ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Япэу тыдодзэ'

Лъахэжьыбзэ  псэ  щIасэщ

2019-01-17

  • Бзэмрэ лъэпкъ литературэмрэ гурэ псэкIэ хуэлэжьа Сокъур Мусэрбий псалъэпэкIэ къызэIуихыу, 1985 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ къыщыдэкIат «Синие горы Кавказа» тхылъыр. ГъэщIэгъуэнт абы и зэхэлъыкIэр: СССР къэралышхуэм и литературэ къу-лейм зи пщIэ щаIэтахэм я усэхэр тхылъым щызэхуэхьэсат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Япэу тыдодзэ

Адыгэ фащэр  егъэлъапIэ

2018-11-27

  • «Лидеры отрасли» журналым и 5-нэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ. Илъэс зыбжанэ хъуауэ Урысейм къыщыдэкI, Высоцкая Заремэ зи редактор нэхъыщхьэ а журналым къалэн зыщещIыж политикэм, медицинэм, гъэсэныгъэ-егъэджэныгъэм, ухуэныгъэм, мэкъумэшым, экономикэм къыщыхэжаныкIа, щIыналъэр ефIэкIуэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху пэрытхэр дигъэцIыхуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Япэу тыдодзэ

ДиIэщ дэри псэ

2015-12-29

  • Жылокъуэ Мухьэмэд Мысост и къуэр 1939 гъэм Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. Школыр къиухыу Баку дзэм къулыкъу щищIа нэужь, Налшык дэт технологие техникумым щеджащ. Ар ехъулIэныгъэкIэ къиухри, гъэшхэкIхэм щелэжь комбинатым илъэс куэдкIэ щыIащ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Япэу тыдодзэ