ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Япэу тыдодзэ'

ДиIэщ дэри псэ

2015-12-29

  • Жылокъуэ Мухьэмэд Мысост и къуэр 1939 гъэм Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. Школыр къиухыу Баку дзэм къулыкъу щищIа нэужь, Налшык дэт технологие техникумым щеджащ. Ар ехъулIэныгъэкIэ къиухри, гъэшхэкIхэм щелэжь комбинатым илъэс куэдкIэ щыIащ.
  • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Япэу тыдодзэ