадэ щыпкъэ Гъубжокъуэ Алихъан

2016-06-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и адыгэ жылагъуэхэм ящыщу ипщэ лъэныкъуэмкIэ нэхъ пыIукIуэта дыдэу щысыр Шэрэдж куейм хыхьэ Жэмтхьэлэ къуажэращ. Ар ди лъэпкъым и тхыдэм, и бзэм, и хабзэхэм пщIэ нэхъ щыхуащI, ахэр хъумэным щыхуэсакъ жылэхэм яхэтлъытэрти, иджыблагъэ дэ абы аргуэру щыхьэт дытехъуащ, а къуажэм дэс Гъубжокъуэ Алихъан теухуа тхьэлъэIу-зэхыхьэм дыщыкIуам.
 •  

  Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Зауэм и бын, нобэ — анэ, анэшхуэ

2016-06-03

 • Зи сабиигъуэр хэку зауэшхуэм и зэманым хиубыда, комсомолым хэта, лэжьыгъэм и ветеран Ботэщ Соня и гъащIэм гуауи гуфIэгъуи щигъэунэхуащ. Тэрч щIыналъэм хиубыдэ Болэтей къуажэм къыщалъхуа, къыщыхъуа Соня иджы Налшык дэсщ. И щхьэгъусэ Индэрбийрэ езымрэ илъэс 50-м щIигъуауэ зэдопсэу. Я хъыджэбзищми щIэныгъэ нэхъыщхьэ ирагъэгъуэтащ: Светэ МВД-м и майорщ, ФатIимэ дохутырщ, Айшэт ГАИ-м хэтщ. Я пхъурылъхухэри къыдэкIуэтеящ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Ерджынокъуэ Хьэбий и унагъуэ дахэр

2016-06-02

 • Кэнжэ къуажэ дэс Ерджынокъуэхэ иджыблагъэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэр а лIакъуэм щыщ Айтэч и къуэ Хьэбий илъэс 90 щрикъуа махуэм ирырагъэхьэлIат. Ар унэщIэ тхьэлъэIууи щытащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Лъэпкъым и къуэ пэж

2013-11-23

 • ЛIэужьыфIым къыпэкIуэ хъугъуэфIыгъуэхэр мылъкум куэдкIэ йобэкI. Нэхъы­жьыфI­хэм я хьэл-щэну, гупсысэ­кIэу, Iуэху зехьэкIэу быным къахэнэр фIымэ, апхуэдэ мардэр гъащIэ щапхъэ ­яхуохъу абыхэм къащIэхъуэ щIэблэми. Мыпхуэдэ гупсысэм сыхэзышэр лъэпкъ щIэныгъэлI щыпкъэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым и егъэ­джакIуэ нэхъыжьхэм ящыщ, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор Уэлджыр Мушэхьид Куш­бий и къуэм и гъащIэ купщIафIэрщ, абы и нэхъыжьхэмрэ къыщIэхъуэ щIэблэмрэ я дуней тетыкIэ екIум сызэрыщыгъуазэрщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Илъэси 110-рэ зэрырикъур егъэлъапIэ

2013-07-24

 •   Аушыджэр къуажэм ­иджыблагъэ яхьащ Урысейм и Президентым и ­хъуэхъу тхыгъэр. Путин Владимир ехъуэхъуащ Шэрэдж районым и бзылъхугъэ нэхъыжь дыдэхэм ящыщ щхьэгъэпсо Зули­хъан Къамбот и пхъум. 2013 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м абы и ныбжьыр илъэси 110-рэ ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Путин Владимир Хурирэт къохъуэхъу

2013-07-13

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къехъуэхъуащ Дзэлыкъуэкъуажэ щыпсэу, лэжьыгъэм и ветеран, зауэ зэманым и гуащIэ емыблэжу лэжьа АфIэунэ Хурирэт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ